Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług Inżyniera w ramach realizacji Projektu pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu” – Nr POIS.02.03.00-00-0145/16-00

Data publikacji: 10.05.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-05-2017

Numer ogłoszenia

1031863

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta winna zostać sporządzona zgodnie Instrukcją dla Wykonawców, stanowiącą TOM I SIWZ.

2. Składana oferta winna być sporządzona na Formularzu oferty wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do IDW. Formularz oferty winien zostać podpisany przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, a wszystkie zapisane strony oferty - w tym wszystkie załączniki winny być ponumerowane i parafowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez osobę/y nie wymienioną/e w dokumencie potwierdzającym uprawnienie do występowania w obrocie prawnym - należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

3. Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane w pkt. II niniejszej IDW. Oferta winna być kompletna, sporządzona w języku polskim, napisana czytelnym pismem ręcznym przy użyciu nieścieralnego atramentu, komputerowo lub na maszynie. Jeżeli do oferty dołączane są dokumenty w językach obcych to należy załączyć dodatkowo ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumaczy przysięgłych. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. Jeżeli na stronach załączników zabraknie miejsca, należy dołączyć dodatkowe strony.

4. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

5. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

6. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8. Wykonawca powinien złożyć ofertę w zamkniętym, zabezpieczonym przed otwarciem i nieprzezroczystym opakowaniu (kopercie albo paczce).

9. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Zabrzu, tj.: Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wolności 215, parter pokój nr 7 (Kancelaria), 41-800 Zabrze, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2017 roku, do godz. 9:00.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Danuta Bochyńska-Podloch – Kierownik JRP, e-mail: jrp@wodociagi.zabrze.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32/2776280

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje świadczenie usług Inżyniera w ramach realizacji Projektu pn.: Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Inżyniera w rozumieniu „Warunków Kontraktowych na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego” według FIDIC (Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów - Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils) - RED FIDIC BOOK, czwarte wydanie angielsko-polskie 2008 (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999) – wydawnictwo SIDIR oraz zgodnie z polskim prawem przy realizacji Projektu pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu”, finansowanego ze środków Funduszu Spójności oraz ze środków własnych Zamawiającego, składającego się z Kontraktu na wykonanie robót budowlanych (CZĘŚĆ I) oraz Umowy na dostawę samochodu specjalnego dwufunkcyjnego z urządzeniem ssąco-płuczącym do wywozu nieczystości płynnych (CZĘŚĆ II), wykonywanego przez wyłonionych w drodze przetargu publicznego (przetarg nieograniczony), Wykonawcy robót budowlanych, według Warunków Kontraktowych na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego - RED FIDIC BOOK, czwarte wydanie angielsko-polskie 2008 (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999) – wydawnictwo SIDIR oraz Wykonawcy dostawy samochodu specjalnego dwufunkcyjnego z urządzeniem ssąco-płuczącym do wywozu nieczystości płynnych.

Do zakresu obowiązków Inżyniera, tak w zakresie Kontraktu na wykonanie robót budowlanych, jak i Umowy na dostawę samochodu specjalnego, będzie należało w szczególności:
- pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego;
- pełnienie funkcji Inwestora zastępczego, w szczególności w zakresie określonym w art. 18 ust. 1 pkt 3), 4) i 5) oraz ust. 2 ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2016 roku, poz. 290 z późn. zm.);
- pełnienie funkcji Koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestycyjnego;
- zarządzanie finansowe;
- bezstronne i obiektywne uczestnictwo w procesie inwestycyjnym;
- mediacja i rozjemstwo w sporach pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych;
- wspieranie działań Jednostki Realizującej Projekt (JRP).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Zabrze Miejscowość: Zabrze (na terenie oczyszczalni ścieków Mikulczyce przy ul. Leśnej 168 w Zabrzu).

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zapewnienie odpowiedniego nadzoru nad realizacją Projektu pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu” finansowanego ze środków Funduszu Spójności oraz ze środków własnych Zamawiającego, składającego się z Kontraktu na wykonanie robót budowlanych (CZĘŚĆ I) oraz Umowy na dostawę samochodu specjalnego dwu funkcyjnego z urządzeniem ssąco-płuczącym do wywozu nieczystości płynnych (CZĘŚĆ II), przez osoby do tego uprawnione oraz rozliczenie tych robót w sposób zapewniający zgodność z warunkami realizacji ww. Projektu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Inżyniera w rozumieniu „Warunków Kontraktowych na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego” według FIDIC (Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów - Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils) - RED FIDIC BOOK, czwarte wydanie angielsko-polskie 2008 (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999) – wydawnictwo SIDIR oraz zgodnie z polskim prawem przy realizacji Projektu pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu”, finansowanego ze środków Funduszu Spójności oraz ze środków własnych Zamawiającego, składającego się z Kontraktu na wykonanie robót budowlanych (CZĘŚĆ I) oraz Umowy na dostawę samochodu specjalnego dwufunkcyjnego z urządzeniem ssąco-płuczącym do wywozu nieczystości płynnych (CZĘŚĆ II), wykonywanego przez wyłonionych w drodze przetargu publicznego (przetarg nieograniczony), Wykonawcy robót budowlanych, według Warunków Kontraktowych na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego - RED FIDIC BOOK, czwarte wydanie angielsko-polskie 2008 (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999) – wydawnictwo SIDIR oraz Wykonawcy dostawy samochodu specjalnego dwufunkcyjnego z urządzeniem ssąco-płuczącym do wywozu nieczystości płynnych.

Do zakresu obowiązków Inżyniera, tak w zakresie Kontraktu na wykonanie robót budowlanych, jak i Umowy na dostawę samochodu specjalnego, będzie należało w szczególności:

- pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego;
- pełnienie funkcji Inwestora zastępczego, w szczególności w zakresie określonym w art. 18 ust. 1 pkt 3), 4) i 5) oraz ust. 2 ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2016 roku, poz. 290 z późn. zm.);
- pełnienie funkcji Koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestycyjnego;
- zarządzanie finansowe;
- bezstronne i obiektywne uczestnictwo w procesie inwestycyjnym;
- mediacja i rozjemstwo w sporach pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych;
- wspieranie działań Jednostki Realizującej Projekt (JRP).

Kod CPV

71247000-1

Nazwa kodu CPV

Nadzór nad robotami budowlanymi

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji Umowy uzależniony jest od czasu realizacji Projektu pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu”, na rzecz którego to Projektu świadczone będą usługi Inżyniera w ramach Umowy. Termin zakończenia Umowy nie może zatem zakończyć się przed upływem realizacji Projektu (24 miesiące na wykonanie robót budowlanych - w tym do 12 miesięcy na dostawę samochodu specjalnego - a następnie 24 miesiące Okresu Zgłaszania Wad).

Wstępnie określa się, iż termin realizacji Umowy wynosi 54 miesiące od daty podpisania Umowy i jest uzależniony od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na realizację Projektu - termin ten w razie potrzeby może ulegać przedłużeniu. Zamawiający zwraca uwagę Wykonawcy na fakt, że przy kalkulacji ceny za usługę, Wykonawca winien oszacować i wycenić zaangażowanie Zespołu Inżyniera w następujących fazach realizacji Umowy:

Faza I - wykonanie Robót oraz dostawa samochodu specjalnego do Protokołu Odbioru dostawy i wystawienia Świadectwa Przejęcia włącznie - 24 miesiące,
Faza II - Okres Zgłaszania Wad do wydania Świadectwa Wykonania włącznie (Roboty budowlane) - 24 miesiące,
Faza III - rozliczenie ostateczne Wykonawcy, do wystawienia Rozliczenia Ostatecznego włącznie (Roboty budowlane) - 6 miesięcy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.: wykonać w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi podobne do niniejszego zamówienia, tj., Wykonawca musi wykazać, że:

a) pełnił funkcję Inżyniera, w tym również w rozumieniu Warunków Kontraktu FIDIC, przy co najmniej jednym kontrakcie na roboty o wartości co najmniej 20.000.000,00 PLN (bez podatku od towarów i usług), przy budowie w oparciu o Warunki Kontraktu FIDIC (Czerwona lub Żółta Książka) lub równoważnych.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Wykaz zrealizowanych usług (którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej IDW) o charakterze i złożoności porównywalnej do niniejszego zamówienia (jak to określono powyżej) oraz załączenia dokumentów (referencji) potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponować zespołem następujących specjalistów:

a) Inżynier – Kierownik Zespołu (jedna osoba), posiadający kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zgodnie z wymogami określonymi w pkt II.2 ppkt 1) lit. a) Tomu I SIWZ (IDW).

b) Ekspert Kluczowy: Specjalista ds. technologii (jedna osoba), posiadający kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zgodnie z wymogami określonymi w pkt II.2 ppkt 1) lit. b) Tomu I SIWZ (IDW).

c) Ekspert Kluczowy: Specjalista ds. rozliczeń robót elektrycznych i AKPiA (jedna osoba), posiadający kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zgodnie z wymogami określonymi w pkt II.2 ppkt 1) lit. c) Tomu I SIWZ (IDW).

d) Ekspert Kluczowy: Specjalista ds. rozliczeń (jedna osoba), posiadający kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zgodnie z wymogami określonymi w pkt II.2 ppkt 1) lit. d) Tomu I SIWZ (IDW).

e) Ekspert Kluczowy: Koordynator Inspektorów Nadzoru (jedna osoba), posiadający kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia zgodnie z wymogami określonymi w pkt II.2 ppkt 1) lit. e) Tomu I SIWZ (IDW).

f) Ekspert Kluczowy: Inspektor Nadzoru - Specjalista ds. sanitarnych (jedna osoba), posiadający kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia zgodnie z wymogami określonymi w pkt II.2 ppkt 1) lit. f) Tomu I SIWZ (IDW).

g) Ekspert Kluczowy: Inspektor Nadzoru - Specjalista ds. konstrukcyjno-budowlanych (jedna osoba) posiadający kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia zgodnie z wymogami określonymi w pkt II.2 ppkt 1) lit. g) Tomu I SIWZ (IDW).

h) Ekspert Kluczowy: Inspektor Nadzoru - Specjalista ds. drogowych (jedna osoba) posiadający kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia zgodnie z wymogami określonymi w pkt II.2 ppkt 1) lit. h) Tomu I SIWZ (IDW).

i) Ekspert Kluczowy: Inspektor Nadzoru - Specjalista ds. elektrycznych i AKPiA (jedna osoba), posiadający kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia zgodnie z wymogami określonymi w pkt II.2 ppkt 1) lit. i) Tomu I SIWZ (IDW).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia, tj.:
a) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę co najmniej 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi przedłożyć wraz z ofertą aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 200.000,00 PLN, ważną/-y na dzień składania ofert, określony w pkt. VII.1 niniejszej IDW.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość sporządzenia aneksu do Umowy w szczególności w następujących przypadkach:

(i) wystąpienia zmiany powszechnie obowiązującego prawa lub wytycznych w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy lub realizację Kontraktu na Roboty opisanego w Załączniku nr 1 do Umowy,

(ii) zmiany uwarunkowań prawnych i/lub formalnych Umowy i/lub realizacji Kontraktu opisanego w Załączniku nr 1 do Umowy, spowodowanych działaniem osób trzecich,

(iii) wprowadzeniem zmian w dokumentacji projektowej, które powodują lub mogą powodować przedłużenie terminu zakończenia realizacji Kontraktu na Roboty opisanego w Załączniku nr 1 do Umowy,

(iv) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian wynikających z potrzeby uzyskania dodatkowych: danych, zgód, pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów,

(v) odmowy udzielenia dofinansowania Projektu ze środków Funduszu Spójności,

(vi) zmiany harmonogramu uzyskiwania środków z instytucji finansującej zamówienie,

(vii) opóźnień w zawarciu Kontraktu na Roboty opisanego w Załączniku nr 1 do Umowy, spowodowanych przedłużającymi się postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego w związku z wnoszeniem przez wykonawców środków ochrony prawnej,

(viii) zmiany zakresów i/lub terminów ukończenia Kontraktu na Roboty lub Umowy na dostawę samochodu specjalnego, opisanych w Załączniku nr 1 do Umowy (np. przedłużenie Czasu na Ukończenie czy Okresu Zgłaszania Wad),

(ix) zmiany zakresu rzeczowego lub czasowego Projektu,

(x) wystąpienia siły wyższej lub w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanych przez czynniki zewnętrzne,

(xi) wystąpienia potrzeby wprowadzenia zmian, które powodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego,
(xii) wystąpienia potrzeby wprowadzenia zmian, które poprawią jakość świadczonych usług,

(xiii) wystąpienia konieczności ograniczenia zakresu usług w sytuacji, gdy Zamawiający podejmie decyzję o zaniechaniu części robót budowlanych oraz powiązanego z tym zmniejszenia wynagrodzenia Inżyniera o wartość usług, których zakres uległ ograniczeniu (w takiej sytuacji Inżynier przygotuje przy udziale Zamawiającego protokół aktualny na dzień rezygnacji z części usług, w którym zostaną wyszczególnione prace, z wykonania których Zamawiający zrezygnował oraz wysokość kwoty netto, o którą zostanie obniżone wynagrodzenie).

(xiv) wystąpienia konieczności wprowadzenia aneksu do Umowy o charakterze informacyjnym i instrukcyjnym, niezbędnej do realizacji Umowy, realizacji Kontraktu na Roboty lub Umowy na dostawę samochodu specjalnego, opisanych w Załączniku nr 1 do Umowy.

Wystąpienie którejkolwiek z ww. okoliczności, jak również jakiejkolwiek innej okoliczności skutkującej koniecznością sporządzenia zmiany Umowy, uprawnia każdą ze Stron do zwrócenia się do drugiej Strony z pisemnym wnioskiem o zawarcie aneksu do Umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

A. Aktualne zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).

B. Aktualny odpis z właściwego rejestru sądu albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawiony/-e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

C. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w pkt. 1 b) oraz d) powyżej (wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

D. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

Ponadto, Wykonawca obowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty/oświadczenia:
- wypełniony załącznik nr 1 do IDW – Wykaz specjalistów,
- wypełniony załącznik nr 2 do IDW – Wykaz zrealizowanych usług,
- aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 200.000,00 PLN ważną/-y na dzień składania ofert.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.
Kryteria oceny ofert: cena ofertowa (netto) – 100%

Wykluczenia

Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia Zamawiający wykluczy:

a) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu;

b) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1137 z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku poz. 176 z późn. zm.),
- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny,
- skarbowe;

c) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

d) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 roku poz. 1137 z późn. zm.);

e) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZABRZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z .O.O. W ZABRZU

Adres

Wolności 215

41-800 Zabrze

śląskie , Zabrze

Numer telefonu

32/277-62-83

Fax

32/277-62-81

NIP

6480000278

Tytuł projektu

Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0145/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres: Sweco Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Ziębickiej 35.
Data wpłynięcia oferty: 31 maja 2017 roku.
Cena oferty:
Brutto: 793 350,00 PLN
Netto: 645 000,00 PLN
VAT: 148 350,00 PLN
Liczba wyświetleń: 736