Strona główna
Logo unii europejskiej

Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim

Data publikacji: 19.01.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-01-2017

Numer ogłoszenia

1018035

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy sporządzić wyłącznie na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy dołączyć również pozostałe załączniki do zapytania ofertowego. Kompletną ofertę wraz z dołączonymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Wychowawca w placówce wsparcia dziennego”.
2. Oferty można składać osobiście w Biurze Projektu pok. 205 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Szkolnej 2, 63-000 Środa Wielkopolska lub przesłać na podany adres pocztą/kurierem najpóźniej do dnia 26.01.2017 r. do godziny 15.00.
3. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Zamawiającego.
4. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.
5. Oferta powinna być czytelna i w języku polskim.
6. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej i faksem.
7. Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie.
8. Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Alicja Szymczak 61 285 35 80 (OPS Środa Wielkopolska) i Iwona Golińska 61 287 41 61 (OPS Nowe Miasto nad Wartą)

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Alicja Szymczak 61 285 35 80 (OPS Środa Wielkopolska) i Iwona Golińska 61 287 41 61 (OPS Nowe Miasto nad Wartą)

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór czterech wychowawców do dwóch placówek wsparcia dziennego:
Część I: Wybór dwóch wychowawców do placówki wsparcia dziennego prowadzonej przez Partnera Projektu - Gminę Środa Wielkopolska/Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej
Część II: Wybór dwóch wychowawców do placówki wsparcia dziennego prowadzonej przez Partnera Projektu - Gminę Nowe Miasto nad Wartą/Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: średzki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem przedmiotowego zamówienia jest wybór oferentów świadczących usługi w zakresie sprawowania opieki i organizowania zajęć dla dzieci w placówkach wsparcia dziennego utworzonych przez Partnerów Projektu w ramach projektu "Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim" współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS - usługi świadczone będą w ramach umowy cywilno - prawnej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór czterech wychowawców do prowadzenia zajęć w dwóch placówkach wsparcia dziennego:
Część I: Zamówienie obejmuje świadczenie usługi przez dwóch wychowawców w zakresie sprawowania opieki i organizowania zajęć dla dzieci w placówce wsparcia dziennego utworzonej przez Partnera Projektu – Gminę Środa Wielkopolska/Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej:
1. Zakres obowiązków dla pierwszego wychowawcy:
a) Prowadzenie zajęć i opieka nad 15 osobową grupą dzieci w przedziale wiekowym od ok. 6 r. ż. do 11 r. ż. przez 2 dni w tygodniu.
b) Liczba godzin: 48h zegarowych/miesiąc, razem 1056 godzin.
c) Termin wykonania usługi: od daty podpisania umowy do dnia 30.09.2018 r.
d) Sposób realizacji: szczegółowe terminy wykonania usługi - grafik miesięczny po uzgodnieniu z Zamawiającym.
e) Miejsce realizacji: Placówka Wsparcia Dziennego w Środzie Wielkopolskiej.

2. Zakres obowiązków dla drugiego wychowawcy:
a) Prowadzenie zajęć i opieka nad 15 osobową grupą młodzieży od ok.12 r. ż. do 18 r. ż. przez 2 dni w tygodniu.
b) Liczba godzin: 48h zegarowych/miesiąc, razem 1056 godzin.
c) Termin wykonania usługi: od daty podpisania umowy do dnia 30.09.2018 r.
d) Sposób realizacji: szczegółowe terminy wykonania usługi - grafik miesięczny po uzgodnieniu z Zamawiającym.
e) Miejsce realizacji: Placówka Wsparcia Dziennego w Środzie Wielkopolskiej.

Część II: Zamówienie obejmuje świadczenie usługi przez dwóch wychowawców w zakresie sprawowania opieki i organizowania zajęć dla 20 dzieci w placówce wsparcia dziennego utworzonej przez Partnera Projektu – Gminę Nowe Miasto nad Wartą/Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą. Placówka będzie działać przez 3 dni w tygodniu.
1. Zakres obowiązków dla pierwszego wychowawcy:
a) Prowadzenie zajęć i opieka nad dziećmi w przedziale wiekowy od ok. 5 r. ż. do 16 r. ż.
b) Liczba godzin: 64h zegarowych/miesiąc, razem 1408 godzin.
c) Termin wykonania usługi: od daty podpisania umowy do dnia 30.09.2018 r.
d) Sposób realizacji: szczegółowe terminy wykonania usługi - grafik miesięczny po uzgodnieniu z Zamawiającym.
e) Miejsce realizacji: Placówka Wsparcia Dziennego w Boguszynie.

2. Zakres obowiązków dla drugiego wychowawcy:
a) Prowadzenie zajęć i opieka nad dziećmi w przedziale wiekowym od ok. 5 r. ż. do 16 r. ż.
b) Liczba godzin: 25h zegarowych/miesiąc, razem 550 godzin oraz prowadzenie zajęć sportowych w wymiarze 1,5h zegarowych/miesiąc, razem 33 godziny.
c) Termin wykonania usługi: od daty podpisania umowy do dnia 30.09.2018 r.
d) Sposób realizacji: szczegółowe terminy wykonania usługi - grafik miesięczny po uzgodnieniu z Zamawiającym.
e) Miejsce realizacji: Placówka Wsparcia Dziennego w Boguszynie.
Ponadto do obowiązków wychowawcy należeć będzie (dotyczy części I i II):
- organizacja czasu wolnego dzieciom uczestniczącym w zajęciach,
- pomoc w nauce,
- rozwijanie umiejętności i zdolności edukacyjnych uczestników,
-współpraca z rodzicami, realizatorami innych zadań w ramach działalności placówki,
- prowadzenie niezbędnej dokumentacji uczestników zajęć według zlecenia Zamawiającego.

Kod CPV

85311300-5

Nazwa kodu CPV

Usługi opieki społecznej dla dzieci i młodzieży

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.09.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania ww. warunków na podstawie oświadczenia - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który spełnia poniższe warunki:
a. posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika; w przypadku wykonawcy oferującego prowadzenie zajęć sportowych wymagane jest wykształcenie wyższe na kierunku wychowania fizycznego z uprawnieniami do organizacji gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej – kwalifikacje potwierdzone kopiami dyplomów lub innymi dokumentami,
b. posiada co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi lub wykonuje czynnie zawód nauczyciela - kwalifikacje potwierdzone kopiami zaświadczeń, umów, świadectw pracy lub innymi dokumentami,
c. nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu ograniczona ani zawieszona, wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe – oświadczenie (załącznik nr 3).
d. posiada uprawnienia do wykonywanej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia – oświadczenie (załącznik nr 4).
2. Ocena spełniania ww. warunków nastąpi na podstawie załącznika nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oferenci niespełniający ww. warunków zostaną odrzuceni.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia, skracania zajęć i realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego grafikiem oraz nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia. uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Zarządzającą poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
2. Oświadczenie o spełnianiu wymogów dotyczących kwalifikacji i doświadczenia zawodowego – załącznik nr 2.
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 26 ust. 2 pkt. 1-3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.) - załącznik nr 3.
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4.
5. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych – załącznik nr 5.
Do oferty należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W procesie wyboru Wykonawcy pod uwagę zostaną wzięte następujące kryteria:
1. Cena – 50% (maksymalnie 50 pkt.),
2. Doświadczenie – 50% (maksymalnie 50 pkt.).

Sposób wyliczenia punktacji:
1. Kryterium cenowe. Ocenie podlegać będzie całkowita cena brutto za wykonanie usługi wskazana na podstawie formularz ofertowego - załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Punkty za cenę będą obliczane wg wzoru:
Najniższa cena oferty
Liczba punktów = --------------------------------------x 100 x 50%
Cena badanej oferty
Maksymalna liczba punktów: 50. Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku.
2. Kryterium doświadczenia. Ocenie będzie podlegać okres pracy Oferenta z dziećmi z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi lub staż pracy w zawodzie nauczyciela. Doświadczenie Oferenta będzie uwzględniane w okresie nie dłuższym niż 10 lat i obejmuje pełne lata.
Punkty na doświadczenie będą obliczane wg wzoru:
Od 1 roku do 5 lat – 25 pkt.,
Od 6 lat do 10 lat – 50 pkt.
Maksymalna liczba punktów: 50.
W przypadku złożenia kilku ofert o takiej samej liczbie punktów, o wyborze oferty decydować będzie Zamawiający po przeprowadzeniu rozmów z oferentami.
Oferent w przedstawionych dokumentach musi dołożyć należytej staranności w celu przedstawienia rzetelnych informacji, zgodnych z prawdą.
Wybór najkorzystniejszej oferty:
1. Ocena ofert planowana jest na dzień 27 stycznia 2017 r. W tym dniu zostanie ogłoszony wybór najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej Zamawiającego www.srodawlkp.epcpr.pl, a także na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
2. Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.
3. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie.
5. Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalne. W przypadku braku załączonych do oferty Wykonawcy wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca.
6. Z Oferentami, których oferty zostaną wybrane będą podpisane umowy w miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiającego:
- Oferenci wybrani do realizacji zadania określonego w części I niniejszego zapytania podpiszą umowę z Partnerem Projektu tj. Gminą Środa Wielkopolska/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej,
- Oferenci wybrani do realizacji zadania określonego w części I niniejszego zapytania podpiszą umowę z Partnerem Projektu tj. Gminą Nowe Miasto nad Wartą/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do podpisania stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 5 do zapytania ofertowego. Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT ŚREDZKI

Adres

Ignacego Daszyńskiego 5

63-000 Środa Wielkopolska

wielkopolskie , średzki

Numer telefonu

612858051

Fax

612853252

NIP

7861684110

Tytuł projektu

Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim

Numer projektu

RPWP.07.02.01-30-0022/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wykonawca Części I przedmiotu zamówienia:
1. Mendyka Izabela
ul. Rzemieślnicza 5
63-000 Środa Wielkopolska
Data wpłynięcia oferty: 26.01.2017 r.
Cena za godzinę zegarową: 23,00 zł.
Wykonawca Części II przedmiotu zamówienia:
1. Mikołajewicz Monika
Kruczyn 27
63-040 Nowe Miasto nad Wartą
Data wpłynięcia oferty: 26.01.2017 r.
Cena za godzinę zegarową wychowawcy: 16,00 zł.
2. Waldemar Józiak
Chwałkowo Kościelne 92
63-130 Książ Wlkp.
Data wpłynięcia oferty: 26.01.2017 r.
Cena za godzinę zegarową wychowawcy: 16,00 zł
Cena za godzinę zegarową zajęć sportowych: 60,00 zł.
Liczba wyświetleń: 900