Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Roboty budowlane https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sun, 21 Jul 2019 23:50:02 +0200 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące budowy hali laboratoryjnej oraz budynku projektowo-doświadczalnego w ramach projektu]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa hali laboratoryjnej oraz budynku projektowo-doświadczalnego. Inwestycja zakłada budowę nowoczesnej hali laboratoryjnej około (300m2) wraz z zapleczem socjalno-biurowym około (80 m 2) wg. załączonego projektu budowlanego: architektonicznego, konstrukcyjnego, budowlanego – branża sanitarna, dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej i decyzji o warunkach zabudowy . Lokalizacja przedsięwzięcia: Czołowo, Gmina Kórnik, działka nr 276/1 Zamawiający informuje, że posiada stosowne pozwolenia na budowę. Załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania jest dokumentacja techniczna/projekt budowlany. Wszelkie nazwy własne oraz handlowe materiałów oraz innych elementów wymienionych w projektach budowlanych i innej dokumentacji mają charakter wyłącznie poglądowy. Zamawiający dopuszcza zakup materiałów innego producenta o równoważnych parametrach, spełniających tę samą funkcję. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196592 Sun, 21 Jul 2019 21:22:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196592 <![CDATA[Dostawa usługi modernizacji pomieszczeń produckyjnych]]> Przedmiotem zapytania jest wykonanie prac modernizacyjno dostosowawczych w pomieszczeniu w który będzie przebiegał proces produkcyjny. Prace obejmą: - założenie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej oraz filtrów HEPA, rozprowadzenie instalacji sprężonego powietrza, założenie instalacji wyciągowej do powietrza, - zabezpieczenie wnęk okiennych poprzez dodanie szczelnych szyb wewnętrznych, - wylanie posadzki na powierzchni 398,25 m2 (powierzchnia hali 13,5m x 29,5m) - montaż sufitów podwieszanych, - montaż oświetlenia LCD ( 40 szt.), lamp UV (5 szt.), - wykonanie i montaż szaf nitrogenowych z instalacją suchego powietrza i czujnikami badającymi środowisko wewnątrz szaf – 3 sztuki, - wydzielenie boksu z profili aluminiowych o wymiarach 690 x 480 x 290 cm z drzwiami o szerokości 100 cm na potrzeby kontroli jakości, - wykonanie śluzy wstępnej między halą produkcyjną a szatnią „czystą” o wymiarach ok. 300 x 120 x 250 cm wraz z instalacją wymiany powietrza oraz lampą UV, - wyodrębnienie pomieszczenia gospodarczego na środki dezynfekcyjne (wymiary ok. 250 x 150 x250 cm), - wyodrębnienie szatni „czystej” (wymiary 250 x 350 x 270 cm) i montaż szafek na obuwie czyste oraz wieszaków na fartuchy/mundurki czyste, założenie instalacji wentylacyjnej oraz lamp UV, - wyodrębnienie łazienki oraz WC – montaż minimum 3 umywalek im) instalacja 2 toalet (wymiary 300 x 300 x 270 cm), - wyodrębnienie szatni „szarej” – montaż szafek na obuwie „brudne” i fartuchy/mundurki „brudne”, założenie instalacji wentylacyjnej oraz lamp LCD (wymiary ok. 350 x 400 x 270 cm), - wyodrębnienie drugiej śluzy osobowej przy przejściu do strefy brudnej (wymiary ok. 350 x 200 x 270 cm), - montaż dozowników do mydła i dozowników z płynem dezynfekcyjnym do rąk. WAŻNE: Efektem końcowym realizacji zadania ma być dostosowanie posiadanego pomieszczenia o powierzchni 398,25 m2 i kubaturze 2 787 m3 do potrzeb nabywanej linii i realizacji procesu produkcji oraz jednoczesne podwyższenie klasy czystości klasy medycznej do „D” (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. - Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z późniejszymi zmianami; Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych - Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami). Prace dostosowawcze będą prowadzone na terenie funkcjonującego zakładu produkcyjnego. Wykonawca zorganizuje pracę tak, aby zapewnić stały dostęp do terenów i budynków nie objętych zamówieniem. Wykonawca zapozna się z warunkami terenu oraz istniejącymi obiektami budowlanymi. Wszystkie wbudowane materiały, montowane urządzenia i elementy wyposażenia muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie w Rzeczpospolitej Polskiej. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów Wykonawcy. Nie dopuszcza się podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Nie dopuszcza się podzlecania wykonania części lub całości robót innym podmiotom. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196595 Sun, 21 Jul 2019 08:12:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196595 <![CDATA[Wykonanie przebudowy lokali usługowych na parterze i pierwszym piętrze wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji biurowej na klub dziecięcy, oraz lokalu mieszkalnego na drugim piętrze na funkcję dziennego opiekuna w budynku przy ul. Wiejskiej 21 w Gliwicach]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących robót budowlanych: ZADANIE nr 1. Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Wiejskiej 21 w Gliwicach. ZADANIE nr 2. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w budynku przy ul. Wiejskiej 21 w Gliwicach. ZADANIE nr 3. Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji deszczowej oraz wewnętrznej instalacji wod.-kan. w budynku przy ul. Wiejskiej 21 w Gliwicach Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki, które stanowią integralną część niniejszej SIWZ: a: Projekt branżowy budowlany przebudowy lokali usługowych na parterze i pierwszym piętrze wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji biurowej na klub dziecięcy, oraz lokalu mieszkalnego na drugim piętrze na funkcję dziennego opiekuna w budynku przy ul. Wiejskiej 21 w Gliwicach (instalacja elektryczna, słaboprądowa, oddymiania); b: Projekt branżowy budowlany przebudowy lokali usługowych na parterze i pierwszym piętrze wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji biurowej na klub dziecięcy, oraz lokalu mieszkalnego na drugim piętrze na funkcję dziennego opiekuna w budynku przy ul. Wiejskiej 21 w Gliwicach (instalacje sanitarne i grzewcze); c: Projekt budowlano-wykonawczy przyłącza kanalizacji deszczowej w związku z przebudową ½ budynku przy ul. Wiejskiej 21 wraz ze zmianą użytkowania na budynek biurowy oraz dobudową klatki schodowej; d: Projekt budowlano-wykonawczy budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w związku z przebudową ½ budynku przy ul. Wiejskiej 21 wraz ze zmianą użytkowania na budynek biurowy oraz dobudową klatki schodowej e: Branżowe przedmiary robót oddzielnie dla zadania nr 1, zadania nr 2, zadania nr 3. UWAGA: Informujemy, iż w budynku trwają prace związane z wykonywaniem robót ogólnobudowlanych, które nie są objęte przedmiotem zamówienia. Wykonawca/Wykonawcy wybrani w zadaniach zobowiązani będą do „współdzielenia” terenu budowy, oraz uzgodnienia harmonogramu prac wzajemnie przenikających się w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo Budowlane. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196594 Sun, 21 Jul 2019 00:38:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196594 <![CDATA[Prace ratownicze wieży – III etap - drewnianego kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brzyskorzystwi, gm. Żnin]]> Ratownicze prace budowlano-konserwatorskie wieży kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brzyskorzystwi zakładają – III etap: • rozebranie skorodawnych elementów opierzeń i rynien, • rozbiórkę pokrycia dachowego wieży, • prace konserwatorskie elementów więźby dachowej, • wymiana skorodowanych elementów konstrukcji, • impregnacja elementów drewnianych, • wykonanie nowych rynien i rur spustowych oraz opierzeni, • Postawienie konstrukcji na dachu kościoła, • wykonanie nowej instalacji odgromowej Szczegółowy zakres prac został opisany w projekcie budowlanym na podstawie, którego została wydana decyzja konserwatorska z dnia 04.10.2016 r. WZN Nr 214/2016 Kujawsko-Pomorskie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i decyzja budowlana Nr 505 z dnia 24.10.2016 r. Starosty Żnińskiego. Zakres prac zgodny z załączonym do ogłoszenia przedmiarem. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21447 Sat, 20 Jul 2019 23:59:09 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21447 <![CDATA[Prace adaptacyjne w ramach projektu Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Moszczenica]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce na potrzeby pełnienia funkcji Placówki Wsparcia Dziennego w Staszkówce (część 1 zamówienia), wykonanie prac adaptacyjnych dotyczących pomieszczeń w Zespole Szkół w Moszczenicy przeznaczonych na realizację zadań na punkt Placówki Wsparcia Dziennego w Moszczenicy (część 2 zamówienia), wykonanie prac adaptacyjnych dotyczących otoczenia w Zespole Szkół w Moszczenicy przeznaczonego na realizację zadań na punkt Placówki Wsparcia Dziennego w Moszczenicy (część 3 zamówienia). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załączniki nr 6a – 6f do niniejszej SIWZ. Warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Główny kod CPV: 45000000 Roboty budowlane Dodatkowe kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45236000 – 0 Wyrównywanie terenu 45233140 – 2 Roboty drogowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196555 Fri, 19 Jul 2019 18:46:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196555 <![CDATA[Przygotowanie terenu inwestycyjnego na potrzeby firmy Hydropress Wojciech Górzny – część 1]]> Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie: ETAP 1 robót ziemnych: - zebranie wierzchniej warstwy gruntu (humusu), niwelacja terenu do rzędnej 59,7 m n.p.m., - wymiana gruntów nienośnych, namułów, torfów, na nasyp z materiału niewysadzinowego, - wykonanie nasypu z materiału niewysadzinowego zagęszczonego do Is 0,98, - wykonanie nasypu do rzędnej 59,7 m n.p.m., - wykonanie skarpy o nachyleniu 1:1,5 zbrojonej geokratą komórkową wysokości 15 cm, ETAP 2 robót budowlanych – wewnętrzny układ komunikacyjny: - wykonanie parkingów - wykonanie dróg wewnętrznych i placów manewrowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21322 Fri, 19 Jul 2019 17:26:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21322 <![CDATA[Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 998,40 kW w gminie Kowala]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 998,40 kW wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej na działce ew. o nr geod. nr 367/1, 367/3, 368/1, 368/3, 369/1, 369/3, 370/1, 370/3, 371/1, 371/3, 372/1, 372/3, 373/1, 373/3, 374/1, 374/3, 375/1, 375/3, 376/1, 376/1, 376/3, 377/1, 377/3, 378/1, 378/3; obręb 21 Romanów, gmina Kowala, powiat radomski, województwo mazowieckie. Pełna treść zapytania ofertowego oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją techniczną stanowi załączniki do niniejszego ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196435 Fri, 19 Jul 2019 15:24:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196435 <![CDATA[Wykonanie robót hydraulicznych dla PPH "ERAR" Sp. z o.o.]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowego przyłącza do sieci wodociągowej budynku produkcyjnego na działce zlokalizowanej w Różanie gmina 06-230 Różan działka nr 660/12, z wykorzystaniem działki 660/5 obręb Nr0001 Różan. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20112 Fri, 19 Jul 2019 14:34:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20112 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2019 dotyczące wyboru wykonawcy na budowę ścieżki edukacyjnej „Natura 2000”]]> Ścieżka edukacyjna „Natura 2000” będzie charakteryzowała się unikatowymi walorami turystycznymi w związku z wykorzystaniem potencjału środowiskowego tego regionu – dorzecza rzeki Parsęty i Pyszki, a co za tym idzie bogactw obszaru Natura 2000. Przedmiotowa ścieżka będzie niosła za sobą walory edukacyjne. Przedmiot zamówienia obejmuje ciąg komunikacyjny w postaci ścieżek, tarasu widokowego i kładki, które stworzą pętlę planowanego szlaku o długości 200 metrów. W tym celu przeprowadzone zostaną prace melioracyjne w związku z występowaniem podmokłego terenu oraz wyznaczeniem trasy. Na długości całej trasy zostaną umieszczone specjalne tablice informacyjne przedstawiające walory obszaru Natura 2000. Ponadto ustawione zostaną ławki oraz eksponaty zwierząt, co przybliży bliskość zwiedzającym z otaczającą ich naturą. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196363 Fri, 19 Jul 2019 14:33:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196363 <![CDATA[„Budowa i wyposażenie Archipelagu Roztocze – Budowa placów górnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Budach Dzierążyńskich”]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa i wyposażenie Archipelagu Roztocze – Budowa placów górnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Budach Dzierążyńskich” zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania w tym dokumentacją techniczną tj.: 1) dokumentacją projektową – załącznik nr 1A do zapytania, 2) Dodatkowe wymagania dotyczące niektórych elementów przedmiotu zamówienia- załącznik nr 1B do zapytania, 3) przedmiarem robót- załącznik nr 1C do zapytania (załącznik ten ma charakter wyłącznie pomocniczy i nie stanowi wyłącznej podstawy do wyceny robót) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196482 Fri, 19 Jul 2019 14:29:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196482 <![CDATA[Dostawa i montaż urządzeń zielonej sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej, msc. Kamionki 63, 26-140 Łączna na działce gruntu nr ewid. 1003 obręb 01 Czerwona Górka, gmina Łączna.]]> Projekt zakłada budowę placu zabaw o kształcie wieloboku. W obrębie placu zlokalizowane zostaną urządzenia do zabawy, a także ławki, kosze na śmieci i tablica informacyjna. Nawierzchnia będzie zróżnicowana w zależności od strefy funkcjonalnej. W miejscu lokalizacji urządzeń wymagających bezpiecznej strefy amortyzującej upadki będzie to piasek, przy pozostałych urządzeniach trawa. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196455 Fri, 19 Jul 2019 13:45:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196455 <![CDATA[Wybór Wykonawców prac projektowych, robót budowlanych, dostawy i uruchomienia urządzeń aktywnych oraz świadczeń dodatkowych objętych projektami w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie: krakowskim cz. A i Kraków (ID: 3.2.12.20a.21)]]> Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) zaprojektowanie i budowę Sieci szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach na obszarach inwestycyjnych :w następujących Podregionie: krakowskim cz. A i Kraków (ID: 3.2.12.20a.21) 2) przygotowanie Dokumentacji Odbiorowej w standardzie określonym w Załączniku nr 7 do OPZ oraz Geodezyjnej Inwentaryzacji Powykonawczej. 3) Dostawę, instalację i uruchomienie urządzeń aktywnych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zakres świadczenia Wykonawcy obejmuje budowę sieci światłowodowej, w tym przede wszystkim: - przeprowadzenie wizji lokalnej trasy, - przygotowanie definiowanej w IPU Dokumentacji Budowy. - roboty budowlane, w tym zapewnienie materiałów potrzebnych do wykonania tych robót, - typowe prace związane z budową sieci doziemnej w pasie drogi, - budowę mikrokanalizacji, - instalację studzienek kablowych, - instalację szaf wewnętrznych i zewnętrznych, - budowę przyłącza energetycznego do szaf zewnętrznych, - budowę linii napowietrznej, - wykonanie przewiertów, - odtworzenie nawierzchni, - inne prace związane z budową sieci kablowej, - wciąganie lub wdmuchiwanie kabla do mikrokanalizacji, kanalizacji kablowej, przepustów i rurociągów, - instalację samonośnego kabla podwieszanego, - instalację przełącznicy, - instalację oraz spawanie muf przełącznicowych, - instalację sprzęgacza (splittera), - przygotowanie i spawanie kabla abonenckiego w mufie połączeniowej i zostawienie zapasu kabla abonenckiego przy złączu, - instalację szafy wewnętrznej, zawierającej ODF, switch, router, access point wi-fi, wraz z zasilaniem w Jednostkach Oświatowych, - pomiar gotowego łącza światłowodowego, - wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, - kontrolę optymalnego (pod względem kosztów budowy) zaprojektowania przez projektanta powołanej sieci, - wykonywanie zadań informacyjnych związanych z realizowanymi pracami. - dostawę urządzeń aktywnych, Zakres rzeczowy świadczenia Wykonawcy, w tym robót budowlanych określa Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty w Rozdziale II ZO oraz IPU. Następujące części Rozdział II. ZO (Załączniki do OPZ) obejmują informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego: - Standard budowy światłowodowej sieci FTTH – załącznik nr 1 do OPZ - Projekt Koncepcyjny budowy sieci – Załącznik nr 1a do OPZ, - Standard Dokumentacji Budowy – Załącznik nr 6 do OPZ, - Standard Dokumentacji Odbiorowej – Załącznik nr 7 do OPZ, - Wyliczenie Kamieni Milowych – Załącznik nr 9 do OPZ, - Szczegółowe wymagania w zakresie parametrów jakościowych usuwania wad i usterek – Załącznik nr 10 do OPZ, - Opis aplikacji on-line służącej do raportowania postępu prac przez Wykonawcę – Załącznik nr 11 do OPZ, - Zapotrzebowanie i Wymagania dla Urządzeń Aktywnych – Załącznik nr 15 do OPZ (wszystkie jego części) Powołane dokumenty zostaną udostępnione potencjalnym Wykonawcom przez Zamawiającego w formie elektronicznej, za pośrednictwem e-mail niezwłocznie – w terminie 3 (trzech) dni, po uprzednim przesłaniu Zamawiającemu skanu oświadczenia Wykonawcy o zachowaniu poufności, sporządzonego zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do IDW, podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy wraz z: a) skanami dokumentów potwierdzających to umocowanie oraz b) skanem potwierdzenia nadania oryginałów powołanych dokumentów do Zamawiającego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi na wykonane świadczenia Wykonawcy na warunkach określonych w IDW oraz IPU. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Szczegółowe wymagania dotyczące podwykonawców określa IPU. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. UWAGA! Z uwagi na ograniczenia techniczne Bazy Konkurencyjności związane z maksymalnym rozmiarem dołączanych dokumentów, uniemożliwiające publikację całości OPZ w Bazie Konkurencyjności, następujące dokumenty, zostały udostępnione w witrynie internetowej Zamawiającego pod adresem https://fibee.pl, w zakładce „ogłoszenia”: - Lista Adresów - Wyliczenie Gospodarstw Domowych – Załącznik nr 2 do OPZ - Lista Punktów Adresowych (Gospodarstw Domowych – wraz z określeniem ich atrybutów), zadeklarowanych do objęcia zasięgiem sieci w złożonym przez Zamawiającego wniosku o dofinansowanie dla poszczególnych Obszarów – Załącznik nr 2a do OPZ - Wyliczenie Jednostek Oświatowych – Załącznik nr 3 do OPZ https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196374 Fri, 19 Jul 2019 13:22:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196374 <![CDATA[„Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w wolnostojącym budynku warsztatowym z częścią biurowo-socjalną w Ostródzie na działce nr ew. 186/5, obr. 0010, jedn. ew. 281501_1 Miasto Ostróda, województwo warmińsko-mazurskie” w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Żeglugi Ostródzkiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.]]> Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w wolnostojącym budynku warsztatowym z częścią biurowo-socjalną w Ostródzie na działce nr ew. 186/5, obr. 0010, jedn. ew. 281501_1 Miasto Ostróda, województwo warmińsko-mazurskie”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196422 Fri, 19 Jul 2019 12:47:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196422 <![CDATA[Instalacja fotowoltaiczna o mocy 0,40704 MW]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,40704 MW na potrzeby własne Zamawiającego, wraz z infrastrukturą techniczną (doziemną instalacją elektryczną, montażem inwerterów, kontenerową stacją transformatorową) oraz budowa linii kablowej SN/nN, wraz z uruchomieniem instalacji oraz przeprowadzeniem wszelkich badań i pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi, a w szczególności normą PN-EN 62446-1:2016 „Systemy fotowoltaiczne (PV) -- Wymagania dotyczące badań, dokumentacji i utrzymania -- Część 1: Systemy podłączone do sieci -- Dokumentacja, odbiory i nadzór”, oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196404 Fri, 19 Jul 2019 12:43:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196404 <![CDATA[Wykonanie nawierzchni bezpiecznej urządzeń siłowni zewnętrznej przy Ścieżce Zdrowia Hrabiny Thun-Hohenstein w Kończycach Wielkich]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni bezpiecznej urządzeń siłowni zewnętrznej zlokalizowanych wzdłuż Ścieżki Zdrowia Hrabiny Thun-Hohenstein. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21385 Fri, 19 Jul 2019 11:56:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21385 <![CDATA[roboty budowlane ( budowa hali produkcyjnej ) na zasadzie Generalnego Wykonawcy]]> Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane ( budowa hali produkcyjnej ) na zasadzie Generalnego Wykonawcy, zgodnie z dokumentacją budowlaną. Według projektu po między osiami : od 7.1h do 10h od Ah do Ih z pomieszczeniami technicznymi: nr T1 , T2 , T3 , H11 , H12 UWAGA : Z WYŁĄCZENNIEM BUDYNKU BIUROWEGO. Z PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYŁĄCZONE SĄ PRACE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ BUDYNKU BIUROWEGO. http://hybsz.pl/pl/aktualnosci/dotacja/ https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21380 Fri, 19 Jul 2019 11:15:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21380 <![CDATA[Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z kompleksową modernizacją energochłonnych budynków wraz z montażem instalacji OZE.]]> Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z kompleksową modernizacją energochłonnych budynków wraz z montażem instalacji OZE, obejmujące: 1. Uszczelnienie dachu hali produkcyjnej 2. Wymiana oświetlenia w hali produkcyjnej 3. Wymiana wentylatorów 4. Zakup bramy hali produkcyjnej 5. Montaż paneli fotowoltaicznych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196372 Fri, 19 Jul 2019 11:03:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196372 <![CDATA[Modernizacja przyłącza kanalizacyjnego przy Zespole Szkół w Kostomłotach Drugich]]> Przedmiotem zamówienia jest: modernizacja 50m przyłącza kanalizacyjnego przy Zespole Szkół w Kostomłotach Drugich w ramach projektu „Rozwój infrastruktury szkół podstawowych w Gminie Miedziana Góra” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Osi 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196370 Fri, 19 Jul 2019 10:49:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196370 <![CDATA[Budowa Parku Etnograficznego w Niechorzu.]]> 1. Zakres robót obejmuje I etap inwestycji polegającej na budowie Parku Etnograficznego w Niechorzu. Docelowo kompleks ma odtwarzać zabudowę dawnej osady rybackiej i stanowić siedzibę Muzeum Rybołówstwa w Niechorzu. 2. Roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia należy wykonać na podstawie załączonej dokumentacji projektowej, w tym: zatwierdzonego projektu budowlanego oraz przedmiaru robót. 3. Zakres prac obejmuje budowę budynków oznaczonych w dokumentacji projektowej numerami 4 i 5 tzn. budynku wystawowego i wystawowo-gastronomicznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz budowę pieca chlebowego i wędzarni w historycznej technologii. Pozostałe informacje znajdują się w Zapytaniu ofertowym, które stanowi załącznik do ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196337 Fri, 19 Jul 2019 09:49:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196337 <![CDATA[Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Hetmana Jana Zamoyskiego w Zamościu polegającej na dociepleniu ścian zewnętrznych metodą lekką – mokrą w wybranym systemie posiadającym Europejską aprobatę techniczną (ETA) oraz wykonanie remontu ścian, balkonów, instalacji odgromowej wraz z pozostałymi robotami towarzyszącymi.]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Hetmana Jana Zamoyskiego w Zamościu polegającej na dociepleniu ścian zewnętrznych metodą lekką – mokrą w wybranym systemie posiadającym Europejską aprobatę techniczną (ETA) oraz wykonanie remontu ścian, balkonów, instalacji odgromowej wraz z pozostałymi robotami towarzyszącymi. Prace te przewidziano w 5 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy: ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 28 – działka nr 368/35 obr. 066401_1.0001; ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 32 – działka nr 368/30 obr. 066401_1.0001; ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 34 – działka nr 368/28 obr. 066401_1.0001; ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 36 – działka nr 368/32 obr. 066401_1.0001; ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 38 – działka nr 368/37 obr. 066401_1.0001 . Wyżej wymienione budynki mieszkalne tworzą jedno zadanie osiedlowe w kolorze niebieskim. Integralną część niniejszego Zapytania ofertowego stanowią załączniki Nr 4 – Przedmiary Robót i Nr 5 – Dokumentacja Techniczna: Projekt budowlany termomodernizacji i kolorystyki elewacji, Instrukcja ITB wzmocnienia prefabrykowanych ścian warstwowych, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz Oświadczenie projektanta. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196332 Fri, 19 Jul 2019 09:42:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196332 <![CDATA[Brześć Kujawski, kościół p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika (XIVw.) : remont elewacji zachodniej]]> Zakres prac ¬- odbicie tynków zapraw oraz usunięcie spoin - wymiana kształtek profilowych z cegły gotyckiej - naprawa murów i uzupełnienie masami barwionymi - czyszczenie strumieniowo-ścierne - malowanie poszczególnych partii cegieł - impregnacja powierzchniowa - iniekcja rys i pęknięć - instalacja odgromowa - obróbki z blachy miedzianej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21333 Fri, 19 Jul 2019 08:07:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21333 <![CDATA[I. Poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej 12 w Ornecie. II. Instalacja OZE dla budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 12 w Ornecie polegająca na zastosowaniu kolektorów słonecznych]]> PROJEKT I. Termomodernizacja 1. Docieplenie przegród budowlanych: ściany fundamentowe, ściany kondygnacji nadziemnych, stropodach, strop nad piwnicami, daszki wiatrołapów. 2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych 3. Zagospodarowanie terenu: odtworzenie i naprawa utwardzonych ciągów pieszych, rozebranych w związku z prowadzonym dociepleniem ścian przyziemia; wykonanie opaski wokół budynku; uporządkowanie terenów zielonych po zakończeniu robót budowlanych. 4. Roboty ogólnobudowlane związane z wykonywaną termomodernizacją 1/. Remont klatek schodowych i pomieszczeń wspólnych 2/. Wymiana pokrycia dachowego, kominy, obróbki blacharskie 3/. Zagospodarowanie terenu: - ciągi piesze i opaski wokół budynku - nawierzchnie trawiaste - nasadzenia ozdobne PROJEKT II. Wykonanie instalacji solarnej; węzeł ciepła. 1. Podkonstrukcja pod instalację 2. Instalacja 3. Przystosowanie pomieszczenia węzła wraz z wyposażeniem 4. Instalacja elektryczna na potrzeby instalacji solarnej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21362 Thu, 18 Jul 2019 22:06:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21362 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2019 na dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 39,6 kWp na dachu obiektu znajdującego się pod adresem: Łapiguz 2K, 22-400 Zamość. Instalacja ma za zadanie zredukować pobór energii elektrycznej, pobranej z publicznej sieci energetycznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego Dokumentacja projektowa dostępna jest w zakładzie produkcyjnym, adres: Łapiguz 2K, 22-400 Zamość, gdzie zlokalizowany jest budynek, na którym instalowana będzie elektrownia fotowoltaiczna. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem realizacji robót oraz ich zakresem, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumentację projektową w celu przygotowania oferty. Udostępnienie tej dokumentacji będzie miało miejsce w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim wniosku Wykonawcy i uzgodnieniu terminu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196285 Thu, 18 Jul 2019 21:33:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196285 <![CDATA[Zaproszenie do złożenia oferty na: Wybór wykonawcy robót budowlanych na dokończenie zadania w ramach Projektu nr RPMP.11.01.01-12-0572/17 pod nazwą: „Rewitalizacja i rozbudowa sali teatralno- widowiskowej wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w obiekcie zabytkowym Kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża Filipa Neri, zlokalizowanym w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 9.”]]> 1. Przedmiotem Zapytania Ofertowego jest dokończenie w sposób kompleksowy robót budowlanych i konserwatorskich wraz z uzyskaniem niezbędnych dokumentów pozwalających na użytkowanie inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie, remoncie i rewitalizacji istniejącej sali teatralno-widowiskowej Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri na działce nr 21 obręb 229 przy ul. Piłsudskiego 9 w Tarnowie w ramach zadania „Rewitalizacja i rozbudowa sali teatralno-widowiskowej wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą”. Pierwotnie sala teatralno-widowiskowa, zwana również „Oratorium”, pełniła funkcję kaplicy. Jest ona zlokalizowana bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną nr 22 obr. 229. Dojście do sali teatralno-widowiskowej odbywa się poprzez przedsionek prawej nawy kościoła od strony ul. Piłsudskiego. Do budynku oratorium, od strony wschodniej, dobudowano, w stanie surowym, niezamkniętym budynek, który jest realizowany również w ramach ww. zadania. Roboty konserwatorskie zostaną przeprowadzone w dawnym prezbiterium w budynku Oratorium i dotyczą one polichromii ściennych oraz rekonstrukcji dębowego ołtarza. Zarówno nowobudowany budynek, jak i „Oratorium” przeznaczone są na cele społeczne – statutowe Kongregacji. Dostęp do terenu budowy przez teren sąsiedniej działki od strony południowej wymaga uzyskania zgody właściciela posesji. Teren działki nr 21 obr. 229 w Tarnowie znajduje się na obszarze układu urbanistycznego Miasta Tarnowa wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr A-86 z dnia 12.04.1976 r.”. 2. Przedmiot umowy pn. „Rewitalizacja i rozbudowa sali teatralno- widowiskowej wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w obiekcie zabytkowym Kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża Filipa Neri, zlokalizowanym w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 9” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.11. Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196264 Thu, 18 Jul 2019 21:02:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196264 <![CDATA[budowa instalacji fotowoltaicznej dla Rodzina Sp. z o.o. w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pn. INWESTYCJE w OZE w FIRMIE RODZINA Sp. z o.o w IŁAWIE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego]]> Zakres zamówienia obejmuje budowę 1 instalacji fotowoltaicznej w istniejącej infrastrukturze i lokalizacji Wnioskodawcy: działka 96/7, pow. iławski, m. Iława, Al. Jana Pawła II 14 (woj. warmińsko-mazurskie). Instalacja fotowoltaiczna zbudowana z 2 sekcji o mocy nominalnej 39,96 kWp z zastosowaniem 148 szt. inteligentnych modułów fotowoltaicznych o mocy 270Wp - po 74 moduły fotowoltaiczne x 270 Wp na każda sekcję, inwerter 17 kW na każdą sekcję, instalacja posadowiona na dachu. Wykonanie monitoringu instalacji fotowoltaicznej z danymi chwilowymi i historycznymi z analizą danych produkcji i bilansowania energii na serwerze zewnętrznym. Wyłączenie pożarowe i awaryjne - układ powodujący rozłączenie instalacji fotowoltaicznej w taki sposób, aby nigdzie nie występowało napięcie większe od napięcia bezpiecznego. Bezpośrednio po zakończeniu prac przeprowadzić próby funkcjonalne Wył. P.Poż. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196279 Thu, 18 Jul 2019 20:09:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196279 <![CDATA[„Budowa Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich rodzin w miejscowości Strzeżów Drugi”]]> Opis przedmiotu zamówienia Projekt obejmuje wykonanie prac remontowo-budowlanych w istniejącym i nieużytkowanym dwukondygnacyjnym budynku szkoły z 1960r., usytuowanym w Strzeżowie Drugim, w płn. wsch. części działki nr ewid. 155., ze zmianą jego funkcji użytkowej na „Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ich Rodzin”. Planowana jest jego przebudowa i nadbudowa o poddasze użytkowe istniejącego budynku oraz jego rozbudowa w poziomie trzech kondygnacji nadziemnych (parter, piętro i poddasze) w kierunku północnym, a także jego dalsza rozbudowa w poziomie dwóch kondygnacji (parter i poddasze) w kierunku zachodnim oraz wymianą instalacji wewnętrznych tj: wod - kan., centralnego ogrzewania wraz z przebudową sieci wodociągowej i budową przyłącza wodociągowego, przebudową, utwardzeniem działki (drogi wew. i dojścia) rozbiórką 2 (dwóch) budynków gospodarczych, budową drogi zjazdowej z drogi krajowej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196276 Thu, 18 Jul 2019 19:12:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196276 <![CDATA[Wydłużenie toru suwnicy bramowej poprzez wykonanie czterech nowych odcinków toru 2 x 9 mb i 2 x 90 mb wraz z fundamentem w ramach projektu ,,Przebudowa terminala kontenerowego Łódź-Olechów’’.]]> 1. Przedmiotem przetargu jest wydłużenie toru suwnicy bramowej poprzez wykonanie czterech nowych odcinków toru 2 x 9 mb i 2 x 90 mb wraz z fundamentem polegające na: • Realizacji robót budowlanych zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz 6a (Projekt Budowlany wydłużenia istniejącego toru podsuwnicowego oraz projekt nakładczy); • Opracowanie dokumentacji powykonawczej po realizacji w/w prac budowlanych (z uwzględnieniem prac geodezyjnych); • Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, w tym dopuszczenia do eksploatacji przez Transportowy Dozór Techniczny, PKP SA, PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi. 2. Wykonanie przebudowy instalacji kanalizacji deszczowej W związku z kolizją budowanego toru suwnicy zachodzi konieczność przebudowy kanalizacji deszczowej wg projektu. Przebudowa istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej z rur fi 150 i fi 250 a) Likwidacja istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez zaślepienie kanału deszczowego. b) Wykonanie nowej instalacji deszczowej : • Realizacji robót budowlanych zgodnie z załącznikiem nr 6, 6a oraz 7 (Projekt Budowlany wydłużenia istniejącego toru podsuwnicowego, przedmiar nakładczy oraz projekt budowalny „Odwodnienie dla potrzeb rozbudowy torowiska”; • Opracowanie dokumentacji powykonawczej po realizacji w/w prac budowlanych (z uwzględnieniem prac geodezyjnych); • Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Zamawiający informuje, iż prace wykonywane w ramach realizacji powyższego postępowania muszą odbywać się w harmonii z działaniem terminala. W związku z powyższym w przypadku informacji o konieczności wykonania operacji terminalowych, Wnioskodawca poinformuje Wykonawcę o tym fakcie czego wynikiem będzie wstrzymanie prac budowlanych na czas wykonania prac związanych z działalnością statutową Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196260 Thu, 18 Jul 2019 16:57:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196260 <![CDATA[„Przedszkole szansą rozwoju dla każdego dziecka w Gminie Batorz”]]> Zamawiający realizujący Projekt, zaprasza do przedstawienia ofert na realizację robót budowlanych polegających na przeprowadzeniu robót adaptacyjnych związanych z utworzeniem nowego oddziału przedszkolnego w miejscowości Batorz Pierwszy (miejsce realizacji inwestycji: Batorz Pierwszy 80, 23-320 Batorz, pomieszczenia Przedszkola Samorządowego – I piętro budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Batorzu Pierwszym), obejmujących: 1) dostosowanie istniejących pomieszczeń sanitarnych, 2) dostosowanie pomieszczenia na szatnię, 3) remont pomieszczeń dydaktycznych dla przedszkolaków, 4) dostosowanie klatki schodowej poprzez wykonanie krat zabezpieczających. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196221 Thu, 18 Jul 2019 15:25:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196221 <![CDATA[Wykonanie remontu konstrukcji i pokrycia dachu oraz ścian wieńcowych zabytkowego kościoła p.w. Świętego Michała Archanioła w Księżym Lesie]]> Przedmiotem projektu jest wykonanie remontu konstrukcji i pokrycia dachu oraz ścian wieńcowych zabytkowego kościoła p.w. Świętego Michała Archanioła w Księżym Lesie. W ramach prowadzonych prac przewiduje się: • Rozbiórka wewnętrznych okładzin z płyt gipsowo - kartonowych • Wymiana gontów na dachach, sobotach i ścianach wieńcowych • Remont konstrukcji sobotów od strony północnej • Naprawa ścian wieńcowych • Remont konstrukcji więźby dachowej i stropów • Remont murowanej kruchty • Remont krypty • Renowacja ślusarki okiennej i stolarki drzwiowej • Remont podmurówki • Wymiana betonowej rynny odwadniającej • Sprawowanie obowiązków kierownika robót budowlanych oraz kierownika prac konserwatorskich https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195915 Thu, 18 Jul 2019 15:16:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195915 <![CDATA[Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dotyczących wymiany wewnątrzzakładowej sieci ciepłowniczej wykonanej w tradycyjnej technologii na technologię rur preizolowanych w ramach realizacji projektu pn.: „Inwestycja w kogenerację oraz zwiększenie efektywności energetycznej spółki Larkis”, dla Larkis Sp. z o.o., z siedzibą w Dobczycach (32-410) przy ul. Obwodowej 4.]]> Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dotyczących wymiany wewnątrzzakładowej sieci ciepłowniczej wykonanej w tradycyjnej technologii na technologię rur preizolowanych w ramach realizacji projektu pn.: „Inwestycja w kogenerację oraz zwiększenie efektywności energetycznej spółki Larkis”, dla Larkis Sp. z o.o., z siedzibą w Dobczycach (32-410) przy ul. Obwodowej 4. Zamówienie realizowane jest na podstawie Umowy nr RPMP.04.02.00-12-0211/18-00, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 , 4 Oś Priorytetowa Polityka Energetyczna , Działanie 4.2 EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196208 Thu, 18 Jul 2019 15:05:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196208 <![CDATA[Rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ulicy Wyzwolenia 28 w Olsztynie poprzez remont]]> Prace budowlano / konserwatorskie przy rewitalizacji budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Olsztynie przy ulicy Wyzwolenia 28 polegające na: Remont dachu Wymiana stolarki okiennej w lokalach Prace konserwatorskie piwnic https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21336 Thu, 18 Jul 2019 14:44:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21336 <![CDATA[Wykonanie systemu fotowoltaicznego, montaż pomp ciepła, wyposażenie węzła cieplnego oraz wykonanie przyłącza energetycznego]]> Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie systemu fotowoltaicznego, montaż pomp ciepła, wykonanie przyłącza energetycznego oraz instalację systemu monitoringu przemysłowego w związku z planowaną realizacją projektu pt. „Wzrost wykorzystania OZE poprzez instalację paneli fotowoltaicznych i montaż pompy ciepła w ośrodku wypoczynkowym Hosteria na Mazurach” ubiegającego się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20769 Thu, 18 Jul 2019 14:13:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20769 <![CDATA[ZADANIE V – PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. STAROMIEJSKIEJ W ZŁOTORYI]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Staromiejskiej w Złotoryi, działka nr 57, 127/10, 128, 148/1, 1051, 1052 (obręb 3) Miasto Złotoryja 022602_1. Zakres prac obejmuje m in.: – rozebranie i odtworzenie nawierzchni, - wykonanie wykopów, podłoża z materiałów sypkich, zasypanie wykopów , - wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej metodą krakingu z jednoczesną likwidacją istniejącego odcinka sieci, - wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej metodą przewiertu sterowanego, - projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej wykonać z rur polietylenowych trójwarstwowych TS DOQ De225, - montaż studzienek kanalizacyjnych systemowych DN 600mm PP - montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych DN 1000mm wyposażonych we włazy klasy D400 - włączenie do istniejącej studni, – oraz roboty towarzyszące, 2. Szczegółowy zakres robót został przedstawiony w części III SIWZ - OPZ https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196144 Thu, 18 Jul 2019 12:09:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196144 <![CDATA[Remont budynku wielorodzinnego przy ul. Pochyłej 10 w Bytowie]]> Remont budynku wielorodzinnego przy ul. Pochyłej 10 w Bytowie, dofinansowany w oparciu o fundusze strukturalne z Unii Europejskiej na realizację Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 8 Konwersja, Działanie 8.1 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185916 Thu, 18 Jul 2019 11:56:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185916 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2019 dotyczące wyboru Wykonawcy Budowa pawilonu wielofunkcyjnego – etap II budowa nowej części pawilonu – konstrukcja hali stalowej]]> Przedmiot zamówienia polega na dostawieniu do południowej i zachodniej elewacji budynku jednorodzinnego hali stalowej wielofunkcyjnej, zwanej też pawilonem wielofunkcyjnym. Konstrukcję hali stanowić będzie szkielet z profili stalowych tworzących ramy zakotwione w żelbetowych stopach fundamentowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196088 Thu, 18 Jul 2019 11:12:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196088 <![CDATA[Przeprowadzenie termomodernizacji obiektu usługowo handlowego zlokalizowanego przy ulicy Sobieskiego 5 34-480 Jabłonka]]> Przedmiotem zamówienia jest modernizacja energetyczna przedsiębiorstwa w zakresie ścian zewnętrznych budynku nad i pod gruntem, stropu do strychu, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej. Modernizacja systemu ogrzewania - montaż pompy ciepła powietrze-woda, grzejniki z zaworami i głowicami termostatycznymi, przewody rozprowadzające wraz z izolacją techniczną. Modernizacja systemu przygotowania c.w.u. montaż wysokosprawnych perlatorów wody wraz z automatycznymi bateriami bezdotykowymi i ogranicznikiem czasowym wypływu wody. Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 16,2 kWp na dachu obiektu, montaż systemu wentylacji z odzyskiem ciepła, modernizacja oświetlenia na led https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21310 Thu, 18 Jul 2019 05:59:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21310 <![CDATA[Zapytanie ofertowe NR 1/2019/0036/UR-D]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych lokalu wynajętego przez Zamawiającego celem jego dostosowania do wymogów, jakie muszą spełniać lokale przeznaczone do opieki nad dziećmi do lat 3 i prowadzeniu w lokalu żłobka określone w ustawie z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.) oraz w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 72). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196036 Wed, 17 Jul 2019 20:32:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196036 <![CDATA[Wykonanie instalacji solarnej w ramach projektu pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych SM „Przyszłość” w Iławie]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji solarnej w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych SM „Przyszłość” w Iławie”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21301 Wed, 17 Jul 2019 20:25:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21301 <![CDATA[Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych SM „Przyszłość” w Iławie]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych SM „Przyszłość” w Iławie”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21300 Wed, 17 Jul 2019 20:17:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21300 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 01/2019/EFS]]> Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i montaż bezpiecznej nawierzchni na plac zabaw (płyty warstwowe z granulatu gumowego SBR z barwioną wierzchnią warstwą, zgodne z normą PN-EN 1177J2018 o wymiarze 50cmx50cmx4cm) – 180 m2 oraz zakup i montaż wyposażenia placu zabaw – huśtawka typu bocianie gniazdo, bajkowy domek dla dzieci o wymiarach 163x140x128 cm lub 164x140x 129 cm z tworzywa sztucznego, mini zjeżdżalnia – plac zabaw Drzewko o wymiarach 220x180 cm z tworzywa sztucznego w terminie do 21.08.2019 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196027 Wed, 17 Jul 2019 19:29:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196027 <![CDATA[na wykonanie remontu i adaptacji lokali handlowo – usługowych zlokalizowanych na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego na żłobek w Białymstoku]]> 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe wykonanie remontu i adaptacji lokali handlowo – usługowych zlokalizowanych na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego na żłobek w Białymstoku w ramach projektu „Zachowanie równowagi praca - życie możliwe także w gminie Supraśl”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1. 3. Przedmiot zamówienia nie jest podzielony na części. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196024 Wed, 17 Jul 2019 18:56:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196024 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/3.2.1/2019 budowa hali produkcyjnej z zapleczem administracyjno-socjalnym i robotami towarzyszącymi oraz dostawa i montaż suwnic bramowych i hali namiotowej.]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa hali produkcyjnej z zapleczem administracyjno-socjalnym i robotami towarzyszącymi oraz dostawa i montaż suwnic bramowych i hali namiotowej, zgodnie z zakresami przedstawionymi poniżej Zakres 1. Roboty budowlano-montażowe i instalacyjne Zakres 2. Dostawa i montaż 2 szt. suwnic bramowych Zakres 3. Dostawa i montaż hali namiotowej Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych Ministra Rozwoju z dnia 19 lipca 2017 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020 (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195897 Wed, 17 Jul 2019 17:06:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195897 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2019 na Wykonawcę robót budowlanych, polegających na realizacji prac wykończeniowych budynku wraz z wykonaniem pokoju autonomicznego wyposażeniem oraz altany z piecem do tradycyjnego wypieku chleba wraz z wyposażeniem, w ramach projektu pn. „Rozwój usług turystycznych na terenie gminy Poddębice poprzez inwestycję w budowę infrastruktury turystycznej i uruchomienie nowych innowacyjnych usług turystycznych”]]> Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane robót budowlanych, polegających na realizacji prac wykończeniowych budynku wraz z wykonaniem pokoju autonomicznego wyposażeniem oraz altany z piecem do tradycyjnego wypieku chleba wraz z wyposażeniem w obiekcie położonym w Poddębicach ul. Łódzka 76/78, dz. 138, 139, 140, 141 OBR9 w ramach projektu pn. „Rozwój usług turystycznych na terenie gminy Poddębice poprzez inwestycję w budowę infrastruktury turystycznej i uruchomienie nowych innowacyjnych usług turystycznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków EFRR, Oś priorytetowa VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny Regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej. Dla budynku opracowana została następująca dokumentacja projektowo – budowlana: 1. Dokumentacji projektowej (rzuty elewacji z wymiarami, rzuty pięter, rzuty poprzeczne). 2. Pozwolenia na budowę (pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Poddębickiego w dniu 25 maja 2016 r. nr 128/2016, przeniesione w dniu 9 czerwca 2016 r. – Decyzja nr 24/2016, obejmujące rozbudowę budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce oznaczonej nr ewid. grunt. 138, 139 i 140 (obręb miasta Poddębice), wraz ze zmianą sposobu użytkowania na bazę noclegową o powierzchni łącznej 564,10 m kw.). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195979 Wed, 17 Jul 2019 15:28:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195979 <![CDATA[Roboty naprawcze - uzupełniające w ramach inwestycji „Kompleksowa termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej w gminie Lipsko”]]> 1. „Roboty naprawcze - uzupełniające w ramach inwestycji „Kompleksowa termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej w gminie Lipsko”. Zamówienie obejmuje wykonanie robót naprawczych niewykonanych lub nienależycie wykonanych przez poprzedniego wykonawcę w ramach zadania „Kompleksowa termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej w gminie Lipsko”. Zakres robót obejmuje m.in: a) Budynek świetlicy wiejskiej w Krępie Kościelnej: - przeniesienie podgrzewacza wody z garażu do pomieszczenia świetlicy, - wykonanie ocieplenia cokołu budynku z płyt styropianowych – 38,76 m2, - montaż uziomów szpilkowych – szt. 2 - wykonanie pokrycia daszka nad wejściem głównym blachą – 1,3 m2 - montaż zlewozmywaka z odprowadzeniem – 1 szt. b) Budynek świetlicy w Wiśniówku: - demontaż schodów wejściowych betonowych, - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, - sfrezowanie posadzki betonowej - 8 m2 - podniesienie nadproży w drzwiach wewnętrznych, - montaż puszek instalacji odgromowej – szt. 8 - demontaż i ponowny montaż parapetów zewnętrznych – 14,56 m2 - demontaż i ponowny montaż obróbek blacharskich kominów oraz ogniomurów -32,62 m2 - naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną – 40 m2 - montaż umywalek i przepływowych podgrzewaczy wody z wykonaniem zasilania w wodę i prąd, - wykonanie posadzek oraz cokołów z płytek gresowych powierzonych przez zamawiającego – 391,58 m2. - wykonanie ocieplenia cokołu budynku z płyt styropianowych c) Budynek świetlicy w Katarzynowie - wykonanie ocieplenia cokołu budynku z płyt styropianowych – 36,88 m2, - demontaż sufitu z płyt OSB, wypoziomowanie i ponowny montaż sufitu – 63,3 m2 - wykonanie obróbek blacharskich (pas podrynnowy i nadrynnowy) - wymiana podejścia do grzejnika przepływowego – szt. 2 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195975 Wed, 17 Jul 2019 15:20:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195975 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr: WRPO/02/2019 z dnia 17.07.2019]]> Przedmiot zamówienia: zakup materiałów i robót budowlanych na cele przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku mieszkalnego z przewagą funkcji usługowej przy ul. Ługańskiej 5 w Poznaniu (dz. Nr 9/2, ark. 32, obręb Kobylepole). Zakres zadania obejmuje: 1. Roboty 1 piętra – 185,34 m. kw.: 1.1. Stolarka okienna i drzwiowa oraz ślusarka – 35,12 m. kw. 1.2. Elewacje – 310 m. kw. 2. Roboty 2 piętra – 139,08 m. kw. 2.1. Stolarka okienna i drzwiowa oraz ślusarka – 31,11 m. kw. 2.2. Elewacje – 233 m. kw. Zadanie należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, który wraz z rysunkami dostępny jest w Załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. Wymagania minimalne dotyczące adekwatności do wymagań projektu są zawarte w projekcie wykonawczym, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Oferent może zaproponować parametry równoważne, zgodne z projektem. Oferent musi zaproponować parametry zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Zadanie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi procedurami, normami, przepisami oraz sztuką budowlaną. Zastosowane wyroby budowlane muszą spełniać wszelkie wymogi wynikające z przepisów ustawy Prawo Budowlane. Zamawiający posiada aktualne prawomocne pozwolenie na budowę – Decyzja nr 2386/2018. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195957 Wed, 17 Jul 2019 14:44:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195957