Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa urządzenia do mezoterapii mikroigłowej (pistoletu do mezoterapii)

Data publikacji: 13.10.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-10-2016

Numer ogłoszenia

1009118

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Elektronicznie

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

jaroslaw.korbicki@umed.lodz.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jarosław Korbicki

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa urządzenia do mezoterapii mikroigłowej (pistoletu do mezoterapii) dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach projektu „FARM@BIO - zintegrowany system rozwoju kompetencji studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy” (POWR.03.01.00-00-K050/15) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamowienia jest dostawa urządzenia do mezoterapii mikroigłowej (pistoletu do mezoterapii) w celu realizacji warsztatów dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach projektu „FARM@BIO - zintegrowany system rozwoju kompetencji studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy” (POWR.03.01.00-00-K050/15) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Przedmiot zamówienia

"Urządzenie do mezoterapii mikroigłowej musi spełniać następujące warunki:
1. zaprogramowane rodzaje pracy:
- powierzchniowy : Automatyczny i Manualny
Regulacja szybkośc w zakresie ( 1-5 )
Regulacja przepływu w zakresie ( 1-9)
- punkt do punktu : Automatyczny i Manualny
Regulacja szybkości w zakresie ( 1-5)
Regulacja przepływu : 10,20,40,60,80,99
2. Posiadć certyfikat Unii Europejskiej, CE.
3. Współpraca bezpośrednio z zasilaczem za pomocą przewodu zasilającego.
4. Zasilanie sieciowe AC: 220-240 V , 50-60Hz , Pobór mocy: 45 W
5. Waga pistoletu: 400 g
6. Waga zasilacza 1200 g ( zasilacz we wnętrzu walizki)
7. Waga całego zestawu łącznie z walizką: 3800g
8. Wymiary pistoletu: 270x37x150 mm (dł x szer x wys)
9. Wymiary walizki: 390x330x100 mm(dł x szer x wys)
10. Skok śruby: 71 mm
11. Gwarancja minimum 12 miesięcy."

Kod CPV

33000000-0

Nazwa kodu CPV

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

"Wybór wykonawcy na podstawie otrzymanych ofert nastąpi w dniu 21.10.2016 r.
Podpisanie umowy z wykonawca nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyboru.
Dostawa urządzenia do mezoterapii mikroigłowej (pistoletu do mezoterapii) powinna nastąpic w ciagu 7 dni od podpisania umowy, nie później jednak niż do 28.10.2016 r."

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Nie dotyczy

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca oświadcza, iż jest zdolny do wykonania przedmiotu zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca oświadcza, iż jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiającej wykonania przedmiotu zamówienia.

Dodatkowe warunki

"1. Zamawiający nie pokryważadnych dodatkowych kosztów (dostawy, konfiguracji, uruchomienia itd).
2. W przypadku zaproponowania przez Oferenta rażąco niskiej ceny za wykonanie usługi Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się z wnioskiem o złożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Przez rażąco niską cenę rozumie się cenę niższą o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert. W przypadku, gdy Oferent nie złoży wyjaśnień w wyznaczonym terminie, wyjaśnienia potwierdzą zaniżenie wartości zamówienia lub będą na tyle ogólne i niewystarczające, że uniemożliwią Zamawiającemu ich merytoryczną ocenę, oferta zostanie odrzucona.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie, pod warunkiem, że zaoferowana cena nie będzie przekraczała 125% wartości przewidzianej w budżecie projektu.
4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
5. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie.
9. Wykonawca zapewni przestrzeganie polityki równych szans, w szczególności stosowanie języka równościowego oraz uwzględnienie kwestii równości szans podczas realizacji zajęć.
10. Wykonawca zapewni rzetelne prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu zamówienia.
11. Wykonawcą nie może być osoba zatrudniona w instytucji uczestniczącej w realizacji Programów Operacyjnych (Instytucja Zarządzająca PO lub instytucja, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).
12.. Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego można zadawać wyłącznie drogą:
- mailową na adrers: jaroslaw.korbicki@umed.lodz.pl
13. Oferty niekompletne lub źle skonstruowane będą odrzucane."

Warunki zmiany umowy

"Zamawiający informuje, a Wykonawca, który składa ofertę akceptuje, że w umowie będą znajdowały się m.in. następujące zapisy:
1. przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem;
2. przewidujące karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku niewykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z innymi postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności;
3. zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy;
4. zastrzegające prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat, jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy.
5. zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych;
6. zastrzegające możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia w realizacji usługi."

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

"Dokumenty jakie należy złożyć:
1. Wypełniony formularz ofertowy.
2. Dokument potwierdzający parametry urządzenia"

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

"Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert i ustaloną punktację do 100 pkt. (100%=100 pkt.) Kryteria oceny ofert Waga (%) Cena oferty 70 %; Długośc udzielonej gwarancji 30%
1. Cena 70% - punktacja: liczba punktów = (najniższa cena/cena badanej oferty) x 70 pkt. W kryterium cena Wykonawca może otrzymać maksymalnie 70 pkt.
2. Długośc udzielonej gwarancji -waga 30%, Wartość punktowa w kryterium przyznawana będzie wg zasady - kazdy miesiąc udzielonej gwarancji = 0,83 pkt.
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium 30 pkt.
Punktacja ogólna = Liczba punktów za kryterium Cena + Liczba punktów za kryterium gwarancja.
Oferta powinna zawierać: ofertę cenową brutto i netto obejmującą cały przedmiot zamówienia, wyrażoną w złotych polskich (PLN) oraz gwarancję liczoną w miesiącach."

Wykluczenia

Wykonawcą nie może być osoba zatrudniona w instytucji uczestniczącej w realizacji Programów Operacyjnych (Instytucja Zarządzająca PO lub instytucja, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI

Adres

Aleja T. Kościuszki 4

90-419 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

42 272 58 13

Fax

422725883

NIP

7251843739

Tytuł projektu

FARM@BIO - zintegrowany system rozwoju kompetencji studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy.

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-K050/15-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 350