Strona główna
Logo unii europejskiej

Inwentaryzacja oraz działania prowadzące do sporządzenia planów ochrony dla stanowisk gniewosza na terenie realizacji projektu Zakup onduliny i przygotowanie kryjówek

Data publikacji: 24.05.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-06-2017

Numer ogłoszenia

1035747

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

I. Dodaje w Zapytaniu ofertowym rozdział 15 o treści:
“Środki ochrony prawnej
1. W zapytaniu ofertowym prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w oparciu o przepisy Regulaminu, nie stosuje się przepisów ustawy Pzp dotyczących odwołań i skarg.
2. Rozstrzygnięcia Zamawiającego w zapytaniu ofertowym prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w oparciu o przepisy Regulaminu są ostateczne.
3. Wykonawcy mogą w terminie trzech dni od dnia:
a) zamieszczenia niniejszej zmiany na stronie internetowej Zamawiającego,
b) przekazania informacji o odrzuceniu oferty, wykluczeniu Wykonawcy
złożyć pisemne odwołanie do Zamawiającego zawierające uzasadnienie prawne i faktyczne wnoszonych żądań.
4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Zamawiającego rozstrzygnięcia odwołania.
5. Wniesienie odwołania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
6. Odwołanie wniesione po terminie Zamawiający odrzuca bez rozpatrzenia.
7. Odwołanie zostanie rozpatrzone przez Zamawiającego w ciągu trzech dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia odwołania w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.
8. Rozstrzygnięcie odwołania następuje w formie decyzji, która jest ostateczna.
9. Decyzja w sprawie rozstrzygnięcia odwołania zawiera uzasadnienie, w którym podaje się przyczyny rozstrzygnięcia.
10. W przypadku uwzględnienia odwołania Zamawiający powtarza czynność, na którą wpłynęło odwołanie lub unieważnia postępowanie.”
II. Zmienia treść rozdziału 13:
Było:
“Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy wg załącznika nr 4 do Zapytania – odpowiednio dla zadania nr 1 lub 2, niezwłocznie po ogłoszeniu rozstrzygnięcia Zapytania. ”. Jest: “Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy wg załącznika nr 4 do Zapytania – odpowiednio dla zadania nr 1 lub 2, niezwłocznie po ogłoszeniu rozstrzygnięcia Zapytania, lub w terminie trzech dni od przekazania informacji o odrzuceniu oferty lub wykluczeniu wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału 15.”

Pozostałe postanowienia Zapytania pozostają bez zmian. Informacja o niniejszej zmianie znajduje się w załączonym pliku oraz na stronie Zamawiającego www.lto.org.pl

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie zatytułowanej: Inwentaryzacja oraz działania prowadzące do sporządzenia planów ochrony dla stanowisk gniewosza na terenie realizacji projektu. Zakup onduliny i przygotowanie kryjówek w Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Szewczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

663 502 134

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest inwentaryzacja i monitoring wszystkich znanych i potencjalnych stanowisk gniewosza plamistego w Puszczy Solskiej. Przedmiot zamówienia składa się z następujących zadań, Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub oba zadania:
Zadanie nr 1 Inwentaryzacja oraz działania prowadzące do sporządzenia planów ochrony dla stanowisk gniewosza na terenie realizacji projektu
Zadanie nr 2 Zakup onduliny i przygotowanie kryjówek
2. Gatunek oraz miejsce jego występowania, którego dotyczą działania:
Gniewosz plamisty Coronellaaustriaca, występujący w: obszarach Natura 2000 Uroczyska Puszczy Solskiej, Uroczyska Lasów Janowskich, Parku Krajobrazowym Puszczy Solskiej, Parku Krajobrazowym Lasy Janowskie.
3. Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do Zapytania – Opis Przedmiotu Zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Miejscowość: obszary Natura 2000 Uroczyska Puszczy Solskiej, Uroczyska Lasów Janowskich, Parku Krajobrazowym Puszczy Solskiej, Parku Krajobrazowym Lasy Janowskie.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zadanie nr 1 Inwentaryzacja oraz działania prowadzące do sporządzenia planów ochrony dla stanowisk gniewosza na terenie realizacji projektu
Gniewosz plamisty jest jednym z najsłabiej rozpoznanych i ekstremalnie rzadkich gatunków zwierząt w Polsce (skryty tryb życia i brak ogólnopolskich programów nie daje pełnej wiedzy na temat tego gatunku). Na dzień dzisiejszy w obszarze południowej Lubelszczyzny znane niewiele stanowisk tego gada, odkrytych przy okazji prowadzenia innych badań, np. ornitologicznych. Biorąc pod uwagę ilość dostępnych siedlisk oraz przypadki odnajdywania zabitych na drogach gniewoszy, przypuszcza się, iż jego rozmieszczenie jest dużo liczniejsze. Wydaje się, że najliczniej występuje on na terenie Puszczy Solskiej i Lasów Janowskich. Pojedyncze martwe osobniki były również znajdowane w obrębie Puszczy Sandomierskiej. Populacje gniewosza na opisywanym terenie są rozproszone i mało poznane. Dotychczas brak było środków na kompleksową inwentaryzację tego gatunku. Z dostępnych danych trudno jest wyciągać wnioski na temat kondycji lokalnych populacji. Ogólnopolski monitoring gniewosza, prowadzony przez GIOŚ, obejmuje jedynie jedno stanowisko na Lubelszczyźnie – to stanowczo za mało, żeby wnioskować o stanie populacji nawet w obrębie jednego obszaru przyrodniczego.

Zadanie nr 2 Zakup onduliny i przygotowanie kryjówek
Kryjówki z onduliny są bardzo chętnie wykorzystywane przez węże ze względu na różnicę temperatur. Umiejscowienie ich na terenie prowadzonej inwentaryzacji gniewosza zwiększy wielokrotnie wykrywalność węży (ten rodzaj sztucznych kryjówek zostanie usunięty z terenu po zakończeniu inwentaryzacji - ma służyć poprawie wykrywalności gniewosza plamistego a nie jego ochronie).

Przedmiot zamówienia

Zadanie nr 1 Inwentaryzacja oraz działania prowadzące do sporządzenia planów ochrony gniewosza na terenie realizacji projektu.

Zamówienie polega na wykonaniu działań obejmujących:
1. Ocenę rozmieszczenia oraz wielkości, struktury płciowej i wiekowej populacji gniewosza plamistego w kompleksie Puszczy Solskiej.
2. Ocenę charakterystyki siedlisk w obrębie znanych i nowych stanowisk: opis siedliska, potencjał kryjówek, obecność miejsc do rozrodu i zasobność pokarmową.
3. Ocenę zagrożeń istniejących i potencjalnych ze strony czynników naturalnych (sukcesja roślinności w tym zacienienie, drapieżnictwo) i antropogenicznych (sposób gospodarowania, eksterminacja, śmiertelność wskutek kolizji).
Zebrane wg powyższego zakresu materiały będą podstawą do udoskonalenia metodyki monitoringu oraz opracowania planów ochrony gniewosza plamistego na badanym terenie. Opracowanie planów ochrony nie należy do zakresu niniejszego zamówienia.
Prace będą prowadzone w pierwszych dwóch latach projektu, tj. w roku 2017 i 2018.
Zadanie nr 2. Zakup onduliny i przygotowanie kryjówek.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i przygotowanie zestawów do inwentaryzacji i monitoringu gniewosza plamistego na terenie Puszczy Solskiej. Zamówienie polega na realizacji dwóch zadań:
I. Zakupie onduliny (pokrycia dachowego bitumicznego) i czytelnym oznakowaniu informującym o jej przeznaczeniu – przygotowaniu zestawów, które służyć mają jako miejsce schronienia węży, ułatwiające stwierdzenie badanego gatunku.

II. Rozłożeniu zestawów onduliny służących inwentaryzacji i monitoringowi gniewosza plamistego na terenie Puszczy Solskiej – w obszarze 80- znanych i potencjalnych stanowisk gatunku, w okresie trwania zadania, w latach 2017-2018.
Szczegółowy opis zadań zawiera załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

Kod CPV

90711500-9

Nazwa kodu CPV

Monitoring środowiska naturalnego inny niż dotyczący branży budowlanej

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Terminy realizacji zadania nr 1.
Od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2017 roku – dotyczy inwentaryzacji w 2017 roku.
Do 31 grudnia 2018 roku – dotyczy inwentaryzacji w 2018 roku.
2. Terminy realizacji zadania nr 2.
Rozłożenie kryjówek w terminie 30 dni od podpisania umowy, ich uprzątnięcie do 15.11.2017 r. – dotyczy prac związanych z inwentaryzacją w 2017 r., z zastrzeżeniem postanowień zawartych we wzorze umowy dla zadania nr 2.
Rozłożenie kryjówek do 15.04.2018 r., ich uprzątnięcie do 15.11.2018 r. dotyczy prac związanych z inwentaryzacją w 2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, zarówno dla zadania nr 1 jak i zadania nr 2.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, zarówno dla zadania nr 1 jak i zadania nr 2.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, zarówno dla zadania nr 1 jak i zadania nr 2.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dotyczy zadania nr 1 Inwentaryzacja oraz działania prowadzące do sporządzenia planów ochrony dla stanowisk gniewosza na terenie realizacji projektu:
O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.
dysponują co najmniej czterema osobami (ekspertami), które będą brały bezpośredni udział w wykonaniu zamówienia, które (każda z tych osób):
a) posiadają wiedzę i doświadczenie w wykonaniu, co najmniej jednej inwentaryzacji/ monitoringu/ badania naukowego* dotyczącego gadów,
w tym co najmniej jedna z tych osób wykonała co najmniej jedną inwentaryzację/ monitoring/ badania naukowe gatunków węży objętych ochroną, które były realizowane w obrębie: obszarów Natura 2000/ parku narodowego/ parku krajobrazowego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2016 poz. 2134).

*- przez inwentaryzację, monitoring lub badania naukowe rozumie się opracowanie powstałe na podstawie przeprowadzonych kontroli terenowych, podczas których notowane są parametry środowiska lub jego składowych, zakończone publikacją zebranych danych w postaci raportu lub artykułu naukowego.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego wykazu osób sporządzonego wg załącznika nr 3 do Zapytania.

- Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia okoliczności potwierdzających deklarowane przez Wykonawcę doświadczenie (przy czym wyjaśnienie nie może prowadzić do zmiany treści złożonej oferty). Ponadto przed podpisaniem umowy z wyłonionym Wykonawcą może żądać przedłożenia dokumentów potwierdzających doświadczenie i wiedzę, np. umów z protokołem odbioru bez wad, opracowań, publikacji bądź raportów.
- Wykonawca ma prawo polegać na zdolnościach innych podmiotów w zakresie powyższego warunku, jeśli podmioty te zrealizują usługi, odnośnie do których te zdolności są niezbędne. W sytuacji gdy Wykonawca będzie polegał na zdolności innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami, przedstawiając na przykład w tym celu stosowne zobowiązanie takich podmiotów. W takim przypadku podmioty te będa weryfikowane pod kątem braku podstaw do wykluczenia, na takich zasadach jak Wykonawca.
W zakresie Zadania nr 2 Zakup onduliny i przygotowanie kryjówek Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, zarówno dla zadania nr 1 jak i zadania nr 2.

Dodatkowe warunki

1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2014/24/UE tj.:
a) nie został wobec niego wydany prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się jednego z następujących czynów:
- udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawarta w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42);
- korupcji, zgodnie z definicja zawarta w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 195 z 25.6.1997, s. 1)i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW (Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym, Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54), jak również korupcji zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji zamawiającej lub wykonawcy;
- nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów finansowych” Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s. 48);
- przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW (Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu, Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3), bądź podżegania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tej decyzji ramowej;
- prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15);
- pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicja zawarta w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1);
b) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia wykonawca wskazuje w oświadczeniu własnym zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania.
2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy z innych państw. Wykonawcy zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane załączniki, na takich zasadach jak wykonawcy krajowi.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, na zasadzie – spełnia/nie spełnia.

Warunki zmiany umowy

W zakresie zadania nr 1:
1. Prace objęte umową wykonywać będą osoby wskazane w ofercie, w dokumencie pt. „Wykaz osób, które będą skierowane do realizacji zamówienia przedmiotu zamówienia”.
2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 jest możliwa jedynie za zgodą Zamawiającego oraz po spełnieniu przez nowe osoby/osobę warunków dotyczących doświadczenia i/lub kwalifikacji opisanych w zapytaniu ofertowym, w takim samym stopniu, jak osoby/osoba wskazana w ofercie. W przypadku skierowania nowych osób/osoby do realizacji umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego, lub niespełniających warunków tak jak osoby/ osoba wskazana w ofercie, Zamawiający dopuszcza odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy i naliczenie kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 3 umowy.
3. Dopuszcza się zmianę cen w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, z zastrzeżeniem, iż ustawowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. W takim przypadku zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto. Cena netto pozostanie bez zmian. Zmiany stawki podatku VAT mogą nastąpić z dniem wejścia w życie aktu prawnego. Zmiana wymagać będzie pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne o ile nie będą stanowiły istotnej zmiany w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy.
5. Wydłużenie terminu prowadzenia prac terenowych odbędzie się w drodze porozumienia Stron, bez konieczności zmiany umowy.
6. Zmiana terminu rozpoczęcia prowadzenia prac terenowych będzie możliwa w sytuacji wydłużenia czasu uzyskania odpowiednich pozwoleń administracyjnych – o czas niezbędny do ich uzyskania.
w zakresie zadania nr 2:
1. Rozłożenie kryjówek - w terminie 30 dni od podpisania umowy, ich uprzątnięcie do 15.11.2017 r. – dotyczy prac związanych z inwentaryzacją w 2017 r. Kryjówki będą rozkładane pod nadzorem ekspertów wyłonionych dla zadania nr 1 Inwentaryzacja oraz działania prowadzące do sporządzenia planów ochrony gniewosza na terenie realizacji projektu, dlatego wskazany termin może nie zostać dotrzymany z uwagi np. na przedłużającą się procedurę wyboru oferenta w zadaniu nr 1. W takiej sytuacji Zamawiający zastrzega, iż wykonawca będzie miał 10 dni na rozłożenie zestawów pod nadzorem ekspertów.
2. Dopuszcza się zmianę cen w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, z zastrzeżeniem, iż ustawowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. W takim przypadku zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto. Cena netto pozostanie bez zmian. Zmiany stawki podatku VAT mogą nastąpić z dniem wejścia w życie aktu prawnego. Zmiana wymagać będzie pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy na rzecz osób trzecich, w tym Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne o ile nie będą stanowiły istotnej zmiany w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy.
4. Odbiorów dokona przedstawiciel Zamawiającego – ekspert naukowy ds. ochrony gniewosza, przy czym Zamawiający ma prawo wyznaczyć inną osobę

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy - wg załącznika nr 2 do Zapytania.
2. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia - wg załącznika nr 3 do Zapytania.
3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
4. Ewentualnie, dokument innego podmiotu, o którym mowa w pkt 3.4. tiret drugi Zapytania.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, i ich znaczeniem (na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę) gdzie 1 pkt. = 1%
Zadanie nr 1 Inwentaryzacja oraz działania prowadzące do sporządzenia planów ochrony dla stanowisk gniewosza na terenie realizacji projektu:
a) Kryterium (C) Cena brutto– 60%

Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena (C): (C minimalna/C oferowana) x 60 pkt

b) Kryterium (D) Doświadczenie osoby skierowanej do udziału przy realizacji zamówienia, polegające na wykonaniu inwentaryzacji/ monitoringu/ badań naukowych gatunków węży objętych ochroną, które były realizowane w obrębie: obszarów Natura 2000/ parku narodowego/ parku krajobrazowego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2016 poz. 2134) – zgodnie. z rozdz. 3.4 lit. a Zapytania – 40%

Obliczanie wartości punktowej dla kryterium doświadczenia osoby skierowanej do udziału przy realizacji zamówienia (D) max 40 pkt:
W zależności od liczby wykazanych doświadczeń, zgodnych z opisem zawartym w lit. b:
1) 1 doświadczenie - 0 pkt
2) 2 doświadczenia - 20 pkt
3) 3 doświadczenia – 40 pkt
Wykazanie doświadczenia na potrzeby tego kryterium – załącznik nr 3 do Zapytania część II.
2. W przypadku wątpliwości co do oświadczeń Wykonawcy w zakresie doświadczenia, Zamawiający ma prawo wezwać go do wyjaśnienia okoliczności potwierdzających deklarowane doświadczenie.
3. Zamawiający dokona oceny (O) złożonych ofert według następującego wzoru:
O = C + D
Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans – najwyższą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. Jeżeli dwóch lub więcej Wykonawców uzyska taką samą liczbę punktów – decydujące będzie kryterium ceny, a w przypadku złożenie ofert z takimi samymi cenami – Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert cenowych.
4. Zadanie nr 2 Zakup onduliny i przygotowanie kryjówek

a) Kryterium Cena brutto (C) - 100%

Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena (C): (C minimalna/C oferowana) x 100 pkt

Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans – najwyższą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. Jeżeli dwóch lub więcej Wykonawców uzyska taką samą liczbę punktów Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert cenowych.

Wykluczenia

1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed, jak i po otwarciu ofert, przed zawarciem umowy w szczególności, gdy:
 brak jest ważnych ofert lub gdy wszystkie oferty zostaną odrzucone,
 cena najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia,
 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 instytucja finansująca zamówienie odmówi finansowania realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia oferty w przypadku gdy:
 Wykonawca zaproponuje rażąco niską cenę za wykonanie zamówienia,
 gdy oferta nie będzie spełniać wymagań stawianych przez Zamawiającego, tj. oferta nie będzie ważna, bądź w sytuacji gdy Wykonawca nie będzie spełniać warunków udziału w postępowaniu, tj. Wykonawca zostanie wykluczony.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

LUBELSKIE TOWARZYSTWO ORNITOLOGICZNE

Adres

Mieszka I 12

23-200 Kraśnik

lubelskie , kraśnicki

Numer telefonu

663502134

NIP

7120169426

Tytuł projektu

Czynna ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej

Numer projektu

POIS.02.04.00-00-0179/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Zadanie nr 1 Inwentaryzacja oraz działania prowadzące do sporządzenia planów ochrony dla stanowisk gniewosza na terenie realizacji projektu
Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał jedyną ofertę złożoną przez pięciu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Katarzyna Kurek, ul. Sidzińska 2, 30-389 Kraków,
2) Stanisław Bury, ul. Gabriela Słońskiego 15/29, 30-376 Kraków,
3) Bartłomiej Zając, ul. Podtatrzańska 46/13, 34-400 Nowy Targ,
4) Adam Solecki, ul. Janowa Wola 5/8, 30-550 Kraków,
5) Robert Cymbała, ul. Papieża Jana Pawła II 27 m. 1, 22-600 Tomaszów Lubelski
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zaoferowali cenę ofertową 60 000,00 zł brutto, wykazali spełnianie warunków udziału w postępowaniu i niepodleganie wykluczeniu. Ich oferta odpowiada treści Zapytania oraz uzyskała w kryteriach oceny ofert 60 pkt, tj w kryterium cena – 60 pkt, w kryterium Doświadczenie osoby skierowanej do udziału przy realizacji zamówienia – 0 pkt.
Oferta wpłynęła w dniu 05.06.2017 r.
2. Zadanie nr 2 „Zakup onduliny i przygotowanie kryjówek” - Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał jedyną ofertę złożoną w tym zadaniu przez wykonawcę Pawła Mazurka zam. ul. Zamoyskiego 58/12, 22-400 Zamość, z ceną w wysokości 19 450,00 zł brutto. Oferta w jedynym kryterium oceny – cena 100% otrzymała 100 pkt. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta nie podlega odrzuceniu.
Oferta wpłynęła w dniu 05.06.2017 r.
Liczba wyświetleń: 519