Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa autonomicznego budynku biurowo-szkoleniowego o pow. całkowitej 154,15 m2 z niemal zerowym zapotrzebowaniem energii na działce o nr ewid. 1340/2 w obrębie Oleszno w Gminie Krasocin.

Data publikacji: 21.04.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-05-2017

Numer ogłoszenia

1030815

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w 1 egzemplarzu. Ofertę można składać w formie pisemnej lub osobiście w siedzibie spółki SOLEKO POLSKA Sp. z o.o., ul. Parkowa 18 Oleszno, 29-105 Krasocin lub przesłać w formie elektronicznej na adres info@kolektory.com do dnia 15.05.2017 do godz. 9:00. Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą przyjęte i będą oferentom zwracane bez otwierania (nie dotyczy ofert wysłanych elektronicznie). Skuteczne złożenie oferty oznacza otrzymanie oferty przez Zamawiającego w terminie składania ofert. Zmiany albo wycofanie oferty przez oferenta przed upływem terminu składania ofert jest dopuszczalne.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

info@kolektory.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Lidia Staroszczyk, Kazimierz Grabiec

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

668302766

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa autonomicznego budynku biurowo-szkoleniowego o pow. całkowitej 154,15 m2 z niemal zerowym zapotrzebowaniem energii na działce o nr ewid. 1340/2 w obrębie Oleszno w Gminie Krasocin. Budynek musi spełniać wymagania art. 9 DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz.U.UE.L.2010.153.13) oraz ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 244/2012 z dnia 16 stycznia 2012r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i ustanawiające ramy metodologii porównawczej do celów obliczania optymalnego pod względem kosztów poziomu wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej budynków i elementów budynków. Budynek w zabudowie parterowej będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych będzie posiadał dwa pomieszczenia biurowe i salę szkoleniowo – konferencyjną. Południowa połać dachu dwuspadowego o kącie pochylenia 30będzie wykorzystana do montażu instalacji fotowoltaicznej i kolektorów cieczowych słonecznych. Budynek będzie wyposażony w odnawialne źródła energii pokrywające w skali roku 100% zapotrzebowania na ciepło do ogrzania budynku, ciepłą wodę użytkową oraz energię elektryczną.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: włoszczowski Miejscowość: Oleszno, ul. Parkowa 18, 29-105 Krasocin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest budowa autonomicznego budynku biurowo-szkoleniowego
Zamówienie obejmuje wykonanie następujących prac i czynności:
a) Wykonanie wszelkich prac budowlano-instalacyjnych, według dokumentacji projektowej,
b) Wykonanie wszelkich czynności i prac, niezbędnych do wykonania, oddania do użytku i prawidłowego użytkowania Inwestycji przez Oferenta nie wymienionych wprost w dokumentacji projektowej, zamiennej dokumentacji wykonywanej przez Oferenta oraz niniejszym zapytaniu ofertowym,
c) Dostawa i montaż wyposażenia według warunków określonych w niniejszym zapytaniu i załącznikach do niego oraz dokumentacji projektowej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa autonomicznego budynku biurowo-szkoleniowego o pow. całkowitej 154,15 m2 z niemal zerowym zapotrzebowaniem energii na działce o nr ewid. 1340/2 w obrębie Oleszno w Gminie Krasocin. Budynek musi spełniać wymagania art. 9 DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz.U.UE.L.2010.153.13) oraz ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 244/2012 z dnia 16 stycznia 2012r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i ustanawiające ramy metodologii porównawczej do celów obliczania optymalnego pod względem kosztów poziomu wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej budynków i elementów budynków. Budynek w zabudowie parterowej będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych będzie posiadał dwa pomieszczenia biurowe i salę szkoleniowo – konferencyjną. Południowa połać dachu dwuspadowego o kącie pochylenia 30będzie wykorzystana do montażu instalacji fotowoltaicznej i kolektorów cieczowych słonecznych. Budynek będzie wyposażony w odnawialne źródła energii pokrywające w skali roku 100% zapotrzebowania na ciepło do ogrzania budynku, ciepłą wodę użytkową oraz energię elektryczną.
Wymagania szczegółowe systemu instalacyjnego i odnawialnych źródeł energii:
• Ogrzewanie podłogowe;
• Wentylacja nawiewno – wywiewna z rekuperacją;
• Instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,54 kWp z litowo-jonowym magazynem energii;
• Wysoko temperaturowe kolektory słoneczne o pow. 15,90 m2;
• Kominek z płaszczem wodnym w systemie zamkniętym o mocy mniejszej lub równej 8 kW;
• Wysokotemperaturowy, warstwowy, wodny zasobnik ciepła o pojemności większej lub równej 700 dm3;
• Wysokowydajna innowacyjna pompa ciepła powietrzno – wodna o mocy 13 kW.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Nieprzekraczalny przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia to 4,5 miesięca, licząc od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone poniżej warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) Zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na budowie budynku biurowego w konstrukcji tradycyjnej o powierzchni użytkowej min. 150 m2.
Przez zamówienie wykonane należy rozumieć:
a) zamówienie rozpoczęte i zakończone w w/w okresie,
b) zamówienie zakończone w w/w okresie, którego rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie.

Potencjał techniczny

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej),
- doświadczenie zawodowe przy pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na minimum jednym zadaniu polegającym na budowie budynku biurowego w konstrukcji tradycyjnej o powierzchni użytkowej min. 150 m2.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej),
- doświadczenie zawodowe przy pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na minimum jednym zadaniu polegającym na budowie budynku biurowego w konstrukcji tradycyjnej o powierzchni użytkowej min. 150 m2.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000 zł (milion złotych),

Warunki zmiany umowy

Dopuszczalne warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania:
1. Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
1) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę Przedmiotu Zamówienia, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług. Przy czym:
a) Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji umowy, oraz przekazał
Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy.
2) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy np. konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, udzielenie zamówień dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
3) zmiany warunków i terminów płatności wynagrodzenia w przypadku gdy zmiany te wynikać będą z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
4) ograniczenia Przedmiotu Zamówienia za odpowiednią korektą wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku, gdy konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu wykonywania zamówienia lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
5) wprowadzenia prac zamiennych w miejsce równoważnych prac pominiętych – w przypadku, gdy konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu wykonywania Zamówienia lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
6) założonego przez Strony sposobu wykonywania zamówienia – w przypadku, gdy konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu wykonywania zamówienia lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
2. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu 1. powyżej:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego,);
2) zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej) teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami;

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie V.1 niniejszego zapytania ofertowego do oferty należy dołączyć:

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wykaz musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie V.1.1,a.) – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia a niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wykaz musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie V.1.1.b.) – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,
3) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w punkcie V.1.2.a.
2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie V.1 niniejszego zapytania ofertowego do oferty należy dołączyć:
1) oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego,
2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w przypadku Wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; w przypadku jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu , zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby).

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
O wyborze oferty najkorzystniejszej decydować będą następujące kryteria:
1. Cena oferty (brutto) – 80 %
2. Termin realizacji zamówienia – 10 %
3. Okres gwarancji – 10 %
Punkty w poszczególnych kryteriach przyznawane będą wg poniższych zasad:
1) Kryterium cena oferty (brutto) oceniane będzie wg wzoru:
Cn
P1 = -------------- x 100 x 80%
Cb
gdzie:
P1 – ilość punktów w kryterium cena oferty (brutto)
Cn – najniższa cena
Cb – cena oferty badanej
100 – wskaźnik stały
80 % - procentowe znaczenie kryterium
2) Kryterium termin realizacji zamówienia (P2) – określony w miesiącach będzie oceniany wg poniższych zasad:
Wykonawca określi termin realizacji zamówienia w pełnych miesiącach, przy czym najkrótszy możliwy termin realizacji zamówienia wymagany przez Zamawiającego wynosi 4 miesięce, a najdłuższy możliwy termin realizacji zamówienia uwzględniony przy ocenie ofert to 4,5 miesięca.
Termin realizacji zamówienia liczony będzie od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy.
P2 – ilość punktów w kryterium termin realizacji zamówienia - maksymalnie 10.
Punkty w kryterium termin realizacji zamówienia przyznawane będą wg następującej zasady:
P2 = 0 pkt. – 4,5 miesięcy od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy.
P2 = 10 pkt. – 4 miesięcy od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy.
3) Kryterium okres gwarancji (P3) będzie oceniany wg poniższych zasad:
Najkrótszy możliwy okres gwarancji za wady wymagany przez Zamawiającego wynosi 4 lat, a najdłuższy możliwy okres gwarancji za wady uwzględniony przy ocenie ofert to 5 lat.
P3 – ilość punktów w kryterium okres gwarancji - maksymalnie 10
Punkty w kryterium okres gwarancji przyznawane będą wg poniższej zasady:
P3 = 0 pkt.- 4 lat gwarancji
P3 = 10 pkt. - 5 lat gwarancji
Podanie okresu gwarancji (ilości lat) krótszego niż 4 lat będzie skutkować odrzuceniem oferty. Okres gwarancji liczony będzie od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. W przypadku podania okresu gwarancji (ilości lat) dłuższego niż 5 lat Zamawiający przyzna za powyższe kryterium maksymalną ilość punktów tj. 10. Wykonawca winien wskazać okres gwarancji za wady w pełnych latach tj.: 4, lub 5 lat. W przypadku podania okresu w innej jednostce niż rok, Zamawiający dokona przeliczenia wskazanego przez Wykonawcę czasu do pełnych lat.
Punkty w kryterium innym niż cena zostaną przyznane tylko w przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczeń, na podstawie których będzie można przyznać punkty w danym kryterium. W przypadku nie złożenia oświadczeń oferta otrzyma w danym kryterium 0 punktów oraz Zamawiający uzna że Wykonawca zaoferował minimalne kryteria.
Ilość punktów przyznanych badanej ofercie P to suma punktów z kryterium cena P1 (maksymalnie 80 pkt), kryterium termin realizacji P2 (maksymalnie 10 pkt ) i kryterium okres gwarancji P3 (maksymalnie 10 pkt).
P = P1+P2+P3
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (maksymalnie 100).
Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu.
Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy z postępowania następujących Wykonawców (informacja o podstawach wykluczenia):
1) z udziału w postępowaniu wykluczone będą podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2) nie spełniających warunków udziału w postępowaniu, o których mowa wyżej w punkcie V.1 niniejszego zapytania ofertowego,
3) w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615),
4) którzy złożą więcej niż jedną ofertę,
5) złożą ofertę po terminie składania ofert,
6) nie uiszczą wymaganego wadium przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SOLEKO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Parkowa 18

29-105 Oleszno

świętokrzyskie , włoszczowski

Numer telefonu

413944087

Fax

413944087

NIP

6090072063

Tytuł projektu

Wzrost konkurencyjności firmy SOLEKO POLSKA Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie innowacyjnych produktów w technologiach Odnawialnych Źródeł Energii

Numer projektu

RPSW.02.05.00-26-0069/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oferta wpłynęła dn: 12.05.2017

Nazwa dostawcy, którego ofertę wybrano:

AMB Budownictwo Krzysztof Prokop, Kozia Wieś 11, 29-105 Krasocin
Cena brutto oferty: 369615,00 zł (80 pkt)
Termin realizacji: (10 pkt)
Okres gwarancji: (10 pkt)
Przyznane punkty – 100 pkt.

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, nie podlegał wykluczeniu z postępowania, oferta nie została odrzucona, w wyniku badania i oceny oferta otrzymała 100,00 punktów.
Liczba wyświetleń: 784