Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Dostawy inne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sat, 19 Jan 2019 15:16:35 +0100 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 9]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa APARATU DO POMIARU GĘSTOŚCI WŁAŚCIWEJ PROSZKÓW, CIAŁ STAŁYCH I PAST z wyposażeniem na potrzebę realizacji projektu realizowanego przez Zamawiającego w podanych parametrach minimalnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161616 Sat, 19 Jan 2019 11:31:46 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161616 <![CDATA[Wycinarka laserowa do rur i profili]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej Wycinarki laserowej do rur i profili szt.1 wraz z oprzyrządowaniem oraz z instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem dla użytkowników (gratis, na koszt dostawcy). Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia wg załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161611 Sat, 19 Jan 2019 10:27:07 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161611 <![CDATA[Aparat USG/ Ultrasonograf z wyposażeniem]]> I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z załącznikiem nr 4 Specyfikacja zakupywanego sprzętu. Wyposażenie - sprzęt medyczny i informatyczny opisano pod względem minimalnych parametrów technicznych w załączniku 4 Specyfikacja zakupywanego sprzętu. Przedmiot zamówienia z wyłączeniem rozwiązań w zakresie IT to wyposażenie medyczne dopuszczone do obrotu będące wyrobem medycznym zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. W ramach zamówienia wchodzi dostawa z uruchomieniem. Przedmiot zamówienia oprócz tego że będzie dostarczony, to również zainstalowany i uruchomiony w siedzibie zamawiającego. Odbioru przedmiotu zamówienia dokona upoważniony pracownik Zamawiającego. Z odbioru zostanie sporządzony protokół. Na dostarczone urządzenia Wykonawca udzieli gwarancji jakości. Gwarancja minimum: 24 miesięcy. Jeśli w jakimkolwiek miejscu w treści Zaproszenia do składania ofert i/lub jego załączników podano nazwy, cechy czy parametry wskazujące lub mogące wskazywać konkretnego producenta nie stanowi to preferowania konkretnego producenta/ wyrobu, zaś ma na celu wskazanie istotnych minimalnych cech/ parametrów technicznych urządzeń. Zamawiający dopuszcza składanie ofert rozwiązań równoważnych pod warunkiem udowodnienia przez Wykonawcę, że zastosowanie oferowanego wyrobu równoważnego nie będzie prowadzić do pogorszenia wskazanych parametrów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161608 Sat, 19 Jan 2019 02:05:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161608 <![CDATA[Odczynniki i Materiały eksploatacyjne do aparatury badawczej]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do aparatury badawczej zgodnie ze specyfikacją, którą stanowi załącznik nr 4. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161604 Fri, 18 Jan 2019 23:28:16 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161604 <![CDATA[Zakup i dostawa urządzenia do kielichowania rur z tworzyw sztucznych]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż urządzenia do kielichowania rur z tworzyw sztucznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14352 Fri, 18 Jan 2019 22:21:02 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14352 <![CDATA[Dostawa sprzętu medycznego do gabinetu kardiologicznego: aparat EKG, holter EKG, holter ciśnienia, próba wysiłkowa w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu „Podniesienie jakości specjalistycznych usług kardiologicznych w Ełku” w ramach Osi priorytetowej 9 – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działania 9.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia Poddziałania 9.1.1 – Rozwój specjalistycznych usług medycznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.]]> Aparat EKG, holter EKG, holter ciśnienia, próba wysiłkowa w związku z realizacją przez zamawiającego projektu: "Podniesienie jakości specjalistycznych usług kardiologicznych w Ełku" https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161594 Fri, 18 Jan 2019 21:53:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161594 <![CDATA[Wyposażenie - sprzęt medyczny i informatyczny]]> I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z załącznikiem nr 4 Specyfikacja zakupywanego sprzętu. Wyposażenie - sprzęt medyczny i informatyczny opisano pod względem minimalnych parametrów technicznych w załączniku 4 Specyfikacja zakupywanego sprzętu. Przedmiot zamówienia z wyłączeniem rozwiązań w zakresie IT to wyposażenie medyczne dopuszczone do obrotu będące wyrobem medycznym zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. W ramach zamówienia wchodzi dostawa z uruchomieniem. Przedmiot zamówienia oprócz tego że będzie dostarczony, to również zainstalowany i uruchomiony w siedzibie zamawiającego. Odbioru przedmiotu zamówienia dokona upoważniony pracownik Zamawiającego. Z odbioru zostanie sporządzony protokół. Na dostarczone urządzenia Wykonawca udzieli gwarancji jakości. Minimalna gwarancja: 24 miesiące. Jeśli w jakimkolwiek miejscu w treści Zaproszenia do składania ofert i/lub jego załączników podano nazwy, cechy czy parametry wskazujące lub mogące wskazywać konkretnego producenta nie stanowi to preferowania konkretnego producenta/ wyrobu, zaś ma na celu wskazanie istotnych minimalnych cech/ parametrów technicznych urządzeń. Zamawiający dopuszcza składanie ofert rozwiązań równoważnych pod warunkiem udowodnienia przez Wykonawcę, że zastosowanie oferowanego wyrobu równoważnego nie będzie prowadzić do pogorszenia wskazanych parametrów. Przedmiot zamówienia podzielono na 14 części, zatem Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161595 Fri, 18 Jan 2019 21:47:02 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161595 <![CDATA[Dostawa apartu ultrasonograficznego- echo serca w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu „Podniesienie jakości specjalistycznych usług kardiologicznych w Ełku” w ramach Osi priorytetowej 9 – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działania 9.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia Poddziałania 9.1.1 – Rozwój specjalistycznych usług medycznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.]]> aparat usg- echokardiograf w związku z realizacją przez zamawiającego projektu "Podniesienie jakości specjalistycznych usług kardiologicznych w Ełku" https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161592 Fri, 18 Jan 2019 21:32:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161592 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy radiomodemów, konwerterów obrazu oraz zestawu do radiowej transmisji obrazu nr BK/4/2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku]]> Celem zamówienia jest zakup części niezbędnych do przeprowadzenia prac badawczych w ramach projektu nr POIR.01.02.00-00-0072/16 pt. „Modularny system obserwacyjno-inspekcyjny oparty na latającej platformie wielowirnikowej zasilanej ze stacji naziemnej”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161560 Fri, 18 Jan 2019 20:45:41 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161560 <![CDATA[Dostawa elementów instalacyjnych - zapytanie nr 1/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów instalacyjnych (filtr siatkowy, nypel, kolano, redukcja, rury, itd.) zgodnie z załącznikiem nr 1. Warunki płatności: przelew do 30 dni od daty dostarczenia faktury. Forma realizacji: na podstawie umowy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161585 Fri, 18 Jan 2019 20:29:37 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161585 <![CDATA[Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych tj. wyposażenie- sprzęt medyczny i informatyczny]]> I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z załącznikiem nr 4 Specyfikacja zakupywanego sprzętu. Wyposażenie - sprzęt medyczny i informatyczny opisano pod względem minimalnych parametrów technicznych w załączniku 4 Specyfikacja zakupywanego sprzętu. Przedmiot zamówienia z wyłączeniem rozwiązań w zakresie IT to wyposażenie medyczne dopuszczone do obrotu będące wyrobem medycznym zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. W ramach zamówienia wchodzi dostawa z uruchomieniem. Przedmiot zamówienia oprócz tego że będzie dostarczony, to również zainstalowany i uruchomiony w siedzibie zamawiającego. Odbioru przedmiotu zamówienia dokona upoważniony pracownik Zamawiającego. Z odbioru zostanie sporządzony protokół. Na dostarczone urządzenia Wykonawca udzieli gwarancji jakości. Jeśli w jakimkolwiek miejscu w treści Zaproszenia do składania ofert i/lub jego załączników podano nazwy, cechy czy parametry wskazujące lub mogące wskazywać konkretnego producenta nie stanowi to preferowania konkretnego producenta/ wyrobu, zaś ma na celu wskazanie istotnych minimalnych cech/ parametrów technicznych urządzeń. Zamawiający dopuszcza składanie ofert rozwiązań równoważnych pod warunkiem udowodnienia przez Wykonawcę, że zastosowanie oferowanego wyrobu równoważnego nie będzie prowadzić do pogorszenia wskazanych parametrów. Przedmiot zamówienia podzielono na 4 części, zatem Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161587 Fri, 18 Jan 2019 20:25:34 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161587 <![CDATA[Ogłoszenie o naborze ofert na urządzenie do wytwarzania sprężonego powietrza]]> Przedmiotem zamówienia jest urządzenie do wytwarzania sprężonego powietrza, które zasilać będzie sprężonym powietrzem urządzenia laboratoryjne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161583 Fri, 18 Jan 2019 20:08:43 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161583 <![CDATA[„Kompleksowa usługa dostawy eksperymentalnego ciągu technologicznego do wytwarzania włókna bazaltowego” (CTWB) - zapytanie nr 18]]> W związku z realizacją Projektu dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), oraz obowiązkiem dokonywania zakupów oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, Polski Bazalt S.A. składa zapytanie ofertowe dotyczące Kompleksowej usługi dostawy eksperymentalnego ciągu technologicznego do wytwarzania włókna bazaltowego. Przedmiotem zamówienia jest w pełni funkcjonalny o parametrach podanych w dokumencie "Zapytanie ofertowe"w pkt. II.2.3. uruchomiony w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego ciąg technologiczny składający się z bloków funkcjonalnych, wraz z: • dostawą urządzeń • montażem CTWB • asystą techniczna przy uruchomieniu • szkoleniem pracowników w zakresie obsługi • szkoleniem pracowników w zakresie BHP • wykonaniem dokumentacji powykonawczej, techniczno-rozruchowej, konstrukcyjnej, serwisowej oraz użytkowej w postaci papierowej oraz w edytowanych plikach źródłowych. Zamówienie będzie realizowane w II etapach. Pierwszy etap trwający 30 dni od daty podpisania umowy na wykonanie zakłada dostarczenie Projektu technicznego CTWB do akceptacji przez Zamawiającego, którego odbiór warunkuje rozpoczęcie prac Etapu 2-go zamówienia, którego efektem końcowym będzie CTWB składający się z bloków funkcjonalnych, o których mowa w pkt. II.2.3. wraz z kompletną dokumentacją technologiczną, konstrukcyjną, uruchomieniową, serwisową oraz instrukcją użytkową przekazaną w postaci papierowej oraz w edytowanych plikach źródłowych. Eksperymentalny ciąg technologiczny do wytwarzania włókna bazaltowego składający się z: 1. Materiały ogniotrwałe około 15 ton. 2. Konstrukcja stalowa podest, piec 10 ton 3. System grzewczy pieca. 4. Rekuperator. 5. Automatyka pieca. 6. System ogrzewania łódek platynowych z modułem dostarczania. 7. Łódka platynowa (buszing) z dyszami do wyciągania włókien ze stopionego bazaltu z modułem dostarczania, 4 sztuki. 8. Magazynowanie, przygotowanie i transport bazaltu - moduł dostarczania. 9. Przygotowanie impregnatu (preparacja włókien) z modułem dostarczania. 10. Instalacja chłodzenia elementów pieca z modułem dostarczania. 11. System wykorzystania ciepła spalin do suszenia rowingów i podgrzewania grysu bazaltowego z modułem dostarczania. 12. Suszenie rowingów z modułem dostarczania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161578 Fri, 18 Jan 2019 19:30:24 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161578 <![CDATA[Kompleksowa informatyzacja Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Podegrodziu polegająca na dostawie i wdrożeniu specjalistycznego oprogramowania przychodni]]> Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania Przychodni w Podegrodziu. Specjalistyczne oprogramowanie przychodni -na które składa się system informacji medycznej, system zarządzania przychodnią i system portal e-pacjenta. Szczegółowe wymagania w tym zakresie jak również opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1- Opis przedmiotu zamówienia oraz pozostałych załącznikach do niniejszego ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161577 Fri, 18 Jan 2019 19:00:05 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161577 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr referencyjny 9_3_7_0014_RPOWL/2017 - dostawa form wtryskowych i rozdmuchowych]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa formy do produkcji podstawek do zniczy (cześć 1), formy do produkcji podstawek do zniczy (część 2), tulei prowadzącej do wkładów (część 3) oraz form do produkcji tub do wkładów do zniczy (część 4). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161390 Fri, 18 Jan 2019 18:49:46 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161390 <![CDATA[Dostawa samochodu fabrycznie nowego nieużywanego rok produkcji 2017-2019 , 9-osobowy, dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 2 osoby na wózkach inwalidzkich.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu fabrycznie nowego nieużywanego rok produkcji 2017-2019 , 9-osobowy, dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 2 osoby na wózkach inwalidzkich. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161579 Fri, 18 Jan 2019 18:33:20 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161579 <![CDATA[Dostawa: reaktora i mieszalnika wraz mieszadłami oraz kolumny, wraz z nadzorem nad uruchomieniem mieszadeł dla Instalacji Pilotażowej]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa reaktora, mieszalnika i kolumny destylacyjnej, wraz z wymienionym osprzętem wg załączonej dokumentacji stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ oraz wytycznych umieszczonych w SIWZ. Urządzenia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz aktualnymi normami. Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu i dostarczona do nich dokumentacja powinna spełniać wymogi dozoru technicznego i aktualnym przepisom prawa. Urządzenia, które zostały wyspecyfikowane jako pracujące w strefie zagrożonej wybuchem powinny być zgodne z aktualnie obowiązującą dyrektywą ATEX w nie gorszym stopniu od podanego w specyfikacji urządzenia. Oferowane urządzenia będą izolowane. Izolacje wyłączone są z zakresu dostawy. Dobór wszystkich urządzeń do zbiorników powinien być ustalony z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie możliwości odbycia wizji lokalnej u Dostawcy, w miejscu wytwarzania przedmiotu zamówienia w celu weryfikacji statusu realizacji umowy oraz sprawdzenia czy Oferent spełnia wymagania SIWZ z zakresu części IV punktu 10. W zakresie realizacji zadania jest wykonanie wyspecyfikowanych poniżej urządzeń, ich dostawa do PCC Rokita oraz nadzór nad uruchomieniem mieszadeł. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161409 Fri, 18 Jan 2019 17:22:15 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161409 <![CDATA[18/TZ/AWDM/2019 Suszarki laboratoryjne - 7 szt]]> Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnych, zgodnych z przeznaczeniem i celem Suszarek laboratoryjnych w Pakietach opisanych poniżej wraz z dodatkowymi wymaganiami, wyposażeniem i dokumentami tj.: Pakiet 1: Suszarka laboratoryjna 50-60 L – 2 szt. Suszarka laboratoryjna 105-115 L – 1 szt. Pakiet 2: Suszarka laboratoryjna 50-60 L – 2 szt. Suszarka laboratoryjna 105-115 L – 2 szt. oraz wg. specyfikacji wymagań użytkownika stanowiącej załącznik 1 niniejszego Zapytania ofertowego. Zakres Przedmiotu zamówienia obejmuje również: dostawę wraz z rozładunkiem i wniesieniem, montaż, uruchomienie odpowiedniego Pakietu, zapoznanie Zamawiającego z obsługą, próby odbiorowe na terenie Synthos - Oświęcim, budynek B-174. Pakiet 1 dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem na parter. Pakiet 2 dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem na I piętro. Celem przedmiotu zamówienia jest umożliwienie ZAMAWIAJĄCEMU przeprowadzenia na Przedmiocie zamówienia m.in: prac badawczych nad środkami ochrony roślin. Specyfikacja techniczna do niniejszego zapytania ofertowego znajduje się w Załączniku nr 1. Kod CPV: 38000000-5 Nazwa kodu: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Zamawiający wymaga złożenia ofert na każdy Pakiet osobno (czyli maksymalnie na 2 Pakiety powinny być 2 oferty), przy czym dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne Pakiety: Pakiet 1: Suszarka laboratoryjna 50-60 L – 2 szt. Suszarka laboratoryjna 105-115 L – 1 szt. Pakiet 2: Suszarka laboratoryjna 50-60 L – 2 szt. Suszarka laboratoryjna 105-115 L – 2 szt. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej oraz złożenia oferty na niepełną część danego pakietu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161555 Fri, 18 Jan 2019 16:13:55 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161555 <![CDATA[Dostawa filtra do wody, realizowaną w projekcie „e-Pionier - wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa (Działanie 3.3).]]> Dostawa filtra do wody. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14348 Fri, 18 Jan 2019 16:13:18 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14348 <![CDATA[Dostawa nowych wagonów kieszeniowych do obsługi połączeń intermodalnych]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych 92 szt. wagonów kieszeniowych do obsługi wybranych połączeń intermodalnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dot. przedmiotu zamówienia zostały określone w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161553 Fri, 18 Jan 2019 16:07:11 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161553 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego zestawu kontenerów do zabudowy modułowej w ramach projektu „Wprowadzenie na rynek nowego standardu kontenera do zabudowy modułowej”. Zakres zamówienia obejmuje dostawę kompletnego zestawu 400 sztuk kontenerów do zabudowy modułowej. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia (opis techniczny) zostanie przekazana Oferentowi po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161426 Fri, 18 Jan 2019 16:02:27 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161426 <![CDATA[Nabycie środka trwałego - frezarko-czopiarki – 2 szt.]]> Nabycie środka trwałego - frezarko-czopiarki – 2 szt. na potrzeby projektu firmy Produkcyjno – Handlowej „HNI” Hanna Nowaczyk z Borzechowa w ramach Działania 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników B+R, Poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne, POIR 2014-2020 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14343 Fri, 18 Jan 2019 15:58:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14343 <![CDATA[Zapytanie dotyczące zakupu i dostawy materiałów budowlanych (na szkolenie i egzamin) do realizacji kursu technolog/pracownik robót wykończeniowych w budownictwie w ramach projektu: „Akademia ZAWODowców”]]> W związku z realizacją projektu „Akademia ZAWODowców”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej zakupu i dostawy materiałów budowlanych (na szkolenie i egzamin) do realizacji kursu technolog/pracownik robót wykończeniowych w budownictwie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161547 Fri, 18 Jan 2019 15:51:56 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161547 <![CDATA[Szlifierka CNC]]> 5 osiowa szlifierka CNC. Przeznaczona będzie od obróbki precyzyjnych części maszyn -detali https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14342 Fri, 18 Jan 2019 15:36:42 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14342 <![CDATA[Zakup surowców, odczynników laboratoryjnych oraz drobnych materiałów]]> Opis przedmiotu zamówienia: Nazwa: Zakup surowców, odczynników laboratoryjnych oraz drobnych materiałów Przedmiot zamówienia jest oznaczony kodem CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne Kod: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Kod: 33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane Kod: 24300000-7 - Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne Kod: 24900000-3 - Produkty chemiczne wysokowartościowe i różne Przedmiot zamówienia będzie wykorzystywany w etapie 2 projektu w ramach badań przemysłowych. Wymagane graniczne parametry i ilości: ODCZYNNIKI (100k) Wybrane linie komórkowe: hodowle pierwotne: komórki nabłonka rogówki (ATCC pcs-700-010) lub równoważne Ilość: 2 zestawy po 1 ml Testy tkankowe EpiOcular, EpiCorneal bądź równoważne Ilość: 48 testów Zestaw odczynników do testów toksyczności MTT, Ilość: 4 zestawy, na min. 96 testów każdy Zestaw odczynników do testów Alamar Blue: Ilość: 2 zestawy na min. 96 testów każdy Zestaw odczynników do testów ELISA Human TNF-alpha Quantikine lub równoważny Ilość: 1 zestaw na min. 96 testów każdy Zestaw odczynników do testów ELISA Kit i Human IL-6 Quantikine ELISA Kit lub równoważny Ilość: 1 zestaw na min. 96 testów każdy Pożywki i składniki pożywek: Zestaw do hodowli komówek rogówki (Corneal Epithelial Cell Growth Kit) Ilość: 4 zestawy Pożywki i składniki pożywek: medium podstawowe do hodowli komórek rogówki, DMEM, RPMI-1640, „serum free” z czynnikami wzrostu, Ilość: łącznie 10 op. po 500 ml +/- 50ml Pożywki i składniki pożywek: HEPES Ilość: 100g Pożywki i składniki pożywek: czerwień fenolowa Ilość: 2 ml Pożywki i składniki pożywek: roztwór trypsyna-EDTA, roztwór neutralizujący Ilość: łącznie 100 ml Lipidy i pochodne lipidów: Fosfatydylocholina (PC) czystość >90% Ilość: 100g. Lipidy i pochodne lipidów: Fosfatydylocholina (PC) o długościach łańcuchów alkilowych z zakresu C14 – 22 Ilość: łącznie 100g. Lipidy i pochodne lipidów: Fosfatydyloetanolamina (PE) funkcjonalizowana PEG2000 Ilość: 500mg. Kwasy tłuszczowe: Nasycone kwasy tłuszczowe o rozmiarach z zakresu C10:0 – 22:0 Ilość: łącznie 20g. Kwasy tłuszczowe: Jednonienasycone kwasy tłuszczowe o rozmiarach z zakresu C10-22 Ilość: łącznie 20g. Kwasy tłuszczowe: Wielonienasycone kwasy tłuszczowe o rozmiarach z zakresu C10-22 Ilość: łącznie 20g. Białka: FBS Ilość: 100g Białka: BSA Ilość: 100g Sondy fluorescencyjne: fosfatydyloetanolamina (PE) znakowana kowalencyjnie NBD - 18:1 NBD Lyso PE Ilość: 0.5mg Sondy fluorescencyjne: kwas palmitynowy znakowany kowalencyjnie NBD Ilość: 0.5mg Sondy fluorescencyjne: kwas palmitynowy znakowany kowalencyjnie rodaminą Ilość: 0.5mg Wzorce do analiz: DOPC Ilość: 10mg Wzorce do analiz: kwas palmitynowy Ilość: 10mg Składniki buforów: układy buforujące co najmniej w zakresie pH=4-6: Ilość: 200g Składniki buforów: układy buforujące co najmniej w zakresie pH=6-8: Ilość: 200g Składniki buforów: układy buforujące co najmniej w zakresie pH>8: Ilość: 200g SUROWCE (GMP) (20k) Lipidy: lecytyna sojowa: zawartość fosfolipidów>50% Ilość: 1kg Fosfolipidy: fosfatydylocholina (PC) czystość <50% Ilość: 500 g Fosfolipidy: fosfatydylocholina (PC) czystość 80-90% Ilość: 500 kg Fosfolipidy: fosfatydylocholina (PC) czystość >99%, frakcjonowane (DOPC, DPPC, DMPC) Ilość: 200g Nasycone kwasy tłuszczowe o rozmiarach z zakresu C10:0 – 22:0 Ilość: 20g Jednonienasycone kwasy tłuszczowe o rozmiarach z zakresu C10-22 Ilość: 20g Wielonienasycone kwasy tłuszczowe o rozmiarach z zakresu C10-22 Ilość: 20g Polimery z grupy polisacharydów o masie cząsteczkowej: <20kDa Ilość: 10g. NaCl cz.d.a. Ilość: 2x500g KCl cz.d.a. Ilość: 1x500g Substancje konserwujące z grupy alkoholi mono- oraz poli-hydroksylowych: Ilość: 100g Certyfikat analityczny do wszystkich odczynników, produkcja zgodna z GMP. Dodatkowo, dostawca dla lipidów oraz fosfolipidów przedłoży certyfikat analizy w zakresie identyfikacji fosfatydylocholiny oraz zawartości fosforu na zgodność ze specyfikacją producenta. DROBNE MATERIAŁY (50k) Ciąg dalszy zapytania, z powodu braku wolnych znaków w niniejszym polu, znajduje się w załączniku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161543 Fri, 18 Jan 2019 15:36:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161543 <![CDATA[Dostawa przetwornika analogowo‑cyfrowego, realizowaną w projekcie „e-Pionier - wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa (Działanie 3.3).]]> Dostawa przetwornika analogowo‑cyfrowego z możliwością pomiaru temperatury. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14345 Fri, 18 Jan 2019 15:33:04 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14345 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy elementów elektronicznych i elektrycznych, czujników siły, serwomechanizmów oraz napędów nr BK/S/2/2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku]]> Celem zamówienia jest zakup części niezbędnych do przeprowadzenia prac badawczych w ramach projektu nr POIR.01.01.01-00-1056/17 pt. „System SmartBRAKE - Inteligentny System Asekuracji Ruchu i Trasy Roweru”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161516 Fri, 18 Jan 2019 15:31:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161516 <![CDATA[Dostawa rur mumetalowych - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 014/01/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa rur mumetalowych celu realizacji projektu "Źródło zmonochromatyzowanego promieniowania ultra-fioletowego o dużej mocy do badań nanostruktur" w ramach umowy nr UDA-RPSL.01.02.00-24-08AF/17-00 z dnia 18.09.2018 r podpisanej z ŚCP. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161530 Fri, 18 Jan 2019 15:30:01 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161530 <![CDATA[Zakup i dostawa elementów do budowy linii pilotażowej – linii ekstruzyjnej do produkcji polietylenowych rur litych]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż elementów do budowy linii pilotażowej – linii ekstruzyjnej do produkcji polietylenowych rur litych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14292 Fri, 18 Jan 2019 15:29:41 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14292 <![CDATA[Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marii Skłodowskiej – Curie w ramach projektu „Droga ku nowoczesności w SP nr 5 w Zgorzelcu"]]> Przedmiotem postępowania jest Zakup i dostawa zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marii Skłodowskiej – Curie w ramach projektu „Droga ku nowoczesności w SP nr 5 w Zgorzelcu”. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Droga ku nowoczesności w SP nr 5 w Zgorzelcu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w „Opisie przedmiotu zamówienia”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14344 Fri, 18 Jan 2019 15:29:38 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14344 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 30,16 kWp w Białymstoku, ul. Gen. F. Kleeberga 34A.]]> Przedmiotem Inwestycji jest budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej produkującej energię elektryczną na potrzeby firmy AVA Sp. z o.o. Instalacja zlokalizowana będzie, w Białymstoku, ul. Gen. F. Kleeberga 34A. Planuje się posadowienie instalacji na dachu budynku przy ul. Gen. F. Kleeberga 34A. Projekt zakłada dostawę i montaż: • modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy nominalnej minimum 30,16 kWp, • Inwerterów fotowoltaicznych, • Konstrukcji wsporczych, • Instalacje elektryczne DC i AC wraz z zabezpieczeniami, • Instalacja uziemiająca i odgromowa • Urządzenia systemu nadzoru pracy instalacji, W ramach zamówienia należy wykonać również: • Przyłącze do rozdzielni głównej, • Modernizacja istniejącej rozdzielni głównej w zakresie instalacji fotowoltaicznej, • Uruchomienie i sprawdzenie instalacji, • Dostawa i montaż urządzeń monitoringu inwerterów • Dokumentacja i odbiór inwestycji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zapytaniu ofertowym będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161532 Fri, 18 Jan 2019 15:27:38 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161532 <![CDATA[TOKARKA KONWENCJONALNA]]> Przedmiot zamówienia: Tokarka Konwencjonalna Dane techniczne: zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik 1 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14304 Fri, 18 Jan 2019 15:16:57 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14304 <![CDATA[TOKARKA KONWENCJONALNA]]> Przedmiot zamówienia: Tokarka Konwencjonalna Dane techniczne: zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik 1 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14305 Fri, 18 Jan 2019 15:16:39 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14305 <![CDATA[1/2019/UE Zapytanie ofertowe w sprawie dostawy dermatoskopów dla uczestników kursów doskonalących dla lekarzy]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa dermatoskopów o parametrach technicznych wskazanych w Opisie przedmiotu w ramach Projektu pn. „Rozwój kompetencji i kwalifikacji lekarzy poprzez udział w bezpłatnych, nowoczesnych kursach doskonalących”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr projektu: POWR.05.04.00-00-0070/16 Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) dostawę towaru fabrycznie nowego, 2) co najmniej 24-miesięczną gwarancję na dostarczony towar, załączoną do każdego egzemplarza (Dermatoskopy będą wydawane uczestnikom, którzy w oparciu o załączony przez Dostawcę dokument będą mogli skorzystać z serwisu gwarancyjnego z podanymi danymi adresowymi), 3) dołączenie do każdego egzemplarza instrukcji obsługi w języku polskim, 4) dołączenie do każdego dermatoskopu zestawu wymaganych baterii zasilających. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, (Dz. U. nr 107, poz. 679) przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym musi: 1) być oznakowany znakiem CE tzn. musi posiadać deklarację zgodności /dokument potwierdzający, że oferowany wyrób posiada dopuszczenie do obrotu i do używania oraz oznakowanie znakiem CE- zgodnie z art.11 ustawy o wyrobach medycznych/ lub 2) posiadać wpis do rejestru wyrobu medycznego lub potwierdzone zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Na dowód tego Wykonawca winien przedstawić certyfikat CE – deklarację zgodności, że wyroby medyczne stanowiące przedmiot zamówienia zostały dopuszczone do obrotu i do używania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie wskazanym w Opisie przedmiotu zamówienia, przy czym: 1) pierwsza dostawa w liczbie 258 sztuk powinna nastąpić do dn. 21.02.2019 r. – preferowany termin dostawy do dn. 11.02.2019 r. 2) kolejne dostawy do 14 dni od otrzymania zamówieniem, z tym, że: - do 31.04.2019 r. - Zamawiający przewiduje dostawę 118 sztuk, - do 31.10.2019 r. Zamawiający przewiduje dostawę 147 sztuk. Cena brutto za 1 szt. nie może ulec zmianie. Towar będzie dostarczany do siedziby Zamawiającego lub w inne miejsce na terenie Warszawy. Wykonawca winien złożyć w ofercie katalogi zaoferowanego towaru w celu sprawdzenia zgodności ich parametrów z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, w sytuacji, gdy możliwe będzie zwiększenie liczby uczestników kursów, na potrzeby których realizowane jest niniejsze zamówienie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161520 Fri, 18 Jan 2019 14:52:04 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161520