Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Roboty budowlane https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Thu, 18 Jul 2019 03:24:29 +0200 <![CDATA[Zapytanie ofertowe NR 1/2019/0036/UR-D]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych lokalu wynajętego przez Zamawiającego celem jego dostosowania do wymogów, jakie muszą spełniać lokale przeznaczone do opieki nad dziećmi do lat 3 i prowadzeniu w lokalu żłobka określone w ustawie z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.) oraz w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 72). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196036 Wed, 17 Jul 2019 20:32:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196036 <![CDATA[Wykonanie instalacji solarnej w ramach projektu pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych SM „Przyszłość” w Iławie]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji solarnej w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych SM „Przyszłość” w Iławie”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21301 Wed, 17 Jul 2019 20:25:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21301 <![CDATA[Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych SM „Przyszłość” w Iławie]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych SM „Przyszłość” w Iławie”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21300 Wed, 17 Jul 2019 20:17:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21300 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 01/2019/EFS]]> Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i montaż bezpiecznej nawierzchni na plac zabaw (płyty warstwowe z granulatu gumowego SBR z barwioną wierzchnią warstwą, zgodne z normą PN-EN 1177J2018 o wymiarze 50cmx50cmx4cm) – 180 m2 oraz zakup i montaż wyposażenia placu zabaw – huśtawka typu bocianie gniazdo, bajkowy domek dla dzieci o wymiarach 163x140x128 cm lub 164x140x 129 cm z tworzywa sztucznego, mini zjeżdżalnia – plac zabaw Drzewko o wymiarach 220x180 cm z tworzywa sztucznego w terminie do 21.08.2019 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196027 Wed, 17 Jul 2019 19:29:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196027 <![CDATA[na wykonanie remontu i adaptacji lokali handlowo – usługowych zlokalizowanych na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego na żłobek w Białymstoku]]> 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe wykonanie remontu i adaptacji lokali handlowo – usługowych zlokalizowanych na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego na żłobek w Białymstoku w ramach projektu „Zachowanie równowagi praca - życie możliwe także w gminie Supraśl”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1. 3. Przedmiot zamówienia nie jest podzielony na części. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196024 Wed, 17 Jul 2019 18:56:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196024 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/3.2.1/2019 budowa hali produkcyjnej z zapleczem administracyjno-socjalnym i robotami towarzyszącymi oraz dostawa i montaż suwnic bramowych i hali namiotowej.]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa hali produkcyjnej z zapleczem administracyjno-socjalnym i robotami towarzyszącymi oraz dostawa i montaż suwnic bramowych i hali namiotowej, zgodnie z zakresami przedstawionymi poniżej Zakres 1. Roboty budowlano-montażowe i instalacyjne Zakres 2. Dostawa i montaż 2 szt. suwnic bramowych Zakres 3. Dostawa i montaż hali namiotowej Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych Ministra Rozwoju z dnia 19 lipca 2017 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020 (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195897 Wed, 17 Jul 2019 17:06:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195897 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2019 na Wykonawcę robót budowlanych, polegających na realizacji prac wykończeniowych budynku wraz z wykonaniem pokoju autonomicznego wyposażeniem oraz altany z piecem do tradycyjnego wypieku chleba wraz z wyposażeniem, w ramach projektu pn. „Rozwój usług turystycznych na terenie gminy Poddębice poprzez inwestycję w budowę infrastruktury turystycznej i uruchomienie nowych innowacyjnych usług turystycznych”]]> Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane robót budowlanych, polegających na realizacji prac wykończeniowych budynku wraz z wykonaniem pokoju autonomicznego wyposażeniem oraz altany z piecem do tradycyjnego wypieku chleba wraz z wyposażeniem w obiekcie położonym w Poddębicach ul. Łódzka 76/78, dz. 138, 139, 140, 141 OBR9 w ramach projektu pn. „Rozwój usług turystycznych na terenie gminy Poddębice poprzez inwestycję w budowę infrastruktury turystycznej i uruchomienie nowych innowacyjnych usług turystycznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków EFRR, Oś priorytetowa VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny Regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej. Dla budynku opracowana została następująca dokumentacja projektowo – budowlana: 1. Dokumentacji projektowej (rzuty elewacji z wymiarami, rzuty pięter, rzuty poprzeczne). 2. Pozwolenia na budowę (pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Poddębickiego w dniu 25 maja 2016 r. nr 128/2016, przeniesione w dniu 9 czerwca 2016 r. – Decyzja nr 24/2016, obejmujące rozbudowę budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce oznaczonej nr ewid. grunt. 138, 139 i 140 (obręb miasta Poddębice), wraz ze zmianą sposobu użytkowania na bazę noclegową o powierzchni łącznej 564,10 m kw.). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195979 Wed, 17 Jul 2019 15:28:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195979 <![CDATA[Roboty naprawcze - uzupełniające w ramach inwestycji „Kompleksowa termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej w gminie Lipsko”]]> 1. „Roboty naprawcze - uzupełniające w ramach inwestycji „Kompleksowa termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej w gminie Lipsko”. Zamówienie obejmuje wykonanie robót naprawczych niewykonanych lub nienależycie wykonanych przez poprzedniego wykonawcę w ramach zadania „Kompleksowa termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej w gminie Lipsko”. Zakres robót obejmuje m.in: a) Budynek świetlicy wiejskiej w Krępie Kościelnej: - przeniesienie podgrzewacza wody z garażu do pomieszczenia świetlicy, - wykonanie ocieplenia cokołu budynku z płyt styropianowych – 38,76 m2, - montaż uziomów szpilkowych – szt. 2 - wykonanie pokrycia daszka nad wejściem głównym blachą – 1,3 m2 - montaż zlewozmywaka z odprowadzeniem – 1 szt. b) Budynek świetlicy w Wiśniówku: - demontaż schodów wejściowych betonowych, - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, - sfrezowanie posadzki betonowej - 8 m2 - podniesienie nadproży w drzwiach wewnętrznych, - montaż puszek instalacji odgromowej – szt. 8 - demontaż i ponowny montaż parapetów zewnętrznych – 14,56 m2 - demontaż i ponowny montaż obróbek blacharskich kominów oraz ogniomurów -32,62 m2 - naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną – 40 m2 - montaż umywalek i przepływowych podgrzewaczy wody z wykonaniem zasilania w wodę i prąd, - wykonanie posadzek oraz cokołów z płytek gresowych powierzonych przez zamawiającego – 391,58 m2. - wykonanie ocieplenia cokołu budynku z płyt styropianowych c) Budynek świetlicy w Katarzynowie - wykonanie ocieplenia cokołu budynku z płyt styropianowych – 36,88 m2, - demontaż sufitu z płyt OSB, wypoziomowanie i ponowny montaż sufitu – 63,3 m2 - wykonanie obróbek blacharskich (pas podrynnowy i nadrynnowy) - wymiana podejścia do grzejnika przepływowego – szt. 2 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195975 Wed, 17 Jul 2019 15:20:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195975 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr: WRPO/02/2019 z dnia 17.07.2019]]> Przedmiot zamówienia: zakup materiałów i robót budowlanych na cele przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku mieszkalnego z przewagą funkcji usługowej przy ul. Ługańskiej 5 w Poznaniu (dz. Nr 9/2, ark. 32, obręb Kobylepole). Zakres zadania obejmuje: 1. Roboty 1 piętra – 185,34 m. kw.: 1.1. Stolarka okienna i drzwiowa oraz ślusarka – 35,12 m. kw. 1.2. Elewacje – 310 m. kw. 2. Roboty 2 piętra – 139,08 m. kw. 2.1. Stolarka okienna i drzwiowa oraz ślusarka – 31,11 m. kw. 2.2. Elewacje – 233 m. kw. Zadanie należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, który wraz z rysunkami dostępny jest w Załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. Wymagania minimalne dotyczące adekwatności do wymagań projektu są zawarte w projekcie wykonawczym, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Oferent może zaproponować parametry równoważne, zgodne z projektem. Oferent musi zaproponować parametry zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Zadanie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi procedurami, normami, przepisami oraz sztuką budowlaną. Zastosowane wyroby budowlane muszą spełniać wszelkie wymogi wynikające z przepisów ustawy Prawo Budowlane. Zamawiający posiada aktualne prawomocne pozwolenie na budowę – Decyzja nr 2386/2018. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195957 Wed, 17 Jul 2019 14:44:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195957 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie obudów na grzejniki oraz szaf na leżaczki i pościel]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie obudów na grzejniki oraz szaf na leżaczki i pościel (obejmuje zakup i dostawę materiałów oraz montaż). Prace dotyczą pomieszczeń w żłobku dla dzieci do lat 3, zlokalizowanego przy ul. Jagiellońskiej 1 B, 41-200 Sosnowiec. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21263 Wed, 17 Jul 2019 14:38:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21263 <![CDATA[Zakup materiałów i robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku produkcyjnego w Świdniku przy ul. Sportowej 5A, dz nr 1765/236.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów i robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku produkcyjnego w Świdniku przy ul. Sportowej 5A, dz nr 1765/236. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195947 Wed, 17 Jul 2019 14:21:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195947 <![CDATA[„Modernizacja zaplecza technicznego do obsługi autobusów miejskiego przewoźnika i budowa automatycznej myjni autobusowej"]]> Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: a) robót budowlanych, w szczególności: konstrukcja, w tym: prace przygotowawcze i ziemne, konstrukcja myjni, stolarka, posadzki, dach, obróbki rynny, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, instalacje elektryczne, w tym: zasilanie anteny GSM, usunięcie kolizji, zasilanie budynku myjni, instalacje wewnętrzne, instalacja odgromowa i uziemiająca, pomiary i badania pomontażowe, instalacje sanitarne, w tym: kanalizacja deszczowa, kanalizacja ściekowa, wyciąg i instalacja wodociągowa, instalacja C.O., instalacja sprężonego powietrza, b) dostawa i montaż myjni autobusowej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195929 Wed, 17 Jul 2019 14:17:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195929 <![CDATA[Roboty budowlane polegające na budowie budynku myjni portalowej zasilanej instalacją fotowoltaiczną wraz z instalacjami wewnętrznymi: energetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej oraz instalacjami zewnętrznymi: energetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej w Tucholi]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku myjni portalowej (z wyłączeniem technologii i urządzeń myjących) zasilanej instalacją fotowoltaiczną wraz z instalacjami wewnętrznymi: energetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej oraz instalacjami zewnętrznymi: energetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej w Tucholi (działki 3859/1 i 3859/2, Obr. Miasto Tuchola) w zakresie i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, dokumentacji projektowej, decyzjach administracyjnych oraz w ramach uzgodnień nadzoru autorskiego i inwestorskiego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21250 Wed, 17 Jul 2019 14:14:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21250 <![CDATA[Budowa Wysokosprawnej Kogeneracji Gazowej na terenie DOZAMEL Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10]]> Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarto w załącznikach do niniejszego zapytania. W związku z wykorzystaniem dostępnego limitu publikacji dokumentacji w Bazie Konkurencyjności - Załącznik nr 8 do Zapytania - Projekt Budowlany został opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.dozamel.pl/download/2190/ https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195935 Wed, 17 Jul 2019 13:51:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195935 <![CDATA[„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej” w zakresie dotyczącym rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Bylinie i Kleszczewie]]> Realizacja robót budowlanych wchodzących w skład niniejszego zamówienia będzie miała miejsce w miejscowości Kleszczewo oraz Bylin, zlokalizowanych w gminie Kleszczewo, woj. wielkopolskie. Przedmiotowa inwestycja jest zgodna Miejscowym Planem Zagospodarowania dla Gminy Kleszczewo, zatwierdzonym Uchwałą nr XXXVII/181/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 30 września 2005 roku (opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 158 poz.4295). Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi w miejscowości Bylin i Kleszczewo w formule: zaprojektuj i wybuduj w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy (stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ). oraz wybuduj w oparciu o pozwolenie na budowę, decyzja nr 104/18 z 08.01.2018 roku, dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych przedłożone przez Zamawiającego (inwestycja w tym zakresie będzie polegała na dokończeniu już rozpoczętej inwestycji, dla której została przygotowana dokumentacja projektowa oraz wydane zostało pozwolenie na budowę) w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami od studni St18 do studni S13. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195871 Wed, 17 Jul 2019 13:34:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195871 <![CDATA[Roboty budowlane - termomodernizacja budynku w Łukowie.]]> Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku firmy Łuksja zgodne z poniższym zakresem. - Wymiana oświetlenia na energooszczędne - Wymiana drzwi - Docieplenie ścian i fundamentów - Docieplenie dachu Szczegółowy opis prac budowlanych znajduje się w projekcie budowlanym, audycie energetycznym oraz przedmiarze robót. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195909 Wed, 17 Jul 2019 13:17:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195909 <![CDATA[UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH]]> etap pierwszy:wymiana gruntu-wykopy wraz odwiezieniem urobku i rozplantowaniem ok 1530 m3,nasypy /materiał+rosłożenie w wykopie+zagęszczenie.ok 700 m3,piasaek 0,2mm/materiał +transport/ok 121m3 etap drugi:wykonanie dróg wewnętrznych z kostki brukowej,ułożenie krawężników,częściowa wymiana gruntu.pow.ok.860m2 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21136 Wed, 17 Jul 2019 12:42:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21136 <![CDATA[Adaptacja pomieszczenia (na pracownię geograficzno-astronomiczną) w Szkole Podstawowej w Starych Oborzyskach]]> Zadanie polega na zmianie sposobu użytkowania wraz z przebudową pomieszczeń poddasza na antresolę w Szkole Podstawowej w Oborzyskach Starych. W tym celu projekt przewiduje adaptację istniejącego pomieszczenia poddasza na pomieszczenie pracowni geograficzno-astronomicznej w Zespole Szkół. Zaprojektowano nowe pełno wymiarowe schody wewnętrzne w konstrukcji stalowej lekkiej wraz z balustradą zabezpieczającą umożliwiające bezpieczne poruszanie się między korytarzem a antresolą, a także zamontowanie 4 okien dachowych wyłazowych w celu obserwacji nieba za pomocą teleskopu. Przewiduje się także remont istniejącego pomieszczenia na poddaszu oraz wykonania sprawnej wentylacji grawitacyjnej. Istniejące pomieszczenie na poddaszu posiada sprawną instalację elektryczną (oświetlenie i gniazda) , a także instalację centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195865 Wed, 17 Jul 2019 11:42:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195865 <![CDATA[Budowa hali produkcyjnej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia ID: 3.2.2 /POIR/BEL/2019-1]]> W ramach danego koszty wykonane zostaną roboty w zakresie: Etap I - usunięcia dotychczasowej nawierzchni, wykonania wykopów oraz przekopów pod fundamenty, zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych. Następnie wykonane zostaną fundamenty oraz izolacje: podkłady z chudego betonu, stopy fundamentowe, ławy o ściany fundamentowe, izolacje przeciwwilgociowe. Zgodnie z przedmiarem robót pkt.: 1. Roboty ziemne, fundamentowe, podbudowa pod posadzkę. Etap II - powstanie konstrukcja nośna hali z poprzecznych ram stalowych, z ryglem stalowym kratowym dwuspadowym wg rysunków z projektu budowlanego: zabudowa ścian i dachu, pasmo świetlne dachowe z klapami przewietrzającymi, stolarka drzwiowa i okienna, komplet rynien i rur spustowych, wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej i lakierowanej. Zgodnie z przedmiarem robót pkt.: 2. Wykonanie konstrukcji hali wraz z obudową i stolarką. Etap III - Wykonanie posadzki przemysłowej. Zgodnie z przedmiarem robót pkt.: 3. Posadzki przemysłowe Etap IV – Roboty wykończeniowe, ściany wewnętrzne. Zgodnie z przedmiarem robót pkt.: 4.1 Wykonanie zaplecza socjalnego 4.2 Strop nad kotłownią 4.3 Roboty wykończeniowe 6. Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej. Etap V – Instalacja WOD-KAN oraz C.O. Zgodnie z przedmiarem robót pkt.: 5. Wykonanie wewnętrznej instalacji WOD-KAN oraz C.O. Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195842 Wed, 17 Jul 2019 10:06:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195842 <![CDATA[Modernizacja systemu wentylacji.]]> W ramach zadania przewiduje się budowę systemu wentylacji z odzyskiem ciepła i sterowaniem przy wykorzystaniu systemu BMS. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21203 Wed, 17 Jul 2019 09:27:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21203 <![CDATA[Budowa budynku usługowo – gastronomicznego (etap II) w ramach projektu pn. „W krainie ślimaka – utworzenie i wdrożenie sieciowego, regionalnego produktu turystycznego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, 1.3. Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP.]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku usługowo - gastronomicznego (etap II) w ramach projektu pn. „W krainie ślimaka – utworzenie i wdrożenie sieciowego, regionalnego produktu turystycznego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, 1.3. Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, w tym przedmiary robót zawarte w załączniku nr 1 do zapytania. Szczegółowe zasady realizacji inwestycji objętej niniejszym postępowaniem, zakres obowiązków wykonawcy oraz zamawiającego, jak również zasady rozliczeń przedstawione zostały w załączniku nr 3 do zapytania, tj. w istotnych postanowieniach umowy. UWAGA: z uwagi na brak możliwości technicznych umożliwiających załączenie do niniejszego ogłoszenia dokumentacji projektowej, zamawiający informuje, że jest ona w całości dostępna na stronie internetowej projektu w ramach którego udzielane jest przedmiotowe zamówienie, tj.: http://www.krainaslimaka.pl/index.php/zapytania-ofertowe. Dokumentację projektową można również uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając w tym celu wniosek na adres e-mail: biuro@torfex.eu. 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych. 4. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa odwołuje się do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rozwiązań równoważnych, wg. wytycznych przedstawionych w ww. dokumentacji projektowej. Zamawiający wyjaśnia tym samym, że wskazane w dokumentacji projektowej wymagania techniczno-funkcjonalne (dotyczy urządzeń oznaczonych konkretną marką/ nazwą własną) stanowią minimalne wymagania, którym odpowiadać powinny rozwiązania równoważne. Informacje nt. zastosowanych rozwiązań równoważnych wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w złożonej ofercie (uwaga: informacje nt. rozwiązań równoważnych wykonawca przedkłada za pośrednictwem dokumentów sporządzonych wg. własnych założeń i przyjętej prze siebie formie). Obowiązek wykazania, że zaoferowane rozwiązania równoważne odpowiadają wymaganiom zamawiającego, spoczywa po stronie wykonawcy. 5. Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania umożliwia zainteresowanym wykonawcom dokonanie wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotowym zamówieniem. W związku z powyższym zamawiający informuje, że udostępni wykonawcom teren przyszłej budowy celem przeprowadzenia wizji lokalnej, w czasie dogodnym dla wykonawców tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach ustalonych z zamawiającym. Wykonawca winien każdorazowo poinformować zamawiającego o zamiarze dokonania wizji lokalnej. Zgłoszenie należy przekazać na e-mail: biuro@torfex.eu. UWAGA: z uwagi na brak możliwości technicznych umożliwiających załączenie do niniejszego ogłoszenia dokumentacji projektowej, zamawiający informuje, że jest ona w całości dostępna na stronie internetowej projektu w ramach którego udzielane jest przedmiotowe zamówienie, tj.: http://www.krainaslimaka.pl/index.php/zapytania-ofertowe. Dokumentację projektową można również uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając w tym celu wniosek na adres e-mail: biuro@torfex.eu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195832 Wed, 17 Jul 2019 09:15:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195832 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/2019 z dnia 16.07.2019 na nabycie robót i materiałów budowlanych: Budowa Budynku Centrum Badawczo - Rozwojowego : dostawa i wykonanie elewacji zewnętrznej budynku]]> Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na wykonaniu elewacji zewnętrznej i wymianie obróbek blacharskich budynku Centrum Badawczo Rozwojowego w Ożarowie Mazowieckim ul. Kierbedzia 8. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195807 Wed, 17 Jul 2019 01:09:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195807 <![CDATA[Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z systemem magazynowania energii w ramach projektu pt. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,0498 MW przez Parafię Rzymskokatolicką Najświętszego Serca Pana Jezusa w miejscowości Wilkowo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z systemem magazynowania energii w ramach projektu pt. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,0498 MW przez Parafię Rzymskokatolicką Najświętszego Serca Pana Jezusa w miejscowości Wilkowo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 2. Przedmiotem zamówienia jest instalacja fotowoltaiczna gruntowa o mocy 0,0498 na działce nr 205/2, obręb 48 w miejscowości Wilkowo 41, w oparciu o panele fotowoltaiczne wraz z systemem magazynowania energii. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21234 Tue, 16 Jul 2019 23:30:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21234 <![CDATA[Zakup robót i materiałów budowlanych związanych z termomodernizacją budynku handlowego z częścią administracyjno-socjalną wraz z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy 13,97 kW]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót wraz dostawą materiałów budowlanych związanych z termomodernizacją budynku handlowego z częścią administracyjno-socjalną zlokalizowanego w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Łaszczowieckiej 16, wraz z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy 13,97 kW, w następującym zakresie: Szczegółowe parametry przedmiotu zamówienia dla zadania wykonanie robót wraz dostawą materiałów budowlanych związanych z termomodernizacją budynku handlowego z częścią administracyjno-socjalną: 1. Ściany cokołowe Remont cokołu. Docieplenie ścian od zewnątrz styropianem. Do wykonania: 159,83 m2 – styropian odmiany XPS o λ=0,032W/mK 2. Stolarka okienna Wykucie istniejącej stolarki okiennej PVC. Montaż stolarki okiennej. Do wykonania: 32,02 m2 o współczynniku przenikania U=0,9W/m2K 3. Drzwi aluminiowe Dostawa i montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej – drzwi aluminiowe. Do wykonania: 3,37 m2 o współczynniku przenikania U=1,3W/m2K 4. Okna połaciowe Wykucie istniejącej stolarki okiennej drewnianej. Montaż stolarki okiennej, Do wykonania: 10,76 m2 o współczynniku przenikania U=0,9W/m2K 5. Bramy zewnętrzne Wykucie istniejącej stolarki bram przemysłowych. Montaż bram rolowanych z napędem elektrycznym i ręcznym. Do wykonania: 6,27 m2 o współczynniku przenikania U=1,3W/m2K 6. Ściany zewnętrzne Docieplenie ścian od zewnątrz styropianem. Do wykonania: 524,45 m2 – styropian odmiany "15" typu BSO - (technologia lekka "mokra") o λ=0,038W/mK 7. Dach Docieplenie przegrody matami z wełny mineralnej grubości 25 cm. Po ułożeniu mat całą powierzchnię przykryć folią paroprzepuszczalną. Zabudowa płytą g-k od wewnętrznej strony. Do wykonania: 115,36 m2 - maty z wełny mineralnej o λ =0,038W/mK 8. Docieplenie stropodachu Docieplenie przegrody matami z wełny mineralnej grubości 25 cm. Po ułożeniu mat całą powierzchnię przykryć folią paroprzepuszczalną. Zabudowa płytą g-k od wewnętrznej strony. Do wykonania: 239,27 m2 – maty z wełny mineralnej o λ =0,038W/mK 9. Instalacja C.O. Wymiana istniejącego kotła gazowego (usytuowanego na parterze) na kocioł gazowy kondensacyjny. Minimalna moc kotła kondensacyjnego – 27 kW Montaż opomiarowania instalacji c.o. 10. Instalacja C.W.U. Wymiana istniejącego kotła gazowego dwufunkcyjnego (usytuowanego na parterze) na kocioł gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny. Minimalna moc kotła gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego – 27 kW Montaż opomiarowania instalacji c.w.u. 11. System zarządzania energią elektryczną zastosowanie systemu zarządzania energią wg normy ISO 50001:2011 System zarządzania energią ma stanowić system automatyki i sterowania instalacjami w budynku Zamawiającego w oparciu o układy bezpośredniego sterowania cyfrowego. Nastawniki pomieszczeniowe z czujnikami temperatury mają umożliwiać regulację temperatury w danej strefie. Zainstalowany system oświetlenie będzie zgodny ze standardem protokołu komunikacji DALI (Digital Addressable Lightning Interface). 12. Oświetlenie LED Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oświetlenie energooszczędne typu LED oraz redukcji mocy źródła światła 6,004kW -> 3,410kW Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 13,97 kW: - moduły fotowoltaiczne w technologii polikrystalicznej – całkowita moc zainstalowana nie mniejsza niż 13,97 kW i nie większa niż 15,00 kW Panele fotowoltaiczne zamontowane zostaną na konstrukcji nośnej na dachu budynku. Szczegółowy zakres robót został określony w Kosztorysie ślepym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego. Zamawiający w związku z realizacją przedmiotu zamówienia nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ofert zawierających więcej niż jeden wariant realizacji zadania oraz składania więcej niż jednej oferty przez jednego oferenta. Zakres oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195783 Tue, 16 Jul 2019 22:01:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195783 <![CDATA[Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz zakup i montaż pomp ciepła w ramach projektu pt. „WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W FIRMIE F.H.U FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA KRZYSZTOF GRABOWSKI” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz zakup i montaż pomp ciepła w ramach projektu pt. „WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W FIRMIE F.H.U FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA KRZYSZTOF GRABOWSKI” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 2. Przedmiotem zamówienia jest montaż i zakup instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,03944 MW oraz montaż i zakup kaskady dwóch gruntowych pomp ciepła o mocy 0,07988 MW (2 szt. po 39,94 kW każda), 2 bufory wody grzewczej o pojemności 750 litrów każdy oraz 2 zasobniki c.w.u o pojemności 1500 litrów każdy, 18 odwiertów pionowych po 100 m każdy, na działce nr 22/2 i 22/3 obręb 0007 w miejscowości Filipówka 8A, gm. Kętrzyn. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21225 Tue, 16 Jul 2019 22:00:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21225 <![CDATA[Wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku przy ul. Przemysłowa 1 w Kętrzynie w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej w firmie Witamina w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPWM.04.02.00-28-0010/18-00.]]> Wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku przy ul. Przemysłowa 1 w Kętrzynie w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej w firmie Witamina w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195791 Tue, 16 Jul 2019 20:30:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195791 <![CDATA[Usługa przygotowania podłoża i wykonania bezpiecznej nawierzchni oraz ogrodzenia placu zabaw]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni o powierzchni 352 m2 (16 m x 22 m) wraz z przygotowaniem podłoża oraz ogrodzeniem terenu placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Mazurskiej 2 w Lidzbarku Warmińskim w związku z realizacją projektu „Klub Malucha w Lidzbarku Warmińskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś Priorytetowa 10: Regionalny rynek pracy. Działanie RPWM.10.04.00: Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195784 Tue, 16 Jul 2019 19:41:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195784 <![CDATA[LNIANE MEDICAL SPA]]> nwestycja polegać będzie na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku biurowego na zamieszkania zbiorowego typu Motel. W budynku na kondygnacjach parteru i piętra zostaną wygospodarowane pokoje z węzłami sanitarnymi, wydzielone zostaną wspólne aneksy kuchenne. Kondygnacja przyziemia zostanie zagospodarowana na pomieszczenia gospodarcze, techniczne, kotłownie. Budynek zostanie docieplony warstwą płyt styropianowych i płytami wełny mineralnej. Zostanie wymieniona stolarka okienna i drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna na energooszczędne. Budynek zostanie wyposażony w panele fotowoltaiczne zlokalizowane na dachu budynku. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI: Powierzchnia zabudowy - 310,3 m2 Kubatura - 2801 m3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45422100-2 Stolarka drewniana 45262512-3 Kamieniarskie roboty wykończeniowe 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45431000-7 Kładzenie płytek 45442100-8 Roboty malarskie 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 45443000-4 Roboty elewacyjne 45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45262690-4 Remont starych budynków 45312310-3 Ochrona odgromowa 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21219 Tue, 16 Jul 2019 19:21:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21219 <![CDATA[Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Budowa hali produkcyjno-magazynowej w konstrukcji stalowej z obudową ścian i dachu z płyt warstwowych systemowych na fundamentach żelbetowych (z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu). Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o powierzchni 555,95m2 (osie 1-9). – na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nr BI-II.6740.3.84.2017.ŁR4 z dnia 27.10.2017r.. Inwestycja realizowana będzie zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na działce nr 65/18 obr. 2 w miejscowości Barczewo. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195772 Tue, 16 Jul 2019 16:46:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195772 <![CDATA[Prace remontowo - adaptacyjne przedszkola w Grybowie i Nowym Sączu]]> Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczeń budynków przedszkoli, zlokalizowanych w Grybowie ul. Moniuszki 17 i Nowym Sączu ul. B. Prusa 67 w terminie od 30 lipca 2019 do 26 sierpnia 2019 r. na potrzeby funkcjonowania grup przedszkolnych. Zamówienie dotyczy realizacji wniosku "Dodatkowe miejsca przedszkolne w Akademii Przedszkolaka w Grybowie i Nowym Sączu" nr RPMP.10.01.02-12-01074/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne - SPR. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21194 Tue, 16 Jul 2019 15:19:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21194 <![CDATA[Wykonanie prac adaptacyjno - remontowych pomieszczeń lokalu na potrzeby uruchomienia działalności Punktu Przedszkolnego Mozaika w Koszalinie]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac adaptacyjno - remontowych w lokalu mieszczącym się w Koszalinie przy ulicy Okrężnej 2 na potrzeby utworzenia Punktu Przedszkolnego Mozaika https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195670 Tue, 16 Jul 2019 15:03:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195670 <![CDATA[Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z kompleksową modernizacją energochłonnych budynków wraz z montażem instalacji OZE.]]> Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z kompleksową modernizacją energochłonnych budynków wraz z montażem instalacji OZE, obejmujące: 1. Uszczelnienie dachu hali produkcyjnej 2. Wymiana oświetlenia w hali produkcyjnej 3. Wymiana wentylatorów 4. Zakup bramy hali produkcyjnej 5. Montaż paneli fotowoltaicznych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195710 Tue, 16 Jul 2019 14:21:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195710 <![CDATA[Rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną (rekreacyjno-rehabilitacyjną) wraz z łącznikiem i przynależną infrastrukturą techniczną]]> Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę budynku szkoły i przedszkola o salę gimnastyczną (rekreacyjno-rehabilitacyjną) wraz z łącznikiem, instalacjami wewnętrznymi, zewnętrznymi, przyłączami, infrastrukturą techniczną i drogową, niezbędnym ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu boiskiem z nawierzchnią trawiastą, piłkochwytami, przeniesienie istniejącego placu zabaw, na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiotu zamówienia, przedmiaru oraz pozwolenia na budowę, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych oraz uzgodnień w imieniu Zamawiającego, pozwalających na użytkowanie obiektu. Przedmiot zamówienia zlokalizowany jest na terenie miejscowości Gierlachów gm. Dwikozy nr ewid. działki 132/2 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195482 Tue, 16 Jul 2019 12:55:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195482 <![CDATA[Utworzenie nowoczesnej myjni dla pojazdów specjalistycznych]]> Celem projektu jest zrealizowanie nowoczesnej myjni dla pojazdów specjalistycznych ( TIR/ Autobusy/ Pojazdu Komunalne). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21166 Tue, 16 Jul 2019 12:20:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21166 <![CDATA[Dostawa wraz z montaże instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kWp.]]> Zapraszam do złożenia oferty techniczno-cenowe na Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kWp. kod CPV - 45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195606 Tue, 16 Jul 2019 10:25:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195606 <![CDATA[Wykonanie remontu budynku mieszkalnego przy ul. Browarnej 20 w Boguszowie-Gorcach]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Browarnej 20 w Boguszowie-Gorcach. Zakres prac obejmuje: • Remont elewacji • Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej • Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej • Wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej • Przebudowę instalacji gazowej • Wykonanie izolacji ścian https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195590 Tue, 16 Jul 2019 08:55:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195590 <![CDATA[Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Prace remontowo-konserwatorskie przy XVIII wiecznym dworze wchodzącym w skład założenia dworsko-parkowego w Śmiłowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół dworu- prowadzące do zachowania i zabezpieczenia obiektu dziedzictwa kulturowego i obiektu zabytkowego”]]> Przedmiotem zamówienia są prace remontowo-konserwatorskie przy XVIII wiecznym barokowo-klasycystycznym dworze w Śmiłowie stanowiącym element składowy zabytkowego zespołu dworsko-parkowego w Śmiłowie : 1. Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych 2. Wykonanie izolacji poziomej ścian fundamentowych 3. Rozebranie zniszczonych elementów pokrycia i konstrukcji dachu , obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. 4. Wymiana usuniętych elementów konstrukcji dachu na nowe 5. Wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 6. Pokrycie dachu papą 7. Pokrycie dachu gontem drewnianym 8. Impregnacja gontów 9. Wykonanie pokrycia dachu portyku wgłębnego z blachy miedzianej 10. Remont elewacji poprzez usunięcie zdegradowanych fragmentów tynków i wykonanie nowych. 11. Malowanie 12. Konserwacja 10 sztuk kamiennych kolumn portyków południowego i północnego. 13. Zagospodarowanie terenu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195578 Tue, 16 Jul 2019 07:23:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195578 <![CDATA[Adaptacja i dostosowanie budynku/pomieszczenia do stworzenia nowego oddziału przedszkolnego w OWP w Tuchomiu]]> Przedmiotem zamówienia jest: Adaptacja i dostosowanie budynku/pomieszczenia do stworzenia nowego oddziału przedszkolnego w OWP w Tuchomiu w ramach projektu "Przedszkola jak z bajki w Gminie Tuchomie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195567 Mon, 15 Jul 2019 22:25:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195567 <![CDATA[Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu pt. „Rozbudowa elektrowni fotowoltaicznej przez firmę „SANIT-PLAST” FILIPCZAK SPÓŁKA JAWNA o 0,15 MW” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu pt. „Rozbudowa elektrowni fotowoltaicznej przez firmę „SANIT-PLAST” FILIPCZAK SPÓŁKA JAWNA o 0,15 MW” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem projektu jest budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,14931 MW w miejscowości Korpele na działce nr 21/45 i 21/46. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21148 Mon, 15 Jul 2019 21:25:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21148 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/321/2019]]> Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania prac budowlanych oraz wszystkich niezbędnych prac branżowych związanych z wykonaniem zadania jakim jest budowa budynku produkcyjno-magazynowego w Piotrkowie Trybunalskim (97-300, Piotrków Trybunalski) przy ul. Browarnej, dz. nr ewid. 229/1 obr. 41, jedn. Ewid. Piotrków Tryb. zgodnie z szczegółowymi danymi określonymi poniżej, a w szczególności z dokumentami stanowiącymi załącznik do niniejszego zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195559 Mon, 15 Jul 2019 19:50:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195559 <![CDATA[Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych w rejonie ul. Strzeleckiej i ul. Kalwaryjskiej w Wejherowie, EZP/460/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego nr IU 6_14 obejmującego wszystkie czynności mające na celu budowę sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych. W zakres tych robót wchodzą m. in.: • roboty przygotowawcze, • roboty ziemne, • montaż sieci i przyłączy preizolowanych wysokich parametrów z rurą przewodową stalową, • montaż sieci i przyłączy niskich parametrów z rur preizolowanych giętkich podwójnych (PEX) 6 barowych z rurą przewodową stalową, • montaż rur osłonowych GRP na sieci wysokoparametrowej, • wykonanie przejścia sieci wysokoparametrowej pod ul. Kalwaryjską oraz pod dwoma drzewami metodą bezwykopową (przeciski), • zasypywanie wykopów i odtworzenie terenu, • roboty demontażowe. W ramach wykonywanych robót, o których mowa powyżej uwzględnić należy prace towarzyszące polegające m. in. na: • zabezpieczeniu budowy pod względem BHP i ochrony środowiska, • zabezpieczeniu drzew w pasie budowy, • zabezpieczeniu wykopów taśmą budowlaną, • tymczasowym gromadzeniu odpadów wytworzonych w trakcie prowadzenia prac w tym elementów powstałych na skutek rozbiórki istniejących rurociągów, • pracach geodezyjnych, • badaniu spawów, • wykonaniu próby szczelności sieci niskich parametrów (PEX), • pomiarze oporności instalacji alarmowej impulsowej, • zamontowaniu instalacji teletechnicznej. Zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia zawarty został w Dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195502 Mon, 15 Jul 2019 16:34:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195502 <![CDATA[ROZBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO – USŁUGOWEGO O HALĘ PRODUKCYJNĄ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM WRAZ Z ROZBUDOWĄ WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI.]]> Rozbudowa budynku produkcyjno – usługowego o halę produkcyjną z zapleczem socjalnym wraz z rozbudową wewnętrznych instalacji: en. elektryczne, wod-kan, ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz zewnętrzne odcinki instalacji opadowej i kanalizacji, budowa zbiornika na nieczystości sanitarne. Teren rozbudowy działki nr 703 oraz 704 w Bodzanowie gmina Biskupice, pow. wielicki. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195179 Mon, 15 Jul 2019 16:26:20 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195179 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/2019 na wykonanie robót budowlanych]]> Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbiórce dotyczącej istniejącego budynku oraz stodoły w zakresie wskazanym w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik nr 4. Wykonanie robót musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.08.2019 r. Wyceny wskazanego zakresu rzeczowego robót należy dokonać w oparciu o przedmiar robót stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21132 Mon, 15 Jul 2019 16:23:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21132 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2/KOZ/2019 na wykonawcę prac remontowych, celem przystosowania lokalu pod placówkę żłobkową.]]> Przedmiot zamówienia stanowią prace remontowe w lokalu przy ul. Wolności 199 w Zabrzu o łącznej powierzchni 515m2, mające na celu zaadaptowanie obiektu na potrzeby placówki żłobkowej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195508 Mon, 15 Jul 2019 15:02:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195508 <![CDATA[Wykonanie pilotażowego odcinka nawierzchni drogowej]]> Wykonanie nawierzchni drogowej o powierzchni około 60 m2. Nawierzchnia podzielona zostanie na trzy fragmenty o zbliżonej powierzchni, które wykonane będą z betonów o trzech różnych składach. Składy mieszanek zostaną opracowane przez Zamawiającego i przekazane Wykonawcy. Pierwszy fragment zostanie wykonany z betonu referencyjnego natomiast dwa pozostałe z betonu, w którym część cementu (30% masy) zostanie zastąpiona przez popiół powstały ze spalania osadów ściekowych (SC) lub przez popiół powstały ze współspalania osadów ściekowych i osadów ze stacji uzdatniania wody (SC+R). Fragmenty nawierzchni drogowych powinny zostać wykończone krawężnikiem lub korytem ściekowym lub obrzeżem, wzdłuż co najmniej jednego boku. Mieszanki betonowe wykorzystywane we wszystkich trzech fragmentach nawierzchni winny zostać zagęszczone przy pomocy łaty wibracyjnej przesuwanej po deskowaniu, natomiast elementy wykończenia (krawężnik, koryto ściekowe, obrzeże) boku nawierzchni mogą zostać wykonane w technologii ślizgowej. Powierzchnia górna nawierzchni drogowej powinna zostać poddana szczotkowaniu. Grubość nawierzchni nie powinna być mniejsza od 18 cm. Podbudowa wraz z nawierzchnią powinna odpowiadać zapewnić możliwość eksploatacji ruchem ciężkim (np. betonowóz, cementowóz, samochód z kruszywem). Koszty zamówienia powinny zawierać: • wynajem miejsca wykonania nawierzchni na okres jednego roku, • wykonanie i pielęgnacja nawierzchni wraz z elementami wykończeniowymi, • koszty składników mieszanek betonowych (z wyłączeniem popiołów), • koszty rozbiórki fragmentów nawierzchni wraz z elementami wykończeniowymi oraz utylizacji odpadu i odtworzenia stanu pierwotnego. Wykonawca umożliwi zamawiającemu dostęp do fragmentów nawierzchni w jednorocznym okresie eksploatacji w celu pobierania próbek nawierzchni i monitorowania stanu konstrukcji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195491 Mon, 15 Jul 2019 14:31:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195491 <![CDATA[Remont budynku warsztatów szkolnych w ramach projektu pt. "Rozwój gwarancją efektywnej edukacji"]]> Przedmiotem zamówienia jest remont budynku warsztatów szkolnych w ramach projektu pt. „Rozwój gwarancją efektywnej edukacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe. Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego („ZO”) na podstawie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r. bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Podstawa prawna opracowania Zapytania Ofertowego: a. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r. b. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195481 Mon, 15 Jul 2019 14:22:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195481 <![CDATA[Budowa wiaty w Górkach]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa wiaty w miejscowości Górki w ramach realizacji mikroprojektu typu C pn.: „Zasmakuj w tradycji – wielopokoleniowe warsztaty kulinarne na pograniczu polsko-czeskim” w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska, Osi Priorytetowej 4 Współpraca instytucji i społeczności. Szczegółowy opis działań Wykonawcy znajduje się w pkt III oraz IV Opisu przedmiotu zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21105 Mon, 15 Jul 2019 13:54:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21105 <![CDATA[Przebudowa istniejącego budynku produkcyjnego oraz budowa budynku usługowego o pow. zabudowy 460 m2 , kubaturze 1945m3 w miejscowości Choroszcz]]> Zapytanie ofertowe dotyczy przebudowy istniejącego budynku produkcyjnego oraz budowę budynku usługowego o pow. zabudowy 460 m2 , kubaturze 1945m3 w miejscowości Choroszcz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21116 Mon, 15 Jul 2019 13:54:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21116 <![CDATA[Prace adaptacyjno-remontowe sal dydaktycznych i pracowni warsztatowej oraz budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych w CKZiU w Sosnowcu]]> Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.: „Prace adaptacyjno-remontowe sal dydaktycznych i pracowni warsztatowej oraz budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych w CKZiU w Sosnowcu.”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195429 Mon, 15 Jul 2019 12:42:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195429