Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Roboty budowlane https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sun, 15 Sep 2019 22:56:07 +0200 <![CDATA[Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac związanych z głęboką termomodernizacją w budynku szkoły im. Jana Pawła II w Wyszkach. Prace termomodernizacyjne będą polegały m.in. na : Wykonaniu izolacji termicznej ścian przy użyciu płyt styropianowych (fundamentowa, cokołowa, zewnętrzna) Wykonaniu izolacji termicznej stropu pod nieogrzewanym poddaszem prze użyciu granulatu z wełny mineralnej Wymianie zewnętrznych okien drewnianych na okna PCV oraz wymianie drzwi zewnętrznych na drzwi z ciepłego aluminium Modernizacja systemu grzewczego polegająca na: wymiana kotłów gazowych na potrzeby c.o i c.w.u. na kotły gazowe kondensacyjne wymiana instalacji c.o. na izolowaną wymiana grzejników uzupełnienie/wymiana otulin na przewodach płukanie instalacji montaż zaworów i liczników do monitorowania zużycia energii modernizacja oświetlenia 422 szt. punktów świetlnych, zmiana na typ LED https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23388 Fri, 13 Sep 2019 23:21:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23388 <![CDATA[„Dostosowanie budynku w celu utworzenia dwuoddziałowego przedszkola w Cichem” w ramach projektu „Cichy zakątek”]]> Przedmiotem zamówienia jest odpowiednie zaadaptowanie pomieszczeń w celu utworzenia dwuoddziałowego przedszkola dla 38 dzieci w tym czworga dzieci z niepełnosprawnościami w budynku położonym na terenie Gminy Czarny Dunajec w miejscowości Ciche na podstawie przedmiaru robót (kosztorysu zerowego) i rzutu architektonicznego pomieszczeń przeznaczonych do adaptacji. Realizator Marzeną Kruczek, - projekt: „Cichy zakątek” (nr projektu RPMP.10.01.02-12-0136/19) na potrzeby utworzenia dwuoddziałowego niepublicznego przedszkola w Cichem w istniejącym budynku. Budynek w którym będzie utworzone przedszkole, to budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem pokrytym blachą trapezową. Konstrukcja budynku murowano żelbetowa ze ścianami nośnymi w układzie podłużnym i poprzecznymi ścianami usztywniającymi. Stropy żelbetowe. Lokal przewidziany na przedszkole znajduje się na na parterze tj. pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku i stanowi zwarty zespół przylegających do siebie i powiązanych funkcjonalnie pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia przedszkola. Wejście na poziom parteru odbywać się będzie bezpośrednio z poziomu terenu (poziom posadzki parteru od strony wejścia do przedszkola jest równy z poziomem terenu). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23363 Fri, 13 Sep 2019 16:04:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23363 <![CDATA[Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kadcza- w systemie „zaprojektuj i wybuduj”]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji obejmującej wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą, aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zadania: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kadcza gm. Łącko w ramach umowy dofinansowania Projektu p.n.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków oraz sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Kadcza w Gminie Łącko” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” - szczegółowy opis określa SIWZ stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206289 Fri, 13 Sep 2019 15:49:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206289 <![CDATA[REMONT POMIESZCZEŃ INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO IM. MACIEJA RATAJA W KRZELOWIE NA POTRZEBY DDP ARKADIA]]> Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń internatu na potrzeby DDP ARKADIA. Przedmiot zamówienia obejmuje materiały, robociznę oraz zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. Prace remontowe winny być przeprowadzone w oparciu o obowiązujące normy. Powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem osoby koordynującej wykonanie robót. Materiały, które zostaną użyte podczas wykonywania prac remontowych powinny posiadać aktualne atesty, certyfikaty oraz winny zostać dopuszczenie do stosowania. Odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac oraz użytych materiałów ponosi Wykonawca. Realizacja projektu przewidziana jest na rok 2019/2020. Termin wykonania zamówienia: do 31.03.2020r https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206253 Fri, 13 Sep 2019 14:36:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206253 <![CDATA[„Przebudowa sieci ciepłowniczej w Ostrowie Wielkopolskim zadanie 17 etap I - wykonanie przyłącza ciepłowniczego 2xDN32 i kompaktowego węzła cieplnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Wrocławskiej 34A w Ostrowie Wielkopolskim.]]> Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie, na które składają się prace budowalne o poniższym zakresie: „Przebudowa sieci ciepłowniczej w Ostrowie Wielkopolskim zadanie 17 etap I - wykonanie przyłącza ciepłowniczego 2xDN32 i kompaktowego węzła cieplnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Wrocławskiej 34A w Ostrowie Wielkopolskim.” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22931 Fri, 13 Sep 2019 14:28:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22931 <![CDATA[„Modernizacja zaplecza technicznego do obsługi autobusów miejskiego przewoźnika i budowa automatycznej myjni autobusowej]]> Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: a) robót budowlanych, w szczególności: konstrukcja, w tym: prace przygotowawcze i ziemne, konstrukcja myjni, stolarka, posadzki, dach, obróbki rynny, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, instalacje elektryczne, w tym: zasilanie anteny GSM, usunięcie kolizji, zasilanie budynku myjni, instalacje wewnętrzne, instalacja odgromowa i uziemiająca, pomiary i badania pomontażowe, instalacje sanitarne, w tym: kanalizacja deszczowa, kanalizacja ściekowa, wyciąg i instalacja wodociągowa, instalacja C.O., instalacja sprężonego powietrza, b) dostawa i montaż myjni autobusowej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206230 Fri, 13 Sep 2019 13:52:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206230 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr: 1/5.3RPOWP/2019, prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na dokończenie robót budowlanych polegających na: realizacji projektu: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku biurowego na Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień Metanoia wraz z rozbudową, nadbudową, przebudową w miejscowości Chmielnik gmina Czarna Białostocka”]]> 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na realizacji inwestycji projektu: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku biurowego na Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień Metanoia wraz z rozbudową, nadbudową, przebudową w miejscowości Chmielnik gmina Czarna Białostocka” nr projektu: WND-RPPD.05.03.01-20-0111/16, realizowanego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji technicznej, stanowiącej załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dostępnej na stronie internetowej: https://bialystok.caritas.pl https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205957 Fri, 13 Sep 2019 12:48:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205957 <![CDATA[Remont budynku wielorodzinnego przy ul. Miłej 1-3 w Bytowie]]> Remont budynku wielorodzinnego przy ul. Miłej 1-3 w Bytowie, dofinansowany w oparciu o fundusze strukturalne z Unii Europejskiej na realizację Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 8 Konwersja, Działanie 8.1 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196390 Fri, 13 Sep 2019 12:37:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196390 <![CDATA[Zakup materiałów i robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku produkcyjnego w Świdniku przy ul. Sportowej 5A, dz nr 1765/236.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów i robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku produkcyjnego w Świdniku przy ul. Sportowej 5A, dz nr 1765/236. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206182 Fri, 13 Sep 2019 11:52:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206182 <![CDATA[„Przebudowa i rozbudowa, nadbudowa poddasza użytkowego oraz adaptacji dla funkcji turystycznej w tym ekspozycyjnej, gastronomicznej, szkoleniowej i informacyjnej . Etap I – stan surowy Dominikańska 7, 20-111 Lublin”]]> Przebudowa i rozbudowa, nadbudowa poddasza użytkowego oraz adaptacji dla funkcji turystycznej w tym ekspozycyjnej, gastronomicznej, szkoleniowej i informacyjnej . Etap I – stan surowy Dominikańska 7, 20-111 Lublin” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205985 Fri, 13 Sep 2019 11:47:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205985 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2019 dotyczące wyboru Wykonawcy Budowa pawilonu wielofunkcyjnego – etap II budowa nowej części pawilonu – konstrukcja hali stalowej]]> Przedmiot zamówienia polega na dostawieniu do południowej i zachodniej elewacji budynku jednorodzinnego hali stalowej wielofunkcyjnej, zwanej też pawilonem wielofunkcyjnym, połączonej przełączką z istniejącym budynkiem dawnej szkoły na dz. nr 150 w miejscowości Wężerów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206145 Fri, 13 Sep 2019 10:20:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206145 <![CDATA[Zapytanie Ofertowe nr ZO/0010/01/09/2019 dotyczące wykonania robót budowlanych/ remontowych na potrzeby projektu: „Aktywni rodzice– program wsparcia aktywności zawodowej rodziców opiekujących się dziećmi do lat 3” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w okresie od września 2019 do października 2019 robót budowlanych/ remontowych wraz z zakupem materiałów w wydzielonej, w celu realizacji projektu nr RPDS.08.04.01-02-0010/18 pn. „Aktywni rodzice - program wsparcia aktywności zawodowej rodziców opiekujących się dziećmi do lat 3”, części lokalu usługowego zlokalizowanego przy ul. Przemkowskiej 4, 54-426 Wrocław - z przeznaczeniem na żłobek. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206116 Thu, 12 Sep 2019 23:47:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206116 <![CDATA[Roboty budowlane i dostawa związane z realizacją projektu: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Jana Nepomucena w Dorohusku” – 2 części.]]> 1. Część I - Roboty budowlane związane z realizacją projektu: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Jana Nepomucena w Dorohusku”. 2. Część II - Dostawa związana z realizacją projektu: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Jana Nepomucena w Dorohusku”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206099 Thu, 12 Sep 2019 21:51:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206099 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące robót budowlanych w zakresie wykonania okien i bram zewnętrznych wraz z montażem w ramach projektu pt.: Wzrost konkurencyjności firmy Morel Meble poprzez utworzenie działu B+R w Lubońcu]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okien i bram zewnętrznych wraz z montażem, zgodnie z projektem budowlanym Rozbudowa Zakładu o Pomieszczenia Produkcyjne Przeznaczone do Montażu Mebli i Administracyjno-Socjalne, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206096 Thu, 12 Sep 2019 20:16:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206096 <![CDATA[Zapytanie ofertowe prowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności, na wykonanie zadania pn.: "Przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego Czesław Ciućkowski".]]> Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest przygotować pod przyszłą inwestycję teren należący do Zamawiającego położony w Gietrzwałdzie na działce 125/25 obręb 0003 zgodnie z załączoną do zapytania ofertowego dokumentacją techniczną. Wszelkie parametry wskazane w dokumentacji technicznej będącej załącznikami do niniejszego zapytania są parametrami minimalnymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 5 do zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206095 Thu, 12 Sep 2019 20:06:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206095 <![CDATA[Termomodernizacja i inne roboty remontowo-modernizacyjne w budynku mieszkania wspieranego Fundacji Między Nami w Krężnicy Jarej 498]]> Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja i inne roboty remontowo-modernizacyjne w budynku mieszkania wspieranego Fundacji Między Nami w Krężnicy Jarej 498, tj. budynku mieszkalnego (zamieszkanego przez członków wspólnoty, w tym osoby z niepełnosprawnością i z zaburzeniami psychicznymi) o powierzchni całkowitej 735 m2 zlokalizowanego w miejscowości Krężnica Jara (gm. Niedrzwica Duża, woj. lubelskie) na działkach o numerze 9021 i 902/2, jednostka ewidencyjna: 090910_2, obręb: 0004 Krężnica Jara. Szczegóły w załącznikach https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206074 Thu, 12 Sep 2019 17:11:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206074 <![CDATA[Dostawa i montaż klimatyzatorów oraz kompletnej instalacji CO z pompą ciepła i grzejnikami]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania polegającego na dostawie i montażu klimatyzatorów oraz kompletnej instalacji CO z pompą ciepła i grzejnikami https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196187 Thu, 12 Sep 2019 16:34:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196187 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Przebudowa wejścia zewnętrznego w budynku użyteczności publicznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, znajdującym się przy ul. Gdańskiej 18a w Sławnie”]]> 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy wejścia zewnętrznego w budynku użyteczności publicznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, znajdującym się przy ul. Gdańskiej 18a w Sławnie. 2. Szczegółowy zakres robót do wykonania został określony w dokumentacji projektowej przebudowy wejścia zewnętrznego w budynku użyteczności publicznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, znajdującym się przy ul. Gdańskiej 18a w Sławnie – załącznik nr 7 do zapytania ofertowego oraz uwagach dotyczących realizacji zamówienia – załącznik nr 8 do zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205994 Thu, 12 Sep 2019 13:17:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205994 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie prac remontowych polegających na zakupie oraz montażu wykładziny PCV]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych z montażem wyposażenia (robocizna) oraz zakupem niezbędnych materiałów budowlanych potrzebnych do przeprowadzenia prac zgodnych ze szczegółowym opisem zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205965 Thu, 12 Sep 2019 12:19:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205965 <![CDATA[Wykonanie modernizacji pomieszczenia serwerowni PCUM Kielce wraz z instalacją sieci światłowodowej w budynku głównym PCUM przy ul. Żelaznej 35 w Kielcach]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji pomieszczenia serwerowni PCUM Kielce wraz z instalacją sieci światłowodowej w budynku głównym PCUM przy ul. Żelaznej 35 w Kielcach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Projekt wykonawczy robót oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. Wszystkie załączniki do niniejszego ogłoszenia należy pobrać ze strony: http://www.pcum.pl/admin/files/files/download/ogloszenie_serwerownia.zip https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205708 Thu, 12 Sep 2019 07:25:09 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205708 <![CDATA[Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 919 kW wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego o długości 9,2 m w miejscowości Bajdy w ramach projektu pt. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą przez firmę AWAT Sp. z o.o. w miejscowości Bajdy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 919 kW wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego o długości 9,2 m w miejscowości Bajdy w ramach projektu pt. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą przez firmę AWAT Sp. z o.o. w miejscowości Bajdy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205886 Wed, 11 Sep 2019 22:15:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205886 <![CDATA[Budowa hali produkcyjnej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia ID: 3.2.2 /POIR/BEL/2019-4]]> W ramach danego kosztu wykonane zostaną roboty w zakresie: Etap IV – Roboty wykończeniowe, ściany wewnętrzne. Zgodnie z przedmiarem robót pkt.: 4.1 Wykonanie zaplecza socjalnego 4.2 Strop nad kotłownią 4.3 Roboty wykończeniowe 6. Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej. Etap V – Instalacja WOD-KAN oraz C.O. Zgodnie z przedmiarem robót pkt.: 5. Wykonanie wewnętrznej instalacji WOD-KAN oraz C.O. Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205884 Wed, 11 Sep 2019 22:09:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205884 <![CDATA[Wykonanie prac adaptacyjno - remontowych pomieszczeń lokalu na potrzeby uruchomienia działalności Punktu Przedszkolnego MOZAIKA w Tczewie]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac adaptacyjno - remontowych w lokalu mieszczącym się w Tczewie przy Al. Solidarności 19 na potrzeby utworzenia Punktu Przedszkolnego MOZAIKA https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23223 Wed, 11 Sep 2019 15:57:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23223 <![CDATA[Budowa budynku nowego obiektu OBR]]> Kody CPV: 45000000-7: Roboty budowlane 45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 45210000-2: Roboty budowlane w zakresie budynków Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie następujących robót budowlanych: Budowa budynku Ośrodka badawczo rozwojowego. 1. Stan surowy zamknięty; Szczegóły precyzuje projekt będący elementem Dokumentacji Technicznej Przetargowej. Zakres zadania: 1.1. Przygotowanie placu budowy 1.2. Wykonanie żeber i podciągów w technologii betonu monolitycznego. 1.3. Wykonanie ścian, spoczników i biegów klatki schodowej oraz szybów wind w technologii betonu monolitycznego. 1.4. Wykonanie słupów, stropów, żeber i podciągów w technologii elementów żelbetowych prefabrykowanych. 1.5. Realizacja ścian murowanych wraz z trzpieniami, wieńcami i nadprożami żelbetowymi. 1.6. Wykonanie konstrukcji, ocieplenia i pokrycia dachu. 1.7. Wykonanie ocieplenia elewacji w oparciu o wełnę mineralną wraz z warstwą wykończeniową w technologii lekkiej-mokrej. Wykonanie elewacji w oparciu o płytę warstwową. 1.8. Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej 1.9. Dostawa i montaż stolarki zewnętrznej i wewnętrznej (Dostawa i montaż okien i drzwi zewnętrznych i wewnętrznych). 1.10. Wykonanie ścianek działowych murowanych i g-k. 1.11. Wykonanie tynków gipsowych i cementowo-wapiennych na ścianach. 1.12. Wykonanie instalacji odwodnienia dachu w zakresie wpustów dachowych z uszczelnionym przejściem przez dach, instalacją kanalizacji deszczowej, wraz z wyprowadzeniem (1metr) za ścianę budynku. 1.13. Wykonanie posadzek betonowych zacieranych. 1.14. Wykonanie instalacji uziemiającej i wyrównawczej, z wyprowadzeniem ponad połać dachową. Wszystkie pozostałe wymagania oraz informacje znajdują się w załączniku "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205838 Wed, 11 Sep 2019 15:48:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205838 <![CDATA[Montaż nowej izolacji cieplnej na dwuspadowym dachu budynku produkcyjnego wraz z dostarczeniem odpowiednich materiałów]]> Przedmiotem zamówienia jest montaż nowej izolacji cieplnej na dwuspadowym dachu budynku produkcyjnego wraz z dostarczeniem odpowiednich materiałów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205773 Wed, 11 Sep 2019 13:56:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205773 <![CDATA[Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń żłobka ( prace remontowo-wykończeniowe i adaptacyjne) współfinansowana w ramach projektu pn. "AKADEMIA ZUCHÓW” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.]]> a) Przedmiotem zamówienia jest adaptacja wynajmowanych pomieszczeń przeznaczonych na funkcjonowanie żłobka w miejscowości Mordarka, 34-600 Limanowa. b) Tryb udzielenia zamówienia- do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zapytanie prowadzone jest zgodnie z wy-tycznymi w zakresie udzielania zamówień publicznych w ramach projektów współfinansowanych z EFS tj. Podręcznikiem kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. c) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205729 Wed, 11 Sep 2019 11:40:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205729 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2019]]> 1) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 2) Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4) Miejsce realizacji zamówienia: 15-378 Hryniewicze, działka 88/2 5) Przedmiotem zamówienia jest budowa hali (część produkcyjno – magazynowa – 370,5 m2, część socjalno - biurowa budynku – 152,5 m2). Prace budowlane zgodnie z przygotowanym projektem technicznym – załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23162 Wed, 11 Sep 2019 11:20:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23162 <![CDATA[Remont części wspólnych wraz z podwórkami zlokalizowanych w obszarze Rewitalizacji - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Traugutta 4 w Debrznie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”]]> Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie prac remontowych części wspólnych w budynku zlokalizowanym przy ulicy Traugutta 4 (dz. Ewidencyjna 234, księga wieczysta SL1Z/00029373/8) wraz z zagospodarowaniem podwórka w formule zaprojektuj i wybuduj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Programie Funkcjonalno-użytkowym w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania znajduje sie link do strony z PFU. Dopuszcza się przeprowadzenie wizji lokalnej w obiekcie. Do obowiązków wykonawcy należy sporządzenie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie we współpracy w wymaganym zakresie z Zamawiającym niezbędnych pozwoleń zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205685 Wed, 11 Sep 2019 09:11:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205685 <![CDATA[Wykonanie prac budowlanych związanych z budową hotelu o standardzie (****) w Ostródzie, województwo warmińsko-mazurskie.]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych związanych z budową hotelu o standardzie (****) w Ostródzie, województwo warmińsko-mazurskie. Zakres prac objętych niniejszym zapytaniem ofertowym: A. Skrzydło + łącznik do budynku głównego: • wyburzenie południowej części budynku (ściany parteru i przyziemia, stropodach, posadzka na gruncie, ściany wewnętrzne); • w miejscu wyburzenia budowa nowej części budynku wg dokumentacji projektowej (trzy kondygnacje z nowoprojektowaną klatką schodową i dachem wielospadowym do poziomu istniejącej kalenicy wraz z odwonieniem i obróbkami); • wykonanie pionowych i poziomych izolacji ścian fundamentowych; • wykonanie ścian działowych wewnętrznych; • osadzenie nowoprojektowanej stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej wraz z projektowaną wymianą istniejącej oraz wymianą witryny w miejscu połączenia z łącznikiem. • wyburzenie części wybudowanego łącznika od strony budynku głównego; • wykonanie nowoprojektowanego łącznika między budynkiem głównym a skrzydłem zewnętrznym. B. Aquapark: • likwidacja istniejącej płyty basenu zewnętrznego; • rozbudowa budynku (dwie kondygnacje z niecką basenu i połączeniem z wykonanym podbaseniem); • wykonanie pionowych i poziomych izolacji ścian fundamentowych; • wykonanie wieży do zjeżdżalni; • budowa ścian parteru i poddasza oraz wykonanie więźby dachowej; • likwidacja schodów wewnętrznych; • wykonanie nowej klatki schodowej z dolewką stropu nad piwnicą; • wykonanie otworowania pod wentylację i technologię basenową; • wykonanie ścian działowych oraz przebudowa istniejących w łączniku podziemnym; • częściowa przebudowa niecek basenowych i podbasenia; • wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej; • wykonanie przykrycia dachu z odwodnieniem i obróbkami. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23175 Wed, 11 Sep 2019 08:36:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23175 <![CDATA[Termomodernizacja kościoła parafialnego i budynku plebanii w Pogorzałkach w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez termomodernizację Kościoła Parafialnego i plebanii w Pogorzałkach”, gmina Dobrzyniewo Duże, dz. nr 633/1 i 633/2]]> Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na realizacji inwestycji budowlanej – Termomodernizacja kościoła parafialnego i budynku plebanii w Pogorzałkach w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez termomodernizację Kościoła Parafialnego i plebanii w Pogorzałkach”, gmina Dobrzyniewo Duże, dz. nr 633/1 i 633/2. ... Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej, stanowiącej załączniki nr 6 do niniejszej SIWZ. Załączone przedmiary mają charakter wyłącznie pomocniczy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205647 Wed, 11 Sep 2019 00:11:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205647 <![CDATA[WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH / REMONTOWYCH / PRZYSTOSOWAWCZYCH]]> Wykonanie robót w zakresie: Prace budowlane - dostosowanie ścian, podłóg i sufitów 2 sal do warunków sanitarnych żłobka Prace budowlane - dostosowanie sanitariatów do warunków sanitarnych żłobka Prace budowlane – dostosowanie ścian i sufitów do war. Sanitarnych rozdzielni posiłków Prace budowlane – dostosowanie ścian i sufitów do war. Sanitarnych zmywalni Prace budowlane – dostosowanie ścian i sufitów do war. Sanitarnych szatni Przedmiotem zamówienia jest łączna powierzchnia 2 sal i ciągów komunikacyjnych ( w tym szatni, sanitariatów, rozdzielni posiłków) o łącznej powierzchni około 170 m2 - 140 m2 (2 sale - każda po 70 m2) + powierzchnia wspólna Wraz z niezbędnymi materiałami zgodnymi z oczekiwaniami zamawiającego, zasadą uniwersalnego projektowania, koncepcją i projektem funkcjonalnym https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23171 Tue, 10 Sep 2019 22:46:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23171 <![CDATA[Wykonanie instalacji solarnej w ramach projektu pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych SM „Przyszłość” w Iławie]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji solarnej w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych SM „Przyszłość” w Iławie”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23123 Tue, 10 Sep 2019 19:45:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23123 <![CDATA[Prace remontowe Szkoła Podstawowa nr 1 w Szamotułach - Szacowanie wartości zamówienia]]> Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego i stanowi jego integralną część. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Klucz do lepszej edukacji w szkołach podstawowych na terenie Miasta Szamotuły” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 8 Edukacja; Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej; Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205631 Tue, 10 Sep 2019 16:05:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205631 <![CDATA[Budowa hali magazynowo – produkcyjnej wraz z zapleczem socjalnym]]> Przedmiotem zamówienia jest: Budowa hali magazynowo – produkcyjnej wraz z zapleczem socjalnym. Prace budowlane stanowią istotny koszt projektu, niezbędny do wdrożenia samodzielnie przeprowadzonych badań, w wyniku których ustalone zostały parametry procesu technologicznego w oparciu o autorski sposób kombinacji metod sterylizacji parą i mikrofalami, dzięki czemu możliwe będzie uzyskanie produktu charakteryzującego się maksymalną możliwą do osiągnięcia jakością mikrobiologiczną (czystością) ziarna, przy jednoczesnym zachowaniu aktywności mirozynazy. Wydatek ten jest konieczny do osiągnięcia celów inwestycji, którymi są wdrożenie prac B+R i poszerzenie oferty o nowe innowacyjne produkty o unikalnych cechach. Powyższe prace objęte są następującymi kodami CPV: KOD CPV: Nazwa kodu: 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45410000-4 Tynkowanie 45350000-5 Instalacje mechaniczne 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45320000-6 Roboty izolacyjne 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę Przedmiotem zapytania ofertowego jest budowa hali magazynowo- produkcyjnej wraz z zapleczem socjalnym pod adresem Wola Wiązowa 84 w gminie Rusiec. W ramach przedmiotu zamówienia muszą zostać przeprowadzone następujące prace budowlane: • Hala magazynowo- produkcyjna – prace ziemne i roboty budowlane, • Budynek socjalny – prace ziemne i roboty budowlane, • Hala magazynowo- produkcyjna – instalacje i wykończenie wnętrza, • Budynek socjalny – instalacje i wykończenie wnętrza, • Instalacje zewnętrzne, • Obudowa obiektu. Pow. zabudowy projektowanej hali wraz z zapleczem socjalnym: 2 266,97 m2 Podstawowe informacje: -Zaplecze socjalne projektowane w konstrukcji tradycyjnej murowanej. -Hala produkcyjno-magazynowa zaprojektowana w konstrukcji stalowej – obudowa płytą warstwową. Posadzki hali cementowe. -Część socjalna dwukondygnacyjna konstrukcja tradycyjna murowana z pustaków ceramicznych grubości 29 cm, ściany wewnętrzne z pustaków ceramicznych grubości 24 cm, ścianki działowe z pustaków ceramicznych i cegły dziurawki. Strop między piętrowy płyta żelbetowa. Izolacja cieplna posadzki z płyt styropianowych grubości 5 cm, izolacja przeciwwilgociowa z folii polietylenowej. Przykrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej, obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej, rynny i rury spustowe z PCW. Szczegółowy zakres prac (opis przedmiotu zamówienia) zawiera poniższa dokumentacja udostępniana w ramach niniejszego zapytania ofertowego: 1. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - przedmiar robót 2. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - dokumentacja techniczna (projekt budowlany wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę). Dokumentacja techniczna dostępna jest pod linkiem: https://drive.google.com/open?id=1Y4mICIFFXSBrTYjlrRnabRUf_ZH5pUNa Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych bądź lepszych względem dokumentacji technicznej: projektowej/budowlanej (załącznik nr 2) oraz treści niniejszego zapytania ofertowego i załącznika nr 1 (przedmiar robót). Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie dokumenty niezbędne do oddania budynku do użytkowania zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Pozostałe informacje: • Wykonawca zobligowany jest wykonać zakres prac budowlanych zgodny z otrzymanym załącznikiem nr 1 (przedmiarem) oraz udostępnionym załącznikiem nr 2 (dokumentacją techniczną – WAŻNE: zakresem niniejszego zapytania ofertowego nie są objęte prace: zakup kotła centralnego ogrzewania, plac utwardzony, ogrodzenie, budowa stacji trafo oraz budowa zespołu silosów-9 szt., rozbiórka 5 budynków magazynowych, nieczynnej instalacji wodociągowej i 3 słupów oświetlenia terenu). • NAZWY WŁASNE, NORMY: Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych względem wskazanych w dokumentacji technicznej - czyli zastosowanie materiałów / urządzeń o nie gorszej jakości/parametrach i właściwościach niż określone w dokumentacji technicznej przedmiotu zamówienia. • Oferent zobowiązany jest do przedstawienia oferty cenowej obejmującej wyłącznie zakres prac budowlanych objętych niniejszym zapytaniem, zgodnie z otrzymanym przedmiarem i dokumentacją techniczną, poprzez podanie ceny łącznej, oraz cen cząstkowych – zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 3 – Formularz ofertowy. • Z uwagi na charakter i zakres przedmiotu zamówienia potencjalnym wykonawcom zaleca się dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia. • Zamawiający wymaga objęcia przedmiotu zamówienia minimum 24 miesięcznym okresem gwarancji na roboty budowlane (natomiast na materiały i urządzenia zgodnie z kartami gwarancyjnymi). • Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKÓW JEGO REALIZACJI ZAWIERA ZAŁĄCZONE ZAPYTANIE OFERTOWE. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205612 Tue, 10 Sep 2019 15:33:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205612 <![CDATA[Remont części wspólnych wraz z podwórkami zlokalizowanych w obszarze Rewitalizacji - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Traugutta 12 w Debrznie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”]]> Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie prac remontowych części wspólnych w budynku zlokalizowanym przy ulicy Traugutta 12 (dz. Ewidencyjna 250, księga wieczysta SL1Z/00021236/0) wraz z zagospodarowaniem podwórka w formule zaprojektuj i wybuduj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Programie Funkcjonalno-użytkowym w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania znajduje się link do strony z PFU : http://www.debrzno.pl/bip/PFU_2019_rewital_got.pdf https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205551 Tue, 10 Sep 2019 13:58:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205551 <![CDATA[„Wymiana przewodów gołych linii 15(20) kV relacji: PZ Pilica – Żarnowiec na odcinku od stanowiska słupowego nr 28 odgałęzienie do S-343 Łany Średnie II znajdującej się na terenie sadziowym ”]]> Przedmiotem zamówienia jest „Wymiana przewodów gołych linii 15(20) kV relacji: PZ Pilica – Żarnowiec na odcinku od stanowiska słupowego nr 28 odgałęzienie do S-343 Łany Średnie II znajdującej się na terenie sadziowym ” z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Wymiana przewodów gołych linii 15(20) kV relacji: PZ Pilica – Żarnowiec na odcinku od stanowiska słupowego nr 28 odgałęzienie do S-343 Łany Średnie II znajdującej się na terenie sadziowym - realizowane w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 Zadanie nr 2: Sieć oświetlenia ulicznego - realizowane poza projektem UE https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205538 Tue, 10 Sep 2019 13:14:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205538 <![CDATA[Prace remontowo-wykończeniowe na potrzeby realizacji projektu Aktywny i bezpieczny Senior -usługi opiekuńcze]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo-wykończeniowych na potrzeby realizacji projektu pn. Aktywny i bezpieczny Senior-usługi opiekuńcze. Prace remontowo wykończeniowe będą przeprowadzane w budynku Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy na pierwszym pietrze. Szczegółowy zakres zawierają kosztorysy nakładcze stanowiące załączniki do niniejszego ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23138 Tue, 10 Sep 2019 12:45:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23138 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8a/2019 z dnia 10.09.2019]]> Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy robót wykończeniowych: tj. sufitów podwieszanych, położenia glazury na ścianach i podłogach oraz malowania w budynku usługowym (Gynevo Clinic- Centrum Innowacji Medycznych) zgodnie z załączoną DT oraz ST oraz projektem wykończenia wnętrz. Kategoria obiektu – IX 1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót wykończeniowych: tj. sufitów podwieszanych, położenia glazury na ścianach i podłogach oraz malowania w budynku usługowym w budynku usługowym Gynevo Clinic- Centrum Innowacji Medycznych zlokalizowanego na terenie przedsiębiorstwa Gynevo Clinic Barczyński sp. jawna, w m. Świdnik 21-040 przy ul. Mełgiewskiej 51A, dz. nr ewid. 50, 51/2, zgodnie z pozwoleniem na budowę znak: WBG.6740.492017.ES2 z dnia 14.03.2017r Zakres planowanych do zamówienia robót i materiałów: 1. Wykonanie sufitów podwieszanych wraz z materiałami. 2. Układanie glazury na podłogach i ścianach wraz z materiałami (kleje, fugi, silikony). Zapytanie obejmuje glazurę: - Płytka gres szkliwiony 60 x 60 cm, kolor szary, wykończenie lappato (półpoler), mrozoodporna, ilość 55,08 m2. - Płytka gres szkliwiony 60 x 60 cm, grubość 10 mm, kolor szary (natura), mrozoodporna, ilość 738,32 m2 - Glazura biała mat., 60 x 30 cm, 398,52 m2 - Płytka ścienna drewnopodobna 20 x 120 cm, matowa, rektyfikowane krawędzie, mrozoodporna, ilość 108,48 m2, - Płytka ścienna imitująca roślinność 100 x 50 cm, 6 m2. Płytki według projektu wykończenia wnętrz. Zakres równoważności płytek- płytki mają spełniać parametry zaplanowanego koloru, wytrzymałości tj. ścieralność i zmywalność oraz atestów higienicznych. 3. Malowanie wewnętrzne wg. Projektu wykończenia wnętrz. Kolory wg. Projektu wykończenia wnętrz. Farba – zakres równoważności: Powłoka ma spełniać parametry zaplanowanego koloru, wytrzymałości tj. ścieralność i zmywalność oraz atestów higienicznych. Wykończenie wg. Projektu wykończenia wnętrz oraz projektów wykonawczych budowlanych- https://drive.google.com/drive/folders/12SXlJDfR6KBHw1OFJdAFeKgqjDUfVfIx?usp=sharing https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205513 Tue, 10 Sep 2019 12:17:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205513 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE 7/3.1 COP/2019 ROBOTY INSTALACYJNE.]]> Wykonanie wewnętrznych i zewnętrznych instalacji hali . Miejsce realizacji Pabianice ul. Warszawska 129 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1204909 Tue, 10 Sep 2019 12:02:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1204909 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 6/3.1 COP/2019 KONSTRUKCJA I POKRYCIE DACHU HALI.]]> WYKONANIE KONSTRUKCJI I POKRYCIA DACHU HALI. Miejsce realizacji Pabianice ul. Warszawska 129. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1204896 Tue, 10 Sep 2019 12:01:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1204896 <![CDATA[Rozbiórka kotłowni nr POIR.2.1/1]]> Zakres robót, obejmuje rozebranie budynku kotłowni położonej w 30-698 Kraków, ul. Kąpielowa 70, działka nr 284/10, obręb 88, jedn. ewid. Podgórze. Rozbiórka kotłowni realizowana na podstawie pozwolenia na budowę znak: AU-01-5.6740.2.1603.2018.ŁŚW; nr decyzji: 96/6740.2/2019 z dnia 29.01.2019r. Roboty należy wykonywać etapowo: 1. Etap I – roboty przygotowawcze 1.1 Wyznaczenie i oznakowanie terenu rozbiórki (na ogrodzeniu nie rzadziej niż co 15m znak „UWAGA! ROBOTY ROZBIÓRKOWE”) oraz szczelne wygrodzenie strefy niebezpiecznej (szczelne – elementy wygrodzenia scalone ze sobą) 1.2 Wyznaczenie placów składowania materiałów odpadowych przygotowanych do Transportu 1.3 Demontaż systemu przepompowni wody siarkowej 1.4 Umartwienie zasilania instalacji budynku w: a) Energie elektryczną b) Wodę c) Kanalizację sanitarną 1.5 Usunięcie wszystkich urządzeń, mebli, elementów wystroju wnętrz z budynku 2 Etap II – demontaż elementów wykończenia 2.1 Demontaż stolarki drzwiowej 2.2 Demontaż stolarki okiennej 2.3 Demontaż galanterii zewnętrznej (rynny, obróbki blacharskie, daszki, balustrady, elementy małej architektury) 2.4 Demontaż materiałów izolacyjnych z dachu i elewacji 3 Etap III – roboty rozbiórkowe dachu 3.1 Usunięcie pokrycia dachowego w postaci dachówki ceramicznej. 3.2 Usunięcie kolejnych elementów stanowiących konstrukcję dachu. Zabrania się gromadzenia zdemontowanych elementów oraz gruzu na stropie. Demontowany materiał jest usuwany na bieżąco z miejsca rozbiórki na wyznaczone miejsce do składowania lub bezpośrednio na samochód. 4 Etap IV – roboty rozbiórkowe kondygnacji parteru 4.1 Na bieżąco z postępem demontażu stropu należy rozbierać ściany na których był on oparty. Ściany należy rozbierać od góry począwszy od demontażu miejsc, w których znajdują się otwory okienne i drzwiowe. Zabrania się obalania ścian na strop. 4.2 Prace rozbiórkowe kondygnacji parteru należy rozpocząć dopiero w momencie zakończenia rozbiórki kondygnacji dachu. 4.3 Posadzkę należy rozebrać aż do odkrycia gruntu rodzimego lub warstw podbudowy z kruszywa. 4.4 Rozbiórka ław fundamentowych może rozpocząć się dopiero po zakończeniu rozbiórki wyższych kondygnacji. ------------------------------------------------- Obszar Parku Zdrojowego w Swoszowicach wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 06.02.1985r. w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków – Nr rejestru: A-675, zmienioną decyzją Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie Nr OZKr.DW.4141-A-34/08, z dnia 06.05.2008r. -------------------------------------------------- Pełna treść ogłoszenia wraz załącznikami (formularzem ofertowym i wzorem umowy) znajduje się w załączniku do ogłoszenia. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w punkcie III zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205403 Mon, 09 Sep 2019 19:04:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205403 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych oraz na nabycie środków trwałych – na potrzeby projektu firmy Enerbio Sp. z o.o. na potrzeby projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oraz na nabycie środków trwałych – na potrzeby projektu firmy Enerbio Sp. z o.o. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23111 Mon, 09 Sep 2019 16:30:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23111