Strona główna
Logo unii europejskiej

Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim - usługa wsparcia psychologa

Data publikacji: 02.02.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-02-2017

Numer ogłoszenia

1019532

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy sporządzić wyłącznie na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy dołączyć również pozostałe załączniki do zapytania ofertowego. Kompletną ofertę wraz z dołączonymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Wsparcie psychologiczne”.
2. Oferty można składać osobiście w Biurze Projektu pok. 205 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Szkolnej 2, 63-000 Środa Wielkopolska lub przesłać na podany adres pocztą/kurierem najpóźniej do dnia 9.02.2017 r. do godziny 15.00.
3. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Zamawiającego.
4. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.
5. Oferta powinna być czytelna i w języku polskim.
6. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej i faksem.
7. Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie.
8. Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Kapturska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

61 287 06 40

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawców do prowadzenia poradnictwa i wsparcia psychologicznego:
Część I: Zamówienie obejmuje świadczenie usługi wsparcia psychologicznego w ramach Akademii dla rodziny – usługi wspierające rodziny w gminach dla Partnera Projektu – Gmina Środa Wielkopolska/Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej – umowa cywilnoprawna.
Część II: Zamówienie obejmuje świadczenie usługi wsparcia psychologicznego w ramach Akademii dla rodziny – usługi wspierające rodziny w gminach dla Partnera Projektu – Gmina Krzykosy/Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach – umowa cywilnoprawna.
Część III: Zamówienie obejmuje świadczenie usługi wsparcia psychologicznego w ramach Akademii dla rodziny – usługi wspierające rodziny w gminach dla Partnera Projektu – Gmina Dominowo/Ośrodek Pomocy Społecznej w Dominowie – umowa cywilnoprawna.
Część IV: Zamówienie obejmuje świadczenie usługi wsparcia psychologicznego w ramach Akademii dla rodziny – usługi wspierające rodziny w gminach dla Partnera Projektu – Gmina Zaniemyśl/Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyślu – umowa cywilnoprawna.
Część V: Zamówienie obejmuje świadczenie usługi wsparcia psychologicznego w utworzonej Placówce Wsparcia Dziennego przez Partnera Projektu – Gmina Nowe Miasto nad Wartą/Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą – umowa cywilnoprawna.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: średzki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem przedmiotowego zamówienia jest wybór Wykonawców świadczących usługi w zakresie prowadzenia poradnictw i wsparcia psychologicznego w ramach projektu "Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim" współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS - usługi będą świadczone w ramach umowy cywilno-prawnej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawców do prowadzenia poradnictwa i wsparcia psychologicznego:
Część I: Zamówienie obejmuje świadczenie usługi wsparcia psychologicznego w ramach Akademii dla rodziny – usługi wspierające rodziny w gminach dla Partnera Projektu – Gmina Środa Wielkopolska/Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej – umowa cywilnoprawna:
1. Zakres obowiązków:
a) Prowadzenie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 18 osób.
b) Liczba godzin: 4 h/ m-c, ogółem 88 h.
c) Termin wykonania usługi: od daty podpisania umowy do dnia 30.09.2018 r.
d) Sposób realizacji: szczegółowe terminy wykonania usługi - grafik miesięczny po uzgodnieniu z Zamawiającym.
e) Miejsce realizacji: Środa Wielkopolska.

Część II: Zamówienie obejmuje świadczenie usługi wsparcia psychologicznego w ramach Akademii dla rodziny – usługi wspierające rodziny w gminach dla Partnera Projektu – Gmina Krzykosy/Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach – umowa cywilnoprawna:
1. Zakres obowiązków:
a) Prowadzenie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 12 osób.
b) Liczba godzin: 12 h/ m-c, ogółem 194 h.
c) Termin wykonania usługi: od daty podpisania umowy do dnia 30.09.2018 r.
d) Sposób realizacji: szczegółowe terminy wykonania usługi - grafik miesięczny po uzgodnieniu z Zamawiającym.
e) Miejsce realizacji: Krzykosy.
2. Zakres obowiązków:
a) Prowadzenie grupy samopomocowej
b) Liczba godzin: 3 h/ m-c, ogółem 12 h.
c) Termin wykonania usługi: od stycznia 2018 r. do kwietnia 2018 r.
d) Sposób realizacji: szczegółowe terminy wykonania usługi - grafik miesięczny po uzgodnieniu z Zamawiającym.
e) Miejsce realizacji: Krzykosy.


Część III: Zamówienie obejmuje świadczenie usługi wsparcia psychologicznego w ramach Akademii dla rodziny – usługi wspierające rodziny w gminach dla Partnera Projektu – Gmina Dominowo/Ośrodek Pomocy Społecznej w Dominowie – umowa cywilnoprawna:
1. Zakres obowiązków:
a) Prowadzenie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 8 osób.
b) Liczba godzin: 8 h/ m-c, ogółem 192 h.
c) Termin wykonania usługi: od daty podpisania umowy do dnia 30.09.2018 r.
d) Sposób realizacji: szczegółowe terminy wykonania usługi - grafik miesięczny po uzgodnieniu z Zamawiającym.
e) Miejsce realizacji: Dominowo.

Część IV: Zamówienie obejmuje świadczenie usługi wsparcia psychologicznego w ramach Akademii dla rodziny – usługi wspierające rodziny w gminach dla Partnera Projektu – Gmina Zaniemyśl/Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyślu – umowa cywilnoprawna:
1. Zakres obowiązków:
a) Prowadzenie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 4 rodzin.
b) Liczba godzin: 14 h dla każdej rodziny, ogółem 56 h.
c) Termin wykonania usługi: od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r.
d) Sposób realizacji: szczegółowe terminy wykonania usługi - grafik miesięczny po uzgodnieniu z Zamawiającym.
e) Miejsce realizacji: Zaniemyśl.
2. Zakres obowiązków:
a) Prowadzenie warsztatów podnoszących kompetencje i umiejętności rodzicielskie dla 4 osób.
b) Liczba godzin: 4 h/ spotkanie, ogółem 28 h.
c) Termin wykonania usługi: od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r.
d) Sposób realizacji: szczegółowe terminy wykonania usługi - grafik miesięczny po uzgodnieniu z Zamawiającym.
e) Miejsce realizacji: Zaniemyśl.

Część V: Zamówienie obejmuje świadczenie usługi wsparcia psychologicznego w utworzonej Placówce Wsparcia Dziennego przez Partnera Projektu – Gmina Nowe Miasto nad Wartą/Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą – umowa cywilnoprawna:
1. Zakres obowiązków:
a) Prowadzenie indywidualnych konsultacji dla 20 dzieci.
b) Liczba godzin: 10 h/m-c, ogółem 220 h.
c) Termin wykonania usługi: od daty podpisania umowy do dnia 31.07.2018 r.
d) Sposób realizacji: szczegółowe terminy wykonania usługi - grafik miesięczny po uzgodnieniu z Zamawiającym.
e) Miejsce realizacji: Placówka Wsparcia Dziennego w Boguszynie.

Kod CPV

85300000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi pracy społecznej i podobnej

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do dnia 30.09.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania ww. warunków na podstawie oświadczenia - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który spełnia poniższe warunki:
a. posiada wykształcenie wyższe – kwalifikacje potwierdzone kopiami dyplomów lub innymi dokumentami,
b. posiada minimum 2 letni staż pracy w zawodzie,
c. posiada doświadczenie zawodowe w pracy z klientami pomocy społecznej w okresie 5 lat - kwalifikacje potwierdzone kopiami zaświadczeń, umów, świadectw pracy lub innymi dokumentami,
d. posiada uprawnienia do wykonywanej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia – oświadczenie (załącznik nr 3).
2. Ocena spełniania ww. warunków nastąpi na podstawie załącznika nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oferenci niespełniający ww. warunków zostaną odrzuceni.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia, skracania zajęć i realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego grafikiem oraz nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia. uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Zarządzającą poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1.
2. Oświadczenie o spełnienie wymogów dot. kwalifikacji i doświadczenia zawodowego – załącznik nr 2.
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3.
4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych – załącznik nr 4.
Do oferty należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W procesie wyboru Wykonawcy pod uwagę zostaną wzięte następujące kryteria:
1. Cena – 50% (maksymalnie 50 pkt.),
2. Doświadczenie – 50% (maksymalnie 50 pkt.).

Sposób wyliczenia punktacji:
1. Kryterium cenowe. Ocenie podlegać będzie całkowita cena brutto za wykonanie usługi wskazana na podstawie formularz ofertowego - załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Punkty za cenę będą obliczane wg wzoru:
Najniższa cena oferty
Liczba punktów = --------------------------------------x 100 x 50%
Cena badanej oferty
Maksymalna liczba punktów: 50. Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku.
2. Kryterium doświadczenia. Ocenie będzie podlegać okres pracy Oferenta w pracy z klientami pomocy społecznej. Doświadczenie Oferenta będzie uwzględniane w okresie nie dłuższym niż 20 lat i obejmuje pełne lata.
Punkty na doświadczenie będą obliczane wg wzoru:
Od 1 roku do 5 lat – 25 pkt.,
Od 6 lat do 10 lat – 35 pkt.
Od 11 lat do 20 lat – 50 pkt.
Maksymalna liczba punktów: 50.
W przypadku złożenia kilku ofert o takiej samej liczbie punktów, o wyborze oferty decydować będzie Zamawiający po przeprowadzeniu rozmów z oferentami.
Oferent w przedstawionych dokumentach musi dołożyć należytej staranności w celu przedstawienia rzetelnych informacji, zgodnych z prawdą.
Wybór najkorzystniejszej oferty:
1. Ocena ofert planowana jest na dzień 10 luty 2017 r. W tym dniu zostanie ogłoszony wybór najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej Zamawiającego www.srodawlkp.epcpr.pl, a także na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
2. Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.
3. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie.
5. Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalne. W przypadku braku załączonych do oferty Wykonawcy wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca.
6. Z Oferentami, których oferty zostaną wybrane będą podpisane umowy w miejscu i w terminie wskazanym poszczególnych Partnerów Projektu.
7. Umowy zostaną podpisane z Partnerem Projektu wskazanymi w poszczególnych częściach przedmiotu zamówienia.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do podpisania stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego. Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT ŚREDZKI

Adres

Ignacego Daszyńskiego 5

63-000 Środa Wielkopolska

wielkopolskie , średzki

Numer telefonu

612858051

Fax

612853252

NIP

7861684110

Tytuł projektu

Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim

Numer projektu

RPWP.07.02.01-30-0022/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część I: Weronika Bartkowska, ul. Poselska4/29, 63-000 Środa Wlkp., data wpłynięcia oferty: 09.02.2017 r., cena 80,00 zł/h. Ilość przyznanych punktów: 75 pkt.
Część II: Gabinet Psychologiczny, Dominika Leśniczak ul. Paderewskiego 8c/72, 63-100 Śrem, data wpłynięcia oferty: 09.02.2017 r. Cena: 80,00 zł/h. Ilość przyznanych punktów: 96,87 pkt.
Część III: Gabinet Psychologiczny, Dominika Leśniczak ul. Paderewskiego 8c/72, 63-100 Śrem, data wpłynięcia oferty: 09.02.2017 r. Cena: 80,00 zł/h. Ilość przyznanych punktów: 93,75 pkt.
Część IV: Gabinet Psychologiczny, Dominika Leśniczak ul. Paderewskiego 8c/72, 63-100 Śrem, data wpłynięcia oferty: 09.02.2017 r. Cena: 80,00 zł/h. Ilość przyznanych punktów: 93,75 pkt.
Część V: Gabinet Psychologiczny, Dominika Leśniczak ul. Paderewskiego 8c/72, 63-100 Śrem, data wpłynięcia oferty: 09.02.2017 r. Cena: 80,00 zł/h. Ilość przyznanych punktów: 96,87 pkt.
Liczba wyświetleń: 1054