Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Roboty budowlane https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 20 Mar 2019 13:08:15 +0100 <![CDATA[Poprawa efektywności energetycznej firmy TORYS Sp. z o.o.]]> W ogólnym zakresie prac zaplanowano: 1. Instalacja grzewcza 2. Instalacja oświetlenia wbudowanego 3. Instalacja fotowoltaiczna 4. Drzwi zewnętrzne Szczegółowe opracowanie i informacje zawiera tzw. „Przedmiar robót” w załączeniu do niniejszego ogłoszenia. Dokumentacja do wglądu w siedzibie Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174507 Wed, 20 Mar 2019 12:59:26 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174507 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1]]> Przedmiotem niniejszego postępowania ofertowego jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku usługowo – warsztatowego obejmującego rozbudowę i przebudowę budynku usługowego z wewnętrznymi instalacjami na działce nr ewid. 3454 położonej w miejscowości Zaczernie, gmina Trzebownisko. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16182 Wed, 20 Mar 2019 12:36:27 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16182 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2019 BUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ORAZ ZABUDOWĄ WĘZŁA BETONIARSKIEGO]]> Przedmiotem zamówienia jest: BUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ORAZ ZABUDOWĄ WĘZŁA BETONIARSKIEGO Kod CPV według Wspólnego Słownika Zamówień: - 45200000-9 Poglądowy schemat hali stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Obligatoryjne parametry techniczne/funkcjonalne, które muszą być bezwzględnie spełnione zostały określone w dokumentacji projektowej dostępnej w siedzibie Zamawiającego. Projekt hali, przedmiar robót wraz z projektem koncepcyjnym suwnicy (umieszczonej wewnątrz hali) dostępny będzie w siedzibie Zamawiającego po złożeniu przez Oferenta Oświadczenia o zachowaniu tajemnicy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się projektem hali wraz projektem koncepcyjnym suwnicy w siedzibie Zamawiającego. Protokół z oględzin/wydania dokumentacji zostanie dołączony do oferty. Brak zapoznania się oferenta z projektem hali wraz projektem koncepcyjnym suwnicy skutkował będzie odrzuceniem oferty (protokół z oględzin/wydania dokumentacji stanowi zał. nr 7 do niniejszego zapytania). II. Dodatkowe warunki 1. Oferent przez złożeniem oferty zobowiązany jest do wpłacenia wadium w wysokości 180 000,00 zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt tysięcy 00/100). Wpłata wadium następuje po złożeniu oświadczeń stanowiących załączniki nr 6 i 7 do niniejszego zapytania ofertowego. Wpłata wadium następuje na rachunek Zamawiającego w Banku Millennium nr 41 1160 2202 0000 0000 6089 6569. Wpłata wadium (pod warunkiem odrzucenia oferty) powinna zostać dokonana do dnia 19 kwietnia 2019 r. Za termin wpłaty wadium uznaje się termin zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Zamawiającego. 2. Do złożenia oferty upoważnieni są Wykonawcy, którzy udokumentują posiadanie referencji, z których będzie wynikało, iż w ciągu ostatnich 5 latach Wykonawca wybudował minimum 3 hale o powierzchni minimum 700 m2 każda. 3. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące. 4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty obejmujące pełny zakres przedmiotu zamówienia. 5. Oferty nie spełniające warunków formalnych i/lub nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 6. Cena netto podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena brutto musi uwzględniać wszystkie podatki i cła o ile występują, których koszt zamawiający będzie zobowiązany ponieść w związku z realizacją zamówienia. 7. Cenę za przedmiot zamówienia należy podać w PLN. 8. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. 9. Każdy z Oferentów może złożyć jedną ofertę. 10. W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy oferent pominie jedno lub więcej kryteriów oferta zostanie uznana za nieważną. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy na realizację ww. zadania inwestycyjnego bez podania przyczyny. 12. Osoby reprezentujące oferenta przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy (o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty), wraz z dokumentami tożsamości. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16186 Wed, 20 Mar 2019 12:19:00 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16186 <![CDATA[Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Łęczna przy ul. Rynek II wraz z przyległymi ulicami]]> Postępowanie jest prowadzone przez Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o. w Łęcznej, 21-010 Łęczna ul. Krasnystawska 54 . Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Łęczna przy ul. Rynek II wraz z przyległymi ulicami. 2 . Zamówienie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego, Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020. 3. Przedmiotowe roboty zostaną wykonywane na podstawie dostarczonego przez Zamawiającego: pozwolenia na budowę, dokumentacji technicznej, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączonym projekcie budowlano - wykonawczym, aneksie do projektu, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót, stanowiących jedynie podstawę informacyjną. Obowiązki Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia określa projekt umowy. Dokładne zapoznanie się z projektem umowy jest konieczne dla właściwego przygotowania oferty. Wykonawca jest obowiązany sporządzić powykonawczą inwentaryzację geodezyjną i zarejestrować ją w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej na własny koszt oraz uzyskać Decyzję pozwolenie na użytkowanie wydane przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej oraz Wojewodę Lubelskiego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174447 Wed, 20 Mar 2019 12:02:08 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174447 <![CDATA[Zakup robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku warsztatowego.]]> Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące termomodernizacji budynku warsztatowego polegające na: 1) Ociepleniu ścian zewnętrznych 2) Dociepleniu stropów wełną 3) Dociepleniu stropodachów wełną 4) Wymianie okien 5) Wymianie drzwi i bram Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. Lokalizacja: nr działek ewidencyjnych: 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, 34/2 oraz obręb ewidencyjny 0020 Majdan Wrotkowski, ulica Janowska 39-41, 20-509 Lublin, gmina Lublin, woj. lubelskie. Podmiotom zainteresowanym udziałem w postępowaniu zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca objętego zamówieniem, celem poznania specyfiki zamówienia. W tym celu prosimy o kontakt z Zamawiającym Bartosz Lipert, tel. 608 374 053, e-mail: bartosz.lipert@lipert.pl Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV: 45000000 - 7 – Roboty budowlane 45300000 - 0 – Roboty instalacyjne w budynkach Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174473 Wed, 20 Mar 2019 11:40:46 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174473 <![CDATA[Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w ul. Małe Przedmieście, Pieloka i Mostowa w aglomeracji Olesno- postępowanie powtórzone]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie bezwykopowej modernizacji kanalizacji sanitarnej w ul. Małe Przedmieście, Pieloka i Mostowa w aglomeracji Olesno, województwo opolskie, w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy dla tej inwestycji Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej koniecznej do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (łącznie z uzyskaniem koniecznych pozwoleń, uzgodnień, porozumień itp.) oraz modernizacji bezwykopowej ww. odcinków sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonawca w odniesieniu do odcinków znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej dokona na etapie projektowania oraz w trakcie realizacji robót uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Ze względów technicznych film z kamerowania oraz dokumentację fotograficzną udostępniono pod linkiem: https://drive.google.com/drive/folders/18Ofse_ixAKPv4UekVB4CaB_cmVKN7nY8?usp=sharing https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174464 Wed, 20 Mar 2019 11:13:03 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174464 <![CDATA[Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz robót budowlanych według tego projektu dla GPZ Kleczew]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz robót budowlanych według tego projektu dla GPZ Kleczew. Przedmiotowe zadanie dotyczy przebudowy istniejących mostów kablowo-szynowych 15kV na mosty kablowe 15kV oraz zmian w zakresie obwodów pierwotnych i wtórnych wynikających z wymiany transformatorów mocy na nowe jednostki o mocy 25/25/16 MVA na stacji elektroenergetycznej 110/15/6 kV GPZ Kleczew. Szczegółowe informacje zawarte są w Warunkach Zamówienia oraz w załącznikach do Warunków Zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16156 Wed, 20 Mar 2019 10:57:17 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16156 <![CDATA[Prace budowlane wraz z instalacjami i windami związane z rozbudową i nadbudową szpitala w Jarcewie]]> Przedmiotem zamówienia są prace budowlane wraz z instalacjami i windami związane z rozbudową i nadbudową szpitala w Jarcewie: Nowa część będzie połączona funkcjonalnie z istniejącą komunikacją na poziomie parteru. Projektowaną rozbudowę zaprojektowano jako piętrową z nadbudową parterowego skrzydła łóżkowego o jedną kondygnację. Projektowane zmiany polegają na zmianie układu funkcjonalnego części pomieszczeń, dostosowując ich funkcję do potrzeb rehabilitacji kardiologicznej stacjonarnej, kardiologicznej dziennej, kardiologicznej hybrydowej. Projektowana rozbudowa zakłada zwiększenie pow. użytkowej o 1295,63 m2, w efekcie czego łączna pow. użytkowa wyniesie 3165,08 m2, zaś kubatura zwiększy się o 5437,34 m3, czyli finalnie po zakończeniu realizacji inwestycji wyniesie 12535,67 m3. Rozwiązania architektoniczno- budowlane będą nawiązywały do już istniejącej infrastruktury tj.: a. Wykonane zostaną ławy fundamentowe ze zbrojonego betonu żwirowego Beton B 20 Stal A III Zbrojenie 6, 14 strzemiona 6 co 30 cm. b. Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych na zaprawie cementowej. c. Mury zewnętrzne i konstrukcyjne grubości 24 cm, murowane z bloczków gazobetonowych na zaprawie wapienno cementowej. d. Wieńce żelbetowe na wszystkich ścianach nośnych dookoła budynku na poziomie stropu nad parterem Przekrój poprzeczny wieńca żelbetowego wyniesie 24 x 24 cm, zbrojenie stanowią 4 pręty 12 mm, strzemiona z prętów 6 mm co 25 cm. Materiał: beton klasy B-20, stal A-III. e. Słupy i rdzenie – żelbetowe wylewane na mokro 24 x 24 cm, zbrojenie stanowią 4 pręty  14 mm, strzemiona z prętów 6 mm co 15 cm. Materiał: beton klasy B-20, stal A-III. f. Belki – żelbetowe wylewane na mokro 24 x 40 cm, zbrojenie zgodnie z rysunkami wykonawczymi Materiał: beton klasy B-20, stal A-III. g. Stropodach – w oparciu o prefabrykowane płyty żelbetowa gr 24 cm z pokryciem z papy termozgrzewalnej. h. Schody - żelbetowe płytowe wylewane na mokro. i. Przewody kominów wentylacji grawitacyjnej – 14 x 14 cm prefabrykowane ocieplone ponad połacią dachu 10 cm warstwą styropianu. j. Stolarka okienna i drzwi jednoramowe PVC szklone szkłem termoizolacyjnym – wg projektu. k. Podłogi i posadzki - we wszystkich pomieszczeniach l. Płytki ceramiczne i wykładziny PCV układane na szlichcie betonowej zbrojonej siatką stalową z prętów o średnicy 6 mm i oczkach 10 x 10 cm. m. W pomieszczeniach suchych alternatywnie zamiast płytek wykładzina termozgrzewalna z atestem dopuszczającym do stosowania w obiektach służby zdrowia. n. Obróbki blacharskie - rynny, rury spustowe, opierzenia ścianek i inne z blachy stalowej powlekanej grubości 0,5 -0,7 mm. o. Izolacje termiczne - ścian zewnętrznych murowanych z 15 cm. warstwy styropianu, - stropodachów z 20 - 35 cm warstwy styropianu, p. Malowanie i powłoki antykorozyjne: tynki wewnętrzne malowane farbami emulsyjnymi i lateksowymi, okładziny ścian z płytek ceramicznych. r. Tynki zewnętrzne na styropianie – wyprawy cienko - powłokowe na bazie kruszywa mineralnego. W ramach prac budowlanych przeprowadzone zostaną prace według załączonych projektów i przedmiaru. Montaż wind według projektu. Wykonanie instalacji sanitarnej według projektu. Wykonanie instalacji elektrycznej według projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174433 Wed, 20 Mar 2019 10:00:16 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174433 <![CDATA[„Budowa sieci napowietrzno- kablowej SN 15kV jako powiązanie pomiędzy stacją transformatorową Moszczenica 15 (nr 81109- L. 15kV Rzepiennik) a stacją transformatorową Kwiatonowice 03 (nr 81284- L. 15kV Biecz) w miejscowościach Moszczenica, Kwiatonowice, Zagórzany, Zagórzany- Kobylanka – dok. nr 8437” - tryb „wybuduj”]]> „Budowa sieci napowietrzno- kablowej SN 15kV jako powiązanie pomiędzy stacją transformatorową Moszczenica 15 (nr 81109- L. 15kV Rzepiennik) a stacją transformatorową Kwiatonowice 03 (nr 81284- L. 15kV Biecz) w miejscowościach Moszczenica, Kwiatonowice, Zagórzany, Zagórzany- Kobylanka – dok. nr 8437” - tryb „wybuduj” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16179 Wed, 20 Mar 2019 09:59:22 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16179 <![CDATA[Trzeci przetarg - „Remont istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Lipowej w Muszynie”]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest remont istniejącej przepompowni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej przy ul. Lipowej w Muszynie” realizowany w ramach projektu „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO – KANALIZACYJNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA”. 2. Zmawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania: 2.1. ZADANIE NR 1: „REMONT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ RUROCIĄGIEM TŁOCZNYM KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY UL. LIPOWEJ W MUSZYNIE”. Zakres prac remontu i wymiany istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Lipowej obejmuje: 1) Przedmiotem opracowania jest remont sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej zlokalizowanej w drodze wojewódzkiej nr 971 oraz na działkach kolejowych – terenie zamkniętym oraz obszarze kolejowym w miejscowości Muszyna, gmina Muszyna, powiat nowosądecki, województwo małopolskie, w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna” OBRĘB MUSZYNA, UL. LIPOWA: DZIAŁKI NR 1360/1, 1148/44, 1146/2, 1146/8, 1148/6, 1133/2, 1146/10, 1148/46, 1148/23, 1386/10, 1386/11, 1386/12, 1386/18, 1386/25, 1386/24,1386/14, 1387/7, 1387/5, 1387/4, 1386/4, 1362/1, 35/5, 35/3, 35/2, 35/1, 34/1, 33/1, 32/1, 1128/1, 1131/1, 41/3, 1133/1, 1148/10, 1149/1. 2) Opis projektowanych rozwiązań: Istniejąca kanalizacja sanitarna odprowadza ścieki bytowo-socjalne z terenów miejscowości Muszyny, Złockiego, Szczawnika, Powroźnika, Jastrzębika do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Muszyna. Ze względu na zły stan kolektorów kanalizacji sanitarnej oraz studni kanalizacyjnych należy wykonać remont przedmiotowej sieci kanalizacyjnej. 3) Na system remontowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej składają się elementy: 1. Rurociągi sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 400 mm, 500 mm przeznaczone do renowacji. Zastosowanie technologii renowacji metodą bezwykopową. 2. Rurociągi sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej D400 i grawitacyjnej przeznaczone do renowacji, 3. Studzienki kanalizacyjne. 2.2. ZADANIE NR 2: „REMONT ISTNIEJĄCEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW PRZY UL. LIPOWEJ W MUSZYNIE”. Zakres prac przebudowy przepompowni ścieków obejmuje: 1) Instalacje energetyczne 2) Instalacje ogrzewania elektrycznego, wod-kan. oraz wentylacje mechaniczne 3) Technologię przepompowni ścieków 4) Remont ogrodzenia oraz nawierzchni 5) Remont i rozbudowę budynku Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla obydwu zadań został wyszczególniony w załączniku nr 11 do SIWZ – Przedmiar robót, w załączniku nr 12 do SIWZ – dokumentacja projektowa oraz w załącznik nr 13 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWIORB). UWAGA!!! Z związku z ograniczeniami technicznymi cała dokumentacja dotycząca przedmiotu zamówienia została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej: http://pgk.muszyna.pl/ https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174216 Wed, 20 Mar 2019 09:52:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174216 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE 1/GSM/2019 w związku z realizacją projektu „Rozwój Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Medyce poprzez wprowadzenie na rynek nowego produktu - innowacyjnej myjni samochodowej”]]> Przedmiot zamówienia obejmuje: a) wykonanie robót branży sanitarnej zgodnie z przedmiarem; b) budowę trójstanowiskowej, samoobsługowej myjni samochodowej wraz z kontenerem obsługi technicznej i odkurzaczem stacjonarnym zgodnie z przedmiarem robót oraz pod względem funkcjonalnym myjnia ma zapewnić bezdotykowe mycie i pielęgnację pojazdów w systemie płynnym. Proces mycia, w zależności od wybranego programu mycia ma odbywać się samoobsługowo, przez użytkownika pojazdu. Technologicznie niewymagana będzie stała obsługa myjni a jedynie okresowa konserwacja urządzeń. Myjnia ma być przejazdowa. Urządzenia myjące mają znajdować się w centralnie umieszczonym kontenerze technicznym. Urządzenie będzie włączane po uiszczeniu opłaty przez użytkownika monetami lub żetonami w panelu sterującym (wrzutnik) znajdującym się przy każdym stanowisku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16168 Wed, 20 Mar 2019 09:04:10 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16168 <![CDATA[Termomodernizacja budynków przy ul. Zemborzyckiej 59H, Zemborzyckiej 59F oraz Budowlanej 6 w Lublinie - przetarg częściowy]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych (termomodernizacyjnych) w kompleksie 3 budynków biurowo-przemysłowo-magazynowych polegających na: • robotach rozbiórkowych • wymianie oświetlenia wraz ze źródłami światła na energooszczędne w technologii LED • modernizacji instalacji C.O. wraz z wymiennikownią • modernizacji wentylacji z rekuperacją • wymianie drzwi i bram garażowych • ociepleniu dachów • wymianie okien oraz okien połaciowych • ociepleniu ścian zewnętrznych oraz fundamentowych • montażu instalacji fotowoltaicznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174423 Wed, 20 Mar 2019 08:30:26 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174423 <![CDATA[Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,0 kW]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,0 kW, składającej się z paneli fotowoltaicznych o mocy min. 300Wp typ monokrystaliczny posiadających certyfikat zgodności z normami PN-EN 61730-1 i PN-EN 61730-2 wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie (które miało miejsce w kwietniu 2017 r.). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174402 Tue, 19 Mar 2019 23:14:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174402 <![CDATA[WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ADAPTACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU USŁUGOWEGO ZLOKALIZOWANEGO W ŻYRAKOWIE NA POTRZEBY OPIEKI ŻŁOBKOWEJ]]> Przedmiot zamówienia obejmuje adaptację pomieszczeń (roboty wykończeniowe wraz z instalacjami: wodną, kanalizacyjną, elektryczną i centralnego ogrzewania) budynku usługowego zlokalizowanego w Żyrakowie, pod adresem Żyraków 197 b, 39-204 Żyraków, na potrzeby funkcjonowania żłobka. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174257 Tue, 19 Mar 2019 21:30:53 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174257 <![CDATA[Wykonanie instalacji zasilania w energię elektryczną]]> Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie instalacji zasilania w energię elektryczną” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu. Instalacja ma być wykonana w pomieszczeniach: a) Pracownia nr 1, „Kuchnia ” – - wykonanie projektu instalacji elektrycznej, - wykonanie instalacji elektrycznej o mocy 400 V, - nadzór. b) Pracownia nr 2, ”Pracownia logistyki” (A.II.4.) - instalacja elektryczna dostosowana do 15 stanowisk komputerowych. c) Pracownia nr 3, „Pracownia rysunku technicznego” (B.0.8.) - instalacja elektryczna dostosowana do 15 stanowisk komputerowych. d) Pracownia nr 4, „Pracownia techniki biurowej” (B.0.10) - instalacja elektryczna dostosowana do 15 stanowisk komputerowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174367 Tue, 19 Mar 2019 16:45:43 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174367 <![CDATA[Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia terenu zakładu]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia wraz z instalacją i montażem terenu zakładu w następującym zakresie : Łączna długość ogrodzenia 1300m w tym: • 700m siatką ogrodzeniową ocynkowaną powleczoną PCV zieloną 60x60 fi 2,5/3,7mm • 600 m siatką leśną 180/21/15 G12 Wysokość ogrodzenia 1,8 m Słupki Ø 42 mm / 250 cm – zielone malowane proszkowo, Brama wjazdowa dwu skrzydłowa o szerokości 6,20+ furtka o szerokości 1m Zgodnie z rysunkiem technicznym ( rzutem) stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Oferta musi uwzględniać całkowite koszty zakresu o którym mowa wyżej, wraz z materiałami i ich dostawą oraz montażem. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174358 Tue, 19 Mar 2019 16:23:46 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174358 <![CDATA[4/1.3.1/POPW/2019 - wyłonienie wykonawcy hali produkcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną będącą składową tartaku na działkach o numerze ewidencji gruntów 483/2 i 484 w obrębie Skindzierz, gmina Korycin]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa hali produkcyjnej o powierzchni użytkowej 2.681 m2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną będącą składową tartaku. Budynek w kształcie czterech prostokątnych brył, główna część hali przykryta dachem dwuspadowym, niesymetrycznym. Elewacja z płyt warstwowych. Doświetlenia w formie świetlików dachowych oraz okien w zewnętrznych ścianach podłużnych. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY: Powierzchnia zabudowy = 2 900,00 m2 Powierzchnia użytkowa = 2 681 m2 Długość (szerokość elewacji frontowej) = 96 m Szerokość = 47,03 m Wysokość głównej kalenicy = 11,50 m , oraz 11,36 m Kąt nachylenia połaci dachowej = 10°=17,6%, oraz 11,0° =21,1% Ilość kondygnacji – 1 Obiekt klasyfikowany jest jako budynek produkcyjny. Kategoria obiektu budowlanego - XVIII Inwestycja realizowana będzie na podstawie ostatecznego Pozwolenia na budowę, decyzja nr 20/19, która stała się ostateczna 25.01.2019r. ADRES BUDOWY: Działka nr geod.: 483/2 i 484, obr. 201103_2.0023 Skindzierz, gm. Korycin, powiat sokólski, województwo podlaskie, będąca własnością Wnioskodawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót, stanowiących załącznik do niniejszego postępowania i dostępnych pod adresem: https://www.dropbox.com/sh/kycronirjzwmnb9/AABXF381mjpv9RXeCgSyKIfWa?dl=0 ! Przy przygotowywaniu oferty należy uwzględnić następujące zmiany nie wymagające zmiany projektu budowlanego, ani zmiany wydanego pozwolenia na budowę: 1. W opisie technicznym projektu architektoniczno - budowlanego: - Rygle - dopuszczalna konstrukcja żelbetowa - Ściany zewnętrzne, wewnętrzne oraz dach - zmiana na płyty warstwowe powlekane z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 10 cm. 2. W opisie technicznym do projektu konstrukcyjnego: - płyta warstwowa, zamiana PIR na płyty warstwowe powlekane z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 10 cm, - rygle dachowe - dopuszczalne żelbetowe. 3. Przekrój posadzek zmiana na : - 25 cm posadzka przemysłowa ze zbrojeniem rozproszonym - 0,1 cm folia PE - 10 cm chudy beton - 30 cm ubity piasek 4. Przesuniecie słupów hali sortowni nr. 14 i/lub15 tak aby szerokość między nimi w świetle wynosiła co najmniej 6,6 m. (Zmiana nie wymaga zmian konstrukcyjnych związanych z tymi elementami). 5. Wymiary i lokalizacja bram - zgodnie z rzutem przyziemia projektu wykonawczego. Zawarte w dokumentacji przedmiary robót mają charakter wyłącznie informacyjny (pomocniczy) i nie są zestawieniem szczegółowym planowanych robót ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia za realizację inwestycji. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym, a projektami wykonawczymi lub przedmiarem robót w zakres zamówienia podstawowego wchodzą roboty opisane w projekcie budowlanym nawet jeśli nie zostały ujęte w projektach wykonawczych lub przedmiarze, bądź też zachodzą inne rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami, a projektem budowlanym. Wykonawca zobowiązany będzie od uzyskania ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie hali produkcyjnej. Okres gwarancji na roboty budowlane minimum: 36 miesięcy, maksimum 240 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego. Okres gwarancji na elementy wyposażenia minimum: 24 miesiące, maksimum 240 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. Dopuszczalne jest powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcy. W takiej sytuacji oferent zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Jeśli oferta wykonawcy nie będzie zawierała wskazania części zamówienia, której wykonanie zamierza on powierzyć podwykonawcy, co do zasady oznacza to zobowiązanie się wykonawcy do samodzielnego wykonania zamówienia. W trakcie wykonywania zamówienia Wykonawca może wprowadzić dodatkowego Podwykonawcę i określić zakres wykonywanej przez niego części zamówienia, zmienić Podwykonawcę, zrezygnować z Podwykonawcy bądź zmienić zakres zamówienia powierzony Podwykonawcy. Oferent odpowiada za działania lub zaniechania swoich Podwykonawców jak za działania i zaniechania własne. Udział podwykonawców w realizacji zamówienia wymaga zgody Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174247 Tue, 19 Mar 2019 16:11:06 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174247 <![CDATA[Wykonanie robót budowlanych z zakresu budowy budynku hali badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwie Tadeusz Flieger „TAWO”, ul. Grochowska 12, 60-277 Poznań.]]> Nazwa przedmiotu zamówienia: „Budowa budynku hali badawczo-rozwojowej”. W przedmiot zamówienia wlicza się roboty budowlane: W przedmiotowy i główny zakres projektu wlicza się roboty budowlane: 1) Roboty budowlane: a) Roboty ziemne b) Fundamenty c) Ściany fundamentowe d) Ściany e) Konstrukcje stalowe f) Dach- pokrycie i obróbki g) Izolacja dachu h) Okna i bramy i) Tynki wewnętrzne i malowanie j) Posadzka i warstwy podposadzkowe k) Ocieplenie i tynki ścian zewnętrznych 2) Instalacje elektryczne: a) Rozdzielnica elektryczna i wewnętrzne linie zasilające b) Instalacje elektryczne- oświetleniowe i gniazdowe 3) Wentylacja mechaniczna- instalacja odciągowa https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174305 Tue, 19 Mar 2019 15:18:21 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174305 <![CDATA[Remont i adaptacja lokalu w ramach projektu „freeDOM - mieszkania treningowe dla osób bezdomnych”]]> Stowarzyszenie Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii realizujące projekt pn. „freeDOM - mieszkania treningowe dla osób bezdomnych”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs, poszukuje podmiotu, który zrealizuje remont i adaptację lokalu mieszczącego się w następującej lokalizacji: 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Św. Barbary 2C. Szczegółowa specyfikacja zakresu prac remontowych i adaptacyjnych zamieszczona została w Załączniku nr 2. Zamawiający nie dopuszcza w przedmiotowym postępowaniu składania ofert częściowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16144 Tue, 19 Mar 2019 14:26:17 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16144 <![CDATA[Realizacja prac polegających na wykonaniu tynków i gładzi w budynku przedszkolnym, wykonaniu instalacji grzewczej oraz wykonaniu armatury sanitarnej.]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac sprowadzających się do wykonania tynków i gładzi w budynku przedszkolnym na powierzchni 2.899 m2, wykonaniu instalacji grzewczej oraz sanitarnej w tym samym budynku o powierzchni 1.100 m2. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174295 Tue, 19 Mar 2019 14:05:04 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174295 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019]]> Prace budowlane związane z „BUDOWĄ BUDYNKU BIUROWO-PRODUKCYJNO- MAGAZYNOWO HANDLOWEGO WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM” w zakresie konstrukcji i architektury z wyłączeniem branży sanitarnej, elektrycznej i drogowej oraz budynku biurowego przy ul. Powstańców w Krakowie. Kod CPV: 45000000-7 – roboty budowlane 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45213200-5 - Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych 45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych 45223200-8 - Roboty konstrukcyjne 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robot inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej 45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych 45223200-8 Roboty konstrukcyjne 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 45223220-4 Roboty zadaszeniowe 45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 45262300-4 Betonowanie 45262310-7 Zbrojenie 45262311-4 Betonowanie konstrukcji 45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 45262420-1 Wznoszenie konstrukcji obiektów 45262500-6 Roboty murarskie 45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad 45262600-7 Rożne specjalne roboty budowlane Zamierzenie inwestycyjne polegać będzie na budowie budynku biurowo-produkcyjno- magazynowo handlowego wraz z zapleczem socjalnym w zakresie konstrukcji i architektury z wyłączeniem branży sanitarnej, elektrycznej i drogowej przy ul. Powstańców w Krakowie. Projektowany budynek ma rzut w kształcie prostokąta z wystającą od strony północno- wschodniej częścią socjalno-biurową, przy której znajduje się brama wjazdowa. Przedmiotowy budynek składa się z 2 części. Pierwsza – magazynowo -produkcyjna, składa się z jednej nawy o rozpiętości 24 m. Do transportu magazynowych rzeczy przewidziano zastosowanie suwnicy o udźwigu 5t. Konstrukcję główną hali stanowią słupy prefabrykowane oraz dźwigary sprężane prefabrykowane o długości 24m. Z kolei Konstrukcję dachu stanowią dźwigary prefabrykowane sprężane oraz oparte na nich walcowane na gorąco płatwie stalowe z kształtowników stalowych. Konstrukcję ścian szczytowych stanowią słupy prefabrykowane i belki obwodowe. Zamawiający dopuszcza zmianę konstrukcji hali na stalową z koniecznością przeprowadzenia stosowanych obliczeń statycznych i uzyskania akceptacji głównego projektanta konstrukcji. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania głównej konstrukcji nośnej stalowej oraz akceptuje możliwość wprowadzenia dachu bezpłatwiowego na dźwigarach sprężanych z koniecznością przeprowadzenia stosowanych obliczeń statycznych i uzyskanie akceptacji głównego projektanta konstrukcji. Konstrukcja główna ukształtowana w taki sposób aby w późniejszym etapie można było zamontować belki podsuwnicowe. Przykrycie dachu stanowi: blacha trapezowa, izolacja termiczna oraz membrana dachowa PVC. Zamawiający dopuszcza zmianę konstrukcji dachu pod warunkiem przeprowadzenia stosowanych obliczeń i uzyskania akceptacji głównego projektanta konstrukcji. Na dachu zlokalizowano pasma świetlne o powierzchni około 90m2. Elewacja wykonana z płyt warstwowych z wypełnieniem pianką PIR. Od strony północno-zachodniej zastosowano okna elewacyjne o powierzchni około 34,5 m2, od strony północno wschodniej okna o pow. 9,6m2, od strony południowo-wschodniej przyjęto okna o powierzchni około 80,6m2 z kolei od strony południowo-zachodniej przyjęto okno o pow. 16,8m2. Zamawiający dopuszcza skorygowanie ilości okien elewacyjnych na rzecz pasm świetlnych dachowych przy zachowaniu dopuszczalnego współczynnika naświetlenia hali. Zamawiający nie dopuszcza jednak zmiany okien: • Okno 003 w sekcji 3-4 na elewacji północno-wschodniej • Okno 004 w sekcji A-B na elewacji północno-zachodniej Druga część socjalno- biurowa ma 2 kondygnacje i wysokość 9.20m. Wykonana w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne wykonane z bloczka ceramicznego. Płyty stropowe żelbetowe monolityczne oraz wykonane z płyt prefabrykowanych kanałowych. Przykrycie dachu wykonane z blachy trapezowej opartej na płatwiach stalowych. Elewacja wykonana z płyt warstwowych. Dokumentacja techniczna znajduje się po linkiem: https://drive.google.com/open?id=1CwBbrevfuUsf5CGwF9dGsstU10BE_Z8S https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16143 Tue, 19 Mar 2019 12:52:50 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16143 <![CDATA[Wykonanie robót budowlanych, termomodernizacyjnych oraz instalacji fotowoltaicznej i systemu zarządzania energią w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynku produkcyjnego w firmie P.P.H WALDI"]]> Przedmiot zamówienia przewiduje wykonanie usprawnień modernizacyjnych, instalacji fotowoltaicznej i systemu zarządzania energią dla budynku produkcyjnego o 1 kondygnacji nadziemnej, zbudowanego w technologii tradycyjnej, ze ścianami murowanymi z cegły pełnej i gazobetonu obustronnie tynkowanej i ze stropami korytkowymi o powierzchni 479 m2. (działka nr. 1899/14) Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego WALDI Robert Sujka zgodnie z przedmiarem robót, oszacowanych na podstawie przeprowadzonego audytu energetycznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174238 Tue, 19 Mar 2019 12:48:14 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174238 <![CDATA[Budowa układu kogeneracyjnego produkującego energię elektryczną i cieplną przy ul. Zdrojowej w Grójcu.]]> Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie układu wysokosprawnej kogeneracji, zasilanego gazem ziemnym wysokometanowym typu E składającego się z jednego silnika gazowego o mocy elektrycznej ok. 1,5 MW i mocy cieplnej ok. 1,4 MW wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych przyłączy: gazowego, elektroenergetycznego, cieplnego, wodociągowego, kanalizacyjnego i innych niezbędnych do pracy układu. Dodatkowo układ kogeneracyjny ma być wyposażony w kocioł gazowy o mocy cieplnej ok. 1,5 MW, który będzie stanowił źródło rezerwowo - szczytowe instalacji odzysku ciepła z silnika gazowego. Całość tej instalacji powinna zostać wykonana w zabudowie kontenerowej, którą stanowić będą prefabrykowane budynki w rozumieniu Prawa budowlanego, na działce o nr 3355/4 położonej w Grójcu przy ul. Zdrojowej. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia usługi serwisowej w okresie udzielonej gwarancji. Całość prac zostanie wykonana w systemie „pod klucz”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174186 Tue, 19 Mar 2019 11:29:55 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174186 <![CDATA[Dostawę i montaż liczników ciepła w węźle ciepłowniczym w budynku A]]> Dostawa i montaż liczników ciepła w węźle ciepłowniczym w budynku A W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: − Dostawa, montaż i uruchomienie przez Wykonawcę 11 ciepłomierzy z modułem M-Bus wraz z przetwornikami ciśnienia, czujnikami, wykonanie dokumentacji powykonawczej. − Ciepłomierze należy zainstalować na wskazanych instalacjach CO, CT, WL, CWU w wyznaczonych to tego celu pomieszczeniach. − Urządzenia należy dostarczyć według zestawienia określonego w dokumencie, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Wskazana jest weryfikacja sporządzonego zestawienia podczas wizji lokalnej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174218 Tue, 19 Mar 2019 11:28:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174218 <![CDATA[Budowa węzłów indywidualnych w ramach likwidacji węzła grupowego Oczapowskiego 6/8 (nr rej. 33). W ramach zadania: Budowa 144 węzłów indywidualnych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. W ramach projektu: Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłów cieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza – Węzły Indywidualne dla Warszawy – Etap II”, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0034/16.]]> Budowa węzłów indywidualnych w ramach likwidacji węzła grupowego Oczapowskiego 6/8 (nr rej. 33). W ramach zadania: Budowa 144 węzłów indywidualnych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. W ramach projektu: Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłów cieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza – Węzły Indywidualne dla Warszawy – Etap II”, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0034/16. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173130 Tue, 19 Mar 2019 11:19:12 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173130 <![CDATA[Termomodernizacja 7 budynków. Wykonanie remontu docieplenia ścian 7 budynków oraz wykonanie remontu docieplenia stropopiwnicy w 7 budynkach wraz z wymianą okien okien piwnic oraz ich obróbka wewnętrzna w 6 budynkach.]]> Zadanie 1: Wykonanie remontu docieplenia ścian 7 budynków: Poniatowskiego 16, 17, 18, 19, 20, 21, Traugutta 20 Zadanie 2: Wykonanie remontu docieplenia stropu piwnic w 7 budynkach wraz z wymianą okien piwnic oraz ich obróbką wewnętrzną w 6 budynkach: Poniatowskiego 16, 17, 18, 19, 20, 21 (bez wymiany okien), Traugutta 20 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174181 Tue, 19 Mar 2019 10:45:35 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174181 <![CDATA[Przystosowanie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnawatka-Tartak dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Klub Seniora w gminie Tarnawatka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020]]> Przystosowanie łazienki oraz pochylni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnawatka-Tartak dla potrzeb osób niepełnosprawnych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173134 Tue, 19 Mar 2019 10:40:55 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173134 <![CDATA[Prośba o przedstawienie oferty na prace budowlane wraz z zabudową regałową]]> Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na realizacji prac budowlanych w zakresie „Rozbudowy budynku produkcyjno - magazynowego o powierzchnię magazynowo – badawczą” wraz zabudową regałową, realizowane przy ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16147 Tue, 19 Mar 2019 10:26:03 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16147 <![CDATA[Rewitalizacja budynku przy ul. Piotra Wysockiego nr 1 w Wałbrzychu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 6. Infrastruktura spójności społecznej, działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025.]]> Przedmiotem zamówienia jest poprawa stanu technicznego oraz właściwości estetycznych budynku przy ul. Piotra Wysockiego nr 1 w Wałbrzychu. Zakres prac Wykonanie remontu elewacji budynku przy ul. Piotra Wysockiego nr 1 w Wałbrzychu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174141 Mon, 18 Mar 2019 23:13:41 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174141 <![CDATA[Wykonanie skandynawskiego kompleksu sauny i jacuzzi oraz modernizację systemu uzdatniania wody basenowej w Hotelu Azzun]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest 1) wykonanie skandynawskiego kompleksu sauny i jacuzzi, 2) modernizację systemu uzdatniania wody basenowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174134 Mon, 18 Mar 2019 22:33:46 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174134 <![CDATA[Roboty budowlane polegające na budowie budynku biurowego – Centrum badawczo-rozwojowego wraz z drogami wewnętrznymi, wjazdami i zjazdami (z drogi publicznej), miejscami parkingowymi, dojściami, małą architekturą, przewidzianego do realizacji na działkach nr 5/3, 5/4, 4/4, 4/3, arkusz 46, obręb Golęcin, położonych w Poznaniu przy ul. Margonińskiej]]> Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie budynku biurowego – Centrum badawczo-rozwojowego wraz z drogami wewnętrznymi, wjazdami i zjazdami (z drogi publicznej), miejscami parkingowymi, dojściami, małą architekturą, w szczególności zaś wykonanie robót budowlanych na warunkach określonych w umowie zawartej z Zmawiającym w efekcie rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego przy uwzględnieniu obowiązków wykonawcy przewidzianych w umowie o dofinansowanie dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zgodnie z obowiązującym prawem, przepisami technicznobudowlanymi, zasadami wiedzy technicznej przy zachowaniu najwyższej staranności zawodowej. Przedmiot zamówienia zostanie zlokalizowany w Poznaniu przy ul. Margonińskiej na działkach oznaczonych ewidencyjnie nr 5/3, 5/4, 4/4, 4/3, arkusz 46, obręb Golęcin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Zapytaniu ofertowym nr 1/2019 z dn. 18.03.2019 r. (zwane w niniejszym ogłoszeniu również Zapytaniem ofertowym) i załączonych do niego dokumentach. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174121 Mon, 18 Mar 2019 21:01:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174121 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/03/2019]]> Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: Koordynatora nadzorującego montaż w zakresie montażu i demontażu konstrukcji stalowych – 1 osoba na etapie prac rozwojowych - etap 4 Projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174091 Mon, 18 Mar 2019 17:03:25 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174091 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 66/2019/GW/HP - Roboty budowlane w projekcie „Rewitalizacja budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza nr 5 w Wałbrzychu”]]> Przedmiotem zamówienia jest poprawa stanu technicznego oraz właściwości estetycznych budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza nr 5 w Wałbrzychu poprzez wykonanie remontu klatki schodowej, remont izolacji pionowej i poziomej ścian wewnętrznych budynku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174083 Mon, 18 Mar 2019 16:58:21 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174083 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/03/2019]]> Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: wykonywanie montażu i demontażu konstrukcji stalowych przez 2 montażystów na etapie prac rozwojowych – etap 4 Projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174085 Mon, 18 Mar 2019 16:55:35 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174085 <![CDATA[OGN/POIR/01/03/2019 Zapytanie ofertowe na: budowę hali produkcyjno-magazynowej - BUDYNEK A wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą zewnętrzną]]> Zapytanie ofertowe na: budowę hali produkcyjno-magazynowej - BUDYNEK A wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą zewnętrzną Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej zamówienia, która nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 5.225.000 Euro netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie procedury ogłoszenia zapytania ofertowego, na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, zgodnie z zasadą konkurencyjności , w szczególności w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2016 poz. 380 z późn. zm.), Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w zakresie w jakim mają odpowiednie zastosowanie. Inwestycja jest planowana w ramach projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnego produktu w zakresie gaśnic samochodowych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174041 Mon, 18 Mar 2019 15:43:06 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174041 <![CDATA[ROBOTY BUDOWLANE W RAMACH ZADANIA REWITALIZACJI INFRASTRUKTURY PARKU – ŚCIEŻKI PODESTOWE I KŁADKA STALOWA (MRPO.6.3.2/22)]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych (w rozumieniu Prawa Budowlanego) w ramach zadania rewitalizacja infrastruktury parku. Szczegółowy zakres planowanych do przeprowadzenia prac to Ścieżki podestowe - zgodnie z projektem budowlanym oraz Kładka stalowa - zgodnie z projektem wykonawczym, stanowiącym załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Poniższy zakres robót realizowany na podstawie decyzji pozwolenia na budowę Prezydenta Miasta Krakowa NR 992/6740.1/2017, znak: UA-01-5.6740.1.359.2017.JKU z dnia 12.06.2017r. Zakres robót określony został w następującym projekcie budowlanym: • REWITALIZACJA UZDROWISKA KRAKÓW SWOSZOWICE. ETAP 1: „REWITALIZACJA PARKU UZDROWISKOWEGO W SWOSZOWICACH”. Zamawiający udostępnia część projektu budowlanego: 371-393 POMNIKI PRZYRODY II, która określa zakres robót dotyczący ścieżki podestowej. ŚCIEŻKI PODESTOWE: • nawierzchnia kładki wykonana z desek kompozytowych o nawierzchni ryflowanej oraz szczotkowanej • podkonstrukcja z legarów drewnianych • stopa betonowa 20x20 cm, do głębokości ok. 20 cm ppt • ścieżka podestowa i jej podkonstrukcja, powinny być spójne kolorystycznie. Dopuszcza się zastosowanie desek kompozytowych w kolorze czarnym zbliżonym do RAL 7021 oraz koloru RAL 7042 dla podkonstrukcji oraz projekcie wykonawczym: STREFA C: • Podest dla pieszych usytuowany w zachodniej części parku prowadzącego po zachodniej stronie od Głównego Budynku Zdrojowego w stronę strefy sportu, stanowiący uzupełnienie ścieżek utwardzonych i ścieżek o nawierzchni przepuszczalnej występujący w dokumentacji projektowej jako: „KŁADKA STALOWA” KŁADKA STALOWA: • nawierzchnia kładki wykonana z desek kompozytowych o nawierzchni ryflowanej oraz szczotkowanej • balustrada zewnętrzna wykonana z profili okrągłych, ze stali cynkowanej ogniowo • usytuowana na fundamentach żelbetowych z przyczółkami • dopuszcza się zastosowanie desek kompozytowych w kolorze czarnym zbliżonym do RAL 7021. Zamierzenie budowlane planowane jest do realizacji w Swoszowicach Krakowie przy ul. Kąpielowej. Dotyczy rewitalizacji zespołu parkowego przy Uzdrowisku w Swoszowicach obejmujący swym zakresem STREFĘ B. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w punkcie III załączonego pod publikację ZAPYTANIA OFERTOWEGO. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174026 Mon, 18 Mar 2019 15:35:21 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174026 <![CDATA[Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i wykonanie elewacji zewnętrznej budynku Szpitala Uzdrowiskowego Holmed Uzdrowisko w Supraślu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173750 Mon, 18 Mar 2019 14:27:23 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173750 <![CDATA[Wykonanie posadzki maszynowej.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i wykonanie posadzek maszynowych na dwóch kondygnacjach skrzydła Szpitala Uzdrowiskowego Holmed Uzdrowisko w Supraślu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173754 Mon, 18 Mar 2019 14:26:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173754 <![CDATA[Wykonanie ścianek działowych.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i wykonanie ścianek działowych dla dwóch kondygnacji skrzydła Szpitala Uzdrowiskowego Holmed Uzdrowisko w Supraślu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173751 Mon, 18 Mar 2019 14:25:21 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173751 <![CDATA[Wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego i wod-kan.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego i wodno-kanalizacyjnej w dwóch kondygnacjach skrzydła Szpitala Uzdrowiskowego Holmed Uzdrowisko w Supraślu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173753 Mon, 18 Mar 2019 14:24:40 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173753 <![CDATA[Wykonanie tynków wewnętrznych.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i wykonanie tynków wewnętrznych w skrzydle Szpitala Uzdrowiskowego Holmed Uzdrowisko w Supraślu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173752 Mon, 18 Mar 2019 14:23:34 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173752 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 67/2019/GW/HP - Roboty budowlane w projekcie „Rewitalizacja budynku przy ul. Adama Pługa nr 2 w Wałbrzychu”]]> Przedmiotem zamówienia jest poprawa stanu technicznego oraz właściwości estetycznych budynku przy ul. Adama Pługa nr 2 w Wałbrzychu poprzez przeprowadzenie remontu klatki schodowej oraz elewacji z dociepleniem budynku. Zamówienie podzielone jest na dwa zadania ale niniejsze zapytanie obejmuje realizację tylko zadania nr 2 tj.: Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku przy ul. Adama Pługa nr 2 w Wałbrzychu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173970 Mon, 18 Mar 2019 14:03:25 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173970 <![CDATA[”Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło” – Etap I]]> ”Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło” – Etap I https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16105 Mon, 18 Mar 2019 13:13:20 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16105 <![CDATA[Zamówienie na dostawę i montaż niezbędnych elementów konstrukcji mechanicznej i elektrycznej do elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 25kW w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie elementów do konstrukcji mechaniczno-elektrycznej dla elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 25kW oraz ich montaż. Do zadań wykonawcy będzie należało: I. Zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji metalowej przy południowej ścianie hali produkcyjnej pod posiadane panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 15 kW i pod nowe panele o mocy 5 kW. II. Zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji metalowej wsporczej na parkingu samochodowym pod panele fotowoltaiczne o mocy 20 kW. III. Dostawa przewodów elektrycznych DC i AC do oprzewodowania elektrowni fotowoltaicznej przy hali i na parkingu wraz z wykonaniem torów prądowych. Przy czym: a) Zastosowane konstrukcje wsporcze muszą posiadać co najmniej 10 lat gwarancji oraz certyfikat jakości TÜV EN 1090-1 PL + EN, EN 1090-2, EN 1090-3, EN 1991 PL+EN. b) Stosowane przewody DC do połączenia górnego generatora z inwerterami powinny posiadać certyfikat jakości CE TÜV (w zakresie instalacji zewnętrznych na dachu, bezpośrednio umiejscowienia pod ziemią oraz długotrwałego umiejscowienia w wodzie lub środowisku z dużą wilgotnością). Deklaracja zgodności EN ISO/IEC 17050-1 – EN ISO/IEC 17050-2. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173925 Mon, 18 Mar 2019 13:05:26 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173925 <![CDATA[„Budowa gazociągu śr/c w Nowym Dworze Mazowieckim o długości ok. 820 m.”]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa gazociągu średniego ciśnienia Dz180 PE100 RC ok. 820 m na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173882 Mon, 18 Mar 2019 12:59:25 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173882 <![CDATA[Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku warsztatu mechanicznego.]]> Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku warsztatu mechanicznego, w zakres której wchodzą: wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wymiana i montaż grzejników, nagrzewnic oraz inne prace instalacyjne - zgodnie z dokumentacją projektową. Wyceny należy dokonać na podstawie załączonego przedmiaru robót. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173583 Mon, 18 Mar 2019 12:30:33 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173583