Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi inne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sat, 19 Jan 2019 15:11:52 +0100 <![CDATA[Kompleksowa usługa organizacji udziału firmy CORAB w targach międzynarodowych Intersolar Europe, które odbędą się w Monachium (Niemcy) 15-17.05.2019]]> Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa organizacji udziału firmy CORAB w targach międzynarodowych Intersolar Europe, które odbędą się w Monachium (Niemcy) 15-17.05.2019, w tym: a) Wykonanie zabudowy stoiska: b) Zakup powierzchni wystawowej, zapewnienie mediów: c) Zapewnienie spedycji materiałów: d) Zapewnienie noclegów i wyżywienia: e) Druk materiałów reklamowych f) Ubezpieczenie g) Transport https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161610 Sat, 19 Jan 2019 08:58:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161610 <![CDATA[Usługi kadry naukowo-technicznej – Konsultacje, analizy, raporty i dokumentacje techniczne (SWP UC.28/2019-W2.01)]]> Usługi kadry naukowo-technicznej – Konsultacje, analizy, raporty i dokumentacje techniczne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161606 Fri, 18 Jan 2019 23:57:35 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161606 <![CDATA[USŁUGA POLEGAJĄCA NA ZABUDOWIE STOISKA WYSTAWIENNICZEGO WRAZ Z ZAPEWNIENIEM NIEZBĘDNEGO WYPOSAŻENIA ORAZ USŁUGĄ MONTAŻU I DEMONTAŻU STOISKA W RAMACH TARGÓW BUDMA 2019 W POZNANIU]]> Usługa polegającą na kompleksowej zabudowie stoiska wystawienniczego (zgodnie z załącznikiem 2) wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia, montażem i demontażem stoiska na terenie targów BUDMA 2019, zwanych dalej Targami, które odbędą się w Poznaniu w dniach 12 – 15 luty 2019 r. wg poniższych szczegółowych wytycznych: 1. Wymiary i położenie stoiska: Powierzchnia: 22,5 m2. Wymiary powierzchni pod zabudowę: 5 m x 4,5 m. Położenie/typ stoiska: stoisko otwarte z dwóch stron 2. Zabudowa stoiska wystawowego według rysunków Zamawiającego (załącznik nr 2) o powierzchni 22,5 m2 na Targach, wyposażenie oraz montaż i demontaż stoiska i eksponatów po zakończeniu Targów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161597 Fri, 18 Jan 2019 23:22:16 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161597 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na wynajem sali przystosowanej do prowadzenia szkolenia „Spółdzielnia socjalna – jak to zrobić?” i doradztwa grupowego dla uczestników projektu w Fajsławicach, Hrubieszowie, Suścu, Werbkowicach, Wojsławicach.]]> Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. z o.o. w Lublinie projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na wynajem sali przystosowanej do prowadzenia szkolenia „Spółdzielnia socjalna – jak to zrobić?” i doradztwa grupowego dla uczestników projektu w podziale na części: • Część I - Fajsławice • Część II - Hrubieszów • Część III - Susiec • Część IV - Werbkowice • Część V - Wojsławice Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia kalkulacji kosztów najmu sali na szkolenie (1h=45 minut) oraz na doradztwo (1h=60 minut). Wykonawca może złożyć ofertę cenową na jedną lub kilka części zamówienia. W przypadku składania oferty na kilka części zamówienia należy złożyć jedną ofertę ze wskazaniem konkretnych części. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161601 Fri, 18 Jan 2019 23:18:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161601 <![CDATA[Zapytanie ofertowe w sprawie świadczenia usługi długoterminowej medycznej opieki nad osobą niesamodzielną w tym pielęgniarskiej opieki długoterminowej.]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi pielęgniarskiej opieki długoterminowej (8064 h) rozszerzonej o usługi rehabilitacyjne (1920 h), usługi lekarza (240 h), usługi psychologiczne (480 h), usługi logopedyczne (1920 h) dla osoby niesamodzielnej w okresie od dnia wskazanego przez Zamawiającego (planowany termin rozpoczęcia to luty 2019 r.) do 31.12.2020 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161372 Fri, 18 Jan 2019 18:49:35 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161372 <![CDATA[Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania pacjenta na terenie Dolnego Śląska]]> Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania pacjenta na terenie Dolnego Śląska. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161574 Fri, 18 Jan 2019 17:42:50 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161574 <![CDATA[Realizacja usług w zakresie opracowania i wdrożenia strategii promocji dla czterech innowacji społecznych oraz produkcji materiałów o innowacjach]]> - przygotowanie przez Wykonawcę, w porozumieniu z innowatorami i zespołem projektu, szczegółowej i dostosowanej do grup docelowych strategii promocji dla każdej z czterech innowacji; - wdrożenie przez Wykonawcę przygotowanej strategii; - przygotowanie przez Wykonawcę pakietu materiałów promocyjnych dla każdej z czterech innowacji, które będą wynikać z przyjętej strategii i planu komunikacji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161570 Fri, 18 Jan 2019 16:54:25 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161570 <![CDATA[Zarządzanie projektem Zakup wagonów kieszeniowych do obsługi połączeń intermodalnych, współfinansowanym ze środków UE, w ramach POiIŚ 2014-2020]]> Przedmiotem zamówienia są usługi zarządzania finansowym i rzeczowym rozliczaniem Projektu, w celu zapewnienia jego prawidłowego zrealizowania, a w szczególności prawidłowego wykorzystania przyznanego dofinansowania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161569 Fri, 18 Jan 2019 16:47:00 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161569 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019 dotyczące wyboru trenerów/nauczycieli/instruktorów do prowadzenia zajęć zgodnie z metodą uniwersytetów ludowych]]> 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór wykonawców: trenerów/ nauczycieli/instruktorów do prowadzenia zajęć zgodnie z metodą uniwersytetów ludowych w ramach działalności 5 Klubów Seniora w Paczewie (gmina Sierakowice), Gowidlinie (gmina Sierakowice), Sierakowicach (gmina Sierakowice), Stężycy (gmina Stężyca) i Węsiorach (gmina Sulęczyno), utworzonych i funkcjonujących w ramach projektu „NESTOR – standard wsparcia osób starszych w Powiecie Kartuskim” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161565 Fri, 18 Jan 2019 16:43:49 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161565 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR POPW/5/1.2 dotyczące działań związanych z udziałem przedsiębiorstwa w Międzynarodowych Targach Poddostawców dla Przemysłu Meblowego oraz Elementów Wykończenia Wnętrz - INTERZUM Kolonia.]]> Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do złożenia oferty : na realizację działań związanych z udziałem przedsiębiorstwa w targach zagranicznych, które odbędą się w dniach 21.05.2019 - 24.05.2019 Międzynarodowe Targi Poddostawców dla Przemysłu Meblowego oraz Elementów Wykończenia Wnętrz - INTERZUM Kolonia, w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY BESTER SKLEJKI NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 INTERNACJONALIZACJA, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0070/17. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161557 Fri, 18 Jan 2019 16:21:47 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161557 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr SHP_AM/01/2019 "akcelerator MOST"]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez specjalistę ds. aMOST prac z zakresu wsparcia dla innowacyjnych firm w ramach dwóch zadań (zgodnych z zadaniami określonymi we wniosku o dofinansowanie). W ramach wniosku zaplanowane 4 rundy akceleracyjne, przy czym każda z rund będzie trwała 6 miesięcy i zawierała w sobie między innymi poniższe zadania. 1) Scouting & Screening: - Analiza formularzy około minimum 120 spółek (około 30 w ramach jednej rundy akceleracyjnej) 2) Personalizacja Programu Akceleracyjnego MOST: - Przygotowanie programu spersonalizowanej akceleracji dla 13 podmiotów w ramach wszystkich rund akceleracyjnych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1151734 Fri, 18 Jan 2019 16:18:21 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1151734 <![CDATA[Wynajem, budowa i obsługa stoiska wystawowego na targach CPM Moskwa – luty 2019]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usług związanych z wynajęciem stoiska wystawienniczego wraz z zabudową indywidualną oraz obsługą stoiska na targach CPM Moskwa – luty 2019. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161554 Fri, 18 Jan 2019 16:07:25 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161554 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 1/FRES/SJ/2019]]> Zakup, dostawa i montaż wyposażenia meblowego 12 mieszkań wspomaganych (w tym 5 mieszkań wspieranych i 7 mieszkań treningowych) znajdujących się w Świdnicy przy ul. 1-go Maja 23 - według specyfikacji załączonej do zapytania https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161548 Fri, 18 Jan 2019 15:51:01 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161548 <![CDATA[Organizacja i przeprowadzenie egzaminu zawodowego dla 15 Uczestników Projektu]]> Celem usługi jest organizacja i realizacja egzaminów zawodowych dla 15 UP, kończących szkolenie zawodowe pn. Obsługa klienta i urządzeń fiskalnych z modułem komputerowym (zgodnym z ramami DIGCOMP lub tożsamym) dla 15 UP z powiatu wałbrzyskiego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161545 Fri, 18 Jan 2019 15:44:42 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161545 <![CDATA[Świadczenie usług przeprowadzenia diagnozy potrzeb oraz opracowania Indywidualnego Planu Wsparcia wraz z bieżącą weryfikacją postępów Planu Rozwoju dla 120 dzieci wraz z ich rodzinami]]> Świadczenie usług przeprowadzenia diagnozy potrzeb oraz opracowania Indywidualnego Planu Wsparcia wraz z bieżącą weryfikacją postępów Planu Rozwoju dla 120 dzieci wraz z ich rodzinami https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161540 Fri, 18 Jan 2019 15:42:57 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161540 <![CDATA[Usługa prac remontowo-adaptacyjnych celem dostosowania lokalu pod placówkę żłobkową]]> Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych, celem przystosowania lokalu pod placówkę żłobkową dla 40 dzieci. Lokal o powierzchni ok. 220 m2 znajdujący się przy ul. Morskiej 8 w Bydgoszczy. Zamówienie dotyczy realizowanego projektu pn.: Żłobek „Zaczarowany Ołówek” szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161542 Fri, 18 Jan 2019 15:37:33 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161542 <![CDATA[Zawarcie umów dotyczących zatrudnienie wykonawców na stanowiska w ramach projektu pn. „Aktywność – potencjał - rozwój”]]> Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów dotyczących zatrudnienia wykonawców na stanowiska: • Rewalidator - animator; • Trener grupy redakcyjnej; • 2 stanowiska: Trener ds. kształtowania umiejętności społecznych; • Trener sekcji przedsiębiorczości; • Trener terapii pedagogicznej; • Trener grupy artystycznej; • Animator; • Superwizor; w ramach projektu pn. „Aktywność – potencjał - rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161481 Fri, 18 Jan 2019 14:59:32 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161481 <![CDATA[1/ZSP/1.3.1/2019 Identyfikacja potrzeb (doradca zawodowy, psycholog) i pośrednictwo pracy dla łącznie 65 UP]]> Przedmiotem zamówienia jest identyfikacja potrzeb i pośrednictwo pracy dla łącznie 65 UP realizowane w podziale na dwie części: 1. Diagnoza, w tym opracowanie IPD (doradca zawodowy, psycholog), 520h/projekt 2. Indywidualne pośrednictwo pracy, 780h/projekt https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161522 Fri, 18 Jan 2019 14:53:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161522 <![CDATA[Usługa nadzoru inwestorskiego]]> Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. „Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego i mieszkania chronionego celem ograniczenia problemów społecznych występujących w Wałczu” w branży konstrukcyjno-budowlanej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161510 Fri, 18 Jan 2019 14:38:56 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161510 <![CDATA[Transport eksponatów na targi Cosmoprof w Bolonii 2019]]> Transport eksponatów na targi https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161507 Fri, 18 Jan 2019 14:29:56 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161507 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/SZDC/2019 w przedmiocie przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego w ramach projektu „Szkolenie dla Ciebie”]]> Przedmiotem zapytania jest wyłonienie doradcy/doradców do przeprowadzenia wsparcia w zakresie identyfikacji potrzeb i określaniu celów (w narzędziu IPD) dla min. 160 uczestników projektu (UP) w wymiarze średnio 3 godziny /1 uczestnika projektu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161489 Fri, 18 Jan 2019 14:25:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161489 <![CDATA[Doradztwo i ocena ekspercka w dziedzinach teledetekcja przyrodnicza i informatyka w zakresie realizacji umowy zawartej w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/18-00 „Ocena stanu wybranych elementów środowiska przyrodniczego Biebrzańskiego Parku Narodowego metodami teledetekcyjnymi"]]> Przedmiotem zamówienia jest doradztwo i ocena ekspercka w dziedzinach teledetekcja przyrodnicza i informatyka w zakresie realizacji umowy zawartej w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/18-00 „Ocena stanu wybranych elementów środowiska przyrodniczego Biebrzańskiego Parku Narodowego metodami teledetekcyjnymi" https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161480 Fri, 18 Jan 2019 14:24:17 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161480 <![CDATA[Wynajem powierzchni targowej w trakcie targów Agritechnica 2019]]> Przedmiotem zamówienia jest wynajem powierzchni wystawienniczej od 150 do 200 m2 w trakcie targów Agritechnika 2019 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161449 Fri, 18 Jan 2019 14:14:42 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161449 <![CDATA[Zakup usługi wykonania elementów dla rozwiązań technicznych w zakresie prac badawczych]]> W związku z realizacją projektu dofinansowanego w ramach działania 1.2 RPO WSL „Prace badawczorozwojowe dotyczące stworzenia innowacyjnych rozwiązań oświetleniowych” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup usługi wykonania elementów dla rozwiązań technicznych w zakresie prac badawczych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161500 Fri, 18 Jan 2019 14:14:21 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161500 <![CDATA[Zapytanie ofertowe DO.3701.6.1.2019 w sprawie zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z zakupem nowych aparatów telefonicznych na potrzeby MOPS Katowice.]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z przejęciem dotychczasowych numerów telefonicznych oraz zakup i dostawa nowych aparatów telefonicznych komórkowych dotykowych (smartfonów) z dostępem do Internetu - dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach – przez okres 24-miesięcy. Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do zapytania. Wykaz numerów telefonicznych komórkowych MOPS zawarty jest w Załączniku Nr 2 do zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161498 Fri, 18 Jan 2019 14:12:53 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161498 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2019/PP/ZK Z DNIA 18.01.2019r. dotyczące świadczenia Usług Koordynatora scoutingu w Projekcie na zasadach Umowy Zlecenia przez okres od 01.02.2019 r. do 30.06.2019 r.]]> Przedmiotem Zamówienia jest realizacja świadczenie Usług Koordynatora Scoutingu w Projekcie „Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych” na zasadach Umowy Zlecenia przez okres od 01.02.2019r. do 30.06.2019r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14337 Fri, 18 Jan 2019 14:10:34 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14337 <![CDATA[Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z zakupem nowych aparatów telefonicznych na potrzeby MOPS Katowice]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z przejęciem dotychczasowych numerów telefonicznych oraz zakup i dostawa nowych aparatów telefonicznych komórkowych dotykowych (smartfonów) z dostępem do Internetu - dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach – przez okres 24-miesięcy. Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do zapytania. Wykaz numerów telefonicznych komórkowych MOPS zawarty jest w Załączniku Nr 2 do zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161491 Fri, 18 Jan 2019 13:57:59 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161491 <![CDATA[Zakup usług marketingowych podczas targów Budma 2019]]> W skład usługi wchodzić będzie: 1. Emisja spotów i filmów informacyjno-promocyjnych 2. Usługa marketingu zbliżeniowego 3. Usługi reklamowe w sieci https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161490 Fri, 18 Jan 2019 13:56:33 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161490 <![CDATA[Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z zakupem nowych aparatów telefonicznych na potrzeby MOPS Katowice]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z przejęciem dotychczasowych numerów telefonicznych oraz zakup i dostawa nowych aparatów telefonicznych komórkowych dotykowych (smartfonów) z dostępem do Internetu - dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach – przez okres 24-miesięcy. Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do zapytania. Wykaz numerów telefonicznych komórkowych MOPS zawarty jest w Załączniku Nr 2 do zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161488 Fri, 18 Jan 2019 13:54:06 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161488 <![CDATA[Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z zakupem nowych aparatów telefonicznych na potrzeby MOPS Katowice]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z przejęciem dotychczasowych numerów telefonicznych oraz zakup i dostawa nowych aparatów telefonicznych komórkowych dotykowych (smartfonów) z dostępem do Internetu - dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach – przez okres 24-miesięcy. Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do zapytania. Wykaz numerów telefonicznych komórkowych MOPS zawarty jest w Załączniku Nr 2 do zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161483 Fri, 18 Jan 2019 13:49:06 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161483 <![CDATA[Zakup materiałów promocyjnych na targi Budma 2019]]> W skład usługi wchodzić będzie: 1. Nabycie lub wytworzenie pakietów materiałów drukowanych (np. ulotki, wizytówki) 2. Nabycie lub wytworzenie pakietu gadżetów i sampli 3. Koszt zaprojektowania i materiałów reklamowych w związku z udziałem w targach 4. Nabycie lub wytworzenie panelu promocyjnego MPG https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161484 Fri, 18 Jan 2019 13:48:55 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161484 <![CDATA[Zamówienie na realizację akcji informacyjnej na portalu horyzontalnym]]> Realizacja akcji informacyjnej na portalu horyzontalnym https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161461 Fri, 18 Jan 2019 13:44:55 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161461 <![CDATA[Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z zakupem nowych aparatów telefonicznych na potrzeby MOPS Katowice]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z przejęciem dotychczasowych numerów telefonicznych oraz zakup i dostawa nowych aparatów telefonicznych komórkowych dotykowych (smartfonów) z dostępem do Internetu - dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach – przez okres 24-miesięcy. Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do zapytania. Wykaz numerów telefonicznych komórkowych MOPS zawarty jest w Załączniku Nr 2 do zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161479 Fri, 18 Jan 2019 13:41:32 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161479 <![CDATA[DO.3701.6.1.2019 Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z zakupem nowych aparatów telefonicznych na potrzeby MOPS Katowice.]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z przejęciem dotychczasowych numerów telefonicznych oraz zakup i dostawa nowych aparatów telefonicznych komórkowych dotykowych (smartfonów) z dostępem do Internetu - dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach – przez okres 24-miesięcy. Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do zapytania. Wykaz numerów telefonicznych komórkowych MOPS zawarty jest w Załączniku Nr 2 do zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161472 Fri, 18 Jan 2019 13:32:41 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161472 <![CDATA[Opracowanie projektów nasadzeń rekompensacyjnych drzew i krzewów (dokumentacji opisowo - fotograficznej) wraz z kosztorysami dotyczącej gospodarki krzewo - i drzewostanem, kolidującym z planowanymi przez LPEC S.A. pracami ziemnymi związanymi z realizacją zadań sieciowych w zakresie budów, przebudów i remontów w 2019 r.]]> Opracowanie projektów nasadzeń rekompensacyjnych drzew i krzewów (dokumentacji opisowo - fotograficznej) wraz z kosztorysami dotyczącej gospodarki krzewo - i drzewostanem, kolidującym z planowanymi przez LPEC S.A. pracami ziemnymi związanymi z realizacją zadań sieciowych w zakresie budów, przebudów i remontów w 2019 r. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne Usługi objęte przedmiotem zamówienia będą realizowane w oparciu o plany IR 2019 oraz w ramach projektu pn.: „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.5.) współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w związku z podpisaną umową o dofinansowanie o nr POIS.01.05.00-00-0001/16-00 z dn. 27.11.2017r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161474 Fri, 18 Jan 2019 13:31:03 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161474 <![CDATA[Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z zakupem nowych aparatów telefonicznych na potrzeby MOPS Katowice]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z przejęciem dotychczasowych numerów telefonicznych oraz zakup i dostawa nowych aparatów telefonicznych komórkowych dotykowych (smartfonów) z dostępem do Internetu - dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach – przez okres 24-miesięcy. Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do zapytania. Wykaz numerów telefonicznych komórkowych MOPS zawarty jest w Załączniku Nr 2 do zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161466 Fri, 18 Jan 2019 13:25:17 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161466