Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Roboty budowlane https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sat, 19 Jan 2019 16:28:18 +0100 <![CDATA[Wykonanie prac budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych dotyczących stworzenia 14 wyjątkowych przestrzeni noclegowych (13 pokoi i 1 apartamentu),]]> Wykonanie prac budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych dotyczących stworzenia 14 wyjątkowych przestrzeni noclegowych (13 pokoi i 1 apartamentu), z których każdy z nich jest inny, niepowtarzalny, wg specyfikacji https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161618 Sat, 19 Jan 2019 12:38:45 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161618 <![CDATA[Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o mocy 0,99 MW w miejscowości Woroniec]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o mocy 0,99 MW wraz z przyłączem energetycznym i infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr 302 i 303 położonych w obrębie ewidencyjnym Woroniec, jednostka ewidencyjna Biała Podlaska. Zgodnie z umową o dofinansowanie, zawartą z Województwem Lubelskim (Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie), Zamawiający – dzięki realizacji niniejszego zamówienia – ma osiągnąć niżej wyliczone wskaźniki produktu i rezultatu. Wskaźniki produktu: • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe] | rozliczeniowy - 0,99 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [kWe] | rozliczeniowy - 990 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) [MW] | rozliczeniowy - 0,99 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych [kW] | rozliczeniowy – 990 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] |rozliczeniowy - 1 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) [szt.] | rozliczeniowy - 1 Wskaźniki rezultatu: • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) [tony równoważnika CO2/rok] | rozliczeniowy – 345,57 • Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok] | rozliczeniowy - 1040 • Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok] | rozliczeniowy - 1040 Zamawiający wymaga, by w wyniku wykonania zamówienia, wyłoniony Wykonawca zapewnił osiągnięcie tak określonych wskaźników oraz udokumentował, że w wykonaniu zamówienia doszło do osiągnięcia wyżej określonych wskaźników. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161584 Fri, 18 Jan 2019 20:14:42 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161584 <![CDATA[Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Wschodniej 19-29 w Kołobrzegu]]> Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wschodniej 19-29 w Kołobrzegu z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Solnej 11C/4 zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia w postaci wykonania ocieplenia budynku na potrzeby projektu „Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego ul. Wschodnia 19-29 w Kołobrzegu”, planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 –2020, Oś priorytetowa: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIS.01.03.02-00-0013/17. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 –2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Zamawiający zastrzega, że postępowanie ofertowe może zostać unieważnione bez podania przyczyny unieważnienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14350 Fri, 18 Jan 2019 20:04:20 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14350 <![CDATA[„Budowa 13 wodopojów poprzez odbudowę starorzeczy – naturalnych zbiorników wodnych w Dolinie Górnej Narwi (HRP. Zadanie 6 )”WYPAS-02/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych mających na celu umożliwienie stałego dostępu do wody zwierzętom hodowlanym przebywającym całodobowo na powierzchniach wypasowych oraz zachowanie we właściwym stanie ochrony populacji ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi poprzez optymalne kształtowanie siedlisk za pomocą wypasu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161576 Fri, 18 Jan 2019 18:19:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161576 <![CDATA[Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ulicy Rynek 1 w Czaplinku]]> Przedmiotem zamówienia jest modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ulicy Rynek 1 w Czaplinku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161440 Fri, 18 Jan 2019 16:29:04 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161440 <![CDATA[Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 18,76 kWp wraz z systemem monitorująco-zarządzającym w przedsiębiorstwie FALA EŁK Sp. z o.o.]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 18,76 kWp posadowionej na dachu budynku. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pt. „Instalacja fotowoltaiczna dla firmy FALA EŁK Sp. z o.o.", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV - Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, do czasu zawarcia umowy. Z tytułu unieważnienia postępowania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Zakres prac: 1) Wykonanie ekspertyz wytrzymałości dachów, na których posadowiona zostanie instalacja PV. 2) Dobór, dostawa i montaż infrastruktury technicznej głównej i towarzyszącej, tzn. modułów PV, inwerterów, systemu TIK etc. 3) Dobór i dostawa konstrukcji stalowo-aluminiowych do montażu instalacji na dachu budynku. 4) Wykonanie robót budowlanych: montażowych, instalacyjnych i ogólnobudowlanych zgodnie z wymogami Zamawiającego. 5) Budowa połączeń kablowych. 6) Budowa wymaganych normami i przepisami systemów ochrony: uziemiającej/ odgromowej, przepięciowej i przeciwpożarowej. 7) Montaż na konstrukcji wsporczej elementów instalacji PV. 8) Budowa przyłącza nN (wewnętrznej kablowej linii zasilającej na trasie rozdzielnia nN PV – złącze kablowe). 9) Dostawa i montaż systemu monitoringu i zarządzania pracą instalacji PV. 10) Przyłączenie instalacji do wewnętrznych instalacji elektrycznych. 11) Dokonanie rozruchu instalacji. 12) Opracowanie instrukcji obsługi instalacji i przeszkolenie personelu Zamawiającego. Podstawowe informacje nt. budynku, na którym posadowiona zostanie instalacja fotowoltaiczna, znajdują się w załączniku pn. Wstępny projekt techniczny. Dokument ten służy jedynie jako wzór poglądowy, nie jest zatem końcowym odzwierciedleniem planowanej instalacji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14308 Fri, 18 Jan 2019 16:05:45 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14308 <![CDATA[Zaprojektowanie i budowa systemu kogeneracyjnego w ramach programu 1.6. Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe w ramach projektu pn. „Budowa systemu kogeneracyjnego dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim”.]]> według siwz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161551 Fri, 18 Jan 2019 16:02:17 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161551 <![CDATA[nr 1/1.3/RPOWP 2014-2020/2019 - wyłonienie wykonawcy budynku hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni użytkowej 3.184,60 m2 z przylegającą wiatą do składowania palet, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: przyłączem wodociągowym wraz z zewnętrzną instalacją wodociągową, przyłączem kanalizacji sanitarnej wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej, przyłączem kanalizacji deszczowej wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej, na potrzeby zakładu produkcyjnego opakowań papierowych, w miejscowości Szczuczyn ul. Przemysłowa (woj. podlaskie, powiat grajewski, gmina Szczuczyn), działka o numerze geodezyjnym 1584/3]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni użytkowej 3.184,60 m2 z przylegającą wiatą do składowania palet, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: przyłączem wodociągowym wraz z zewnętrzną instalacją wodociągową, przyłączem kanalizacji sanitarnej wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej, przyłączem kanalizacji deszczowej wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej. Inwestycja realizowana będzie na podstawie ostatecznego pozwolenia na budowę (zezwolenie na realizację inwestycji) – decyzja nr 82/2017 z dnia 17.05.2017r., która stała się ostateczna dnia 03.06.2017r. Adres budowy: Szczuczyn ul. Przemysłowa (woj. podlaskie, powiat grajewski, gmina Szczuczyn), działka o numerze geodezyjnym 1584/3 będąca własnością Wnioskodawcy. Hala produkcyjno-magazynowa zaprojektowana jako jednokondygnacyjna. Na hali wydzielono 4 strefy funkcjonalne: magazynowa – składająca się z magazynu surowca, w której przechowywany będzie surowiec do produkcji worków tj. bele papieru oraz worki z polietylenem w granulacie, magazyn części zamiennych, magazyn produktu gotowego składowanego na paletach drewnianych: worków papierowych i worków papierowo-foliowych. produkcyjna: składająca się z: - Hali produkcyjnej w której zostaną zlokalizowany linie technologiczne - Pomieszczenia drukarni w którym będzie odbywało się wykonywanie nadruków farbami wodnymi. - Pomieszczenia produkcji folii w której zostanie zlokalizowana linia do wytłaczania folii - Pomieszczenia produkcyjnego, pomieszczenia obróbki papieru i folii oraz pokoju brygadzisty; techniczna – składającą się z: kotłowni, w której źródłem ciepła będzie pellet, pomieszczenia składu opału, sprężarkowi, pomieszczenia ładowania wózków akumulatorowych, stacji transformatorowej z pomieszczeniami rozdzielni średniego napięcia i niskiego napięcia; socjalna – składającą się ze śluzy przejściowej z budynku biurowego na halę, toalet z podziałem na męską i damską, pomieszczenia porządkowego i pomieszczenia palarni; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót, stanowiących załącznik do niniejszego postępowania i dostępnych pod adresem http://www.torpolworkipapierowe.com/aktualnosci/pokaz/25/dokumentacja_projektowa_do_zapytania_ofertowego_nr_1_1_3_2019 Zawarte w dokumentacji przedmiary robót mają charakter wyłącznie informacyjny (pomocniczy) i nie są zestawieniem szczegółowym planowanych robót ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia za realizację inwestycji. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym, a projektami wykonawczymi lub przedmiarem robót w zakres zamówienia podstawowego wchodzą roboty opisane w projekcie budowlanym nawet jeśli nie zostały ujęte w projektach wykonawczych lub przedmiarze, bądź też zachodzą inne rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami, a projektem budowlanym. UWAGA! Zakres zamierzenia inwestycyjnego objętego projektem budowlanym oraz pozwoleniem na budowę jest szerszy niż przedmiotowe zamówienie. ZAMÓWIENIE NIE OBEJMUJE: budowy budynku socjalno-biurowego oraz portierni, zewnętrznej instalacji elektrycznej oraz zagospodarowania terenu obejmującego utwardzenie ciągów pieszo-jezdnych, wykonanie parkingów. Wykonawca zobowiązany będzie do uczestniczenia w procesie uzyskania ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. Okres gwarancji na roboty budowlane oraz urządzenia/elementy wyposażenia minimum: 36 miesięcy, maksimum 240 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego. Wykonawca wykona roboty przestrzegając przepisów prawa budowlanego, przepisów BHP, p-poż, ochrony środowiska, ustawy o odpadach i innych. Wykonawca zapewnia stały nadzór techniczny i BHP, utrzymanie porządku i ładu na placu budowy. Opłaty i kary za naruszenie przez Wykonawcę prawa, w tym przekroczenie w trakcie robót norm określonych w przepisach, obciążają Wykonawcę w stopniu całkowicie zwalniającym Zamawiającego. Wykonawca wykona roboty z zachowaniem należytej staranności z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu wykonania robót. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA – JEŻELI DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH i OFERTY WARIANTOWEJ: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. Dopuszczalne jest powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcy. W takiej sytuacji oferent zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Jeśli oferta wykonawcy nie będzie zawierała wskazania części zamówienia, której wykonanie zamierza on powierzyć podwykonawcy, co do zasady oznacza to zobowiązanie się wykonawcy do samodzielnego wykonania zamówienia. W trakcie wykonywania zamówienia Wykonawca może wprowadzić dodatkowego Podwykonawcę i określić zakres wykonywanej przez niego części zamówienia, zmienić Podwykonawcę, zrezygnować z Podwykonawcy bądź zmienić zakres zamówienia powierzony Podwykonawcy. Oferent odpowiada za działania lub zaniechania swoich Podwykonawców jak za działania i zaniechania własne. Udział podwykonawców w realizacji zamówienia wymaga zgody Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14341 Fri, 18 Jan 2019 15:07:07 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14341 <![CDATA[Remont ogrodzenia wokół pastwiska]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na remoncie ogrodzeń na odcinku 3 500 m. Lokalizacja przedmiotu zamówienia: obręb Kuchmy, gm. Michałowo, woj. podlaskie. Lokalizację ogrodzeń w obrębie Kuchmy przedstawia mapa, stanowiąca załącznik nr 3 do Zapytania, przy czym lokalizację odcinków ogrodzeń do remontu Zamawiający wskaże Wykonawcy po zawarciu umowy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161515 Fri, 18 Jan 2019 14:55:53 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161515 <![CDATA[Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa hali poprzez zakup materiałów oraz prac i robót budowlanych, w wyniku których budynek zostanie przygotowany infrastrukturalnie do celów produkcyjnych]]> Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa hali poprzez zakup materiałów oraz prac i robót budowlanych, w wyniku których budynek zostanie przygotowany infrastrukturalnie do celów produkcyjnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161467 Fri, 18 Jan 2019 14:03:43 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161467 <![CDATA[Zapytanie ofertowe prowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności, na dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,28kWp]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem paneli o mocy 9,28 kWp Projekt zakłada: ● Montaż 32 sztuk paneli fotowoltaicznych o mocy 290Wp typ monokrystaliczny posiadających certyfikat zgodności z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Należy zastosować panele wraz z podkonstrukcją mocującą. ● Montaż falownika o mocy 10kW wraz z monitoringiem instalacji ● Montaż okablowania prądu stałego DC od paneli fotowoltaicznych do inwertera oraz prądu przemiennego AC do inwertera do rozdzielni elektrycznej budynku. ● Montaż zabezpieczeń prądowych, napięciowych po stronie prądu stałego DC oraz prądu przemiennego AC ● Montaż instalacji odgromowej dla potrzeb instalacji fotowoltaicznej ● Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania zgłoszenia, uruchomienia i przyłączenia do sieci energetycznej zgodnie z wymogami lokalnego operatora energetycznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161459 Fri, 18 Jan 2019 13:28:10 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161459 <![CDATA[Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Wolinie przy ul. Wojska Polskiego 5,7,9,11,13 w/g robót budowlanych zawartych w projektach technicznych.]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych będących w zasobach SML-W „Słowianin” w Świnoujściu. Adresy budynków, których dotyczy zamówienie w m. Wolin (woj. zachodniopomorskie): 1) ul. Wojska Polskiego 5 2) ul. Wojska Polskiego 7 3) ul. Wojska Polskiego 9 4) ul. Wojska Polskiego 11 5) ul. Wojska Polskiego 13 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161346 Fri, 18 Jan 2019 11:48:14 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161346 <![CDATA[udzielenie zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj” na zaprojektowanie i wykonanie ścieżek edukacyjnych oraz rewitalizacja terenów zielonych okalających Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku oraz Dzienny Dom Pomocy w Przysieku, znajdujące się na działkach ewidencyjnych 277/12 oraz 279/20 w miejscowości Przysiek, gmina Zławieś Wielka, powiat toruński w ramach projektu pn. „Utworzenie ścieżek edukacyjnych w Przysieku na terenie parkowym okalającym Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej oraz Dzienny Dom Pomocy w Przysieku”]]> 1. Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu wybór Generalnego Wykonawcy zamówienia polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu dwóch ścieżek edukacyjnych oraz rewitalizacji terenów zielonych okalających Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku oraz Dzienny Dom Pomocy w Przysieku, znajdujące się na działkach ewidencyjnych 277/12 oraz 279/20 w miejscowości Przysiek, gmina Zławieś Wielka, powiat toruński w ramach projektu pn. „Utworzenie ścieżek edukacyjnych w Przysieku na terenie parkowym okalającym Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej oraz Dzienny Dom Pomocy w Przysieku” 2. Wykonawca przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do: • opracowania dokumentacji projektowej; • opracowania w układzie kosztorysowym przedmiarów robót; • wykonania kalkulacji robót z podaniem podstawy wyceny i składników cenotwórczych; • realizacji zadania zgodnie z wykonaną dokumentacją https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14328 Fri, 18 Jan 2019 10:55:29 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14328 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/6.2.2/2019 na wybór Wykonawcy usług w zakresie prac remontowo-adaptacyjnych budynku oraz wykonania dojazdu do budynku Dziennego Domu Pobytu Fundacji Palium w Chojnicach przy ulicy Strzeleckiej 89.]]> Prace adaptacyjno – remontowe, w których skład wchodzi, wykonanie dojazdu do budynku (rozebranie istniejącej nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej i wywiezienie, utwardzenie terenu, obniżenie krawężników, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej) oraz prace remontowo-adaptacyjne (roboty rozbiórkowe i przygotowawcze z wywiezieniem gruzu, instalacja elektryczna +oświetlenie z uwzględnieniem rozmieszczenia punktów świetlnych, prace instalacyjne wod-kan, remont instalacji wentylacyjnej,instalacja centralnego ogrzewania, ocieplenie połaci dachu, zabudowa połaci dachu płytą gipsowo-kartonową, budowa ścianki działowej z drzwiami, wyrównanie podłoża pod posadzę, ułożenie posadzki). Zamówienie dotyczy wyboru wykonawcy, którego zadaniem będzie: Wykonanie prac remontowo – adaptacyjnych, których pełen wykaz zakresu prac znajduje się w załączniku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1127224 Fri, 18 Jan 2019 07:12:57 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1127224 <![CDATA[Ocieplenie ścian zewnętrznych za pomocą warstwy materiału termoizolacyjnego, modernizacja przegrody dachowej. Wymiana okien i drzwi w budynku na okna i drzwi o niższym współczynniku U. Modernizację systemu ogrzewania poprzez montaż wysokowydajnych grzejników, zaworów termostatycznych wraz z montażem pieca na pelet.]]> Ocieplenie ścian zewnętrznych za pomocą warstwy materiału termoizolacyjnego, modernizacja przegrody dachowej. Wymiana okien i drzwi w budynku na okna i drzwi o niższym współczynniku U. Modernizację systemu ogrzewania poprzez montaż wysokowydajnych grzejników, zaworów termostatycznych wraz z montażem pieca na pelet. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161310 Thu, 17 Jan 2019 22:47:59 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161310 <![CDATA[Remont dachu budynku przy ul. Garncarskiej 1 w Miliczu]]> Zakres prac obejmuje wykonanie remontu dachu budynku przy ul. Garncarskiej 1 w Miliczu, w szczególności konserwację drewnianej konstrukcji dachowej, wymiana krokwi, przybicie łat i kontrłat, ułożenie folii paroprzepuszczalnej, pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką, remont komina, ocieplenie ścian bocznych lukarn, montaż ławy kominowej, wyłazu dachowego i orynnowania i inne. UWAGA Z ZAKRESU PRAC WYŁĄCZA SIĘ PRACE DOTYCZĄCE REMONTU ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ UWZGLĘDNIONE RÓWNIEŻ W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Zamawiający - Partner projektu pn. „Kolorowe kamienice – remont części wspólnych budynków wielorodzinnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizowanym Milicza” : Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Garncarska 1 w Miliczu Adres ul. Wojska Polskiego 5/a 56-300 Milicz dolnośląskie , milicki https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161298 Thu, 17 Jan 2019 21:58:08 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161298 <![CDATA[Modernizacja systemu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawoja ”-Kontrakt nr 3]]> Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Zawoja – Górna. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Programu funkcjonalno - użytkowego. PRED ZŁOŻENIEM OFERTY ZAMAWIAJĄCY ZALECA WYKONANIE WIZJI W TERENIE. Zakres robót obejmuje: 1. Wymiana włazów żeliwnych fi 600 wraz z kołnierzami i pierścieniami – 162 sztuki 2. Wymiana uszkodzonych odcinków sieci kanalizacyjnej lub ich naprawa ok. 1570,11 m: Zamawiający zamieszcza dane z zawierające przeprowadzaną przez Zamawiającego inspekcję istniejącej sieci kanalizacyjnej objętej modernizacją -załącznik nr 8 SIWZ 3. Wymiana studni betonowych na nowe: Przewiduje się wymianę 13 studni betonowych o średnicy fi 1000 mm. Studnie zostaną wskazane w terenie przez Zamawiającego. 4. Studnie betonowe do doszczelnienia (drobne nieszczelności między kręgami, na wpięciach): Przewiduje się naprawę - uszczelnienie 10 studni betonowych o średnicy fi 1000 mm. Studnie zostaną wskazane w terenie przez Zamawiającego. Zamówienie obejmuje ponadto: − opracowanie i pozyskanie wszelkich materiałów do celów projektowych, − sporządzenie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, − sporządzenie projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót, kosztorysów, tabel elementów rozliczeniowych opartych o przedmiary robót i specyfikacje techniczne, − wykonanie robót na podstawie sporządzonej dokumentacji. UWAGA: Wszystkie załączniki znajdują się do pobrania na stronie: http://pgkib.pl/ https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161263 Thu, 17 Jan 2019 19:23:37 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161263 <![CDATA[Roboty budowlane i prace konserwatorskie]]> Przedmiotem zamówienia jest rekonstrukcja historyczna miejsca i czasu zamku oraz rekonstrukcja historyczna miejsca i czasu otoczenia zamku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14317 Thu, 17 Jan 2019 18:46:35 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14317 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE z 09.01.2019r. na dostawę materiałów i robót budowlanych związanych z budową części socjalno-biurowej hali produkcyjno – magazynowej zlokalizowanej w Romanowie Dolnym na działce 738/5, gmina Czarnków. Zakres robót: a) ściany murowane, tynki b) stropy c) dach d) stolarka otworowa e) podłogi i posadzki f) elewacja]]> Skrócony opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i robót budowlanych związanych z budową hali produkcyjno – magazynowej zlokalizowanej w Romanowie Dolnym na działce 738/5, gmina Czarnków. Zakres robót: a) ściany murowane, tynki b) stropy c) dach d) stolarka otworowa e) podłogi i posadzki f) elewacja https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14140 Thu, 17 Jan 2019 16:07:56 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14140 <![CDATA[Budowa elektrowni fotowoltaicznej Pokaniewo o mocy 0,999 MW]]> Wykonanie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,999 MW, wraz z infrastrukturą techniczną (doziemną instalacją elektryczną, montażem inwerterów, kontenerową stacją transformatorową) na działce o nr geod. 574/2 położonej w obrębie geodezyjnym Pokaniewo, gm. Milejczyce, powiat siemiatycki, województwo podlaskie oraz budowa przyłącza napowietrzno-kablowego SN-15kV na działkach nr geod. 574/2, 575, 245 położonych w obrębie geodezyjnym Pokaniewo, gm. Milejczyce, powiat siemiatycki, województwo podlaskie, wraz z uruchomieniem instalacji oraz przeprowadzeniem wszelkich badań i pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi - projekt nr WND-RPPD.05.01.00-20-0320/17 realizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie: 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161199 Thu, 17 Jan 2019 16:07:46 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161199 <![CDATA[Przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych w lokalu Żłobka Bolek i Lolek]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie prac adaptacyjno-remontowo-dostosowawczych lokalu, placu zabaw, zakup i montaż armatury oraz wykonanie szafek i blatu kuchennego do potrzeb Żłobka Bolek i Lolek. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161213 Thu, 17 Jan 2019 15:38:24 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161213 <![CDATA[Zamówienie na roboty remontowo-budowlane]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo-budowlanych z montażem wyposażenia (robocizna) oraz zakupem niezbędnych materiałów budowlanych potrzebnych do przeprowadzenia prac zgodnych ze szczegółowym opisem zamówienia. Prace remontowo budowlane dotyczą pomieszczeń w żłobku dla dzieci do lat 3, zlokalizowanego przy ul. Partyzantów 11, 41-200 Sosnowiec. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14301 Thu, 17 Jan 2019 14:19:12 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14301 <![CDATA[Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac remontowych nieruchomości przy ul. Jagiellończyka 14 we Wrocławiu]]> Roboty budowlane polegające na wykonaniu prac remontowych nieruchomości przy ul. Jagiellończyka 14 we Wrocławiu. Zakres prac remontowych budynku obejmuje m.in.: remont elewacji frontowej i podwórzowej z dociepleniem wraz z wymianą drzwi wejściowych do budynku, remont stropu parterowego, remont klatki schodowej z schodami, wymiana instalacji gazowej i WLZ. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w V odrębnych etapach: I etap – remont instalacji WLZ i oświetlenia oraz remont instalacji gazowej od dnia 4 marca 2019 r. do dnia 28 czerwca 2019 r. II etap – przebudowa stropu - począwszy od dnia protokolarnego przekazania placu budowy do dnia 28 czerwca 2019 r. III etap – remont elewacji podwórzowej wraz z dociepleniem - począwszy od dnia protokolarnego przekazania placu budowy do dnia 30 sierpnia 2019 r. IV etap – remont elewacji frontowej - począwszy od dnia protokolarnego przekazania placu budowy do dnia 31 października 2019 r. V etap – remont klatki schodowej i schodów - począwszy od dnia protokolarnego przekazania placu budowy do dnia 15 listopada 2019 r. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określono w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki nr 8, 9 i 10 do SIWZ. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14303 Thu, 17 Jan 2019 14:16:46 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14303 <![CDATA[Rewitalizacja budynku przy ul. 11 Listopada nr 19 w Wałbrzychu, w ramach projektu: Rewitalizacja budynków przy ul. 11 Listopada 12, ul. 11 Listopada 19, ul. 11 Listopada 21 w Wałbrzychu (umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.04-02-0179/16-00 z dnia 10.09.2018) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 6. Infrastruktura spójności społecznej, działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025.]]> Rewitalizacja budynku przy ul. 11 Listopada nr 19 w Wałbrzychu, w ramach projektu: Rewitalizacja budynków przy ul. 11 Listopada 12, ul. 11 Listopada 19, ul. 11 Listopada 21 w Wałbrzychu (umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.04-02-0179/16-00 z dnia 10.09.2018) Wykonanie remontu elewacji z częściowym dociepleniem ścian oraz remont klatki schodowej w budynku przy ul. 11 Listopada nr 19 w Wałbrzychu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161090 Thu, 17 Jan 2019 11:51:16 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161090 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2019 z dnia 17.01.2019]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji wewnętrznej wodno – kanalizacyjnej (zapytanie obejmuje montaż stelaży podtynkowych, nie obejmuje elementów białego montażu- tj. misek ustępowych, bidetów, umywalek i zlewów) i wykonanie instalacji C.O. (zapytanie obejmuje instalację c.o. wraz z grzejnikami, nie obejmuje pieca c.o.) w budynku usługowym Gynevo Clinic- Centrum Innowacji Medycznych zlokalizowanego na terenie przedsiębiorstwa Gynevo Clinic Barczyński sp. jawna, w m. Świdnik 21-040 przy ul. Mełgiewskiej 51A, dz. nr ewid. 50, 51/2, zgodnie z pozwoleniem na budowę znak: WBG.6740.492017.ES2 z dnia 14.03.2017r Zakres planowanych do zamówienia robót i materiałów instalacji wewnętrznej wodno – kanalizacyjnej i wykonanie instalacji C.O. został szczegółowo wyspecyfikowany w Dokumentacji Technicznej (projekt budowlany i wykonawczy), Specyfikacji Technicznej, zgodnie z załącznikiem nr 1 (formularz ofertowy) i przedmiarami robót, stanowiącymi element pomocniczy do wyceny oferty. Rozmieszczenie punktów końcowych instalacji wg projektu wykończenia wnętrz (załącznik nr 10) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161079 Thu, 17 Jan 2019 11:17:17 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161079 <![CDATA[Budowa hali – etap VI – Roboty wykończeniowe hala – posadzka w hali]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót wykończeniowych hali – posadzka, stanowiących VI etap inwestycji polegającej na budowie hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem biurowo-socjalnym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160922 Thu, 17 Jan 2019 09:40:04 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160922 <![CDATA[Rozbudowa Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego WIMED o oddział opieki paliatywnej]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej w zakresie: „Rozbudowy Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego WIMED o oddział opieki paliatywnej”. Zakres obejmuje między innymi: - budowę budynku oddziału opieki paliatywnej o powierzchni użytkowej 405,01 m2, - wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w w/w budynku, - wykonanie instalacji elektrycznej i przywoławczej w w/w budynku, - wykonanie łącznika nowopowstałego budynku oddziału opieki paliatywnej z istniejącym budynkiem Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego, - wykonanie przyłącza wodnego, kanalizacyjnego i centralnego ogrzewania do istniejącej instalacji znajdującej się w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres stanowią załączone do zamówienia: 1) opis techniczny, 2) projekt budowlany, 3) przedmiar robót przekazanych przez zamawiającego – stanowi materiał dodatkowy (uzupełniający) ułatwiający wykonawcom skalkulowanie ryczałtowej oceny ofertowej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161034 Thu, 17 Jan 2019 09:35:57 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161034 <![CDATA[Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Licealnej wraz z zabudową 3 szt. indywidualnych węzłów cieplnych - likwidacja węzła grupowego przy ul. Licealnej 5-7-9 w Opolu WOP-17]]> Przebudowa osiedlowej sieci w rejonie ul. Licealnej wraz z zabudową 3 szt. indywidualnych węzłów cieplnych – likwidacja węzła grupowego przy ul. Licealnej 5-7-9 w Opolu (WOP-17). Dokumentacja przetargowa ze względu na duży rozmiar do pobrania na stronach: www.ecosa.pl/przetargi i www.eco.eb2b.com.pl https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161040 Thu, 17 Jan 2019 09:23:06 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161040 <![CDATA[Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Tatrzańskiej wraz z zabudową 8 szt. indywidualnych węzłów cieplnych - likwidacja węzła grupowego przy ul. Tatrzańskiej 28 w Opolu WOP-21]]> Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Tatrzańskiej wraz z zabudową 8 szt. indywidualnych węzłów cieplnych - likwidacja węzła grupowego przy ul. Tatrzańskiej 28 w Opolu (WOP-21). Dokumentacja przetargowa ze względu na duży rozmiar do pobrania na stronach www.ecosa.pl/przetargi i www.eco.eb2b.com.pl https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161035 Thu, 17 Jan 2019 09:16:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161035 <![CDATA[Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej n/p w rejonie Rynku wraz z zabudową 7 szt. indywidualnych węzłów cieplnych - likwidacja węzła grupowego przy ul. Rynek 26-32 w Opolu WOP-11]]> Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej miasta Opola w zakresie przebudowy sieci cieplnej, budowy przyłączy cieplnych, likwidacji węzłów grupowych i budowy nowoczesnych węzłów indywidualnych – WOP-11 Przebudowa sieci n/p na w/p – likwidacja węzła grupowego ul. Rynek 26-32. Dokumentacja przetargowa dostępna ze względu na duży rozmiar na stronach www.ecosa.pl/przetargi i www.eco.eb2b.com.pl https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161028 Thu, 17 Jan 2019 09:04:15 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161028 <![CDATA[Rewitalizacja budynku przy ul. Marii Konopnickiej nr 8 w Wałbrzychu (umowa o dofinansowanie nr RPDS.06.03.04-02-0171/16-00 z dnia 31.10.2018r), w ramach projektu: Rewitalizacja budynków przy ul. Marii Konopnickiej nr 8, ul. Marii Konopnickiej nr 9, ul. Marii Konopnickiej nr 10 w Wałbrzychu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 6. Infrastruktura spójności społecznej, działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025.]]> Rewitalizacja budynku przy ul. Marii Konopnickiej nr 8 w Wałbrzychu (umowa o dofinansowanie nr RPDS.06.03.04-02-0171/16-00 z dnia 31.10.2018r), https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161025 Thu, 17 Jan 2019 08:59:16 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161025 <![CDATA[Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Jezioranach]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Modernizacji ujęcia i stacji uzdatniania wody w Jezioranach”. Zakres robót: 1) Roboty budowlane; 2) Roboty elektryczne; 3) Roboty technologiczne Szczegółowy zakres prac ujęty został w PFU, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161009 Thu, 17 Jan 2019 08:57:15 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161009 <![CDATA[Rewitalizacja budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 2 w Wałbrzychu (umowa o dofinansowanie nr RPDS.06.03.04-02-0169/16-00 z dnia 24.10.2018 r.) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 6. Infrastruktura spójności społecznej, działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025.]]> Rewitalizacja budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 2 w Wałbrzychu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161022 Thu, 17 Jan 2019 08:48:41 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161022 <![CDATA["ZCP.18.1.30 Przebudowa sieci ciepłowniczej napowietrznej 2xDN 250 od ul. Korfantego przez nasyp kolejowy do komory ul. Pordzika 17"]]> Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest wykonanie zadania: "ZCP.18.1.30 Przebudowa sieci ciepłowniczej napowietrznej 2xDN 250 od ul. Korfantego przez nasyp kolejowy do komory ul. Pordzika 17" https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161008 Thu, 17 Jan 2019 08:02:29 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161008 <![CDATA[1. WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. WILCZEJ 12 W KĘTRZYNIE WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 25 W KĘTRZYNIE]]> 1. WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. WILCZEJ 12 W KĘTRZYNIE 2. WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 25 W KĘTRZYNIE https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160862 Thu, 17 Jan 2019 07:19:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160862 <![CDATA[Rewitalizacja budynku przy ul. Rycerskiej nr 1 w Wałbrzychu (umowa o dofinansowanie nr RPDS.06.03.04-02-0107/16-00 z dnia 19.07.2018r), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 6. Infrastruktura spójności społecznej, działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025.]]> Przedmiotem zamówienia jest poprawa stanu technicznego oraz właściwości estetycznych budynku przy ul. Rycerskiej nr 1 w Wałbrzychu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161004 Thu, 17 Jan 2019 00:10:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161004 <![CDATA[Rewitalizacja budynku przy ul. Piotra Wysockiego nr 1 w Wałbrzychu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 6. Infrastruktura spójności społecznej, działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025.]]> Przedmiotem zamówienia jest poprawa stanu technicznego oraz właściwości estetycznych budynku przy ul. Piotra Wysockiego nr 1 w Wałbrzychu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161000 Wed, 16 Jan 2019 23:27:16 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161000 <![CDATA[Rewitalizacja budynku przy ul. Marii Konopnickiej nr 11 w Wałbrzychu (umowa o dofinansowanie nr RPDS.06.03.04-02-0034/16-00 z dnia 12.07.2018r), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 6. Infrastruktura spójności społecznej, działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025.]]> Przedmiotem zamówienia jest poprawa stanu technicznego oraz właściwości estetycznych budynku przy ul. Marii Konopnickiej nr 11 w Wałbrzychu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160999 Wed, 16 Jan 2019 23:12:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160999 <![CDATA[Budowa hali produkcyjno-magazynowej w ramach projektu „Wdrożenie nowej technologii produkcji innowacyjnych opakowań o właściwościach antybakteryjnych”.]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa hali produkcyjno-magazynowej w ramach projektu „Wdrożenie nowej technologii produkcji innowacyjnych opakowań o właściwościach antybakteryjnych”. Inwestycja jest realizowana w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14275 Wed, 16 Jan 2019 20:00:19 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14275 <![CDATA[BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 1,98 MW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W WAŁCZU]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,98 MW wraz z infrastrukturą techniczną Wałczu. 1) W zakres prac wchodzi wykonanie całości robót budowlano-montażowych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, w tym w szczególności: a) Opracowanie projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem uzgodnienia od operatora sieci dystrybucyjnej jak i Zamawiającego, b) przygotowanie i zagospodarowanie terenu budowy, c) wykonanie wszelkich prac budowlanych, d) rozruch elektrowni, e) wykonanie i uzgodnienie kompletnej dokumentacji powykonawczej, f) opracowanie i uzgodnienie z operatorem sieci dystrybucyjnej instrukcji ruchu elektrowni, g) uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 2) Serwis i monitoring elektrowni po zakończeniu inwestycji: a) monitoring zdalny pracy elektrowni oraz opracowywanie raportów na temat produkcji i efektywności pracy elektrowni, w tym udostępnienie Zamawiającemu dostępu do systemu SCADA w celu zapewnienia możliwości samodzielnego monitoringu pracy elektrowni, b) przeprowadzanie przeglądów serwisowych, c) usuwanie usterek i awarii, w tym zapewnienie na własny koszt części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla elementów instalacji, dla których upłynął okres gwarancji https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160890 Wed, 16 Jan 2019 19:01:26 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160890 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019 Budowa Centrum Stomatologicznego]]> 1. Przedmiot zamówienia: Budowa centrum stomatologicznego W ramach prac budowlanych przewidziano: 1) Fundamenty ( ławy i stopy fundamentowe, mury fundamentowe); 2) Przyziemie (ściany zewnętrzne, wewnętrzne, wentylacja mechaniczna); 3) Strop (stropodach, wieńce, nadproża); 4) Ogniomury + dach (izolacje dachu, termiczne, przeciwwilgociowa); 5) Tynkowanie (roboty elewacyjne i roboty wykończeniowe wewnętrzne); 6) Posadzki; 7) Hydraulika (instalacje sanitarne); 8) Elektryka (instalacje elektryczne i teletechniczne); 9) Prace wykończeniowe; 10) Klimatyzacja wraz z wentylacją; 11) Stolarka otworowa; 12) Ocieplenie budynku; Miejsce prac budowlanych znajduje się w Kaliszu, ul. Skarszewska 100, 62-800 Kalisz (działka nr 21/1). Szczegółowe założenia techniczne niezbędne do wyceny precyzuje dokumentacja techniczna dostępna pod następującym adresem: https://drive.google.com/open?id=1uTyzqdWW2QAzUWW_YeroLiAAXXSmSXZ1 Każdy potencjalny oferent ma możliwość osobistego wglądu do dokumentacji technicznej w siedzibie Zamawiającego po uzgodnieniu terminu spotkania z Panem Tomaszem Nowakiem, tel. 502 063 998, e mail: tomasznowak@novadental.pl Zaleca się, aby oferent zapoznał się z terenem budowy, jego otoczeniem i pozyskał dla siebie oraz swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i przydatne w wycenie usługi. Koszt ewentualnych oględzin miejsca budowy ponosi oferent. Cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty kompletnego wykonania robót zgodnie z dokumentacją techniczną, m.in.:  koszty robocizny i inne osobowe,  koszty materiałów, urządzeń, wyrobów i materiałów budowlanych podstawowych i pomocniczych,  koszty wykonania dokumentacji warsztatowej i powykonawczej,  koszty sprzętu, transportu i narzędzi,  koszty ewentualnych podwykonawców,  koszty organizacji i utrzymania budowy i zaplecza budowy, w tym obiektów socjalnych, biurowych i sanitarnych,  koszty uporządkowania i rekultywacji terenu budowy oraz zaplecza po zakończeniu budowy,  koszty ubezpieczeń od wszelkich ryzyk,  koszty ogólne, podatki, cła, zysk itp.  inne koszty nie wymienione wyżej, a niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania zamówienia. W przypadku ujęcia w dokumentacji nazw własnych, należy przyjąć, iż są to nazwy przykładowe. Tam, gdzie w dokumentacji wskazane jest pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub norm, aprobaty, specyfikacje i systemy, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji zapytania ofertowego. Zamawiający informuje, że plac budowy będzie gotowy do oddania Wykonawcy od dnia 01.02.2019 r. Nazwa i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 45000000-7 Roboty budowlane https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14284 Wed, 16 Jan 2019 17:17:56 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14284 <![CDATA[Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy – ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców – Zadanie 11 - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa zabytkowego budynku starej plebanii – roboty budowlane]]> Wykonawca w ramach przedmiotowego zadania będzie odpowiedzialny za wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy – ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców – Zadanie 11 - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa zabytkowego budynku starej plebanii. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1159158 Wed, 16 Jan 2019 15:28:06 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1159158