Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Artykuły i sprzęt sportowy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Mon, 20 May 2019 20:51:52 +0200 <![CDATA[Dostawa materiałów harcerskich do rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich w Projekcie „Dolnośląskie Podwórka”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.]]> Zamówienie obejmuje dostawę materiałów harcerskich do rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich w Projekcie „Dolnośląskie Podwórka” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184249 Thu, 09 May 2019 22:25:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184249 <![CDATA[Dostawa jachtu motorowego typu houseboat oraz pojazdów terenowych wraz z akcesoriami w ramach projektu „Pakietowanie usług turystycznych w firmach Rafał Bielak i 16 na 9 Studio filmowe Franciszek Lubicz – Łapiński” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1. „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”, Działanie 1.4. „Nowe modele biznesowe i ekspansja”, Poddziałanie 1.4.2 „Pakietowanie produktów i usług”.]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jachtu motorowego typu houseboat oraz pojazdów terenowych wraz z akcesoriami w ramach projektu „Pakietowanie usług turystycznych w firmach Rafał Bielak i 16 na 9 Studio filmowe Franciszek Lubicz – Łapiński” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1. „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”, Działanie 1.4. „Nowe modele biznesowe i ekspansja”, Poddziałanie 1.4.2 „Pakietowanie produktów i usług”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich pozycji wymienionych w pkt 3 znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania. Szczegółowe zasady realizacji dostaw objętych niniejszym postępowaniem, zakres obowiązków wykonawcy oraz zamawiającego, jak również zasady rozliczeń przedstawione zostały w załączniku nr 3 do zapytania, tj. w istotnych postanowieniach umowy. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę jachtu motorowego typu houseboat oraz pojazdów terenowych wraz z akcesoriami. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych do wybranych przez wykonawcę zadań, tj.: Zadanie nr 1: jacht motorowy typu houseboat (1 szt.) Zadanie nr 2: pojazd terenowy typu side by siede (3 szt.) Zadanie nr 3: pojazd terenowy typu side by siede (1 szt.) Zadanie nr 4: akcesoria do jazdy pojazdami terenowymi: Pozycja nr 1: rękawice do jazdy na quadzie (12 szt.) Pozycja nr 2: gogle typu cross (5 szt.) Pozycja nr 3: gogle przeznaczone do jazdy pojazdem terenowym (7 szt.) Pozycja nr 4: kask typu cross (12 szt.) Pozycja nr 5: kombinezon do jazdy na quadzie (12 szt.) 4. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odwołuje się do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rozwiązań równoważnych, wg. wytycznych przedstawionych w ww. załączniku nr 1 do zapytania. Zamawiający wyjaśnia tym samym, że wskazane w opisie przedmiotu zamówienia wymagania techniczno-funkcjonalne stanowią minimalne wymagania, którym odpowiadać powinny rozwiązania równoważne. Informacje nt. zastosowanych rozwiązań równoważnych wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w złożonej ofercie (uwaga: informacje nt. rozwiązań równoważnych wykonawca przedkłada za pośrednictwem dokumentów sporządzonych wg. własnych założeń i przyjętej prze siebie formie). Obowiązek wykazania, że zaoferowane rozwiązania równoważne odpowiadają wymaganiom zamawiającego, spoczywa po stronie wykonawcy. 5. Wykonawca dla prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotowego zamówienia powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z postanowieniami stosownych decyzji podejmowanych przez zamawiającego oraz podmioty/ instytucje zewnętrzne. ZAMAWIAJĄCY: 16 NA 9 STUDIO FILMOWE FRANCISZEK LUBICZ – ŁAPIŃSKI ul. Warszawska 29/17, 11-500 Giżycko tel. + 48 665 216 343, e-mail: pakietygizycko@interia.pl https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1183920 Wed, 08 May 2019 17:46:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1183920 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie zamowienia na dostawę urządzeń (maszyn) i innego sprzętu do ćwiczeń fizycznych oraz aeorobowych]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń (maszyn) i innego sprzętu do ćwiczeń fizycznych oraz aerobowych, tj.: a) Maszyn Cardio: bieżnia, cyklooergometr (rower pionowy); b) Maszyny do ćwiczeń mięśni naramiennych i mięśni obręczy barkowej (wyciskanie nad głowa w pozycji siedzącej); c) Urządzenia (maszyny) do ćwiczeń mięśni środkowej i dolnej części grzbietu – przyciągania ciężaru do klatki piersiowej w pozycji siedzącej; d) Urządzenia (maszyny) do ćwiczeń mięśni prostych brzucha w pozycji siedzącej; e) Urządzenia (maszyny) do ćwiczeń mięśni piersiowych: wyciskanie w poziomie w pozycji siedzącej; f) Maszyny do ćwiczeń mięśni czworogłowych ud w pozycji siedzącej; g) Maszyny na mięśnie dwugłowe ud w pozycji siedzącej; h) Systemu analizy i diagnostyki biometrycznej Użytkownika; i) Aplikacji kompatybilnych z Urządzeniami (Maszynami) stanowiącymi przedmiot zamówienia Postępowanie Ofertowe prowadzone zgodnie z zasada konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 MR/H 2014-2020/23(3)07/2017, Os priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, Nr konkursu: 1, Rok: 2018, 07/03/2018. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1183151 Thu, 02 May 2019 23:56:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1183151