Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Meble https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sat, 11 Jul 2020 23:28:27 +0200 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2020 DOTYCZĄCE DOSTAWY MEBLI BIUROWYCH]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych na potrzeby żłobka. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253674 Fri, 10 Jul 2020 23:56:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253674 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2020 DOTYCZĄCE DOSTAWY I MONTAŻU MEBLI ORAZ URZĄDZEŃ KUCHENNYCH]]> Zakup, dostawa oraz montaż mebli i urządzeń kuchennych na potrzeby żłobka. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253671 Fri, 10 Jul 2020 23:35:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253671 <![CDATA[Dostawa pierwszego wyposażenia pomieszczeń Publicznego Przedszkola nr 2 w Czańcu – Gmina Porąbka - Meble i dywany]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pierwszego wyposażenia pomieszczeń Publicznego Przedszkola nr 2 w Czańcu, w postaci mebli i dywanów wyszczególnionych w załączniku nr 1 do Zaproszenia – „Opisie przedmiotu zamówienia”. 2. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pod nazwą "Radosne przedszkolaki w Czańcu - utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego w Gminie Porąbka", który planowany jest do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 3. Dostarczany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Zamawiającego wyszczególnione w treści niniejszego Zaproszenia, być fabrycznie nowy i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia powinny zostać dostarczone w miejsce wskazane przez Zamawiającego (Publiczne Przedszkole nr 2 w Czańcu ul. K.K. Wojtyły 67, 43-354 Czaniec, gmina Porąbka, województwo śląskie) ) oraz wniesione do pomieszczeń wskazanych przez Dyrektora placówki, a także w przypadku mebli, które tego wymagają - muszą być one złożone (szafki, półki, itp.). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33671 Fri, 10 Jul 2020 13:18:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33671 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy mebli do Pracowni Matematycznych i Przyrodniczych w SP nr 3, 4, 5, 7, 8 i 10 w Orzeszu w ramach realizacji projektu „Młodzi interaktywni Orzeszanie”- współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 - 2020]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli do Pracowni Matematycznych i Przyrodniczych w SP nr 3,4,5,7,8 i 10 w Orzeszu w ramach realizacji projektu na potrzeby uczniów, według specyfikacji określonej dalej w punkcie VI. Przedmiot zamówienia obejmuje również transport na koszt i ryzyko Wykonawcy wraz z dostarczeniem, rozładowaniem i wniesieniem towaru do wyznaczonego miejsca, wraz z ewentualnym montażem w siedzibie Zamawiającego . https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33672 Fri, 10 Jul 2020 13:18:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33672 <![CDATA[Zakup i dostawa mebli do wyposażenia Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży pn. „Sposób Na Nudę w Gminie Trzyciąż” w miejscowości Porąbka w gminie Trzyciąż]]> "Sposób Na Nudę w Gminie Trzyciąż”: Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Porąbka w Gminie Trzyciąż zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Zakup i dostawa mebli w ramach zadania nr 1 opisanego we wniosku o dofinansowanie, zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu nr nr RPMP.09.02.01-12-0157/18 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253512 Fri, 10 Jul 2020 11:46:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253512 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 na dostawę i montaż mebli, stanowiących wyposażenie mieszkania wspomaganego położonego przy ul. Wólczańskiej 4a w Filipowie]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli stanowiących wyposażenie mieszkania wspomaganego dla osób niepełnosprawnych, w tym z zespołem Downa, położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Wólczańskiej 4a, 16 – 424 Filipów (lokal nr 4). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253469 Fri, 10 Jul 2020 09:51:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253469 <![CDATA[ZP/340/2020 „Dostawa i montaż mebli warsztatowych do pracowni w ramach realizacji projektu pn.: Pracownia elektroniczna na miarę czasów – modernizacja pracowni elektryczno- elektronicznej i pracowni informatyczno- elektronicznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. Edwarda Abramowskiego w Katowicach”]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli warsztatowych do pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. Edwarda Abramowskiego w Katowicach w ramach realizacji projektu pn.: „Pracownia elektroniczna na miarę czasów – modernizacja pracowni elektryczno- elektronicznej i pracowni informatyczno- elektronicznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. Edwarda Abramowskiego w Katowicach”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253363 Thu, 09 Jul 2020 14:43:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253363 <![CDATA[zapytanie ofertowe 7/2020/2.1]]> Meble dla pracowników : krzesła biurowe 13 szt https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253129 Thu, 09 Jul 2020 12:43:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253129 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 6/2020/2.1]]> Meble dla pracowników: biurka z kontenerem 13 szt https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253123 Thu, 09 Jul 2020 12:26:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253123 <![CDATA[Zakup i dostawa mebli i wyposażenia do pracowni przedmiotowych z podziałem na 2 zadania w ramach projektu „Modelowa szkoła ćwiczeń w Sycowie” nr projektu POWR.02.10.00-00-3015/20, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 , dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawę mebli i wyposażenia do pracowni przedmiotowych z podziałem na 2 zadania w ramach projektu „Modelowa szkoła ćwiczeń w Sycowie” nr projektu POWR.02.10.00-00-3015/20, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 , dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamawiający podzielił zamówienie na 2 zadania tj.: Zadanie nr 1. Zakup i dostawa pomocy, mebli i wyposażenia do pracowni przedmiotowych Zadanie nr 2. Zakup i dostawa specjalistycznego wyposażenia pracowni fizyczno-chemicznej. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części). Za ofertę częściową uważa się ofertę złożoną na pełny asortyment dla danego zadania. Każdy Wykonawca winien przedłożyć tylko jedną ofertę na wybrane przez siebie zadanie/zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdz. II oraz zał 3-3.1 oraz 5 do zaproszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253205 Wed, 08 Jul 2020 17:20:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253205 <![CDATA[Dostawa i montaż mebli w ramach projektu pn. „Przedszkolaki w gminie Oborniki Śląskie”]]> Zadanie realizowane jest w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Numer i nazwa Osi priorytetowej: 10 Edukacja Numer i nazwa Poddziałania: 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. CZĘŚĆ 4. DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI Wspólny Słownik Zamówień Kod CPV: 39150000-8 - Różne meble i wyposażenie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252979 Tue, 07 Jul 2020 15:09:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252979 <![CDATA[Wykonanie, dostawa i montaż blatów do sali komputerowej, lady recepcyjnej, lady bufetowej oraz lady restauracyjnej do pracowni hotelarskiej]]> Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie, dostawa i montaż blatów do sali komputerowej, lady recepcyjnej, lady bufetowej oraz lady restauracyjnej do pracowni hotelarskiej” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252934 Tue, 07 Jul 2020 12:57:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252934 <![CDATA[Dostawa stanowiska (stelaż do mocowania elementów) wykonanego z profili aluminiowych, wraz z montażem oraz transportem]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa stanowiska (stelaż do mocowania elementów) wykonanego z profili aluminiowych, wraz z montażem oraz transportem, na potrzebę realizacji projektu realizowanego przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku "Zapytanie 34 - całość". Przedstawione załączniki stanowią integralną część Zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252882 Tue, 07 Jul 2020 10:20:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252882 <![CDATA[Dostawa mebli do wyposażenia mieszkań wspieranych, rodzinnych domów pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych w Wiśniówce.]]> Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest świadczenie dostarczenia mebli należących do następującej kategorii (grup): Kategoria / grupa I zamówienia obejmuje: Łóżko podwyższone z materacem: - łóżko podwyższone z materacem - 34 szt Kategoria / grupa II zamówienia obejmuje: Krzesła i fotele: - Fotel biurowy - 2 szt. - Krzesła - 52 szt. - Fotel pokojowy - 16 szt. Kategoria / grupa III zamówienia obejmuje: Meble pokojowe: - Biurko z szafką i / lub szufladami - 2 szt. - Szafka nocna - 38 szt. - Wieszak przyścienny przedpokojowy z półką i lustrem - 16 szt. - Szafka RTV niska - 15 szt. - Szafka RTV wysoka - 15 szt. - Szafa ubraniowa 2-drzwiowa z nadstawką - 30 szt. - Szafa ubraniowa 3-drzwiowa z nadstawką - 4 szt. - Regał półkowy częściowo zakryty - 30 szt. - Szafa do zabudowy wnękowa 70 x 120 cm - 1 szt. - Szafa do zabudowy wnękowa 70 x 150 cm - 1 szt. Kategoria / grupa IV zamówienia obejmuje: Meble kuchenne i łazienkowe: - Szafka łazienkowa - 16 szt. - Meble kuchenne zestaw 7 elementów z blatem - 7 szt. - Meble kuchenne zestaw 5 elementów z blatem - 9 szt. - Stolik kuchenny mały - 30 szt. - Stół kuchenny duży - 17 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1248526 Tue, 07 Jul 2020 09:52:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1248526 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę wyposażenia meblowego do Niepublicznego Przedszkola „Akademia Maluszka”]]> Dostawa wyposażenia meblowego do Niepublicznego Przedszkola „Akademia Maluszka” przy ul. Rzeszowskiej, 39-200 Dębica w ramach realizacji projektu pn. „Akademia Maluszka” nr projektu RPPK.09.01.00-18-0032/19 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1250501 Mon, 06 Jul 2020 23:29:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1250501 <![CDATA[Meble i wyposażenie przedszkola]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowych mebli i wyposażenia sal przedszkolnych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33515 Mon, 06 Jul 2020 16:34:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33515 <![CDATA[Dostawa wyposażenia - meble biurowe i konferencyjne]]> Dostawa mebli biurowych i konferencyjnych oraz wyposażenia, zgodnie z wykazem i specyfikacją zawartą w załączonej pełnej wersji zapytania ofertowego oznaczonego jako l.dz. 01_07_2020_RPO_1_5_2_APM. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252587 Fri, 03 Jul 2020 15:39:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252587 <![CDATA[Doposażenie żłobka zlokalizowanego na ul. Wacława Sieroszewskiego, nr 3 w Krakowie (uzupełninie)]]> Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje transport, dostawę, rozładunek, wniesienie mebli szczegółowo wymienionych i opisanych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego Specyfikacja asortymentu. Zamówienie składa się tylko z II części zamówienia Cześć 2 Meble kuchenne Wyposażenie będące przedmiotem zamówienia musi posiadać odpowiednie certyfikaty/ atesty zgodność z odpowiednimi normami określonymi z obowiązującym prawem. Winny spełniać wymagania ergonomii, bezpieczeństwa i zagwarantować wyposażenie dobrej jakości wyrobów PN-EN. Miejsce dostawy ul. Wacława Sieroszewskiego, nr 3 w Krakowie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252239 Wed, 01 Jul 2020 21:28:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252239 <![CDATA[Dostawa i montaż mebli laboratoryjno-biurowych]]> Wykonanie wszystkich czynności związane z dostawą i montażem mebli biurowo-laboratoryjnych zgodnie z zakresem określonym w zapytaniu oraz Dokumentacji Projektowej w budowanym Budynku B1 na nieruchomości przy ul. Polnej 64 w Sopocie. Opis Przedmiotu Zamówienia, w tym położenie opisanych wyżej Pomieszczeń, przedstawiony został w Załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania: Opis Przedmiotu Zamówienia, Dokumentacja Projektowa. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251973 Tue, 30 Jun 2020 15:52:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251973 <![CDATA[Zamówienie nr 216/2020]]> Celem zamówienia 216/2020 jest zakup i dostawa wykładziny podłogowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251889 Tue, 30 Jun 2020 11:38:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251889 <![CDATA[Zamówienie nr 215/2020]]> Celem zamówienia 215/2020 jest zakup i dostawa wykładziny podłogowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251888 Tue, 30 Jun 2020 11:32:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251888 <![CDATA[Zamówienie nr 214/2020]]> Celem zamówienia 214/2020 jest zakup i dostawa wykładziny podłogowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251884 Tue, 30 Jun 2020 11:21:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251884 <![CDATA[Zamówienie nr 225/2020]]> Celem zamówienia 225/2020 jest zakup i dostawa ścianek do zabudowy pomieszczeń https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251870 Tue, 30 Jun 2020 10:16:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251870 <![CDATA[Zamówienie nr 224/2020]]> Celem zamówienia 224/2020 jest zakup i dostawa ścianek do zabudowy pomieszczeń https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251868 Tue, 30 Jun 2020 10:00:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251868 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE 4/06/2020/Niviss]]> Stoły warsztatowe Classic ESD 1500x700 SR-15 z krzesłami 28 zestawów. Stoły odporne na wyładowania elektrostatyczne do wykonywania prac produkcyjnych z urządzeniami elektrycznymi.  ESD,  1500 x 700,  oświetlenie LED,  miejsce na narzędzia,  miejsce na powieszenie dokumentacji w postaci minimum 6 kartek A4 (w pionie),  punkty do podpięcia opasek ESD,  możliwość bezinwazyjnego zawieszenia balancerów dla wkrętaków elektrycznych,  wyposażenie w listwę zasilającą 230V, możliwość podpięcia urządzeń używanych w procesie produkcyjnym (mierniki, wkrętaki, zasilacze, lutownice itp.),  wyposażenie w zamykane miejsce do przechowywania środków czystości, materiałów eksploatacyjnych itp. (może być pod blatem),  stoły o regulowanej wysokości blatu,  możliwość podania materiału produkcyjnego z różnych stron. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1250933 Mon, 22 Jun 2020 23:20:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1250933 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 3/2020 na zakup z dostawą i montażem fabrycznie nowego wyposażenia biurowego, konferencyjnego i socjalnego do nowopowstałego Centrum B+R zlokalizowanego w Rzeszowie przy ul. Olchowej, 35-322 Rzeszów.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą i montażem fabrycznie nowego wyposażenia biurowego, konferencyjnego i socjalnego do nowopowstałego Centrum B+R zlokalizowanego w Rzeszowie przy ul. Olchowej, 35-322 Rzeszów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1250652 Fri, 19 Jun 2020 20:58:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1250652