Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Roboty budowlane https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Thu, 02 Apr 2020 16:08:38 +0200 <![CDATA[Budowa czterech instalacji fotowoltaicznych o mocy od 49,00 do 50 kWp każda]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa czterech instalacji fotowoltaicznych o mocy od 49,00 do 50 kWp każda, przeznaczonych do posadowienia na gruncie (typu on-grid) w miejscowości Smolęcin (gmina Kołbaskowo). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30002 Thu, 02 Apr 2020 15:49:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30002 <![CDATA[Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w celu zwiększenia jego efektywności – budowa elektrociepłowni gazowej w Radzyniu Podlaskim]]> Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie pn. "Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w celu zwiększenia jego efektywności – budowa elektrociepłowni gazowej w Radzyniu Podlaskim” na które składają się prace opisane w Programie Funkcjonalno Użytkowym (PFU - zał. nr 2 do SIWZ) i zakresie zamówienia w pkt. 9 i 10. Zakres przedmiotu obejmuje: • Wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego i powykonawczego (uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień i decyzji, w tym pozwolenia na budowę) w branżach: • Architektonicznej z zagospodarowaniem terenu, • Konstrukcyjno-Budowlanej, • Instalacyjnej i Sanitarnej, • Technologicznej, • Elektrycznej i AKPiA, https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29997 Thu, 02 Apr 2020 14:05:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29997 <![CDATA[„Zaprojektowanie wraz z wykonaniem Instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania Stacji Uzdatniania Wody Wydrzany w Świnoujściu”]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” polegających na zaprojektowaniu i budowie kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 180 kWp. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29986 Thu, 02 Apr 2020 13:35:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29986 <![CDATA[Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności dla projektu pt. „Pełna termomodernizacja obiektu przemysłowego - hali w celu zwiększenia efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach. W związku z realizacją wyżej wymienionego projektu firma Przedsiębiorstwa Techniczno-Usługowego UNI-EX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, 25-311 Kielce, ul. Św. Leonarda 15/6, woj. świętokrzyskie, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej termomodernizacji budynku hali produkcyjnej.]]> PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Wnioskodawca w ramach projektu zamierza wykonać ulepszenia termo modernizacyjne: W ramach projektu przewiduje się następujące działania: 1. Docieplenie przegrody pionowych - ściany zewnętrzne: 2. Docieplenie przegrody poziomej budynku – dach 3. Termomodernizacja - wymiana stolarki okiennej, drzwi i bram 4. Modernizacja systemu grzewczego (instalacje CO na pellet). 5. Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej (elektrycznych przepływowych podgrzewaczach wody nowej generacji.) 6. Modernizacja systemu oświetlenia hali Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w załączniku nr 1 Przedmiar robót. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241329 Thu, 02 Apr 2020 12:26:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241329 <![CDATA[Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 680 kWp wraz z przyłączem do sieci Energa Operator S.A. i abonencką stacją transformatorową.]]> Przedmiotem zamówienia jest instalacja fotowoltaiczna o mocy 680 kWp, produkująca rocznie minimum 598 000 kWh, wykonana na podstawie załączonego projektu budowlanego pt. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 680 kWp wraz z przyłączem do sieci Energa Operator S.A. i abonencką stacją transformatorową, listopad 2017”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241315 Thu, 02 Apr 2020 12:23:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241315 <![CDATA[Prace budowlane, mające na celu poprawę efektywności energetycznej w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Ceramik” w Unieszewie.]]> Przedmiotem zamówienia są prace budowlane w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Ceramik” w Unieszewie. OFERTY CZĘŚCIOWE Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. OFERTY WARIANTOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. PODWYKONAWCY Zamawiający dopuszcza korzystanie z usług podwykonawców. Dopuszcza się realizację zamówienia korzystając z podwykonawców oraz korzystanie przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu z zasobów tych podmiotów. 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub potencjale innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. Z treści dokumentu dotyczącego zakresu udostępnionych Wykonawcy zasobów innego podmiotu musi wynikać, że zasoby podmiotu trzeciego udostępnione są Wykonawcy w stopniu niezbędnym tj. w zakresie gwarantującym należytą realizację zamówienia. Dokument ten winien określać charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, przy czym niezależnie od charakteru stosunku powinien on być wystarczający dla faktycznego korzystania przez Wykonawcę z udostępnianego zasobu na etapie realizacji niniejszego zamówienia. a) Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunków dot. zdolności technicznej w zakresie doświadczenia oraz potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, w szczególności przedstawi w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Załącznik nr 6). 5. Jeżeli zdolności techniczne oraz potencjał techniczny podmiotu trzeciego, na zasoby którego powołuje się Wykonawca, nie będą potwierdzały spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub będą zachodziły wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby Wykonawca w określonym terminie: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne, zawodowe oraz potencjał techniczny, o których mowa powyżej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241297 Thu, 02 Apr 2020 11:27:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241297 <![CDATA[„Wybór Generalnego Wykonawcy w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych w tym wykonanie przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i elektroenergetycznych do działki nr 187/25 Mielno gm. Grunwald dla przedsięwzięcia inwestycyjnego Stworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Hodowli Roślin Grunwald Sp. z o.o. Grupa IHAR”. 2/2020/POIR/2.1.]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych zgodnie z zakresem rzeczowym projektu „Stworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Hodowli Roślin Grunwald Sp. z o.o. Grupa IHAR” tj.: - wykonaniu przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, - wykonanie przyłączy elektroenergetycznych, - roboty budowlane i wykończeniowe budynku Hali z cz. laboratoryjną i biurową, - instalacje wod- kan i co w budynku Hali z cz. laboratoryjną i biurową, - instalacje elektryczne w budynku Hali z cz. laboratoryjną i biurową, - instalacja gazowa, (zbiornik posadowiony na działce 187/25, m.in. wykonanie i zasypanie wykopów, wykonanie ogrodzenia terenu instalacji zbiornikowej i stacji odparowania) - instalacja wentylacji i klimatyzacji Hali z cz. laboratoryjną i biurową, - roboty budowlane magazynu nasion i magazynu sprzętu - roboty budowlane tunelu foliowego - wewnętrzne instalacje elektryczne i wod- kan dla magazynów i tunelu foliowego, - zagospodarowanie terenu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241290 Thu, 02 Apr 2020 11:05:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241290 <![CDATA[Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły w Fałkowie]]> Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku szkoły w Fałkowie, poprzez: 1) Docieplenie ścian zewnętrznych 2) Docieplenie posadzek oraz dachu 3) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 4) Modernizacja c.o. i c.w.u - montaż pompy ciepła, przebudowa części instalacji, grzejników 5) Wymiana opraw oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne LED 6) Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241256 Wed, 01 Apr 2020 21:13:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241256 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/KdS/2020 z dnia 04.03. 2020 r. dotyczące wykonania prac remontowo – adaptacyjnych w mieszkaniu treningowym]]> Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie prac remontowo – adaptacyjnych w mieszkaniu położonym w Katowicach przy ulicy Mikusińskiego 32/2 na potrzeby przystosowania lokalu do pełnienia funkcji mieszkania treningowego dla osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 2. Określenie przedmiotu zamówienia według kodów CPV: • 45000000-7 – Roboty budowlane • 45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych • 45300000-0 – roboty w zakresie instalacji budowlanych 3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zrealizuje całość robót remontowo – adaptacyjnych oraz towarzyszących im dostaw i usług niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia. W razie wątpliwości poczytuje się, iż Wykonawca podjął się wykonania wszystkich robót, dostaw i usług niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, a objętych dokumentacją techniczną – przedmiar robót, stanowiącą załącznik nr 1. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości lub sprzeczności w treści dokumentów wymienionych w zał. 1 przyjmować należy, iż celem Zamawiającego jest zapewnienie najlepszej jakości i funkcjonalności obiektu stanowiącego przedmiot zamówienia oraz zgodność z obowiązującymi normami i przepisami w chwili odbioru. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29974 Wed, 01 Apr 2020 21:10:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29974 <![CDATA[Wykonanie robót budowlanych związanych z budową budynku w Ługwałdzie, który przeznaczony będzie na Centrum B+R firmy Promus]]> Przedmiotem zamówienia są praca budowlane związane z budową budynku w Ługwałdzie (działka nr ewid.: 174/38), który przeznaczony będzie na Centrum B+R firmy Promus. Zakres prac budowlanych do wykonania: montaż płyt obudowy obiektu, stolarki drzwiowej i okiennej, montaż płyt dachowych ze świetlikami, wykonanie posadzki dostosowanej do organizacji pola badawczego, wykonanie pomieszczeń socjalnych, wykonanie instalacji elektrycznej, sanitarnej, wentylacji mechanicznej i c.o., wykonanie dróg dojazdowych i placów składowych na terenie działki (zagospodarowanie terenu) dostosowanych do transportu i przechowywania komponentów do prowadzonych badań. Zakres prac określony został na bazie stanu istniejącego oraz dwóch kosztorysów inwestorskich – przedmiary w załączeniu. Dane techniczno-użytkowe: Powierzchnia zabudowy: 598,46 m2 Powierzchnia użytkowa netto: 567,48 m2 Kubatura brutto: 4060 m3 Liczba kondygnacji: 1 Adres budowy: Ługwałd (działka nr ewid.: 174/38), gm. Dywity, powiat olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie Technologia budowy: konstrukcja stalowa, na stopach i ławach żelbetowych monolitycznych, ściany i dach z płyt warstwowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241255 Wed, 01 Apr 2020 21:10:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241255 <![CDATA[Budowa parkingu oraz dojść pieszych na działkach nr: 4079/3, 4115/2 w miejscowości Wieprz w ramach zadania 1. Zagospodarowanie terenu wokół ośrodka wsparcia poz. 1 Tereny utwardzone]]> Przedmiotem zamówienia są planowane roboty budowlane związane z budową nawierzchni parkingu i dojść pieszych, wraz z oznaczeniem poziomym miejsc parkingowych oraz poziomym i pionowym miejsc dla niepełnosprawnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240070 Wed, 01 Apr 2020 17:04:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240070 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłącza energetycznego wraz z rozdzielnicą niskiego napięcia i głównym wyłącznikiem prądu. Na przedmiot zamówienia składa się: Wykonanie projektu przyłącza do sieci energetycznej, wraz z jego realizacją: 1. Zabudowa rozłącznika, zabezpieczeń i mostów szynowych w obecnej stacji SN 2. Budowa linii kablowej SN o długości ok. 320mb 3. Budowa stacji słupowej z transformatorem 630kVA wraz z jego instalacją 4. Budowa mostu NN ze stacji słupowej do wyłącznika ppoż. zlokalizowanego tuż przy stacji słupowej. 5. Wykonanie głowic kablowych 6. Wykonanie wszelkich badań i pomiarów wykonanego przyłącza wg obowiązujących przepisów 7. Wykonanie linii kablowej o długości ok. 50m z wyłącznika ppoż do rozdzielnicy NN wewnątrz hali. 8. Wykonanie i podłączenie szafy NN na hali produkcyjnej przygotowanej do montażu rozłączników na bezpieczniki mocy BM. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241235 Wed, 01 Apr 2020 16:31:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241235 <![CDATA[Wykonanie fundamentów technologicznych dla stanowiska do badania stabilności poprzecznej]]> Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie fundamentów technologicznych stanowiska do badania stabilności poprzecznej, zgodnie ze specyfikacją i rysunkiem Zamawiającego (Załącznik nr 2 do niniejszego postępowania). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241214 Wed, 01 Apr 2020 15:25:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241214 <![CDATA[Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zad. „Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowowy”]]> Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącej instalacji energetycznego spalania paliw składającego się z pięciu kotłów węglowych o nowy układ wysokosprawnej kogeneracji oparty o paliwo biomasowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa tom III SIWZ. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241210 Wed, 01 Apr 2020 15:00:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241210 <![CDATA[Budowa hali produkcyjnej wraz z pomieszczeniami technicznymi.]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa hali produkcyjnej wraz z pomieszczeniami technicznymi o łącznej powierzchni 1 083,7 m2 zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną - Załącznik nr 1 – Projekt architektoniczno-budowlany. Przedmiotem zamówienia jest budowa części oznaczonych w ww. Projekcie jako H/0/2, H/0/3 oraz H/0/4 wraz z wszystkimi instalacjami. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241176 Wed, 01 Apr 2020 14:03:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241176 <![CDATA[Wykonanie i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej drewnopodobnej oraz stalowej, zgodnie z zakresem określonym w zapytaniu i Dokumentacji Projektowej.]]> Wykonanie robót budowlanych obejmujących wszystkie czynności związane z dostawą i montażem stolarki drzwiowej wewnętrznej drewnopodobnej oraz stalowej, zgodnie z zakresem określonym w zapytaniu oraz Dokumentacji Projektowej w budowanym Budynku B1 na nieruchomości przy ul. Polnej 64 w Sopocie, dostosowujących Pomieszczenia do celów Projektu Zamawiającego. Dostęp do Dokumentacji Projektowej znajduję się pod adresem: adres: https://projektybud.invicta.pl/s/7Dcjjo8nMAZpBrS hasło: zostanie przesłane w odrębnej wiadomości PO DOSTARCZENIU PRZEZ OFERENTA OŚWIADCZENIA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241157 Wed, 01 Apr 2020 13:45:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241157 <![CDATA[Budowie trzech instalacji fotowoltaicznych do 50 kWp każda, na obiektach należących do „ROKO” RiR Kowalscy Spółka Jawna w miejscowościach Dobra i Pogorzelica]]> 1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na kompleksowym wykonaniu trzech mikroinstalacji fotowoltaicznych do 50 kWp każda, na dachu dwóch obiektów w dwóch różnych lokalizacjach, tj.: wybudowanie dwóch mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 49,78 kWp każda (łącznie 99,56 kWp) na dachu (budynku magazynowego) w Dobrej (ul. Szczecińska 1i, działka nr 360/15, obręb Dobra) oraz jednej mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 49,78 kWp na dachu (budynku zakwaterowania turystycznego) w Pogorzelicy (ul. Morska 2, działka nr 51/17, obręb Pogorzelica), Województwo Zachodniopomorskie. Szczegóły techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1. 2. Dane systemy fotowoltaiczne stanowią trzy oddzielne zespoły prądotwórcze klasyfikowane jako mikro źródło (o mocy nie przekraczającej 50kWp@STC) wykorzystujące energię odnawialną (słoneczną). Systemy zostaną wykonane w układzie umożliwiającym oddawanie nadmiaru produkowanej energii do sieci elektroenergetycznej OSD. 3.Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 16 w zw. z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2019, poz. 1186 z późn. zm.) Prawo Budowlane roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia nie wymagają pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29861 Wed, 01 Apr 2020 13:16:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29861 <![CDATA[Zadanie nr I - Dostawa i montaż systemu PV]]> Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach przedsiębiorstwa WF PZL Zakład Doświadczalny Sp. z o.o. w Sędziszowie Małopolskim. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241146 Wed, 01 Apr 2020 08:32:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241146 <![CDATA[Budowa dwóch mikroinstalacji fotowoltaicznych (każda z osobnym przyłączeniem) o łącznej mocy 34,45 kW]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch mikroinstalacji fotowoltaicznych (każda z osobnym przyłączeniem) o łącznej mocy 34,45 kW wraz z ich uruchomieniem. Jedna mikroinstalacja o mocy 19,61 kW zostanie zlokalizowana na gruncie działki o nr ewidencyjnym 34/8. Dodatkowo mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 19,61kW wyposażona zostanie w magazyn energii. Druga mikroinstalacja o mocy 14,84 kW zostanie zlokalizowana na dachu budynku znajdującego się na działce o nr ewidencyjnym 74/2 obręb ewidencyjny 0012 Stręgielek, gmina Pozezdrze powiat węgorzewski, województwo warmińsko – mazurskie). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240858 Tue, 31 Mar 2020 23:14:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240858 <![CDATA[„Inwestycje w OZE w przedsiębiorstwie PHU Henryk Waśniewski”]]> Przedmiotem Projektu jest budowa mikroelektrowni fotowoltaicznej o minimalnej mocy 28,00 kWp składającej się z 100 modułów o mocy 280W z dwoma inwerterami, posadowionej na dachu budynku, w istniejącej infrastrukturze Zamawiającego, w lokalizacji ul. Kolejowa nr 9, 11-230 Bisztynek, działka 166 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241135 Tue, 31 Mar 2020 23:01:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241135 <![CDATA[Inwestycje w OZE w przedsiębiorstwie „ARWA”]]> Przedmiotem Projektu jest budowa mikroelektrowni fotowoltaicznej o minimalnej mocy 31,92 kWp składającej się z 114 modułów o mocy 280W z dwoma inwerterami, posadowionej na dachu budynku, w istniejącej infrastrukturze Zamawiającego, w lokalizacji ul. Wojska Polskiego nr 34, 11-230 Bisztynek, działka 124/6. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241133 Tue, 31 Mar 2020 22:24:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241133 <![CDATA[Opracowanie projektu wielobranżowego dobudowy do budynku przy ul. Bułgarskiej 55 w Poznaniu szybu dźwigu osobowego (dostępnego dla osób niepełnosprawnych) wraz z klatką schodową ewakuacyjną oraz realizacja budowy, w tym montaż windy wraz z niezbędnym wyposażeniem]]> Przedmiot zamówienia dotyczy opracowanie projektu wielobranżowego dobudowy do budynku przy ul. Bułgarskiej 55 w Poznaniu szybu dźwigu osobowego (dostępnego dla osób niepełnosprawnych) wraz z klatką schodową ewakuacyjną oraz realizacja budowy, w tym montaż windy wraz z niezbędnym wyposażeniem. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241127 Tue, 31 Mar 2020 21:44:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241127 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/2020 z dnia 31.03.2020 na nabycie robót i materiałów budowlanych: Budowa Budynku Centrum Badawczo - Rozwojowego - wdrożenie prac naprawczych instalacji systemu HVAC, dokumentacji projektowej i powykonawczej, kwalifikacyjnej i walidacyjnej]]> W ramach inwestycji realizowane będzie wdrożenie planu naprawczego dla osiągnięcia pełnej sprawności instalacji HVAC, zgodności instalacji z założeniami projektowymi po dokonanych zmianach, oraz pełna kwalifikacja i walidacja instalacji HVAC po dokonaniu zmian dokumentacyjnych i fizycznych na systemie wentylacji i klimatyzacji - na podstawie Audytu dokumentacji projektowej, powykonawczej i instalacji istniejącego systemu HVAC, przeprowadzonego w wyniku Zapytania ofertowego nr 21/2019 z dnia 28.08.2019 r. w Centrum Badawczo rozwojowym w Ożarowie Mazowieckim. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241108 Tue, 31 Mar 2020 17:51:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241108 <![CDATA[Wymiana sieci ciepłowniczej na os. Kopernika w Wadowicach]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą „Wymiana sieci ciepłowniczej na os. Kopernika w Wadowicach” Zakres prac przewidzianych do realizacji obejmuje wykonanie: 1. opracowanie i pozyskanie wszelkich materiałów do celów projektowych, 2. sporządzenie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia „ bez sprzeciwu”, 3. sporządzenie projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót, kosztorysów, tabel elementów rozliczeniowych opartych o przedmiary robót i specyfikacje techniczne, 4. wykonanie robót budowlano-montażowych na podstawie sporządzonej dokumentacji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241101 Tue, 31 Mar 2020 17:16:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241101 <![CDATA["ZCP/19/01/020 – Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi do budynków przy ul. Furgoła 1 i 13 oraz ul. Krasickiego 1 i 2 w Rudzie Śląskiej”]]> Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest wykonanie, zgodnie z posiadanym przez Zamawiającego Projektem Budowlanym zwanym dalej dokumentacją projektową, robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. ZCP/19/01/020 – Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi do budynków przy ul. Furgoła 1 i 13 oraz ul. Krasickiego 1 i 2 w Rudzie Śląskiej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241083 Tue, 31 Mar 2020 15:35:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241083 <![CDATA[Remont elewacji budynku wielorodzinnego przy ulicy Wybickiego 1 w Wejherowie, w związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”, Nr RPPM.08.01.01-22-0011/17-00, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020]]> Remont elewacji budynku wielorodzinnego przy ulicy Wybickiego 1 w Wejherowie, wpisany decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod numerem rejestru A-1903 w dniu 22 lipca 2014r. oraz znajdującego się na terenie układu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wejherowa, wpisanym do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod numerem 957, dawny numer rejestru 818, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 26.02.1979 r., zmienioną decyzją Ministra i Dziedzictwa Narodowego z dnia 04.10.2011 r. oraz wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Wejherowa. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240955 Tue, 31 Mar 2020 15:21:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240955 <![CDATA[Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Jedności Narodowej 162,164 we Wrocławiu]]> Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, w tym tablic informacyjnych projektu pn. „Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Jedności Narodowej 162,164 we Wrocławiu”, numer projektu RPDS.06.03.02-02-0034/18 Zamówienie obejmuje: ZADANIE I: 1. Remont elewacji frontowej i tylnej z dociepleniem, remont balkonu na III piętrze, remont dachu wraz z przemurowaniem kominów, remont klatki schodowej, wymiana stolarki okiennej, remont piwnic, wykonanie izolacji poziomej i pionowej fundamentów oraz naprawa uszkodzeń budynku przy ul. Jedności Narodowej 162 we Wrocławiu. 2. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej ZADANIE II: 1. Remont elewacji frontowej i tylnej z dociepleniem, remont dachu, remont klatki schodowej, remont piwnic wraz z wymianą stolarki, wymiana instalacji, wykonanie izolacji poziomej i pionowej fundamentów oraz naprawa uszkodzeń budynku przy ul. Jedności Narodowej 164 we Wrocławiu. 2. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241051 Tue, 31 Mar 2020 15:19:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241051 <![CDATA[postępowanie o udzielenie zamówienia nr 211725 w trybie przetargu]]> 1) Przedmiotem zamówienia jest budowa gazociągu średniego ciśnienia w m. Kampinos ul. Reymonta, Niepodległości, Dolna powiat warszawski zachodni: - o dł. ok. 137,5m i średnicy DN40 mm, - o dł. ok. 1159,0m i średnicy DN63 mm, - o dł. ok. 398,5m i średnicy DN90 mm łącznie: ok. 1695m 2) Przedmiot zamówienia obejmuje również: - naprawy powstałych w trakcie budowy uszkodzeń sieci uzbrojenia terenu, - zapewnienie nadzoru i odbioru technicznego odpowiednich służb kolidującego uzbrojenia terenu, - zakup materiałów do wykonania zadania, - wykonanie obowiązków określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 3) Wykaz obowiązków związanych z wykonaniem zamówienia zawarty jest we wzorze umowy w sprawie zamówienia – załącznik nr 7 do SIWZ, zaś szczegółowy opis oraz zakres prac zawarty jest w Projekcie budowlanym. 4) Ze względu na ogłoszony stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem COVID-19 oryginalny egzemplarz Projektu budowlanego dostępny jest do wglądu po wcześniejszym umówieniu spotkania w siedzibie Zamawiającego w Sochaczewie przy ul. 1 Maja 18 w dni robocze w godz. 9.00-17.00 oraz na stronie internetowej pod adresem: https://drive.google.com/open?id=1YkMmE7mY310W9koIBeJbYXxFDnGXM0-x https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241065 Tue, 31 Mar 2020 14:32:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241065 <![CDATA[Termomodernizacja budynku NZOZ Laboratorium Analiz Medycznych w Przemyślu]]> Przedmiotem zamówienia objęte zostały roboty budowlane w zakresie zadania inwestycyjnego obejmującego termomodernizację obiektu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Laboratorium Analiz Medycznych w Przemyślu, będącego budynkiem ochrony zdrowia, w tym: - docieplenie ścian zewnętrznych, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, - docieplenie podłogi w poziomie piwnic użytkowych, - docieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie, - modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, - modernizacja systemu grzewczego, - modernizacja instalacji energetycznej (wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED), - montaż instalacji fotowoltaicznej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241003 Tue, 31 Mar 2020 13:42:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241003 <![CDATA[Adaptacja pomieszczeń w budynku PS Nr 2 w Sułkowicach na potrzeby dodatkowego oddziału (RPO WM)]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji istniejących pomieszczeń w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Sułkowicach z przeznaczeniem na nowy oddział przedszkolny dostosowany dla dzieci niepełnosprawnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241018 Tue, 31 Mar 2020 12:41:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241018 <![CDATA[DZP.271.19.2020.AŁ Konserwacja siedmiu form przestrzennych]]> Przedmiotem zamówienia jest konserwacja siedmiu form przestrzennych. Przedmiot główny: CPV: 45453000-7 Nazewnictwo wg CPV: Roboty remontowe i renowacyjne Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia dotyczy projektu „Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno – rekreacyjne w Elblągu”, Nr Umowy: RPWM.06.02.03-28-0044/17-00 w ramach Osi Priorytetowej 6 – „Kultura i dziedzictwo”, Działania 6.2 – „Dziedzictwo naturalne”, Poddziałania 6.2.3 – „Efektywne wykorzystanie zasobów”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241012 Tue, 31 Mar 2020 10:46:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241012 <![CDATA[nabycie robót i materiałów budowlanych w celu budowy Centrum Badawczo Rozwojowego]]> nabycie robót i materiałów budowlanych w celu budowy Centrum Badawczo Rozwojowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240961 Mon, 30 Mar 2020 20:19:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240961 <![CDATA[Wykonanie budynku hali usługowo -magazynowo- przemysłowej z infrastrukturą obejmującą utwardzone drogi wewnętrzne i place oraz parkingi w Sanoku przy ul. Okulickiego, na działkach nr 2609/4, 2609/3 oraz 2609/2 obręb Dąbrówka.]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie budynku hali usługowo -magazynowo- przemysłowej z infrastrukturą obejmującą utwardzone drogi wewnętrzne i place oraz parkingi w Sanoku przy ul. Okulickiego, na działkach nr 2609/4, 2609/3 oraz 2609/2 obręb Dąbrówka w ramach projektu „Wzrost konkurencyjności DELTA-CAD Sp. z o.o. przez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji narzędzi do profilowania poliamidów.” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240365 Mon, 30 Mar 2020 18:50:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240365 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2020/ZO/05/OWP na wykonanie instalacji grzewczych oraz kotłowni gazowej w budynku przedszkola przy ul. Mehoffera, 33-103 Tarnów.]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji grzewczych oraz kotłowni gazowej w budynku przedszkola przy ul. Mehoffera, 33-103 Tarnów w ramach projektu pt. „Ręka w rękę” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne - SPR. na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu nr RPMP.10.01.02-12-0246/19. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240954 Mon, 30 Mar 2020 18:35:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240954 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 03.72.2020/SP na wykonanie zamówienia: Dostosowanie budynku gospodarczego do pracowni umiejętności zawodowych, w ramach środków przyznanych na realizację projektu pn. "Szereg Pomocy"- ośrodek wsparcia aktywności społeczno-zawodowej w Nowogardzie]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Remont istniejącego obiektu budowlanego i dostosowanie na potrzeby Ośrodka wsparcia aktywności społeczno-zawodowej poprzez utworzenie w części budynku pomieszczenia warsztatowego wraz z węzłem sanitarnym z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Budynek znajduje się na działce geodezyjnej nr 56/10 obręb Warnkowo, gm. Nowogard pod adresem Warnkowo 6A, 72-200 Nowogard https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240806 Mon, 30 Mar 2020 16:49:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240806 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na realizację robót remontowo-budowlanych związanych z adaptacją pomieszczeń DDP "Dom nad Potokiem"]]> Zamówienie ma zostać wykonane w ramach realizacji projektu DDP "Dom nad Potokiem" w Gminie Janowiec, numer RPLU.11.02.00-06-0179/18, realizowany przez 2BIZNES Sp. z o. o. w partnerstwie ze Specjalistycznymi Gabinetami Lekarskimi "Zdrowie" H. Kłaczyńska i E.Czerwińska s.c. oraz z Gminą Janowiec, współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO WL, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie prac remontowo–budowlanych, mających na celu dostosowanie budynku do wymogów sanitarnych m.in. adaptację pomieszczeń do potrzeb osób niesamodzielnych, w podeszłym wieku i ON: - Dostosowanie pomieszczeń m.in. malowanie, ścianki działowe, - Dostosowanie otworów drzwiowych i zakup drzwi do pomieszczeń, - Oświetlenie do pomieszczeń, - Wykucie drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe z doświetleniem+ wstawienie, - Sufity (malowanie, materiał, montaż), - Podłogi (parkiet, wykładzina, terakota), - Dostosowanie toalet/łazienek - Położenie płytek - Podjazd dla niepełnosprawnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240792 Mon, 30 Mar 2020 16:24:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240792 <![CDATA[Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej "Razem" w Łodygowie 7]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja na rzecz Zamawiającego robót budowlanych polegających na wykonaniu dociepleń ścian zewnętrznych, wykonaniu docieplenia ścian piwnic , wykonaniu docieplenia stropodachu oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w ramach projektu, w tym , zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia zawartym w punkcie III. 2) Kod i nazwa (CPV) - 45000000-7 Roboty budowlane - 45321000-3 Izolacja cieplna - 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 3) Postępowanie prowadzone jest w trybie procedury ogłoszenia zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240786 Mon, 30 Mar 2020 16:19:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240786 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ 2.10/2020, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy docelowej nie mniejszej niż 970,40 kWp]]> Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy docelowej nie mniejszej niż 970,40 kWp, która zlokalizowana ma zostać na terenie działki 75/19 (obręb Kusin), miejscowość Kusin, gmina Karnice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie. Planowana powierzchnia zabudowy ok 6000 m2 Przedmiot zamówienia opisany w niniejszym zapytaniu ofertowym obejmuje: 1. Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej: a. uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń tj.: - pozwolenia na budowę; b. wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji administracyjnej (pozwolenie na budowę). c. wykonanie projektów wykonawczych dla branży elektrycznej i konstrukcyjnej, d. wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót e. wykonanie przedmiaru robót f. wykonanie kosztorysu ofertowego g. uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych w imieniu Zamawiającego – niezbędnych do zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozpoczęcia eksploatacji elektrowni. 2. Wykonanie prac budowlano-montażowych, które swoim zakresem obejmują a. przygotowanie terenu do budowy instalacji: budowa ogrodzenia, drogi dojazdowej; b. wybudowanie elektrowni wraz z budową układu zasilania i infrastrukturą towarzyszącą; c. rozruch elektrowni przy udziale niezbędnych służb; d. uporządkowanie terenu po wykonanych robotach budowlanych; e. przeszkolenie wyznaczonych osób do obsługi elektrowni; f. wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej (dokumentacja zamienna, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, instrukcje, gwarancje, deklaracje zgodności, atesty, aprobaty, certyfikaty itp.), potwierdzającej zgodność realizacji z wymaganiami Zamawiającego, przepisami obowiązującego prawa i sztuką budowlaną; g. zgłoszenie obiektu w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Szczegółowy opis przedmiotu zmówienia znajduje się w Programie Funkcjonalno Użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do przedmiotowego zapytania ofertowego dostępny dla wszystkich potencjalnych oferentów. Przedmiot zamówienia musi być nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych; Dokumentacja projektowa i roboty budowlane muszą być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi. Roboty budowlane muszą być przeprowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną. Użyte do budowy elektrowni fotowoltaicznej urządzenia, osprzęt i okablowanie muszą być nowe i posiadać stosowne aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności. Materiały budowlane muszą być dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020, Nr 92 poz.215 z późn.zm), oznakowane symbolem CE, umieszczone w określonym przez Komisje Europejska wykazie materiałów budowlanych, dla których producent wydał deklaracje zgodności z Polskimi Normami, które uzyskały aprobatę techniczną oraz europejskimi aprobatami technicznymi. Wszystkie nazwy własne materiałów i nazwy producentów, które mogły się pojawić w zapytaniu ofertowym lub w załącznikach do zapytania ofertowego powinny być rozumiane jako wskazanie standardów, a nie konkretne rozwiązania mające zastosowanie, a do wybudowania mogą być użyte materiały i urządzenia innych producentów o równoważnych lub wyższych parametrach niż przewiduje zapytanie ofertowe lub założenia Zamawiającego. W stosunku do opisanych norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Brak spełnienia wymagań technicznych przedmiotu zamówienia określonych w Programie Funkcjonalno Użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do przedmiotowego zapytania ofertowego skutkuje odrzuceniem oferty; https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29866 Mon, 30 Mar 2020 15:21:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29866 <![CDATA[Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Daszyńskiego 4, 6, 8 we Wrocławiu]]> Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, w tym tablic informacyjnych projektu pn. „Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Daszyńskiego 4,6,8 we Wrocławiu”, numer projektu RPDS.06.03.02-02-0048/18 ZADANIE I: 1. Przebudowę balkonów w elewacji frontowej oraz remont elewacji frontowej i podwórzowej (z dociepleniem), remont klatki schodowej z wymianą instalacji elektrycznej WLZ i obwodów ADM oraz remont piwnic budynku przy ul. Daszyńskiego 4 we Wrocławiu. 2. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej. ZADANIE II: 1. Remont elewacji podwórzowej z wykonaniem docieplenia i izolacji przeciwwilgociowych pionowych i poziomych ścian przyziemia, remont piwnic i klatki schodowej wraz z wymianą instalacji elektrycznej WLZ i obwodów ADM w budynku przy ul. Daszyńskiego 6 we Wrocławiu. 2. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej ZADANIE III: 1. Remont elewacji frontowej oraz podwórzowej z dociepleniem i izolacją przeciwwilgociową pionową ścian przyziemia oraz remont dachu budynku przy ul. Daszyńskiego 8 we Wrocławiu. 2. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240867 Mon, 30 Mar 2020 12:47:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240867