Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR: 013-0135-16-OF17012

Data publikacji: 31.05.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-07-2017

Numer ogłoszenia

1036585

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 03.07.2017. r. do godziny 12:00 w kopercie, w siedzibie firmy Marine Projects LTD Sp. z o.o. (ul. Sienna 45, 80-605 Gdańsk) z dopiskiem 013-0135-16-OF170012 lub drogą elektroniczną na adres: rd.offers@marpro.pl wpisując w tytule wiadomości: 013-0135-16-OF170012
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Wiążąca jest data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

rd.offers@marpro.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Szkudlarski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 58 732 69 58

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy nagrzewnicy elektrycznej zgodnie ze specyfikacją ujętą w załączonym zapytaniu ofertowym.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy nagrzewnicy elektrycznej w celu realizacji projektu pn."Technologia węzła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek pływających".

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nagrzewnicy elektrycznej zgodnie ze specyfikacją ujętą w załączonym zapytaniu ofertowym.

Kod CPV

39715240-1

Nazwa kodu CPV

Elektryczna aparatura do podgrzewania powietrza

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: max. 21 dni.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia podpisu pod oświadczeniem o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczeniu, potencjału ekonomicznego i technicznego do wykonania przedmiotu zamówienia.

Potencjał techniczny

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia podpisu pod oświadczeniem o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczeniu, potencjału ekonomicznego i technicznego do wykonania przedmiotu zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż nie jest podmiotem postępowania o upadłości, nie jest w stanie upadłości oraz nie otwarto w stosunku do niego likwidacji.

Warunki zmiany umowy

W przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
a) Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy na uzasadniony wniosek wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona; przypadków siły wyższej; uznanej przez Zamawiającego jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia (np. powódź, strajki, zamieszki, decyzje administracyjne, państwowe).
b) Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki urzędowej podatku VAT lub innych niezależnych od Zamawiającego okoliczności prawno-podatkowych wpływających na ostateczną cenę.
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wypełniony formularz ofertowy z oświadczeniami.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W przypadku złożenia oferty przez więcej niż jednego oferenta Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.

KRYTERIUM WAGA (pkt)
Cena netto 60
Termin płatności 10
Termin realizacji zamówienia 30

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt.
1. Kryterium „Cena netto”. Przez to kryterium Zamawiający rozumie określoną przez oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazaną w ofercie. Punktacja za powyższe kryterium będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Cena netto przedmiotu zamówienia P1

Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

CN x 60
P1 = -------------------------
CR
P1 – otrzymane punkty
CN – cena netto oferty najkorzystniejszej
CR – cena netto oferty rozpatrywanej

2. Kryterium „Termin płatności”. Zamawiający w ramach tego kryterium przyznaje punkty za zaproponowany przez oferentów czas na zapłatę za przedmiot zamówienia. Punktacja w tym przypadku będzie obliczana w sposób następujący:

Termin płatności –P2
- 30 dni lub więcej dni kalendarzowych to 10 pkt,
- od 8 do 29 dni kalendarzowych to 5 pkt,
- do 7 dni kalendarzowych to 0 pkt,

Termin realizacji zamówienia P3

- do 5 dni kalendarzowych 30pkt,
- od 6 do 10 dni kalendarzowych 20pkt,
- od 11 do 17 dni kalendarzowych 10pkt,
- od 18 do 21 dni kalendarzowych 0pkt.


Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyników osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ustaloną punktację.

Ilości punków za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów wg
P = P1 + P2 +P3

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę najkorzystniejszą ze względu na cenę.

O wyborze najkorzystniejszej oferty, każdy oferent zostanie poinformowany drogą elektroniczną. Ponadto wyniki postępowania zostaną upublicznione na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl Informacja o wyniku postępowania powinna zawierać co najmniej nazwę oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

Wykluczenia

1. Z przedłożonych ofert wyklucza się oferentów, którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo bądź kapitałowo.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o którym mowa w pkt 1 powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Oferent jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MARINE PROJECTS LTD. SP. Z O.O.

Adres

Sienna 45

80-605 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

NIP

5830008648

Tytuł projektu

Technologia węzła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek pływających

Numer projektu

POIR.04.01.02-00-0135/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 729