Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sun, 21 Jul 2019 23:19:36 +0200 <![CDATA[Zarządzanie projektem]]> W ramach świadczonej usługi Wykonawca wykona usługę polegającą na pełnieniu funkcji Kierownika Projektu (zarządzanie Projektem) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196609 Sun, 21 Jul 2019 22:15:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196609 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 5/ATSO/2019 - PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Aktywność - to się opłaca!"]]> W imieniu Zamawiającego - ProEco One sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, zapraszamy do złożenia oferty na następujący przedmiot zamówienia: PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: 1) PRACOWNIK BIUROWY Z MODUŁEM OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO I MODUŁEM KOMPUTEROWYM ECDL BASE w łącznym wymiarze min. 110 godzin szkoleniowych (w tym 4 egzaminy z grupy ECDL BASE), którego program obejmuje m.in. następujące zagadnienia: obowiązki pracownika i pracodawcy; elementy prawa pracy; ergonomia pracy na stanowisku biurowym; elementy prawa administracyjnego: podstawowe pojęcia (m.in. źródła prawa administracyjnego, akt administracyjny, postępowanie administracyjne, administracja publiczna); struktura organizacyjna jednostki, regulacje i zasady wewnątrzzakładowe; ewidencjonowanie, rejestr, przechowywanie i archiwizacja dokumentów; podstawowe funkcje pracownika administracyjno-biurowego: współpraca z podmiotami zewnętrznymi i komórkami wewnętrznymi; przepływ informacji w zarządzaniu biurem; elementy składowe, zasady redagowania pism oraz układy graficzne tekstu; systemy kancelaryjne, instrukcje kancelaryjne; korespondencja: podstawowe dokumenty administracji biurowej (m.in. pisma informacyjne, handlowe, zamówienia, reklamacje, protokoły, sprawozdania, zestawienia); podstawowa dokumentacja kadrowa (m.in. delegacje, listy obecności, ewidencje czasu pracy), księgowa (m.in. obieg dokumentów, faktura, raporty, zaliczki, płatności), magazynowa (m.in. WZ, RW, PZ, inwentaryzacja); ochrona danych osobowych zgodnie z RODO: rys historyczny; podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych; uzasadnienie, cele i zakres ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Unii Europejskiej (RODO); kluczowe zasady RODO dotyczące zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych; realizacja obowiązku informacyjnego; prawa osób, których dane dotyczą i sposobu ich zapewniania; obowiązki administratora danych (m.in. mechanizmy ochrony, rejestry, zgłoszenia, zawiadomienia, zabezpieczenia, szacowanie ryzyka, skutki); przetwarzanie danych w imieniu administratora; inspektor danych osobowych; odpowiedzialność za naruszenia; akredytacja i certyfikacja; Moduł komputerowy (min. 50 godzin szkoleniowych) z 4 egzaminami z grupy ECDL BASE (B1 - podstawy pracy z komputerem, B2 - podstawy pracy w sieci, B3 - przetwarzanie tekstów, B4 - arkusze kalkulacyjne). 2) OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO w wymiarze min. 10 godzin szkoleniowych, którego program obejmuje m.in. następujące zagadnienia: rys historyczny; podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych; uzasadnienie, cele i zakres ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Unii Europejskiej (RODO); kluczowe zasady RODO dotyczące zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych; realizacja obowiązku informacyjnego; prawa osób, których dane dotyczą i sposobu ich zapewniania; obowiązki administratora danych (m.in. mechanizmy ochrony, rejestry, zgłoszenia, zawiadomienia, zabezpieczenia, szacowanie ryzyka, skutki); przetwarzanie danych w imieniu administratora; inspektor danych osobowych; odpowiedzialność za naruszenia; akredytacja i certyfikacja. DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Aktywność - to się opłaca!” (RPWM.10.02.00-28-0052/18) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196610 Sun, 21 Jul 2019 22:13:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196610 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/POWR/Z053/2019 - organizacja szkoły letniej dla studentów kierunku „architektura” (14-dniowy objazd studyjny po Polsce)]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji szkoły letniej dla studentów kierunku „architektura” (14-dniowy objazd studyjny po Polsce w terminie od 15-28 września 2019). Obejmuje: 1) Zapewnienie usługi transportowej 2) Zapewnienie noclegów i wyżywienia 3) Ubezpieczenie 4) Koszt zakupu materiałów dla uczestników szkoły letniej dla kierunku „architecture”. Działanie realizowane i finansowane w ramach projektu „KA 2.0 - program rozwoju Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196607 Sun, 21 Jul 2019 21:23:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196607 <![CDATA[AUDYT WZORNICZY]]> Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie audytu wzorniczego celem przygotowania Zamawiającego do podjęcia działań w kierunku rozwoju produktów (wyrobów, usług) wraz z rekomendacjami. Audyt wzorniczy oznacza analizę działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem będzie strategia wzornicza. Wykonawca celem pełnego zapoznania się z warunkami powinien zapoznać się z dołączonym zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21462 Sun, 21 Jul 2019 21:00:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21462 <![CDATA[Zakup specjalistycznego oprogramowania do zarządzania procesem świadczenia usług]]> Zakup specjalistycznego oprogramowania do zarządzania procesem świadczenia usług Najważniejsze założenia oprogramowania ICT: - rejestracja pacjentów - planowanie terminów wizyt - planowanie terapii - zbieranie danych - weryfikacja efektów - możliwość pokazywania pacjentom w formie cyfrowej zmian na ich twarzach i ciele - możliwość rysowania zmarszczek, które zostały wypełnione lub poddane zabiegowi - możliwość przywołania użytego produktu, miejsca docelowego i podanej ilości z jednej procedury do drugiej - ustanowienie "kosmetycznej linii czasu" pacjentów https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21456 Sun, 21 Jul 2019 20:50:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21456 <![CDATA[Dostawa i montaż urządzeń na żłobkowy plac zabawa w ramach projektu pn. "Aktywizacja zawodowa osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi poprzez utworzenie 40 nowych miejsc w nowo powstałym żłobku w Częstochowie.”]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia i montaż urządzeń wraz z przygotowaniem nawierzchni w ramach projektu pn. (dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw). Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń na żłobkowym placu zabaw w Częstochowie przy ul. Piastowskiej 189. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do zapytania tj. w formularzu cenowym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196596 Sun, 21 Jul 2019 18:56:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196596 <![CDATA[Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej dla firmy DACH ŁUCZAJ S.C. MAREK ŁUCZAJ RAFAŁ ŁUCZAJ]]> Przedmiotem zapytania ofertowego jest kompleksowa realizacja usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla Firmy DACH ŁUCZAJ S.C. MAREK ŁUCZAJ RAFAŁ ŁUCZAJ oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21458 Sun, 21 Jul 2019 13:23:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21458 <![CDATA[Audyt i Strategia wzornicza firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "DELTA" Andrzej Siedlecki]]> Przedmiotem zapytania ofertowego jest kompleksowa realizacja usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla Firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "DELTA" Andrzej Siedlecki oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21457 Sun, 21 Jul 2019 13:14:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21457 <![CDATA[Indywidualny audyt wzorniczy i opracowanie na jego podstawie strategii wzorniczej dla KRJ Robert Jabłoński]]> 1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja działań doradczych związanych z przeprowadzeniem indywidualnego audytu wzorniczego i opracowanie na jego podstawie strategii wzorniczej dla KRJ Robert Jabłoński 2) Indywidualny audyt wzorniczy powinien obejmować w szczególności: a) Analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie oferty produktowej, b) Analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie modelu biznesowego, c) Analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie technologii, d) Analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie struktury organizacyjnej, e) Analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie procesów komunikacji, f) Analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych, g) Analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie zarządzania wzornictwem, h) Analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego Zamawiającego. 3) Opracowanie dokument w postaci strategii wzorniczej powinien mieć formę opracowania format A4, minimalnie 60 stron, w wersji papierowej (2 egzemplarze) i płycie CD (1 egzemplarz) i musi zawierać następujące elementy: a) Metryczka b) Ogólna charakterystyka firmy zawierająca analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie: • Produktów, • Technologii, • Struktury organizacyjnej, • Procesów komunikacji z klientem, • Działań marketingowych firmy, c) Ogólny opis otoczenia firmy w zakresie designu zawierający co najmniej: • Informacje odnośnie charakterystyki klientów, • Opis głównych konkurentów, • Opis trendów rynkowych, d) Określenie kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek Zamawiającego, e) Ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie, f) Zdefiniowanie problemów wzorniczych w firmie, przy czym problem te mogą dotyczyć zarówno produktu jak i innych procesów biznesowych w firmie, g) Rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy, h) Harmonogram i kosztorys wdrażania zaproponowanej strategii wzorniczej z wyszczególnieniem działań rekomendowanych w wyniku audytu wzorniczego uwzględnionych w strategii wzorniczej będących przedmiotem dofinansowania w II etapie konkursu, i) Kalkulacja opłacalności wdrażania zaproponowanej strategii wzorniczej, j) Określenie celów szczegółowych obrazujących postęp wdrażania strategii wzorniczej, sposób ich pomiaru oraz odpowiedzialności realizacyjnej tych celów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21454 Sun, 21 Jul 2019 13:02:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21454 <![CDATA[Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej dla firmy SAKOMET Zakład Produkcyjno-Handlowy Sakowicz Kazimierz]]> Przedmiotem zapytania ofertowego jest kompleksowa realizacja usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla Firmy SAKOMET Zakład Produkcyjno-Handlowy Sakowicz Kazimierz oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21455 Sun, 21 Jul 2019 12:59:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21455 <![CDATA[Strategia wzornicza szansą na rozwój firmy PHU OKLEINA Kazimierz Domurat]]> Przedmiotem zapytania ofertowego jest kompleksowa realizacja usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla Firmy PHU OKLEINA Kazimierz Domurat oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21453 Sun, 21 Jul 2019 12:49:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21453 <![CDATA[Przeprowadzenie adytu i strategii wzorniczej firmy Radosław Słaba Sport Technologies]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu wzorniczego i na jego podstawie opracowanie strategii wzorniczej dla firmy Radosław Słaba Sport Technologies przez co najmniej trzyosobowy zespół ekspertów w ramach projektu pt. ,,Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy Radosław Słaba Sport Technologies poprzez zarządzanie wzornictwem” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21451 Sun, 21 Jul 2019 11:57:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21451 <![CDATA[Przeprowadzenie adytu i strategii wzorniczej firmy Big Adriano Sp. z o.o. Sp.K]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu wzorniczego i na jego podstawie opracowanie strategii wzorniczej dla firmy Big Adriano sp. z o.o. ,sp.k. przez co najmniej trzyosobowy zespół ekspertów w ramach projektu pt. ,,Rozwój działalności gospodarczej firmy Big Adriano sp. z o.o., sp.k. poprzez narzędzia wzornicze”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21450 Sun, 21 Jul 2019 11:25:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21450 <![CDATA[Przedmiotem zamówienia wykonanie kompleksowej usługi rebrandingu marki]]> Przedmiotem zamówienia wykonanie kompleksowej usługi rebrandingu marki firmy i Media zgodnie z założeniami wskazanymi w specyfikacji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196598 Sun, 21 Jul 2019 09:53:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196598 <![CDATA[Audyt wzorniczy w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „MARIOLA” Sp. z o.o.]]> Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie audytu wzorniczego celem przygotowania Zamawiającego do podjęcia działań w kierunku rozwoju produktów (wyrobów, usług) wraz z rekomendacjami. Audyt wzorniczy oznacza analizę działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem będzie strategia wzornicza. Wykonawca celem pełnego zapoznania się z warunkami powinien zapoznać się z dołączonym zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21444 Sat, 20 Jul 2019 22:44:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21444 <![CDATA[Audyt wzorniczy i strategia wzornicza firmy Multi-Construction Plus Sp. z o.o]]> Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie audytu wzorniczego celem przygotowania Zamawiającego do podjęcia działań w kierunku rozwoju produktów (wyrobów, usług) wraz z rekomendacjami. Audyt wzorniczy oznacza analizę działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem będzie strategia wzornicza. Wykonawca celem pełnego zapoznania się z warunkami powinien zapoznać się z dołączonym zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21443 Sat, 20 Jul 2019 22:31:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21443 <![CDATA[AUDYT WZORNICZY FIRMY HANBUD]]> Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie audytu wzorniczego celem przygotowania Zamawiającego do podjęcia działań w kierunku rozwoju produktów (wyrobów, usług) wraz z rekomendacjami. Audyt wzorniczy oznacza analizę działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem będzie strategia wzornicza. Wykonawca celem pełnego zapoznania się z warunkami powinien zapoznać się z dołączonym zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21442 Sat, 20 Jul 2019 22:18:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21442 <![CDATA[Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej dla firmy Ars Medica Sp. z o. o. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I, I Osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia", Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu wzorniczego i na jego podstawie opracowanie strategii wzorniczej dla CENTRUM MEDYCZNEGO "ARS MEDICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przez co najmniej dwuosobowy zespół ekspertów (eksperci wymagani) w ramach projektu pt. „Wzrost konkurencyjności CENTRUM MEDYCZNEGO "ARS MEDICA" poprzez zarządzanie wzornictwem” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21446 Sat, 20 Jul 2019 21:48:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21446 <![CDATA[Szkolenie dla pacjentów CM Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o w ramach projektu: „Wdrożenie modelu opieki koordynowanej w Centrum Medycznym Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o”]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkolenia dla pacjentów CM Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o. z zakresu profilaktyki, samoopieki, opieki nad osobami niesamodzielnymi, czyli tematyki niezbędnej do zaangażowania pacjentów (osób niesamodzielnych i ich opiekunów) w budowę opieki koordynowanej oraz świadczenia usług medycznych w trybie opieki środowiskowej (w lokalnej społeczności). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196587 Sat, 20 Jul 2019 17:27:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196587 <![CDATA[Opracowanie dokumentacji projektowo-techniczno-ruchowej i wykonanie oprzyrządowania Kapsuły]]> Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który opracuje i stworzy dokumentację techniczno-ruchowo-projektową w zakresie doboru odpowiednich materiałów, dostosowania wytrzymałości konstrukcji z tworzywa sztucznego/laminatów oraz dokonania niezbędnych obliczeń wytrzymałościowo-materiałowych, które zapewnią trwałość Kapsuły a następnie wykonanie oprzyrządowania Kapsuły. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21338 Sat, 20 Jul 2019 13:54:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21338 <![CDATA[Projekt założenia warsztatu naprawy samochodów oraz wulkanizacji wraz ze specjalistycznymi narzędziami do naprawy aut wszystkich światowych marek.]]> Oferta polega na opracowaniu modelu biznesowego warsztatu samochodowego i wulkanizacji oraz w drugim etapie wyposażenie go w specjalistyczne narzędzia naprawcze oraz wulkanizacyjne. Dodatkowo utworzenie aplikacji by każdy samochód, który zostanie naprawiony był w bazie danych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21440 Sat, 20 Jul 2019 10:31:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21440 <![CDATA[Organizacja udziału w międzynarodowych targach BIG5 2019r. oraz IFAT 2020]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja udziału w międzynarodowych targach BIG5 2019 oraz IFAT 2020 w charakterze wystawcy objętych wsparciem w ramach realizacji Projektu: „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- II edycja” o numerze POIR.02.03.03-20-0001/18 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196584 Sat, 20 Jul 2019 07:31:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196584 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 3/7.1/RPiB/ASK/2019 dot. indywidualnych konsultacji z zakresu pośrednictwa pracy]]> Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego są indywidualne konsultacje z zakresu pośrednictwa pracy świadczone 50 Uczestnikom/czkom projektu „Aktywni, solidni, kompetentni!”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196583 Sat, 20 Jul 2019 01:17:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196583 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2/7.1/RPiB/ASK/2019 dot. indywidualnych konsultacji psychologicznych]]> Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego są indywidualne konsultacje psychologiczne świadczone 50 Uczestnikom/czkom projektu „Aktywni, solidni, kompetentni!”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196582 Sat, 20 Jul 2019 01:08:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196582 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/7.1/RPiB/ASK/2019 dot. świadczenia usług doradztwa zawodowego]]> Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest świadczenie usług doradztwa zawodowego udzielanego 50 Uczestnikom/czkom projektu „Aktywni, solidni, kompetentni!”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196581 Sat, 20 Jul 2019 00:55:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196581 <![CDATA[Przeprowadzenie doradztwa specjalistycznego]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie dla Uczestników/Uczestniczek projektu pn. „Specjaliści na rynku pracy” poradnictwa specjalistycznego . Grupę docelową projektu stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym , które zamieszkują na terenie województwa lubelskiego w miejscowościach objętych programem rewitalizacji, - 32 mieszkańców Hrubieszowa i okolic Przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego łącznie 192 godzin które zostało podzielone na: - wsparcie prawno – obywatelskie 96 godzin i - wsparcie psychologiczne 96 godzin https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196580 Sat, 20 Jul 2019 00:27:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196580 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na wykonanie dwóch spotów informacyjno-promocyjnych w języku polskim, angielskim oraz niemieckim]]> Głównym założeniem przedmiotowego zamówienia jest wykonanie dwóch spotów informacyjno-promocyjnych w języku polskim, angielskim oraz niemieckim. Zrealizowany materiał będzie prezentowany podczas spotkań, konferencji i targów oraz rozpowszechniany w mediach społecznościowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196578 Fri, 19 Jul 2019 23:59:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196578 <![CDATA[Usługi Trenera w mieszkaniu wspomaganym na rzecz realizacji projektu pn. „Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi”]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 września 2020 r. usługi: Trenera w mieszkaniu wspomaganym prowadzonym przez Fundację FOSA na rzecz projektu pn. „Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196579 Fri, 19 Jul 2019 23:57:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196579 <![CDATA[przeprowadzenie szkolenia zawodowego]]> Przeprowadzenie szkolenia zawodowego wraz z otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego posiadane kwalifikacje. Kwalifikacje rozumiane jako „zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, nabytych w edukacji poza formalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący. Opis efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które zostały potwierdzone w procesie walidacji (spełniającej standardy jakościowe potwierdzone np. w ISO 9001:2009, ISO 29990:2010) i certyfikacji powinny być przedstawione Uczestnikom/Uczestniczkom projektu w formie pisemnej i załączone do certyfikatu np. w formie suplementu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196577 Fri, 19 Jul 2019 23:53:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196577 <![CDATA[Usługi Konsultanta Mobilnego w Punkcie Informacyjno-Konsultacjnym na rzecz realizacji projektu pn. „Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi”]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 września 2020 r. usługi: Konsultanta Mobilnego w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym prowadzonym przez Fundację FOSA na rzecz projektu pn. „Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196576 Fri, 19 Jul 2019 23:27:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196576