Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Artykuły i sprzęt sportowy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sun, 15 Sep 2019 22:15:31 +0200 <![CDATA[Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku parafialnego przy ul. Cieplickiej 9 w Jeleniej Górze (d. Cieplice Śl. Zdrój) - ETAP I • DOSTAWA WYPOSAŻENIA - CZĘŚĆ 2. Sprzęt rehabilitacyjny]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa profesjonalnego sprzętu rehabilitacyjnego wraz z jego transportem, wniesieniem, montażem, ustawieniem we wskazanych pomieszczeniach, uruchomieniem, przeszkoleniem z obsługi i eksploatacji - do budynku parafialnego znajdującego się w Jeleniej Górze d. Cieplice Śląskie Zdrój przy ul. Cieplickiej 9. 2.Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych, w pełni sprawny i funkcjonujący bez jakichkolwiek zakłóceń oraz zastrzeżeń, pozbawiony praw i obciążeń osób trzecich, a także odpowiadający obowiązującym normom. Ze względu na jego przeznaczenie i częstotliwość użytkowania - musi to być sprzęt profesjonalny, a nie przeznaczony do wykorzystywania w siłowniach domowych. 1) posiadający niezbędne oznakowanie, certyfikaty i atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności wprowadzenia do obrotu zgodnie z aktami prawnymi. Ww. dokumenty w języku polskim muszą być przekazane Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego; 2) przedmiot zamówienia musi być kompletny- gotowy do uruchomienia i użytkowania bez dodatkowych nakładów i zakupów; 3) wszystkie instrukcje obsługi, eksploatacji/użytkowania, a także informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania muszą być dostarczone w języku polskim; 4) oferowane produkty powinny być trwałe, bezpieczne i prawidłowo oznakowane co oznacza, że muszą spełniać wymagania ogólnego bezpieczeństwa określone w przepisach ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. ...o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz art. 20 ustawy z 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej. 5) wszystkie sprzęty muszą posiadać etykiety z napisami w języku polskim zawierające: nazwę towaru, nazwę i adres producenta, oznaczenie identyfikujące produkt; 6) zaleca się, aby dostawa sprzętu określonego dla Części 2. była dostarczona jednorazowo. Dopuszcza się dostawę partiami na ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy, do czasu upływu terminu dostawy określonego w SWZ. 7) za prawidłowe opakowanie elementów przedmiotu zamówienia na czas transportu odpowiada wyłącznie wykonawca co oznacza, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu, jak również opakowania nie podlegają dodatkowej opłacie ze strony Zamawiającego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części 2. określony jest w Karcie szczegółowego wyposażenia, która po obowiązkowym wypełnieniu kolumny 6. i kolumny 7. jest załącznikiem do oferty wykonawcy. Ww. Karta oznaczona jest w dokumentacji przetargowej jako plik [1]. 1) Opis wyposażenia zawarty w Karcie szczegółowego wyposażenia jest opisem minimalnym. 2) Wykonawca (dostawca), jest zobowiązany w formie załącznika, dołączyć karty techniczne producenta oraz zdjęcie proponowanego modelu. Jeżeli zaproponowany model nie będzie odpowiadał oczekiwaniom Zamawiającego - ma prawo do odrzucenia oferty. Przez pojęcie „oczekiwaniom" należy rozumieć parametry zdecydowanie odbiegające od parametrów technicznych zaproponowanych w Karcie szczegółowego wyposażenia oraz w przypadku stwierdzenia, że oferowany sprzęt jest sprzętem głównie przeznaczonym do użytku domowego, a nie do siłowni, w których jest bardzo mocno i często eksploatowany. Ze względu na jego przeznaczenie - sprzęt musi być sprzętem profesjonalnym. 3) Zastosowane w Karcie szczegółowego wyposażenia określenie przedmiotu zamówienia należy traktować jako definicje standardowe, poglądowo charakteryzujące i doprecyzowujące wyposażenie, a nie konkretne, firmowe wyposażenie. 4. Wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady liczony od daty podpisania przez strony umowy protokołu zdawczo-odbiorczego musi wynosić na wszystkie sprzęty rehabilitacyjne co najmniej 24 miesiące. 5. Wykonawca (Dostawca) w okresie gwarancyjnym musi zapewnić serwis gwarancyjny, przy czym: 1) naprawa związana z usunięciem wady w okresie gwarancji jest usługą bezpłatną; 2) miejscem usunięcia wady zausterkowanego sprzętu, jest miejsce jego docelowej lokalizacji tj. budynek parafialny Parafii -ul. Cieplicka 9, 58-560 Jelenia Góra, a jeżeli usuniecie w tym miejscu jest niemożliwe- koszt transportu/ dostarczenia do punktu serwisowego odbywa się na koszt Wykonawcy i przez Wykonawcę; 3) w przypadku, kiedy czas naprawy będzie dłuższy niż siedem(7) dni , z wyłączeniem sobót i dni świątecznych, od dnia następnego zgłoszenia- Wykonawca dostarczy zastępczy sprzęt, o parametrach co najmniej takich jak element uszkodzony; 4) czas reakcji wykonawcy na usuniecie usterki nie więcej niż 48 godzin od powiadomienia za pośrednictwem komunikacji elektronicznej lub faksem- na adres i numer wskazany w Ofercie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205059 Fri, 06 Sep 2019 16:16:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205059