Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi inne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Mon, 20 May 2019 20:32:52 +0200 <![CDATA[Usługa montażu animacji na podstawie umowy o świadczenie usług w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do matematyki (1250 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6033/18-00]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi montażu animacji w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do matematyki (1250 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6033/18-00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185908 Mon, 20 May 2019 20:31:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185908 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6.MKIS.2019 dotyczy wyboru SUPERWIZORA /KI/COACHA w projekcie pt. „Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej”]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór SUPERWIZORA /KI/COACHA do superwizowania/coachingu 2 zespołów streetworkerów w ramach modułu III - Usługi wspierające animację lokalną – streetworking, Blok I – Aktywna integracja o charakterze społecznym w projekcie pt. „Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej”. Zakres usługi obejmuje przeprowadzenie superwizji/coachingu w okresie czerwiec 2019 r. – luty 2020 r. w łącznym wymiarze 48 godzin dla 4 streetworkerów pracujących z 20-oma uczestnikami projektu (BO) w wieku aktywności zawodowej 15-40 lat, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 15-30 lat, wykluczonymi i/lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym zamieszkującymi na terenie miasta Ełku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186036 Mon, 20 May 2019 20:13:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186036 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na świadczenie usług fizjoterapii w ramach projektu Dzienny dom seniora w Gminie Strzyżewice.]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług fizjoterapii (1 fizjoterapeuta) w ramach realizowanego projektu pt. „Dzienny dom seniora w Gminie Strzyżewice" dla 30 Uczestników projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18483 Mon, 20 May 2019 20:06:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18483 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na świadczenie usług instruktora terapii zajęciowej w ramach projektu Dzienny dom seniora w Gminie Strzyżewice.]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług instruktora terapii zajęciowej (1 instruktor) w ramach realizowanego projektu pt. „Dzienny dom seniora w Gminie Strzyżewice" dla 30 Uczestników projektu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18482 Mon, 20 May 2019 20:00:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18482 <![CDATA[Usługa udźwiękowienia / realizacji dźwięku na podstawie umowy o świadczenie usług w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do matematyki (1250 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6033/18-00]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi udźwiękowienia / realizacji dźwięku w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do matematyki (1250 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6033/18-00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185880 Mon, 20 May 2019 19:58:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185880 <![CDATA[Rekrutacja specjalisty do prac w zespole projektowym]]> Podstawa prawna: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem wymogów dotyczących przejrzystości oraz zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców w drodze stosowania zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 –2020 wydanych przez Ministra Rozwoju i Finansów z 19 lipca 2017 r. W ramach projektu poszukuje się specjalisty do spraw projektowania https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18505 Mon, 20 May 2019 19:45:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18505 <![CDATA[Usługi w ramach umowy zlecenie na stanowisku: logopeda]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór logopedy na umowę zlecenia w ramach projektu "Żłobek szansą na aktywność II" w celu stymulowania rozwoju mowy dzieci uczestników projektu polegającego na: a) diagnozy logopedycznej b) usprawnianiu motoryki narządów artykulacyjnych c) doskonaleniu zdolności rozumienia mowy d) wzbogacaniu zasobu słownictwa dzieci e) poprawianiu zdolności komunikacyjnych dzieci f) poprawie artykulacji głosek. Wykonywanie zlecenia będzie realizowane w miejscowości Lublin. Wymiar - 30 godzin miesięcznie w planowanym okresie czerwiec 2019 r. - 04.11.2020 r Zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy i /lub ilości godzin. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184899 Mon, 20 May 2019 19:03:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184899 <![CDATA[Przygotowanie studium wykonalności dla projektu B+R, planowanego do realizacji przez Brave Commerce Group 2 Sp. z o.o., związanego z opracowaniem zaawansowanych algorytmach rozpoznawania obrazu.]]> Przedmiotem zamówienia są usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym, polegające na opracowaniu studium wykonalności dla projektu B+R, planowanego do realizacji przez firmę Brave Commerce Group 2 Sp. z o.o. Planowany projekt B+R polegał będzie m.in. na opracowaniu zaawansowanych algorytmów rozpoznawania obrazu i późniejszym wykorzystaniu w aplikacji i na platformie Zakuper. Zamawiający stara się o dofinansowanie wymienionych usług w ramach I Osi Priorytetowej - Gospodarka Wiedzy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020: Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach: Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje, typ projektu A: Mały bon na innowacje. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18494 Mon, 20 May 2019 18:42:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18494 <![CDATA[Zakup usług proinnowacyjnych przez firmę BCG 2 Sp. z o. o., w celu wdrożenia innowacji procesowej w aplikacji Zakuper.]]> Przedmiotem zamówienia są usługi proinnowacyjne, polegające na wykonaniu zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu (usługi living lab), które uwzględniają co najmniej dwa cykle testów w celu optymalizacji wyników końcowych projektu. Zamawiający stara się o dofinansowanie wskazanych usług w ramach I Osi Priorytetowej - Gospodarka Wiedzy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020: Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach: Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje, typ projektu A: Mały bon na innowacje. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18478 Mon, 20 May 2019 18:41:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18478 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/2019/PJŻ/GG]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa usługi teleopieki, polegającej na udostępnieniu urządzeń komunikacji alarmowej tzw. Bransoletek Życia (bransoletka, smartfon, karta SIM, Centrum Monitorowania 24h) lub równoważnych urządzeń w postaci np. bransoletka, opaska, brelok, wisiorek dla osób niesamodzielnych z terenu powiatu gostyńskiego i gnieźnieńskiego. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje również szkolenie z obsługi urządzeń, serwisowanie urządzeń, monitorowanie funkcji życiowych użytkowników przez 24h/7dni tygodnia. Przedmiotem usługi jest udostępnienie urządzeń komunikacji alarmowej w ilości min. 30 szt. od momentu podpisania umowy tj. najpóźniej od czerwca 2019 r. do końca grudnia 2020 r. Rozliczanie za usługę nastąpi na podstawie faktycznego wykorzystania urządzeń, mierzonego w osobomiesiącach, jednakże nie więcej niż łącznie 720 osobomiesięcy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186030 Mon, 20 May 2019 18:20:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186030 <![CDATA[Przeprowadzenie grupowych i indywidulanych konsultacji psychologicznych oraz dietetycznych dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych będących Uczestnikami/czkami Projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA”]]> Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania obejmuje: I. przeprowadzenie grupowych i indywidulanych konsultacji psychologicznych dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych będących Uczestnikami/czkami Projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA”. Konsultacje grupowe w wymiarze 30 godzin obejmować będą zagadnienia: komunikacji, radzenia ze stratą, śmiercią, żałobą, seksualność osób niepełnosprawnych, zachowań trudnych, agresji i autoagresji. Konsultacje indywidulane przeprowadzone zostaną w wymiarze ogółem 864 godzin; II. przeprowadzenie grupowych i indywidulanych konsultacji dietetycznych dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych będących Uczestnikami/czkami Projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA”. Konsultacje grupowe w wymiarze 30 godzin obejmować będą zagadnienia: zdrowego żywienia, diety osób chorych, prawidłowych nawyków żywieniowych. Konsultacje indywidulane przeprowadzone zostaną w wymiarze ogółem 432 godzin. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186029 Mon, 20 May 2019 18:03:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186029 <![CDATA[Nr referencyjny ZP/2/2019/IN: „Inspektor Nadzoru dla zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej na terenie miejscowości Klucze”]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest profesjonalne świadczenie usług doradczych oraz czynności związanych z zarządzaniem, kontrolną i nadzorem inwestorskim na etapie realizacji robót budowlanych realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej na terenie miejscowości Klucze” w zakresie głównej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z wyłączeniem przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185734 Mon, 20 May 2019 17:27:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185734 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019/POIR]]> Zamówienie obejmuje wykonanie 2 szt. usług doradczych z zakresu tzw. profesjonalnego procesu projektowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18492 Mon, 20 May 2019 17:17:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18492 <![CDATA[Pełnienie funkcji opiekuna praktyk zawodowych w podmiotach leczniczych]]> Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji opiekuna praktyk zawodowych, przewidzianych standardem kształcenia, dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Pielęgniarstwo I stopnia, będących uczestnikami Projektu nr POWR.05.03.00-0049/17 pn. „Poprawa jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo drogą do zwiększenia ilości absolwentów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, okres realizacji projektu - do 30.09.2021r. Zamówienie częściowe na rok 2019 (semestr VI) - przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji opiekuna praktyk zawodowych dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Pielęgniarstwo I stopnia, będących uczestnikami Projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo drogą do zwiększenia ilości absolwentów” w zakresie: I. Praktyki zawodowe realizowane w podmiotach leczniczych, z którymi Uczelnia podpisze umowę o współpracy w zakresie realizacji praktyki zawodowej w dziedzinie: 1. Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne 2. Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne 3. Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia 4. Opieka paliatywna Kod CPV 80320000-3 Nazwa kodu CPV Usługi edukacji medycznej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186012 Mon, 20 May 2019 15:57:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186012 <![CDATA[Pełnienie funkcji opiekuna praktyk zawodowych w podmiotach leczniczych]]> Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji opiekuna praktyk zawodowych, przewidzianych standardem kształcenia, dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Pielęgniarstwo I stopnia, będących uczestnikami Projektu nr POWR.05.03.00-0049/17 pn. „Poprawa jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo drogą do zwiększenia ilości absolwentów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, okres realizacji projektu - do 30.09.2021r. Zamówienie częściowe na rok 2019 (semestr IV) - przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji opiekuna praktyk zawodowych dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Pielęgniarstwo I stopnia, będących uczestnikami Projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo drogą do zwiększenia ilości absolwentów” w zakresie: I. Praktyki zawodowe realizowane w podmiotach leczniczych, z którymi Uczelnia podpisze umowę o współpracy w zakresie realizacji praktyki zawodowej w dziedzinie: 1. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne 2. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne 3. Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne Kod CPV 80320000-3 Nazwa kodu CPV Usługi edukacji medycznej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186011 Mon, 20 May 2019 15:55:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186011 <![CDATA[Opracowanie projektowej dokumentacji wykonawczej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach realizacji Projektu: Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko – restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektowej dokumentacji wykonawczej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach realizacji Projektu pn. Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko – restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Zapytaniu Ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185976 Mon, 20 May 2019 15:54:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185976 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/GTB/Adikam/2019 z dnia: 20.05.2019 r. na realizację kompleksowej usługi rezerwacji powierzchni oraz organizacji pobytu pracowników firmy Adikam Sp. z o.o. na targach ANUGA Kolonia]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu: − powierzchni wystawienniczej; − tłumacza na język polski; − noclegów wraz ze śniadaniem; − ubezpieczenia podróżnego; − transportu uczestników targów; − transport eksponatów oraz materiałów promocyjnych w związku z uczestnictwem Zamawiającego w ANUGA Kolonia 2019 (5-9.10.2019 r., Messe Cologne, Messeplatz 1, 50679 Köln, Niemcy ) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186007 Mon, 20 May 2019 15:51:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186007 <![CDATA[Usługa związana z wykonaniem 500 egzemplarzy edukacyjnej gry planszowej „Ekonomia Społeczna” na bazie istniejącego projektu]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z wykonaniem 500 egzemplarzy edukacyjnej gry planszowej „Ekonomia Społeczna” na bazie istniejącego projektu utworzonego w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim. Na przedmiot zamówienia składa się: a) Wykonanie/wydruk na podstawie przekazanych projektów graficznych: planszy, kart do gry, pudełka do zapakowania gry wraz z wypraską, instrukcji, kart do zapisywania wyników gry, b) Załączenie pionków różnokolorowych i kostek do gry, c) Złożenie gry i zafoliowanie pudełka, d) Transport do siedziby Zamawiającego wraz z rozładunkiem do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186001 Mon, 20 May 2019 15:47:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186001 <![CDATA["Wykonanie i dostawa rodzinnej gry dydaktycznej planszowej "Puszcza Białowieska".]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa rodzinnej gry dydaktycznej planszowej "Puszcza Białowieska" wg następującego opisu: Zamawiający posiada pliki gry w formacie idml i indd. 1.Założenia gry dydaktycznej planszowej „Puszcza Białowieska” • Ilość: 800 szt. • Opis gry dydaktycznej Komplet gry dydaktycznej „Puszcza Białowieska” stanowią następujące elementy: opakowanie, plansza do gry, 8 pionków, kostka do gry, 120 kart z pytaniami, instrukcja dla graczy, karta z odpowiedziami. • Plansza do gry Plansza oklejana Wymiar: ok.480x480 mm +/-10 mm Materiał: tektura szara 2,0 mm + płótno 100 g Druk: 4/1 • Karty Wymiar: ok.70x100 mm +/-15 mm, zaokrąglone rogi Materiał: karton deo 250 g Druk: 4/4, niespadowy Ilość: 120 sztuk Pakowanie: woreczek strunowy W zestawie znajduje się 120 kart z pytaniami. Na awersie każdej karty zamieszczone jest jedno pytanie odnoszące się do przyrody Puszczy Białowieskiej i 3 odpowiedzi. Na rewersie karty znajduje się rysunek puszczańskiego zwierzęcia. Pionki do gry - Pionki przedstawiają 8 zwierząt występujących w Puszczy Białowieskiej - żubra, wilka, zająca, rysia, sarnę, dzika, lisa, bobra. Każdy z pionków powinien być w innym kolorze. Pionki powinny być zapakowane w woreczku strunowym. Ilość: 8 szt. Wymiar (wysokość): ok. 30 mm +/-5 mm, Szerokość pionków od 4 do 10 mm Materiał: plastik lub drewno Pionki muszą stać samodzielnie na planszy, w razie potrzeby należy je wykonać na stabilnej podstawce, która umożliwi bezproblemowe stanie pionka na planszy. • Kostka do gry Ilośc:1 szt. Wymiar: ok.16 mm Materiał: plastik lub drewno (odpowiednio do pionków: pionki plastikowe - kostka plastikowa, pionki drewniane - kostka drewniana) Kolor: dowolny, oczka 1-6 Pakowanie: woreczek strunowy • Karta odpowiedzi Poprawne odpowiedzi umieszczone zostaną na karcie z odpowiedziami Wymiar: ok. 240x210 mm +/-10 mm Materiał: duoboard 250 g Druk: 4/4 • Instrukcja gry Instrukcja, 2 str. Wymiar: ok. 240x180 mm +/-10 mm Materiał: offset 100 g Druk: 1/1 • Opakowanie Pudełko wieko-denko Wymiar: ok. 250x250x50 mm +/-20 mm Materiał: tektura szara ok.1,2 mm + płótno 100 g Druk: 4/0 wieko, 4/0 denko Na awersie pudełka - tytuł gry i ilustracja nawiązująca do planszy, na bokach pudełka – z jednej strony logotypy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z drugiej strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kolorze, druk4/4 2. Projekt graficzny wszystkich wymienionych pozycji wymaga akceptacji Zamawiającego przed ostatecznym wydrukiem gry. 3. Zasady dostarczenia: • Wykonawca zobowiązuje się wykonać druk i dostarczyć przedmiot zamówienia do magazynu Zamawiającego: 17-200 Hajnówka, ul. 3-go Maja 25 w dni robocze w godzinach 7.30 – 15.30 własnym transportem lub transportem za pośrednictwem firmy kurierskiej, na własne ryzyko i na własny koszt, w terminie 20 dni roboczych od dnia uzyskania ostatecznej akceptacji wydruku próbnego, jednak nie później niż termin trwania umowy. • Wykonawca zobowiązuje się do zapakowania gier w trwałych kartonach pakowanych do max. 10 kg. • Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie przeprowadzony na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186004 Mon, 20 May 2019 15:43:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186004 <![CDATA[Świadczenie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Łodzi, w miejscu ich zamieszkania.]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, zamieszkałych na terenie Łodzi, w miejscu ich zamieszkania. W ramach postępowania nastąpi wybór przedsiębiorstwa społecznego , które świadczyć będą usługi dla uczestników projektu. Ustalenie miejsc i terminów świadczenia usług uzależnione będzie od miejsca zamieszkania uczestników projektu i ustalane wspólnie pomiędzy Zamawiającym, wykonawcami oraz osobami niesamodzielnymi. Wyłoniony wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia 15 osób wykonujących usługi opiekuńcze każdej w wymiarze min, 80h/mc. Ww. osoby będą wykonywały swoją pracę przez okres 24 miesięcy. Wykonawca usług opiekuńczych będzie także odpowiedzialny za przygotowanie merytoryczne osób wykonujących usługi opiekuńcze oraz zapewnienia im niezbędnych artykułów higienicznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185993 Mon, 20 May 2019 15:38:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185993 <![CDATA[Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: „Budowa centrum przesiadkowego w Będzinie wraz z drugim etapem rozwoju komunikacji rowerowej”.]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: „Budowa centrum przesiadkowego w Będzinie wraz z drugim etapem rozwoju komunikacji rowerowej”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego. Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona w wersji papierowej zbroszurowanej (w sposób umożliwiający bezpośrednie wpięcie do segregatora biurowego) oraz w edytowalnej i nieedytowalnej formie elektronicznej na nośniku CD, w ilości: - projekt budowlany – 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf, doc, dwg), - projekt wykonawczy – 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf, doc, dwg), - przedmiar i kosztorys inwestorski- 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf, wersja do odczytu w programie NORMA), - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf, doc), - wizualizacje centrum przesiadkowego – 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (fotorealistyczne wizualizacje należy wykonać metoda komputerową, wszystkie plansze przygotować w formacie JPG oraz PDF o wym. A3 w rozdzielczości min 300 dpi, pliki w formacie jpg przygotować w profilu kolorystycznym RGB, a pliki w formacie pdf przygotować w profilu kolorystycznym CMYK). W trakcie opracowania dokumentacja projektowa winna być na bieżąco konsultowana z Zamawiającym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18488 Mon, 20 May 2019 15:13:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18488 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru doradców podstawowych z dnia 20.05.2019 r. Nr postępowania 03a/OWES19-22/2019]]> Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” w związku z realizacją projektu pt. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy” nr umowy RPWM.11.03.01-28-0004/18-00 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wyboru osób świadczących usługi animacji lokalnej m.in. dla grup inicjatywnych, podmiotów ekonomii społecznej, środowisk lokalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju ekonomii społecznej w ramach Centrum Ekonomii Społecznej oraz Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej. Szczegóły znajdują się w Załączniku 20.05.2019 Zapytanie ofertowe dot. doradców podstawowych nr 03a/OWES19-22/2019 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185977 Mon, 20 May 2019 14:46:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185977 <![CDATA[Organizacja jednodniowej wycieczki edukacyjnej dla uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie]]> Wykonawca zobowiązuje się zorganizować zgodnie z obowiązującymi przepisami jednodniową wycieczkę edukacyjną dla uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte w Głogowie do: Parku Mużakowskiego (w tym zwiedzanie zamku Bad Muskau oraz wstęp na wystawę w zamku) oraz Parku Rododendronów i Azalii w Kromlau oraz miejscowości Łęknica: zwiedzanie ścieżki geoturystycznej po dawnej kopalni Babina w dniu 13 czerwca 2019 r. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) Zapewnienie wyżywienia dla 33 uczestników wycieczki edukacyjnej (30 uczniów i 3 opiekunów): Obiad dwudaniowy z deserem serwowany do stolików. Powinien składać się z 2 dań ciepłych: zupa, drugie danie z mięsem (drób, wołowina, wieprzowina, ryby itp.) i z surówką, woda mineralna niegazowana lub kompot, przyprawy. b) Zapewnienie transportu autokarem dla wszystkich uczestników wycieczki edukacyjnej na trasie: Głogów (odbiór młodzieży spod szkoły - ul. Wita Stwosza 3A w Głogowie) – Park Mużakowski – Park Rododendronów w Kromlau – Łęknica (dawna kopalnia Babina) wraz z dowozem do odwiedzanych obiektów oraz transportu wszystkich uczestników wycieczki na trasie: Park Mużakowski – Park Rododendronów w Kromlau – Łęknica (dawna kopalnia Babina) wraz z opłatami drogowymi i parkingowymi oraz przyjazdem do w/w szkoły. Autokar musi spełniać następujące wymagania: klimatyzacja, regulowane fotele z podnóżkami i pasami, toaleta. Autokar musi być sprawny technicznie i dostosowany do przewozu dzieci i młodzieży. Stan techniczny pojazdu oraz przygotowanie Kierowcy do jazdy może zostać sprawdzone w dniu wyjazdu przez upoważnione służby. c) Zapewnienie ubezpieczenia NNW na kwotę 200.000 zł dla wszystkich uczestników wycieczki edukacyjnej. d) Rezerwacja oraz zapewnienie biletów wstępu wraz z przewodnikiem do następujących obiektów: - Park Mużakowski, zamek Bad Musaku (w tym zwiedzanie zamku Bad Muskau oraz wstęp na wystawę w zamku). - Parku Rododendronów i Azalii w Kromlau - Ścieżka geoturystyczna po dawnej kopalni „Babina” Poprzez zapewnienie biletów wstępu Zamawiający rozumie ich wykupienie dla wszystkich uczestników wycieczki edukacyjnej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185975 Mon, 20 May 2019 14:42:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185975 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na transport uczestników kursu nurkowania PADI AOWD – na zajęcia praktyczne na wodach otwartych nr sprawy 4e/N/2018]]> 1) Przedmiotem zamówienia jest 7- krotny przewóz w obydwie strony Uczestników Projektu (łącznie 7 przejazdów w tą i z powrotem z min. 5 godzinnym czasem przerwy na miejscu) do miejsc odbywania zajęć praktycznych na wodach otwartych w ramach realizacji kursów nurkowania PADI AOWD. 2) Przedmiotem zamówienia jest 4- krotny przewóz w obydwie strony Uczestników Projektu (łącznie 4 przejazdów w tą i z powrotem z min. 10 godzinnym czasem przerwy na miejscu) do miejsc odbywania zajęć praktycznych na wodach otwartych w ramach realizacji kursów nurkowania PADI AOWD https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185950 Mon, 20 May 2019 14:28:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185950 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/5/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie wykrojnika postępowego trzyrzędowego/trzytorowego do produkcji blach stojanu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185966 Mon, 20 May 2019 14:12:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185966 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi opiekuna dowozu i opiekuna odwozu w Placówce Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuna dowozu oraz opiekuna odwozu w ramach projektu pn. „Wsparcie działalności Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Usługa objęta zamówieniem będzie polegała na sprawowaniu opieki nad dziećmi uczęszczającymi do Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach, w czasie przyjazdu do Placówki ( I część zamówienia) lub w czasie ich odwozu do miejsca zamieszkania (II część zamówienia) po zakończonym pobycie w Placówce Wsparcia Dziennego. Usługa realizowana będzie na terenie powiatu ropczycko – sędziszowskiego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185947 Mon, 20 May 2019 13:35:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185947 <![CDATA[Świadczenie doradztwa specjalistycznego w zakresie prawnym, w tym z zakresu zamówień publicznych, księgowo-finansowym, osobowym na rzecz uczestników projektu "OWES Obszaru Rybnickiego"]]> Przedmiot zamówienia stanowi świadczenie usług doradztwa specjalistycznego w zakresie: - prawnym, w tym z zakresu zamówień publicznych, - księgowo-finansowym, - osobowym, kontraktowanego w zależności od zdiagnozowanych potrzeb uczestników/czek projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185949 Mon, 20 May 2019 13:33:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185949 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego, którego wynikiem będzie przygotowanie strategii wzorniczej dla przedsiębiorstwa JG Group Sp. zo.o.]]> Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu wzorniczego i na jego podstawie opracowanie strategii wzorniczej w firmie JG Group Sp z o.o. przez co najmniej dwuosobowy zespół audytowy w ramach projektu składanego do Działania 1.4 „Wzór na konkurencję", I Osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia", Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 pt. „Audyt i strategia wzornicza dla firmy JG Group Sp z o.o.” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18467 Mon, 20 May 2019 13:23:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18467 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 01/05/2019]]> Zapytanie ofertowe dotyczy wyboru wykonawcy dla organizacji targów w USA Biofach, Baltimore 2019 realizowanych w ramach projektu „w targach w charakterze wystawcy) realizowanych w ramach projektu Internacjonalizacja przedsiębiorstwa Jantar Wody Mineralne Sp. z o.o. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185899 Mon, 20 May 2019 13:09:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185899 <![CDATA[Organizacja dla maksymalnie 20 osób (1 grupa x 20 osób w wieku 15-25 lat) obozu edukacyjnego o charakterze językowym (język angielski) wraz z warsztatami psychologicznymi oraz warsztatami z doradcą zawodowym dla młodzieży z województwa opolskiego do miejscowości nadmorskiej w Polsce, realizowanego w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej”]]> Przedmiotem zapytania ofertowego jest organizacja dla maksymalnie 20 osób (1 grupa x 20 osób w wieku 15-25 lat) obozu edukacyjnego o charakterze językowym (język angielski) wraz z warsztatami psychologicznymi oraz warsztatami z doradcą zawodowym dla młodzieży z województwa opolskiego do miejscowości nadmorskiej w Polsce, realizowanym w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18472 Mon, 20 May 2019 13:08:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18472 <![CDATA[MOWES/KOM/DSUSŁ/2019/20 Świadczenie czteromiesięcznej usługi marketingowej dla spółdzielni pracy w ramach projektu „MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny”]]> Świadczenie czteromiesięcznej usługi marketingowej dla spółdzielni pracy w ramach projektu „MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3. z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr RPMP.09.03.00-12-0048/16-00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185935 Mon, 20 May 2019 12:58:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185935 <![CDATA[ZO/POWERK044/19-5/autokar OZE czerwiec201]]> Wynajem autokaru wraz z kierowcą i przewóz uczestników warsztatów „Instalacje OZE w praktyce – zasady doboru OZE w budownictwie dla architektów” na trasie Sopot – Gdynia – Gdańsk – Tczew - Sopot. Poprzez usługę transportową Zamawiający rozumie podstawienie środka transportu w wyznaczonym terminie i czasie pod wskazany adres miejsca wyjazdu oraz przewóz grupy uczestników do wyznaczonego miejsca docelowego oraz zapewnienie powrotu do miejsca początkowego termin realizacji – 2 czerwca 2019 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185934 Mon, 20 May 2019 12:54:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185934 <![CDATA[Wykonywanie kompleksowej usługi sprzątania, polegającej na utrzymaniu czystości i wykonywaniu prac porządkowych w budynku i na terenie zewnętrznym Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie]]> Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania pomieszczeń biurowych i pomocniczych w budynku przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie, w tym praniu wykładziny dywanowej/dywanu, myciu okien i żaluzji okiennych, praniu firan i zasłon oraz sprzątaniu przynależnych do tej lokalizacji terenów zewnętrznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185929 Mon, 20 May 2019 12:47:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185929 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/Kreatywna Małopolska/2019 na organizację i obsługę studyjnych wyjazdów zagranicznych w ramach Projektu „Kreatywna Małopolska” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienia małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z podziałem na II części]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa studyjnych wyjazdów zagranicznych w ramach Projektu „Kreatywna Małopolska”, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienia małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z podziałem na II części: - CZĘŚĆ I – Organizacja i obsługa wizyty studyjnej dla 8 osób z Krakowa (Polska, GMT+2) do Szanghaju (Chiny, GMT+8) w dniach między 31 lipca a 5 sierpnia 2019 roku; - CZĘŚĆ II – Organizacja i obsługa wizyty studyjnej dla 8 osób z Krakowa (Polska) do Kolonii (Niemcy) w dniach między 20 a 24 sierpnia 2019 roku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185922 Mon, 20 May 2019 12:43:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185922 <![CDATA[Zapytanie ofertowe z dnia 20 maja 2019 r.]]> Przedmiot zamówienia dotyczy usług doradczych według poniżej specyfikacji: 1. Zintegrowany wywiad gospodarczy (Norwegia) 2. Weryfikacja wiarygodności potencjalnych kontrahentów (Norwegia) 3. Zintegrowany wywiad gospodarczy (Szwecja) 4. Weryfikacja wiarygodności potencjalnych kontrahentów (Szwecja) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185918 Mon, 20 May 2019 12:31:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185918 <![CDATA[Przeprowadzenie zajęć praktycznych z przedmiotu neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne]]> Przeprowadzenie zajęć z przedmiotu Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne – w ilości: 1/ zajęcia praktyczne – 80 godz. podczas: czwartego semestru studiów Pielęgniarstwo I stopnia w języku angielskim. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185904 Mon, 20 May 2019 12:02:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185904 <![CDATA[Organizacja udziału w międzynarodowych targach INTERLIGHT MOSCOW 2019r.]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja udziału w międzynarodowych targach INTERLIGHT MOSCOW 2019 w charakterze wystawcy objętych wsparciem w ramach realizacji Projektu: „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- II edycja” o numerze POIR.02.03.03-20-0001/18 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185897 Mon, 20 May 2019 11:53:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185897 <![CDATA[zatrudnienie pielęgniarki na podstawie umowy cywilno-prawnej dla uczestników projektu „Bezpieczna przystań Vigor” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014/2020.]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie pielęgniarki na podstawie umowy cywilno-prawnej dla uczestników projektu „Bezpieczna przystań Vigor” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014/2020. 2. Planuje się zatrudnienie jednej osoby na tym stanowisku. 3. Termin realizacji: od 01.07.2019r. do 31.05.2022r. przy czym dokładny harmonogram realizacji określający dni oraz godziny zostanie ustalony wspólnie z Wykonawcą. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany terminu rozpoczęcia, wydłużenia lub skrócenia okresu zaangażowania Oferenta oraz wypowiedzenia umowy w czasie jej trwania. 5. Praca w dni robocze w godzinach pracy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia. 6. Wymiar godzin zatrudnienia: od lipca do 31 grudnia 2019 roku -240 godzin w 2020 roku - 480 godzin w 2021roku - 480 godzin do 31.05.2022 roku – 180 godzin Maksymalnie 40 godzin miesięcznie przy założeniu 1 godzina = 60 minut 7. Miejsce realizacji: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia przy ul. Kołłątaja 64 w Puławach. Lokal oraz otoczenie wolne od barier architektonicznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185890 Mon, 20 May 2019 11:29:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185890 <![CDATA[Opracowanie strategii wzorniczej rozumianej jako raport z przeprowadzonego audytu wzorniczego.]]> Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie strategii wzorniczej rozumianej jako raport z przeprowadzonego audytu wzorniczego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18448 Mon, 20 May 2019 10:44:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18448