Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Thu, 02 Apr 2020 14:46:11 +0200 <![CDATA[Wykonanie projektów budowlanych przebudowy rurociągów cieplnych wykonanych w technologiach napowietrznej i kanałowej na rurociągi preizolowane.]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie projektów budowlanych przebudowy rurociągów cieplnych wykonanych w technologiach napowietrznej i kanałowej na rurociągi preizolowane. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29988 Thu, 02 Apr 2020 14:45:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29988 <![CDATA[Konsultant techniczny ds. palenisk rusztowych]]> Przedmiotem zamówienia jest pełnienie roli Konsultant techniczny ds. palenisk rusztowych, w projekcie nakierowanymi na: opracowanie kompleksowej technologii wytwarzania i odzysku energetycznego paliwa formowanego, tzw. „aglomeratu” przy wykorzystaniu komponentów odpadowych oraz innowacyjnych dodatków poprawiających jego właściwości ekologiczne i eksploatacyjne. Zakłada się, że aglomeraty energetyczne (paliwo) będą produkowane z różnego rodzaju surowców odpadowych. Przedmiotowe produkty będą miały zastosowanie w przemyśle energetycznym i cementowym lub w innych zakładach przemysłowych, w procesach wytwarzania energii cieplnej i/lub elektrycznej. Zasadnicza innowacyjność w/w produktu ma wynikać z zastosowania surowców odpadowych oraz innowacyjnych dodatków uszlachetniających, poprawiających właściwości ekologiczne i eksploatacyjne produktu końcowego. Odpowiednio rozdrobnione surowce, w tym surowce odpadowe np. stabilizat (odpad o określonej ziarnistości w formie stałej po biologicznym przetworzeniu w zakładach przetwarzania odpadów komunalnych), suche osady ściekowe (odpady pochodzące z oczyszczalni ścieków, osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych). Do wytwarzania aglomeratu mogą zostać również dodatkowo wykorzystane uboczne produkty powstające z przetwarzania i wydobycia węgla, produkty pochodzące z przerobu zużytych opon, biomasa itp. Zastosowane dodatki uszlachetniające mają zmniejszać emisję niebezpiecznych związków powstających w wyniku spalania aglomeratu (zastosowanie dodatków uszlachetniających o charakterze katalizatorów które będą dodawane do aglomeratów w procesie ich wytwarzania) oraz poprawiać właściwości użytkowe aglomeratu (zastosowanie dodatków modyfikujących temperatury topliwości popiołów pochodzących ze spalania aglomeratu i ewentualnie dodatków poprawiających ich wytrzymałość mechaniczną). Wykonawca będzie odpowiedzialny za część merytoryczną Projektu, dotyczącą technicznych aspektów Projektu, w zakresie palenisk (w szczególności rusztowych). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241358 Thu, 02 Apr 2020 14:45:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241358 <![CDATA[Oprogramowanie dotyczące wielopoziomowego uwierzytelniania/podpisywania dokumentów z wykorzystaniem sieci blockchain]]> Przedmiotem zamówienia jest: „Oprogramowanie dotyczące wielopoziomowego uwierzytelniania/podpisywania dokumentów z wykorzystaniem sieci blockchain” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29992 Thu, 02 Apr 2020 14:39:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29992 <![CDATA[Usługa szkoleniowa]]> Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS (Stowarzyszenie BORIS), z siedzibą w Warszawie 00-040 ul. Warecka 4/6, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest realizacja przez Wykonawcę kompleksowej, komplementarnej usługi szkoleniowej (2 odrębnych szkolenia, każde szkolenie po 8 godzin dydaktycznych) w JAROSŁAWIU (woj. podkarpackie) dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (osoby z NI), ich rodzin i opiekunów w ramach testowania modelu środowiskowego wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną (OzNI) dalej zwaną „usługą trenerską” w projekcie pn. „Bezpieczna przyszłość osób z NI - testowanie modelu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241356 Thu, 02 Apr 2020 14:39:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241356 <![CDATA[Świadczenie usług w zakresie wyżywienia i miejsc noclegowych dla uczestników i kadry opiekuńczo-wychowawczej na obozie]]> Świadczenie usług w zakresie wyżywienia i miejsc noclegowych dla uczestników i kadry opiekuńczo-wychowawczej: Część I „Obozu z zakresu profilaktyki pierwszorzędowej, propagującej zdrowy i aktywny styl życia bez używek.” dla 66 osób tj. 60 dzieci i młodzieży szkolnej (w wieku 7-16 lat), 1 kierownika obozu, 4 wychowawców, 1 instruktora terapii uzależnień Część II „Obozu z zakresu profilaktyki pierwszorzędowej, propagującej zdrowy i aktywny styl życia bez używek.” dla 77 osób tj. 70 dzieci i młodzieży szkolnej (w wieku 7-16 lat), 1 kierownika obozu, 5 wychowawców, 1 instruktora terapii uzależnień https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241357 Thu, 02 Apr 2020 14:27:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241357 <![CDATA[Zaprojektowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnych eko-kontenerów możliwością rozwoju przedsiębiorstwa]]> Produkcja eko-kontenerów https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240814 Thu, 02 Apr 2020 13:51:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240814 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/2020/Szkolenia zawodowe/OSPW/II E na szkolenie zawodowe Pracownik usług kosmetycznych dla 1 osoby]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie 120 godzinnego szkolenia: Pracownik usług kosmetycznych dla 1 Uczestnika Projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241313 Thu, 02 Apr 2020 13:49:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241313 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE 03/WRPO1.2/2019 dotyczące zatrudnienia Pracownika naukowego 2 (umowa zlecenie)]]> Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Pracownika naukowego 2 (umowa zlecenie) projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego produktu – kleju do łączenia elementów naczep oraz przyczep samochodowych Hybricx 75”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241345 Thu, 02 Apr 2020 13:30:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241345 <![CDATA[Postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na usługę opracowania kursów e-learning dostosowanych do potrzeb studentów do modułów na kierunku Mechatronika I stopnia.]]> Przedmiotem postępowania jest usługa przygotowania merytorycznego i technicznego 15 kursów e-learning dostosowanych do potrzeb studentów kierunku Mechatronika I stopnia https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241339 Thu, 02 Apr 2020 13:20:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241339 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/19010/MDDP/2020]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja kompleksowych usług szkoleniowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów wewnętrznych potwierdzających nabycie kompetencji w zawodzie: Opiekun osoby starszej/niesamodzielnej. 2.1. Czas trwania szkolenia dla 1 osoby/grupy: po 128 godzin, 2.2. Planowana liczba Uczestników/Uczestniczek: 12 osób, 2.3. Egzamin: wewnętrzny zakończony wydaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie kompetencji, Szczegóły w zapytaniu ofertowym https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241344 Thu, 02 Apr 2020 13:17:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241344 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE 02/WRPO1.2/2019 dotyczące zatrudnienia Pracownika naukowego 1 (umowa zlecenie)]]> Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Pracownika naukowego 1 (umowa zlecenie) projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego produktu – kleju do łączenia elementów naczep oraz przyczep samochodowych Hybricx 75”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241334 Thu, 02 Apr 2020 13:16:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241334 <![CDATA[Postępowanie na usługę skanowania analogowych zdjęć lotniczych wchodzących w skład archiwalnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z pozyskaniem metadanych, wyznaczeniem środków rzutów i plików TFW oraz określenie przybliżonej georeferencji zeskanowanych materiałów fotogrametrycznych w ramach projektu: "Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl"]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest skanowanie analogowych zdjęć lotniczych wchodzących w skład archiwalnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z pozyskaniem metadanych, wyznaczeniem środków rzutów i plików TFW oraz określenie przybliżonej georeferencji zeskanowanych materiałów fotogrametrycznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241341 Thu, 02 Apr 2020 13:12:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241341 <![CDATA[Zakup usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wstępnego weryfikującego potencjał Wnioskodawcy (Zamawiającego) oraz analizy obejmującej otoczenie rynkowe wnioskodawcy, w tym możliwe perspektywy zmian pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego, określenie wariantowych rozwiązań, możliwych do przeprowadzenia skutków wyboru każdego z nich oraz warunków wdrożenia na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu (etap diagnozy)]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usług doradczych polegających na przeprowadzeniu wstępnego audytu w ramach pierwszej fazy profesjonalnego procesu projektowego (etap diagnozy) mającego na celu zweryfikowanie potencjału Zamawiającego (Wnioskodawcy) oraz przeprowadzenie analizy obejmującej otoczenie rynkowe wnioskodawcy, w tym możliwe perspektywy zmian pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego, określenie wariantowych rozwiązań, możliwych do przewidzenia skutków wyboru każdego z nich oraz warunków w celu wdrożenia na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu, dalej (Projekt). Pełna treść niniejszego zapytania ofertowego znajduje się w załączniku - Zapytanie ofertowe 1-DP/2020 z dnia 2.04.2020r. Kontakt z Zamawiającym: 1. Osobą kontaktową dla oferentów w związku z pytaniami dotyczącymi niniejszego zapytania ofertowym jest Pan Adam Jany. 2. Pytania należy kierować wyłącznie w formie e-mailowej na adres: adam.jany@hsmedical.pl. 3. Zamawiający w celu umożliwienia równego dostępu oferentom do informacji, udziela odpowiedzi poprzez ich zamieszczenie w pytaniach i wyjaśnieniach znajdujących się w ogłoszeniu opublikowanym w Bazie Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29747 Thu, 02 Apr 2020 13:09:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29747 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/O007/2020]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz przeprowadzenie dla uczestników projektu (studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu) jednego akredytowanego szkolenia PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2®FOUNDATION oraz egzaminem poprawkowym (jeśli zajdzie potrzeba) w formie zdalnej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241310 Thu, 02 Apr 2020 13:03:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241310 <![CDATA[Usługi psychiatryczne w projekcie Hausing first 16/TPBA/HF/2020]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa specjalistycznego wsparcia: a) w części 1- świadczenie usług psychiatrycznych w Gdańsku; b) w części 2- świadczenie usług psychiatrycznych w Warszawie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w OPZ (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) oraz we wzorze umowy z Wykonawcą stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241338 Thu, 02 Apr 2020 13:02:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241338 <![CDATA[Usługi lekarskie w projekcie Hausing first15/TPBA/HF/2020]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa specjalistycznego wsparcia: a) w części 1- świadczenie usług lekarskich (lekarz internista/rodzinny) w Gdańsku; b) w części 2- świadczenie usług lekarskich (lekarz internista/rodzinny) we Warszawie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w OPZ (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241335 Thu, 02 Apr 2020 12:51:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241335 <![CDATA[pełnienie obowiązków Koordynatora projektu]]> Przedmiotem zapytania jest pełnienie obowiązków Koordynatora projektu dla budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej z terenu Gminy Czarne, Przechlewo i Rzeczenica jak również rozliczenie pozyskanych środków w ramach zadania pn.: „Instalacje energii odnawialnej w gminach: Czarne, Przechlewo i Rzeczenica” Inwestycja objęta koordynacją będzie polegała na montażu 193 instalacji: - 132 instalacje fotowoltaiczne (3 szt. o mocy 40 kWp, 2 szt. o mocy 20 kWp, 1 szt. o mocy 15 kWp, 4 szt. o mocy 10 kWp, 1 szt. o mocy 7 kWp, 1 szt. o mocy 6 kWp, 82 szt. o mocy 4 kWp, 38 szt. o mocy 3 kWp), - 32 instalacje solarne (19 szt. 3 panelowych o mocy 4,5 kW oraz 13 szt. 2 panelowych o mocy 3 kW), - 29 pomp ciepła (1 szt. o mocy 10 kW, 1 szt. o mocy 18 kW, 8 szt. o mocy 0,675 kW i 19 szt. o mocy 1,385 kW). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241330 Thu, 02 Apr 2020 12:51:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241330 <![CDATA[Usługi pielęgniarskie w projekcie Hausing first]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa specjalistycznego wsparcia: świadczenie usług pielęgniarskich w Gdańsku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w OPZ (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241332 Thu, 02 Apr 2020 12:38:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241332 <![CDATA[Wykonanie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz w specjalności telekomunikacyjnej (uprawnienia wydane na podstawie obwiązujących na dzień ich wydania przepisów) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także normami, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przebudowy budynku socjalno-warsztatowego z pomieszczeniami garażowymi w Instytucie Matki i Dziecka”.]]> Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz w specjalności telekomunikacyjnej (uprawnienia wydane na podstawie obwiązujących na dzień ich wydania przepisów) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także normami, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przebudowy budynku socjalno-warsztatowego z pomieszczeniami garażowymi w Instytucie Matki i Dziecka”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241327 Thu, 02 Apr 2020 12:19:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241327 <![CDATA[Pakowanie do obudów struktur półprzewodnikowych drugiego prototypu sytemu scalonego NaviSoC]]> Przedmiotem zamówienia jest opakowanie struktur półprzewodnikowych dostarczonych przez Zamawiającego w obudowy plastikowe i wykonanie połączeń struktury półprzewodnikowej z wyprowadzeniami obudowy zgodnie z projektem Zamawiającego dostarczonym w pliku graficznym, wektorowym w formacie GDSII i/lub DXF oraz dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego. The subject of the order is IC dies packaging and wire bonding of IC dies delivered by Ordering Party made according to the design provided by the Ordering Party in GDSII and/or DXF format and shipment of the packaged chips to the Ordering Party facility. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240396 Thu, 02 Apr 2020 11:56:09 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240396 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 20M04ZO02.AST dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia/kursu pn. „Kucharz małej gastronomii” w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa młodych Subregionu Tarnowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie POWR.01.02.01-12-0010/17-00.]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia/kursu pn. „Kucharz małej gastronomii” z egzaminem certyfikującym/kwalifikacyjnym dla 1 osoby. Szczegółowy zakres zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego "Zapytanie ofertowe nr 20M04ZO02.AST". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241306 Thu, 02 Apr 2020 11:43:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241306 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 w ramach projektu „Wdrożenie wyników prac B+R dotyczących pakietowanej usługi prawnej w firmie VECTIS IURIS” w ramach 3 Osi Priorytetowej Gospodarka wiedzy, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju, Typ A „Wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 m-ce” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020. Umowa nr RPMP.03.04.03-12-0205/19-00]]> Celem realizowanego projektu jest wdrożenie wyników własnych prac B+R przez stworzenie Systemu informatycznego służącego do świadczenia pakietowanych usług prawnych. Planowany do wdrożenia moduł obsługi konta użytkownika charakteryzuje się następującą specyfikacją techniczną: 1. środowisko wysokiej dostępności — stworzenie środowiska wysokiej dostępności jest kluczowe w przyszłym działaniu kancelarii ze względu na wysokie koszty operacyjne związane z przestojem działania systemu informatycznego. Ze względu na wysoki stopień automatyzacji procesów biznesowych przerwa w działaniu systemu paraliżować będzie działanie kancelarii przez brak możliwości wykonywania tych czynności w sposób manualny. 2. pokrycie testami jednostkowymi — ze względu na to, że system przetwarzać będzie dane wrażliwe wymagane będzie zapewnienie jego wysokiej jakości, gdyż wszelkie błędy oprogramowania mogą powodować trudne do oszacowania konsekwencje biznesowe i prawne. Zapewnienie odpowiedniej jakości będzie następowało między innymi poprzez wysokie pokrycie kodu systemu testami jednostkowymi. Funkcjonalności biznesowe systemu zostaną pokryte testami jednostkowymi — min. 80% pokrycia kodu dla warstwy backendowej i min. 70% pokryci dla warstwy frontendowej. 3. w celu ograniczenia zaangażowania czynnika ludzkiego w realizację testów akceptacyjnych, a co za tym idzie ograniczenie kosztów ludzkich w procesie odbioru rozwiązania oraz zminimalizowanie czasu potrzebnego na przetestowanie i odbiór systemu wymagana będzie wysoka automatyzacja testów akceptacyjnych z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi takich jak Selenium. System umożliwia założenie konta przez przedsiębiorcę. Posiadanie konta w serwisie jest niezbędne aby korzystać z jego funkcjonalności. Do procesu rejestracji potrzebny jest adres email, hasło oraz numer identyfikujący firmę przedsiębiorcy (NIP, REGON lub KRS). System pilnuje aby wprowadzone dane były spójne oraz nie zawierały błędów dzięki mechanizmowi walidacji. System ma zostać zintegrowany z bazami danych CEIDG i KRS aby automatycznie pobierać wszelkie dane działalności gospodarczych i spółek, dzięki czemu klient może podać wyłącznie numer NIP, a reszta danych zostanie pobrana automatycznie. Interfejs modułu rejestracji ma być dopasowany do różnych rozdzielczości ekranu, co umożliwia korzystanie z niego na urządzeniach mobilnych. Klient, który ukończył proces rejestracji powinien mieć możliwość zalogowania się do systemu. W tym celu należy podać adres e-mail oraz hasło użyte podczas rejestracji. Po skutecznym zalogowaniu klienta ma następić przekierowanie do głównej części systemu. System ma pilnować, aby wprowadzone dane były spójne oraz nie zawierały błędów dzięki mechanizmowi walidacji. Interfejs modułu logowania dopasowany ma być do różnych rozdzielczości ekranu, co ma umożliwiać korzystanie z niego na urządzeniach mobilnych. Klient, który ukończył proces rejestracji jednak zapomniał bądź utracił hasło, ma mieć możliwość jego zresetowania korzystając z opcji „Nie pamiętasz hasła?”. W tym celu należy podać adres e-mail użyty podczas rejestracji, na który system wyślę link umożliwiający ustalenie nowego hasła. Po skutecznej zmianie hasła klient ma mieć możliwość zalogowania się. System ma pilnować, aby wprowadzone dane były spójne oraz nie zawierały błędów dzięki mechanizmowi walidacji. Interfejs modułu przypomnienia hasła dopasowany ma być do różnych rozdzielczości ekranu, co ma umożliwiać korzystanie z niego na urządzeniach mobilnych. Każdy zalogowany użytkownik ma możliwość podglądu danych swojego konta. System ma prezentować wszystkie dane podane podczas rejestracji oraz dane firmy pobrane automatycznie. Interfejs modułu poglądu danych konta ma być dopasowany do różnych rozdzielczości ekranu, co ma umożliwiać korzystanie z niego na urządzeniach mobilnych. System ma umożliwiać zmianę hasła w dowolnym momencie. Każdy zalogowany użytkownik ma mieć możliwość zmiany hasła, zaś jedynym wymaganiem jest podanie dotychczasowego hasła. System ma pilnować, aby wprowadzone dane były spójne oraz nie zawierały błędów dzięki mechanizmowi walidacji. Interfejs modułu zmiany hasła ma być dopasowany do różnych rozdzielczości ekranu, co umożliwia korzystanie z niego na urządzeniach mobilnych. Szczegółowy opis przedmiotu zaufania znajduje się w III 2 zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241309 Thu, 02 Apr 2020 11:37:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241309 <![CDATA[Zakup usługi wzorniczej]]> Wykonanie usługi projektowania wzorniczego, zgodnie ze specyfikacją. Zamówienie jest związane z realizacją projektu dofinansowanego w ramach poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240530 Thu, 02 Apr 2020 11:33:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240530 <![CDATA[Organizacja, aranżacja i obsługa posiedzenia Grupy Konsultacyjnej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji w zakresie zapewnienia usług hotelowych, usług transportowych, usług gastronomiczno-restauracyjnych oraz sali konferencyjnej w terminie 21-23 października 2020 r.]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja, aranżacja i obsługa posiedzenia Grupy Konsultacyjnej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji w zakresie zapewnienia usług hotelowych, usług transportowych, usług gastronomiczno-restauracyjnych oraz sali konferencyjnej w terminie 21-23 października 2020 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241312 Thu, 02 Apr 2020 11:30:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241312 <![CDATA[ZEFS/ZK/11,23,20/2020/1 - Wykonanie przez nauczycieli akademickich recenzji zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w zawodach: Technik ogrodnik, Technik żywienia i usług gastronomicznych, Technik transportu kolejowego, kwalifikacje OGR.02., OGR.05., HGT.12., TKO.07., TKO.08.]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez nauczycieli akademickich recenzji zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego (EZ): Część 1(1) Zrecenzowanie 18 testów (każdy składający się z 40 zadań) do części pisemnej i 24 zadań do części praktycznej egzaminu zawodowego w zawodzie Technik ogrodnik, kwalifikacja OGR.02., OGR.05. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych Część 2(3) Zrecenzowanie 36 testów (każdy składający się z 40 zadań) do części pisemnej i 36 zadań do części praktycznej egzaminu zawodowego w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych, kwalifikacja HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych Część 3(4) Zrecenzowanie 30 testów (każdy składający się z 40 zadań) do części pisemnej i 30 zadań do części praktycznej egzaminu zawodowego w zawodzie Technik transportu kolejowego, kwalifikacja TKO.07., TKO.08. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241307 Thu, 02 Apr 2020 11:11:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241307 <![CDATA[Organizacja 7 – dniowego obozu rehabilitacyjno – szkoleniowego oraz świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników projektu (osób z niepełnosprawnością-uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej) i osób z otoczenia uczestników projektu oraz opiekunów grup]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja 7 – dniowego obozu rehabilitacyjno – szkoleniowego oraz świadczenia usługi zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników projektu (osób z niepełnosprawnością-Uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej) i osób z otoczenia uczestników projektu oraz opiekunów grup. Liczba uczestników: 36 uczestników z Warsztatów Terapii Zajęciowej wraz z 36 opiekunami faktycznymi i 3 opiekunami grup wyjazdowych, Uczestnicy podczas pobytów będą brać udział w prowadzonych szkoleniach/zabiegach rehabilitacyjnych w ramach projektu. Wyjazdy będą realizowane razem z opiekunami faktycznymi uczestników szkoleń/zabiegów. W każdym obozie udział weźmie średnio 12 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, średnio 12 opiekunów faktycznych i 1 opiekun grupy wyjazdowej. Łącznie wyjazdy organizowane będą dla 75 osób w 3 edycjach, w każdej edycji po 25 osób. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241046 Thu, 02 Apr 2020 10:40:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241046 <![CDATA[Przygotowanie i realizacja warsztatów umiejętności rodzicielskich: indywidualnych i grupowych na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja warsztatów umiejętności rodzicielskich: indywidualnych i grupowych na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin, w tym rodzin wielodzietnych borykających się z problemami wychowawczymi, zamieszkujących zdegradowany infrastrukturalnie obszar miasta Gniew. Z uwagi na skalę zaplanowanego wsparcia, zamówienie podzielone jest na II części, co oznacza, że Wykonawca może złożyć ofertę na I część lub na obie, z zastrzeżeniem, że do każdej musi przedstawić inną osobę spełniającą wszystkie kryteria określone w warunkach udziału w postępowaniu (pkt IX niniejszego zapytania). Szacunkowa liczba osób objętych wsparciem w okresie realizowanego zamówienia to łącznie ok. 40 (w tym również osoby z niepełnosprawnościami). Zamówienie będzie stanowiło jeden z elementów wsparcia zaplanowanego w formie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji, a przy jego realizacji konieczna będzie współpraca ze specjalistami zatrudnionymi w projekcie m.in. z psychologiem, terapeutą uzależnień, z pracownikami socjalnymi ośrodka pomocy społecznej, kierownikami i wychowawcami placówek wsparcia, zespołem zarządzającym projektem. Warsztaty prowadzone będą w budynku Centrum Wsparcia Rodzin w Gniewie. W ramach wykonywanych obowiązków Wykonawca będzie w ścisłym kontakcie z psychologiem, pracownikami socjalnymi, terapeutami uzależnień i innymi specjalistami zaangażowanymi w realizację Indywidualnej Ścieżki Reintegracji. Projekt realizowany jest w partnerstwie międzysektorowym, przy współudziale wielu specjalistów, stąd Wykonawca będzie zobligowany do uczestniczenia w spotkaniach ewaluacyjnych oraz współudziału w opracowaniu dokumentów, regulaminów, opinii, rekomendacji. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy dyspozycyjności oraz gotowości do udzielania wsparcia w sytuacjach interwencyjnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241302 Thu, 02 Apr 2020 10:38:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241302 <![CDATA[Przedmiotem zamówienia jest świadczenie otwartego poradnictwa oraz warsztatów grupowych w zakresie terapii uzależnień, w szczególności od alkoholu.]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie otwartego poradnictwa oraz warsztatów grupowych w zakresie terapii uzależnień, w szczególności od alkoholu. Terapia będzie prowadzona na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin, zamieszkujących zdegradowany infrastrukturalnie obszar miasta Gniew. Szacunkowa liczba osób objętych terapią w okresie realizowanego zamówienia to ok. 10 w przypadku warsztatów grupowych. Otwarte poradnictwo indywidualne będzie miało formę dyżuru, z którego skorzystać może ok. 70 osób. Terapia prowadzona będzie głównie w budynku Centrum Wsparcia Rodzin w Gniewie, ale również, jeśli zajdzie taka potrzeba, w terenie tj. w środowisku osoby/rodziny objętej terapią. Wiąże się to z pracą w niestandardowych godzinach oraz dyspozycyjnością zarówno w weekendy jak i święta. Terapia uzależnień obejmująca niniejsze zamówienie, będzie miała charakter komplementarny w stosunku do pozostałych działań prowadzonych przez Zamawiającego i ujętych w Indywidualnych Ścieżkach Reintegracji dla każdego z uczestników/-uczestniczek oraz działań prowadzonych przez ośrodek pomocy społecznej. Celem terapii będzie przede wszystkim wspieranie w procesie wychodzenia z uzależnienia, motywowanie do podjęcia leczenia w warunkach stacjonarnych oraz profilaktyka dla osób zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin/otoczenia. W ramach wykonywanych obowiązków Wykonawca będzie w ścisłym kontakcie z pracownikami socjalnymi, psychologiem i innymi specjalistami zaangażowanymi w realizację Indywidualnej Ścieżki Reintegracji dla każdego z uczestników. Projekt realizowany jest w partnerstwie międzysektorowym, przy współudziale wielu specjalistów, stąd Wykonawca będzie zobligowany do uczestniczenia w spotkaniach ewaluacyjnych oraz współudziału w opracowaniu dokumentów, regulaminów, opinii, rekomendacji. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy dyspozycyjności oraz gotowości do udzielania wsparcia w sytuacjach interwencyjnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241300 Thu, 02 Apr 2020 10:27:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241300 <![CDATA[Poradnictwo/terapia psychologiczna prowadzona metodą Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ).]]> Przedmiotem zamówienia jest poradnictwo/terapia psychologiczna prowadzona metodą Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ). Terapia będzie prowadzona na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin, w tym rodzin wielodzietnych borykających się z problemami wychowawczymi, zamieszkujących zdegradowany infrastrukturalnie obszar miasta Gniew. Szacunkowa liczba osób objętych terapią w okresie realizowanego zamówienia to ok. 70 (z czego ok. 40 to osoby dorosłe, a ok. 12 to osoby z niepełnosprawnościami). Zamówienie obejmuje diagnozę, przygotowanie planu terapeutycznego w formie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji oraz jego realizację we współpracy ze specjalistami zatrudnionymi w projekcie m.in. z pracownikami socjalnymi ośrodka pomocy społecznej, kierownikami i wychowawcami placówek wsparcia, zespołem zarządzającym projektem. Diagnoza/terapia prowadzona będzie głównie w budynku Centrum Wsparcia Rodzin w Gniewie, ale również, jeśli zajdzie taka potrzeba, w terenie tj. w środowisku osoby/rodziny objętej terapią. Wiąże się to z pracą w niestandardowych godzinach oraz pełną dyspozycyjnością zarówno w weekendy jak i święta. W zależności od potrzeb ww. osób. dodatkowo koniecznie mogą być wizyty miejscach, gdzie można spotkać osoby objęte wsparciem np. na działkach, podwórkach. Terapia może przyjmować także formę terapii grupowej, również przy współudziale terapeuty uzależnień i/lub pracowników socjalnych. Stosowana Analiza Zachowania opiera się na podstawowych procesach uczenia się, koncentruje się na zachowaniu, zmiennych środowiskowych, czyli zdarzeniach poprzedzających zachowanie i konsekwencjach zachowania, które na nie wpływają. Celem terapii opartej na zasadach Stosowanej Analizy Zachowania jest rozwijanie zachowań deficytowych oraz redukowanie niepożądanych. Metoda ta jest skuteczna w pracy z osobami wykluczonymi społecznie bądź zagrożonymi wykluczeniem, ponieważ kładzie duży nacisk na uczenie się nowych zachowań, motywację, aktywizację, biorąc jednocześnie pod uwagę wszystkie czynniki środowiskowe. W ramach wykonywanych obowiązków Wykonawca będzie w ścisłym kontakcie z pracownikami socjalnymi, terapeutami uzależnień i innymi specjalistami zaangażowanymi w realizację Indywidualnej Ścieżki Reintegracji. Projekt realizowany jest w partnerstwie międzysektorowym, przy współudziale wielu specjalistów, stąd Wykonawca będzie zobligowany do uczestniczenia w spotkaniach ewaluacyjnych oraz współudziału w opracowaniu dokumentów, regulaminów, opinii, rekomendacji. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy dyspozycyjności oraz gotowości do udzielania wsparcia w sytuacjach interwencyjnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241298 Thu, 02 Apr 2020 10:19:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241298 <![CDATA[Zorganizowanie, przygotowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych z informatyki dla nauczycieli.]]> Studia podyplomowe dla nauczycieli z informatyki muszą kończyć się nabyciem kompetencji i uzyskaniem kwalifikacji zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania oraz odpowiednim dokumentem-dyplomem ukończenia studiów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241293 Thu, 02 Apr 2020 09:52:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241293 <![CDATA[Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad realizacją przedsięwzięcia p.n. „Dziedzictwo Pierwszych Piastów – rozbudowa infrastruktury magazynowo – konserwatorsko - wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”.]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad realizacją przedsięwzięcia p.n. „Dziedzictwo Pierwszych Piastów – rozbudowa infrastruktury magazynowo – konserwatorsko - wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części: Pakiet 1: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej. Pakiet 2: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej. Pakiet 3: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w części – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet 1, Pakiet 2, Pakiet 3). Pełna dokumentacja projektowa inwestycji objętej nadzorem dostępna jest w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie Zamawiającego www.lednicamuzeum.pl w zakładce Aktualności/Przetargi pod numerem postępowania MPP-01-2020. Zamawiający zaleca z uwagi na ograniczoną ilość znaków w poszczególnych polach formularza ogłoszenia zapoznanie się z kompletną dokumentacja dotyczącą postępowania zawartą w załącznikach do ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241258 Thu, 02 Apr 2020 09:42:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241258