Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup podnośnika teleskopowego na podwoziu samochodowym w ramach projektu pod nazwą: „Wzrost konkurencyjności firmy SOLEKO POLSKA Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie innowacyjnych produktów w technologiach Odnawialnych Źródeł Energii”

Data publikacji: 24.04.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-05-2017

Numer ogłoszenia

1031014

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

09.05.2017
1. Termin składania ofert został wydłużony do dnia 16.05.2017 do godz. 9:00
2. Zostały wprowadzone zmiany w treści zapytania ofertowego w rozdz. VII pkt.2:
Kryterium termin dostawy zamówienia (P2) – określony w miesiącach będzie
oceniany wg poniższych zasad:
Dostawca określi termin dostawy zamówienia w pełnych miesiącach, przy czym
najkrótszy możliwy termin realizacji zamówienia wymagany przez Zamawiającego
wynosi 1 miesiąc, a najdłuższy możliwy termin realizacji zamówienia to 3
miesiące.
P2 – ilość punktów w kryterium termin dostawy zamówienia - maksymalnie 10.
Punkty w kryterium termin realizacji zamówienia przyznawane będą wg
następującej zasady:
P2 = 0 pkt. – dostawa do 3 miesięcy od dnia wyboru oferty.
P2 = 10 pkt. – dostawa do 1 miesiąca od dnia wyboru oferty.
Podanie terminu dostawy dłuższego niż 3 miesiące będzie skutkować
odrzuceniem oferty.

Został dodany załącznik "Odpowiedzi na pytania z dn. 27.04.2017"

Miejsce i sposób składania ofert

VIII. Miejsce i termin składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć do dnia 16.05.2017 r. do godziny 9:00.
2. Ofertę należy złożyć elektronicznie (skan podpisanej i wypełnionej oferty) na adres info@kolektory.com. Wersję papierową oferty prosimy dosłać na adres: SOLEKO POLSKA Sp. z o.o., Oleszno, ul. Parkowa 18, 29-105 Krasocin.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

info@kolektory.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Lidia Staroszczyk, Kazimierz Grabiec

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

668-302-766

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup podnośnika teleskopowego na podwoziu samochodowym

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: włoszczowski Miejscowość: Oleszno, ul. Parkowa 18, 29-105 Krasocin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup podnośnika teleskopowego na podwoziu samochodowym

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup podnośnika teleskopowego na podwoziu samochodowym.
Wymagania szczegółowe minimalnych parametrów technicznych:
• zakres podnoszenia od 18 do 20 metrów,
• masa do 3,5 tony.

Kod CPV

34000000-7

Nazwa kodu CPV

Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawca określi termin dostawy zamówienia w pełnych miesiącach, przy czym najkrótszy możliwy termin realizacji zamówienia wymagany przez Zamawiającego wynosi 1 miesiąc, a najdłuższy możliwy termin realizacji zamówienia to 3 miesiące.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

5) oferent powinien posiadać doświadczenie w zakresie dostawy, co najmniej jednego tego typu sprzętu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie V.1 niniejszego zapytania ofertowego do oferty należy dołączyć:

1) oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego,
2) poświadczenie o zrealizowaniu dostawy, co najmniej jednego tego typu sprzętu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

O wyborze oferty najkorzystniejszej decydować będą następujące kryteria:
1. Cena oferty (brutto) – 80 %
2. Termin dostawy – 10 %
3. Termin płatności – 10 %
Punkty w poszczególnych kryteriach przyznawane będą wg poniższych zasad:

1) Kryterium cena oferty (brutto) oceniane będzie wg wzoru:
Cn
P1 = -------------- x 100 x 80%
Cb

gdzie:

P1 – ilość punktów w kryterium cena oferty (brutto)
Cn – najniższa cena
Cb – cena oferty badanej
100 – wskaźnik stały
80 % - procentowe znaczenie kryterium

2) Kryterium termin dostawy zamówienia (P2) – określony w miesiącach będzie oceniany wg poniższych zasad:
Dostawca określi termin dostawy zamówienia w pełnych miesiącach, przy czym najkrótszy możliwy termin realizacji zamówienia wymagany przez Zamawiającego wynosi 1 miesiąc, a najdłuższy możliwy termin realizacji zamówienia to 3 miesiące.
P2 – ilość punktów w kryterium termin dostawy zamówienia - maksymalnie 10.
Punkty w kryterium termin realizacji zamówienia przyznawane będą wg
następującej zasady:
P2 = 0 pkt. – dostawa do 3 miesięcy od dnia wyboru oferty.
P2 = 10 pkt. – dostawa do 1 miesiąca od dnia wyboru oferty.
Podanie terminu dostawy dłuższego niż 3 miesiące będzie skutkować odrzuceniem oferty.

3) Kryterium termin płatności (P3) będzie oceniany wg poniższych zasad:
Najkrótszy termin płatności wymagany przez Zamawiającego wynosi 1 miesiąc, a najdłuższy możliwy termin płatności uwzględniony przy ocenie ofert to 2 miesiące.
P3 – ilość punktów w kryterium termin płatności - maksymalnie 10
Punkty w kryterium okres gwarancji przyznawane będą wg poniższej zasady:
P3 = 0 pkt.- termin płatności do 1 miesiąca od dnia dostawy,
P3 = 10 pkt. - termin płatności do 2 miesięcy od dnia dostawy.
Podanie terminu płatności krótszego niż 1 miesiąc będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Punkty w kryterium innym niż cena zostaną przyznane tylko w przypadku złożenia przez Dostawcę oświadczeń, na podstawie których będzie można przyznać punkty w danym kryterium. W przypadku nie złożenia oświadczeń oferta otrzyma w danym kryterium 0 punktów oraz Zamawiający uzna że Dostawca zaoferował minimalne kryteria.
Ilość punktów przyznanych badanej ofercie P to suma punktów z kryterium cena P1 (maksymalnie 80 pkt), kryterium termin dostawy P2 (maksymalnie 10 pkt ) i kryterium termin płatności P3 (maksymalnie 10 pkt).
P = P1+P2+P3
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (maksymalnie 100).
Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu.
Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wykluczenia

1) z udziału w postępowaniu wykluczone będą podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru dostawcy, a Dostawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2) nie spełniających warunków udziału w postępowaniu, o których mowa wyżej w punkcie V.1 niniejszego zapytania ofertowego,
3) którzy złożą więcej niż jedną ofertę,
4) złożą ofertę po terminie składania ofert,

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SOLEKO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Parkowa 18

29-105 Oleszno

świętokrzyskie , włoszczowski

Numer telefonu

413944087

Fax

413944087

NIP

6090072063

Tytuł projektu

Wzrost konkurencyjności firmy SOLEKO POLSKA Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie innowacyjnych produktów w technologiach Odnawialnych Źródeł Energii

Numer projektu

RPSW.02.05.00-26-0069/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Data wpłynięcia oferty: 09.05.2017

Nazwa dostawcy, którego ofertę wybrano:
GIZO Grzegorz Niewiński Złotoria 225 16-070 Choroszcz
Cena brutto oferty: 304910,85 zł (80 pkt)
Termin dostawy: (0 pkt)
Termin płatności: (0 pkt)
Przyznane punkty – 80 pkt.
Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, nie podlegał wykluczeniu z postępowania, oferta nie została odrzucona, w wyniku badania i oceny oferta otrzymała 80,00 punktów.
Liczba wyświetleń: 730