Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Sprzęt IT https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Thu, 02 Apr 2020 15:18:25 +0200 <![CDATA[Dostawa zestawu komputerowego klasy TEMPEST]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu komputerowego klasy TEMPEST, spełniającego wymagania normy SDIP-27 B https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240988 Thu, 02 Apr 2020 14:29:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240988 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu IT – tablice interaktywne, ekrany projekcyjne, oraz komputery w ramach projektu "Przez naukę do sukcesu"]]> Część A - Tablice interaktywne, projektor, oprogramowanie do tablicy (zestaw) – 4 zestawy. Część B - Ekrany projekcyjne 16 szt. Część C - Komputery all in one 25 szt. (1 zestaw) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241275 Thu, 02 Apr 2020 07:22:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241275 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/04/2020/Z004/174/JM/Z - wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 5 switch’y zarządzalnych typu I oraz 5 switch’y zarządzalnych typu II]]> Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 5 switch’y zarządzalnych typu I oraz 5 switch’y zarządzalnych typu II. Specyfikacja przedmiotu zamówienia znajduje się w pkt. 3.2 Zapytania Ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241248 Wed, 01 Apr 2020 18:52:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241248 <![CDATA[dostawa komputerów przenośnych]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowych: a) laptopów – sztuk 7 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29856 Wed, 01 Apr 2020 18:02:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29856 <![CDATA[„Dostawa wyposażenia Klubu Aktywnego Seniora.”]]> 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia Klubu Aktywnego Seniora nieużywanego, nie pochodzącego ze zwrotów, wystaw, targów, ekspozycji sklepowych, posiadających stosowny pakiet usług gwarancyjnych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241167 Wed, 01 Apr 2020 11:16:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241167 <![CDATA[Dostawa sprzętu komputerowego w ramach pod nazwą: „Perpetuum Mobile krokiem milowym w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkoły podstawowej”. Zadanie realizowane jest w ramach RPO Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 –EFS.]]> Opis przedmiotu zamówienia: 2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego do Niepublicznej Szkoły Podstawowej PERPETUUM MOBILE Fundacji Kreatywnej Edukacji w Bydgoszczy w ramach zadania nr 3 pod nazwą: Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów przyrodniczych i matematyki, zakup pomocy dydaktycznych do zajęć terapeutycznych oraz zakup sprzętu TIK w Niepublicznej Szkole Podstawowej PERPETUUM MOBILE Fundacji Kreatywnej Edukacji w Bydgoszczy. 2.2. W ramach zadania wykonawca dostarczy: 1.Laptop szt.11 2.Komputer z oprogramowaniem szt. 1 2.3.Dostawa obejmuje dowóz we własnym zakresie i na koszt wykonawcy wraz z wniesieniem w miejsca wskazane przez Zamawiającego (Dyrektora szkoły). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240975 Tue, 31 Mar 2020 21:41:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240975 <![CDATA[Zakup i dostawa komputerów przenośnych w formie leasingu finansowego]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 11 komputerów przenośnych – typ I oraz 3 komputerów przenośnych – typ II wraz z wyposażeniem dodatkowym w formie leasingu finansowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241053 Tue, 31 Mar 2020 13:33:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241053 <![CDATA[Rozbudowa systemu szpitalnego, wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz e-usług on-line w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. St. Rybickiego w Skierniewicach]]> W związku z koniecznością oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Zamawiający zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny realizacji zamówienia: Rozbudowa systemu szpitalnego, wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz e-usług on-line w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. St. Rybickiego w Skierniewicach realizacji projektu „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. St. Rybickiego w Skierniewicach” realizowanego z udziałem dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VII, Działania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne. Szczegółowy zakres przedmiotu planowanego zamówienia określony jest w Załączniku 1 do niniejszego zapytania – Opisie przedmiotu zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241042 Tue, 31 Mar 2020 13:06:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241042 <![CDATA[Zakup sprzętu komputerowego]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego w zakresie: a) laptopy - 2 szt. b) monitor - 3 szt. c) stacja graficzna – 1 szt. d) zasilacz awaryjny - 1 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240979 Mon, 30 Mar 2020 23:12:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240979 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 04/2020/1.2_MAZOWSZE dotyczące dostawy kompletnych, testowych, wysokowydajnych i mobilnych stacji roboczych finansowanej przy wykorzystaniu leasingu operacyjnego z opcją wykupu]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) dostawa kompletnych stacji roboczych z dwoma monitorami i systemem operacyjnym – 7 kpl. b) dostawa kompletnej wysokowydajnej stacji obliczeniowej wraz z monitorami – 1 kpl. c) dostawa testowych stacji roboczych z dwoma monitorami i systemem operacyjnym – 3 kpl. d) dostawa mobilnych stacji roboczych ze stacjami dokującymi i monitorami – 4 kpl. 2. Dostawa przedmiotu zamówienia dotyczy realizacji projektu pt. „EEGDigi Track Biofeedback AI – innowacyjne urządzenie do spersonalizowanej neuroterapii o naukowo potwierdzonej skuteczności”, Nr RPMA.01.02.00-14-b459/18, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw. 3. Dostawa przedmiotu zamówienia zostanie sfinansowana środkami pochodzącymi z umowy leasingu operacyjnego zawartego z podmiotem finansującym wskazanym przez Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240974 Mon, 30 Mar 2020 22:36:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240974 <![CDATA[Zamówienie nr 125/2020]]> Celem zamówienia 125/2020 jest zakup i dostawa akcesoriów elektrycznych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240894 Mon, 30 Mar 2020 13:47:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240894 <![CDATA[Zakup dwóch przenośnych dysków o pojeności conajmniej 4TB do projektu : POIR.01.01.01-00-0829/18]]> 2 jednakowe, przenośne dyski o pojemności minimalnej 4 TB do wykorzystania jako podręczny magazyn danych (archiwum) i do przenoszenia dużych wolumenów danych pomiędzy lokalizacjami. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240876 Mon, 30 Mar 2020 13:40:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240876 <![CDATA[Zamówienie na wysokowydajne komputery przenośnie, monitory i towarzyszące akcesoria (zastosowanie: grafika, modele maszynowego widzenia)]]> W związku z realizacją projektu pn: „StreetLAIT– System zdalnej kontroli infrastruktury oświetleniowej z wykorzystaniem analizy obrazu i analityki predykcyjnej.” BD Polska Sp. z o.o., zwraca się z zapytaniem na zakup sprzętu informatycznego określonego w zapytaniu. Sprzęt (w szczególności: stacje robocze, monitory) powinien spełniać minimalne wymagania jakościowe związane z zastosowaniem, tj. analiza obrazu i budowa modeli maszynowego widzenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240879 Mon, 30 Mar 2020 13:26:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240879 <![CDATA[nr sprawy SzS/008/20 Zakup i dostawa komputera przenośnego – 1 szt. data zamieszczenia 27.03.2020 r.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego komputera przenośnego – 1 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240741 Fri, 27 Mar 2020 20:04:46 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240741 <![CDATA[Dostawa dwóch zestawów komputerowych wraz z 3 monitorami niezbędny do realizacji projektu: „Predictive Biomarkers of Radiation Toxicicty (PBRTox)" i prowadzonych w ramach projektu badań naukowych (POIR.04.04.00-00-2280/16)]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa: dwóch zestawów komputerowych wraz z 3 monitorami z podziałem na następujące pozycje: pozycji 1: 1 szt. stacji roboczej; pozycji 2: 1 szt. stacji roboczej; pozycja 3: 2 szt. monitorów; pozycja 4: 1 szt. monitora Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2, 2.1 i 2.2. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240710 Fri, 27 Mar 2020 15:57:40 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240710 <![CDATA[39/ZK/2020/PZ Zakup nowoczesnych technologii do nauki przedsiębiorczości wraz z przeszkoleniem uczniów i nauczycieli]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania specjalistycznego oraz przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych z branżowych symulacji biznesowych dla uczniów i nauczycieli. Opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 oraz w projekcie umowy, które stanowią integralną część Zaproszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240689 Fri, 27 Mar 2020 14:16:44 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240689 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr. POIR.01.01.01-00-0462/19/004/02]]> ZAPYTANIE OFERTOWE nr. POIR.01.01.01-00-0462/19/004/02 Zamawiający CONET Sp. z o. o. Sp. K. OGŁASZA WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Dla Wykonawcy, który dostarczy  Oprogramowanie narzędziowe dla procesorów sygnałowych DSP (2 licencje)  Elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, komponenty niezbędne do budowy modelu urządzenia: Celem zamówienia jest pozyskanie narzędzi do prowadzenia obliczeń służących realizacji projektu pt. ,,Audiobot – innowacyjny, samouczący się system automatycznej diagnostyki słuch metodami SPW w środowisku domowym pacjenta” realizowanego przez CONET Sp. z o. o. Sp. K. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240679 Fri, 27 Mar 2020 13:35:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240679 <![CDATA[Przygotowanie rozwiązania do backupu danych dla systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych – rozbudowa istniejącego rozwiązania]]> Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa obecnie użytkowanego w Narodowym Archiwum Cyfrowym (NAC) rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych, mająca na celu dołączenie do już istniejącego rozwiązania BackUp systemu informatycznego Archiwum Dokumentów Elektronicznych (ADE). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240603 Fri, 27 Mar 2020 10:01:38 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240603 <![CDATA[Zakup i dostawa 61 laptopów, Zakup i dostawa projektora multimedialnego, Zakup i dostawa ekranu przenośnego]]> Przedmiotem zamówienia jest: a) Zakup i dostawa 61 laptopów b) Zakup i dostawa projektora multimedialnego c) Zakup i dostawa ekranu przenośnego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240562 Thu, 26 Mar 2020 21:14:41 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240562 <![CDATA[Dostawa laptopa do pracy w terenie dla Visimind Ltd Sp. z o.o.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopa do pracy w terenie, o następujących specyfikacji/ funkcjonalnościach: 1. Fabrycznie nowy 2. Procesor: maksymalna częstotliwość trybu Turbo min. 4,10 GHz; Bazowa częstotliwość min. 1,7 GHz, Pamięć Cache min. 8MB; 3. Karta graficzna: min. 4 GB pamięci GDDR5 4. RAM min. 16 GB 5. Dysk SSD min. 256 GB 6. Przekątna ekranu min. 15” 7. Złącza: USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) – min. 2 szt. USB Typu-C (z Thunderbolt 3) – min. 1 szt. HDMI – min. 1 szt. 8. System operacyjny, który powinien: a) Umożliwiać instalację oprogramowania biurowego typu pakiet Office; b) Umożliwiać dokonywanie aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; c) Zapewniać internetową aktualizację w języku polskim; d) Posiadać wbudowaną zaporę internetową (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; e) Posiadać zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; f) Posiadać wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, WiFi); g) Posiadać wbudowany system pomocy w języku polskim; h) dostarczać wsparcie dla .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; i) Posiadać graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; j) Posiadać wbudowany mechanizm szyfrujący pozwalający na kryptograficzną ochronę danych na dyskach, o długości klucza min. 128 bitów; k) Nie dopuszcza się licencji z rynku wtórnego; l) Produkt musi dotyczyć najnowszej wersji dostępnej na rynku; m) Posiadać wbudowane następujące mechanizmy umożliwiające przystosowanie stanowiska dla osób niepełnosprawnych: • możliwość powiększania zawartości ekranu, • narrator odczytujący zawartość ekranu, • regulowanie rozmiaru kursora myszy i czasu jego reakcji. Ilość: 1 sztuka Uwagi dodatkowe: Dostarczone urządzenia (jeżeli dotyczy) muszą być zgodne z obowiązującymi normami, posiadać wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, świadectwa bezpieczeństwa, homologacje, licencje itp. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą zastosowanie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, należy rozumieć, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Podane nazwy własne nie są wiążące dla Wykonawców i służą wyłącznie zobrazowaniu parametrów technicznych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, przy czym za rozwiązania równoważne uznaje się zastosowanie takich urządzeń, których parametry techniczne będą odpowiadały określonym dla nich normom. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29791 Thu, 26 Mar 2020 17:15:49 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29791 <![CDATA[Zakup, kompleksowa dostawa, montaż i instalacja, fabrycznie nowych komputerów przenośnych (liczba komputerów przenośnych – 20 sztuk)]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup, kompleksowa dostawa, montaż i instalacja fabrycznie nowych komputerów przenośnych (liczba komputerów przenośnych – 20 sztuk), w ramach projektu:„Studiuj dualnie na WSE” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach priorytetu III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój III. Szczegółowy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240531 Thu, 26 Mar 2020 16:33:32 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240531 <![CDATA[Usługa wyposażenia żłobka w magiczny dywan (podłogę interaktywną) w lokalu Zamawiającego (opieka nad dziećmi do lat 3) w Lublinie, ul. Koralowa 19, w tym koszt materiałów oraz robocizna.]]> Przedmiotem niniejszego postępowania jest usługa wyposażenia żłobka w magiczny dywan (podłogę interaktywną) w lokalu Zamawiającego w Lublinie, ul. Koralowa 19, w tym koszt niezbędnych materiałów oraz robocizna zgodnie ze specyfikacją wyszczególnioną w zapytaniu ofertowym nr 2/2020 z dnia 26.03.2020 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240503 Thu, 26 Mar 2020 14:55:26 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240503 <![CDATA[DPF61-11 doposażenie pracowni w sprzęt multimedialny]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie sprzętu do prowadzenia zajęć z j. obcego w Studium Medycznym TEB Edukacja we Wrocławiu. Zamówienie dotyczy zakupu: zestaw interaktywny (projektor, tablica interaktywna z oprogramowaniem) - 1 zestaw https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240471 Thu, 26 Mar 2020 12:52:57 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240471 <![CDATA[DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ KSEROKOPIARKI I DRUKARKI DO ŻŁOBKA W MIEJSCOWOŚCI WIERZBNO]]> Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następującego asortymentu: a) laptop - 3 szt; b) kserokopiarka - 1szt; c) drukarka kolorowa – 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 1 do zapytania ofertowego PU.2.2020 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240346 Wed, 25 Mar 2020 14:52:41 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240346 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/03/2020/01.01.01 RPPM na zakup i dostawę sprzętu elektronicznego do prowadzenia prac B+R (komputery, urz. peryferyjne) / REQUEST FOR QUOTATION no. 1/03/2020/01.01.01 RPPM the purchase and delivery of electronic equipment for conducting R&D works (computers, peripheral devices)]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych do prowadzenia prac B+R, zgodnie ze specyfikacją wymienioną w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/03/2020/01.01.01 RPPM, na potrzeby realizacji projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem zgamifikowanej usługi szkoleniowej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 01. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 01.01.01. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kod i nazwa CPV: 30200000-1, Urządzenia komputerowe Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na każdą pozycję wymienioną w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/03/2020/01.01.01 RPPM. Umowa zostanie podpisana z tym Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę na daną pozycję. --- The object of contract is the purchase and delivery of computer equipment and peripheral devices according to the specification included in the enclosure no. 1 to the Request of Quotation no. 1/03/2020/01.01.01 RPPM entitled „Research and development of a gamified training service ” under Regional Operational Program of the Pomeranian Voivodeship for 2014-2020, Priority Axis 01. Expansion through innovation, Sub-measure 01.01.01. Expansion through innovation - subsidy support, co-financed from the European Regional Development Fund. Code and CPV name: 30200000-1, Computer equipment and supplies The Awarding Entity accept submitting tenders for lots of partial offers for any item included in the enclosure no. 1 to the Request of Quotation no. 1/03/2020/01.01.01 RPPM. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240255 Tue, 24 Mar 2020 22:18:47 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240255 <![CDATA[DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ MULTIMEDIALNEGO DO PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOŚCI POSĄDZA]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego do przedszkola w miejscowości Posądza 94, Gmina Koniusza. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następującego asortymentu: a) laptop - 2 szt; b) tablet - 24 szt; c) monitor interaktywny – 1 szt; d) drukarka multimedialna – 1 szt; e) kserograf – 1 szt. Bardziej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240199 Tue, 24 Mar 2020 16:01:34 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240199 <![CDATA[Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby projektu „Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic – II EDYCJA” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do trzech szkół średnich w Gminie Starachowice w związku z realizacją projektu "Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic - II edycja". Zakres rzeczowy zamówienia został określony w charakterystyce przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 oraz we wzorze umowy - Załącznik nr 7 , które stanowią integralną część Zaproszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240097 Tue, 24 Mar 2020 15:05:38 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240097 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na zakup doposażenia i adaptacji pracowni spedycji]]> Przedmiotem zamówienia są prace adaptacyjne i zakup doposażenia pracowni spedycji w ZSL im. Bolesława Chrobrego/Technikum Nr 2 w Leżajsku w projekcie „Spedytor na maksa!" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240121 Tue, 24 Mar 2020 13:04:58 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240121 <![CDATA[Zakup dysków do serwera NAS w ilości 8 sztuk]]> Przedmiotem zamówienia są dyski twarde do serwera plików NAS w ilości 8 sztuk. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240102 Tue, 24 Mar 2020 11:34:10 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240102 <![CDATA[Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego e-Usługi wraz z modernizacją lub wymianą zintegrowanego systemu zarządzania (HIS + ERP), systemów powiązanych i sprzętu. w ramach projektu współfinansowanego z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu informatycznego e-Usługi wraz z modernizacją lub wymianą zintegrowanego systemu zarządzania (HIS + ERP), systemów powiązanych i sprzętu na rzecz Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie, którego sposób realizacji został szczegółowo opisany w Załącznikach nr 1-3 do SIWZ oraz Rozdziale SIWZ - Założenia początkowe oraz wymagania ogólne,Rozdziale SIWZ - Dostawa i wdrożenie szpitalnego systemu informatycznego, Rozdziale SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1239990 Mon, 23 Mar 2020 16:43:19 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1239990 <![CDATA[Zakup sprzętu komputerowego, zakup oprogramowania wraz z wdrożeniem i szkoleniem pracowników]]> Zakup sprzętu komputerowego, zakup oprogramowania wraz z wdrożeniem i szkoleniem pracowników w ramach realizowanego projektu „Wdrożenie rozwiązań TIK w Spółdzielni Mieszkaniowej „Odbudowa” w Nidzicy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1239992 Mon, 23 Mar 2020 16:28:57 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1239992 <![CDATA[Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu multimedialnego oraz wykonanie sieci LAN]]> Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, sprzętu multimedialnego oraz wykonanie sieci LAN do prowadzenia zajęć w ramach projektu „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Niepublicznej SP w Gołkowie i ZS w Górznie”, realizowanym w ramach RPO Województwa Kujawsko –Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Część 1: Sprzęt komputerowy Część 2- Sprzęt multimedialny Część 3- Wykonanie sieci LAN https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1239904 Mon, 23 Mar 2020 12:23:00 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1239904 <![CDATA[Dostawa sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 a do zapytania ofertowego. 3. Pozostałe informacje znajdują się w Zapytaniu ofertowym, które stanowi załącznik do ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1239884 Mon, 23 Mar 2020 09:23:29 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1239884 <![CDATA[Dostawa – Serwery i komputery CBR]]> V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i komputerów dla Centrum Badawczo Rozwojowego Softsystem (CBR): 1. Serwery do laboratoriów obliczeniowych wraz z oprogramowaniem • Serwer dla środowisk opartych o systemy komercyjne (4 sztuki) • Serwer - dla środowisk opartych o systemy Linux - konfiguracja I (4 sztuki) • Serwer - dla środowisk opartych o systemy Linux - konfiguracja II (2 sztuki) 2. Wyposażenie stanowisk pracy w laboratoriach komputerowych - urządzenia • Stacja robocza (65 sztuk) • Laptop (20 sztuk) • Monitor (65 sztuk) 3. Laboratorium od badań nad oprogramowaniem służącym do bankowania tkanek • Monitor z ekranem dotykowym (4 sztuki) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1239760 Fri, 20 Mar 2020 15:49:01 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1239760 <![CDATA[Zamówienie nr 107/2020]]> Celem zamówienia 107/2020 jest zakup i dostawa kamer CCTV https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1239341 Wed, 18 Mar 2020 15:43:18 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1239341