Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Roboty budowlane https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Mon, 20 May 2019 21:30:35 +0200 <![CDATA[Nr referencyjny ZP/3/2019/RB „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej na terenie miejscowości Klucze”]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane na terenie miejscowości Klucze w rejonie ulic: Pocztowa, Miodowa, Łączna, Gołębia, Krótka, Kręta i Szkolna, w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185828 Mon, 20 May 2019 18:40:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185828 <![CDATA[Kontrakt 2 - Przebudowa sieci wodociągowej w Skarbimierzu - osiedlu]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie osiedla Skarbimierz,wraz z robotami odtworzeniowymi nawierzchni po robotach montażowych. Do przebudowy przeznaczony jest wodociąg o średnicy 225 mm i łącznej długości około 1,83 km. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18502 Mon, 20 May 2019 18:26:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18502 <![CDATA[Zapytanie 2/2019 POIR - roboty budowlane w zakresie hali]]> Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane – budowa hali (bez instalacji) przy ul. Żuławskiej w Elblągu w ramach projektu pn.: „Wdrożenie przez przedsiębiorstwo SOLPIO unikalnej technologii wytwarzania oraz restauracji mebli custom design z wykorzystaniem inżynierii odwrotnej”, zwanego dalej projektem, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.2 Kredyt technologiczny. Zakres oraz parametry techniczne robót budowlanych zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18493 Mon, 20 May 2019 16:33:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18493 <![CDATA[„Budowa hali produkcyjnej z częścią socjalno-biurowo-laboratoryjną, montażem suwnicy, kompletnej kabiny lakierniczej oraz budową i wyposażeniem stanowiska testowego”]]> Przedmiotem zamówienia jest Budowa hali produkcyjnej z częścią socjalno-biurowo-laboratoryjną wraz z dostawą i montażem infrastruktury towarzyszącej wg specyfikacji. W szczególności jest to realizacja 7 zadań: Zadanie nr 1 - Hala produkcyjna z częścią socjalno-biurowo-laboratoryjną (parter) Zadanie nr 1a – Część socjalno-biurowo-laboratoryjna (piętro) Zadanie nr 2 – Infrastruktura towarzysząca Zadanie nr 3 - Sprężarkownia Zadanie nr 4 – Suwnica Zadanie nr 5 – Kompletna linia lakiernicza Zadanie nr 6 – Kompletne stanowisko testowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185859 Mon, 20 May 2019 16:09:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185859 <![CDATA[Budowa hali]]> Budowa hali zgodnie z zapytaniem ofertowym z załączenia https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18490 Mon, 20 May 2019 15:42:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18490 <![CDATA[Wykonanie robót budowlanych w zakresie: Przebudowy sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej - Etap 2 cz. 1 w podziale na zadania: Zad.10 Modernizacja sieci wodnej rozdzielczej od preizolacji przy K-1110/A do K-1115 os. Dąbrowa Przemysłowa; Zad.14 Modernizacja sieci wodnej rozdzielczej z Sp-631/9 ul. Przyborowskiego do K-40 ul. Broniewskiego]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac demontażowych, budowlano-montażowych, dostawa materiałów budowlanych związanych z przebudowy sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej - Etap 2 cz. 1 w podziale na zadania: Zad.10 Modernizacja sieci wodnej rozdzielczej od preizolacji przy K-1110/A do K-1115 os. Dąbrowa Przemysłowa. Zad.14 Modernizacja sieci wodnej rozdzielczej z Sp-631/9 ul. Przyborowskiego do K-40 ul. Broniewskiego wraz z przyłączami. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185965 Mon, 20 May 2019 14:30:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185965 <![CDATA[„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej na terenie miejscowości Klucze” Nr referencyjny ZP/1/2019/RB ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 14.05.2019 r.]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane na terenie miejscowości Klucze w rejonie ulic: Pocztowa, Miodowa, Łączna, Gołębia, Krótka, Kręta i Szkolna, w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185955 Mon, 20 May 2019 14:12:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185955 <![CDATA[Przeprowadzenie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania w dwóch salach dydaktycznych zlokalizowanych na poddaszu budynku ZDZ w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie robót budowlano polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania w dwóch salach dydaktycznych zlokalizowanych na poddaszu budynku ZDZ w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok (zgodnie z punktem 2.3 zapytania ofertowego). Zamówienie nie będzie udzielne w częściach. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania realizowane będzie wg podanych przedmiarów podanych w zapytaniu ofertowym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185933 Mon, 20 May 2019 14:07:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185933 <![CDATA[Wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej w 3 pracowniach fryzjerskich w budynku ZDZ w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok.]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej w 3 pracowniach fryzjerskich w budynku ZDZ w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok. Zamówienie nie będzie udzielne w częściach. Wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej w 3 pracowniach fryzjerskich będzie wg podanych przedmiarów w zapytaniu ofertowym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185961 Mon, 20 May 2019 14:01:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185961 <![CDATA[Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Limanowskiego nr 3 i Juliusza Słowackiego nr 23 w Wałbrzychu (umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.04-02-0170/16-00 z dnia 25.03.2019r.), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 6. Infrastruktura spójności społecznej, działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025.]]> Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Limanowskiego nr 3 i Juliusza Słowackiego nr 23 w Wałbrzychu (umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.04-02-0170/16-00 z dnia 25.03.2019r.) Zakres prac Wykonanie remontu elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Bolesława Limanowskiego nr 3 i ul. Juliusza Słowackiego nr 23 w Wałbrzychu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185951 Mon, 20 May 2019 13:58:20 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185951 <![CDATA[Rozbudowa i przebudowa dawnych warsztatów lotniczych na cele "Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej" w Gliwicach . Zadanie 6: "Wewnętrzne instalacje sanitarne"]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót instalacyjnych w ramach instalacji wentylacji i klimatyzacji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16999 Mon, 20 May 2019 13:03:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16999 <![CDATA[Termomodernizacja budynków mieszkalnych będących w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej w Dołhobyczowie]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji termomodernizacji 14 budynków mieszkalnych będących w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej w Dołhobyczowie, tj. budynków znajdujących się przy ulicy Hrubieszowskiej 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29 i 31 oraz przy ul. Usługowej 3. Wykonanie tego działania pozwoli na realizację celu projektu jakim jest poprawa atrakcyjności społeczno-gospodarczej gminy Dołhobyczów poprzez termomodernizację budynków. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185832 Mon, 20 May 2019 08:31:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185832 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1 na „Zakup materiałów i robót budowlanych niezbędnych do adaptacji pomieszczeń z przeznaczeniem na gabinety kosmetologiczne”]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów i robót budowlanych niezbędnych do adaptacji pomieszczeń z przeznaczeniem na gabinety kosmetologiczne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18434 Sun, 19 May 2019 18:03:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18434 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1N/2019 w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na zaprojektowanie i wybudowanie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,98 MW]]> Firma Eko Park XVI Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację inwestycji polegającej na zaprojektowaniu (częściowym tj. opracowaniu projektu zamiennego oraz projektu wykonawczego) oraz wybudowaniu elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,98 MW wraz z przyłączem w miejscowości Nowa Wieś Mała (numer działki 58/8 obręb Nowa Wieś Mała, gmina Kętrzyn – miejsce posadowienia farmy fotowoltaicznej). Zapytanie ofertowe dotyczy projektu pn. „Utworzenie farmy fotowoltaicznej w miejscowości Nowa Wieś Mała” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185802 Sat, 18 May 2019 23:19:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185802 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1G/2019 w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na zaprojektowanie oraz wybudowanie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,979 MW]]> Firma Eko Park XV Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację inwestycji polegającej na zaprojektowaniu (częściowym tj. opracowaniu projektu zamiennego oraz projektu wykonawczego) oraz wybudowaniu elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,979 MW wraz z przyłączem w miejscowości Gułwany w gminie Kętrzyn. Zapytanie ofertowe dotyczy projektu pn. „Utworzenie farmy fotowoltaicznej w miejscowości Gałwuny” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185806 Sat, 18 May 2019 23:14:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185806 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1D/2019 w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na zaprojektowanie oraz wybudowanie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,979 MW]]> Firma Eko Park XIV Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację inwestycji polegającej na zaprojektowaniu (częściowym tj. opracowaniu projektu zamiennego oraz projektu wykonawczego) oraz wybudowaniu elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,979 MW wraz z przyłączem w miejscowości Dębnik. Zapytanie ofertowe dotyczy projektu pn. „Utworzenie farmy fotowoltaicznej w miejscowości Dębnik” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185804 Sat, 18 May 2019 23:10:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185804 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1B/2019 w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na zaprojektowanie oraz wybudowanie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,98 MW]]> Firma Green Park XV Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację inwestycji polegającej na zaprojektowaniu (częściowym tj. opracowaniu projektu zamiennego oraz projektu wykonawczego) oraz wybudowaniu elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,98 MW wraz z przyłączem w miejscowości Biskupiec-Kolon (numer działki 6/30 obręb Biskupiec-Kolonia, gmina Biskupiec, powiat olsztyńskim – miejsce posadowienia farmy fotowoltaicznej). Zapytanie ofertowe dotyczy projektu pn. „Utworzenie farmy fotowoltaicznej w miejscowości Biskupiec Kolonia” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185803 Sat, 18 May 2019 23:03:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185803 <![CDATA[ZAMÓWIENIE NA ROBOTY ZIEMNE PRZY RENOWACJI ZESPOŁU KLASZTORNEGO W RATOWIE WRAZ Z OTOCZENIEM]]> Przedmiotem postępowania jest wyłonienie WYKONAWCY ROBÓT ZIEMNYCH PRZY RENOWACJI Zespołu klasztornego w Ratowie wraz z otoczeniem. Powierzchnia zgodnie przedmiarem, stanowiącym zał. Nr 4 do zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185785 Fri, 17 May 2019 22:12:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185785 <![CDATA[„Wykonanie prac projektowo-budowlanych realizowanych przez Beneficjenta w ramach projektu – Rewitalizacja zespołu zabudowy i przestrzeni publicznej wokół Bazyliki Św. Małgorzaty - II"]]> Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja (w formie zaprojektuj i wybuduj) przestrzeni publicznej i infrastruktury Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Małgorzaty w Nowym Sączu oraz Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego w Nowym Sączu, która będzie wykorzystywana na cele społecznokulturalne i dotyczy trzech głównych obszarów: 1) rewitalizacji ogólnie dostępnego placu wraz z budową wielofunkcyjnej sceny i realizacją dostępu dla osób niepełnosprawnych z parkingu położonego poniżej placu, u podnóża skarpy. Działania te obejmują: renowację (remont, przebudowa)nawierzchni Placu Kolegiackiego wraz z wymianą i realizacją koniecznego zakresu infrastruktury technicznej i realizacją elementów architektury parkowej, budowę sceny plenerowej z odcinkiem muru kurtynowego i dzwonami, sanitariatów i windy osobowej z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych na skarpie miejskiej, tak aby umożliwić dostęp do przestrzeni publicznej (Placu Kolegiackiego) osobom niepełnosprawnym ruchowo; 2) modernizacji(remont i przebudowa, rozbudowa)wnętrza sali widowiskowej wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo i realizacją wyjścia ewakuacyjnego. Zakres ten obejmuje przebudowę i remont wnętrza sali wielofunkcyjnej, wykonanie elementów wyposażenia związanych z akustyką wnętrza, wymianę wyposażenia sali oraz okien i drzwi, z dostosowaniem do obecnych wymogów termicznych i związanych z bezpieczeństwem użytkowania. Wyposażenie techniczne sali wielofunkcyjnej, jak również przebudowa holu przed salą wielofunkcyjną wraz z sanitariatami oraz dobudowa klatki schodowej wraz z windą i dostępem do drogi pożarowej ma na celu przystosowanie pomieszczeń sali wielofunkcyjnej do wymogów osób niepełnosprawnych; 3) rewitalizacji zespołu szkół artystycznych (o nazwie „Zespół Szkół Katolickich”), dla których organem prowadzącym jest Partner (KSO) - modernizacja (remont, przebudowa) budynku głównego, istniejącego pawilonu i dziedzińca oraz budowa nowego pawilon u pracowni artystycznych, a także rewitalizacja (uporządkowanie) terenów zielonych przylegających do obiektów szkoły położonych w obszarze wpisanym do rejestru zabytków(w tym skarpy). Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością, zasadami sztuki budowlanej, w sposób zgodny z wymaganiami Beneficjenta oraz przepisami prawa. Zadanie będzie realizowane na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego oraz koncepcji architektonicznej stanowiących odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do zapytania, a także przepisów prawa lokalnego i powszechnego, zasad konserwacji zabytków, Prawa budowlanego, Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, inne normy prawne oraz zasady wiedzy i sztuki budowlanej w tym określone w Polskich Normach oraz uwarunkowań lokalizacji, a także zapisów zapytania i jego załączników. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarto w zapytaniu ofertowym II - załącznik do ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185760 Fri, 17 May 2019 19:55:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185760 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/OAM/ZK/2019 - PRACE REMONTOWO-ADAPTACYJNE]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych (wraz z zakupem niezbędnych materiałów) w lokalu położonym w Gdańsku (80-041), na ulicy Krzemowej 2, o powierzchni ok. 420 m2, mających na celu dostosowanie go do potrzeb prowadzenia działalności żłobkowej. Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu „Oruńska Akademia Malucha”, o którego współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ubiega się Zamawiający, w ramach konkursu nr RPPM.05.03.00-IZ.00-22-001/18. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18396 Fri, 17 May 2019 18:37:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18396 <![CDATA[Zapytanie ofertowe -W sprawie wykonania prac remontowych i adaptacyjnych, dostarczenia usług montażu i wyposażenia placu zabaw i lokalu celem utworzenia w nim żłobka Hipcio z dnia 17.05.2019]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenia prac budowlanych, dostarczenia usług montażu i wyposażenia w ramach projektu „Nowy żłobek Hipcio w Szczecinie” Przedmiot zamówienia składa się: Część 1. Wykonanie prac remontowych i adaptacyjnych w celu przygotowania lokalu w Szczecinie do utworzenia w nim Żłobka Hipcio. Część 2. Prace montażowe i wyposażenie placu zabaw przy Żłobku Hipcio w Szczecinie. Część 3. Wyposażenie sal Żłobka Hipcio w Szczecinie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185751 Fri, 17 May 2019 17:17:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185751 <![CDATA[roboty budowlane]]> Roboty budowlane zgodnie z opisem technicznym, który jest załącznikiem do zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185576 Fri, 17 May 2019 15:58:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185576 <![CDATA[Budowa szybu windowego do montażu platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową budynku]]> Budowa szybu windowego do montażu platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową budynku, dostarczeniem, transportem i montażem windy (platformy dla osób niepełnosprawnych). Zamówienie obejmuje zakres prac wynikający z przedmiarów wskazanych w Zapytaniu Ofertowym (punkt 2.3 Szczegółowy opis zamówienia). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185731 Fri, 17 May 2019 15:58:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185731 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zamówienia: „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Moszczenica” nr projektu: RPMP.05.03.02-12-0995/17]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miejscowości Moszczenica”. Zamówienie obejmuję wykonanie sieci wodociągowej o łącznej długości 34.202,00 m, dwóch hydroforni, zbiornika retencyjnego oraz przyłączy wodociągowych. a także wszelkich prac koniecznych do prawidłowej realizacji zamówienia. Szczegółowe informacje zawarte są w dokumentacji projektowej, stanowiące załączniki do niniejszego Zapytania, w tym: a) Projekt budowlany – załącznik nr 8 b) Projekt Wykonawczy – załącznik nr 9 c) Uzupełnienie do projektu budowlano – wykonawczego – załącznik nr 9a. d) Mapki sytuacyjne - stanowiące załączniki nr 9b i 9c. e) Specyfikacji Technicznej i Odbioru Robót - stanowiąca załącznik n 10. f) Przedmiary robót – stanowiący załącznik nr 11. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185502 Fri, 17 May 2019 14:27:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185502 <![CDATA[Rozbudowa i przebudowa dawnych warsztatów lotnicznych na cele Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej w Gliwicach. Zadanie 9 Nawierzchnie utwardzone]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: 1. płyta postojowa ( roboty rozbiórkowe - istniejące nawierzchnie, wykonanie nawierzchni płyty przedhangarowej ,krawężniki i obrzeża, oznakowanie poziome), 2. edukacyjna ścieżka rowerowa (nawierzchnie, obrzeża, ogrodzenie, przepust, tablice informacyjne QR-KOD, kosze, lampy, skarpy) 3. zagospodarowanie terenu (roboty rozbiórkowe- nawierzchni, nawierzchnie, krawężniki, obrzeża, schody terenowe, oznakowanie pionowe i poziome) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17279 Fri, 17 May 2019 14:21:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17279 <![CDATA[Rozbudowa i przebudowa dawnych warsztatów lotniczych na cele Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej w Gliwicach . Zadanie 8 "Wewnętrzne i zewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót elektrycznych dla poniższych instalacji a mianowicie: 1. instalacje wewnętrzne (rozdzielnice elektryczne, instalacja oświetlenia podstawowego, instalacja oświetlenia awaryjnego, osprzęt instalacyjny, przewody elektroenergetyczne i sygnałowe, system prowadzenia kabli elektroenergetycznych, instalacja odgromowa, uziemnienia i połączeń wyrównawczych, instalacja SSP, instalacja oddymiania, instalacja LAN, instalacja CCTV, kontrola dostępu, instalacja domofonowa, system przyzywowy toalet dla niepełnosprawnych, system dzwonkowy) 2. sieci elektryczne (przebudowa sieci elektrycznych, zabezpieczenie kabli energetycznych, budowa oświetlenia) 3. sieci telekomunikacyjne(zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych, przestawienie szafy kablowej) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17277 Fri, 17 May 2019 14:20:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17277 <![CDATA[Rozbudowa i przebudowa dawnych warsztatów lotniczych na cele " Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej"w Gliwicach . Zadanie 7 "Sieci wod-kan i przyłacza zewnętrzne]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót: 1. Wodociąg (roboty pomiarowe i prace geodezyjne, wodociąg, węzeł, zestawy wodomierzowe, studnia wodociągowa) 2. Zbiornik ppoz. (roboty ziemne, zbiornik p.poz.) 3. Kanalizacja sanitarna (roboty pomiarowe i prace geodezyjne, roboty ziemne, przecisk pod drogą, sieć kanalizacji), 4. Kanalizacja deszczowa (roboty pomiarowe i prace geodezyjne, roboty ziemne, sieć kanalizacji) 5. Zbiornik retencyjny(roboty ziemne, zbiornika retencyjny) 6. Przebudowa kanalizacji deszczowej (roboty pomiarowe i prace geodezyjne, roboty ziemne, sieć kanalizacji) 7. Rurociąg wody pitnej na terenie lotniska Aeroklubu Gliwickiego (roboty pomiarowe i prace geodezyjne, roboty ziemne, demontaż i odtworzenie nawierzchni, wodociąg, hydrant pożarowy) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16998 Fri, 17 May 2019 14:18:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16998 <![CDATA[Rozbudowa i przebudowa dawnych warsztatów lotniczych na cele "Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej" w Gliwacach. Zadanie 6 - Wewnętrzne instalacje sanitarne]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa , montaż urządzeń oraz wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych: 1. Wewnętrzne instalacje wod-kan ( instalacja wody ppoż., instalacja wodna bytowo - gospodarcza, roboty budowlane, kanalizacja grawitacyjna nadposadzkowa, odprowadzenie skroplin z klimatyzatorów, kanalizacja podposadzkowa sanitarna, kanalizacja deszczowa, ) 2. Instalacja wentylacji i klimatyzacji ( instalacja wentylacji mechanicznej- układ nawiewny N1, N2, Nh, NM, NMcz, NPG, NSP, NST, układ transferowy,T, układ wywiewny W1, W2, WC1, WC2, WC3, WC4, WT1, WM, WWA, instalacja wentylacji mechanicznej - instalacja klimatyzacji) 3. Instalacja ogrzewania 4. Stacja wymienników ciepła https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17272 Fri, 17 May 2019 14:17:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17272 <![CDATA[Rozbudowa i przebudowa dawnych warsztatów lotniczych na cele Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej w Gliwicach. Zadanie 5 "Budowa segmentu E"]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót: wyburzeniowych, rozbiórkowych, ziemnych, fundamentowych, izolacyjnych - fundamentowych, posadzkowych, konstrukcji pokrycia i odwodnienia dachu, konstrukcji dachu, klapy dymowe, balustrady, odwodnienia dachu, montażowych drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, wykończeniowy ścian i sufitów. Rozbiórka zaplecza małego hangaru. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18163 Fri, 17 May 2019 14:14:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18163 <![CDATA[Rozbudowa i przebudowa dawnych warsztatów lotniczych na cele Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej w Gliwicach . Zadanie 4: "Budowa segmentu D"]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót: wyburzeniowych, rozbiórkowych, ziemnych, fundamentowych, izolacyjnych - fundamentowych, posadzkowych, konstrukcji stalowej, konstrukcji stalowej dachu i pokrycia dachu, dachowych, odwodnienia dachu, montażowych stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych,świetliki , drzwi wewnętrzne, balustrady, wyposażenie sanitariatów i dostawy mebli, wykończeniowy ścian i sufitów, remontu elewacji, wykonanie witryn aluminiowych. Rozbiórka wiaty i muru oporowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17001 Fri, 17 May 2019 14:12:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17001 <![CDATA[Rozbudowa i przebudowa dawnych warsztatów lotniczych na cele Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej w Gliwicach . Zadanie 3 "Przebudowa segmentu C"]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót dla Segmentu C: ziemnych, fundamentowych, izolacyjnych - fundamentowych, posadzkowych, konstrukcji stalowy w tym dachu, dachowych świetlówek dachowych, odwodnienia dachu, montażowych stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, wykończeniowy ścian i sufitów, remontu elewacji, wykonanie witryn aluminiowych, balustrad oraz dostawa i montaż wyposażenia toalet i mebli, posadzki pomieszczeń biurowych. Roboty rozbiórkowe modelarni. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17002 Fri, 17 May 2019 14:11:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17002 <![CDATA[Rozbudowa i przebudowa dawnych warsztatów lotniczych na cele Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej" w Gliwicach . Zadanie2 Przebudowa Segmentu B]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: wyburzeniowych, rozbiórkowych, ziemnych, fundamentowych, izolacyjnych - fundamentowych,posadzkowych, żelbetowych , konstrukcji stalowych , ściany zewnętrzne i wewnętrzne, konstrukcji stalowej dachu, dachowych, odwodnienia dachu, klapy dymowemontażowych stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, dostawa i montaż bramy w hangarze małym, remontu, wykończeniowy ścian i sufitów, remontu elewacji i posadzek, wykonanie witryn aluminiowych oraz dostawa i montaż wyposażenia toalet. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16996 Fri, 17 May 2019 14:07:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16996 <![CDATA[Rozbudowa i przebudowa dawnych warsztatów lotniczych na cele "Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej"w Gliwicach. Zadanie 1 Przebudowa Segmentu A]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót: wyburzeniowych, rozbiórkowych, ziemnych, fundamentowych, izolacyjnych - fundamentowych,posadzkowych, konstrukcji stalowej antresoli, konstrukcji stalowej dachu, dachowych, odwodnienia dachu, montażowych stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, remontu bramy w hangarze dużym, remontu, wykończeniowy ścian i sufitów, remontu elewacji, wykonanie witryn aluminiowych , balustrad balkonowych oraz dostawa i montaż zawiesi do podwieszania szybowców. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14212 Fri, 17 May 2019 14:04:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14212 <![CDATA[Wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Kolejowej w Nowym Targu na odcinku od ulicy Ludźmierskiej do budynku dworca PKP wraz z placem przed budynkiem dworca – Etap II wraz z budową obiektów Park&Ride i Bike& Ride” w ramach 7 osi Priorytetowej Infrastruktura transportowa Działanie 7.2 Transport Kolejowy Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych -SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ulicy Kolejowej w Nowym Targu na odcinku od ulicy Ludźmierskiej do budynku dworca PKP wraz z placem przed budynkiem dworca – Etap II wraz z budową obiektów Park&Ride i Bike& Ride” w ramach 7 osi Priorytetowej Infrastruktura transportowa Działanie 7.2 Transport Kolejowy Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych - SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020. 2. Wykonanie robót budowlanych polega na przebudowie ulicy w zakresie: 1) robót budowlanych obejmujących: a) roboty przygotowawcze, b) roboty rozbiórkowe, c) roboty ziemne, d) poszerzenie jezdni, e) przebudowę chodników f) przebudowę jezdni g) odwodnienie ulicy h) oznakowanie i) roboty wykończeniowe 2) robót elektrycznych obejmujących: a) demontaż elementów sieci energetycznej Nn i oświetlenia drogowego, b) roboty montażowe elementów sieci energetycznej Nn i oświetlenia drogowego napowietrznego, c) roboty montażowe odcinka oświetlenia drogowego kablowego nN. 3. Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez mgr inż. Piotra Kowalczyka Pracownia Inżynierii Drogowej z siedzibą ul. Podhalańska 4/29, 34-400 Nowy Targ. Pozostałe szczegóły zostały zawarte w SIWZ i dokumentacji projektowej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185667 Fri, 17 May 2019 13:46:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185667 <![CDATA[Zakup i montaż 1 instalacji fotowoltaicznej o mocy 59,84 kW oraz zakup i montaż 2 pomp ciepła o mocy 34,6 kW i 45 kW c przez firmę BUSINESS INVESTMENT & COUNSELING SPÓŁKA Z O.O miejsce realizacji: działki 125/7, 125/8 w miejscowości Mrągowo]]> Firma Przedsiębiorstwo BUSINESS INVESTMENT & COUNSELING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na roboty budowlane polegające na Zakupie i montażu 1 instalacji fotowoltaicznej o mocy 59,84 kW oraz zakupu i montażu 2 pomp ciepła o mocy 34,6 kW i 45 kW ciepła przez firmę BUSINESS INVESTMENT & COUNSELING SPÓŁKA Z O.O miejsce realizacji: działki 125/7, 125/8 w miejscowości Mrągowo. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18371 Fri, 17 May 2019 12:49:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18371 <![CDATA["Przebudowa GPZ Iwonicz w ramach projektu ,,Budowa linii 110kV Nowy Żmigród-Iwonicz w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej w południowej części województwa podkarpackiego".]]> Rozbudowa rozdzielni 110 kV  Budowa rozdzielni 15 kV  Rozbiórka istniejącej rozdzielni 15 kV  Odtworzenie zagospodarowania terenu  Wymiana transformatora 30/15 kV na 110/15 kV - Wykonawca pobierze transformator 110/15 kV z magazynu PGE w Jaśle ul. Piłsudskiego i zamontuje w miejsce istniejącego transformatora 30/15 kV, który odstawi na w/w magazyn. Przebudowa GPZ Iwonicz - dokumentacja projektowa znajduje się na stronie Zamawiającego; www.pgedystrybucja.pl/przetargi - nr postępowania 204/IP/A/2019 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185407 Fri, 17 May 2019 08:19:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185407 <![CDATA[Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych SM „Przyszłość” w Iławie]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych SM „Przyszłość” w Iławie”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18347 Fri, 17 May 2019 00:05:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18347 <![CDATA[Kompleksowe usunięcie azbestu z budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wiślanej 7-9-11 w Gliwicach, jego unieszkodliwienie oraz zastąpienie go materiałami bezpiecznymi wraz z termomodernizacją]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe usunięcie azbestu z budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wiślanej 7-9-11 w Gliwicach, jego unieszkodliwienie oraz zastąpienie go materiałami bezpiecznymi wraz z termomodernizacją zgodnie z projektem budowlanym PB II/17 . Zakres prac obejmuje: 1. Demontaż płyt azbestowo-cementowych. 2. Demontaż istniejącego ocieplenia. 3. Wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych w systemie typu ETICS. 4. Wykonanie remontu loggi. 5. Remont konstrukcji zadaszenia nad wejściami do budynku. 6. Wymiana stolarki okiennej wybranych okienek piwnicznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184552 Thu, 16 May 2019 23:07:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184552 <![CDATA[Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Praktyki Lekarskiej.]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych przy budynku Praktyka Lekarska Andrzej Krężlewicz w Krośnicach ul. Parkowa 37 polegających na wykonaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Zamówienie zostanie zrealizowane z materiałów i wyposażenia zakupionych przez Oferenta. Tam, gdzie jest mowa o wyposażeniu, montażu itp., należy rozumieć montaż materiałów i wyposażenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185548 Thu, 16 May 2019 23:02:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185548 <![CDATA[Wykonanie robót rozbiórkowych i budowlanych klatki schodowej w budynku Praktyki Lekarskiej.]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych w budynku Praktyka Lekarska Andrzej Krężlewicz w Krośnicach ul. Parkowa 37 polegających na remoncie klatki schodowej. Zamówienie zostanie zrealizowane z materiałów i wyposażenia zakupionych przez Oferenta. Tam, gdzie jest mowa o wyposażeniu, montażu itp., należy rozumieć montaż materiałów i wyposażenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185546 Thu, 16 May 2019 22:55:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185546 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na wykonanie usług budowlanych oraz dostawę materiałów budowlanych w ramach projektu pt.: Wzrost konkurencyjności firmy Morel Meble poprzez utworzenie działu B+R w Lubońcu]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług budowlanych oraz dostawa materiałów budowlanych w ramach projektu pt.: Wzrost konkurencyjności firmy Morel Meble poprzez utworzenie działu B+R w Lubońcu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski ZAKRES PRAC 1) Część 1 Wykonanie robót ziemnych – przygotowanie pod budowę. Zgodnie z załącznikiem nr 1 2) Część 2 Wykonanie budynku w stanie surowym tzw. prace murarskie. Zgodnie z załącznikiem nr 2 3) Część 3 Zakup materiałów budowlanych. Zgodnie z załącznikiem nr 3 4) Część 4 Zakup materiałów budowlanych sypkich – żwir, piasek. Zgodnie z załącznikiem nr 4 5) Część 5 Zakup materiałów budowlanych - betony. Zgodnie z załącznikiem nr 5 6) Część 6 Zakup materiałów budowlanych – stal na fundamenty. Zgodnie z załącznikiem nr 6 7) Część 7 Zakup materiałów budowlanych - drewno. Zgodnie z załącznikiem nr 7 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185538 Thu, 16 May 2019 21:41:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185538 <![CDATA[„Przebudowa pomieszczeń budynku administracyjnego na potrzeby Klubu Integracji Społecznej”]]> Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa pomieszczeń budynku administracyjnego na potrzeby Klubu Integracji Społecznej” w ramach projektu pt: „ Klub integracji społecznej drogą do wysokiej jakości usług w Gminie Srokowo” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020;Oś Priorytetowa 9 - Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych. Działanie 9.2 - Infrastruktura socjalna. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185531 Thu, 16 May 2019 20:04:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185531 <![CDATA[Zapytanie ofertowe NR 1/2019/0033/US-S]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych lokalu wynajętego przez Zamawiającego celem jego dostosowania do wymogów, jakie muszą spełniać lokale przeznaczone do opieki nad dziećmi do lat 3 i prowadzeniu w lokalu żłobka określone w ustawie z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.) oraz w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 72). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185507 Thu, 16 May 2019 16:41:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185507 <![CDATA[ZAKUP ROBÓT I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH NIEZBĘDNYCH DO PRZEPROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH PRZEBUDOWY Z NADBUDOWĄ OBIEKTU DO CELÓW PROJEKTOWANEJ DZIAŁALNOŚCI (OBIEKT W KLIMKACH)]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup robót i materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia prac budowlanych przebudowy z nadbudową obiektu do celów projektowanej działalności. Zakres prac: - stan surowy - stan wykończeniowy - instalacje e.e. - instalacja centralnego ogrzewania - instalacje wodno-kanalizacyjne – roboty montażowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185325 Thu, 16 May 2019 15:30:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185325