Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa trwałego ogrodzenia wraz z odłownią i kwaterami oraz z przenośnym ogrodzeniem do kwaterowania, co pozwoli na wprowadzenie ekstensywnego wypasu

Data publikacji: 15.05.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-05-2017

Numer ogłoszenia

1033932

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

I. Zamawiający dodaje w Zapytaniu ofertowym rozdział XIV o treści:
“Środki ochrony prawnej
1. W zapytaniu ofertowym prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w oparciu o przepisy Regulaminu, nie stosuje się przepisów ustawy Pzp dotyczących odwołań i skarg.
2. Rozstrzygnięcia Zamawiającego w zapytaniu ofertowym prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w oparciu o przepisy Regulaminu są ostateczne.
3. Wykonawcy mogą w terminie trzech dni od dnia:
a) zamieszczenia niniejszej zmiany na stronie internetowej Zamawiającego,
b) przekazania informacji o odrzuceniu oferty, wykluczeniu Wykonawcy
złożyć pisemne odwołanie do Zamawiającego zawierające uzasadnienie prawne i faktyczne wnoszonych żądań.
4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Zamawiającego rozstrzygnięcia odwołania.
5. Wniesienie odwołania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
6. Odwołanie wniesione po terminie Zamawiający odrzuca bez rozpatrzenia.
7. Odwołanie zostanie rozpatrzone przez Zamawiającego w ciągu trzech dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia odwołania w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.
8. Rozstrzygnięcie odwołania następuje w formie decyzji, która jest ostateczna.
9. Decyzja w sprawie rozstrzygnięcia odwołania zawiera uzasadnienie, w którym podaje się przyczyny rozstrzygnięcia.
10. W przypadku uwzględnienia odwołania Zamawiający powtarza czynność, na którą wpłynęło odwołanie lub unieważnia postępowanie.”

II. Zmienia treść rozdziału XII:

Było:
“Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorach umowy wg załącznika nr 2 do zapytania, niezwłocznie po ogłoszeniu rozstrzygnięcia zapytania”. Jest: “Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorach umowy wg załącznika nr 2 do zapytania, niezwłocznie po ogłoszeniu rozstrzygnięcia zapytania lub w terminie trzech dni od przekazania informacji o odrzuceniu oferty lub wykluczeniu wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału XIV.”

Pozostałe postanowienia Zapytania pozostają bez zmian. Informacja o niniejszej zmianie znajduje się w załączonym pliku i na stronie Zamawiającego www.lto.org.pl

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie zatytułowanej: „Budowa trwałego ogrodzenia wraz z odłownią i kwaterami oraz z przenośnym ogrodzeniem do kwaterowania, co pozwoli na wprowadzenie ekstensywnego wypasu”.
2. Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin.
3. Ofertę należy złożyć do dnia 31.05.2017 r. do godziny 12:00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Szewczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

663 502 134

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia działek przeznaczonych pod wypas koników polskich na wskazanych łąkach wsi Zamch, gmina Obsza, powiat biłgorajski. Numery działek zawarte są w załączniku nr 6 do zapytania. Przedmiot zamówienia składa się z następujących zadań:
1. Budowa trwałego ogrodzenia pastwiska dla koni i budowa odłowni dla koni.
2. Dostawa zestawu do kwaterowania zwierząt.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: biłgorajski Miejscowość: Zamch gmina Obsza

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W ramach niniejszego zadania przewidziano wprowadzenie ekstensywnego wypasu koników polskich na działkach należących do LTO oraz działkach wydzierżawionych od miejscowych rolników. Działki te zlokalizowane są na terenie obszaru Natura 2000 Puszcza Solska, w obrębie żerowisk orlików krzykliwych, gadożerów oraz bocianów czarnych. Grunty te zlokalizowane są na zarośniętych łąkach o różnym poziomie wilgotności, na których rolnicy nie są zainteresowani ich dalszym użytkowaniem.
Łączna długość ogrodzenie pozwoli na prowadzenie wypasu na łącznej powierzchni ok.106 ha. W połączeniu z zastosowaniem wypasu kwaterowego z pomocą pastuchów elektrycznych pozwoli na odpowiednie kształtowanie siedlisk dla żerowisk ptaków drapieżnych oraz siewkowych na dużej powierzchni. Pastwisko będzie wykorzystywane przez cały rok, w tym zimą. W razie surowych zim, zwierzęta będą dokarmiane sianem pozyskanym z okolicznych łąk. Zaprzestanie wypasu bydła prowadzi do zanikania pastwisk i przekształcania ich w obszary porośnięte mozgą, trzcinnikiem i zarastające krzewami. Ekstensywny wypas z odpowiednio dostosowaną obsadą zwierząt na 1 ha powierzchni sprzyja tworzeniu się odpowiedniej struktury runi na łące. Dodatkowo obsada zwierząt będzie regulowana przy zastosowaniu wypasu kwaterowego w zależności od poziomu sukcesji na łąkach. W wyniku prowadzonej hodowli pozyskamy młode pokolenie, które w sposób naturalny zwiększy obsadę zwierząt. Działania takie spowalniają proces sukcesji wtórnej w obrębie dolin rzecznych. Wypas w odniesieniu do koszenia jest procesem zbliżonym do naturalnego, którego efekty są korzystniejsze. Wypas sprawia, że w krajobrazie w całym okresie lęgowym dominują niskie i okresowo średniowysokie zbiorowiska szuwarowe, trawiaste i ziołorośle. Ponadto dzięki zgryzaniu i wydeptywaniu darni, siedliska te zyskują strukturę luźnokępkową, zaś w warstwie przyziemnej nie tworzą zwartej jednolitej runi. Kopytne poprzez rozdeptywanie zwartej obumarłej roślinności zalegającej przy gruncie tworzą mozaikę mikrosiedlisk co sprawia, że na taki teren powracają inne gatunki zwierząt, w tym gryzonie oraz inne gatunki ptaków: kszyki, czajki, dubelty. Powrót do wypasu na tym terenie pozwoli na zwiększenie bazy pokarmowej (gryzonie) dla ptaków drapieżnych. Inwestycja w ogrodzenie zaoszczędzi również corocznych kosztów prowadzenia koszenia, które jest trudne do wykonania we fragmentarycznie podmokłym terenie. Wybrana rasa zwierząt tj. koniki polskie pozwala na bezproblemowe kształtowanie siedlisk bez uszczerbku dla zdrowotności tabunu koników, które genetycznie są predestynowane do życia w takich warunkach. Całoroczny wypas zwiększa dostępność pokarmu dla migrujących orlików i jest zdecydowanie efektywniejszy w ochronie przyrody w porównaniu do relatywnie późnych koszeń dedykowanych w programach rolnośrodowiskowych.

Przedmiot zamówienia

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych, tj. na jedno lub oba zadania.
1. Ad zadanie 1 :
1) Budowa trwałego ogrodzenia pastwiska dla koni
a) sektor A – łączna długość ogrodzenia – 2430 m.
b) sektor B – łączna długość ogrodzenia – 3236 m.
c) sektor C – łączna długość ogrodzenia – 3008 m.
OGRODZENIE: opis w Zapytaniu ofertowym
BRAMY:

 wykonanie 2 bram metalowych dwuskrzydłowych o szerokości 5 m,
 wykonanie 6 bram drewnianych dwuskrzydłowych o szerokości 4 m,
 bramy metalowe wykonane z ocynkowanych rur stalowych o śr. 40-50 mm pomalowanych na czarno farbą antykorozyjną oparte na konstrukcji 2-3 przęseł pionowych i 3-4 przęseł poziomych; mocowane na zawiasach ramieniowych o średnicy sworznia min 18 mm; zamykane na łańcuch z założoną kłódką mosiężną pałąkową w systemie jednego klucza do wszystkich kłódek,
 bramy drewniane wykonane z żerdzi drewnianych sosnowych okorowanych (analogicznych jak do budowy grodzenia) oparte na konstrukcji 2-3 przęseł pionowych i 3-4 poziomych lub/i skośnych; mocowane do słupka za pomocą metalowej obejmy; zamykane na łańcuch z założoną kłódką mosiężną pałąkową w systemie jednego klucza do wszystkich kłódek,
 słupki o średnicy w cieńszym końcu nie mniejszej niż 17,5 cm i o dł. 250 cm na których zostaną zamocowane bramy (dotyczy wszystkich rodzajów bram), zostaną posadowione na głębokości 100 cm (część nad- ziemna słupków 150 cm z tolerancją wysokości +/- 5 cm); po zamontowaniu nie dopuszcza się odchyłu słupka od pionu; po zamontowaniu słupki nie mogą ruszać się,
 lokalizacja bram zostanie wskazana Wykonawcy po rozpoczęciu prac, przy zastrzeżeniu, że na jeden sektor będzie przypadać max. 2 bramy drewniane lub/i 1 metalowa.
 termin wykonania bram zależny od lokalizacji w obrębie danego sektora – zgodny z terminami wykonania grodzeń w poszczególnych sektorach.

2) Budowa odłowni dla koni

OGRODZENIE ODŁOWNI:
1. Długość ogrodzenia odłowni: ok. 70 m, Opis odłowni zawarty w Zapytaniu ofertowym.
Okres gwarancji na wykonane ogrodzenie i odłownię nie krótszy niż 36 miesięcy. Wykonawca może wskazać w ofercie dłuższy okres gwarancji, który będzie przedmiotem oceny wg zasad opisanych w rozdz. VI.

2. Ad. Zadanie nr 2 Dostawa zestawu do kwaterowania zwierząt
Należy dostarczyć zestaw 2 kompletów do pracy z ogrodzeniem elektrycznym o długości do 2,5 km i prądzie uderzenia minimum 3,0 J każdy składający się z dopasowanych i współpracujących ze sobą urządzeń tj.:
1) komplet nr 1:
a) elektryzatora akumulatorowego dostosowanego do pracy z panelem słonecznym,
b) akumulatora dostosowanego do pracy z panelem słonecznym o parametrach min. 12 V i 50 Ah. Akumulator musi być dostosowany do wielokrotnego rozładowywania i ładowania bez wpływu na jego żywotność.
c) ogniwa (panelu) słonecznego o mocy min. 10 W,
d) regulatora ładowania, min. 6A
e) słupka montażowego wraz z uchwytami
1 skrzynki (na elektryzator i akumulator) metalowej lub drewnianej zamykanej na kłódkę zamontowanej na stojaku (ok. 50 – 100 cm nad ziemią), ten sam klucz do zamykania skrzynek w ilości 3 szt.

2) komplet nr 2, składający się z:
a) 2500 m linki stalowej (splecionej) o średnicy 1,2 – 2,0 mm. Linka ma być dostarczona w szpulach zwijanych po 500 m, celem ułatwienia demontażu i translokacji pastucha.
b) 350 szt. plastikowych słupków (palików) (przystosowanych do pastucha elektrycznego) o długości 105 cm. Słupki mają być wyposażone w metalowy grot ułatwiający ich montaż w podłożu. Słupki muszą być odpowiednio sztywne, aby nie wyginały się przy naciąganiu oraz wbijaniu w podłoże.
c) 2 zestawy bramowe do ogrodzenia elektrycznego przeznaczony na maksymalną szerokość 3 metrów.
d) 10 szt. tabliczek z ostrzeżeniem „Uwaga, urządzenie elektryczne”
e) wskaźnik napięcia ogrodzenia elektrycznego – 1 szt.
Okres gwarancji zestawu do kwaterowania zwierząt: nie krótszy niż 24 miesiące. Wykonawca może wskazać w ofercie dłuższy okres gwarancji, który będzie przedmiotem oceny wg zasad opisanych w rozdz. VI.

Kod CPV

45340000-2

Nazwa kodu CPV

Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin realizacji zadania 1:
Budowa trwałego ogrodzenia pastwiska dla koni:
Ogrodzenie należy wykonać nie później niż do 31.12.2017 r.. Będzie ono wykonywane etapami – sektorami. Zamawiający wymaga aby jeden z sektorów (uzgodniony między stronami: A, B lub C) został wykonany w ciągu 45 dni od podpisania umowy, drugi (uzgodniony między stronami: A, B lub C) do 30.11.2017 r., ostatni do 31.12.2017 r.
Budowa odłowni dla koni:
do 31 grudnia 2017 r.
2. Termin realizacji zadania 2: Dostawa zestawu do kwaterowania zwierząt - w ciągu 30 dni od podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

Potencjał techniczny

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

Dodatkowe warunki

1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2014/24/UE tj.:
a) nie został wobec niego wydany prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się jednego z następujących czynów:
- udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawarta w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42);
- korupcji, zgodnie z definicja zawarta w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 195 z 25.6.1997, s. 1)i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW (Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym, Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54), jak również korupcji zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji zamawiającej lub wykonawcy;
- nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów finansowych” Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s. 48);
- przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW (Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu, Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3), bądź podżegania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tej decyzji ramowej;
- prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15);
- pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicja zawarta w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1);
b) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia wykonawca wskazuje w oświadczeniu własnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania.
2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania.

Warunki zmiany umowy

Zmiany umowy dotyczące zadania nr 1: "1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne o ile nie będą stanowiły istotnej zmiany w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w następującym zakresie i okolicznościach:
1) zmiany terminów wykonania sektorów ogrodzenia i budowy odłowni w następujących przypadkach:
a) wstrzymanie realizacji prac przez właściwe organy administracji publicznej bądź orzeczeniem sądu z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy;
b) w przypadku warunków pogodowych, w szczególności opadów deszczu lub śniegu, które uniemożliwią budowę ogrodzenia i/lub odłowni, np. zbyt grząski grunt uniemożliwiający wciśnięcie słupków w ziemię;
- przedłużenie terminu jest możliwe o tyle dni, ile trwało wstrzymanie prac. Zamawiający nie dopuszcza zmiany wynagrodzenia w przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy.
2) zmiany wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1 umowy w przypadku zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy/długości ogrodzenia - jego zwiększenia lub zmniejszenia o maksymalnie 3%, stosownie do zakresu zmiany, będzie rozliczane ceną za 1 m ogrodzenia /odłowni. Zmiana ta może zostać dokonana w szczególności z uwagi na uwarunkowania terenu lub warunki pogodowe. Zmiana zakresu/długości ogrodzenia zostanie uzgodniona przez Strony i zaakceptowana przez Zamawiającego w protokole odbioru i nie wymaga aneksowania umowy.
3) zmiany w zakresie technologii wykonania płotu w tym bram i/lub odłowni, przy założeniu że zaproponowane rozwiązania będą zapewniały lepszą funkcjonalność lub dłuższą trwałość ogrodzenia i bram i/lub odłowni oraz nie będą wpływały na wysokość wynagrodzenia określonego w § 5.
3. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez Wykonawcę oraz jego akceptacja przez Zamawiającego lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu."
Zmiany umowy dotyczące zadania nr 2: "1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne o ile nie będą stanowiły istotnej zmiany w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w następującym zakresie i okolicznościach:
1) Zmiany terminu dostawy, jeśli jego dotrzymanie nie jest możliwe z przyczyn zależnych od Zamawiającego, lub z powodu działania siły wyższej.
3. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez Wykonawcę oraz jego akceptacja przez Zamawiającego lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu."

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do zapytania.
2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Zamówienia uzupełniające

Zamówienia uzupełniające
Zamawiający, zgodnie z postanowieniami rozdz. 6.5 pkt 8 lit. h „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianego w zapytaniu ofertowym, na usługi lub roboty budowlane, które będą polegały na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na usługi/roboty budowlane podobne do opisanych w zadaniu nr 1. Maksymalny przewidywany zakres zamówienia uzupełniającego przedstawiony jest na mapce zamówienia uzupełniającego – załącznik nr 7. Zamawiający będzie mógł przeprowadzić negocjacje z wykonawcą zadania nr 1, które będą dotyczyły w szczególności ceny. W wyniku negocjacji strony będą mogły podpisać umowę w sprawie zamówienia uzupełniającego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, i ich znaczeniem (na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym), gdzie 1 pkt. = 1%:

Zadanie 1 Budowa trwałego ogrodzenia pastwiska dla koni i budowa odłowni dla koni

Cena brutto (C) – 60%,
Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena (C): max 60 pkt.
C = (C minimalna/C oferowana) x 60 pkt
Okres gwarancji na wykonane ogrodzenie i odłownię (G) – 40%
1) oferta z minimalnym okresem gwarancji jakości wynoszącym 36 miesięcy – otrzyma 0 pkt,
2) oferta z okresem gwarancji jakości wynoszącym 48 miesięcy – otrzyma 20 pkt,
3) oferta z okresem gwarancji jakości wynoszącym 60 miesięcy – otrzyma 40 pkt.

Uwaga: MINIMALNA wymagana przez Zamawiającego gwarancja jakości na przedmiot zamówienia w zadaniu 1 wynosi 36 miesięcy.
1) W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji jakości, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z zapytaniem ofertowym.
2) W przypadku nie wpisania oferowanego okresu gwarancji jakości do Formularza Ofertowego Zamawiający przyjmie, że jest on równy minimalnemu okresowi gwarancji.
3) Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji z przedziału między 36 a 48 miesięcy, lub między 48 a 60 miesięcy – do oceny ofert zostaną przyjęte dolne granice tych przedziałów.
4) MAKSYMALNA gwarancja jakości uwzględniona do oceny ofert wynosi 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości dłuższy niż 60 miesięcy, do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy.

Zadanie 2 Dostawa zestawu do kwaterowania zwierząt

Cena brutto (C) – 60%,
Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena (C): max 60 pkt.
C = (C minimalna/C oferowana) x 60 pkt
Okres gwarancji (G) – 40%
1) oferta z minimalnym okresem gwarancji jakości wynoszącym 24 miesiące – otrzyma 0 pkt,
2) oferta z okresem gwarancji jakości wynoszącym 36 miesięcy – otrzyma 20 pkt,
3) oferta z okresem gwarancji jakości wynoszącym 48 miesięcy – otrzyma 40 pkt.

Uwaga: MINIMALNA wymagana przez Zamawiającego gwarancja jakości na przedmiot zamówienia w zadaniu 2 wynosi 24 miesiące.
5) W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji jakości, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z zapytaniem ofertowym.
6) W przypadku nie wpisania oferowanego okresu gwarancji jakości do Formularza Ofertowego Zamawiający przyjmie, że jest on równy minimalnemu okresowi gwarancji.
7) Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji z przedziału między 24 a 36 miesięcy, lub między 36 a 48 miesięcy – do oceny ofert zostaną przyjęte dolne granice tych przedziałów.
8) MAKSYMALNA gwarancja jakości uwzględniona do oceny ofert wynosi 48 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości dłuższy niż 48 miesięcy, do oceny ofert zostanie przyjęty okres 48 miesięcy.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma łącznie największą ilość punktów obliczonych na podstawie wzoru:
Zadanie nr 1: W = C + G gdzie: W – ogólna liczba punktów otrzymana przez Wykonawcę, maksimum 100 punktów, C - wartość punktowa kryterium „cena”, maksimum 60 punktów, G - punkty za kryterium okres gwarancji, maksimum 40 punktów.
Zadanie nr 2: W = C + G gdzie: W – ogólna liczba punktów otrzymana przez Wykonawcę, maksimum 100 punktów, C - wartość punktowa kryterium „cena”, maksimum 60 punktów, G - punkty za kryterium okres gwarancji, maksimum 40 punktów.
Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia w ramach zadania nr 1 i/lub zadania nr 2 temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów W za dane zadanie, zgodnie z powyższymi wzorami. Maksymalna ilość punktów jaka może zdobyć Wykonawca uwzględniając wszystkie kryteria oceny ofert wynosi 100 punktów.
3. Jeżeli nie można wybrać Oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej Ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny Ofert, Zamawiający spośród tych Ofert wybiera Ofertę z niższą ceną. W przypadku złożenia ofert z takimi samymi cenami – Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert cenowych.

Wykluczenia

7. Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia oferty w przypadku gdy:
− Wykonawca zaproponuje rażąco niską cenę za wykonanie zamówienia,
− gdy oferta nie będzie spełniać wymagań stawianych przez Zamawiającego, tj. oferta nie będzie ważna, nie będzie odpowiadała treści zapytania, bądź w sytuacji gdy Wykonawca nie będzie spełniać warunków udziału w postępowaniu, tj. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

LUBELSKIE TOWARZYSTWO ORNITOLOGICZNE

Adres

Mieszka I 12

23-200 Kraśnik

lubelskie , kraśnicki

Numer telefonu

663502134

NIP

7120169426

Tytuł projektu

Czynna ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej

Numer projektu

POIS.02.04.00-00-0179/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

PPHU Styl-Bud Małgorzata Świeca – Ignatiuk, Kulczyn 10, 22-235 Hańsk Pierwszy.
Data wpłynięcia oferty: 31.05.2017 r.
Cena oferty w zadaniu 1: 328.744,60 zł, okres gwarancji na wykonane ogrodzenie i odłownię: 60 miesięcy
Cena oferty w zadaniu 2: 17.800,00 zł okres gwarancji: 48 miesięcy
Zamawiający w zadaniu 1 i w zadaniu 2 wybrał jedyną ofertę niepodlegająca odrzuceniu, złożoną przez Wykonawcę PPHU Styl-Bud Małgorzata Świeca – Ignatiuk, która uzyskała w obu zadaniach 100 pkt w kryteriach oceny ofert: cena i warunki gwarancji. Oferta odpowiada treści Zapytania ofertowego.
Liczba wyświetleń: 631