Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi prawne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 20 Mar 2019 12:23:28 +0100 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 4/KONS na świadczenie usług konsultacyjnych dotyczących ochrony praw własności przemysłowej oraz dokonanie zgłoszeń patentowych]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultacyjnych dotyczących ochrony praw własności przemysłowej oraz dokonanie zgłoszeń patentowych w projekcie „Linia innowacyjnych produktów w branży zabezpieczeń przed upadkami z wysokości poprawiających bezpieczeństwo oraz obniżających pracochłonność i energochłonność prac na wysokościach”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174421 Wed, 20 Mar 2019 07:20:27 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174421 <![CDATA[Świadczenie usług notarialnych dla Projektu „Budowa gazociągu relacji Witnica – Gorzów Wlkp. i sieci gazowej w Kostrzynie nad Odrą]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług notarialnych dla Projektu „Budowa gazociągu relacji Witnica – Gorzów Wlkp. i sieci gazowej w Kostrzynie nad Odrą”. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: sporządzanie aktów notarialnych dokumentujących umowy i oświadczenia woli, sporządzanie wypisów, odpisów lub wyciągów z akt notarialnych lub innych dokumentów, wykonywanie innych czynności określonych w Rozp. Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 272). 3. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) udzielane jest na zasadach określonych w Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. 4. Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji. 5. Instrukcja udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniane są w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl - postępowanie nr 2019/W900/WUNP - 000053 – zakładka załączniki. 6. Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia prowadzi się w języku polskim. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. 7. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 10. W celu realizacji zamówienia Zamawiający zawrze umowę ramową z jednym Wykonawcą, wyłonionym w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert. 11. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 12. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 13. Od momentu uruchomienia do momentu zamknięcia Postępowania Zamawiający i Wykonawcy przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje wyłącznie drogą elektroniczną. 14. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia Podwykonawcom. 15. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonane w ten sposób zmiany są dla wykonawców wiążące. Modyfikacja treści specyfikacji może w szczególnie uzasadnionych przypadkach dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. W przypadku zmiany określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia ogłoszenia zmian lub przekazania ich Wykonawcom. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 16. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 17. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN, sposób rozliczenia określa wzór umowy. 18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru ofert, bez podania przyczyny takiej czynności. W przypadku zakończenia postępowania bez wyboru ofert Wykonawcom nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu. 19. Zamawiający zastrzega brak możliwości wniesienia protestu i odwołania. 20. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści SIWZ, z możliwością przedłużenia terminu składania ofert. 21. Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert. 22. Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcom, za pośrednictwem Platformy Zakupowej PSG, informacje na temat złożonych ofert. 23.Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 4 500,00 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Informacje na temat formy wadium, zasad zwrotu i przyczyn utraty wadium przez Wykonawcę zawiera pkt. 10 SIWZ. 24. Informacje o ewentualnych zamówieniach dodatkowych określa Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Z UWAGI NA OGRANICZENIA TECHNICZNE, PEŁNY, NIEOGRANICZONY I BEZPŁATNY DOSTĘP DO INFORMACJI ZAWIERA SIWZ DOSTĘPNA NA STRONIE: https://zamowienia.psgaz.pl w przedmiotowym postępowaniu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15953 Tue, 19 Mar 2019 13:00:26 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15953 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5.1/wyd4.5-KB/03/2019 dotyczące wyboru Wykonawcy usług prac zleconych – zaangażowanie pracownika w ramach umowy cywilno-prawnej]]> Zapytanie ofertowe nr 5.1/wyd4.5-KB/03/2019 dotyczące wyboru Wykonawcy usług prac zleconych – zaangażowanie pracownika w ramach umowy cywilno-prawnej ,,Koordynator prac B+R w zakresie agrobadań”, na rzecz podmiotu AIR-CONCEPT Sp. z o.o., realizującego projekt pt. ,,Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad stworzeniem, innowacyjnego w skali światowej, bezzałogowego statku powietrznego, z zestawem kamer hiperspektralnych, wspierającym wielopłaszczyznowe działania w rolnictwie oraz pośrednio w innych gałęziach szeroko rozumianej geotechniki”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16097 Sat, 16 Mar 2019 22:30:57 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16097 <![CDATA[Usługi rzecznika patentowego – zgłoszenia znaków towarowych]]> Przedmiotem zamówienia są usługi rzecznika patentowego polegające na zgłoszeniach znaków towarowych dla przedsiębiorców. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173522 Fri, 15 Mar 2019 12:32:08 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173522 <![CDATA[Kompleksowa usługa doradcza w ramach procesu internacjonalizacji działalności Fundacji VCC - Serbia]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja kompleksowej usługi doradczej w ramach procesu internacjonalizacji działalności Zamawiającego polegającej na: 1) wyszukiwaniu, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi, 2) budowaniu kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagranicznym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173490 Fri, 15 Mar 2019 11:05:11 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173490 <![CDATA[PROCEDURA WYBORU DORADCY PRAWNEGO DO 15 KLUBÓW SENIORA PCK W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM]]> 1. Przedmiotem zamówienia (kod CPV 79140000-7 - Doradztwo prawne i usługi informa¬cyjne) jest pełnienie świadczenie pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego, zabezpieczenia społecznego, pomocy społecznej, finansów, pomoc w pisaniu pism i podań, pomoc w rozwiązywaniu sytuacji problemowych i nadzór nad jej wykonywaniem w Klubach Seniora PCK w następujących miejscowościach: cz.1. Białej Podlaskiej; cz.2. Biłgoraju cz.3. Chełmie; cz.4. Dęblinie cz.5. Hrubieszowie; cz.6. Kraśniku; cz.7. Lubartowie; cz.8. Lublinie; cz.9. Łukowie; cz.10. Opolu Lubelskim; cz.11. Puławach; cz.12. Radzyniu Podlaskim; cz.13. Tomaszowie Lubelskim; cz.14. Włodawie; cz.15. Zamościu; https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173357 Thu, 14 Mar 2019 15:41:36 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173357 <![CDATA[Przygotowanie analizy prawnej barier dla rozwoju energetyki rozproszonej na potrzeby tworzenia klastrów energii oraz propozycje zmian przepisów prawnych mających na celu eliminację zidentyfikowanych barier]]> Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie analizy barier prawnych dla klastrów energii pt.: "Analiza prawna barier dla rozwoju energetyki rozproszonej na potrzeby tworzenia klastrów energii oraz propozycje zmian przepisów prawnych mających na celu eliminację zidentyfikowanych barier" na potrzeby realizacji projektu "Wsparcie beneficjentów poprzez realizacje szkoleń z zakresu pomocy publicznej na działalność B+R dla przedstawicieli uczelni i jednostek naukowych oraz przygotowanie wraz z Ministerstwem Energii koncepcji wdrożenia klastrów energii. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15947 Wed, 13 Mar 2019 11:47:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15947 <![CDATA[Opracowanie strategii rejestracji i wdrażania wyrobu medycznego na rynek amerykański]]> Opracowanie strategii rejestracji i wdrażania wyrobu medycznego na rynek amerykański. Zakres prac obejmuje: 1. Regulacje prawne dotyczące rejestracji wyrobów na rynku amerykańskim, m. in. Amerykańsko-unijne porozumienie o wzajemnym uznaniu oraz amerykańska ustawa o opłatach za użytkowanie wyrobów medycznych i modernizację 2. Klasyfikacja wyrobów wchodzących w skład stabilizacji biodrowo-krzyżowej (narzędzia chirurgiczne, implanty) 3. Określenie wymogów koniecznych prac merytorycznych oraz wyników badań 4. Zakres koniecznych działań organizacyjno-prawnych 5. Określenie szacowanych kosztów wprowadzenia stabilizacji na rynek amerykański 6. Możliwe procedury aplikacyjne i ścieżki postępowania 7. Określenie zobowiązań powstałych po procesie rejestracji ciążących na wytwórcy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172861 Wed, 13 Mar 2019 11:46:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172861 <![CDATA[Przygotowanie analizy barier podatkowych oraz zaproponowanie optymalnych rozwiązań podatkowych dla klastrów]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie analizy barier podatkowych oraz zaproponowanie optymalnych rozwiązań podatkowych dla klastrów na potrzeby realizacji projektu "Wsparcie beneficjentów poprzez realizację szkoleń z zakresu pomocy publicznej na działalność B+R dla przedstawicieli uczelni i jednostek naukowych oraz przygotowanie wraz z Ministerstwem Energii koncepcji wrdożenia klastrów energii". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15946 Wed, 13 Mar 2019 10:57:40 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15946 <![CDATA[Zapytanie ofertowe numer 9/WCES dotyczące wyboru Wykonawcy udzielającego konsultacji prawnych w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+]]> Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielanie konsultacji prawnych w trakcie procesu przyznawania bezzwrotnej pomocy finansowej dla przedsiębiorstw społecznych (PS), mających siedzibę na terenie subregionu Poznańskiego (miasto Poznań, powiat poznański, powiat obornicki, powiat szamotulski, powiat średzki, powiat śremski) w łącznym wymiarze 300 godzin zegarowych. Przez udzielanie konsultacji prawnych w trakcie procesu przyznawania bezzwrotnej pomocy finansowej dla PS Zamawiający rozumie objęcie wsparciem i nadzorem prawnym całości procesu przyznawania pomocy przez okres od dnia zawarcia umowy do 31.12.2021 r. Do zadań Wykonawcy będzie należało w szczególności:  przygotowanie i korekta dokumentacji związanej z ubieganiem się PS o bezzwrotną pomoc finansową (zaświadczenia i oświadczenia, zabezpieczenia),  przygotowanie i korekta dokumentacji związanej z przyznaniem PS bezzwrotnej pomocy finansowej (umowa, wzory rozliczeń),  przygotowanie i korekta dokumentacji związanej z przyznaniem PS finansowego wsparcia pomostowego (umowa, wzory rozliczeń),  opracowanie opinii prawnych związanych z przyznawaniem PS bezzwrotnej pomocy finansowej i finansowego wsparcia pomostowego,  udzielenie bieżących informacji związanych z przyznawaniem PS bezzwrotnej pomocy finansowej i finansowego wsparcia pomostowego,  weryfikacja poprawności i prawdziwości danych składanych przez osoby i podmioty ubiegające się o uzyskanie bezzwrotnej pomocy finansowej i finansowego wsparcia pomostowego (w tym w szczególności: miejsce siedziby, podleganie/niepodleganie wykluczeniu, bilans i rachunek wyników, zgodność formy z wytycznymi, itp.). Miejsce wykonywania przedmiotu Zamówienia: siedziba Zamawiającego. Pozostałe informacje związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia: 1) Zamawiający nie zapewnia sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania własnym sprzętem i oprogramowaniem. 2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3) Zamawiający nie pokrywa kosztów podróży i przejazdów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 4) Zasady świadczenia usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia określa dodatkowo dokument: Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej dostępny na stronie internetowej: http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Nabor,wnioskow,o,przyznanie,akredytacji,AKSES,-,edycja,2017,2018,4018.html 5) Przedsiębiorstwo społeczne zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020 dostępne na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/projekt-wytycznych-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-w-obszarze-wlaczenia-spolecznego-i-zwalczania-ubostwa-z-wykorzystaniem-srodkow-efs-i-efrr-na-lata-2014-2020/ https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172819 Tue, 12 Mar 2019 20:17:12 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172819 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 01/03/2019/OWESSWR]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznego doradztwa prawnego (zwane dalej: doradztwem lub usługą/usługami) dla uczestników projektu OWES SWR https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172762 Tue, 12 Mar 2019 15:34:37 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172762 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019 z dnia 08 marca 2019 r. na dokonanie 3 zgłoszeń patentowych (2 w procedurze Euro-PCT oraz 1 w procedurze indywidualnej krajowej w Urugwaju.]]> W związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie firmy BIOTREM Sp. z o.o. w procesie uzyskania ochrony patentowej dwóch wynalazków na wskazanych rynkach międzynarodowych” przeprowadzane jest zamówienie, którego przedmiotem jest dokonanie 3 zgłoszeń patentowych (2 w procedurze Euro-PCT oraz 1 w procedurze indywidualnej krajowej w Urugwaju. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172007 Fri, 08 Mar 2019 19:19:49 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172007 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na przygotowanie ekspertyzy nt. „Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych– ocena projektowanych rozwiązań prawnych”]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest ekspertyza dotycząca oceny skutków wprowadzonych zmian prawnych w projektowanej ustawie o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. 2. Założona w budżecie projektu kwota brutto za wykonanie ekspertyzy wynosi 4000 zł. 3. Cel ekspertyzy: • Ocena rozwiązań zaproponowanych w dokumencie dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem branż, których dotyczy ustawa • Ocena w jakim stopniu zmiany zawarte w projekcie ustawy wpływają na konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem branż których dotyczy ustawa • Rekomendacje odnośnie stanowiska dla administracji rządowej dot. proponowanych zmian dla sektora małych i średnich, 4. Zakres ekspertyzy: Ekspertyza dotyczy planowanej ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321205 Ekspertyza powinna mieć objętość ok. 5-10 stron maszynopisu i zawierać odpowiedź na wszystkie punkty zawarte w celach ekspertyzy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1171572 Thu, 07 Mar 2019 10:12:34 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1171572