Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi inne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 20 Mar 2019 11:58:56 +0100 <![CDATA[ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA WYKONANIE I DOSTAWĘ UPOMINKÓW Z LOGOTYPAMI – ODBLASKOWYCH OPASEK SAMOZACISKOWYCH NA RĘKĘ]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa upominków z logotypami – odblaskowych opasek samozaciskowych na rękę dla uczestników imprezy „Olza – rzeka, która łączy” - rajd rowerowy w dniu 13 kwietnia 2019 r.: - ilość:100 sztuk; - opaska o wymiarach 300 x 30 x 3 mm; - kolor opaski: pomarańczowy; - materiał: PVC; - nadruk: czarno-biały (loga na białym tle) nadruk o wymiarach 100x10mm - logotypy do nadruku zostaną dostarczone przez Zamawiającego drogą mailową; - przy opracowaniu projektu należy stosować zasady określone w załączniku nr 24 do Podręcznika Beneficjenta Dofinansowania Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska „Zasady stosowania logotypów” wersja 5 - link: http://pl.cz-pl.eu/jestem-beneficjentem-realizuj-projekt/podrcznik-beneficjenta-dofinansowania https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16185 Wed, 20 Mar 2019 11:14:20 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16185 <![CDATA[Bilety lotnicze]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów lotniczych: Część 1) dla 1 osoby dorosłej na trasie Kraków - Budapeszt w dniu 05.05.2019 oraz Budapeszt - Kraków w dniu 08.05.2019, Część 2) dla 1 osoby dorosłej na trasie Kraków - Szanghaj (port lotniczy PUDONG) w dniu 16.06.2019 oraz Szanghaj (port lotniczy PUDONG) - Kraków w dniu 22-23.06.2019. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174461 Wed, 20 Mar 2019 10:56:20 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174461 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/03/2019/CWD]]> Przedmiot zamówienia obejmuje usługę najmu płyty poślizgowej i/lub symulatora nauki jazdy w celu przeprowadzenia zajęć praktycznych jazdy w warunkach specjalnych w ramach Kwalifikacji Wstępnej przyspieszonej na przewóz rzeczy dla 150 Uczestników/Uczestniczek Projektu „(C)zas wyruszyć w drogę” realizowanego na terenie województwa łódzkiego w wymiarze (2godz./1UP.) Łączna ilość zajęć praktycznych: 300 godz. zegarowych, w okresie od dnia podpisania umowy do 31.03.2020 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174440 Wed, 20 Mar 2019 09:49:02 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174440 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE z klauzulą zastrzeżoną art. 22, ust.2 ustawy PZP na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania na terenie powiatu krośnieńskiego]]> Przedmiotem zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności jest wyłonienie Wykonawcy usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych. Minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki: 30 %. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w okresie od 03.2019 r. do 06.2021 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174437 Wed, 20 Mar 2019 09:38:20 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174437 <![CDATA[Zapewnienie usługi transportowej: Część I: dla nie więcej niż 15 uczestników świetlicy środowiskowej prowadzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osjakowie na trasie od miejsca świadczenia usługi w Osjakowie do miejsca zamieszkania uczestników, tj. w miejscowościach należących terytorialnie do Gminy Osjaków; Część II: dla nie więcej niż 30 osób, uczestników Klubu Seniora prowadzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osjakowie w wybrane dni w miesiącu w zakresie usług realizowanych poza siedzibą Klubu Seniora.]]> 1. Usługa obejmuje: 1) Część I: Transport nie więcej niż 15 uczestników świetlicy środowiskowej prowadzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osjakowie, w okresie od 01.04.2019 roku do 21.12.2020 roku z miejsca świadczenia usługi w miejscowości Osjaków do miejsca zamieszkania uczestników w miejscowościach terytorialnie należących do Gminy Osjaków. Transport będzie prowadzony w dni robocze od poniedziałku do piątku, które są jednocześnie dniami prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach prowadzonych przez Gminę Osjaków, w godzinach od 16.00 do 18.00. W trakcie świadczenia usługi transportowej, tj. od momentu wejścia uczestnika do pojazdu do momentu dowiezienia uczestnika do miejsca zamieszkania, zgodnie z harmonogramem, opiekę nad uczestnikami świetlicy zapewnia Zamawiający. Harmonogram świadczenia usługi transportowej będzie przekazywany Wykonawcy w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc świadczonej usługi. Pierwszy harmonogram będzie stanowił załącznik do umowy z Wykonawcą. O wszelkich zmianach, związanych z ilością osób, które będą korzystać z usługi transportowej lub o zmianie trasy świadczonej usługi, wychowawca w świetlicy będzie informował Wykonawcę telefonicznie, w dniu świadczenia usługi do godziny 15.00. 2) Część II: Transport, nie więcej niż 30 uczestników Klubu Seniora, prowadzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osjakowie z miejsca świadczenia usługi w Osjakowie do miejsca organizacji zajęć poza siedzibą Klubu, na terenie województwa łódzkiego w okresie od 01.04.2019 roku do 21.12.2020 roku. Zajęcia będą prowadzone nie więcej niż do 4 raz w miesiącu. O terminie wykonania usługi oraz liczbie uczestników Wykonawca będzie informowany drogą e-mail na co najmniej 5 dni przed terminem wykonania usługi. 3) Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wśród uczestników projektu mogą znajdować się osoby niesamodzielne, w tym osoby z niepełno sprawnościami ruchowymi. 4) Wykonawca zapewni osobom korzystającym z usługi transportowej, będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, ubezpieczenie od NNW na kwotę nie niższą niż 3000 Euro od osoby. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16176 Wed, 20 Mar 2019 09:32:53 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16176 <![CDATA[Specjalista z zakresu projektowania maszyn i transformatorów]]> Zamawiający zatrudni specjalistę z zakresu z zakresu projektowania maszyn i transformatorów Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt.: „Wysokosprawny wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowymi SiC oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych” nr POIR.01.02.00-00-0193/16-00 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174428 Wed, 20 Mar 2019 09:07:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174428 <![CDATA[Sąsiedzkie usługi opiekuńcze]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: świadczenie sąsiedzkich usług opiekuńczych (dalej: usługi) osobom niesamodzielnym w ramach projektu. Sąsiedzkie usługi opiekuńcze to rozwiązanie, dzięki któremu osoby niesamodzielne mogą korzystać z pomocy świadczonej przez osoby blisko zamieszkujące. Usługi sąsiedzkie obejmują wspieranie osoby niesamodzielnej i pomoc w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych, w szczególności: a) pomoc w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów; b) pomoc w przygotowywaniu i podawaniu posiłków; c) pomoc w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym; d) pomoc w praniu odzieży i bielizny; e) pomoc w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym kontaktowanie się w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą, towarzyszenie na spacerach; f) informowanie rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych; g) odwiedziny w szpitalu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174425 Wed, 20 Mar 2019 08:34:33 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174425 <![CDATA[Realizacja usługi – montaż i instalacja szaf sterowniczych w linii pilotażowej]]> Realizacja usługi – montaż i instalacja szaf sterowniczych w linii pilotażowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174415 Tue, 19 Mar 2019 23:45:03 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174415 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 06/03/2019 Kompleksowa organizacja misji gospodarczej do Indii dla członka KGOiR]]> Kompleksowa organizacja udziału członka Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu w misji gospodarczej, polegająca m.in. na: – organizacji spotkań gospodarczych – zapewnieniu noclegów – zagwarantowaniu ubezpieczenia, – zapewnieniu transferów uczestników – organizacji i rozliczeniu podróży służbowych, – nadzór techniczny i logistyczny nad wyjazdem – przygotowanie raportu i dokumentacji zdjęciowej z wyjazdu, oraz przekazanie jej Zamawiającemu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174411 Tue, 19 Mar 2019 23:43:29 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174411 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/ŚCZP/2019 z 19 marca 2019r. dotyczące zatrudnienia kadry specjalistycznej w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego w Chełmie]]> 3.2.1. Przedmiotem zamówienia są usługi, które zostały podzielone na 4 zadania (zadanie nr 1, 2, 3, 4) OPISANE SZCZEGÓŁOWO W TREŚCI ZAŁĄCZNIKA. Stanowiska: ZADANIE NR 1: Działania profilaktyczno-edukacyjne: 1. Psycholog 2. Wykładowca - psycholog ZADANIE NR 2: Poradnia Zdrowia Psychicznego (PZP): 1. Psychiatra 2. Pielęgniarka lub ratownik medyczny. ZADANIE NR 3: Zespół Leczenia Środowiskowego (ZLŚ): 1. Psychiatra 2. Psycholog 3. Pielęgniarka lub ratownik medyczny. ZADANIE NR 4: Mieszkanie Chronione (MC) 1. Psychiatra 2. Psychoterapeuta https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174412 Tue, 19 Mar 2019 23:31:55 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174412 <![CDATA[Wykładanie pniaków w celu zapewnienia kryjówek gniewoszom - 40 stanowisk]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zbudowaniu 40 kryjówek dla gniewoszy plamistych na wybranych stanowiskach na terenie Puszczy Solskiej. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarto w Zapytaniu ofertowym dołączonym do niniejszego ogłoszenia. Dokumentacja postępowania dostępna jest również na stronie Zamawiającego www.lto.org.pl w zakładce "o Nas" podzakładka "Zamówienia" https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174404 Tue, 19 Mar 2019 22:01:56 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174404 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 30 000 euro netto (bez podatku VAT) : Opracowanie 9 scenariuszy tworzących program kształcenia dla uczniów klas siódmych szkoły podstawowej w ramach projektu pn.: "Kalejdoskop Matematyczny", (umowa nr POWR.03.01.00-00-T044/18), realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.]]> Opracowanie 9 scenariuszy tworzących program kształcenia dla uczniów klas siódmych szkoły podstawowej w ramach projektu pn.: "Kalejdoskop Matematyczny". Szczegóły związane z tematyką zajęć zostały umieszczone w załączniku Zapytanie ofertowe o programy kształcenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174405 Tue, 19 Mar 2019 21:20:16 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174405 <![CDATA[„OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA PROCESEM OBSŁUGI PRAWNEJ”, znak postępowania: 19/03/2019/ZESPOŁY]]> Propozycja wartości dla JST lub/ i spółki gminnej (ang. „value proposition”) Wprowadzenie nowoczesnych metodyk procesowych funkcjonowania kancelarii prawnej pozwolajacych na zaoferowanie klientom końcowym obsługi w modelu Law as a Service (LaaS). Model ten cechować się będzie niespotykaną dotąd na rynku polityką rozliczeń z klientem końcowym w z zależności od uzyskanego efektu (ang. „service delivery”), a kompleksowy system produktów pokrewnych pozwoli na zaspokojenie potrzeb wynikających z praktycznej implementacji wytworzonego rozwiązania prawnego (np. egzekucji umowy handlowej). W/w model funkcjonowania umożliwi również działanie w skali globalnej (ang. „global first”). W ramach Projektu ma powstać MVP – produkt spełniający pewien minimalny zakres funkcjonalności (ang. MVP, Minimum Viable Product). Zakres ten ustala się następująco: 1. Opracowana zostanie innowacja procesowa modelu funkcjonowania nowoczesnej (zwinnej) kancelarii prawnej polegająca będzie na: • wdrożeniu ram zarządzania projektami opartych o metodologie Agile (takich jak Scrum czy Kanban). • wdrożeniu nowoczesnego (ułatwiającego iteracyjność wprowadzania zmian i transparentność) modelu obiegu dokumentów stanowiących podstawowy produkt finalny dla klienta końcowego. • wdrożeniu nowoczesnej struktury kadrowej (umożliwiającej stałą konsultacje zewnętrznych ekspertów w elastycznym modelu zatrudnienia). • wdrożeniu nowoczesnych standardów komunikacji elektronicznej. 2. Wypracowanie modeli i procesów (w tym analizy i przetestowania wybranych narzędzi informatycznych). 3. Stworzenie schematu operacyjnego spółki gminnej, który zostanie przetestowany w warunkach rzeczywistego otoczenia rynkowego (ang. „proof of principle”). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16171 Tue, 19 Mar 2019 20:28:24 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16171 <![CDATA[Usługi w projekcie "Uwolnij się od wykluczenia" - DP]]> 1. Przeprowadzenie usług poradnictwa psychologicznego dla 40 uczestników Centrum Integracji Społecznej w projekcie: „Uwolnij się od wykluczenia” o nr RPLD.09.01.02 10 0025/18-00 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174400 Tue, 19 Mar 2019 19:39:50 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174400 <![CDATA[ZO_2/EDU/DZ/2019]]> Przedmiotem zapytania ofertowego nr ZO_2/EDU/DZ/2019 jest przeprowadzenie diagnozy uczestników projektu przez psychologa (identyfikacja potrzeb i opracowanie IPD) w ramach projektu „Dobry zawód” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174396 Tue, 19 Mar 2019 18:46:58 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174396 <![CDATA[Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla studentów Akademii WSB – Techniki plastrowania dynamicznego metodą kinesiotaping, Elementy treningu funkcjonalnego w rehabilitacji i sporcie, komunikacja z pacjentem]]> Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie następujących szkoleń: Zadanie nr 1 - Techniki plastrowania dynamicznego metodą kinesiotaping, Zadanie nr 2 - Elementy treningu funkcjonalnego w rehabilitacji i sporcie, Zadanie nr 3 – Komunikacja z pacjentem podnoszących wiedzę i kompetencje studentów Akademii WSB, w ramach projektu pt.: „Excellence in Education – Kompleksowy Program Rozwoju Akademii WSB”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174282 Tue, 19 Mar 2019 18:35:45 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174282 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 20/CWR/2019 szkoła dla rodziców]]> W ramach realizacji projektu „Centrum Wsparcia Rodzin”, realizowanego na podstawie umowy nr 39/RPLU.11.02.00-06-0061/17-00 przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „BONA FIDES”, zamawiający planuje zawrzeć umowę z 6 trenerami, odpowiedzialnymi za przeprowadzenie wsparcia bezpośredniego w formie grupowego poradnictwa specjalistycznego z zakresu „Szkoła dla rodziców” w wymiarze 40 godz./grupa (10 spotkań x 4 godz.) w 5 grupach szkoleniowych (3 grupy w Lublinie, 1 w Zamościu, 1 w Parczewie) dla maksymalnie 60 uczestników projektu Centrum Wsparcia Rodzin. Wsparcie obejmuje przeprowadzenie szkolenia w formie interaktywnej, angażującej uczestników w zakresie: wspierania rodziców w efektywnym radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi, nauka umiejętności i porozumiewania się, dialogu i kształtowania więzi, refleksja nad własną postawami wychowawczymi oraz wymiana doświadczeń pozwalająca osiągnąć relację z dziećmi stanowiącą źródło zadowolenia i poczucia bliskości. Szkolenie będzie prowadzone przez dwóch trenerów jednocześnie. Miejsce realizacji zamówienia: Lublin, Parczew, Zamość. Miejsca spotkań z uczestnikami projektu zostaną dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników/czek projektu. W celu zapewnienia równego dostępu zostaną udostępnione sale/pomieszczenia umożliwiające udział osobom niepełnosprawnym. Sale zapewnia Zamawiający. Szczegóły znajdują się w Opisie Przedmiotu Zamówienia https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174393 Tue, 19 Mar 2019 17:55:24 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174393 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 21/CWR/2019 Terapia rodzin /par]]> W ramach realizacji projektu „Centrum Wsparcia Rodzin”, realizowanego na podstawie umowy nr 39/RPLU.11.02.00-06-0061/17-00 przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „BONA FIDES”, zamawiający planuje zawrzeć umowę 6 terapeutami rodzin/par, odpowiedzialnymi za przeprowadzenie w zakresie poradnictwa terapii rodzin/par w ramach oddziaływań samorozwojowych dla rodzin. Terapia będzie prowadzona przez 2 terapeutów równocześnie. Miejsce realizacji: Lublin, Zamość, Parczew, Potok Wielki, Modliborzyce Miejsca spotkań z uczestnikami projektu zostaną dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników/czek projektu. W celu zapewnienia równego dostępu zostaną udostępnione sale umożliwiające udział osobom niepełnosprawnym. Sale zapewnia Zamawiający. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174388 Tue, 19 Mar 2019 17:44:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174388 <![CDATA[Zatrudnienie koordynatora terenowego do realizacji projektu Czynna ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej]]> Przedmiotem zamówienia jest: Koordynacja prac w terenie na obszarze realizacji ww. projektu w latach 2019 -2021 w łącznym wymiarze nie więcej niż 225 dni, tj. 1 800 roboczogodzin ze zbliżonym podziałem liczby godzin do przepracowania w poszczególnych trzech sezonach. Obszar realizacji projektu znajduje się na styku trzech województw, tj. woj. mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Do obowiązków Wykonawcy w ramach ww. działań należeć będzie: 1. Wybór miejsc do realizacji szczegółowych działań po konsultacjach z doradcą naukowym oraz wskazywanie Wykonawcom miejsc do wyłonionych do realizacji poszczególnych działań. 2. Prowadzenie uzgodnień z właścicielami gruntów i uzyskanie od nich zgód na piśmie na realizację działań projektowych. 3. Współpraca oraz nadzór nad pracą wykonawców i odbiór prac w terenie. 4. Kontrola realizacji prac wykonawców wraz z weryfikacją raportów/dokumentacji porealizacyjnej. 5. Przygotowanie dokumentów – sprawozdań z realizacji i efektów zadań. 6. Pozyskiwanie wolontariuszy pilnujących stanowisk lęgowych kraski oraz bieżąca współpraca z nimi, w tym podpisanie umów z wolontariuszami i przygotowanie raportów ze współpracy z wolontariuszami. 7. Reagowanie na działania nieprzewidziane i przekazywanie informacji doradcy naukowemu i koordynatorowi projektu. 8. Prowadzenia bieżących konsultacji z doradcą naukowym projektu oraz koordynatorem projektu. 9. Zachowanie poufności nt. lokalizacji miejsc lęgowych krasek w czasie trwania projektu oraz po jego zakończeniu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174379 Tue, 19 Mar 2019 17:30:18 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174379 <![CDATA[Realizacja usług świadczonych przez fizjoterapeutę / rehabilitanta w Dziennym Domu Pomocy]]> Zamówienie dotyczy wyboru wykonawcy, którego zadaniem będzie zapewnienie realizacji usług świadczonych przez fizjoterapeutę / rehabilitanta. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174382 Tue, 19 Mar 2019 17:23:22 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174382 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19/CWR/2019 PSYCHOLOG DIAGNOZA]]> W ramach realizacji projektu „Centrum Wsparcia Rodzin”, realizowanego na podstawie umowy nr 39/RPLU.11.02.00-06-0061/17-00 przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „BONA FIDES”, zamawiający planuje zawrzeć umowę z 2 psychologami, odpowiedzialnymi za diagnozę potrzeb uczestników projektu na etapie rekrutacji. Diagnoza będzie odbywała się w następujący sposób: Etap 1: Para psychologów (2 osoby) przeprowadza spotkania z rodzinami w wymiarze 3 godziny zegarowe / rodzina. Etap 2: Para psychologów (2 osoby) przeprowadza spotkania z każdym z członków rodziny w wymiarze 1 godzina zegarowa / osoba. Planowanych do wsparcia jest ok. 120 rodzin, nie więcej jednak niż 360 osób, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczebności osób oraz wymiany osób. Liczba godzin uzależniona będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego i dyspozycyjności oferenta. Zamawiający przewiduje zlecenie max.40 godz. diagnozy/1 zleceniobiorca. Miejsce realizacji zamówienia: Lublin, Parczew, Zamość, Modliborzyce (powiat janowski) i Potok Wielki (powiat janowski). Miejsca spotkań z uczestnikami projektu zostaną dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników/czek projektu. W celu zapewnienia równego dostępu zostaną udostępnione sale umożliwiające udział osobom niepełnosprawnym. Sale zapewnia Zamawiający. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174381 Tue, 19 Mar 2019 17:22:07 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174381 <![CDATA[Organizacja wydarzeń korporacyjnych]]> 1. Przedmiotem Zamówienia jest organizacja wydarzeń korporacyjnych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174380 Tue, 19 Mar 2019 17:08:39 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174380 <![CDATA[Zapewnienie sal na potrzeby realizacji szkoleń w obszarze kompetencji cyfrowych]]> Zamówienie publiczne realizowane będzie w ramach projektu pt. „ENTER – kompetencje cyfrowe dla każdego” Realizacja projektu planowana jest na okres od 2019-04-01 do 2021-10-31 z możliwością przedłużenia terminu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym) Przedmiotem zamówienia jest wynajem sal na potrzeby realizacji szkoleń w obszarze kompetencji cyfrowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174373 Tue, 19 Mar 2019 16:47:07 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174373 <![CDATA[Usługa poradnictwa specjalistycznego w zakresie dietetyki]]> Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie poradnictwa specjalistycznego w zakresie dietetyki dla łącznie 72 uczestników projektu Strefa Aktywności w okresie 04.2019 r – 05.2021 r. (średnio 24 osoby/rok realizacji projektu). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174371 Tue, 19 Mar 2019 16:45:43 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174371 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na wykonywanie świadczeń pielęgniarskich dla niesamodzielnych osób starszych w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej]]> W związku z realizacją projektu „Program usług zdrowotnych i społecznych świadczonych w społeczności lokalnej 7 gmin powiatu wągrowieckiego dla niesamodzielnych osób starszych”, objętego wnioskiem o dofinansowanie nr RPWP.07.02.02-30-0101/17, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, prosimy o przedstawienie oferty dotyczącej wykonywania świadczeń pielęgniarskich dla niesamodzielnych osób starszych (osoby w wieku K: 60+, M: 65+ w) ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie trzech wykonawców, którzy będą świadczyli usługę pielęgniarską w opiece długoterminowej, zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym, na podstawie umowy cywilno-prawnej (umowa zlecenie zawarta z osobą fizyczną lub w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej). Długoterminowa opieka pielęgniarska realizowana będzie na rzecz 12 pacjentów, mieszkańców 7 Gmin Powiatu wągrowieckiego, zakwalifikowanych przez Zamawiającego do udziału w w/w projekcie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174365 Tue, 19 Mar 2019 16:31:59 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174365 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POPW/1.4 II ETAP DOTYCZĄCE REALIZACJI USŁUGI ZAPROJEKTOWANIA NOWYCH PRODUKTÓW]]> HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO „SABINA” SP. Z O.O. zaprasza do złożenia oferty na usługę w zakresie zaprojektowania nowych produktów, w tym: - zaprojektowanie linii mebli szklanych - zaprojektowanie linii oświetlenia, - zaprojektowanie linii produktów dekoracyjnych i użytkowych w ramach projektu pn. „Podwyższenie konkurencyjności na rynku HUTY SZKŁA SABINA wskutek wdrożenia rekomendacji strategii wzorniczej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW 01.04.00-18-0031/18. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174345 Tue, 19 Mar 2019 15:59:58 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174345 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi zabudowy stoiska targowego łącznie z przygotowaniem projektu na Międzynarodowe Targi Logistyki, Mobilności, IT i Zarządzania Systemami Zaopatrzenia "transport logistic 2019"]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu oraz wykonanie, montaż i demontaż zabudowy targowej na targi w Monachium (04-07.06.2019 r.). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174327 Tue, 19 Mar 2019 15:22:36 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174327 <![CDATA[Kompleksowa organizacja targów w związku z udziałem Zamawiającego w Targach ICFF 2019 oraz INDEX 2019.]]> W skład usługi wchodzić będzie: a) Targi ICFF 2019: 1. Transport i ubezpieczenie osób. 2. Podróż służbowa pracowników - noclegi. 3. Transport i ubezpieczenie eksponatów. 4. Organizacja zabudowy targowej – opłata za pakiet. 5. Obsługa stoiska. 6. Organizacja stoiska i zabudowy. b) Targi INDEX 2019: 1. Transport i ubezpieczenie osób. 2. Podróż służbowa pracowników - noclegi. 3. Transport i ubezpieczenie eksponatów. 4. Organizacja zabudowy targowej. 5. Udział w targach - koszty rezerwacji. 6. Organizacja stoiska i zabudowy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174341 Tue, 19 Mar 2019 15:19:19 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174341 <![CDATA[Zakup usługi doradczej obejmującej organizację spotkań ze wskazanymi potencjalnymi partnerami handlowymi Spółki - EGIPT]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza obejmująca organizację spotkań ze wskazanymi potencjalnymi partnerami handlowymi Spółki w Egipcie (Kair). Termin wylotu z Polski: 07.04.2019 r., termin wylotu z Egiptu: 11.04.2019r., w tym: a) Usługa hotelarska - 4 doby hotelowe dla dwóch osób b) Usługa transportu lotniczego do Kairu (Egipt ) i powrót do m. Warszawa c) Usługa nieregularnego transportu osób d) Ubezpieczenie uczestników na czas podróży (2 osoby). e) Wizy turystyczne do Egiptu (2 osoby) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174316 Tue, 19 Mar 2019 15:11:04 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174316 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPO/9.2/PRSUA2/Z/FR]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi w zakresie przewozu Uczestniczek i Uczestników na miejsce szkoleń, na trasie Kłodzko - Złoty Stok- Ząbkowice Śląskie - Nowa Ruda - Rzeczka oraz z powrotem, po zakończonym szkoleniu – z Rzeczki do w/w miejscowości https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174330 Tue, 19 Mar 2019 15:06:16 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174330 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 16/33/2019 Organizacja udziału w targach CMEF 2019 (14-17.05.2019)]]> Przedmiotem zamówienia jest: - Wynajem powierzchni wystawienniczej - 9m2 CPV: 79941000-2 Usługi pobierania opłat 79950000-8 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów - Zabudowa stoiska CPV: 79950000-8 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów 79931000-9 Usługi dekoracji wnętrz 39154000-6 Sprzęt wystawowy 79342200-5 Usługi w zakresie promocji - Obsługa techniczna stoiska CPV: 79950000-8 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów - Transport eksponatów - spedycja eksponatów targowych na targi CMEF w Szanghaju wraz z obsługą celną i logistyczną Szczegółowy opis zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego: www.technomex.pl https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173995 Tue, 19 Mar 2019 15:05:56 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173995 <![CDATA[USŁUGI LEKARZA PEDIATRY W PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA CHOROBOM KRĘGOSŁUPA I OTYŁOŚCI WŚRÓD DZIECI Z RADOMIA]]> PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA SĄ USŁUGI LEKARZA PEDIATRY POLEGAJĄCE NA PROWADZENIU KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW DO UDZIAŁU W PROGRAMIE ORAZ PROWADZENIU BADAŃ WSTĘPNYCH, W POŁOWIE INTERWENCJI ORAZ KOŃCOWYCH. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174309 Tue, 19 Mar 2019 14:50:18 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174309 <![CDATA[Wyłonienie osoby, która zostanie zatrudniona na stanowisku Główny specjalista w zakresie energetyki]]> W ramach niniejszego postępowania ofertowego Zamawiający dokona wyboru jednej osoby na stanowisko Główny specjalista w zakresie energetyki ze znajomością zagadnień ochrony środowiska i zagospodarowania odpadów w projekcie „Rozwinięcie innowacyjnej katalityczno-adsorpcyjnej technologii unieszkodliwiania metanu emitowanego do atmosfery w gazie wentylacyjnym z kopalni węgla kamiennego w oparciu o katalizator platynowy z wartością dodaną w postaci odzysku energii odpadowej”; Oś priorytetowa: prowadzenie prac B+R przez przedsiębiorstwa; Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw; Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174300 Tue, 19 Mar 2019 14:38:43 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174300 <![CDATA[Organizacja zakwaterowania wraz z wyżywieniem i transportem na trasie Szczecin – Winterthour - Szczecin, studentów Akademii Morskiej w Szczecinie]]> przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji przewozu 11 osób (10 studentów oraz 1 opiekuna) na wizytę studyjną odbywającą się w Szwajcarii. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia następujących elementów: • transportu na trasie Szczecin-Winterthur-Szczecin • zakwaterowania • wyżywienia Integralną część zapytania stanowi załącznik https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174307 Tue, 19 Mar 2019 14:37:57 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174307 <![CDATA[Oszacowanie cen udziału w programie eksportu]]> przemiotem zamówienia jest oszacowanie kosztów udziału w programie eksportowym https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16159 Tue, 19 Mar 2019 14:36:19 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16159 <![CDATA[Opracowanie analizy ekonomicznej dla podmiotu zarządzającego Fabryką Pełną Życia w ramach realizacji projektu „Fabryka Pełna Życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie analizy ekonomicznej dla podmiotu zarządzającego Fabryką Pełną Życia w ramach realizacji projektu „Fabryka Pełna Życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”. Podmiot o statusie non-profit, będzie kontrolowany przez gminę Dąbrowa Górnicza, a zadania będzie realizować na zasadzie in-house. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16160 Tue, 19 Mar 2019 14:34:21 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16160