Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi inne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sun, 15 Sep 2019 21:58:17 +0200 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/2019/POIR; Świadczenie usług obejmujących prace projektowe, konstruktorskie, dobór materiałów oraz podzespołów do budowy urządzenia, prace programistyczne, budowę oraz testy testy prototypu urządzenia medycznego stanowiącego kompilację metod terapeutycznych.]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dla przedsiębiorstwa CHDE POLSKA S.A., które to usługi będą obejmować prace projektowe, konstruktorskie, dobór materiałów oraz podzespołów do budowy urządzenia, prace programistyczne, a także budowę oraz testy prototypu urządzenia medycznego stanowiącego kompilację metod terapeutycznych. Zapytania odnośnie prowadzonego postępowania dotyczące przedmiotu zamówienia należy kierować mailowo do dnia 20 września 2019 do godziny 12.00 na adres biuro.rzeszów@chde.pl Wszystkie zapytania łącznie z wyjaśnieniami zostaną opublikowane na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ wraz z pełną treścią zapytania ofertowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206390 Sun, 15 Sep 2019 21:39:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206390 <![CDATA[usługi doradztwa]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy dla łącznie 60 Uczestników projektu pt.: „Czas na rozwój!”, nr WND-POWR.01.02.01-30-0123/18, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego), które obejmuje: 1/ Indywidualne poradnictwo zawodowe prowadzone przez doradcę zawodowego z wykorzystywaniem aplikacji on-line-Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych (WOPZ) wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla każdego Uczestnika, które obejmuje: analizę ścieżki kariery, informowanie o zawodach poszukiwanych na rynku pracy, diagnozę możliwości oraz predyspozycji zawodowych Uczestnika, rekomendacje dotyczące wsparcia oferowanego w ramach projektu (min. szkolenia, staże zawodowe). Zakup dostępu do aplikacji WOPZ stanowi koszt Zleceniobiorcy. Zajęcia w wymiarze 6 godzin na 1 Uczestnika w systemie: 3 dni x 2 godziny. Razem: 60 osób x 6 godzin – 360 godzin. 2/ Grupowe poradnictwo zawodowe prowadzone przez doradcę zawodowego lub psychologa, które obejmuje następujące zagadnienia: podnoszenie motywacji do podjęcia lub zmiany zatrudnienia, wzrost samooceny Uczestników, określenie mocnych i słabych stron, wzrost asertywności, komunikację interpersonalną, dobre i złe nawyki, pierwsze wrażenie, osobistą drogę rozwoju, rozwój umiejętności społecznych, nawiązanie relacji pracownik-pracodawca, umiejętności pracy w grupie, rozwój kompetencji interpersonalnych niezbędnych na rynku pracy. Zajęcia w wymiarze 24 godziny /1 grupa w systemie: 6 dni x 4 godziny (przewiduje się śr. 10 osób w grupie). Razem: 6 grup x 24 godziny /grupa – 144 godziny. Termin realizacji doradztwa indywidualnego i grupowego: - listopad – grudzień 2019 r. – I edycja (30 osób), - styczeń – luty 2020 r. – II edycja (30 osób). 3/ Indywidualne pośrednictwo pracy prowadzone przez pośrednika pracy, które obejmuje: pozyskanie odpowiednich ofert pracy dla Uczestników (min. 4 oferty na 1 osobę), przeanalizowanie wyników poradnictwa zawodowego i IPD, dopasowanie i udostępnienie ofert pracy Uczestnikom, udostępnienie zainteresowanym pracodawcom poszukującym pracowników danych Uczestników projektu (zgodnie z ustawą o przetwarzaniu danych o osobowych). Przewiduje się spotkania Uczestników z pośrednikami pracy śr. co 2-3 miesiące. Zajęcia w wymiarze 6 godzin na 1 Uczestnika w systemie: 3 dni x 2 godziny. Razem: 60 osób x 6 godzin – 360 godzin. Termin realizacji pośrednictwa pracy: - grudzień 2019 r. – lipiec 2020 r. – I edycja (30 osób), - luty – wrzesień 2020 r. – II edycja (30 osób). Efektem przeprowadzenia pośrednictwa pracy musi być osiągnięcia aktywizacji zawodowej dla co najmniej 60% grupy (praca przez okres co najmniej 3 miesięcy na min. 1/ 2 etatu lub umowę cywilnoprawną, przy czym wynagrodzenie miesięczne nie może być niższe od najniższej krajowej płacy). Uwaga: 1 godzina każdych ww. zajęć to 60 minut. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23417 Sun, 15 Sep 2019 19:07:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23417 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/RPWP/6.2/0105/2019/ZK]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług indywidualnego poradnictwa zawodowego wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD), grupowego poradnictwa zawodowego oraz indywidualnego pośrednictwa pracy dla 120 Uczestników projektu pt.: „Nowe perspektywy” o numerze RPWP.06.02.00-30-0105/18, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa – projekty konkursowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23413 Sun, 15 Sep 2019 18:12:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23413 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/B233/2019 - Przeprowadzenie interwencji terapeutycznej w zakresie chorób kręgosłupa]]> Przedmiot zamówienia stanowi przeprowadzenie: Zajęć terapeutycznych w zakresie gimnastyki korekcyjnej oraz innych form interwencji terapeutycznej w zakresie chorób kręgosłupa w postaci: zabiegów fizykalnych i/lub masaży i/lub kinezyterapii i/lub terapii manualnych i/lub technik specjalnych – w zależności od zaleceń lekarza/fizjoterapeuty i wyników badań - wraz ze wsparciem dodatkowym (wsparcie psychologa oraz transport – gdy będą wymagane), dla dzieci z klas 1-6 szkół podstawowych z terenu gminy Pruszków w województwie mazowieckim, wskazanych przez Zamawiającego, w ramach 50 grup szkoleniowych (liczących od 1 do 10 dzieci w grupie) i w łącznym wymiarze nieprzekraczającym 3600 godzin. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206384 Sun, 15 Sep 2019 16:09:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206384 <![CDATA[montaż i demontaż mebli targowych warszawa]]> Dotyczy: Transport zabudowy targowej z firmy zamawiającego na targi, montaż ekspozycji, po kilku dniach demontaż ekspozycji targowej, transport zabudowy z targów do firmy zamawiającego wg poniższej specyfikacji: 1. Wymiary stoiska 30m2 – stoisko narożne, podstawa 5m x 6m wysokość 2,5m 2. Wykładzina targowa – szybkiego montażu, wycięta i przygotowana do rozwinięcia, 3. Ściany i ekspozytory wykonane z płyty mdf, sklejki o raz wyklejone czarnymi i białymi płytami hipps (połysk),– wszystkie elementy mają oświetlenie ledowe. 4. Logotyp wycięty z folii i wyklejony 5. Elementy graficzne we wnękach ze szklanymi półkami ekspozycyjnymi (wydruk na folii – połysk) 6. Sztuczna roślina dekoracyjna – 2 sztuki 7. Oświetlenie ledowe. Ekspozytory mają zasilanie z akumulatorów żelowych 8. Załącznik nr 2 pokazuje projekt stoiska Do transportu będzie potrzebny samochód o przestrzeni ładunkowej wysokość 2,3 m, szerokość 2m, długość 4m. Montaż wszystkich elementów odbywa się za pomocą podstawowych narzędzi, takich jak wkrętarka akumulatorowa, klucze płaskie i nasadowe. Specyfikacja imprez targowych w których bierzemy udział i na których trzeba dokonać montażu i demontażu stoiska oraz transportu z siedziby zleceniodawcy i z powrotem Wszelkie koszty związane z wykonaniem usługi, takie jak paliwo, diety dla pracowników, noclegi, winietki oraz inne niewymienione, a konieczne do wykonania usługi ponosi wykonawca. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206378 Sun, 15 Sep 2019 10:51:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206378 <![CDATA[Opracowanie modelu inteligentnego budynku jednorodzinnego o wysokiej wydajności energetycznej]]> Opracowanie modelu inteligentnego budynku jednorodzinnego o wysokiej wydajności energetycznej z wykorzystaniem dopasowania istniejących technologii, które nie funkcjonują rynkowo w proponowanym zestawieniu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23412 Sat, 14 Sep 2019 23:20:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23412 <![CDATA[Opracowanie inteligentnego dyfuzora zapachów wraz z mieszankami]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie inteligentnego, sterowanego za pomocą aplikacji mobilnej dyfuzora zapachów wraz z mieszankami i możliwością indywidualnego dostosowania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23411 Sat, 14 Sep 2019 23:11:20 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23411 <![CDATA[Opracowanie platformy testowej dla produktów przemysłu motoryzacyjnego]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, przygotowanie i realizacja prototypu platformy badawczo rozwojowej do testowania, kalibracji, i wdrażania nowych rozwiązań w dziedzinie czujników akustycznych, czujników temperatur, czujników emisji spalin oraz nowoczesnych rozwiązań obniżających spalanie i emisję CO2 w sektorze motoryzacyjnym. Będzie to platforma działająca pod obciążeniem, odzwierciedlająca realne warunki pracy jednostki napędowej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23409 Sat, 14 Sep 2019 22:33:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23409 <![CDATA[Wybór jednostki naukowej dla celów opracowania i wykonania inteligentnej technologii do zarządzania grafikami rejestracji medycznej w oparciu o narzędzia Business Intelligence (BI).]]> W ramach Projektu, Zamawiający zleci wyłonionemu Wykonawcy wykonanie usługi polegającej na opracowaniu i wykonaniu usługi inteligentnej technologii do zarządzania grafikami rejestracji medycznej w oparciu o narzędzia Business Intelligence (BI). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23407 Sat, 14 Sep 2019 20:46:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23407 <![CDATA[Zapytanie ofertowe usługi informacyjno - promocyjne - szacowanie wartości zamówienia]]> Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usług informacyjno-promocyjnych w ramach których: 1. Wykona 3 tablice informacyjne związane z realizacją projektu. Tablica winna być wykonana zgodnie z wytycznymi i wzorami zawartymi na stronie https://wrpo.wielkopolskie.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r 2. Wykonawca wykona, dostarczy i zamontuje tablicę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Tablice zostaną zamontowane na dwóch słupkach mocujących przeznaczonych do umieszczenia w gruncie, według standardów obowiązujących dla znaków drogowych. Słupki mocujące stalowe – ocynkowane. 3. Wymogi dodatkowe: pełen kolor wydruku, odporny na działanie czynników zewnętrznych, folia matowa, znaki informacyjne czytelne i wyraźnie widoczne. 4. Minimalna powierzchnia tablic to 6m2 (3x2 m). Poszyciem tablicy powinna być blacha stalowa ocynkowana grubość minimum 1 mm. 5. Termin wykonania 30 dni roboczych od daty podpisania umowy. 6. Wykonawca przedstawi projekty tablic do akceptacji Zamawiającego na co najmniej 5 dni przed upływem terminu ich realizacji. 7. Dostarczone produkty muszą być nowe i kompletne. 8. Wykonawca dostarczy materiały i produkty na własny koszt do siedziby Zamawiającego (Urząd Miasta i Gminy Szamotuły; ul. Dworcowa 26; 64-500 Szamotuły). 9. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego. 10. Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 11. Wykonawca zobowiązany jest na każdym etapie realizacji zadania do przestrzegania zasad promowania projektu zamieszczonych pod adresem https://wrpo.wielkopolskie.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r 12. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Rewitalizacja centrum miasta wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia nowych funkcji: społecznych, gospodarczych, kulturalnych i rekreacyjnych, poprzez: modernizację rynku i parku Jana III Sobieskiego w Szamotułach” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206370 Sat, 14 Sep 2019 19:11:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206370 <![CDATA[Usługa koordynacji projektu pn. „Nowa perspektywa – stop wykluczeniu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Równowaga społeczna, Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.]]> Koordynacja działań wynikających z realizacji projektu pn. „Nowa perspektywa – stop wykluczeniu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Równowaga społeczna, Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23401 Sat, 14 Sep 2019 14:29:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23401 <![CDATA[film produktowy]]> 1. Dotyczy: film promocyjny produktowy w pokazujący najważniejsze produkty firmy SILENCIUM oraz unikalność wzornictwa. Film będzie obejmował również sesje zdjęciowe oraz przykładowe stylizacje. Realizacja w formie filmu kręconego kamerą z zagraniczną modelką. 2. Film musi zostać zrealizowany w Paryżu, ze względu na rodzaj biżuterii oraz musi obejmować kilka ujęć z plaży lub na skały z miejsca tropikalnego (np. Karaiby, Ibiza). W filmie musi wziąć udział zagraniczna modelka, profesjonalna z dużym doświadczeniem, najlepiej o urodzie hiszpańskiej wzrost około 170cm. Modelka wysportowana o długich naturalnych włosach, uśmiech naturalny oczy brązowe. Należy przesłać przynajmniej 3 propozycje modelek z dołączonym CV. 3. Będą również potrzebne ujęcia z drona. 4. Należy załączyć brief z pomysłem na sesję zdjęciową wykonaną przy okazji kręcenia filmu. Wymagany jest film oraz pełny materiał filmowy z sesji wraz z pełnymi prawami autorskimi. 5. Film produktowy ma obejmować również film z „backstage”. 6. W sesji musi być obecny fotograf, filmowiec, dyrektor artystyczny, modelka, makijażysta, fryzjer, stylista https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206362 Sat, 14 Sep 2019 13:22:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206362 <![CDATA[Wynajęcie powierzchni targowej - Międzynarodowe Targi PSI]]> Wynajęcie powierzchni targowej, bez zabudowy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206358 Sat, 14 Sep 2019 10:57:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206358 <![CDATA[Wynajęcie powierzchni targowej - Międzynarodowe Targi Fitness i Wellness FIBO 2020]]> Wynajęcie powierzchni targowej w celu prezentacji oferty https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206357 Sat, 14 Sep 2019 10:52:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206357 <![CDATA[Wynajęcie powierzchni targowej - Międzynarodowe Targi Remadays 2020]]> Wynajęcie powierzchni targowej, bez zabudowy na targach Remadays 2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206356 Sat, 14 Sep 2019 10:44:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206356 <![CDATA[Wynajęcie powierzchni targowej - Międzynarodowe Targi Remadays 2019]]> Wynajęcie powierzchni targowej - Międzynarodowe Targi Remadays 2019, 12 m2, bez zabudowy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206355 Sat, 14 Sep 2019 10:33:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206355 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019/POIR/SW]]> Zamówienie obejmuje wykonanie usługi doradczej z zakresu profesjonalnego procesu projektowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23390 Fri, 13 Sep 2019 23:22:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23390 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019/POIR/CC]]> Zamówienie obejmuje wykonanie 2 szt. usług doradczych z zakresu tzw. profesjonalnego procesu projektowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23387 Fri, 13 Sep 2019 23:11:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23387 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019/POIR/7A]]> Zamówienie obejmuje wykonanie 2 szt. usług doradczych z zakresu tzw. profesjonalnego procesu projektowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23382 Fri, 13 Sep 2019 22:59:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23382 <![CDATA[dostawa usługi organizacji udziału w targach]]> Przedmiotem zapytania jest ORGANIZACJA UDZIAŁU W MIEDZYNARODOWYCH TARGACH W TIRANIE, EDYCJA 2019 Względem przedmiotu oferty oczekuje się co najmniej następującego zakresu: - wynajęcie powierzchni wystawienniczej około 24 m2 - przygotowanie projektu i wykonanie zabudowy stoiska według dołączonej wizualizacji -transport eksponatów Zamawiającego z siedziby w Tomaszowie Mazowieckim woj. Łódzkie do miejsca imprezy wystawienniczej (łącznie około 400 kg, wielkość/liczebność ładunku do 2 europalet) - organizacja podróży 3 przedstawicieli Zamawiającego, tj. ich podróży, zakwaterowania w Kojowie w hotelu o standardzie minimum 3 gwiazdki oddalonym maksymalnie 10 km od miejsca imprezy targowej i ubezpieczenia - usługa tłumaczeń wraz z prawami autorskimi – dotyczy usługi jednego tłumacza podczas imprezy wystawienniczej oraz tłumaczenia 44 sztuki stron formatu A4, czcionka Century Gothic, rozmiar max 15, odstęp 1,5 - przygotowanie projektu i produkcja indywidualnych materiałów promocyjnych: katalogi 500 szt., torby promocyjne 2000 szt., długopisy 500 szt., pendrive 16 Gb 200 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206339 Fri, 13 Sep 2019 20:58:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206339 <![CDATA[Wykonanie nagrań lektorskich w języku polskim w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do informatyki (950 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6034/18-00]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nagrań lektorskich w języku polskim w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do informatyki (950 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6034/18-00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206336 Fri, 13 Sep 2019 20:56:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206336 <![CDATA[dostawa usługi organizacji udziału w targach]]> Przedmiotem zapytania jest ORGANIZACJA UDZIAŁU W MIEDZYNARODOWYCH TARGACH ELECTRO INSTALL 2019 W KIJOWIE, EDYCJA 2019 Względem przedmiotu oferty oczekuje się co najmniej następującego zakresu: - wynajęcie powierzchni wystawienniczej około 24 m2 - przygotowanie projektu i wykonanie zabudowy stoiska -transport eksponatów Zamawiającego z siedziby w Tomaszowie Mazowieckim woj. Łódzkie do miejsca imprezy wystawienniczej (łącznie około 400 kg, wielkość/liczebność ładunku do 2 europalet) - organizacja podróży 3 przedstawicieli Zamawiającego, tj. ich podróży, zakwaterowania w Kojowie w hotelu o standardzie minimum 3 gwiazdki oddalonym maksymalnie 10 km od miejsca imprezy targowej i ubezpieczenia - usługa tłumaczeń wraz z prawami autorskimi – dotyczy usługi jednego tłumacza podczas imprezy wystawienniczej oraz tłumaczenia 44 sztuki stron formatu A4, czcionka Century Gothic, rozmiar max 15, odstęp 1,5 - przygotowanie projektu i produkcja indywidualnych materiałów promocyjnych: katalogi 500 szt., torby promocyjne 2000 szt., długopisy 500 szt., pendrive 16 Gb 200 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206337 Fri, 13 Sep 2019 20:41:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206337 <![CDATA[Wybór jednostki naukowej do opracowania receptur 2 nowych produktów kosmetycznych wraz z wykonaniem kompletu badań niezbędnych do sporządzenia raportów bezpieczeństwa produktów oraz rejestracją w bazie CPNP]]> 1. W ramach realizowanego Projektu, Zamawiający zleci wyłonionemu Wykonawcy wykonanie usługi polegającej na opracowaniu receptur 2 nowych produktów kosmetycznych wraz z wykonaniem kompletu badań niezbędnych do sporządzenia raportów bezpieczeństwa produktów oraz rejestracją w bazie CPNP. Produkty mają charakteryzować się innowacyjną formą dostarczania substancji czynnych, składniki aktywne muszą wykazywać się niskim potencjałem drażniącym dla delikatnej skóry dzieci, substancje powierzchniowo czynne muszą być łagodne i skuteczne w usuwaniu zanieczyszczeń skóry główy i włosów, substancje kondycjonujące umożliwiać łatwe rozczesywanie delikatnych dziecięcych włosów. 2. Opracowane produkty będą mieć właściwości oczyszczające i ochronne dla delikatnej dzieciecej skóry głowy. Dodatanią właściwością będzie biozgodność zawartych składników nowej formulacji i neutralne pH. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23375 Fri, 13 Sep 2019 20:22:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23375 <![CDATA[Wybór jednostki naukowej do opracowania technologii sprzężonego ze sobą modułu systemu magazynowo-produkcyjnego oraz aplikacji mobilnej]]> 1. W ramach realizowanego Projektu, Zamawiający zleci wyłonionemu Wykonawcy wykonanie sprzężonego ze sobą modułu systemu magazynowo-produkcyjnego oraz aplikacji mobilnej. Ma to pozwolić z jednej strony na zastosowanie tagów NFC w procesie logistycznym produktów gotowych, a z drugiej na obsługę zamówień hurtowych wraz ze zwrotami i reklamacjami. Uzyskane dane posłużą do przewidywania niepełnowartościowych pozycji zestawień materiałowych na podstawie algorytmu uczenia maszynowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23374 Fri, 13 Sep 2019 19:43:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23374 <![CDATA[Wykonanie nagrań lektorskich w języku polskim w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do chemii (950 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6045/18-00]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nagrań lektorskich w języku polskim w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do chemii (950 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6045/18-00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206331 Fri, 13 Sep 2019 19:26:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206331 <![CDATA[Usługa świadczenia usług zdrowotnych]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia usług zdrowotnych dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM) w Wyszkowie przy ul. Pułtuskiej 27 (usługi lekarskie, pielęgniarskie, fizjoterapeutów, opiekunek medycznych, terapeutów zajęciowych, psychologów/psychoterapeutów, logopedy/afazjologa, dietetyka). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206327 Fri, 13 Sep 2019 19:17:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206327 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2019/TOUCH POINT na produkcję materiałów reklamowych w związku z realizacją projektu pn. „Wzrost wolumenu eksportu firmy Touch Point Sp. z o.o. oraz rozpoznawalności marki na arenie międzynarodowej”]]> Przedmiotem zamówienia jest : Druk katalogów promocyjnych: Format: A4 w pionie Objętość: 122 str. Środków + 4 strony okładki Surowiec: środki kreda mat 170, okładka kreda mat 350 Uszlachetnienie: Folia mat 1+0, lakier UV 1+0. Katalog: oprawa PUR Nakład: 2000 sztuk lub 2500 sztuk lub 3000 sztuk Zamawiający dostarczy projekt, treści oraz zdjęcia do katalogu. Katalog będzie oznaczony logotypami unijnymi, których wzory również zostaną przekazane Wykonawcy. Zamawiający z zależności od atrakcyjności ceny wybierze jeden z wariantów liczbowych (2000/2500/3000 szt.) Kody CPV: 22000000-0 - Druki i produkty podobne 22462000-6 – Materiały reklamowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206329 Fri, 13 Sep 2019 18:50:09 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206329 <![CDATA[Wykonanie usługi badawczej polegającej na opracowaniu ulepszonego produktu w postaci systemu oświetlenia lotniskowego PAPI (wzrokowe wskaźniki ścieżki podejścia)]]> Wykonanie usługi badawczej polegającej na opracowaniu ulepszonego produktu w postaci systemu oświetlenia lotniskowego PAPI (wzrokowe wskaźniki ścieżki podejścia). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23366 Fri, 13 Sep 2019 16:41:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23366 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ UDZIAŁU WORLD ACOUSTIC GROUP S.A. W CHARAKTERZE WYSTAWCY W TARGACH BYGG REIS DEG LILLESTROM (OSLO), NORWEGIA, 2019 ORAZ MISJA GOSPODARCZA W NORWEGII [trzy części zamówienia] OZNACZENIE SPRAWY 1/2019/333/WAG]]> Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie usługi w zakresie udziału World Acoustic Group S.A. w charakterze wystawcy w targach BYGG REIS DEG LILLESTROM (Oslo), Norwegia 2019 odbywających się w Norges Varemesse, Messeveien 8, 2004 Lillestrøm, Norwegia w terminie od 16 do 19.10.2019 r. oraz w zakresie udziału w Misji Gospodarczej w Norwegii w terminie od 20 do 21.10.2019 r. [trzy części zamówienia]. Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_1_2019_333_Wag targi Norwegia.pdf" https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206301 Fri, 13 Sep 2019 16:33:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206301 <![CDATA[Świadczenie tłumaczeń ustnych konsekutywnych podczas wizyty studyjnej w mieście Stoke-on-Trent dla uczestników projektu „Smart Europe Experience”]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie tłumaczeń ustnych konsekutywnych podczas wizyty studyjnej w Wielkiej Brytanii dla uczestników projektu pn. „Smart Europe Experience” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej IV – Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206304 Fri, 13 Sep 2019 16:27:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206304 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/Z7/A4.0/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i przeprowadzenie rozwojowego audytu pracowniczego (zwanego dalej Audytem), dla kadry kierowniczej i sukcesorów Uczelni (zwanych dalej Uczestnikami Audytu) o liczebności w przedziale od 40 do 45 osób. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206293 Fri, 13 Sep 2019 16:05:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206293 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/BLDG_Venture/1.1.1/2019 z dnia: 13.09.2019 r. na zakup usług eksperckich polegających na wykonaniu ocen innowacyjności projektów]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawców prac zleconych umożliwiających efektywną realizację zadań w ramach projektu . Platformy Startowe „Start-in Podkarpackie”, Poddziałanie 1.1.1 „Platformy startowe dla nowych pomysłów”, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, 2014-2020, nr Umowy UDA.POPW.01.01.01 - 18 - 0001/18-00, w którym BLDG Venture sp. z o.o. jest partnerem. Liderem projektu jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Realizacja prac zleconych przez Wykonawców obejmować będzie w sumie wykonanie około 280 indywidualnych ocen projektów pod kątem ich innowacyjności, zgodnie z formularzem oceny dostępnym na stronie https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/58/4_karta-oceny-ekperta-ds.-innowacyjnoci.pdf Planuje się zlecenie do wykonywania tych usług ekspertów z zakresu budownictwa i IT. Liczba zleconych do wykonania ocen zależy od liczby złożonych wniosków w ramach projektu pn. ,,Start-in Podkarpackie”. Zamawiający podpisze umowę ramową z 8 ekspertami z zakresu budownictwa lub IT, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów, jednak umowa ta nie będzie gwarantować, że dany ekspert otrzyma wnioski do oceny. Zamawiający dokona losowania wniosków pomiędzy Wykonawców. Zamawiający na etapie przydziału wniosków wysyłać będzie każdorazowo do Wykonawcy prośbę o podpisanie deklaracji odnośnie jego bezstronności i poufności w zakresie zaproponowanych do oceny wniosków. Zamawiający przekazywać będzie Wykonawcy wnioski do oceny, Wykonawca będzie zobowiązany do oceny tych wniosków w ciągu max. 7 dni kalendarzowych od ich przekazania. Specyfikacja przedmiotu zamówienia: Usługi świadczone przez ekspertów ds. innowacyjności realizowane będą w Krakowie, ul Zabłocie 43a (indywidualna ocena wniosków pod kątem ich innowacyjności). Planuje się konieczność indywidualnej oceny ok 280 wniosków (w sumie, przez wszystkich ekspertów), czas trwania 1 oceny to ok 9 godz. (w sumie 2.520 godz.). Ocena będzie organizowana w okresie do 28 luty 2021 r. Planuje się zatrudnienie do wykonywania tych usług ekspertów z zakresu budownictwa i IT. Ekspert jest zobowiązany do wypełnienia i podpisania formularza oceny dla każdego projektu ocenianego indywidualnie (formularz: https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/58/4_karta-oceny-ekperta-ds.-innowacyjnoci.pdf). Na każdym etapie realizacji zamówienia Wykonawcy będą współpracować z Zamawiającym oraz odnosić się do jego zaleceń i sugestii. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206292 Fri, 13 Sep 2019 15:56:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206292 <![CDATA[Wykonanie nagrań lektorskich w języku polskim w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Wiedza o społeczeństwie dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6038/18-00]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nagrań lektorskich w języku polskim w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Wiedza o społeczeństwie dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6038/18-00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206281 Fri, 13 Sep 2019 15:44:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206281 <![CDATA[Prowadzenie grupy wsparcia dla uczestników/uczestniczek projektu pt.: " SATURN - Czeladzka Planeta Rozwoju"]]> Psycholog/psycholożka (1 osoba) do prowadzenia grupy wsparcia dla uczestników/uczestniczek projektu pt.: "SATURN - Czeladzka Planeta Rozwoju". Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie spotkań grupy wsparcia dla uczestników/uczestniczek projektu w formie warsztatowej z uwzględnieniem działań na rzecz wzmocnienia czynników ochronnych rodziny. Celem spotkań jest pogłębienie zdobytej wiedzy podczas treningu kompetencji rodzicielskich w zakresie prawidłowego pełnienia ról rodzicielskich z terenu miasta Czeladzi. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206277 Fri, 13 Sep 2019 15:27:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206277 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/RPO/9.2/PRSUA2/Z/FR]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi w zakresie przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym osób leżących, osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, zamieszkujących na terenach powiatów kłodzkiego, ząbkowickiego, wałbrzyskiego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206276 Fri, 13 Sep 2019 15:21:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206276 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/ŚLĄSKIE/2019DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI WSPARCIA (ASEKURACJI) UCZESTNIKÓW/CZEK PRZEZ KADRĘ]]> ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/ŚLĄSKIE/2019 DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI WSPARCIA (ASEKURACJI) UCZESTNIKÓW/CZEK PRZEZ KADRĘ podczas Warsztatu Aktywizacji Społecznej w ramach projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” , w ramach Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym– konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206271 Fri, 13 Sep 2019 14:59:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206271 <![CDATA[Wykonanie nagrań lektorskich w języku polskim w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Język Polski, dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6044/18-00]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nagrań lektorskich w języku polskim w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Język Polski, dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6044/18-00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206261 Fri, 13 Sep 2019 14:54:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206261 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/ŚLĄSKIE/2019 DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO]]> ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/ŚLĄSKIE/2019 DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO podczas Warsztatu Aktywizacji Społecznej w ramach projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” , w ramach Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym– konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.) – dalej „Pzp”. Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie i zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 (pkt 6.5.). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206268 Fri, 13 Sep 2019 14:50:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206268 <![CDATA[Usługi rzecznika patentowego]]> Przedmiotem zamówienia są usługi kancelarii rzecznika patentowego związane z przeprowadzeniem prac związanych z przygotowaniem i dokonaniem zgłoszenia międzynarodowego w trybie PCT dotyczącego kompozycji roślinnej hamującej łaknienie w oparciu o wcześniejsze polskie zgłoszenie dające pierwszeństwo (14 stron, 17 zastrzeżeń) wraz z wniesieniem stosownych opłat urzędowych z uwzględnieniem konieczności jego dostosowania do wymogów PCT a następnie wejścia zgłoszeniem międzynarodowym w fazy krajowe i regionalne przed wybranymi urzędami, w tym Japońskim Urzędem Patentowym, Amerykańskim Urzędem Patentów i Znaków Towarowych oraz Europejskim Urzędem Patentowym https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23296 Fri, 13 Sep 2019 14:35:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23296