Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Dostawy inne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Mon, 20 May 2019 20:36:20 +0200 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2019 na dostawę ELEMENTÓW SŁUŻĄCYCH DO BUDOWY PROTOTYPÓW]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów służących do budowy prototypów, z przeznaczeniem do wyposażenia układów reakcyjnych, wg specyfikacji przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, stanowiący integralną część niniejszego zapytania ofertowego. Dostawa elementów służących do budowy prototypów z przeznaczeniem do wyposażenia układów reakcyjnych, realizowana jest w ramach projektu p.n.: „Opracowanie i wdrożenie do produkcji nowego typoszeregu laboratoryjnych reaktorów wysokociśnieniowych”, w oparciu o umowę nr POIR.04.01.02-00-0080/16, w ramach Działania 4.1, Poddziałanie 4.1.2 – Regionalne agendy naukowo-badawcze Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186033 Mon, 20 May 2019 20:06:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186033 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 05/3.2.2/2019 - Dostawa, montaż oraz uruchomienie dedykowanych maszyn i urządzeń wchodzących w skład linii technologicznej, która umożliwi Zamawiającemu wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania złączy do połączeń elektrycznych systemów grzewczych, sygnałowych i antenowych w szybach pojazdów]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie dedykowanych maszyn i urządzeń wchodzących w skład linii technologicznej, która umożliwi Zamawiającemu wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania złączy do połączeń elektrycznych systemów grzewczych, sygnałowych i antenowych w szybach pojazdów. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: Część I - Dedykowana linia do automatycznego nakładania depozytów cynowych wraz z fluxowaniem - 1 szt. Część II - Dedykowana linia do automatycznego nakładania depozytów cynowych wraz z fluxowaniem B-CRIMP - 1 szt. Część III - Automat do zgrzewania linek z końcówkami konektorów grzewczych i mostkiem lutowniczym – 1 szt. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 lipca 2017 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020 (MR/H 20142020/23(3)07/2017). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185983 Mon, 20 May 2019 19:27:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185983 <![CDATA[Wynajem urządzeń i maszyn specjalistycznych]]> DAWIS IT Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu zamierza wynająć urządzenia i maszyny specjalistyczne do prac budowlanych w telekomunikacji w postaci: minikoparki z wyposażeniem funkcjonalnym, samochodu klasy osobowo-dostawczej z lawetą transportową oraz specjalistycznych urządzeń mechanicznych do wykonania rozbudowanej, testowej sieci telekomunikacyjnej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18504 Mon, 20 May 2019 18:45:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18504 <![CDATA[Systematyczna dostawa laboratoryjnych materiałów zużywalnych niezbędnych do prowadzenia badań rozwojowo-badawczych]]> Systematyczna dostawa laboratoryjnych materiałów zużywalnych niezbędnych do prowadzenia badań rozwojowo-badawczych. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu: „Opracowanie technologii oraz mobilnej aparatury diagnostycznej bazującej na rozwiązaniu lab-on-chip do wykrywania chorób zakaźnych”. Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Zamawiający zakłada maksymalny podział zamawianych towarów na 4 dostawy w okresie 22 miesięcy licząc od podpisania umowy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185365 Mon, 20 May 2019 18:14:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185365 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/1.1.1/D614/2019 dotyczy dostawy wraz z montażem elementów instalacji pilotażowej w skali laboratoryjnej – elektrycznych pieców tyglowych wraz z tyglami zapasowymi.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem elementów instalacji pilotażowej w skali laboratoryjnej – elektrycznych pieców tyglowych wraz z tyglami zapasowymi. Piece zostaną wykorzystane do opracowania optymalnego składu chemicznego stopów cynkowych wysokotemperaturowych, cynkowo-aluminiowych oraz przeprowadzenia prób technologicznych wytwarzania powłok cynkowo-aluminiowych metodą dwustopniową. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 lipca 2017 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020 (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186017 Mon, 20 May 2019 17:36:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186017 <![CDATA[Dostawa stali]]> Zamówienie dotyczy dostawy stali do siedziby zamawiającego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186021 Mon, 20 May 2019 17:31:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186021 <![CDATA[Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Prometeusz” – Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Łukowica”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznychcw ramach projektu pn.: "Prometeusz" Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Łukowica”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18500 Mon, 20 May 2019 17:25:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18500 <![CDATA[Strona główna Ogłoszenia ECOPLANKS - Wdrożenie innowacyjnego wypełnienia płyty meblowej, alternatywnego dla drewna w produkcji kompozytowych płyt drewnopochodnych ECOPLANKS - Wdrożenie innowacyjnego wypełnienia płyty meblowej, alternatywnego dla drewna w produkcji kompozytowych płyt drewnopochodnych]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup: WÓZKA WIDŁOWEGO WYSOKIEGO SKŁADOWANIA https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18497 Mon, 20 May 2019 16:54:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18497 <![CDATA[Strona główna Ogłoszenia ECOPLANKS - Wdrożenie innowacyjnego wypełnienia płyty meblowej, alternatywnego dla drewna w produkcji kompozytowych płyt drewnopochodnych ECOPLANKS - Wdrożenie innowacyjnego wypełnienia płyty meblowej, alternatywnego dla drewna w produkcji kompozytowych płyt drewnopochodnych]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup: 635 (sześćset trzydzieści pięć) pionów regałowych - regałów magazynowych wysokiego składowania . https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18496 Mon, 20 May 2019 16:47:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18496 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 26]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy optycznych na potrzebę realizacji projektu realizowanego przez Zamawiającego w podanych niżej parametrach: 1. Fotodetektor podczerwieni sztuk 1 a. Typ detektora: fotoprzewodzący b. Rodzaj materiału aktywnego: PbSe c. Powierzchnia aktywna: 4 ± 0,5mm2 d. Zakres detekcji: 1500 – 4800 nm e. Punkt największej czułości: 4000 ± 10 nm f. Rodzaj detektora: wzmacniany g. Wartość wzmocnienia: min. 50x h. Pasmo przenoszenia: 0,2 Hz – 10 kHz i. Typ złącza sygnału wyjściowego: BNC j. Mocowanie: otwory M4 w pionie i poziomie k. Zasilanie: 230V l. Akcesoria: łącznik dedykowany o szerokości 7 – 8 mm Przedmiot zamówienia określa kod CPV: CPV 38410000-2 fotodetektor podczerwieni Wyżej wymienione elementy przedmiotu zamówienia muszą być dostarczone do siedziby Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186020 Mon, 20 May 2019 16:35:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186020 <![CDATA[Dostawa pomocy dydaktycznych dla potrzeb Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kiernozi w ramach projektu „Wyrównać szanse” (projekt nr RPLD.11.01.02-10-0062/18) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych dla potrzeb Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kiernozi w ramach projektu „Wyrównać szanse” (projekt nr RPLD.11.01.02-10-0062/18) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania. Wymieniony w załączniku nr 1 asortyment musi być wysokiej jakości, fabrycznie nowy, wolny od wad, kompletny, zapewniający należyte bezpieczeństwo dla użytkowników, objęty min. 2 letnią gwarancją producenta. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Wszystkie elementy składowe przedmiotu niniejszego zamówienia, jeżeli tego wymagają odpowiednie przepisy prawa, muszą posiadać stosowne atesty lub certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu handlowego. Podczas dokonywania odbioru przedmiotów Wykonawca przekaże Zamawiającemu certyfikaty, atesty, świadectwa jakości lub inne dokumenty dopuszczające do użytku w placówkach oświatowych oraz instrukcje obsługi w języku polskim, deklaracje zgodności CE, gwarancje i licencje niezbędne do ich prawidłowego użytkowania. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotów do siedziby Zamawiającego własnym transportem, na własny koszt i ryzyko. Dostarczenie obejmuje również wniesienie przedmiotów do pomieszczenia wskazanego przez Dyrektora Szkoły (lub osobę przez niego upoważnioną). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185891 Mon, 20 May 2019 16:34:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185891 <![CDATA[ECOPLANKS - Wdrożenie innowacyjnego wypełnienia płyty meblowej, alternatywnego dla drewna w produkcji kompozytowych płyt drewnopochodnych]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup: Dwóch sztuk kompresorów, min. 75 Kw, wraz z instalacją. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18495 Mon, 20 May 2019 16:26:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18495 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 25]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy elektronicznych na potrzebę realizacji projektu realizowanego przez Zamawiającego w podanych niżej parametrach: 1. Silnik stałoprądowy 2 sztuki a. Napięcie zasilania: 12 V b. Natężenie prądu bez obciążenia: do 20 mA c. Prędkość obrotowa bez obciążenia: min. 4600 rpm d. Nominalna prędkość obrotowa: min. 6100 rpm e. Moc maksymalna: 10 – 11 W f. Maksymalny moment obrotowy: 14 – 15 mNm g. Stała prędkości: 500 – 540 rpm/V h. Przekładnia: brak i. Sensor obrotów: brak j. Typ łożysk: łożyska kulkowe k. Liczba par biegunów: 1 l. Liczba segmentów komutatora: 9 m. Rodzaj szczotek: z metali szlachetnych n. Średnica osi: 3 ± 0,01 mm o. Długość całkowita osi: do 50 mm p. Średnica zewnętrzna: 22 ± 0,1 mm q. Mocowanie: kołnierz z 3 otworami M2 r. Podłączenie elektryczne: kablowe bez konektorów o długości 200 mm Wyżej wymienione elementy przedmiotu zamówienia muszą być dostarczone do siedziby Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186019 Mon, 20 May 2019 16:25:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186019 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu mieszadła laboratoryjnego]]> Przedmiotem zamówienia jest mieszadło laboratoryjne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185974 Mon, 20 May 2019 16:12:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185974 <![CDATA[Zakup odczynników biologicznych i materiałów laboratoryjnych 20 05 2019 F]]> Odczynniki biologiczne i materiały laboratoryjne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186013 Mon, 20 May 2019 16:06:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186013 <![CDATA[02/05/2019/PBK Zakup kleju metakrylowego do stali nierdzewnej i ocynkowanej]]> Zakup kleju metakrylowego do stali nierdzewnej oraz ocynkowanej wg podanej specyfikacji technicznej w ramach projektu „Rozwój elementów konstrukcji ram w technologii FiDU dla mikropojazdów 2-, 3- i 4-kołowych z napędem elektrycznym” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186008 Mon, 20 May 2019 15:53:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186008 <![CDATA[Zakup fabrycznie nowej instalacji: Instalacja odpylająca z podciśnieniowym cyklofiltrem 145 000m3/h do zespołu maszyn stolarskich w Hali nr 3 – 1 kpl postępowanie w trybie zapytania ofertowego nr 14/ 2019 w Projekcie o nr POIR.03.02.01-28-0016/17-00.]]> Zakup fabrycznie nowej instalacji: Instalacja odpylająca z podciśnieniowym cyklofiltrem 145 000m3/h do zespołu maszyn stolarskich w Hali nr 3 – 1 kpl Opis celu zamówienia: Cel zamówienia Celem zamówienia jest zakup nowej instalacji odpylającej do zespołu maszyn stolarskich w Hali nr 3. Instalacja odpylająca stanowi niezbędny składnik wyposażenia zakładu produkcji drzewnej. Jest warunkiem bezpieczeństwa pożarowego i właściwej pracy wszystkich obrabiarek do drewna w procesie produkcji stolarki drzwiowej. Właściwe odpylenie miejsca pracy gwarantuje także należytą jakość produkowanych wyrobów. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest nowa Instalacja odpylająca zaprojektowana do zespołu maszyn stolarskich do produkcji stolarki drzwiowej w Hali nr 3 o pow.3996m2 – 1 kpl musi posiadać następujące parametry techniczne zbliżone do: Instalacja podciśnieniowa z powrotem powietrza; Wydajność filtra min : 145000m3/h; Możliwość rozbudowy instalacji w przyszłości; Wentylator główny sterowany przez falownik; Filtr wyposażony w komplet klap p.poż, membran eksplozyjnych oraz suchy pion gaśniczy; Wykonanie śluzy celkowej zgodne z dyrektywą ATEX https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185992 Mon, 20 May 2019 15:45:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185992 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE 19/2019/M/BAAP/Z1]]> 1. Zestaw materiałów zużywalnych do wysokorozdzielczego, hybrydowego spektrometru mas Sciex TripleTOF 6600 (zgodny z nr kat. BioAnalytic BA8066126) 1 szt. 1x 2 Zestaw materiałów zużywalnych do wysokosprawnego chromatografu cieczowego z przepływem micro, Sciex M3 microLC (zgodny z nr kat. BioAnalytic BAMILC80) 1 szt. 1x https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185999 Mon, 20 May 2019 15:37:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185999 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 005/2019 na dostawę surowców chemicznych - siarka płynna.]]> Dostawa siarki płynnej w ilości 3 000 Mg. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185986 Mon, 20 May 2019 15:31:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185986 <![CDATA[Dostawa linii do produkcji paneli ogrodzeniowych wraz z prostowarką do drutu]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa linii do produkcji paneli ogrodzeniowych wraz z prostowarką do drutu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185991 Mon, 20 May 2019 15:18:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185991 <![CDATA[WYKONANIE I DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH DLA CUPT]]> WYKONANIE I DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH DLA CUPT- BA-OZ.25.13.2019.AZF https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185912 Mon, 20 May 2019 15:07:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185912 <![CDATA[Zakup i dostawa materiałów zużywalnych/ Purchase and delivery of consumables]]> 1. Replacement TruDO Optical Membrane Cap https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185979 Mon, 20 May 2019 15:04:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185979 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 3/2019/WIKĘD centrum obróbcze (2szt.)]]> KODY CPV: 42612000-9 Centra obróbkowe SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CENTRUM OBRÓBCZE (2szt) - system sterowania oparty na podzespołach takich firmy jak siemens, heidnenhain, mitsubishi, beckhoff lub równoważny - oprogramowanie i licencja w języku polskim - system pozycjonowania wszystkich osi - urządzenie z podtrzymaniem pamięci na wszystkich osiach - światłowodową komunikację osi z centralnym kontrolerem ruchu niezależnym od komputera PC - automatyczne wygładzanie ścieżki 3d - dynamiczna zmiana prędkości podczas obróbki - możliwość wprowadzania korekcji średnicy narzędzia bezpośrednio do kontrolera ruchu - podwójny napęd bramy synchronizowany światłowodowo - system CNC z odzyskiem energii ze wszystkich osi oddawany do wspólnej szyny, dający możliwość wykorzystania energii hamowania gromadzonej w systemie, do dowolnej osi rozpoczynającej ruch - sterowanie CNC maszyny z wbudowanym systemem spełniającym najwyższą kategorię bezpieczeństwa w/g norm europejskich - sterowanie przystosowane do współpracy z zewnętrzynmi urządzeniami załadunkowymi - pulpit operatora wyposażony w klawiaturę, która umożliwia m.in. sterowanie wszystkimi osiami, wczytywanie, pauzowanie, zatrzymywanie programu, włączanie i wyłączanie wrzeciona, włączanie i wyłączanie stopy odciągowej, tryb pracy automatyczny, płynna regulacja obrotów wrzeciona - oprogramowanie CAD, CAM umożliwiające projektowanie oraz obróbkę w 3d, możliwość bezpośredniego odczytu popularnych systemów CAD, różne możliwości strategi obróbczych - wózki liniowe z potrójnym uczelnieniem - system automatycznie wysówanych stolików służących do szybkiego bazowania obrabianego materiału - czujniki służące do odczytywania danych z materiału i wybierania odpowiednich programów - wymiar pola roboczego maszyny dla osi X: od 1500 mm do 1600 mm, dla osi Y: od 5500mm do 6000mm dla osi Z od 300mm do 320mm - pompa próżniowa o mocy w przedziale od 230 do 260 m³/h - wrzeciono z łoyskami ceramicznymi o mocy od 7,5 do 9 k/w - wyposażenie w 4 oś (uchylne wrzeciono) - magazyn obrotowy na max 10 narzędzi - 10 sztuk przyssawek do pozycjonowania elementów na stole płaskim https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185971 Mon, 20 May 2019 15:03:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185971 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 2/2019/WIKĘD pakowarka]]> KODY CPV: 42921300-1 Maszyny do pakowania zbiorczego lub jednostkowego SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKOWARKA - cykl pracy automatyczny - maszyna pakująca w układzie litery L - możliwość współpracy z automatycznym systemem podawania drzwi z linii technologicznej - możliwość sterowania parametrami pracy (co najmniej prędkością przenośników, temperaturą pracy zgrzewadeł oraz tunelu) - zgrzewanie folii z każdej strony pakowanego elementu - pakowanie w folię PE o grubości w zakresie 0,04 – 0,08 mm - wydajność do 100 szt./godzinę - długość pakowanych elementów – w zakresie automatycznym od 1000 mm do 2400mm - szerokość pakowanych elementów – w zakresie automatycznym od 300mm do 1550 mm - grubość pakowanych elementów w zakresie automatycznym od 70mm do 150mm - system wspomagania wydawania folii dla pakowania krótkich elementów - system automatycznego odcinania nadmiaru folii oraz przekazywaniem jej w miejsce do odpadów - tunel grzewczy nadmuchowy z komorą wstępnego ogrzania powietrza, przenośnik tunelu drabinkowy, drabinki zabezpieczone tworzywem grubościennym o odporności termicznej do minimum 300oC https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185967 Mon, 20 May 2019 15:01:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185967 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/2019/M/KICHAI/Z1]]> 1 Naczynka chromatograficzne - Short Thread Vial with integrated 0.2 mL Micro-Insert, 32 x 11.6 mm, clear glass, 1st hydrolytic class, label and filling lines – 100 szt/opk. (zgodne z nr katalogowym Thermo 11 09 0999) 100 szt. 20x 2 Naczynka chromatograficzne - 0.9 mL Total Microliter Short Thread Vial ND9, 32 x 11.6 mm, clear glass, 1st hydrolytic class, with < 1µL, residual volume – 100 szt/opk. (zgodne z nr katalogowym Thermo 11 09 2275) 100 szt. 2x 3 Nakrętki z septami - 9mm Combination Seal: PP Short Thread Cap, blue, centre hole; Silicone white/PTFE blue, 55° shore A, 1.0 mm, slit – 100 szt/opk. (zgodne z nr katalogowym Thermo 09 15 0869) 100 szt. 20x https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185980 Mon, 20 May 2019 14:53:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185980 <![CDATA[Kosa spalinowa – 10 szt., Pilarka spalinowa – 2 szt., Nożyce spalinowe – 2 szt., Dmuchawa spalinowa – 4 szt]]> Kosa spalinowa – 10 szt., Pilarka spalinowa – 2 szt., Nożyce spalinowe – 2 szt., Dmuchawa spalinowa – 4 szt https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18480 Mon, 20 May 2019 14:27:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18480 <![CDATA[Dostawa wyposażenia medycznego i rehabilitacyjnego do obiektu hospicjum w Żarowie koło Stargardu]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia medycznego i rehabilitacyjnego do obiektu hospicjum w Żarowie koło Stargardu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185921 Mon, 20 May 2019 14:27:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185921 <![CDATA[Dostawa sprzętu medycznego, pomocniczego i rehabilitacyjnego do obiektu hospicjum w Żarowie koło Stargardu]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego, pomocniczego i rehabilitacyjnego do obiektu hospicjum w Żarowie koło Stargardu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185943 Mon, 20 May 2019 14:25:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185943 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/2019/ Linia I - Stanowisko montażowe opraw serii plafon - 14 sztuk]]> : Linia I - Stanowisko montażowe opraw serii plafon - 14 sztuk Parametry techniczne: • wymiary gabarytowe (szer. x wys. x gł.): 1365x2100x735 mm • wyposażenie standardowe: • solidna konstrukcja w kształcie litery L z kształtowników stalowych, • nośność konstrukcji 150 kg - blat z płyty laminowanej # 25 mm, w kolorze popielatym • regulatory umożliwiające poziomowanie • oświetlenie (lampa 36 W) • szyna do balansera • półka whaczana o gł. 250 mm, z płyty laminowanej #25 mm w kolorze popielatym • listwa whaczana na pojemniki warsztatowe IIIA (mieści 7 pojemników) • 2 tablice perforowane o wymiarach (szer. x gł.) 780 x 460 mm i 445 x 460 mm • listwa wyposażona w 2 gniazda 230 V, włącznik do lampy • szuflada o wymiarach (wys. x szer. x gł.) 173x386x450 mm, wyposażona w: • prowadnice teleskopowe o nośności 40 kg, wysuw szuflad 90%. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185970 Mon, 20 May 2019 14:17:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185970 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/2019/ Linia II - przenośnik taśmowy]]> Linia II - przenośnik taśmowy Parametry urządzenia: długość przenośnika: L=~12000mm, szerokość robocza przenośnika: Brob=~400mm, wysokość przenośnika: H=~750±50mm, obciążenie dopuszczalne: Q=20kg/mb, taśma transportująca PVC antystatyczna gr. ok. 2,9mm, napęd przenośnika przenoszony za pomocą motoreduktora firmy SEW, prędkość przenośnika regulowana: V=~0,1÷0,5m/s, układ napędu jednokierunkowy, konstrukcja przenośnika wykonana ze stali konstrukcyjnej malowanej proszkowo przenośnik na stopach kotwionych do posadzki, przenośnik wyposażony w burty boczne o wysokości ok. 20mm o przekroju prostokątnym, przenośnik wyposażony w skrzynkę sterowniczą z wyłącznikiem Start/Stop, wyłącznikiem bezpieczeństwa EMS, potencjometr z pokrętłem regulacji prędkości, przenośnik wyposażony w 8 szt. (umiejscowienie na przenośniku do uzgodnienia) dodatkowych wyłączników bezpieczeństwa EMS https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185963 Mon, 20 May 2019 14:06:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185963