Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Artykuły i sprzęt sportowy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Thu, 18 Jul 2019 02:45:15 +0200 <![CDATA[Zakup i dostawa sprzętu sportowego]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu sportowego. Mata do ćwiczeń 50 sztuk. Stepy do fitness 50 sztuk. Kijki do nordic walking 50 kompletów. Zestaw piłek sensorycznych 5 kompletów. Piłka do piłki nożnej 15 sztuk (5 w rozmiarze 3, 5 w razmiarze 4, 5 w rozmiaze 5) Ścianka wspinaczkowa 5 sztuk. Materac gimnastyczny 25 sztuk. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195611 Wed, 17 Jul 2019 12:45:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195611 <![CDATA[Dostawa sprzętu i akcesoriów do rekreacji, zabaw i sportów wodnych w ramach projektu „Pakietowanie usług turystycznych w firmach Rafał Bielak i 16 na 9 Studio filmowe Franciszek Lubicz – Łapiński” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1. „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”, Działanie 1.4. „Nowe modele biznesowe i ekspansja”, Poddziałanie 1.4.2 „Pakietowanie produktów i usług”.]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i akcesoriów do rekreacji, zabaw i sportów wodnych w ramach projektu „Pakietowanie usług turystycznych w firmach Rafał Bielak i 16 na 9 Studio filmowe Franciszek Lubicz – Łapiński” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1. „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”, Działanie 1.4. „Nowe modele biznesowe i ekspansja”, Poddziałanie 1.4.2 „Pakietowanie produktów i usług”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich pozycji wymienionych w pkt 3 znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania. Szczegółowe zasady realizacji dostaw objętych niniejszym postępowaniem, zakres obowiązków wykonawcy oraz zamawiającego, jak również zasady rozliczeń przedstawione zostały w załączniku nr 3 do zapytania, tj. w istotnych postanowieniach umowy. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu i akcesoriów do rekreacji, zabaw i sportów wodnych wg. wymienionych poniżej zadań. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych do wybranych przez wykonawcę zadań, tj.: Zadanie nr 1 (3): Łódź motorowa ślizgowa (1 szt.) Zadanie nr 2 (6): Łódź motorowa (1 szt.) Zadanie nr 3 (11): Deska do pływania na fali za motorówką (1 szt.) Zadanie nr 4 (12): Zestaw wakesurf (1 szt.) Zadanie nr 5: Flyboard (deska z wiązaniami, jednoosobowa) (1 szt.) Zadanie nr 6: Jednoosobowa, pneumatyczna tuba w okrągłym kształcie przeznaczona do holowania motorówką (1 szt.) Zadanie nr 7: Dwuosobowa pneumatyczna tuba przeznaczona do holowania za motorówką w kształcie litery D ( 1 szt.) 4. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odwołuje się do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rozwiązań równoważnych, wg. wytycznych przedstawionych w ww. załączniku nr 1 do zapytania. Zamawiający wyjaśnia tym samym, że wskazane w opisie przedmiotu zamówienia wymagania techniczno-funkcjonalne stanowią minimalne wymagania, którym odpowiadać powinny rozwiązania równoważne. Informacje nt. zastosowanych rozwiązań równoważnych wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w złożonej ofercie (uwaga: informacje nt. rozwiązań równoważnych wykonawca przedkłada za pośrednictwem dokumentów sporządzonych wg. własnych założeń i przyjętej prze siebie formie). Obowiązek wykazania, że zaoferowane rozwiązania równoważne odpowiadają wymaganiom zamawiającego, spoczywa po stronie wykonawcy. 5. Wykonawca dla prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotowego zamówienia powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z postanowieniami stosownych decyzji podejmowanych przez zamawiającego oraz podmioty/ instytucje zewnętrzne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195856 Wed, 17 Jul 2019 10:43:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195856 <![CDATA[Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego w projekcie „Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej SATURN w Czeladzi”]]> 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu „Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej SATURN w Czeladzi” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w „Załączniku nr 1 do Zaproszenia – Opis przedmiotu zamówienia”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195510 Mon, 15 Jul 2019 15:03:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195510 <![CDATA[Dostawa sprzętu sportowego w postaci rowerów z osprzętem i kijków nordic walking]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu sportowego w postaci rowerów, fotelików rowerowych dla dzieci i kijków do nordic walking w ramach realizacji projektu pn. „Aktywna Dolina Rzeki Warty”. Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej. Zamawiający informuje, że w związku z koniecznością przestrzegania w trakcie realizacji zamówienia zasad określonych w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji stanowiący załącznik nr 4 do Opisu Warunków Zamówienia (OWZ), będzie wymagał od Wykonawcy stosowania logotypów programu pomocowego na wszystkich dokumentach powstających w związku z realizacją zamówienia. Wszystkie logotypy, które będą użyte do oznakowania oraz informacja o współfinansowaniu muszą być zamieszczone zgodnie z zapisami zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji stanowiącym załącznik nr 4 do Opisu Warunków Zamówienia (OWZ), zgodnie z Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 stanowiącą załącznik nr 5 do Opisu Warunków Zamówienia (OWZ) oraz zgodnie z Księgą identyfikacji wizualnej Województwa Łódzkiego stanowiącą załącznik nr 6 do Opisu Warunków Zamówienia (OWZ). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do OWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: W związku z funkcjonalnością portalu nie jest możliwe zamieszczenie załączników większych niż 20 MB. Wszystkie załączniki są dostępne na stronie Zamawiającego - www.bip.powiatzdunskowolski.pl. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1194300 Wed, 10 Jul 2019 15:23:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1194300 <![CDATA[Dostawa sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego]]> Dostawa sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego do Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tanowie oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1194756 Wed, 10 Jul 2019 13:51:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1194756