Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup prototypu pieca do sublimacji tlenków molibdenu(VI) zgodnie z ekspertyzą wykonaną na potrzeby projektu.

Data publikacji: 28.03.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-04-2017

Numer ogłoszenia

1025508

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku ze stwierdzeniem błędu we wzorze formularza oferty stanowiącego załącznik do ogłoszenia w dniu dzisiejszym 5.07.2016 r. został on zamieniony na poprawiony. Za utrudnienia przepraszamy.
Złożenie oferty na starej wersji formularza nie będzie skutkowało jej odrzuceniem, oferenci zostaną poproszeni o uzupełnienie informacji wymaganych zgodnie z nowym wzorem, w związku z powyższym wszystkie zapisy pozostające w treści ogłoszenia pozostają bez zmian.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie pisemnej do biura Zamawiającego na adres:
Centrum Metal Odczynniki Chemiczne
ul. Metalurgiczna 15 E, 17D,
20 – 234 Lublin
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
g.wronski@odczynniki.com.pl
Oferty należy złożyć do godziny 12.00 w dniu 07.04.2017 r

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

g.wronski@odczynniki.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Grzegorz Wroński e-mail: g.wronski@odczynniki.com.pl tel.: +48 602276001

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 602276001

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie, dostawa i uruchomienie prototypu pieca do sublimacji tlenków molibdenu o wydajności około 50 kg sublimowanego tlenku na dobę wg założeń udostępnionej przez Zamawiającego ekspertyzy.
Ekspertyza będzie udostępniana zainteresowanym oferentom w siedzibie Zamawiającego po podpisaniu oświadczenia o zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa, zamieszczonego jako załącznik 3. W przypadku wydelegowania osoby nie uprawnionej do reprezentacji Oferenta, osoba wydelegowana powinna posiadać stosowne pełnomocnictwo do podpisania oświadczenia.
W wyniku analiz Zamawiający wybrał do realizacji piec z przesuwnymi tacami. Ideą pieca jest nieruchoma rura przelotowa ogrzewana oporowo. Rura powinna być pochylona pod kątem około 3 stopni – 5 stopni (korzystnie z możliwością regulacji konta nachylenia), w ten sposób, aby wlot powietrza był niżej niż wylot gazu.
Grzejnik powinien być wyposażony w sekcję umożliwiającą wstępne podgrzanie tac z materiałem wsadowym oraz w sekcje zapewniające temperaturę procesową.
Ładowanie tac powinno być od strony wylotu par oczyszczonego tlenku molibdenu (VI). Załadunek tacy do pieca może się odbywać ze specjalnego magazynka za pomocą zautomatyzowanego popychacza.
Tace z odpadem poprocesowym będą wysuwane z drugiej strony pieca. Pary tlenku molibdenu (VI), będą transportowane za pomocą ogrzewanej rury do komory chłodzącej. Chłodzenie będzie odbywać się za pomocą powietrza, które w ten sposób zostanie ogrzane i skierowane do pieca. Powietrze do chłodzenia zapewni kompresor o odpowiedniej wydajności lub podłączenie do instalacji sprężonego powietrza z możliwością regulacji przepływu.
Tlenek molibdenu (VI) osiądzie na ściance wewnętrznej komory chłodzącej, a następnie zostanie zeskrobany obrotowym skrobakiem i opadnie do komory pyłowej.
Za komorą pyłową zostanie umieszczony cyklon separator, który spowoduje oddzielenie drobnych cząstek tlenku molibdenu(VI) od powietrza. Powietrze z cyklonu zasysane będzie wentylatorem ze stali kwasoodpornej o regulowanym przepływie, którego wydech skierowany będzie do cyklonu mokrego z czynnikiem reagującym z tlenkiem molibdenu(VI) (NaOH lub NH4OH).
Przepływ powietrza wymusił by wentylator sterowany falownikiem umieszczony na końcu instalacji przed cyklonem mokrym. Wstępny projekt wraz z wymiarami umieszczono w załączniku nr 1 dołączonym do przetargu.
Wykaz materiałów konstrukcyjnych z których ma być wykonany piec:
- Reaktor ze stali żaroodpornej (np. H25N20S2).
- Spirala grzejna z materiału Kanthal, lub innego o tych samych lub lepszych parametrach.
- Izolacja cieplna - Cerafelt, lub innego o tych samych lub lepszych parametrach.
- Tacki stal żaroodporna (np. H25N20S2)
- Rurki gazowe ze stali kwasoodpornej (np. 1H18N9T) lub miedziane.
- Konstrukcja nośna - stal konstrukcyjna lub profile typu ITEM.
- Siłownik elektryczny/pneumatyczny.
- Cyklon ze stali kwasoodpornej.
- Wentylator odporny termicznie ze stali kwasoodpornej.
- Cyklon mokry ze stali kwasoodpornej.
- Sprężarka bezolejowa o wydajności określonej w projekcie wykonawczym.
- Układ sterownia stanowiskiem do termicznego oczyszczania tlenku molibdenu(VI) należy zbudować w oparciu o sterownik PLC (np. Siemens typ s7-1200).
Do zadań sterownika należeć będzie:
• kontrola temperatury w reaktorze,
• kontrola dozowania materiału wsadowego,
• monitorowanie istotnych parametrów procesu,
• podejmowanie akcji w przypadku krytycznego przekroczenia warunków procesu (wystąpienie awarii).
Użytkownik/operator musi mieć możliwość kontroli pracy stanowiska poprzez ekran HMI, na którym wyświetlone będą
informacje o stanie procesu czy ewentualnych awariach.
Wymiary pieca muszą być zgodne z zawartymi w ekspertyzie podobnie jak moc i inne jego parametry.
Wykonany piec musi spełniać wszystkie warunki dotyczące bezpieczeństwa potwierdzone certyfikatami wymaganymi prawem dla urządzeń elektrycznych i wysokotemperaturowych. Wymagana jest gwarancja oraz instrukcja obsługi zgodnie polskim prawem. Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty uruchomienia.
Wykonawca musi zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w siedzibie zamawiającego.
Urządzenie ma zostać wykonane z elementów nowych, w przypadku wykorzystania gotowych podzespołów wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia dokumentów zakupu, dokumentacji technicznej i gwarancji producenta.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: lubelski Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dokonanie z zachowaniem zasad konkurencyjności wyboru wykonawcy pieca do sublimacji tlenku molibdenu(VI) w ramach projektu pt. „Intensyfikacja produkcji nowych związków molibdenu poprzez zastosowanie metod wysokotemperaturowych” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1, Badania i innowacje, Działania 1.2 Badania celowe RPO WL na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia zakup pieca do sublimacji tlenku molibdenu(VI) wg jednej z koncepcji zawartej w ekspertyzie sporządzonej na potrzeby projektu. Ekspertyza będzie udostępniona oferentom w siedzibie Zamawiającego po podpisaniu oświadczenia o poufności.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Praca powinna zostać wykonana w terminie 7 miesięcy od daty podpisania umowy.
Piec do 7 miesięcy od podpisania umowy powinien zostać dostarczony i uruchomiony w siedzibie Zamawiającego (w Lublinie).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty spełniające poniższe kryteria, oceniane na podstawie oświadczeń będących załącznikami do formularza zapytania ofertowego. Niespełnienie jakiegokolwiek z niżej wymienionych kryteriów, skutkować będzie odrzuceniem oferty:
1. Oferent musi spełniać kryteria ubiegania się o zamówienia finansowane z środków publicznych w tym w szczególności, nie podlegać wykluczeniu z przyczyn określonych w art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym zgodnie z obowiązującym prawem.
3. Oferent musi posiadać wiedzę i doświadczenie oraz odpowiednie zasoby osobowe i techniczne zdolne do wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Oferent musi zagwarantować sposób realizacji usługi, korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska, poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji ww. usługi.

Wiedza i doświadczenie

Oferent musi posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania i projektowania urządzeń do procesów wysokotemperaturowych.
Oferent powinien w ofercie powinien udokumentować wykonanie w okresie ostatnich 3 lat minimum 3 zaprojektowanych i wykonanych pieców do procesów wysokotemperaturowych o podobnej lub większej wydajności.

Potencjał techniczny

Oferent musi dysponować potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia. W tym w szczególności zaprojektowania i wykonania pieca do sublimacji tlenku molibdenu (VI) z wykorzystaniem materiałów wskazanych przez zamawiającego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent musi dysponować własnym zespołem pozwalającym na sprawna realizację zamówienia. Zespół wyznaczony przez oferenta do realizacji projektu pieca oraz jego wykonania powinien zostać przedstawiony w ofercie. Zamawiający nie dopuszcza podzlecania części lub całości prac w ramach projektu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomiczno - finansowej pozwalającej na zrealizowanie zlecenia.

Dodatkowe warunki

1. Wszystkie koszty ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
a) odwołania postępowania w ramach zapytania ofertowego w każdym czasie do momentu złożenia oferty,
b) zakończenia postępowania bez dokonywania wyboru Wykonawcy,
c) unieważnienia postępowania, zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny,
2. W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują, w stosunku do Zamawiającego, żadne roszczenia odszkodowawcze.
3.W ramach postępowania nie ma możliwości składania ofert wariantowych oraz ofert częściowych.
4. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert dokona oceny najkorzystniejszej oferty, co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.odczynniki.com.pl oraz w bazie konkurencyjności.
6. Zamawiający zaproponuje wybranemu oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
7. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpłynięcia oferty do firmy lub na podany adres internetowy.
8. W ramach składania wniosku o dofinansowanie oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wyłącznie w formie pisemnego aneksu z następujących powodów:
a) uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,
b) obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub oferenta,
c) okoliczności siły wyższej,
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający zostanie zobowiązany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta (zgodna ze wzorem w załączniku 2).
2. Oświadczenia o spełnieniu kryteriów udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem w załączniku 3).
3. Prezentacja doświadczenia - minimum 3 referencje z projektów o podobnym zakresie zrealizowane w okresie ostatnich 3 lat.
4. Prezentacja zespołu przewidzianego do realizacji projektu.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium cenowe - 100%, oceniane według wzoru:
Pn=Cmin/Cn x 100 pkt
gdzie:
Pn – liczba punktów dla oferty nr „n”
Cmin – najmniejsza cena całkowita netto wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów
Cn – cena całkowita netto oferty nr „n”

Wykluczenia

Z postępowania zostaną wykluczeniu oferenci nie spełniający warunków udziału w postępowaniu, w tym w szczególności:
1. Podlega wykluczeniu z przyczyn określonych w art. 24 Prawa Zamówień Publicznych.
2. Jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,
3. Nie udokumentował realizacji min 3 podobnych do przedmiotu zamówienia projektów w okresie ostatnich 3 lat. (wystarczy wskazać nazwę projektu, zlecającego i dane osoby mogącej potwierdzić prawidłowe wykonanie projektu lub listy referencyjne).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"CENTRUM METAL ODCZYNNIKI CHEMICZNE MIDAS-INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

Zygmunta Opackiego 46A/16

05-090 Falenty

mazowieckie , pruszkowski

Numer telefonu

602276001

Fax

+48814631787

NIP

5222787753

Tytuł projektu

Intensyfikacja produkcji nowych związków molibdenu poprzez zastosowanie metod wysokotemperaturowych

Numer projektu

RPLU.01.02.00-06-0002/16-00

Inne źródła finansowania

Środki własne Zamawiajacego

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 1/2016 Zarządu Firmy Centrum Metal Odczynniki Chemiczne Midas-Investment Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością" Spółka Komandytowa z dnia 09 listopada 2016 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień w ramach projektów współfinansowanych z środków UE lub/i innych środków publicznych, Komisja Przetargowa na posiedzeniu z dnia 10.04.2017 r. (rozpoczęcie posiedzenia godz. 9.00), stwierdziła wpłynięcie jednej oferty od: Instytutu Tele- i Radiotechnicznego z Warszawy. Oferta wpłynęła w formie papierowej w dniu 07.04.2017 r. ok. godz. 9.00. Kwota netto zawarta w formularzu ofertowym: 280 000,00 zł.
W ocenie komisji oferta spełniła wszystkie warunki wymienione w zapytaniu ofertowym i mieściła się w oszacowanej wartości zamówienia, w związku z czym Instytut Tele- i Radiotechniczny, Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa został wybrany jako wykonawca prototypu pieca do sublimacji tlenków molibdenu(VI).
Liczba wyświetleń: 900