Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/5.4 Dotyczące wyboru 4 wykładowców na 4 szkolenia x 4 edycje, konsultanta medycznego oraz egzaminatora w ramach projektu: „Wykwalifikowana kadra medyczna–szybka diagnostyka i leczenie”,POWR.05.04.00-00-0078/16-00. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4. Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

Data publikacji: 01.06.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-06-2017

Numer ogłoszenia

1037104

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć (pocztą, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 09.06.17r. do godziny 15:00:00 w formie pisemnej na adres:
Pracodawcy Zdrowia
Ul. Fabryczna 10/D2
53-609 Wrocław
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na wybór wykładowców, konsultanta medycznego oraz egzaminatora – projekt „Wykwalifikowana kadra medyczna – szybka diagnostyka i leczenie”
lub
w formie elektronicznej (przedstawione muszą być skany podpisanych dokumentów) na adres: i.wojcik@pracodawcyzdrowia.pl.

Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji (wraz z upoważnieniem). Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem. Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

i.wojcik@pracodawcyzdrowia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Wójcik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

795490877

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykładowców do przeprowadzenia szkoleń w następujących zakresach tematycznych:
1. Prawidłowe wykonywanie spirometrii wraz interpretacją wyników w praktyce lekarza POZ
2. Wczesna diagnostyka zmian w zakresie drobnych stawów rąk i nóg pod kątem wczesnego rozpoznania RZS, Łuszczycowe Zapalenie Stawów, choroba REno i inne
3. Nadciśnienie tętnicze - wczesne objawy. Postępowanie z holterem ciśnieniowym oraz wstęp do holtera ekg
4. Wczesna identyfikacja depresji przez lekarza POZ

Oraz konsultanta medycznego i egzaminatora

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: Powiat: Miejscowość: Miejsce realizacji zamówienia - Województwa: małopolskie, śląskie, dolnośląskie.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

zgodnie z zapytaniem ofertowym

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykładowców do przeprowadzenia szkoleń w następujących zakresach tematycznych:
1. Prawidłowe wykonywanie spirometrii wraz interpretacją wyników w praktyce lekarza POZ
2. Wczesna diagnostyka zmian w zakresie drobnych stawów rąk i nóg pod kątem wczesnego rozpoznania RZS, Łuszczycowe Zapalenie Stawów, choroba REno i inne
3. Nadciśnienie tętnicze - wczesne objawy. Postępowanie z holterem ciśnieniowym oraz wstęp do holtera ekg
4. Wczesna identyfikacja depresji przez lekarza POZ

Oraz konsultanta medycznego i egzaminatora

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

80500000-9 Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Harmonogram postępowania: dnia 01.06.17r. - zaproszenie do składania ofert. Dnia 09.06.17r. godzina 15:00:00 – data zakończenia składania ofert – liczy się data wpływu do siedziby Pracodawców Zdrowia, ul. Fabryczna 10/D2, 53-609 Wrocław lub na adres mailowy (i.wojcik@pracodawcyzdrowia.pl). Dnia 12.06.17r. – ogłoszenie decyzji o wyborze oferty.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają:

A) Wykładowcy:
- Wykształcenie kierunkowe wyższe medyczne,
- Doświadczenie w realizacji szkoleń o tożsamej tematyce,
- Wymagana specjalizacja z danej dziedziny oraz tytuł naukowy - min. doktor nauk medycznych.

W/w wymagania muszą być spełnione łącznie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat oraz dołączy referencje wystawione przez podmiot na rzecz którego świadczył usługę (co najmniej 1 referencja, każda kolejna premiowana będzie dodatkowym punktem). Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca przedłoży wykaz osób zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
Od Oferenta wymagana jest gotowość do przeprowadzenia szkoleń w wyznaczonym terminie aczkolwiek możliwa jest zamiana terminów pomiędzy poszczególnymi Wykładowcami na etapie realizacji projektu na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Wykładowcę.

B) Konsultant medyczny:
- Wykształcenie wyższe medyczne lub po zdrowiu publicznym i/ lub doświadczenie w pracy akademickiej (pracownik naukowo dydaktyczny uczelni wyższej) - co najmniej 2 lata doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat,
- Udokumentowane doświadczenie w tworzeniu programów nauczania (sylabusów) w języku efektów kształcenia szczególnie w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu – rekomendacje (zaświadczenie o pracy w tym zakresie).

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat oraz dołączy referencje wystawione przez podmiot na rzecz którego świadczył usługę (co najmniej 1 referencja, każda kolejna premiowana będzie dodatkowym punktem). Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

C) Egzaminator
-Wykształcenie wyższe,
- Doświadczenie w pracy akademickiej (pracownik naukowo dydaktyczny uczelni wyższej) co najmniej 2 lata doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat,
- Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu egzaminów na uczelni wyższej medycznej (zaświadczenie o przeprowadzeniu co najmniej 5 egzaminów lub zaliczenia z uwzględnieniem osiągnięcia założonych efektów kształcenia).

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat oraz dołączy referencje wystawione przez podmiot na rzecz którego świadczył usługę (co najmniej 1 referencja, każda kolejna premiowana będzie dodatkowym punktem). Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Egzaminator może być również wykładowcą pod warunkiem, że egzaminuje z zakresu szkoleń, których sam nie przeprowadzał dla uczestników projektu.
Od Oferenta wymagana jest gotowość do przeprowadzenia egzaminów w wyznaczonym terminie.

Wiedza i doświadczenie

zgodnie z załącznikiem

Potencjał techniczny

zgodnie z załącznikiem

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

zgodnie z załącznikiem

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

zgodnie z załącznikiem

Dodatkowe warunki

zgodnie z załącznikiem

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności osoby na stanowisku wykładowcy i terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidywalnych i niezależnych od wykonawcy. Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy, faktu zaistnienia okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- formularz oferty - na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
- wykaz wykonanych usług – na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
- wykaz osób – na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
- ośw. oferenta dot. ilości godzin,
- referencje,
- dokument potwierdzający posiadaną specjalizację w przypadku wykładowców,
- dokument potwierdzający pracę na stanowisku pracownika naukowo dydaktycznego uczelni wyższej medycznej w przypadku konsultanta medycznego oraz egzaminatora,

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwości dokonywania zamówień uzupełniających nie przekraczających 50% wartości zamówienia określonego w pierwotnej umowie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria wyboru oferty to: cena-80%, doświadczenie-20%.

Opis sposobu obliczenia kryterium cena- 80 %
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg. następującego wzoru:
C =(Cmin:Cb)x80
gdzie:
C- liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin- najniższa cena spośród ważnych ofert,
Cb- cena obliczona badanej ofert.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 80. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Opis sposobu obliczenia kryterium doświadczenie- 20%
Sposób przyznania punktacji w kryterium doświadczania: w celu uzyskania punktów w kryterium doświadczenia Wykonawca musi wykazać doświadczenie z okresu co najmniej 2 lat w okresie ostatnich pięciu lat w zakresie zgodnym z tematyką przedmiotu zamówienia. Doświadczenie musi być potwierdzone przedłożonymi dokumentami np. referencjami.
Wykładowcy:
Ilość punktów w kryterium doświadczenie będzie przyznawana w następujący sposób:
Dodatkowe punkty zostaną przyznane za ilość referencji (powyżej jednej referencji) potwierdzających należyte wykonanie usług szkoleniowych (max. 20 pkt.), tj.: 1 referencja = 1 dodatkowy punkt.
Konsultant medyczny:
Ilość punktów w kryterium doświadczenie będzie przyznawana w następujący sposób:
Dodatkowe punkty zostaną przyznane za ilość referencji (powyżej jednej referencji) potwierdzających należyte wykonanie usług szkoleniowych (max. 20 pkt.), tj.: 1 referencja = 1 dodatkowy punkt.

Egzaminator:
Dodatkowe punkty zostaną przyznane za ilość referencji (powyżej jednej referencji) potwierdzających należyte wykonanie usług szkoleniowych (max. 20 pkt.), tj.: 1 referencja = 1 dodatkowy punkt.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego. Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRACODAWCY ZDROWIA

Adres

Żelazna 34/310,310A

53-428 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

713498063

Fax

713498063

NIP

8971698378

Tytuł projektu

Wykwalifikowana kadra medyczna – szybka diagnostyka i leczenie

Numer projektu

POWR.05.04.00-00-0078/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 790