Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Tue, 18 Feb 2020 13:59:04 +0100 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2/2020/ZAFOS - Trenerzy szkoleń w zakresie: prawa pracy, ekonomii w praktyce, prawa gospodarczego i analizy finansowej w organizacjach pozarządowych]]> Przedmiot zamówienia składa się z 4 części i jest nim wybór trenerów, którzy przeprowadzą szkolenia z zakresu: 1. Prawa pracy w organizacjach pozarządowych 2. Ekonomii w praktyce organizacji pozarządowych 3. Prawa gospodarczego – jak zbudować finansową niezależność organizacji 4. Analizy finansowej w organizacji pozarządowych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233680 Tue, 18 Feb 2020 13:55:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233680 <![CDATA[Świadczenie usług polegających na przeprowadzaniu indywidualnych konsultacji dietetycznych z pacjentami ze schorzeniami kardiologicznymi i neurologicznymi z województwa opolskiego w ramach projektu RPOP.07.04.00-16-0011/17-00 pn. „Skuteczna rehabilitacja szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa opolskiego” w Brzeskim Centrum Medycznym.]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu indywidualnych konsultacji dietetycznych z pacjentami ze schorzeniami kardiologicznymi i neurologicznymi z województwa opolskiego, uczestnikami projektu w ramach programu pn. „Skuteczna rehabilitacja szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa opolskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy Działanie 7.4 – Wydłużenie aktywności zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) sygn. akt ZO/UE/4/2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233683 Tue, 18 Feb 2020 13:51:32 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233683 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na Wirtualny Spacer po Akademii Morskiej w ramach realizowanego projektu pt. „NOWE HORYZONTY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Wirtualnego Spaceru Akademii Morskiej w ramach Projektu „Nowe Horyzonty”, wg następującej specyfikacji wymagań: Szczegółowa specyfikacja zakresu prac: 1. Analiza wymagań funkcjonalnych - niezbędne konsultacje, spotkania odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego, ul. Wały Chrobrego 1-2 w Szczecinie. 2. Wykonanie Wirtualnego Spaceru po głównych budynkach Akademii Morskiej. 3. Instalacja Wirtualnego Spaceru w zasobach serwera WWW Uczelni. Przeniesienie praw autorskich majątkowych do wykonanego dzieła. 4. Przeprowadzenie szkolenia dla wybranych pracowników. 5. Przygotowanie i dostarczenie dokumentacji technicznej. 6. Uruchomienie produkcyjne 7. Serwis Gwarancyjny. INTEGRALNĄ CZĘŚĆ ZAPYTANIA STANOWI PRZEDSTAWIONY PONIŻEJ ZAŁĄCZNIK https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233681 Tue, 18 Feb 2020 13:47:17 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233681 <![CDATA[Kurs specjalista ds. transportu i spedycji dla 3 uczestników projektu „Przyjazny świat”]]> Kurs specjalista ds. transportu i spedycji dla 3 uczestników projektu „Przyjazny świat” Sugerowany program kursu: procesy transportowe, przepisy prawa, ładunki i środki transportu, dokumentacja w transporcie, zarządzanie magazynem, reklamacje, roszczenia. Oferowany program może różnić się od programu sugerowanego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233672 Tue, 18 Feb 2020 13:36:32 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233672 <![CDATA[Świadczenie usług doradczych dla nowych przedsiębiorców w ramach indywidualnego doradczego wsparcia pomostowego dla Uczestników/czek projektu – nowych przedsiębiorców (dalej UP) w ramach projektu „Twoja szansa na przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych dla nowych przedsiębiorców w ramach indywidualnego doradczego wsparcia pomostowego dla Uczestników/czek projektu – nowych przedsiębiorców (dalej UP) w ramach projektu „Twoja szansa na przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Podziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233669 Tue, 18 Feb 2020 13:33:53 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233669 <![CDATA[Pobranie próbek biologicznych z danymi fenotypowymi i klinicznymi - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01 02 2020]]> Pobranie próbek biologicznych wraz z danymi fenotypowymi i klinicznymi https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233668 Tue, 18 Feb 2020 13:31:21 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233668 <![CDATA[Zaproszenie do żłożenia oferty na realizację: jednodniowej wycieczki edukacyjnej do Warszawy- udział w wykładzie w SGGW w Warszawie w ramach projektu „Młody technik – młodym przedsiębiorcą” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2014-2020]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja: jednodniowej wycieczki edukacyjnej do Warszawy- udział w wykładzie w SGGW w Warszawie  Grupa uczestników wycieczki – 16 uczniów + 2 opiekunów  Termin wycieczki w dniu 25.03.2020 r.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233667 Tue, 18 Feb 2020 13:30:35 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233667 <![CDATA[Zakup usług B+R w zakresie analizy zagrożeń i bezpieczeństwa oraz nadzoru towarzystwa klasyfikacyjnego dla projektu „Przeprowadzenie badań oraz opracowanie innowacyjnej konstrukcji obiektu podwodno-nadwodnego Water Discus”]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi przeprowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych niezbędnych dla stworzenia konstrukcji innowacyjnego obiektu podwodno - nadwodnego Water Discus (WD). Posadowiony w Gdyni przy Nabrzeżu Beniowskiego prototyp/demonstrator technologii będzie wykorzystywany w pierwszej fazie do prowadzenia działań naukowo – technicznych i środowiskowych celem doskonalenia podstawowego wyrobu spółki, jakim będzie obiekt Water Discus (WD). Opracowany prototyp będzie docelowo wykorzystywany do celów komercyjnych, ponieważ będzie on jednocześnie produktem końcowym Spółki, gdyż jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji. Zamawiający przewiduje, iż w pierwszej kolejności zostanie podpisana umowa warunkowa na prowadzenie prac badawczych, z racji ubiegania się przez Deep Ocean Technology Poland Sp. z o.o. o dofinansowanie w/w projektu w ramach konkursu nr: 1/1.1.1/2020 „Szybka ścieżka” MSP organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Następnie w przypadku pozyskania dofinansowania i podpisania przez Spółkę umowy o dofinansowanie projektu zostanie podpisana umowa z wybranym Podwykonawcą na realizację usługi zgodnie z zakresem określonym w niniejszym ogłoszeniu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28698 Tue, 18 Feb 2020 13:26:02 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28698 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na usługi z zakresu kompleksowego pełnienia nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi w miejscowości Łętownia"]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łętownia, gmina Nowa Sarzyna. 2.Zakres robót budowlanych obejmuje: 1) Wykonanie grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 23 708,60 m 2) Wykonanie sieci kanalizacji tłocznej o długości 1 334,50 m 3) Posadowienie przepompowni ścieków – 4 sztuki 4) Wykonanie zasilania energetycznego do przepompowni ścieków – 4 sztuki 5) Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 7kW na przepompowni P4. 6) Wykonanie ogrodzenia i dróg dojazdowych do przepompowni ścieków. 7) Przyłączy kanalizacyjnych do budynków o długości 2 794,00 m. 8) Naprawa rowów oraz nawierzchni dróg 9) Innych elementów/obiektów charakterystycznych dla sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z zakresem przedstawionym w załączonych przedmiarach robót i dokumentacji projektowej. 3. Szczegółowy zakres rzeczowy inwestycji określa przedmiar robót oraz dokumentacja projektowa. Przedmiar robót dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.zgk-ns.pl, natomiast dokumentacja projektowa jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego. W dokumentacji technicznej mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń i materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych od wskazanych w dokumentacji. 4. Integralną częścią przedmiotu zamówienia stanowi Projekt umowy – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233622 Tue, 18 Feb 2020 13:25:41 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233622 <![CDATA[usługa trenerska polegająca na przeprowadzeniu warsztatu integracyjno-motywacyjnego pt.: Moje kompetencje społeczne w ramach projektu „AS: aktywnie- społecznie” termin: 27.-29.03.2020 r. miejsce: Zakopane i okolice]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa trenerska polegająca na przeprowadzeniu jednego warsztatu integracyjno-motywacyjnego na terenie Zakopanego i okolic pt.: Moje kompetencje społeczne dla 19 osób w wieku 15-29 lat w wymiarze 16 h dydaktycznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233662 Tue, 18 Feb 2020 13:24:22 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233662 <![CDATA[Ogłoszenie w trybie zapytania ofertowego na usługę zaprojektowania, wykonania, dostawy i montażu tablicy informacyjnej]]> Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż jednej tablicy informacyjnej o rozmiarach 80x120 cm https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233657 Tue, 18 Feb 2020 13:20:57 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233657 <![CDATA[Organizacja i przeprowadzenie zajęć dodatkowych z zakresu symulacji medycznej dla studentów kierunku pielęgniarstwo]]> Organizacja i przeprowadzenie zajęć dodatkowych z zakresu symulacji medycznej dla studentów kierunku pielęgniarstwo w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w AWF Warszawa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 5.3 Wysoka Jakość kształcenia na kierunkach medycznych. POWR. 05.03.00-00-0081/17. 1. Nazwa zadania: „Zajęcia dodatkowe studentów kierunku pielęgniarstwo z zakresu symulacji medycznej” 2. Miejsce szkolenia: Uczelnia – AWF Warszawa 3. Termin i czas trwania szkolenia: od marca do grudnia 2020r.; terminy zajęć zostaną uzgodnione ze Zlecającym przed zawarciem umowy. 4. Uczestnicy zajęć: Studenci zakwalifikowani do odbycia zajęć dodatkowych 5. Czas trwania szkolenia dodatkowego dla studentów: max 1244 godziny. 6. Wykonawca w ramach zamówienia zapewni sprzęt medyczny (w tym trenażery i symulatory wysokiej wierności, sprzęt audio-video) potrzebny do realizacji symulacji NW, PW, WW oraz egzaminu OSCE. 7. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych, wariantowych i równoważnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233656 Tue, 18 Feb 2020 13:18:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233656 <![CDATA[Zapytanie ofertowe (RfQ) nr 5/2020/G/cBITE]]> Przeprowadzenie zleconego programu usług. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233655 Tue, 18 Feb 2020 13:17:42 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233655 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 17/2020/POWR1.2.1/0012/HGC]]> Organizacja szkolenia zawodowego, tj. „Kurs tatuażu”, dla uczestniczek i uczestników projektu pt. „Twój czas na pracę” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233653 Tue, 18 Feb 2020 13:15:22 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233653 <![CDATA[Zakup usług B+R w zakresie opracowania dokumentacji technicznej prototypu dla projektu „Przeprowadzenie badań oraz opracowanie innowacyjnej konstrukcji obiektu podwodno-nadwodnego Water Discus”]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usług B+R w następującym zakresie: 1) Opracowanie dokumentacji technicznej prototypu obiektu podwodno-nadwodnego Water Discus (WD) do zatwierdzenia przez wybrane Towarzystwo Klasyfikacyjne wraz z usługą wprowadzenia wszelkich niezbędnych uwag wskazanych przez Towarzystwo Klasyfikacyjne; 2) Udział w badaniach konstrukcyjno-technologicznych polegającym na analizie wyników czynności prac projektowych i produkcyjnych prowadzonych na podstawie dokumentacji z pkt. 1), pod kątem spełnienia wymagań i opracowaniu zmian rozwiązań konstrukcyjnych na podstawie wyników tych badań do czasu zakończenia projektu tj. uruchomienia WD. Wskazany zakres zamówienia jest niezbędny dla opracowania i stworzenia konstrukcji innowacyjnego obiektu podwodno - nadwodnego Water Discus (WD). Posadowiony w Gdyni przy Nabrzeżu Beniowskiego prototyp/demonstrator technologii będzie wykorzystywany w pierwszej fazie do prowadzenia działań naukowo – technicznych i środowiskowych celem doskonalenia podstawowego wyrobu spółki, jakim będzie obiekt Water Discus (WD). Opracowany prototyp będzie docelowo wykorzystywany do celów komercyjnych, ponieważ będzie on jednocześnie produktem końcowym Spółki, gdyż jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji. Zamawiający przewiduje, iż w pierwszej kolejności zostanie podpisana umowa warunkowa na prowadzenie prac badawczych, z racji ubiegania się przez Deep Ocean Technology Poland Sp. z o.o. o dofinansowanie w/w projektu w ramach konkursu nr: 1/1.1.1/2020 „Szybka ścieżka” MSP organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Następnie w przypadku pozyskania dofinansowania i podpisania przez Spółkę umowy o dofinansowanie projektu zostanie podpisana umowa z wybranym Podwykonawcą na realizację usługi zgodnie z zakresem określonym w niniejszym ogłoszeniu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28696 Tue, 18 Feb 2020 13:14:40 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28696 <![CDATA[Zapytanie ofertowe (RfQ) nr 4/2020/G/cBITE]]> Przeprowadzenie zleconego programu usług. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233651 Tue, 18 Feb 2020 13:14:14 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233651 <![CDATA[.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kartuzy”.]]> „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z wybudowaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów na terenie obecnego targowiska przy ul. Sędzickiego w Kartuzach, zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową, uwzględnionych w załączonych dokumentach. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233650 Tue, 18 Feb 2020 13:13:38 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233650 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na usługę najmu sali warsztatowej, wyżywienia i noclegów dla 19 uczestniczek i uczestników oraz 2 opiekunów i 1 trenera tj. 22 osób w terminie 27.03-29.03.2020 r. – Zakopane i okolice.]]> Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce (dalej Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na usługi: najmu sali warsztatowej, wyżywienia i noclegów w ramach realizacji projektu „AS: aktywnie- społecznie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach I. Osi Priorytetowej: Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233648 Tue, 18 Feb 2020 13:07:36 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233648 <![CDATA[Wykonanie dokumentacji w celu powołania formy ochrony przyrody na obszarze wodno-błotnym Mościska]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: Wykonaniu dokumentacji niezbędnej w celu powołania formy ochrony przyrody, w tym wykonania szczegółowych inwentaryzacji przyrodniczych obszaru wodno-błotnego Mościska. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233640 Tue, 18 Feb 2020 13:02:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233640 <![CDATA[Zakup usługi przeprowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych niezbędnych dla realizacji projektu: „Przeprowadzenie badań oraz opracowanie innowacyjnej konstrukcji obiektu podwodno-nadwodnego Water Discus”]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi przeprowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych niezbędnych dla stworzenia konstrukcji innowacyjnego obiektu podwodno - nadwodnego Water Discus (WD). Posadowiony w Gdyni przy Nabrzeżu Beniowskiego prototyp/demonstrator technologii będzie wykorzystywany w pierwszej fazie do prowadzenia działań naukowo – technicznych i środowiskowych celem doskonalenia podstawowego wyrobu spółki, jakim będzie obiekt Water Discus (WD). Opracowany prototyp będzie docelowo wykorzystywany do celów komercyjnych, ponieważ będzie on jednocześnie produktem końcowym Spółki, gdyż jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji. Zamawiający przewiduje, iż w pierwszej kolejności zostanie podpisana umowa warunkowa na prowadzenie prac badawczych, z racji ubiegania się przez Deep Ocean Technology Poland Sp. z o.o. o dofinansowanie w/w projektu w ramach konkursu nr: 1/1.1.1/2020 „Szybka ścieżka” MSP organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Następnie w przypadku pozyskania dofinansowania i podpisania przez Spółkę umowy o dofinansowanie projektu zostanie podpisana umowa z wybranym Podwykonawcą na realizację usługi zgodnie z zakresem określonym w niniejszym ogłoszeniu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28694 Tue, 18 Feb 2020 12:59:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28694 <![CDATA[. Realizacja usług szkoleniowych na rzecz nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chlewie, Szkoły Podstawowej w Lipiczu, , Szkoły Podstawowej w Kaszewie, Szkoły Podstawowej w Goszczanowie w związku z realizacją projektu „Kreatywność i nauka - każdy uczeń tego szuka” nr RPLD.11.01.02-10-0136/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej XI: Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne.]]> Zamówienie dotyczy: Kod CPV: - 80500000-9 – Usługi szkoleniowe - 800000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe - 80511000-9 Usługi szkolenia personelu - 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego Realizacja usług szkoleniowych na rzecz nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chlewie, Szkoły Podstawowej w Lipiczu, , Szkoły Podstawowej w Kaszewie, Szkoły Podstawowej w Goszczanowie w związku z realizacją projektu „Kreatywność i nauka - każdy uczeń tego szuka” nr RPLD.11.01.02-10-0136/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej XI: Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233629 Tue, 18 Feb 2020 12:56:56 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233629 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 20M02ZO01.PAZ dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia/kursu pn. „Grafika komputerowa” w ramach projektu „Ponowny start w aktywność zawodową” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMP.08.02.00-12-0123/18-00.]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia/kursu pn. „Grafika komputerowa” z egzaminem certyfikującym/kwalifikacyjnym dla 1 osoby. Szczegółowy zakres zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego "Zapytanie ofertowe nr 20M02ZO01.PAZ". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233638 Tue, 18 Feb 2020 12:56:29 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233638 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/2020/POWR1.2.1/0012/HGC]]> Organizacja szkolenia zawodowego, tj. „Tworzenie stron WWW oraz administrowanie stronami”, dla uczestniczek i uczestników projektu pt. „Twój czas na pracę” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233646 Tue, 18 Feb 2020 12:56:17 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233646 <![CDATA[Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn. Modernizacja tradycyjnej kanałowej sieci ciepłowniczej w rejonie Osiedla mieszkaniowego ZABOBRZE III]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej modernizacji osiedlowej sieci ciepłowniczej i przyłączy, na podstawie której Zamawiający w przyszłości ogłosi przetarg na realizację zadania pn. Modernizacja tradycyjnej kanałowej sieci ciepłowniczej w rejonie Osiedla mieszkaniowego ZABOBRZE III” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233643 Tue, 18 Feb 2020 12:51:55 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233643 <![CDATA[Zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu czeladniczego w zawodzie „kelner”]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia egzaminu czeladniczego w zawodzie „kelner” dla 36 uczestników/uczestniczek projektu: „Praktyka drogą do zatrudnienia” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, działanie 8.6. Uczestnikami projektu są uczniowie i uczennice technikum gastronomiczno-hotelarskiego w Szczecinie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233642 Tue, 18 Feb 2020 12:48:14 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233642 <![CDATA[Organizacja i przeprowadzenie szkolenia „Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001” w ramach projektu „Wsparcie uczelni szansą na jej rozwój”]]> Organizacja i przeprowadzenie szkolenia „Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001” w ramach projektu „Wsparcie uczelni szansą na jej rozwój” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233637 Tue, 18 Feb 2020 12:40:39 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233637 <![CDATA[Opracowanie innowacyjnego środka/preparatu do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych pochodzących odpadów komunalnych.]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań w zakresie oceny możliwości przekwalifikowania niebezpiecznych odpadów na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne lub obojętne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28691 Tue, 18 Feb 2020 12:34:17 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28691 <![CDATA[PRZEPROWADZENIE PSYCHOLOGICZNO-RODZINNEGO PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO (03-2/9.1.1III/2020)]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie do 368 godzin psychologiczno-rodzinnego poradnictwa specjalistycznego dla uczestników projektu „Równi na starcie III…”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233620 Tue, 18 Feb 2020 12:13:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233620 <![CDATA[usługa transportu dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu, uczestniczących w zajęciach w ramach projektu Nr RPLB.08.04.01-08-0020/16-00 pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim”,]]> transport Międzyrzecz- Zielona Góra- Międzyrzecz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233623 Tue, 18 Feb 2020 12:05:35 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233623 <![CDATA[Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego]]> Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1230518 Tue, 18 Feb 2020 12:05:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1230518 <![CDATA[Zakup usług B+R mających na celu wypracowanie metodologii badawczych z wykorzystaniem sprzętu biometrycznego Zamawiającego]]> Przedmiot zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące zadania: 1. Opracowanie procedur badawczych dla nowych produktów badawczych realizowanych w ASM Motion LAB tj. • Metodologia do badań komunikacji niewerbalnej / mowy ciała podczas wystąpień publicznych oraz komunikacji z klientem w punktach obsługi klienta z wykorzystaniem aparatury antropometrycznej (Motion Tracking) i biometrycznej (Eyetracking (ET), Face Tracking (FT), EEG, GSR). • Metodologia badania funkcjonalności prototypów nowych produktów; gier, aplikacji komputerowych, maszyn, urządzeń, narzędzi, produktów budowlanych, mebli i innych przedmiotów użytkowych z wykorzystaniem aparatury antropometrycznej (Motion Tracking) i biometrycznej (ET, FT, EEG, GSR). • Metodologia badania ergonomii stanowisk pracy z wykorzystaniem aparatury antropometrycznej (Motion Tracking) i biometrycznej (ET, FT, EEG, GSR). • Metodologia realizacji badań ergonomii przestrzeni dedykowanej dla osób starszych z wykorzystaniem aparatury antropometrycznej (Motion Tracking) i biometrycznej (ET, FT, EEG, GSR). • Metodologia badania aktywności psychofizjologicznej i optymalizacji treningu zawodników e-sportu z wykorzystaniem aparatury antropometrycznej (Motion Tracking) i biometrycznej (ET, FT, EEG, GSR). 2. Opracowanie informatycznych narzędzi do szybkiej analizy i raportowania wyników badań antropometrycznych dotyczących komunikacji niewerbalnej / mowy ciała podczas wystąpień publicznych oraz komunikacji z klientem w punktach obsługi klienta z wykorzystaniem aparatury antropometrycznej (Motion Tracking) możliwe do integracji z wynikami badań biometrycznych (ET, FT, EEG, GSR). 3. Współpraca z Zamawiającym w implementacji opracowanych procedur badawczych oraz narzędzi informatycznych dedykowanych dla nowych produktów badawczych realizowanych w ASM Neuro LAB wymienionych w pkt. 1 Zakres zadań objętych przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności: • Integracji oprogramowania do gromadzenia, przetwarzania i analizy danych antropometrycznych i biometrycznych pochodzących z różnych systemów / urządzeń pomiarowych. • Opracowania informatycznego systemu dla szybkiej analizy pomiarów antropometrycznych w zakresie identyfikacji określonych cech psychofizjologicznych tj. Mowy Ciała • Opracowanie interface`u umożliwiającego dynamiczną prezentację, raportowanie wyników badań antropometrycznych i biometrycznych. • Dobór testów w obszarze badań antropometrycznych i behawioralnych przy projektowaniu eksperymentów badawczych • Doradztwo w interpretacji danych źródłowych z pomiarów antropometrycznych. • Doradztwo w zakresie budowy modelu dla informatycznego systemu eksperckiego dla szybkiej analizy pomiarów antropometrycznych. . Realizacja przedmiotu zamówienia będzie obejmowała konsultacje z Zamawiającym na poszczególnych etapach realizacji: • Konsultacje na etapie projektowania metodologii badawczej, maks. 100 rbh • Konsultacje na etapie wdrożenia urządzeń antropometrycznych maks. 100 rbh • Konsultacje na etapie pomiarów antropometrycznych, maks. 100 rbh • Konsultacje na etapie interpretacji wyników badań antropometrycznych maks. 100 rbh • Konsultacje na etapie prezentacji wyników badań antropometrycznych maks. 100 rbh Zespół Wykonawcy musi być gotowy do udziału w bezpośrednich spotkaniach z Zespołem Zamawiającego w jego Siedzibie Zamawiającego na każde zaproszenie przekazane Wykonawcy z 2 dniowym wyprzedzeniem. Zespól Wykonawcy będzie w całym okresie realizacji umowy dostępny dla Zespołu Zamawiającego do komunikacji telefonicznej lub elektronicznej (e-mail, sky`pe itp.) Zmawiający do realizacji przedmiotu Zamówienia udostępni Wykonawcy swoje Laboratorium do Badań Biometrycznych i Antropometrycznych. Rezultaty prac B+R musza być dostosowane do realizacji na sprzęcie i oprogramowaniu do badań biometrycznych będącym w posiadaniu Zamawiającego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki postępowania zawiera załącznik "Zapytanie Ofertowe". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233621 Tue, 18 Feb 2020 12:01:42 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233621 <![CDATA[Kursy doskonalące dla nauczycieli szkół oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów, będących uczestnikami projektu pn. „Z małych szkół w wielki świat – kompleksowy rozwój edukacji w Gminie Wiskitki” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020]]> Zamówienie zostaje podzielone na części. Wykonawcy mogą składać oferty na co najmniej jedną część zamówienia lub na wszystkie części zamówienia. Część 1 zamówienia Kursy doskonalące dla nauczycieli szkół będących uczestnikami projektu pn. „Z MAŁYCH SZKÓŁ W WIELKI ŚWIAT – kompleksowy rozwój edukacji w Gminie Wiskitki” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Część 2 zamówienia Zajęcia dodatkowe dla uczniów, będących uczestnikami projektu pn. „Z MAŁYCH SZKÓŁ W WIELKI ŚWIAT – kompleksowy rozwój edukacji w Gminie Wiskitki” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233603 Tue, 18 Feb 2020 11:53:49 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233603 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 17/014/2020 dotyczące opracowania, wraz z przekazaniem praw autorskich, modeli, narzędzi programistycznych i algorytmów służących do łączenia aktywności użytkownika, sposobów odtwarzania dźwięku i muzyki oraz efektów specjalnych na potrzeby systemu proceduralnego generowania efektów specjalnych w grach.]]> ZAPYTANIE OFERTOWE nr 17/014/2020. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi opracowania, wraz z przekazaniem praw autorskich, modeli, narzędzi programistycznych i algorytmów służących do łączenia aktywności użytkownika, sposobów odtwarzania dźwięku i muzyki oraz efektów specjalnych na potrzeby systemu proceduralnego generowania efektów specjalnych w grach w projekcie „Opracowanie zautomatyzowanego systemu proceduralnego generowania efektów specjalnych w grach wideo LudFX z uwzględnieniem charakterystyki dźwięku i muzyki” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233614 Tue, 18 Feb 2020 11:38:50 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233614 <![CDATA[Prowadzenie zajęć (wykłady i ćwiczenia) oraz opracowanie merytoryczne materiałów dydaktycznych w ramach przedmiotu „Automatyka i robotyka” w ramach projektu „Inżynier z praktyką potrzeby od zaraz!”]]> Prowadzenie zajęć (wykłady i ćwiczenia) oraz opracowanie merytoryczne materiałów dydaktycznych w ramach przedmiotu „Automatyka i robotyka” w ramach projektu „Inżynier z praktyką potrzeby od zaraz!” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233615 Tue, 18 Feb 2020 11:38:33 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233615 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na realizację badania społecznego pn.: „Drzwi otwarte? Drzwi zamknięte? Wymiary integracji społecznej migrantów w województwie wielkopolskim w ujęciu jednostkowym i instytucjonalnym”.]]> Badanie pn. „Drzwi otwarte? Drzwi zamknięte? Wymiary integracji społecznej migrantów w województwie wielkopolskim w ujęciu jednostkowym i instytucjonalnym” zlecane jest w ramach działalności Obserwatorium Integracji Społecznej, będącego częścią Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego UMWW w Poznaniu. Realizacja badania związana jest bezpośrednio z realizacją zapisów WRPO, Osi Priorytetowej 7, PI 9iv „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”. Wyniki badania posłużą do uzupełnienia diagnozy w zakresie integracji społecznej cudzoziemców, wypracowania założeń programu integracji społecznej cudzoziemców w województwie wielkopolskim i aktualizacji planu współpracy kadry socjalnej województwa wielkopolskiego z cudzoziemcami. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233602 Tue, 18 Feb 2020 11:38:15 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233602 <![CDATA[usługa transportu dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu, uczestniczących w zajęciach w ramach projektu Nr RPLB.08.04.01-08-0020/16-00 pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim”,]]> transport na trasie Międzyrzecz - Zielona Góra - Międzyrzecz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233607 Tue, 18 Feb 2020 11:35:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233607 <![CDATA[Wykonanie projektów zagospodarowania terenu.]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów zagospodarowania terenu wraz z projektami realizacyjnymi i kosztorysami dla: 4.1. Budowa czterech stanic rowerowych zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Bogdaniec w ciągu szlaku rowerowego łączącego Nadleśnictwa i szlaku MTB w Leśnictwach:  Leśnictwo Łupowo oddz. 673, jednostka ewidencyjna m. Gorzów, obręb ewidencyjny lasy, nr ewid. działki 149,  Leśnictwo Łupowo oddz. 585, jednostka ewidencyjna Bogdaniec, obręb ewidencyjny Racław, nr ewid. działki 291,  Leśnictwo Motylewo oddz. 760, jednostka ewidencyjna Bogdaniec, obręb ewidencyjny Nowiny Wlk., nr ewid. działki 831,  Leśnictwo Nowiny oddz. 733, jednostka ewidencyjna Bogdaniec, obręb ewidencyjny Bogdaniec, nr ewid. działki 891. Skład jednego kompletu stanicy obejmuje:  Jedno zadaszenie o konstrukcji drewnianej o powierzchni zabudowy około 30,0 m2 i wysokości około 4,0 m przykryte dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, wyposażone w stół i dwie ławy drewniane (ławostół) zamontowane trwale w sposób uniemożliwiający kradzież,  Jedną tablicę informacyjną o konstrukcji drewnianej,  Drewniany stojak na rowery umożliwiający ustawienie pięciu rowerów,  Drewniany zamykany kosz na śmieci umożliwiający zbiórkę odpadów. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje: 1. uzyskanie wszelkich niezbędnych do realizacji zadania opinii i uzgodnień oraz reprezentowanie Zamawiającego w organach Administracji Państwowej w sprawach związanych z uzyskaniem wszelkich potrzebnych uzgodnień oraz decyzji, 2. projekty zagospodarowania terenu sporządzone na mapach do celów projektowych – 4 egzemplarze papierowe i 1 egzemplarz na nośniku CD z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim, MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH UDOSTĘPNIA ZAMAWIAJĄCY 3. szczegółowe kosztorysy inwestorskie (1 egzemplarz na nośniku CD w formacie PDF i ATH), 4. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (1 egzemplarz na nośniku CD w formacie PDF i WORD). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233604 Tue, 18 Feb 2020 11:31:54 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233604 <![CDATA[Przygotowanie oraz dostawa wyżywienia dla 120 uczestników drugiej tury projektu „AktywniMłodzi” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 11.1. Aktywne włączenie - 11 części]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz dostawa wyżywienia dla 120 uczestników drugiej tury projektu „AktywniMłodzi” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 11.1. Aktywne włączenie - 11 części a) CZĘŚĆ I. Wyżywienie dla uczestników projektu "AktywniMłodzi" w Radzyniu Podlaskim w 2020 roku - (10 osób x 25 dni żywieniowych w ramach szkolenia zawodowego (druga tura uczestników) = 250 posiłków), b) CZĘSĆ II. Wyżywienie dla uczestników projektu "AktywniMłodzi" w Zamościu w 2020 roku - (10 osób x 25 dni żywieniowych w ramach szkolenia zawodowego (druga tura uczestników) = 250 posiłków), c) CZĘŚĆ III. Wyżywienie dla uczestników projektu "AktywniMłodzi" we Włodawie w 2020 roku - (10 osób x 25 dni żywieniowych w ramach szkolenia zawodowego (druga tura uczestników) = 250 posiłków), d) CZĘŚĆ IV. Wyżywienie dla uczestników projektu "AktywniMłodzi" w Trawnikach w 2020 roku - (10 osób x 25 dni żywieniowych w ramach szkolenia zawodowego (druga tura uczestników) = 250 posiłków), e) CZĘŚĆ V. Wyżywienie dla uczestników projektu "AktywniMłodzi" w Kraśniku w 2020 roku - (10 osób x 25 dni żywieniowych w ramach szkolenia zawodowego (druga tura uczestników) = 250 posiłków), f) CZĘŚĆ VI. Wyżywienie dla uczestników projektu "AktywniMłodzi" w Lublinie w 2020 roku (2 grupy 10-osobowe) – (20 osób x 25 dni żywieniowych w ramach szkolenia zawodowego (druga tura uczestników) = 500 posiłków), g) CZĘŚĆ VII. Wyżywienie dla uczestników projektu "AktywniMłodzi" w Puławach w 2020 roku - (10 osób x 25 dni żywieniowych w ramach szkolenia zawodowego (druga tura uczestników) = 250 posiłków), h) CZĘŚĆ VIII. Wyżywienie dla uczestników projektu "AktywniMłodzi" w Tomaszowie Lubelskim w 2020 roku - (10 osób x 25 dni żywieniowych w ramach szkolenia zawodowego (druga tura uczestników) = 250 posiłków), i) CZĘŚĆ IX. Wyżywienie dla uczestników projektu "AktywniMłodzi" w Biłgoraju w 2020 roku - (10 osób x 25 dni żywieniowych w ramach szkolenia zawodowego (druga tura uczestników) = 250 posiłków), j) CZĘŚĆ X. Wyżywienie dla uczestników projektu "AktywniMłodzi" w Łukowie w 2020 roku – (10 osób x 25 dni żywieniowych w ramach szkolenia zawodowego (druga tura uczestników) = 250 posiłków), k) CZĘŚĆ XI. Wyżywienie dla uczestników projektu "AktywniMłodzi" w Chełmie w 2020 roku - (10 osób x 25 dni żywieniowych w ramach szkolenia zawodowego (druga tura uczestników) = 250 posiłków). Wykonawca może złożyć ofertę na jedna, kilka lub wszystkie części https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233559 Tue, 18 Feb 2020 11:31:25 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233559