Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi inne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Thu, 02 Apr 2020 13:54:59 +0200 <![CDATA[Postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na usługę opracowania kursów e-learning dostosowanych do potrzeb studentów do modułów na kierunku Mechatronika I stopnia.]]> Przedmiotem postępowania jest usługa przygotowania merytorycznego i technicznego 15 kursów e-learning dostosowanych do potrzeb studentów kierunku Mechatronika I stopnia https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241339 Thu, 02 Apr 2020 13:20:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241339 <![CDATA[Zakup usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wstępnego weryfikującego potencjał Wnioskodawcy (Zamawiającego) oraz analizy obejmującej otoczenie rynkowe wnioskodawcy, w tym możliwe perspektywy zmian pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego, określenie wariantowych rozwiązań, możliwych do przeprowadzenia skutków wyboru każdego z nich oraz warunków wdrożenia na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu (etap diagnozy)]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usług doradczych polegających na przeprowadzeniu wstępnego audytu w ramach pierwszej fazy profesjonalnego procesu projektowego (etap diagnozy) mającego na celu zweryfikowanie potencjału Zamawiającego (Wnioskodawcy) oraz przeprowadzenie analizy obejmującej otoczenie rynkowe wnioskodawcy, w tym możliwe perspektywy zmian pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego, określenie wariantowych rozwiązań, możliwych do przewidzenia skutków wyboru każdego z nich oraz warunków w celu wdrożenia na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu, dalej (Projekt). Pełna treść niniejszego zapytania ofertowego znajduje się w załączniku - Zapytanie ofertowe 1-DP/2020 z dnia 2.04.2020r. Kontakt z Zamawiającym: 1. Osobą kontaktową dla oferentów w związku z pytaniami dotyczącymi niniejszego zapytania ofertowym jest Pan Adam Jany. 2. Pytania należy kierować wyłącznie w formie e-mailowej na adres: adam.jany@hsmedical.pl. 3. Zamawiający w celu umożliwienia równego dostępu oferentom do informacji, udziela odpowiedzi poprzez ich zamieszczenie w pytaniach i wyjaśnieniach znajdujących się w ogłoszeniu opublikowanym w Bazie Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29747 Thu, 02 Apr 2020 13:09:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29747 <![CDATA[Usługi psychiatryczne w projekcie Hausing first 16/TPBA/HF/2020]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa specjalistycznego wsparcia: a) w części 1- świadczenie usług psychiatrycznych w Gdańsku; b) w części 2- świadczenie usług psychiatrycznych w Warszawie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w OPZ (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) oraz we wzorze umowy z Wykonawcą stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241338 Thu, 02 Apr 2020 13:02:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241338 <![CDATA[Usługi lekarskie w projekcie Hausing first15/TPBA/HF/2020]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa specjalistycznego wsparcia: a) w części 1- świadczenie usług lekarskich (lekarz internista/rodzinny) w Gdańsku; b) w części 2- świadczenie usług lekarskich (lekarz internista/rodzinny) we Warszawie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w OPZ (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241335 Thu, 02 Apr 2020 12:51:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241335 <![CDATA[pełnienie obowiązków Koordynatora projektu]]> Przedmiotem zapytania jest pełnienie obowiązków Koordynatora projektu dla budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej z terenu Gminy Czarne, Przechlewo i Rzeczenica jak również rozliczenie pozyskanych środków w ramach zadania pn.: „Instalacje energii odnawialnej w gminach: Czarne, Przechlewo i Rzeczenica” Inwestycja objęta koordynacją będzie polegała na montażu 193 instalacji: - 132 instalacje fotowoltaiczne (3 szt. o mocy 40 kWp, 2 szt. o mocy 20 kWp, 1 szt. o mocy 15 kWp, 4 szt. o mocy 10 kWp, 1 szt. o mocy 7 kWp, 1 szt. o mocy 6 kWp, 82 szt. o mocy 4 kWp, 38 szt. o mocy 3 kWp), - 32 instalacje solarne (19 szt. 3 panelowych o mocy 4,5 kW oraz 13 szt. 2 panelowych o mocy 3 kW), - 29 pomp ciepła (1 szt. o mocy 10 kW, 1 szt. o mocy 18 kW, 8 szt. o mocy 0,675 kW i 19 szt. o mocy 1,385 kW). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241330 Thu, 02 Apr 2020 12:51:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241330 <![CDATA[Usługi pielęgniarskie w projekcie Hausing first]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa specjalistycznego wsparcia: świadczenie usług pielęgniarskich w Gdańsku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w OPZ (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241332 Thu, 02 Apr 2020 12:38:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241332 <![CDATA[Wykonanie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz w specjalności telekomunikacyjnej (uprawnienia wydane na podstawie obwiązujących na dzień ich wydania przepisów) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także normami, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przebudowy budynku socjalno-warsztatowego z pomieszczeniami garażowymi w Instytucie Matki i Dziecka”.]]> Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz w specjalności telekomunikacyjnej (uprawnienia wydane na podstawie obwiązujących na dzień ich wydania przepisów) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także normami, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przebudowy budynku socjalno-warsztatowego z pomieszczeniami garażowymi w Instytucie Matki i Dziecka”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241327 Thu, 02 Apr 2020 12:19:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241327 <![CDATA[Pakowanie do obudów struktur półprzewodnikowych drugiego prototypu sytemu scalonego NaviSoC]]> Przedmiotem zamówienia jest opakowanie struktur półprzewodnikowych dostarczonych przez Zamawiającego w obudowy plastikowe i wykonanie połączeń struktury półprzewodnikowej z wyprowadzeniami obudowy zgodnie z projektem Zamawiającego dostarczonym w pliku graficznym, wektorowym w formacie GDSII i/lub DXF oraz dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego. The subject of the order is IC dies packaging and wire bonding of IC dies delivered by Ordering Party made according to the design provided by the Ordering Party in GDSII and/or DXF format and shipment of the packaged chips to the Ordering Party facility. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240396 Thu, 02 Apr 2020 11:56:09 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240396 <![CDATA[Zakup usługi wzorniczej]]> Wykonanie usługi projektowania wzorniczego, zgodnie ze specyfikacją. Zamówienie jest związane z realizacją projektu dofinansowanego w ramach poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240530 Thu, 02 Apr 2020 11:33:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240530 <![CDATA[ZEFS/ZK/11,23,20/2020/1 - Wykonanie przez nauczycieli akademickich recenzji zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w zawodach: Technik ogrodnik, Technik żywienia i usług gastronomicznych, Technik transportu kolejowego, kwalifikacje OGR.02., OGR.05., HGT.12., TKO.07., TKO.08.]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez nauczycieli akademickich recenzji zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego (EZ): Część 1(1) Zrecenzowanie 18 testów (każdy składający się z 40 zadań) do części pisemnej i 24 zadań do części praktycznej egzaminu zawodowego w zawodzie Technik ogrodnik, kwalifikacja OGR.02., OGR.05. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych Część 2(3) Zrecenzowanie 36 testów (każdy składający się z 40 zadań) do części pisemnej i 36 zadań do części praktycznej egzaminu zawodowego w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych, kwalifikacja HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych Część 3(4) Zrecenzowanie 30 testów (każdy składający się z 40 zadań) do części pisemnej i 30 zadań do części praktycznej egzaminu zawodowego w zawodzie Technik transportu kolejowego, kwalifikacja TKO.07., TKO.08. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241307 Thu, 02 Apr 2020 11:11:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241307 <![CDATA[Przygotowanie i realizacja warsztatów umiejętności rodzicielskich: indywidualnych i grupowych na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja warsztatów umiejętności rodzicielskich: indywidualnych i grupowych na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin, w tym rodzin wielodzietnych borykających się z problemami wychowawczymi, zamieszkujących zdegradowany infrastrukturalnie obszar miasta Gniew. Z uwagi na skalę zaplanowanego wsparcia, zamówienie podzielone jest na II części, co oznacza, że Wykonawca może złożyć ofertę na I część lub na obie, z zastrzeżeniem, że do każdej musi przedstawić inną osobę spełniającą wszystkie kryteria określone w warunkach udziału w postępowaniu (pkt IX niniejszego zapytania). Szacunkowa liczba osób objętych wsparciem w okresie realizowanego zamówienia to łącznie ok. 40 (w tym również osoby z niepełnosprawnościami). Zamówienie będzie stanowiło jeden z elementów wsparcia zaplanowanego w formie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji, a przy jego realizacji konieczna będzie współpraca ze specjalistami zatrudnionymi w projekcie m.in. z psychologiem, terapeutą uzależnień, z pracownikami socjalnymi ośrodka pomocy społecznej, kierownikami i wychowawcami placówek wsparcia, zespołem zarządzającym projektem. Warsztaty prowadzone będą w budynku Centrum Wsparcia Rodzin w Gniewie. W ramach wykonywanych obowiązków Wykonawca będzie w ścisłym kontakcie z psychologiem, pracownikami socjalnymi, terapeutami uzależnień i innymi specjalistami zaangażowanymi w realizację Indywidualnej Ścieżki Reintegracji. Projekt realizowany jest w partnerstwie międzysektorowym, przy współudziale wielu specjalistów, stąd Wykonawca będzie zobligowany do uczestniczenia w spotkaniach ewaluacyjnych oraz współudziału w opracowaniu dokumentów, regulaminów, opinii, rekomendacji. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy dyspozycyjności oraz gotowości do udzielania wsparcia w sytuacjach interwencyjnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241302 Thu, 02 Apr 2020 10:38:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241302 <![CDATA[Przedmiotem zamówienia jest świadczenie otwartego poradnictwa oraz warsztatów grupowych w zakresie terapii uzależnień, w szczególności od alkoholu.]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie otwartego poradnictwa oraz warsztatów grupowych w zakresie terapii uzależnień, w szczególności od alkoholu. Terapia będzie prowadzona na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin, zamieszkujących zdegradowany infrastrukturalnie obszar miasta Gniew. Szacunkowa liczba osób objętych terapią w okresie realizowanego zamówienia to ok. 10 w przypadku warsztatów grupowych. Otwarte poradnictwo indywidualne będzie miało formę dyżuru, z którego skorzystać może ok. 70 osób. Terapia prowadzona będzie głównie w budynku Centrum Wsparcia Rodzin w Gniewie, ale również, jeśli zajdzie taka potrzeba, w terenie tj. w środowisku osoby/rodziny objętej terapią. Wiąże się to z pracą w niestandardowych godzinach oraz dyspozycyjnością zarówno w weekendy jak i święta. Terapia uzależnień obejmująca niniejsze zamówienie, będzie miała charakter komplementarny w stosunku do pozostałych działań prowadzonych przez Zamawiającego i ujętych w Indywidualnych Ścieżkach Reintegracji dla każdego z uczestników/-uczestniczek oraz działań prowadzonych przez ośrodek pomocy społecznej. Celem terapii będzie przede wszystkim wspieranie w procesie wychodzenia z uzależnienia, motywowanie do podjęcia leczenia w warunkach stacjonarnych oraz profilaktyka dla osób zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin/otoczenia. W ramach wykonywanych obowiązków Wykonawca będzie w ścisłym kontakcie z pracownikami socjalnymi, psychologiem i innymi specjalistami zaangażowanymi w realizację Indywidualnej Ścieżki Reintegracji dla każdego z uczestników. Projekt realizowany jest w partnerstwie międzysektorowym, przy współudziale wielu specjalistów, stąd Wykonawca będzie zobligowany do uczestniczenia w spotkaniach ewaluacyjnych oraz współudziału w opracowaniu dokumentów, regulaminów, opinii, rekomendacji. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy dyspozycyjności oraz gotowości do udzielania wsparcia w sytuacjach interwencyjnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241300 Thu, 02 Apr 2020 10:27:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241300 <![CDATA[Poradnictwo/terapia psychologiczna prowadzona metodą Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ).]]> Przedmiotem zamówienia jest poradnictwo/terapia psychologiczna prowadzona metodą Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ). Terapia będzie prowadzona na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin, w tym rodzin wielodzietnych borykających się z problemami wychowawczymi, zamieszkujących zdegradowany infrastrukturalnie obszar miasta Gniew. Szacunkowa liczba osób objętych terapią w okresie realizowanego zamówienia to ok. 70 (z czego ok. 40 to osoby dorosłe, a ok. 12 to osoby z niepełnosprawnościami). Zamówienie obejmuje diagnozę, przygotowanie planu terapeutycznego w formie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji oraz jego realizację we współpracy ze specjalistami zatrudnionymi w projekcie m.in. z pracownikami socjalnymi ośrodka pomocy społecznej, kierownikami i wychowawcami placówek wsparcia, zespołem zarządzającym projektem. Diagnoza/terapia prowadzona będzie głównie w budynku Centrum Wsparcia Rodzin w Gniewie, ale również, jeśli zajdzie taka potrzeba, w terenie tj. w środowisku osoby/rodziny objętej terapią. Wiąże się to z pracą w niestandardowych godzinach oraz pełną dyspozycyjnością zarówno w weekendy jak i święta. W zależności od potrzeb ww. osób. dodatkowo koniecznie mogą być wizyty miejscach, gdzie można spotkać osoby objęte wsparciem np. na działkach, podwórkach. Terapia może przyjmować także formę terapii grupowej, również przy współudziale terapeuty uzależnień i/lub pracowników socjalnych. Stosowana Analiza Zachowania opiera się na podstawowych procesach uczenia się, koncentruje się na zachowaniu, zmiennych środowiskowych, czyli zdarzeniach poprzedzających zachowanie i konsekwencjach zachowania, które na nie wpływają. Celem terapii opartej na zasadach Stosowanej Analizy Zachowania jest rozwijanie zachowań deficytowych oraz redukowanie niepożądanych. Metoda ta jest skuteczna w pracy z osobami wykluczonymi społecznie bądź zagrożonymi wykluczeniem, ponieważ kładzie duży nacisk na uczenie się nowych zachowań, motywację, aktywizację, biorąc jednocześnie pod uwagę wszystkie czynniki środowiskowe. W ramach wykonywanych obowiązków Wykonawca będzie w ścisłym kontakcie z pracownikami socjalnymi, terapeutami uzależnień i innymi specjalistami zaangażowanymi w realizację Indywidualnej Ścieżki Reintegracji. Projekt realizowany jest w partnerstwie międzysektorowym, przy współudziale wielu specjalistów, stąd Wykonawca będzie zobligowany do uczestniczenia w spotkaniach ewaluacyjnych oraz współudziału w opracowaniu dokumentów, regulaminów, opinii, rekomendacji. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy dyspozycyjności oraz gotowości do udzielania wsparcia w sytuacjach interwencyjnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241298 Thu, 02 Apr 2020 10:19:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241298 <![CDATA[Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad realizacją przedsięwzięcia p.n. „Dziedzictwo Pierwszych Piastów – rozbudowa infrastruktury magazynowo – konserwatorsko - wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”.]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad realizacją przedsięwzięcia p.n. „Dziedzictwo Pierwszych Piastów – rozbudowa infrastruktury magazynowo – konserwatorsko - wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części: Pakiet 1: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej. Pakiet 2: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej. Pakiet 3: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w części – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet 1, Pakiet 2, Pakiet 3). Pełna dokumentacja projektowa inwestycji objętej nadzorem dostępna jest w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie Zamawiającego www.lednicamuzeum.pl w zakładce Aktualności/Przetargi pod numerem postępowania MPP-01-2020. Zamawiający zaleca z uwagi na ograniczoną ilość znaków w poszczególnych polach formularza ogłoszenia zapoznanie się z kompletną dokumentacja dotyczącą postępowania zawartą w załącznikach do ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241258 Thu, 02 Apr 2020 09:42:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241258 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/2020/0094/S]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi sprzątania klubu dziecięcego przeznaczonego dla dzieci do 3 roku życia, znajdującego się w Wołowie i/lub Strzegomiu w związku z realizacją przez Thames Sp. z o.o. projektu „Powrót do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez utworzenie nowych miejsc opieki w formie klubu dziecięcego w gminie Wołów i w gminie Strzegom.” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241274 Wed, 01 Apr 2020 23:55:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241274 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/2020/0095/S]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi sprzątania klubu dziecięcego przeznaczonego dla dzieci do 3 roku życia, znajdującego się w Bolesławcu i/lub Nowogrodźcu w związku z realizacją przez Thames Sp. z o.o. projektu „Powrót do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez utworzenie nowych miejsc opieki w formie klubu dziecięcego w gminie Nowogrodziec oraz gminie Bolesławiec”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241272 Wed, 01 Apr 2020 23:49:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241272 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr PP/SU/02/03/2020 na realizację usług doradczych dla startupów]]> Świadczenie usług doradczych, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa prawnego dla startupów, którzy zostali zakwalifikowani do „Programu akceleracji i komercjalizacji rozwiązań startupów przy udziale Odbiorców Technologii” w ramach działania 2.5 „Programy Akceleracyjne” Oś Priorytetowa II – Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241269 Wed, 01 Apr 2020 23:32:20 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241269 <![CDATA[Pełnienie funkcji specjalisty ds. zajęć ruchowych - rytmiki w żłobku "Przystanek Bobaska"]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie łącznie maksymalnie 736 godzin zajęć ruchowych - rytmiki z dziećmi uczęszczającymi do żłobka „Przystanek Bobaska” mieszczącego się w Toruniu przy ulicy Kochanowskiego 19-21A w okresie od dnia zawarcia umowy lub od dnia końca obowiązywania zakazu świadczenia usług opiekuńczych dla dzieci w wieku do lat 3 wprowadzonego w związku ze stanem epidemii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej do 31 grudnia 2020 roku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241260 Wed, 01 Apr 2020 22:16:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241260 <![CDATA[Realizacja usług doradczych w zakresie przeprowadzenia profesjonalnego procesu projektowego w przedsiębiorstwie – Panel zewnętrzny wideodomofonu]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług doradczych w zakresie przeprowadzenia profesjonalnego procesu projektowego w przedsiębiorstwie Zamawiającego. Usługi doradcze będące przedmiotem niniejszego zamówienia służą opracowaniu nowego produktu, który ma charakteryzować się następującymi cechami: - oryginalny, estetyczny i atrakcyjny wygląd, - sprawdzona pod względem ergonomicznym konstrukcja, - zastosowanie materiałów nowoczesnych, spełniających wymagania niezbędne do ewentualnego uzyskania certyfikatów dla wyrobów medycznych klasy I w przyszłości, atrakcyjnych pod względem jakościowym i wzorniczym, jak również możliwych do zastosowania w przyjętych technologicznych metodach produkcji, - elegancka forma, - względna odporność na zabrudzenia. Realizacja usług obejmuje następujące etapy: Etap I - Stworzenie strategii działań niezbędnych do realizacji nowego projektu wzorniczego Panelu zewnętrznego videodomofonu Etap II - Opracowanie projektów oraz prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego - Panelu zewnętrznego videodomofonu Szczegóły w ramach poszczególnych etapów zostały zawarte w załączniku nr 4 - Uszczegółowienie etapów https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1239198 Wed, 01 Apr 2020 20:33:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1239198 <![CDATA[Nadzór inwestorski nad inwestycjami: „Budowa brodów w Dolinie Górnej Narwi i remont drogi dojazdowej na pastwiska o długości 50 metrów” (HRP. Zadanie 13)]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na nadzorze inwestorskim nad inwestycjami:„Budowa brodów w Dolinie Górnej Narwi i remont drogi dojazdowej na pastwiska o długości 50 metrów” (HRP. Zadanie 13). 2. Wszystkie dokumenty dotyczące inwestycji dostępne są w biurze Zamawiającego, tj.: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok oraz na stronie internetowej Zamawiającego nr postępowania WYPAS-19/2019 z dnia 02 grudnia 2019 r., dotyczącego realizacji zadania o nazwie: „Budowa 6 brodów w Dolinie Górnej Narwi i remont drogi dojazdowej na pastwiska o długości 50 metrów (HRP. Zadanie 6 )”- część II, IV, V i VII. Link do postępowania: http://www.ptop.org.pl/dzialania/zamowienia/zamowienia/1496-wypas-19-2019-budowa-6-brodow-w-dolinie-gornej-narwi-i-remont-drogi-dojazdowej-na-pastwiska-o-dlugosci-50-metrow-hrp-zadanie-6.html https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241250 Wed, 01 Apr 2020 20:02:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241250 <![CDATA[Badania i testy prototypu pojazdu elektrycznego, dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) od 2500kg do 4250kg.]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa badawcza polegająca na przeprowadzeniu badań i testów prototypu pojazdu elektrycznego, dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) od 2500kg do 4250kg w zakresie zgodności z obowiązującymi wymaganiami homologacyjnymi na terenie Europy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240854 Wed, 01 Apr 2020 18:31:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240854 <![CDATA[Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Innowacyjna koncepcja projektowania odwróconych dachów zielonych z wykorzystaniem piany poliuretanowej jako szansa na rozwój i wzrost konkurencyjności firmy”]]> Opracowanie wstępnych projektów rozwiązania, wykonanie prototypów, testowanie prototypów wraz z wykonaniem ostatecznej dokumentacji wzorniczej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241245 Wed, 01 Apr 2020 18:09:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241245 <![CDATA[Usługi kadry naukowo-technicznej – Specjalista ICT – Etap 6 (IMW.KGX UC.01/2020-E6S1)]]> Przedmiotem zapytania jest wybór 2 (dwóch) osób, realizujących usługi kadry naukowo-technicznej w roli: Specjalista ICT – Etap 6 w zakresie prac projektowych, programistycznych, instalacyjnych, konfiguracyjnych i wdrożeniowych oraz przeprowadzaniu testów oprogramowania. Wybrane osoby będą stanowić kadrę naukowo-techniczną do realizacji projektu pn. „Inteligentny monitoring wizyjny kontenerów”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29971 Wed, 01 Apr 2020 16:29:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29971 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 055 „Wynajem hamowni silnikowej na wykonanie testów wytrzymałości dla 2 punktów pracy”]]> W związku z realizacją przez KATCON POLSKA Sp. z o.o. projektu pn. „Opracowanie układów mieszania i konwersji roztworu wodnego mocznika w systemach SCR w celu uruchomienia produkcji układu wylotowego dla silników o zapłonie samoczynnym, spełniającego normy emisji Euro 7” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zapraszam do składania ofert na „Wynajem hamowni silnikowej na wykonanie testów wytrzymałości dla 2 punktów pracy”. Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum naukowego, gdzie Beneficjentem – Liderem konsorcjum jest KATCON POLSKA Sp. z o.o., a Konsorcjantem jest Politechnika Warszawska. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241202 Wed, 01 Apr 2020 13:37:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241202 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE DWÓCH EDYCJI WARSZTATÓW Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA DZIECI POWYŻEJ 15 ROKU ŻYCIA]]> Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch edycji warsztatów z przedsiębiorczości w ramach projektu ,,Piecza Zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241192 Wed, 01 Apr 2020 13:13:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241192 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 7/SKP/DP/2020 dotyczące wynajmu sali/gabinetu do prowadzenia indywidualnych konsultacji psychologicznych, w ramach projektu „Wschodnie Centrum Profilaktyki Depresji Poporodowej”, nr umowy POWR.05.01.00-00-0019/18-00, realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne, zwanego dalej „Projektem”.]]> Przedmiotem postępowania jest wynajem sali/gabinetu na potrzeby indywidualnych konsultacji psychologicznych dla uczestniczek Projektu (kobiet do roku po urodzeniu dziecka). Łączna liczba zaplanowanych konsultacji to nie więcej niż 655, w podziale na następujące miejscowości: Organizacja miejsca konsultacji na terenie województwa lubelskiego – nie więcej niż 459 konsultacje łącznie: Zadanie 1- Zamość – 153 konsultacje Zadanie 2 - Biała Podlaska – 153 konsultacje Zadanie 3 - Parczew – 153 konsultacje Organizacja miejsca konsultacji na terenie województwa podlaskiego – nie więcej niż 196 konsultacji łącznie: Zadanie 4 - Białystok – 98 konsultacji Zadanie 5 - Augustów – 98 konsultacji https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29951 Wed, 01 Apr 2020 12:30:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29951 <![CDATA[Oferta - usługi doradcze dotyczące internacjonalizacji przedsiębiorstw w Mazowieckim Klastrze ICT]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza z zakresu umiędzynarodowienia dla 15 uczestników projektu w ramach Mazowieckiego Klastra ICT - Krajowego Klastra Kluczowego w ramach realizacji projektu: „Ekspansja na rynek zagraniczny przedsiębiorców z Mazowieckiego Klastra ICT” o numerze POIR.02.03.03-00-0001/19 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241177 Wed, 01 Apr 2020 12:10:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241177 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/PERSONA/2020/OPIEKA/PJŻ.UOwBytomiu]]> 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług opiekuńczych na terenie Bytomia, w okresie 05.2020r. - 12.2020 r., z możliwością wydłużenia do końca okresu realizacji projektu w ramach Zadania 5. Wsparcie opiekunów faktycznych Etap 3: Finansowanie usługi opiekuńczej w celu umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego i zawodowego, w tym: - Świadczenie usługi opiekuńczej w dni powszednie – maksymalnie 1.500 h w okresie realizacji projektu; - Świadczenie usługi opiekuńczej w soboty, niedziele i święta oraz w godzinach nocnych – maksymalnie 360 h w okresie realizacji projektu Faktyczny wymiar realizacji usług opiekuńczych ustalany będzie na bieżący w zależności od zapotrzebowania ze strony uczestników projektu. Na podstawie „Formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie” opiekunowie faktyczni będą deklarować, z jakiego wsparcia w projekcie będą chcieli skorzystać, w tym czy są zainteresowani skorzystaniem z usługi opiekuńczej w celu umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego i zawodowego. Rodzaj usług opiekuńczych i ich wymiar ustalone zostaną przez pracownika specjalistycznego zgodnie z potrzebami opiekuna faktycznego. Miejsce świadczenia usług: miasto Bytom https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241173 Wed, 01 Apr 2020 11:49:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241173 <![CDATA[Poszukiwanie i zabezpieczanie lęgowisk żółwia błotnego na terenie Nadleśnictwa Chełm w ramach realizacji projektu „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe” w 2020 roku.]]> 1.Zakres zamówienia obejmuje: 1.1.Prace w okresie wiosennym: a) w okresie od 10 maja do 10 czerwca na lęgowiskach w okolicy miejscowości Dobromyśl zabezpieczanie gniazd żółwia błotnego siatkami metalowymi przytwierdzonymi do podłoża szpilami metalowymi i blachami w celu ich ochrony przed drapieżnikami, b) codzienna obserwacja lęgowisk: obserwację lęgowisk należy rozpocząć od godziny 16:00, a zakończyć po zabezpieczeniu ostatniego w danym dniu gniazda, nie wcześniej jednak niż o godzinie 21:00, c) udokumentowanie wykonanego zamówienia w formie sprawozdania wraz z bazą danych i dokumentacją fotograficzną, 1.2.Prace w okresie jesiennym: a) w okresie od 15 sierpnia do dnia 14 października przeprowadzenie codziennych kontroli terenowych na lęgowiskach żółwia błotnego położonego w okolicy miejscowości Dobromyśl w celu kontroli wylęgu młodych żółwi błotnych, wyjęcia ich spod siatek zabezpieczających gniazda przed drapieżnikami i przenoszeniu młodych do zbiorników wodnych (wskazanych przez zamawiającego) położonych w pobliżu lęgowisk; b) udokumentowanie pobytu na lęgowisku oraz stwierdzenie wylęgu; c) dokumentowanie wykonanego zamówienia w formie sprawozdania wraz z bazą danych i dokumentacją fotograficzną. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 będący jednocześnie załącznikiem nr 2 do umowy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241151 Wed, 01 Apr 2020 11:12:09 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241151