Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sun, 15 Sep 2019 22:16:58 +0200 <![CDATA[Świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych oraz świadczenie usług restauracyjnych]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu ne terenie województwa lubelskiego sal szkoleniowych z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb realizacji grupowych warsztatów profilaktycznych wraz ze świadczeniem usług gastronomicznych w czasie ich trwania oraz usługa wynajmu sal z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb realizacji indywidualnych konsultacji psychologicznych, pedagogicznych, psychiatrycznych w ramach projektu programu zdrowotnego „Profilaktyka psychospołecznych zagrożeń w środowisku pracy”, finansowanego z RPO WL 2014-2020, Oś priorytetowa 10 - Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.3 - Programy polityki zdrowotnej, którego celem jest zapobieganie zjawisku stresu zawodowego u 600 pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z terenu województwa lubelskiego. Zamówienie będzie realizowane w więcej niż jednej lokalizacji na terenie województwa lubelskiego. Sale szkoleniowe oraz miejsca serwowania posiłków i bufetu muszą być zlokalizowane w tych samych obiektach. Program realizowany jest w oparciu o wytyczne zawarte w Regulaminie konkursu w ramach Działania 10.3 Programy polityki zdrowotnej: Załączniku nr 11 - Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych towarów i usług w ramach Działania 10.3 – województwo lubelskie oraz Załączniku nr 16 - Standardy realizacji wsparcia w ramach konkursu nr RPLU.10.03.00-IZ.00-06-001/18, Działanie 10.3 Programy polityki zdrowotnej RPO WL na lata 2014-2020 Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi zagwarantować zdolność wykonania zamówienia na terenie województwa lubelskiego, umożliwiając realizację zajęć w tym samym czasie, w obiektach zlokalizowanych w miejscowościach Biłgoraj, Zamość, Chełm, Tomaszów Lubelski , Hrubieszów i/lub w miejscowościach przyległych, w całym okresie realizacji projektu programu zdrowotnego, a więc od 1.10.2019 roku do 31.12.2021 roku https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206391 Sun, 15 Sep 2019 21:41:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206391 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/2019/POIR; Świadczenie usług obejmujących prace projektowe, konstruktorskie, dobór materiałów oraz podzespołów do budowy urządzenia, prace programistyczne, budowę oraz testy testy prototypu urządzenia medycznego stanowiącego kompilację metod terapeutycznych.]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dla przedsiębiorstwa CHDE POLSKA S.A., które to usługi będą obejmować prace projektowe, konstruktorskie, dobór materiałów oraz podzespołów do budowy urządzenia, prace programistyczne, a także budowę oraz testy prototypu urządzenia medycznego stanowiącego kompilację metod terapeutycznych. Zapytania odnośnie prowadzonego postępowania dotyczące przedmiotu zamówienia należy kierować mailowo do dnia 20 września 2019 do godziny 12.00 na adres biuro.rzeszów@chde.pl Wszystkie zapytania łącznie z wyjaśnieniami zostaną opublikowane na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ wraz z pełną treścią zapytania ofertowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206390 Sun, 15 Sep 2019 21:39:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206390 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/SZK/2019 dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla Uczestników projektu „RAZEM możemy więcej!” Nr RPMP.08.02.00-12-0111/18]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla Uczestników Projektu „RAZEM możemy więcej!” Nr RPMP.08.02.00-12-0111/18 szczegółowo opisanych w pkt. II Zapytania Ofertowego w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2019 roku, na terenie Tarnowa woj. małopolskiego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206388 Sun, 15 Sep 2019 20:33:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206388 <![CDATA[Zamówienie na wykonanie i implementację oprogramowania do elektronicznej dystrybucji materiałów cyfrowych do kin]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i implementacja oprogramowania do elektronicznej dystrybucji materiałów cyfrowych do kin: - 1 licencja oprogramowania nadzorczego, dystrybuującego treści cyfrowe z firmy CineLine - 120 licencji oprogramowania składającego się z modułów dystrybucyjno-odbiorczych Zastosowana technologia winna uwzględniać zasady uniwersalnego projektowania, zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206386 Sun, 15 Sep 2019 20:29:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206386 <![CDATA[usługi doradztwa]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy dla łącznie 60 Uczestników projektu pt.: „Czas na rozwój!”, nr WND-POWR.01.02.01-30-0123/18, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego), które obejmuje: 1/ Indywidualne poradnictwo zawodowe prowadzone przez doradcę zawodowego z wykorzystywaniem aplikacji on-line-Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych (WOPZ) wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla każdego Uczestnika, które obejmuje: analizę ścieżki kariery, informowanie o zawodach poszukiwanych na rynku pracy, diagnozę możliwości oraz predyspozycji zawodowych Uczestnika, rekomendacje dotyczące wsparcia oferowanego w ramach projektu (min. szkolenia, staże zawodowe). Zakup dostępu do aplikacji WOPZ stanowi koszt Zleceniobiorcy. Zajęcia w wymiarze 6 godzin na 1 Uczestnika w systemie: 3 dni x 2 godziny. Razem: 60 osób x 6 godzin – 360 godzin. 2/ Grupowe poradnictwo zawodowe prowadzone przez doradcę zawodowego lub psychologa, które obejmuje następujące zagadnienia: podnoszenie motywacji do podjęcia lub zmiany zatrudnienia, wzrost samooceny Uczestników, określenie mocnych i słabych stron, wzrost asertywności, komunikację interpersonalną, dobre i złe nawyki, pierwsze wrażenie, osobistą drogę rozwoju, rozwój umiejętności społecznych, nawiązanie relacji pracownik-pracodawca, umiejętności pracy w grupie, rozwój kompetencji interpersonalnych niezbędnych na rynku pracy. Zajęcia w wymiarze 24 godziny /1 grupa w systemie: 6 dni x 4 godziny (przewiduje się śr. 10 osób w grupie). Razem: 6 grup x 24 godziny /grupa – 144 godziny. Termin realizacji doradztwa indywidualnego i grupowego: - listopad – grudzień 2019 r. – I edycja (30 osób), - styczeń – luty 2020 r. – II edycja (30 osób). 3/ Indywidualne pośrednictwo pracy prowadzone przez pośrednika pracy, które obejmuje: pozyskanie odpowiednich ofert pracy dla Uczestników (min. 4 oferty na 1 osobę), przeanalizowanie wyników poradnictwa zawodowego i IPD, dopasowanie i udostępnienie ofert pracy Uczestnikom, udostępnienie zainteresowanym pracodawcom poszukującym pracowników danych Uczestników projektu (zgodnie z ustawą o przetwarzaniu danych o osobowych). Przewiduje się spotkania Uczestników z pośrednikami pracy śr. co 2-3 miesiące. Zajęcia w wymiarze 6 godzin na 1 Uczestnika w systemie: 3 dni x 2 godziny. Razem: 60 osób x 6 godzin – 360 godzin. Termin realizacji pośrednictwa pracy: - grudzień 2019 r. – lipiec 2020 r. – I edycja (30 osób), - luty – wrzesień 2020 r. – II edycja (30 osób). Efektem przeprowadzenia pośrednictwa pracy musi być osiągnięcia aktywizacji zawodowej dla co najmniej 60% grupy (praca przez okres co najmniej 3 miesięcy na min. 1/ 2 etatu lub umowę cywilnoprawną, przy czym wynagrodzenie miesięczne nie może być niższe od najniższej krajowej płacy). Uwaga: 1 godzina każdych ww. zajęć to 60 minut. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23417 Sun, 15 Sep 2019 19:07:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23417 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/RPWP/6.2/0105/2019/ZK]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług indywidualnego poradnictwa zawodowego wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD), grupowego poradnictwa zawodowego oraz indywidualnego pośrednictwa pracy dla 120 Uczestników projektu pt.: „Nowe perspektywy” o numerze RPWP.06.02.00-30-0105/18, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa – projekty konkursowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23413 Sun, 15 Sep 2019 18:12:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23413 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/B233/2019 - Przeprowadzenie interwencji terapeutycznej w zakresie chorób kręgosłupa]]> Przedmiot zamówienia stanowi przeprowadzenie: Zajęć terapeutycznych w zakresie gimnastyki korekcyjnej oraz innych form interwencji terapeutycznej w zakresie chorób kręgosłupa w postaci: zabiegów fizykalnych i/lub masaży i/lub kinezyterapii i/lub terapii manualnych i/lub technik specjalnych – w zależności od zaleceń lekarza/fizjoterapeuty i wyników badań - wraz ze wsparciem dodatkowym (wsparcie psychologa oraz transport – gdy będą wymagane), dla dzieci z klas 1-6 szkół podstawowych z terenu gminy Pruszków w województwie mazowieckim, wskazanych przez Zamawiającego, w ramach 50 grup szkoleniowych (liczących od 1 do 10 dzieci w grupie) i w łącznym wymiarze nieprzekraczającym 3600 godzin. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206384 Sun, 15 Sep 2019 16:09:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206384 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące zlecenia usługi badawczo-rozwojowej realizowanej w ramach projektu "Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy"]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie w wyniku prac badawczo-rozwojowych prototypu całorocznego, rekreacyjnego i proekologicznego domu na wodzie o powierzchni użytkowej do 60 metrów kwadratowych. Prototyp będzie zasilany energią pochodzą ze źródeł odnawialnych takich jak turbiny wiatrowe oraz panele fotowoltaiczne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23415 Sun, 15 Sep 2019 14:12:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23415 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące zlecenia usługi badawczo-rozwojowej realizowanej w ramach projektu "Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy"]]> Przedmiot zamówienia, który ma powstać w wyniku prac badawczo-rozwojowych, obejmuje opracowanie dwóch zestawów prototypów innowacyjnych urządzeń sygnalizacji montowanej na niestrzeżonych przejazdach kolejowych. Głównym zadaniem urządzenia ma być wykrycie pociągu zbliżającego się do skrzyżowania torów z jezdnią i wyświetlenie komunikatu ostrzegającego kierowców. Podstawowa wersja układu/zestawu składać się będzie z dwóch kierunkowych radarów, komputera i sygnalizatora ostrzegawczego dla kierowców. Całość zostanie zamknięta w obudowie umożliwiające montaż na słupkach, np. od znaków drogowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23414 Sun, 15 Sep 2019 13:30:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23414 <![CDATA[montaż i demontaż mebli targowych warszawa]]> Dotyczy: Transport zabudowy targowej z firmy zamawiającego na targi, montaż ekspozycji, po kilku dniach demontaż ekspozycji targowej, transport zabudowy z targów do firmy zamawiającego wg poniższej specyfikacji: 1. Wymiary stoiska 30m2 – stoisko narożne, podstawa 5m x 6m wysokość 2,5m 2. Wykładzina targowa – szybkiego montażu, wycięta i przygotowana do rozwinięcia, 3. Ściany i ekspozytory wykonane z płyty mdf, sklejki o raz wyklejone czarnymi i białymi płytami hipps (połysk),– wszystkie elementy mają oświetlenie ledowe. 4. Logotyp wycięty z folii i wyklejony 5. Elementy graficzne we wnękach ze szklanymi półkami ekspozycyjnymi (wydruk na folii – połysk) 6. Sztuczna roślina dekoracyjna – 2 sztuki 7. Oświetlenie ledowe. Ekspozytory mają zasilanie z akumulatorów żelowych 8. Załącznik nr 2 pokazuje projekt stoiska Do transportu będzie potrzebny samochód o przestrzeni ładunkowej wysokość 2,3 m, szerokość 2m, długość 4m. Montaż wszystkich elementów odbywa się za pomocą podstawowych narzędzi, takich jak wkrętarka akumulatorowa, klucze płaskie i nasadowe. Specyfikacja imprez targowych w których bierzemy udział i na których trzeba dokonać montażu i demontażu stoiska oraz transportu z siedziby zleceniodawcy i z powrotem Wszelkie koszty związane z wykonaniem usługi, takie jak paliwo, diety dla pracowników, noclegi, winietki oraz inne niewymienione, a konieczne do wykonania usługi ponosi wykonawca. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206378 Sun, 15 Sep 2019 10:51:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206378 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 01/09/2019 -"Odpłatne użytkowanie sprzętu badawczego - ROBOT SPAWALNICZY"]]> Przedmiotem zamówienia są usługi odpłatnego użytkowania sprzętu badawczego: - Robot spawalniczy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206374 Sat, 14 Sep 2019 23:40:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206374 <![CDATA[Opracowanie modelu inteligentnego budynku jednorodzinnego o wysokiej wydajności energetycznej]]> Opracowanie modelu inteligentnego budynku jednorodzinnego o wysokiej wydajności energetycznej z wykorzystaniem dopasowania istniejących technologii, które nie funkcjonują rynkowo w proponowanym zestawieniu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23412 Sat, 14 Sep 2019 23:20:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23412 <![CDATA[Wyżywienie dla dzieci w Oddziałach Przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie]]> Wyżywienie dla dzieci w Oddziałach Przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie na potrzeby projektu „MISJA „TWÓRCZY PRZEDSZKOLAK” ZAKONU PIJARÓW”. Posiłki powinny być przygotowywane i dostarczane w najwyższym standardzie. Szacunkowa ilość posiłków w okresie trwania umowy: a. zwykłe dni szkolne maksymalnie 10 560 szt. (48 dzieci x 220 dni), w skład zestawu wchodzi: obiad (zupa + drugie danie + dodatek owocowo warzywny) oraz podwieczorek; b. dni dyżurne maksymalnie 912 szt. (48 dzieci x 19 dni), w skład wchodzi zupa. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206372 Sat, 14 Sep 2019 23:15:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206372 <![CDATA[Opracowanie inteligentnego dyfuzora zapachów wraz z mieszankami]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie inteligentnego, sterowanego za pomocą aplikacji mobilnej dyfuzora zapachów wraz z mieszankami i możliwością indywidualnego dostosowania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23411 Sat, 14 Sep 2019 23:11:20 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23411 <![CDATA[Opracowanie gry typu blended reality wspomagającej gospodarkę odpadami w JST]]> Opracowanie gry typu blended reality/social media game wspomagającej gospodarkę odpadami w jednostkach samorządu terytorialnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23410 Sat, 14 Sep 2019 22:50:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23410 <![CDATA[Opracowanie platformy testowej dla produktów przemysłu motoryzacyjnego]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, przygotowanie i realizacja prototypu platformy badawczo rozwojowej do testowania, kalibracji, i wdrażania nowych rozwiązań w dziedzinie czujników akustycznych, czujników temperatur, czujników emisji spalin oraz nowoczesnych rozwiązań obniżających spalanie i emisję CO2 w sektorze motoryzacyjnym. Będzie to platforma działająca pod obciążeniem, odzwierciedlająca realne warunki pracy jednostki napędowej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23409 Sat, 14 Sep 2019 22:33:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23409 <![CDATA[Optymalizacja wykorzystania zasobów sieciowych w zakresie rozwoju własnego poprzez inteligentny portal informacyjny]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania potrzeb, użytkowników i opracowanie serwisu www, zawierającego bazę ekspertów, trenerów i wykładowców z różnych dziedzin życia, biznesu i nauki, dzięki któremu każdy użytkownik serwisu w prosty i intuicyjny sposób zyska dostęp do wiedzy na temat szkoleń, warsztatów, wydarzeń branżowych, a także ich zakresu, terminu, miejsca i dostępności. Serwis ma dobierać treści zgodnie z zapotrzebowaniem użytkownika. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23408 Sat, 14 Sep 2019 22:00:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23408 <![CDATA[Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kursu komputerowego dla 1 osoby kończącego się egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji na poziomie ECDL BASE - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr DSP/SZ/2019/09/01]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kursu komputerowego kończącego się egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji zawodowych ECDL BASE/ nabycie kompetencji zawodowych dla uczestników projektu „Doradztwo – Szkolenia – Praca” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206371 Sat, 14 Sep 2019 21:21:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206371 <![CDATA[Wybór jednostki naukowej dla celów opracowania i wykonania inteligentnej technologii do zarządzania grafikami rejestracji medycznej w oparciu o narzędzia Business Intelligence (BI).]]> W ramach Projektu, Zamawiający zleci wyłonionemu Wykonawcy wykonanie usługi polegającej na opracowaniu i wykonaniu usługi inteligentnej technologii do zarządzania grafikami rejestracji medycznej w oparciu o narzędzia Business Intelligence (BI). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23407 Sat, 14 Sep 2019 20:46:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23407 <![CDATA[Zapytanie ofertowe usługi informacyjno - promocyjne - szacowanie wartości zamówienia]]> Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usług informacyjno-promocyjnych w ramach których: 1. Wykona 3 tablice informacyjne związane z realizacją projektu. Tablica winna być wykonana zgodnie z wytycznymi i wzorami zawartymi na stronie https://wrpo.wielkopolskie.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r 2. Wykonawca wykona, dostarczy i zamontuje tablicę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Tablice zostaną zamontowane na dwóch słupkach mocujących przeznaczonych do umieszczenia w gruncie, według standardów obowiązujących dla znaków drogowych. Słupki mocujące stalowe – ocynkowane. 3. Wymogi dodatkowe: pełen kolor wydruku, odporny na działanie czynników zewnętrznych, folia matowa, znaki informacyjne czytelne i wyraźnie widoczne. 4. Minimalna powierzchnia tablic to 6m2 (3x2 m). Poszyciem tablicy powinna być blacha stalowa ocynkowana grubość minimum 1 mm. 5. Termin wykonania 30 dni roboczych od daty podpisania umowy. 6. Wykonawca przedstawi projekty tablic do akceptacji Zamawiającego na co najmniej 5 dni przed upływem terminu ich realizacji. 7. Dostarczone produkty muszą być nowe i kompletne. 8. Wykonawca dostarczy materiały i produkty na własny koszt do siedziby Zamawiającego (Urząd Miasta i Gminy Szamotuły; ul. Dworcowa 26; 64-500 Szamotuły). 9. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego. 10. Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 11. Wykonawca zobowiązany jest na każdym etapie realizacji zadania do przestrzegania zasad promowania projektu zamieszczonych pod adresem https://wrpo.wielkopolskie.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r 12. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Rewitalizacja centrum miasta wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia nowych funkcji: społecznych, gospodarczych, kulturalnych i rekreacyjnych, poprzez: modernizację rynku i parku Jana III Sobieskiego w Szamotułach” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206370 Sat, 14 Sep 2019 19:11:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206370 <![CDATA[Ziołowy Preparat Antynikotynowy]]> Wykonanie prac badawczo – rozwojowych, których celem jest opracowanie ziołowego preparatu antynikotynowego i oczyszczającego organizm ze skutków palenia jako wkładu do e-papierosów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23406 Sat, 14 Sep 2019 18:35:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23406 <![CDATA[Ziołowy Preparat Pobudzający]]> Wykonanie prac badawczo – rozwojowych, których celem jest opracowanie ziołowego preparatu pobudzającego i orzeźwiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23405 Sat, 14 Sep 2019 18:21:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23405 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/10/FPGP/09/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie Miejskiego Systemu Komunikacji On-line dla Miasta Chełmno • Szczegółowy opis zamówienia przedstawia załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206368 Sat, 14 Sep 2019 17:37:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206368 <![CDATA[Opracowanie i przygotowanie - mobilny system augumented reality]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu (kodu) umożliwiającego prowadzenie gier typu "escape room" i podobnych w poszerzonej rzeczywistości z wykorzystaniem sprzętu mobilnego (komórki, tablety, itp.). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23404 Sat, 14 Sep 2019 14:52:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23404 <![CDATA[Usługa koordynacji projektu pn. „Nowa perspektywa – stop wykluczeniu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Równowaga społeczna, Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.]]> Koordynacja działań wynikających z realizacji projektu pn. „Nowa perspektywa – stop wykluczeniu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Równowaga społeczna, Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23401 Sat, 14 Sep 2019 14:29:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23401 <![CDATA[Opracowanie Ziołowego Preparatu Uspokajającego]]> Wykonanie prac badawczo – rozwojowych, których celem jest opracowanie ziołowego preparatu uspokajającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23399 Sat, 14 Sep 2019 13:54:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23399 <![CDATA[film produktowy]]> 1. Dotyczy: film promocyjny produktowy w pokazujący najważniejsze produkty firmy SILENCIUM oraz unikalność wzornictwa. Film będzie obejmował również sesje zdjęciowe oraz przykładowe stylizacje. Realizacja w formie filmu kręconego kamerą z zagraniczną modelką. 2. Film musi zostać zrealizowany w Paryżu, ze względu na rodzaj biżuterii oraz musi obejmować kilka ujęć z plaży lub na skały z miejsca tropikalnego (np. Karaiby, Ibiza). W filmie musi wziąć udział zagraniczna modelka, profesjonalna z dużym doświadczeniem, najlepiej o urodzie hiszpańskiej wzrost około 170cm. Modelka wysportowana o długich naturalnych włosach, uśmiech naturalny oczy brązowe. Należy przesłać przynajmniej 3 propozycje modelek z dołączonym CV. 3. Będą również potrzebne ujęcia z drona. 4. Należy załączyć brief z pomysłem na sesję zdjęciową wykonaną przy okazji kręcenia filmu. Wymagany jest film oraz pełny materiał filmowy z sesji wraz z pełnymi prawami autorskimi. 5. Film produktowy ma obejmować również film z „backstage”. 6. W sesji musi być obecny fotograf, filmowiec, dyrektor artystyczny, modelka, makijażysta, fryzjer, stylista https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206362 Sat, 14 Sep 2019 13:22:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206362 <![CDATA[Opracowanie problemu i realizacja - AI dla systemów gamingowych]]> Przedmiotem postępowania jest opracowanie i realizacja programu w postaci sprawnego, funkcjonalnego kodu informatycznego - AI, dla obsługi rozgrywki w grach typu MMO https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23398 Sat, 14 Sep 2019 12:42:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23398 <![CDATA[Opracowanie problemu i realizacja - stabilność obsługi serwerów dla multiplayera]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie problemu wraz z jego praktycznym rozwiązaniem w postaci oprogramowania i dobrania niezbędnego sprzętu dla kwestii stabilności i płynności funkcjonowania i zarządzania serwerami dla trybu massive online games. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23396 Sat, 14 Sep 2019 12:18:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23396 <![CDATA[Rekrutacja na stanowiska personelu badawczego w formie umowy zlecenia w ramach projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania niskoemisyjnych, proszkowych klejów do drewna i materiałów drewnopochodnych, jako odpowiedź na aktualne wymagania producentów mebli w Unii Europejskiej co do ograniczania emisji wolnego formaldehydu poniżej klasy emisji E1"]]> W związku z przygotowaniem do aplikowania o dofinansowanie projektu „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania nisko emisyjnych, proszkowych klejów do drewna i materiałów drewnopochodnych, jako odpowiedź na aktualne wymagania producentów mebli w Unii Europejskiej co do ograniczania emisji wolnego formaldehydu poniżej klasy emisji E1” w ramach konkursu (Działanie 1.1 „Projekty B+R Przedsiębiorstw” Pod działanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020), zapraszamy do składania Ofert na stanowiska personelu badawczego: Stanowisko nr 1 - Pracownik badawczy - Ekspert ds. Technologii Drewna Stanowisko nr 2 - Pracownik badawczy - Inżynier ds. spoiw w produkcji tworzyw drewnopochodnych Forma zatrudnienia - umowa zlecenie Okres zatrudnienia - 36 miesięcy w niepełnym wymiarze https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23121 Sat, 14 Sep 2019 12:04:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23121 <![CDATA[Wynajęcie powierzchni targowej - Międzynarodowe Targi PSI]]> Wynajęcie powierzchni targowej, bez zabudowy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206358 Sat, 14 Sep 2019 10:57:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206358 <![CDATA[Wynajęcie powierzchni targowej - Międzynarodowe Targi Fitness i Wellness FIBO 2020]]> Wynajęcie powierzchni targowej w celu prezentacji oferty https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206357 Sat, 14 Sep 2019 10:52:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206357 <![CDATA[Wynajęcie powierzchni targowej - Międzynarodowe Targi Remadays 2020]]> Wynajęcie powierzchni targowej, bez zabudowy na targach Remadays 2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206356 Sat, 14 Sep 2019 10:44:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206356 <![CDATA[Wynajęcie powierzchni targowej - Międzynarodowe Targi Remadays 2019]]> Wynajęcie powierzchni targowej - Międzynarodowe Targi Remadays 2019, 12 m2, bez zabudowy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206355 Sat, 14 Sep 2019 10:33:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206355 <![CDATA[Usługa opracowania i dostosowania technologii machine learning do wykorzystania w programach rozrywkowych]]> Przygotowanie wraz z opracowaniem stabilnego kodu silnika modułu informatycznego wykorzystującego machine learning w programach rozrywkowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23393 Sat, 14 Sep 2019 00:11:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23393 <![CDATA[Usługi edukacyjne i szkoleniowe - prowadzenie zajęć z zakresu informatyki i rozwijania kompetencji cyfrowych]]> Zapewnienie - 20 trenerów w każdym NUTS # 16 (m. Łódź), NUTS #21 (m. Kraków), NUTS#48 (podregion katowicki), NUTS # 62 (m. Poznań), a 15 trenerów w NUTS #65 (m. Szczecin)) z zakresu kompetencji cyfrowych (w tym w szczególności uwzględniając naukę programowania i metodykę nauczania programowania dzieci w wieku wczesnoszkolnym), kompetencji medialnych i cyfrowych oraz z wykorzystania TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) w edukacji, którzy poprowadzą: A. szkolenia stacjonarne grupowe dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego B. zajęcia stacjonarne (dla uczniów) prowadzone razem z nauczycielami C. zajęcia zdalne (dla uczniów) prowadzone razem z nauczycielami D. mentoring dla nauczycieli E. szkolenia stacjonarne dla edukatorów (tzw. “innych osób dorosłych”) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23381 Fri, 13 Sep 2019 23:46:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23381 <![CDATA[Stworzenie nowoczesnej platformy do zdalnej diagnostyki pacjentów.]]> Przedmiotem zamówienia jest nowoczesna platforma do zdalnej diagnostyki pacjentów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23384 Fri, 13 Sep 2019 23:43:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23384 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 05.01.00-00-0022/17/05 dotyczące Świadczenie usługi cateringu podczas szkoleń i warsztatów, Światowego Dnia Reumatyzmu, Spotkań Edukacyjnych i Konferencji zamykającej projekt.]]> W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu „Program profilaktyki RZS Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy POWR.05.01.00-00-0022/17-00/1040/919 („Projekt”) – Beneficjent Projektu - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w partnerstwie z Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej - Partner Projektu nr 1 oraz Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Reumatyków „REF”– Partner Projektu nr 2 zapraszają do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pt.  USŁUGA ZAPEWNIENIA CATERINGU OBIADOWEGO I KAWOWEGO UCZESTNIKOM SZKOLEŃ I WARSZTATÓW W RAMACH PROGRAMU PROFILAKTYKI RZS  USŁUGA ZAPEWNIENIA CATERINGU OBIADOWEGO I KAWOWEGO UCZESTNIKOM KONFERENCJI – ŚWIATOWY DZIEŃ REUMATYZMU  USŁUGA ZAPEWNIENIA CATERINGU OBIADOWEGO I KAWOWEGO UCZESTNIKOM KONFERENCJI ORGANIZOWANEJ NA ZAKOŃCZENIE PROJEKTU  USŁUGA ZAPEWNIENIA CATERINGU KAWOWEGO UCZESTNIKOM SPOTKAŃ EDUKACYJNYCH w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem obowiązującej zasady konkurencyjności, zgodnie z zakresem przedstawionym w punkcie III oraz zgodnie z punktem IV, V oraz VI, VII, VIII niniejszego zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206348 Fri, 13 Sep 2019 23:39:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206348 <![CDATA[Usługa opracowania i dostosowania technologii tokenów NFT do wykorzystania w programach rozrywkowych]]> Stworzenie innowacyjnego narzędzia łączącej atuty bezpieczeństwa technologii blockchain i przyjaznej formy rozrywkowej, która opiera się na elementach kolekcjonerskich, taktycznych i strategicznych. Tokeny wykorzystywane do gry oparte na technologii blockchain będą posiadały walor zabezpieczonej własności cyfrowej i nie będą wymagały zewnętrznie prowadzonego rejestru. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23391 Fri, 13 Sep 2019 23:38:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23391 <![CDATA[Opracowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych realizowanych w ramach projektu „Moja szkoła-moja przyszłość” RPMA.10.01.01-14-a481/18]]> Opracowanie merytoryczne i przeprowadzenie zajęć warsztatowych z 6 obszarów tematycznych realizowanych przez ekspertów zewnętrznych w ramach projektu RPMA.10.01.01-14-a481/18 „Moja szkoła-moja przyszłość” w 2 szkołach podstawowych pow. grójeckiego - w Jasieńcu i Zbroszy Dużej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205861 Fri, 13 Sep 2019 23:32:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205861 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 5/KU/2019 r. dotyczące postępowania na udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z zasadą konkurencyjności w zakresie wyboru Wykonawcy szkoleń zawodowych w ramach projektu pt. „Profesjonaliści – program rozwoju kwalifikacji zawodowych dla pracowników MŚP i PES”]]> PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO STANOWI ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu „Specjalista ds. kadr i płac z obsługą programów kadrowo-płacowych" dla 12 Uczestników Projektu przygotowującego do pracy w zawodzie specjalista ds. wynagrodzeń, specjalista ds. kadr (kod zawodu: 242310, 242307) oraz przygotowanie Uczestników i zorganizowanie egzaminu zewnętrznego sprawdzającego nabyte przez Uczestników podczas szkolenia/kursu kwalifikacje w zawodzie specjalista ds. wynagrodzeń - kadr. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205959 Fri, 13 Sep 2019 23:30:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205959 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019/POIR/SW]]> Zamówienie obejmuje wykonanie usługi doradczej z zakresu profesjonalnego procesu projektowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23390 Fri, 13 Sep 2019 23:22:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23390 <![CDATA[Zapytanie ofertowe o usługę badawczo-rozwojową dotyczącą modernizacji procesu transportu beli materiału z magazynu do wskazanej maszyny, przy możliwie maksymalnym wyeliminowaniu siły fizycznej pracowników podczas pobrania beli materiału z magazynu, jej transportu z magazynu do hali produkcyjnej i umieszczenia w zasobniku wybranej maszyny]]> xxx https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23389 Fri, 13 Sep 2019 23:22:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23389 <![CDATA[Usługa udostępnienia platformy e-learningowej do tworzenia interaktywnych treści edukacyjnych]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa udostępnienia platformy e-learningowej do tworzenia interaktywnych treści edukacyjnych w modelu SAAS (Software as a Service – oprogramowanie jako usługa) na której będą zamieszczane i publikowane opracowane treści przedmiotów - w formie kontentu e-learningowego. Materiały publikowane na platformie będą wzbogacone o quizy, testy wiedzy i inne zadania sprawdzające. Platforma e-learningowa ma na celu tworzenie workbooków do 19 zajęć na kierunku ETI w formie elektronicznej przez 21 użytkowników tworzących z możliwością wspólnej edycji w czasie rzeczywistym oraz ich udostępnianie dla 45 użytkowników, co pozwoli studentom na po treści przekazywanych na zajęciach, utrwalenie wiedzy i pracę online z materiałami dydaktycznymi w dowolnym momencie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206269 Fri, 13 Sep 2019 23:19:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206269 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019/POIR/CC]]> Zamówienie obejmuje wykonanie 2 szt. usług doradczych z zakresu tzw. profesjonalnego procesu projektowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23387 Fri, 13 Sep 2019 23:11:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23387