Strona główna
Logo unii europejskiej

Realizacja zadań w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu pn. Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Data publikacji: 04.04.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-04-2017

Numer ogłoszenia

1027720

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

nie dotyczy

Miejsce i sposób składania ofert

Kwestionariusz wraz z dokumentami potwierdzającymi dane w nim zawarte, należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność.
2. Kwestionariusz wraz z załącznikami, wypełniony i podpisany należy składać za pośrednictwem poczty/kuriera na adres:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
z dopiskiem: Oferta na wykonanie zlecenia
3. Ponadto ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: weronika.tomaszewska@mrpips.gov.pl
4. Termin składania ofert: do dnia 11.04.2017r. (decyduje data wpływu do Zamawiającego). Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.
5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi po zapoznaniu się ze wszystkimi ofertami, które wpłyną w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w terminie oraz spełniać będą warunki w nim zawarte.
7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

weronika.tomaszewska@mrpips.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Weronika Tomaszewska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

22 693 46 91

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu pn. Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Do zadań realizatora należeć będzie:
• Wsparcie w opracowywaniu dokumentów określających przedmiot i wartość zamówienia publicznego;
• Udział w przygotowywaniu projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i umów, w tym umów ramowych;
• Udział w przygotowywaniu treści ogłoszeń o zamówieniu;
• Wsparcie w przygotowaniu wyjaśnień dla Wykonawców;
• Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w zakresie prowadzania postępowań przetargowych;
• Udział w spotkaniach zespołu projektowego, złożonego z pracowników Departamentu;
• Inne zadania związane z przeprowadzanymi przez Departament postępowaniami
o udzielenie zamówienia w ramach projektu;

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zapytanie ofertowe ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na realizację zadań
w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu pn. Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje projekt pn. Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej
w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Celem projektu jest stworzenie trwałego i kompleksowego systemu akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, zapewniającego najwyższą jakość świadczonych usług.
Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy zlecenia na realizację zadań polegających na:
• Wsparciu w opracowywaniu dokumentów określających przedmiot i wartość zamówienia publicznego;
• Udziale w przygotowywaniu projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i umów, w tym umów ramowych;
• Udziale w przygotowywaniu treści ogłoszeń o zamówieniu;
• Wsparciu w przygotowaniu wyjaśnień dla Wykonawców;
• Współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w zakresie prowadzania postępowań przetargowych;
• Udziale w spotkaniach zespołu projektowego, złożonego z pracowników Departamentu;
• Wykonaniu innych zadań związanych z przeprowadzanymi przez Departament postępowaniami o udzielenie zamówienia w ramach projektu;

Zostanie zawarta umowa cywilnoprawna, ok. 320 godzin od dnia podpisania umowy do 31.12.2017 (nie więcej niż 60 godzin miesięcznie), praca częściowo zdalna z wykorzystaniem własnych narzędzi (m.in. komputer, telefon, dostęp do Internetu). O ilości godzin pracy w danym miesiącu decyduje Kierownik projektu.
Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Głównym problemem jest brak łazienki dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, umożliwiająca poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy umożliwiające wjazd osobie na wózku inwalidzkim. W budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Kod CPV

79000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania usługi: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

• wykształcenie wyższe;
• bardzo dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do ww. ustawy oraz orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej;
• minimum 2 lata pracy związanej z przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym zawierania umów ramowych;
• znajomość Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w zapytaniu ofertowym mogą brać udział Wykonawcy, którzy są w stanie oddelegować osobę zdolną do wykonania zamówienia, spełniającą łącznie wszystkie kryteria wskazane wyżej.
Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

Potencjał techniczny

Dostęp do własnych narzędzi pracy (laptop, telefon, dostęp do Internetu etc. )

Dodatkowe warunki

1. Zapytanie ofertowe kierowane jest do wykonawców, którzy posiadają uprawnienia lub kwalifikacje, umożliwiające im wykonanie zamówienia oraz dysponują potencjałem technicznym, odpowiednim do wykonania tego Zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy na realizację przedmiotu niniejszego zaproszenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) kwestionariusz – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2) dokumenty potwierdzające dane zawarte w kwestionariuszu,
3) wykonawca będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej przedkłada odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena brutto za godzinę pracy - 30% - max. 10 pkt

Punkty przyznane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
P (przyznana liczba punktów) = (Cmin : Cw) x 10
gdzie:
Cmin - minimalna cena spośród wszystkich ofert
Cw - cena Wykonawcy,

2. Posiadane wykształcenie i doświadczenie – 50% - max. 30 pkt

Punkty przyznane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
Ocena wykształcenia:
5 pkt – ukończone studia licencjackie
10 pkt – ukończone studia magisterskie
15 pkt - ukończone studia magisterskie o specjalności prawniczej lub administracyjnej

Ocena doświadczenia zawodowego:
5 pkt – 2 lata pracy związanej z przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym zawierania umów ramowych
10 pkt – 3-5 lat pracy związanej z przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym zawierania umów ramowych
15 pkt – 6 i więcej lat pracy związanej z przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym zawierania umów ramowych

3. Posiadanie dodatkowych kwalifikacji – 20 % - max. 10 pkt
5 pkt - ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych;
5 pkt ukończone kursy lub szkolenia z zakresu zamówień publicznych;

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy, którzy:
• są już zaangażowani zawodowo i w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia łączne zaangażowanie zawodowe prowadzącego zajęcia w realizację wszystkich projektów strukturalnych oraz Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym ze środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, przekracza 276 godzin miesięcznie.
Limit zaangażowania zawodowego, dotyczy wszystkich form zaangażowania zawodowego, i wynika z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Spełnienie powyższego warunku, weryfikowane będzie przed podpisaniem umowy, poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, w którym wskaże on wszystkie formy aktywności zawodowej.
• w ciągu 12 miesięcy roku przed wysłaniem kandydatury w niniejszym naborze byli formalnie związani (praca, członkostwo w podmiocie tworzącym) z OWES posiadającym aktualną akredytację.
• w ciągu 12 miesięcy roku przed wysłaniem kandydatury w niniejszym naborze byli członkami Komitetu Akredytacyjnego lub jego grup roboczych.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Adres

Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

226611277

Fax

226611276

NIP

5262895101

Tytuł projektu

Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Numer projektu

POWR.02.09.00-00-0006/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wykonawca: Przemysław Kuderczak, zamieszkały w Sobótce.
Data wpływu oferty: 11.04.17
Zaproponowana cena brutto za godzinę pracy: 50 zł
Liczba wyświetleń: 1202