Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Meble https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 20 Mar 2019 12:58:11 +0100 <![CDATA[Zakup i dostawa mebli biurowych na potrzeby MCP w Krakowie.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli biurowych na potrzeby MCP w Krakowie. Zamówienie podzielone jest na części. Część I: Zakup i dostawa mebli dla MCP w Krakowie. W ramach części pierwszej wykonawca dostarczy do siedziby zamawiającego biurka, kontenery trzyszufladowe, dostawki i nadstawki do biurek, stoliki biurowe, szafy biurowe, wkładkę do sekretarzyka, wieszaki stojące, wykonanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego oraz rysunkami dołączonymi do zapytania. Dostawa obejmuje również montaż dostarczonych mebli. Część II: Zakup i dostawa obrotowych i stacjonarnych krzeseł biurowych dla MCP w Krakowie. W ramach części drugiej wykonawca dostarczy do siedziby zamawiającego krzesła obrotowe i krzesła stacjonarne zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego. Dostawa obejmuje również montaż, jeśli krzesła będą dostarczone w częściach do montażu. Zakup jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Województwa Małopolskiego na 2019 rok. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174496 Wed, 20 Mar 2019 12:27:11 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174496 <![CDATA[Protokół postępowania dla zamówienia pn.: "Zakup i dostawa fabrycznie nowego wyposażenia z bieżącej produkcji na potrzeby żłobka w Oparznie i Kluczkowie."]]> Nie dotyczy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174465 Wed, 20 Mar 2019 11:12:48 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174465 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia kuchni żłobka prowadzonego w Oleśnicy]]> Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie wyposażenia kuchni: mebli ze stali nierdzewnej, wyposażenie AGD oraz naczynia i przybory kuchenne w ramach projektu „Puchatek – sposób na powrót do aktywności zawodowej” (nr RPDS.08.04.01-02-005/18). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174408 Tue, 19 Mar 2019 22:35:14 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174408 <![CDATA[Wyposażenie pomieszczeń Klubu Seniora w Pile o zasięgu powiatowym w ramach projektu pn. Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020]]> Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile prowadzi zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie – zapytanie ofertowe – w imieniu i na rzecz Zamawiającego – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem wyposażenia pomieszczeń Klubu Seniora w Pile o zasięgu powiatowym w ramach projektu pn. Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zamówienie jest jednym z zadań w ramach projektu pn. Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne Działanie 2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe. Zamówienie obejmuje: 1) wyposażenie pomieszczenia kuchennego i łazienki, 2) wyposażenie pokoju rehabilitacyjno-fizjoterapeutycznego oraz terapii indywidualnej, 3) wyposażenie szatni, 4) wyposażenie pokoju dziennego pobytu, 5) wyposażenie pokoju dziennego w sprzęt TIK. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174302 Tue, 19 Mar 2019 15:12:48 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174302 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę mebli niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu : „TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. II etap - testowanie modelu”]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli niezbędnych do prawidłowego zrealizowania zadań w ramach projektu : TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. II etap - testowanie modelu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173545 Tue, 19 Mar 2019 11:40:37 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173545 <![CDATA[Zapytanie nr 8/CBR/2019 - dotyczące dostawy i montażu wyposażenia biurowego w ramach realizacji projektu „Utworzenie Centrum Badawczo - Rozwojowego w NMG S.A.”]]> Dostawa i montaż wyposażenia biurowego planowana jest w ramach realizacji projektu nr POIR.02.01.00-00-0239/16, dla którego NMG S.A. otrzymało dofinansowanie w ramach Działania 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zamówienie udzielane zgodnie zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Termin związania ofertą winien wynosić 30 dni od daty jej złożenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173654 Fri, 15 Mar 2019 15:46:03 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173654 <![CDATA[Zapytanie Ofertowe nr ZO/0048/02/03/2019 dotyczące zakupu, dostawy i montażu mebli oraz wyposażenia do Żłobka „Pirackie Skarby” mieszczącego się we Wrocławiu przy ul. Zielińskiego 39A w ramach projektu: „Moi rodzice wracają do pracy – program wsparcia aktywności zawodowej rodziców opiekujących się dziećmi do lat 3” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia w Żłobku „Pirackie Skarby”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173562 Fri, 15 Mar 2019 13:03:17 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173562 <![CDATA[Zakup i dostawa wraz z montażem szaf dla pacjentów oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z montażem nowych (nieużywanych) szaf dla pacjentów, w tym wolnych od wad prawnych i fizycznych oraz praw osób trzecich oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi, w ramach Projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 10.00.00: Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działania 10.01.00: Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępie do usług, Poddziałania 10.01.01: Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Szczegółowy opis działań Wykonawcy znajduje się w pkt. III niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173438 Fri, 15 Mar 2019 07:48:49 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173438 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na dostarczenie doposażenia w meble do przechowywania zabawek i pomocy dydaktycznych Przedszkola Kubusia Puchatka]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostarczenie doposażenia w meble do przechowywania zabawek i pomocy dydaktycznych Przedszkola Kubusia Puchatka. W ramach Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173327 Thu, 14 Mar 2019 15:00:19 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173327 <![CDATA[Sprzedaż wraz z dostawą i montażem wyposażenia dla pomieszczeń budynku biurowo – usługowego w Rzeszowie przy ul. Wioślarskiej działka 2214]]> W ramach zlecenia zostanie sprzedane, dostarczone oraz zamontowane wyposażenie / elementy zabudowy dla pomieszczeń budynku usytuowanego na działce nr ewid. 2214, obr. 216 w Rzeszowie, przy ul. Wioślarskiej będącą własnością Zamawiającego. Powierzchnia działki stanowi 0,3103 ha. Realizacja zadania związana jest z inwestycją pn. Budowa budynku biurowo – usługowego (usługi badawczo – rozwojowe) wraz z infrastrukturą techniczną w ramach projektu „Stworzenie centrum badawczo-rozwojowego celem prowadzenia prac B+R dedykowanych sektorowi MSP". Budynek przewidziany do realizacji będzie pełnił funkcję obiektu użyteczności publicznej o funkcji biurowo – usługowej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173023 Wed, 13 Mar 2019 15:03:04 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173023 <![CDATA[Dostawa i montaż szafek depozytowych]]> Szafka metalowa z sześcioma skrytkami w pionie, w 3 kolumnach. - 4 szt. Nogi z blachy ze stopką regulacyjną. Schowki szafy zamykane zamkami monetowymi zwrotnymi na monety o nominale 2 zł. Ryglowanie zamka w jednym punkcie. Klucze w systemie klucza master. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172592 Wed, 13 Mar 2019 12:33:14 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172592 <![CDATA[ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH I WYPOSAŻENIA PRACOWNI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ COGITO W POZNANIU]]> Dostawa obejmuje wyposażenie pracowni oraz zakup pomocy dydaktycznych, które zostały szczegółowo opisane w Formularzu Cenowym do Oferty stanowiącej Załącznik nr 2A, 2 B, 2C, 2D, 2E, 2F do zapytania Ofertowego. Poszczególne części zamówienia: Część 1. Sprzęt multimedialny Część 2. Meble do pracowni przyrodniczej, matematycznej i informatycznej Cześć 3. Wyposażenie pracowni przyrodniczej Część 4. Wyposażenie i pomoce dydaktyczne do pracowni informatycznej Część 5. Wyposażenie pracowni matematycznej Część 6. Pomoce dydaktyczne oraz książki do nauki języka angielskiego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172789 Tue, 12 Mar 2019 16:16:17 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172789 <![CDATA[Dostawa i montaż mebli kuchennych i urządzeń kuchennych w dwóch pomieszczeniach]]> Dostawa i montaż mebli kuchennych i urządzeń kuchennych w dwóch pomieszczeniach https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1171460 Wed, 06 Mar 2019 15:27:07 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1171460 <![CDATA[Dostawa i montaż biurek w pomieszczeniach kontrolnych w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej w celu realizacji projektu „Rozwój jakości kształcenia praktycznego w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej w Siedlcach poprzez utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej”]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż biurek w pomieszczeniach kontrolnych w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej. Zakres rzeczowy zamówienia został określony w charakterystyce przedmiotu zamówienia, która stanowi integralną część zaproszenia (Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert nr CESME 612-5-15/2019). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1170861 Mon, 04 Mar 2019 17:33:07 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1170861