Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 1/KOOWES/PEStka/2016 dot. świadczenia usług specjalistycznego doradztwa: prawnego i/lub księgowo-podatkowego i/lub finansowego i/lub osobowego i/lub marketingowego w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Data publikacji: 16.12.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-12-2016

Numer ogłoszenia

1014902

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty można składać:
a) osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską przesłaną na adres biura Zamawiającego (ul. Targowa 18 pok. 925, 25-520 Kielce).
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.
Dokumenty powinny być trwale złączone oraz dostarczone w zamkniętej kopercie. Kopertę należy oznaczyć nazwę Oferenta oraz adnotacją „Oferta w ramach zapytania nr 1/KOOWES/PEStka/2016”. Wszystkie dokumenty składane w ramach oferty powinny być podpisane. W przypadku składania kserokopii dokumentów, Wykonawca powinien oznaczyć je adnotacją „Za zgodność z oryginałem” oraz podpisem.
b) pocztą elektroniczną na adres: fundacja.pestka@gmail.com
W przypadku ofert składanych pocztą elektroniczną, w tytule wiadomości należy wpisać „Oferta w ramach zapytania nr 1/KOOWES/PEStka/2016”. Wiadomość musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty. Zarówno formularz oferty cenowej, jak i wszystkie wymagane załączniki muszą mieć formę czytelnych skanów (w formacie pdf lub jako pliki graficzne) podpisanych dokumentów. Oferty złożone przy pomocy poczty elektronicznej, zawierające wypełnione komputerowo, ale niepodpisane dokumenty, nie będą rozpatrywane. Wpisanie komputerowo nazwiska lub danych oferenta bez odręcznego podpisu nie będzie traktowane jako podpisanie dokumentu.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na XI zadań. Każdy z wykonawców może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań wymienionych w rozdz. VIII ust. 1, pod warunkiem, że tym samym doradcą można wykazać się tylko w ramach jednej kategorii doradztwa, tj.
a) w doradztwie prawnym (I-III zadanie)
b) w doradztwie księgowo-podatkowym (IV-V zadanie)
c) w doradztwie finansowym (VI-VII zadanie)
d) w doradztwie osobowym (VIII-IX zadanie)
e) w doradztwie marketingowym (X-XI zadanie)

Złożenie ofert na dwa lub więcej zadań w ramach jednej kategorii doradztwa wymienionego wyżej w pkt a-e z tym samym doradcą spowoduje odrzucenie wszystkich ofert tego Wykonawcy w ramach danej kategorii doradztwa, w którym wskazał tego samego doradcę.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

fundacja.pestka@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego jest Anna Mikołajczyk- koordynator KOOWES po stronie Fundacji "PEStka"

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

41 341 74 96 lub 41 343 32 70

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez Wykonawcę usług specjalistycznego doradztwa: prawnego i/lub księgowo-podatkowego i/lub finansowego i/lub osobowego i/lub marketingowego w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.
Odbiorcami usługi doradczej będą:
•podmioty ekonomii społecznej (PES) takie jak: przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podmioty reintegracyjne (CIS, KIS, ZAZ, WTZ), spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych oraz spółki non-profit (o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%) oraz kadra PES (zarząd, pracownicy, członkowie, wolontariusze),
•os. fizyczne planujące rozpocząć działalność gospodarczą w obszarze ES, poprzez utworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych (PS) lub PES, w tym osoby wchodzące w skład grup inicjatywnych,
•osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie działań przygotowujących do podjęcia aktywności w sektorze ES.
Wyżej wymienione osoby/podmioty:
a) muszą być zgodne z definicją zawartą w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020”
b)osoby objęte wsparciem muszą być zamieszkałe (w rozumieniu KC) na terenie subregionu północnego województwa świętokrzyskiego (powiaty: konecki, kielecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki lub m. Kielce ) lub reprezentować podmioty
z tego terenu (w przypadku reprezentantów podmiotów).,
c) PES, inne instytucje i osoby prawne objęte wsparciem muszą mieć siedzibę, oddział, filię lub inną jednostkę organizacyjną na terenie subregionu północnego województwa świętokrzyskiego (powiaty: konecki, kielecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki lub m. Kielce )

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do realizacji specjalistycznego doradztwa zgodnie z zapisami „Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”, stanowiącymi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania.
Łączna liczba zakontraktowanych godzin specjalistycznego doradztwa całości zamówienia (bez limitu godzin przeznaczonego na poszczególne rodzaje doradztwa, stanowiących zadanie I-XI ), będącego przedmiotem zamówienia wynosi 1080 h w trakcie całego projektu. Zamawiający zastrzega, że w zależności od faktycznego zapotrzebowania, ostateczna liczba godzin może być mniejsza od wskazanej powyżej.
Liczba godzin doradztwa z danego zakresu tematycznego (prawne, księgowo-podatkowe, finansowe, osobowe, marketingowe) będzie ustalana indywidualnie dla każdego klienta Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na postawie analizy potrzeb.
Wykonawca zapewnia wszelkie niezbędne materiały i sprzęt do świadczenia usługi, w tym komputer z dostępem do Internetu oraz legalnym oprogramowaniem niezbędnym do prowadzenia doradztwa.

Usługa doradztwa specjalistycznego będzie mogła być prowadzona w następujących lokalizacjach:
• Punkty doradcze zlokalizowane w biurach KOOWES:
Kielce, ul. Warszawska 27/1, 25-518 Kielce (Biuro Stowarzyszenia Integracja i Rozwój),
Kielce, ul. Targowa 18, IX piętro, pokoje 926-928 (Biuro Fundacji PEStka),
Bałtów 55, 25-423 Bałtów (Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”).
• Siedzibie podmiotu, będącego odbiorcą usługi doradczej.
• Innym miejscu, uzgodnionym pomiędzy Wykonawcą a odbiorcami usługi doradczej na terenie subregionu północnego woj.
Wykonawca nie ma możliwości ograniczenia miejsca wykonywania usługi doradczej. Złożenie oferty jest równoznaczne z zadeklarowaniem możliwości realizacji przez Wykonawcę usługi doradczej w każdym z biur KOOWES wymienionym powyżej i na terenie całego subregionu północnego województwa świętokrzyskiego (określonego w Rozdziale VII). Wykonawca nie może również uzależniać wykonania usługi doradczej od jej realizacji we wskazanej przez siebie lokalizacji.
W przypadku usługi doradztwa specjalistycznego, realizowanej w biurach KOOWES, Zamawiający lub partner projektu prowadzący dane biuro zapewni zaplecze techniczne (umeblowane pomieszczenie, dostęp do Internetu) oraz warunki pozwalające na realizację usługi doradczej zgodnie ze Standardami obowiązującymi w OWES. W przypadku usługi doradztwa specjalistycznego, realizowanego w siedzibie podmiotu, będącego odbiorcą usługi doradczej lub w innej lokalizacji, to odbiorca usługi doradczej we współpracy z Wykonawcą ma zapewnić odpowiednie warunki do realizacji usługi, tj. min. dostęp do Internetu, biurko oraz krzesła dla doradcy oraz odbiorców usługi.
Zamawiający nie będzie finansował Wykonawcy kosztów związanych z dojazdem do miejsca świadczenia usługi doradczej. Zamawiający nie będzie finansował Wykonawcy żadnych kosztów dodatkowych związanych ze świadczeniem usług doradczych, takich jak np. noclegi, wyżywienie, kwestie zakupu sprzętu, pomocy merytorycznych, narzędzi potrzebnych do prowadzenia usługi doradczej. Wszystkie tego typu koszty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w złożonej ofercie.

Praca doradców specjalistycznych jest ewaluowana w tym:
- prowadzone jest badanie zadowolenia klientów – po zakończeniu każdego procesu doradczego oraz cyklicznie (min.1x rok).
- prowadzone są cykliczne oceny wyników działania doradców specjalistycznych.

Z Wykonawcą, który otrzyma od min.10% klientów ocenę satysfakcji z wykonania usługi poniżej 3 pkt w skali 1-5 (gdzie 1 oznacza, iż klient jest bardzo niezadowolony, 2 oznacza że klient jest niezadowolony, 3 oznacza, że klient jest średnio zadowolony, 4 oznacza, że klient jest zadowolony, 5 oznacza, że klient jest bardzo zadowolony z usługi doradczej danego doradcy), przy założeniu, że badania ewaluacyjne są dokonywane przez Zamawiającego 1 raz na kwartał oraz w przypadku dwukrotnego powtórzenie się tej sytuacji, Zamawiający rozwiązuje z Wykonawcą umowę na świadczenie usług.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: Miejscowość: Zamówienie realizowane będzie na terenie subregionu północnego województwa świętokrzyskiego, obejmującego: miasto Kielce, powiat kielecki, powiat konecki,powiat skarżyski, powiat starachowicki, powiat ostrowiecki. Na wniosek

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

1. Celem zamówienia jest wyłonienie następujących doradców:
Zadanie I doradca prawny pierwszy
Zadanie II doradca prawny drugi
Zadanie III doradca prawny trzeci
Zadanie IV doradca księgowo-podatkowy pierwszy
Zadanie V doradca księgowo-podatkowy drugi
Zadanie VI doradca finansowy pierwszy
Zadanie VII doradca finansowy drugi
Zadanie VIII doradca osobowy pierwszy
Zadanie IX doradca osobowy drugi
Zadanie X doradca marketingowy pierwszy
Zadanie XI doradca marketingowy drugi
którzy przedstawią najkorzystniejsze (w rozumieniu postanowień niniejszego zapytania ofertowego) warunki świadczenia usługi doradztwa specjalistycznego określonego w zadaniach I-XI Zamówienia.
Jako najkorzystniejsze oferty rozumie się oferty spełniające wymagania określone
w zapytaniu, które podczas oceny uzyskają najwyższe oceny punktowe.
Uwaga! Zamawiający dokonuje wyboru:
a) trzech doradców, którzy otrzymali najwyższe oceny punktowe w ramach ofert złożonych w zadaniu 1 oraz zadaniu 2 oraz zadaniu 3,
b) dwóch doradców, którzy otrzymali najwyższe oceny punktowe w ramach ofert złożonych w zadaniu 4 oraz zadaniu 5,
c) dwóch doradców, którzy otrzymali najwyższe oceny punktowe w ramach ofert złożonych w zadaniu 6 oraz zadaniu 7,
d) dwóch doradców, którzy otrzymali najwyższe oceny punktowe w ramach ofert złożonych w zadaniu 8 oraz zadaniu 9,
e) dwóch doradców, którzy otrzymali najwyższe oceny punktowe w ramach ofert złożonych w zadaniu 10 oraz zadaniu 11.

W przypadku wyłonienia większej niż przewidywano liczby wykonawców z równą liczbą punktów, decydujące znaczenie ma cena podana przez wykonawcę w ofercie, a jeśli w dalszym ciągu liczba wyłonionych wykonawców jest większa od zakładanej przez Zamawiającego liczby (wskazanych powyżej w pkt a-e) Zamawiający przystępuje do negocjacji cenowych z wykonawcami, którzy uzyskali tę same liczbę punktów, aż do uzyskania zakładanej przez Zamawiającego liczby doradców (wskazanych powyżej w pkt a-e).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny z Wykonawcami, którzy zostali wyłonieni w drodze postępowania do poziomu kwoty, nie przekraczającej kwoty zabezpieczonej i zakontraktowanej we wniosku o dofinansowanie projektu (kwota wartości zamówienia).W przypadku negatywnego wyniku negocjacji Zamawiający wybiera następnego w kolejności z listy rankingowej wyłonionego Wykonawcę.
2. Opis zakresu zamówienia
Usługa doradztwa specjalistycznego będzie mogła dotyczyć bieżących potrzeb uczestników projektu „Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w zakresie:
a) doradztwa prawnego (zadanie I - III ):
-prowadzenie działalności gospodarczej w ramach PS,
-prawne aspekty działania w sferze ES,
-podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach PES,
-obowiązki pracodawcy względem pracownika,
b) doradztwa księgowo –podatkowego (zadanie IV - V):
-rachunkowość PES,
-zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością,
-księgowość,
-płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne,
c) doradztwa finansowego (zadanie VI - VII):
-pozyskiwanie źródeł finansowania działalności w zakresie m. in. produktów sektora finansowego wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków,
-planowanie finansowe (z wykorzystaniem np. narzędzia Provelt.pl),
-finansowanie zwrotne,
d) doradztwa osobowego (zadanie VIII - IX):
-zarządzanie organizacją,
-zarządzanie pracownikami,
-zarządzanie konfliktem w PES i rozwiązywanie konfliktów,
e) doradztwa marketingowego (zadanie X -XI):
-planowanie marketingowe,
-kształtowanie elastyczności ofertowej,
-polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów,
-opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej przedsiębiorstw społecznych,
-badania rynku,
-wypracowanie i wdrażanie standardów obsługi klienta przez PES,
-nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez Wykonawcę usług specjalistycznego doradztwa: prawnego i/lub księgowo-podatkowego i/lub finansowego i/lub osobowego i/lub marketingowego w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.
Odbiorcami usługi doradczej będą:
•podmioty ekonomii społecznej (PES) takie jak: przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podmioty reintegracyjne (CIS, KIS, ZAZ, WTZ), spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych oraz spółki non-profit (o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%) oraz kadra PES (zarząd, pracownicy, członkowie, wolontariusze),
•os. fizyczne planujące rozpocząć działalność gospodarczą w obszarze ES, poprzez utworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych (PS) lub PES, w tym osoby wchodzące w skład grup inicjatywnych,
•osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie działań przygotowujących do podjęcia aktywności w sektorze ES.
Odbiorcami usługi będą podmioty i osoby z terenu subregionu północnego województwa świętokrzyskiego(powiaty: konecki, kielecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki lub m. Kielce )
Łączna liczba zakontraktowanych godzin specjalistycznego doradztwa całości zamówienia (bez limitu godzin przeznaczonego na poszczególne rodzaje doradztwa, stanowiących zadanie I-XI ), będącego przedmiotem zamówienia wynosi 1080 h w trakcie całego projektu. Liczba godzin doradztwa z danego zakresu tematycznego będzie ustalana indywidualnie dla każdego klienta na postawie analizy potrzeb.
Usługa doradztwa specjalistycznego będzie mogła być prowadzona w następujących lokalizacjach:
•Punkty doradcze zlokalizowane w biurach KOOWES:
-Kielce, ul. Warszawska 27/1, 25-518 Kielce ,
-Kielce, ul. Targowa 18, IX piętro, pokoje 926-928,
-Bałtów 55, 25-423 Bałtów.
•Siedzibie podmiotu, będącego odbiorcą usługi doradczej.
•Innym miejscu, uzgodnionym pomiędzy Wykonawcą a odbiorcami usługi doradczej na terenie subregionu północnego woj.
Wykonawca nie ma możliwości ograniczenia miejsca wykonywania usługi doradczej. Złożenie oferty jest równoznaczne z zadeklarowaniem możliwości realizacji przez Wykonawcę usługi doradczej w każdym z biur KOOWES wymienionym powyżej i na terenie całego subregionu północnego województwa świętokrzyskiego (określonego w Rozdziale VII). Wykonawca nie może również uzależniać wykonania usługi doradczej od jej realizacji we wskazanej przez siebie lokalizacji.
W przypadku usługi doradztwa specjalistycznego, realizowanej w biurach KOOWES, Zamawiający lub partner projektu prowadzący dane biuro zapewni zaplecze techniczne (umeblowane pomieszczenie, dostęp do Internetu) oraz warunki pozwalające na realizację usługi doradczej zgodnie ze Standardami obowiązującymi w OWES. W przypadku usługi doradztwa specjalistycznego, realizowanego w siedzibie podmiotu, będącego odbiorcą usługi doradczej lub w innej lokalizacji, to odbiorca usługi doradczej we współpracy z Wykonawcą ma zapewnić odpowiednie warunki do realizacji usługi, tj. min. dostęp do Internetu, biurko oraz krzesła dla doradcy oraz odbiorców usługi.
Zamawiający nie będzie finansował Wykonawcy kosztów związanych z dojazdem do miejsca świadczenia usługi doradczej. Zamawiający nie będzie finansował Wykonawcy żadnych kosztów dodatkowych związanych ze świadczeniem usług doradczych, takich jak np. noclegi, wyżywienie, kwestie zakupu sprzętu, pomocy merytorycznych, narzędzi potrzebnych do prowadzenia usługi doradczej. Wszystkie tego typu koszty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w złożonej ofercie.
Praca doradców specjalistycznych jest ewaluowana w tym:
- prowadzone jest badanie zadowolenia klientów – po zakończeniu każdego procesu doradczego oraz cyklicznie (min.1x rok).
- prowadzone są cykliczne oceny wyników działania doradców specjalistycznych.

Kod CPV

79411100-9

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Wykonawca, składając ofertę w ramach niniejszego postępowania, wyraża zgodę, aby w przypadku wyboru oferty i podpisania umowy na realizację usługi, wizerunek, imię i nazwisko, oraz opis posiadanych kompetencji i doświadczenia zawodowego osób wskazanych do osobistego wykonania usługi doradztwa zostały opublikowane na stronie internetowej projektu.
Wykonawca i osoby wskazane do realizacji doradztwa w załączniku nr 1, 2 i 3. w toku realizacji usługi zobowiązane są do współpracy z kadrą kluczową projektu. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności świadczonych usług doradczych oraz zgodności przedstawianych dokumentów rozliczeniowych ze stanem faktycznym. W przypadku zidentyfikowania nieprawidłowości w tym zakresie, w szczególności polegających na:
-niezgodnym ze stanem faktycznym udokumentowaniem tematyki usługi doradczej,
-przedstawienia do rozliczenia usług doradczych, które nie zostały wykonane,
-zawyżeniu czasu trwania usługi doradczej,
-realizacji usługi doradczej w sposób niezgodny z zapisami umowy, niniejszego zapytania lub w sposób sprzeczny z zasadami określonymi w Standardach OWES i kodeksem etycznym obowiązującym w KOOWES,
Zamawiający ma prawo do nierozliczenia wynagrodzenia za usługi doradcze, których dotyczą powyższe zarzuty oraz do rozwiązania umowy zawartej w ramach projektu. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn wymienionych powyżej, Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości do 40% wartości wynagrodzenia netto, wypłaconego w ramach całej umowy.Usługa doradcza rozliczana będzie w formie godzinowej raz na miesiąc (wypłata wynagrodzenia następuje tym samym nie częściej niż raz w miesiącu). Zapłata zostanie dokonana w terminie do 14 dni po otrzymaniu faktury/rachunku za usługi zrealizowane w danym miesiącu. Warunkiem dokonania płatności przez Zamawiającego będzie poprawne wystawienie przez Wykonawcę dokumentu rozliczeniowego oraz wszystkich pozostałych dokumentów, wymaganych do rozliczenia usługi zgodnie z warunkami określonymi w umowie, w tym oryginałów kart doradczych. Informacje o zapotrzebowaniu na realizację usług doradztwa specjalistycznego będą przekazywane mejlowo lub telefonicznie przez pracowników projektu, zatrudnionych przez Zamawiającego, wszystkim Wykonawcom, z którymi jest podpisana umowa na realizację danego doradztwa w kategorii tematycznej lub tym Wykonawcom, którego wskazał klient/odbiorca usługi, o ile doradztwo będzie możliwe do spełnienia w ustalonym czasie przez wskazanego doradcę. Informacja ta będzie zawierać dane klienta, który chce skorzystać z usługi doradczej, w tym jego dane kontaktowe, wstępną informację na temat zagadnień, jakich może dotyczyć usługa doradcza oraz preferowany sposób realizacji usługi (tj. osobiście czy mejlowo).
Zadaniem Wykonawcy będzie wysłanie/przekazanie Zamawiającemu nazwiska osoby wykonującej usługę oraz informacji potwierdzającej gotowość wykonania usługi . Po otrzymaniu telefonicznie/e-mailowo potwierdzenia danego zlecenia przez Zamawiającego osoba świadcząca bezpośrednio usługę doradztwa samodzielnie nawiązuje kontakt z klientem w celu ustalenia dokładnego terminu i miejsca realizacji usługi doradczej niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zleceniu.Wsparcie doradcze musi zostać udzielone w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przez Wykonawcę informacji ze strony Zamawiającego o potwierdzeniu zlecenia wykonania danej usługi doradczej.
W przypadku, jeśli Wykonawca/lub jego przedstawiciel, któremu zlecono wykonanie danej usługi doradczej, nie będzie w stanie nawiązać kontaktu z klientem lub nie będzie w stanie zapewnić realizacji usługi doradczej w terminie wyznaczonym Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu do Zamawiającego, w celu skierowania klienta do skorzystania z usługi świadczonej przez innego doradcę specjalistycznego w ramach danej kategorii.
W przypadku zaplanowania przez Wykonawcę spotkania z klientem w jednym z biur KOOWES, Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie podmiot prowadzący dane biuro, w celu potwierdzenia dostępności pokoju doradczego lub innego miejsca pozwalającego na realizację usługi doradczej.
Jeśli klient samodzielnie nawiąże kontakt z Wykonawcą, zgłaszając chęć skorzystania z usługi doradztwa specjalistycznego, Wykonawca przed realizacją usługi zobowiązany jest do przekazania tej informacji do Zamawiającego w celu potwierdzenia możliwości i zasadności realizacji tej usługi w odniesieniu do danego klienta. Brak zgody Zamawiającego na realizację usługi lub brak zgłoszenia usługi doradczej do Zamawiającego może oznaczać brak możliwości rozliczenia przez Zamawiającego wynagrodzenia za przeprowadzoną w ten sposób usługę doradczą.
Usługa doradztwa specjalistycznego będzie mogła być realizowana w formie:
a) doradztwa indywidualnego
b) doradztwa grupowego
c) doradztwa mejlowego
Doradztwo świadczone będzie przede wszystkim bezpośrednio, jedynie wyjątkowo, w uzasadnionych przypadkach i po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym możliwe jest świadczenie doradztwa pośrednio.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości świadczenia usługi doradczej w inny sposób, w szczególności telefonicznie lub poprzez komunikator internetowy.
W przypadku doradztwa indywidualnego i grupowego, jako czas udzielania doradztwa, rozumie się czas, w jakim świadczy on usługę doradczą poprzez bezpośredni kontakt z klientem. Do czasu udzielania doradztwa nie wlicza się czasu poświęconego na dojazd do miejsca prowadzenia doradztwa, czasu oczekiwania na klienta, czasu potrzebnego na przygotowanie się Wykonawcy do spotkania oraz czasu, jaki po spotkaniu doradczym Wykonawca poświęca na zebranie i przekazanie klientowi informacji uzupełniających, których nie był w stanie przekazać w trakcie spotkania.
W przypadku doradztwa mejlowego, jako czas udzielania doradztwa rozumie się czas, jaki Wykonawca musiał poświęcić na zapoznanie się z pytaniami przesłanymi przez klienta oraz na zredagowanie i wysłanie odpowiedzi drogą elektroniczną.

Harmonogram realizacji zamówienia

Doradztwo świadczone będzie od momentu podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do 31. sierpnia 2019 r.
Zamawiający nie określa precyzyjnego harmonogramu realizowanych usług doradczych. W ramach całego projektu zaplanowano realizację łącznie około 1080 godzin usług doradczych, co średnio daje ok. 33 godziny doradcze na miesiąc. Zamawiający nie określa jednak minimalnej ani maksymalnej liczby godzin doradczych, jakie będą przypadać na każdego z Wykonawców wybranych w ramach postępowania. Liczba usług doradczych, jaka będzie powierzona (zarówno w poszczególnych miesiącach, jak i ramach całej umowy) do realizacji każdemu z Wykonawców wybranych w ramach procedury, będzie bowiem uzależniona od skali zainteresowania klientów danym rodzajem doradztwa, czasu jaki wykonawca zaplanował do realizacji zlecenia, oczekiwaniami klientów oraz wynikami ewaluacji procesu doradczego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W przypadku ofert składanych przez Wykonawców, prowadzących działalność gospodarczą, którzy składają ofertę jako przedsiębiorstwo, wymagane jest, aby zakres zamówienia był zgodny z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej. W tym celu Wykonawca do oferty powinien załączyć wyciąg z odpowiedniego rejestru (np. CEIDG lub KRS), potwierdzający spełnienie tego warunku.

Wiedza i doświadczenie

1.2. Wykonawca dysponuje osobą wskazaną do realizacji zadania wymienionego w rozdz. VIII ust.1 oferty w zależności od tego, na jakie zadanie składa ofertę, która spełnia następujące wymagania:
a) posiada wykształcenie:
- wyższe prawnicze (dot. zadania I-III )
- wyższe ekonomiczne/rachunkowość /finanse lub pokrewne (dot. zadania IV - VII)
- wyższe (dot. zadania VIII - XI)
Potwierdzeniem spełnienia niniejszego warunku będzie kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych osób wskazanych do wykonania usługi doradztwa (wykazanych w załączniku nr 2) oraz na podstawie zapisu w CV tych osób oraz innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń tematycznie powiązanych z przedmiotem zamówienia.
b) posiada udokumentowane minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w obszarze tematycznym doradztwa specjalistycznego, na które wykonawca składa ofertę,
Warunek ten weryfikowany zostanie na podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do oferty oraz referencji lub dokumentów równoważnych potwierdzających to doświadczenie.
Jako doświadczenie zawodowe rozumiane jest doświadczenie wskazanej osoby z tematyki doradztwa specjalistycznego, na które wykonawca składa ofertę oraz wskazanie minimum 1 szczegółowego obszaru doradztwa, określonego w rozdziale VIII ust 2 niniejszego zamówienia, którego dotyczyły realizowane przez tę osobę obowiązki/wykonywane czynności w ramach wskazanego zatrudnienia. Nie ma obowiązku wykazania się doświadczeniem w obsłudze PES/PS.
Wykonawca może wykazać osobę, która posiada doświadczenie osiągnięte w ramach kilku różnych form aktywności i które nie dają ciągłego okresu czasowego – w takiej sytuacji należy zsumować okresy zdobywania doświadczenia – warunek określony w zapytaniu uznaje się za spełniony, jeśli łączny czas doświadczenia zawodowego wynosi minimum 36 miesięcy.
c) posiada w okresie 5 lat poprzedzających złożenie oferty, udokumentowany co najmniej 1 rok doświadczenia we współpracy z podmiotami ekonomii społecznej (PES), rozumianej jako świadczenie usług doradczych dla PES.
Warunek ten weryfikowany będzie na podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do oferty oraz referencji lub dokumentów równoważnych potwierdzających realizację wskazanych usług doradczych.
Definicja PES została określona w Rozdziale VIII ust. 3 niniejszego zamówienia.

Warunek ten uznaje się za spełniony, jeśli łączny czas świadczenia usług doradczych dla PES w okresie 2011-2016 wynosi minimum 12 miesięcy.

Jako świadczenie usług doradczych rozumiana jest usługa polegająca na udzielaniu indywidualnych konsultacji przez osobę wskazaną w załączniku 2, których celem jest rozwiązanie konkretnych problemów rozwojowych zgłaszanych przez odbiorcę usługi. W związku z tym, jako doradztwo nie będą traktowane zadania mające charakter informacyjno-promocyjny, czy praca w charakterze osoby oferującej klientowi określone produkty czy usługi.

Na potwierdzenie tego warunku należy wskazać w załączniku nr2.osoby, które będą realizować zamówienie i spełniają wymogi zawarte w pkt. 1.2. wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (np. umowa, oświadczenie itp.)

Zamawiający wyznacza szczegółowe wykazanie i udokumentowanie spełnienia niniejszego warunku poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2), a także poprzez wskazanie na posiadanie przez osobę wskazaną w załączniku nr 2 wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia zawodowego oraz we współpracy doradczej z PES (zg. z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania).
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli wykaże i udowodni na podstawie załączonych referencji, zaświadczeń lub innych dokumentów równoważnych, iż osoba, która będzie wykonywać dane doradztwo posiada:
-udokumentowane minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w obszarze tematycznym doradztwa specjalistycznego, na które wykonawca składa ofertę, oraz
-w okresie 5 lat poprzedzających złożenie oferty, udokumentowany co najmniej 1 rok doświadczenia we współpracy z podmiotami ekonomii społecznej (PES), rozumianej jako świadczenie usług doradczych dla PES
w ramach umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej i/lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, pod warunkiem że wykonywała je osobiście.
1.3. Osoba, wskazana przez Wykonawcę do świadczenia usługi posiada wystarczającą wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne z tematyki doradztwa, na którą składa ofertę.
Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę. Spełnienie warunku będzie weryfikowane oświadczeniem Wykonawcy (załącznik nr 2)
1.4. Osoba, wskazana przez Wykonawcę do świadczenia usługi posiada umiejętność:
a) rozpoznawania problemów organizacji klienta/potrzeb doradczych, w oparciu o nie przygotowania procesu doradczego oraz przeprowadzenia oceny tego procesu,
b) samodzielnego przeprowadzenia analizy potrzeb doradczych organizacji, dla której prowadzi proces doradczy; w oparciu o tą analizę samodzielnie formułować cele procesu doradczego oraz przygotować projekt procesu doradczego,
c) rozwiązywania trudnych sytuacji podczas procesu doradczego w sposób konstruktywny dla procesu rozwiązywania problemu i uczenia się.
Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę. Spełnienie warunku będzie weryfikowane oświadczeniem Wykonawcy (załącznik nr 2).

Potencjał techniczny

Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym i organizacyjnym zdolnym do wykonania zamówienia.
Zamawiający weryfikuje ten warunek na podstawie oświadczenia w załączniku nr 2

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę. Spełnienie warunku będzie weryfikowane oświadczeniem Wykonawcy w załączniku nr 2

Dodatkowe warunki

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w ramach postępowania, będzie zobowiązany do:
a) rzetelnej i terminowej, zgodnej z wymogami projektowymi realizacji przedmiotu umowy.
b) pozostawania w okresie realizacji przedmiotu zamówienia w dyspozycyjności Zamawiającego, rozumianej jako gotowość do realizacji przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego, w oparciu o zgłaszane zapotrzebowanie na usługi doradztwa specjalistycznego, wynikające z możliwości
i potrzeb klientów.
c) prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją doradztwa, zgodnie z wymogami określonymi w umowie, jak również dostarczanie jej w trybie określonym
w umowie.
d) zbierania informacji oraz przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
e) realizacji usług z poszanowaniem zasad etycznych określonych w Kodeksie Etycznym KOOWES (stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego zapytania)
f) utrzymywania stałej wymiany informacji z pozostałymi członkami kadry KOOWES oraz niezwłoczne informowanie o sprawach istotnych z punktu widzenia prawidłowej realizacji usługi.
g) dbałości o jakość i ciągłe doskonalenie wiedzy osoby wskazanej do realizacji usług w załączniku nr 1,2,3 co jest definiowane jako jej udział w co najmniej 30 godzinach szkoleń lub innych formach podnoszenia kwalifikacji rocznie (wykonawca składa deklarację będącą załącznikiem nr 5 do zapytania)

Jeśli osoba, wskazana przez Wykonawcę w załączniku nr 2 jest zaangażowana w realizację zadań w ramach innych projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, bądź zawarła więcej niż jedną umowę cywilno-prawną w ramach niniejszego projektu, musi posiadać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji zadań wykonywanych na rzecz Zamawiającego. Łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie.
Limit zaangażowania zawodowego, o którym mowa dotyczy wszystkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności:
- w przypadku stosunku pracy – uwzględnia liczbę dni roboczych w danym miesiącu wynikających ze stosunku pracy, przy czym do limitu wlicza się czas nieobecności pracownika związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza się czasu nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym,
- w przypadku stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania – uwzględnia czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania w ramach własnej działalności gospodarczej poza projektami (o ile dotyczy).
Spełnienie powyższego warunku, weryfikowane będzie przed podpisaniem umowy, poprzez złożenie przez osobę wskazana przez Wykonawcę w załączniku nr 2 oświadczenia (załącznik nr 9), w którym wskaże ona wszystkie formy aktywności zawodowej na dzień podpisania umowy przez Wykonawcę.
Na etapie realizacji zadań wynikających z umowy, Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania i nieprzekraczania przez tę osobę, limitu zaangażowania zawodowego w wysokości 276 godzin w każdym miesiącu, w którym wykonywała zadania na rzecz projektu. Spełnienie tego warunku weryfikowane będzie każdorazowo na podstawie oświadczenia, składanego przez Wykonawcę razem z dokumentami rozliczeniowymi. Wykonanie zadań przez Wykonawcę będzie potwierdzone sporządzonym przez niego protokołem, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań przez poszczególne osoby, liczbę oraz ewidencję godzin osób wykonujących usługę doradczą w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający ma prawo do zmiany istotnych warunków umowy, jeśli wystąpi co najmniej jedna z następujących sytuacji:
1. zamiana wskazanego w ofercie doradcy tylko na doradcę o kwalifikacjach i doświadczeniu tożsamym lub lepszym. Zamiana następuje wyłącznie za zgodą Zamawiającego i jest możliwa tylko w okolicznościach, na które nie miał wpływu Wykonawca;
2. w projekcie wprowadzona zostanie zmiana do wniosku o dofinansowanie, skutkująca koniecznością dokonania zmian w zakresie zasad realizacji usługi doradztwa specjalistycznego,
3. nastąpi zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 lub innych obowiązujących Wytycznych, obowiązująca dla zawartych umów i wymagająca zmiany umowy zawartej z Wykonawcą,
4. nastąpi zmiana Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, skutkująca zmianą zasad realizacji usługi doradztwa specjalistycznego,
5. nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian do zawartej umowy,
6. wynikną rozbieżności i niejasności w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób niż poprzez zmianę zapisów umowy, a zmiana zapisu umowy spowoduje jednoznaczną interpretację zapisu umowy przez obie jej strony,
7. nastąpi zmiana terminu realizacji projektu „Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek wsparcia Ekonomii Społecznej” przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

W powyższych przypadkach, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem zmiany zapisów umowy. Brak zgody Wykonawcy na zmianę warunków umowy będzie oznaczał rozwiązanie umowy.
Zamawiający ma też możliwość wystąpienia do Wykonawcy z propozycją zmiany warunków umowy w sytuacjach innych niż opisane powyżej. W takiej sytuacji, Wykonawca może zgodzić się na zmianę warunków umowy lub odmówić takiej zmiany. Odmowa wykonania zmiany warunków umowy w takiej sytuacji nie stanowi dla Zamawiającego podstawy do rozwiązania umowy.

Z Wykonawcą, który otrzyma od min.10% klientów ocenę satysfakcji z wykonania usługi poniżej 3 pkt w skali 1-5 (gdzie 1 oznacza, iż klient jest bardzo niezadowolony, 2 oznacza że klient jest niezadowolony, 3 oznacza, że klient jest średnio zadowolony, 4 oznacza, że klient jest zadowolony, 5 oznacza, że klient jest bardzo zadowolony z usługi doradczej danego doradcy), przy założeniu, że badania ewaluacyjne są dokonywane przez Zamawiającego 1 raz na kwartał, oraz w przypadku dwukrotnego powtórzenie się tej sytuacji, Zamawiający rozwiązuje z Wykonawcą umowę na świadczenie usług.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załączniki do oferty (w nawiasie podano informacje, które z nich Wykonawca dołącza do swojej oferty):

Załącznik nr 1 – Formularz oferty cenowej (obligatoryjny)
Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (obligatoryjny)
Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków podlegających ocenie (fakultatywnie)- składają ci w\wykonawcy, którzy chcą uzyskać dodatkową liczbę punktów
Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (obligatoryjny)
Załącznik nr 5 Deklaracja wykonawcy (obligatoryjny dla każdej z osób wskazanych przez danego Wykonawcę w poszczególnych zadaniach)
Załącznik nr 6 Standardy OWES (informacyjnie- nie załączamy do oferty)
Załącznik nr 7 Wzór umowy (informacyjnie- nie załączamy do oferty)
Załącznik nr 8 Kodeks etyczny (informacyjnie- nie załączamy do oferty)
Załącznik nr 9 Oświadczenie o zaangażowaniu zawodowym (informacyjnie- nie załączamy do oferty, dopiero przed podpisaniem umowy)
CV osób realizujących usługę doradztwa (obligatoryjnie dla każdej z osób wskazanych przez Wykonawcę w ofercie)
Dokumenty dodatkowe potwierdzające kwalifikacje i/lub doświadczenie wskazanych osób (obligatoryjne przy załączniku nr 2) oraz przy załączniku nr 3 (jeśli składany)

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Każda z ofert będzie oceniana na podstawie następujących kryteriów:
1) Cena brutto oferty – 60 punktów.
2) Doświadczenie w zakresie realizacji godzin doradztwa dla więcej niż jednego podmiotu PES/PS z zakresu tematyki doradztwa specjalistycznego, na które wykonawca składa ofertę w okresie 5 lat poprzedzających złożenie oferty - 40 punktów
Punktacja dla kryterium „Cena brutto oferty” obliczana będzie oddzielnie dla każdego zadania (I-XI) według następującego wzoru:
P1 = (C_minimum / C_oferty) * 60
gdzie:
P1 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena brutto oferty”
C_minimum – Cena brutto zaproponowana w najniższej ofercie
C_oferty – Cena brutto zaproponowana w badanej ofercie
Ostateczna liczba punktów za to kryterium będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
Uwaga! Wskazane powyżej kryterium „cena” będzie oceniane na podstawie danych zawartych wyłącznie w załączniku nr 1 do zamówienia.

Punktacja dla kryterium nr 2 „Doświadczenie w zakresie realizacji godzin doradztwa ..." obliczana będzie oddzielnie dla każdego zadania (I-XI) według następujących zasad:
a) Wskazana przez Wykonawcę osoba w okresie I 2011-XII 2016 zrealizowała dla więcej niż jednego podmiotu PES/PS z tematyki, na którą Wykonawca składa ofertę od 0 do 99 godzin doradczych - 0 punktów
b) Wskazana przez Wykonawcę osoba w okresie w okresie I 2011-XII 2016 zrealizowała dla więcej niż jednego podmiotu PES/PS z tematyki, na którą Wykonawca składa ofertę od 100 do 149 godzin doradczych-5 punktów
c) Wskazana przez Wykonawcę osoba w okresie w okresie I 2011-XII 2016 zrealizowała dla więcej niż jednego podmiotu PES/PS z tematyki, na którą Wykonawca składa ofertę od 150 do 199 godzin doradczych-10 punktów
d) Wskazana przez Wykonawcę osoba w okresie w okresie I 2011-XII 2016 zrealizowała dla więcej niż jednego podmiotu PES/PS z tematyki, na którą Wykonawca składa ofertę od 200 do 249 godzin doradczych-15 punktów
e) Wskazana przez Wykonawcę osoba w okresie w okresie I 2011-XII 2016 zrealizowała dla więcej niż jednego podmiotu PES/PS z tematyki, na którą Wykonawca składa ofertę od 250 do 299 godzin doradczych- 20 punktów
f) Wskazana przez Wykonawcę osoba w okresie w okresie I 2011-XII 2016 zrealizowała dla więcej niż jednego podmiotu PES/PS z tematyki, na którą Wykonawca składa ofertę od 300 do 349 godzin doradczych-25 punktów
g) Wskazana przez Wykonawcę osoba w okresie w okresie I 2011-XII 2016 zrealizowała dla więcej niż jednego podmiotu PES/PS z tematyki, na którą Wykonawca składa ofertę od 350 do 399 godzin doradczych-30 punktów
h) Wskazana przez Wykonawcę osoba w okresie w okresie I 2011-XII 2016 zrealizowała dla więcej niż jednego podmiotu PES/PS z tematyki, na którą Wykonawca składa ofertę od 400 do 449 godzin doradczych-35 punktów
i) Wskazana przez Wykonawcę osoba w okresie w okresie I 2011-XII 2016 zrealizowała dla więcej niż jednego podmiotu PES/PS z tematyki, na którą Wykonawca składa ofertę powyżej 450 godzin doradczych-40 punktów

Kryterium nr 2 „Doświadczenie w zakresie realizacji godzin .....” jest weryfikowane na podstawie informacji wskazanych w załączniku nr 3 oraz dokumentów potwierdzających jednoznacznie przeprowadzenie wskazanej przez dana osobę liczby godzin doradczych (zaświadczenia, referencje, umowy, rachunki itp.).
Po zakończeniu oceny wszystkich złożonych ofert, niepodlegających odrzuceniu, utworzona zostanie lista rankingowa ofert, według malejącej liczby punktów.
Uwaga! Zamawiający dokonuje wyboru:
a) trzech doradców, którzy otrzymali najwyższe oceny punktowe w ramach ofert złożonych w zadaniu 1 oraz zadaniu 2 oraz zadaniu 3,
b) dwóch doradców, którzy otrzymali najwyższe oceny punktowe w ramach ofert złożonych w zadaniu 4 oraz zadaniu 5,
c) dwóch doradców, którzy otrzymali najwyższe oceny punktowe w ramach ofert złożonych w zadaniu 6 oraz zadaniu 7,
d) dwóch doradców, którzy otrzymali najwyższe oceny punktowe w ramach ofert złożonych w zadaniu 8 oraz zadaniu 9,
e) dwóch doradców, którzy otrzymali najwyższe oceny punktowe w ramach ofert złożonych w zadaniu 10 oraz zadaniu 11.

W przypadku wyłonienia większej niż przewidywano liczby doradców z równą liczbą punktów, decydujące znaczenie ma cena podana przez wykonawcę w ofercie, a jeśli w dalszym ciągu liczba wyłonionych i wskazanych przez wykonawców doradców jest większa od zakładanej przez Zamawiającego liczby doradców (wskazanych powyżej w pkt a-e) Zamawiający przystępuje do negocjacji cenowych z wykonawcami, którzy uzyskali tę same liczbę punktów, aż do uzyskania zakładanej przez Zamawiającego liczby doradców (wskazanych powyżej w pkt a-e).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny z Wykonawcami, którzy zostali wyłonieni w drodze postępowania jeśli cena brutto wykazana w ofercie wybranej w wyniku przeprowadzonej procedury będzie wyższa niż kwota, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację usługi, i zwiększenie to nie będzie mogło zostać sfinansowane w ramach oszczędności w projekcie. w takim przypadku Zamawiający zwróci się do wybranego Wykonawcy/Wykonawców z propozycją obniżenia ceny brutto. Warunkiem podpisania umowy będzie zaakceptowanie propozycji przez Wykonawcę/Wykonawców. Jeśli Wykonawca nie zaakceptuje przedłożonej propozycji, jego oferta zostanie odrzucona. W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu, a Zamawiający wybiera następnego w kolejności z listy rankingowej wyłonionego Wykonawcę.
Wykonawcy, których oferty otrzymają najwyższą ocenę lub jeśli pozytywnie przeszli proces negocjacji z Zamawiającym (opisany powyżej) zostaną zaproszeni do podpisania umów w ramach projektu.

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Poprzez powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Spełnienie powyższego warunku będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego załącznik nr 4 do oferty. W przypadku złożenia oferty przez osobę/podmiot spełniający przesłanki określone w pkt a-d zostanie on wykluczony z postępowania a jego oferta zostanie odrzucona
2. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy, którzy ze względu na swoją sytuację zawodową nie są w stanie zawrzeć z Zamawiającym umowy w kształcie określonym w załączniku do zapytania, na podstawie zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy, będący pracownikami etatowymi, zatrudnionymi w ramach projektu.
4. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy, którzy na dzień złożenia oferty współpracują z którymkolwiek z partnerów projektu, będący zatrudnionym na stanowisku doradcy specjalistycznego, na którego Wykonawca składa ofertę lub wykonując na rzecz partnera projektu zadania zbliżone do zadań doradcy, na którego Wykonawca składa ofertę (w rozumieniu zapisów zapytania ofertowego).
5. W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie Zamawiający może wystąpić z żądaniem ich wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany złożonej oferty
6. Zamawiający wykluczy w postępowaniu Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu poprzez nie złożenie dokumentów potwierdzających ich spełnienie lub z przedłożonych dokumentów wynika fakt istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"PESTKA"

Adres

Marszałka Józefa Piłsudskiego 36/20

25-431 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

413417496

Fax

413417496

NIP

6572907276

Tytuł projektu

Kielecko - Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Numer projektu

RPSW.09.03.01-26-0006/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku postepowania wybrane zostały osoby, które świadczyć będą doradztwo specjalistyczne w ramach „Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Zadanie 1-3 „Doradztwo prawne”
1.Łukasz Chlebny Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Klimkiewiczowska 14/2; 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski (27.12.godz.15.57)
Doradca prawny: Łukasz Chlebny
liczba uzyskanych punktów 81,84; zaoferowana cena 95,00 zł, w wyniku podjętych negocjacji obniżona do 80,00 zł
2.Grzegorz Litwiński, ul. Słowackiego 22 lok.30, 25-365 Kielce (27.12.godz.11.20)
Doradca prawny: Grzegorz Litwiński
liczba uzyskanych punktów 76,84; zaoferowana cena 95,00 zł, w wyniku podjętych negocjacji obniżona do 80,00 zł
3.Kancelaria Radcy Prawnego „Skylex” Piotr Rogula, Ćmińsk, ul. Światełek 17, 26-085 Miedziana Góra (27.12.godz.18.34)
Doradca prawny: Piotr Rogula
liczba uzyskanych punktów 60,00; zaoferowana cena 90,00 zł, w wyniku podjętych negocjacji obniżona do 80,00 zł

Zadanie 4-5 „Doradztwo księgowo-podatkowe”
1.Kancelaria Prawa podatkowego Biuro rachunkowe Justyna Bartosiewicz ul. Michała Gierlotki 8; 40-688 Katowice (27.12.godz.12.40)
Doradca księgowo-podatkowy: Justyna Bartosiewicz
liczba uzyskanych punktów 90,00; zaoferowana cena 80,00 zł.
2.Agnieszka Kmiecik, ul. Piekoszowska 51/70, 25-735 Kielce (27.12.godz.9.43)
Doradca księgowo-podatkowy: Agnieszka Kmiecik
liczba uzyskanych punktów 88,33; zaoferowana cena 90,00 zł, w wyniku podjętych negocjacji obniżona do 80,00 zł.

Zadanie 6-7 „Doradztwo finansowe”
1.Jerzy Kosanowski, ul. Młyńska 3, 27-600 Sandomierz (27.12.godz.17.13)
Doradca finansowy: Jerzy Kosanowski
liczba uzyskanych punktów 100,00; zaoferowana cena 80,00 zł.
2.Kancelaria Prawa podatkowego Biuro rachunkowe Justyna Bartosiewicz ul. Michała Gierlotki 8; 40-688 Katowice (27.12.godz.12.40)
Doradca finansowy: Justyna Bartosiewicz
liczba uzyskanych punktów 65,00; zaoferowana cena 80,00 zł.

Zadanie 8-9 „Doradztwo osobowe”
1.Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych „eMagra”, ul. Św.Anny 5, 33-100 Tarnów (27.12.godz.16.10)
Doradca osobowy: Izabela Anna Dulewicz
liczba uzyskanych punktów 60,00; zaoferowana cena 79,49 zł.
2.Ilona Pietrzak, ul. Wielkopolska 41/35; 91-026 Łódź (27.12.godz.20.47)
Doradca osobowy: Ilona Pietrzak
liczba uzyskanych punktów 59,62; zaoferowana cena 80,00 zł.

Zadanie 10-11 „Doradztwo marketingowe”
1.Waldemar Żbik szkolenia ES, ul. Wapienna 93, 20-026 Wola Morawicka (27.12.godz.14.06)
Doradca marketingowy: Waldemar Żbik
liczba uzyskanych punktów 84,62; zaoferowana cena 80,00 zł.
2.Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych „eMagra”, ul. Św.Anny 5, 33-100 Tarnów (27.12.godz.16.10)
Doradca marketingowy: Józef Korzeniewski
liczba uzyskanych punktów 60,00; zaoferowana cena 79,49 zł.
Liczba wyświetleń: 846