Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi prawne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sun, 21 Jul 2019 23:21:18 +0200 <![CDATA[Zakup usług w zakresie ochrony własności intelektualnej w ramach projektu pn.: Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2]]> „Zakup usług w zakresie ochrony własności intelektualnej w ramach projektu pn.: Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196503 Fri, 19 Jul 2019 15:06:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196503 <![CDATA[Usługi doradczo - prawne związane z opracowaniem dokumentacji, sporządzeniem analiz technicznych i zgłoszeń patentów wyrobu medycznego i urządzenia medycznego.]]> Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa doradczo - prawna kancelarii patentowej w następującym zakresie: - wykonanie analiz i ekspertyz prawnych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia urządzenia medycznego i wyrobu medycznego i przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony własności przemysłowej. Przeprowadzenie analiz i ekspertyz w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji. - pomoc prawna i techniczna świadczona przez rzecznika patentowego w zakresie niezbędnym do przygotowania zgłoszenia przedmiotów beneficjenta. - pomoc prawna polegająca w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, badaniu stanu prawnego przedmiotu własności przemysłowej, zastępstwie prawnym i procesowym (w okresie realizacji projektu); - pomoc techniczna polegająca na opracowywaniu opisów technicznych zgłoszeń do ochrony przedmiotów działalności twórczej przeznaczonych do przemysłowego wykorzystywania, badaniu zakresu ich ochrony, prowadzeniu poszukiwań dotyczących stanu techniki - Wskazanie wysokości opłat i kosztów administracyjnych związanych ze zgłoszeniem w odpowiednich instytucjach na terenie Polski, Holandii, Wielkiej Brytanii oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21327 Thu, 18 Jul 2019 13:13:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21327 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/9.1.1/WNS]]> Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ a w szczególności: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa prawnego dla 35 Uczestników /Uczestniczek Projektu Wygrana na starcie nr: RPDS.09.01.01-02-0045/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 35 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 18 roku życia, w tym również do osób z niepełno sprawnościami zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego obszar powiatów Wałbrzycha, wałbrzyskiego ziemskiego, świdnickiego, w okresie od 01.07.2019 do 30.06. 2021 roku Indywidualne poradnictwo prawne w formie konsultacji z Doradcą prawnym posłuży jako kluczowa pomoc w zakresie uregulowań prawnych i dostępnych możliwości wsparcia dotyczących osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełno sprawnościami W wyniku prowadzonego doradztwa Uczestnicy/Uczestniczki Projektu mają nabyć nabędą wiedzę i świadomość przysługujących im praw i możliwości oraz dostępu do specjalistów mogących im pomóc w problemach prawnych determinujących ich wykluczenie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195494 Wed, 17 Jul 2019 22:25:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195494 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/9.1.1/SZNH]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa prawnego dla 35 Uczestników /Uczestniczek Projektu Szansa na horyzoncie! RPDS.09.01.01-02-0046/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 35 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 18 roku życia, w tym również do osób z niepełno sprawnościami zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego obszar powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego oraz ząbkowickiego w okresie od 01.07.2019 do 30.06. 2021 roku Indywidualne poradnictwo prawne w formie konsultacji z Doradcą prawnym posłuży jako kluczowa pomoc w zakresie uregulowań prawnych i dostępnych możliwości wsparcia dotyczących osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełno sprawnościami W wyniku prowadzonego doradztwa Uczestnicy/Uczestniczki Projektu mają nabyć nabędą wiedzę i świadomość przysługujących im praw i możliwości oraz dostępu do specjalistów mogących im pomóc w problemach prawnych determinujących ich wykluczenie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195439 Wed, 17 Jul 2019 22:19:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195439 <![CDATA[ROPS.PSO.3321.US.85.2019 - Poradnictwo prawne dla personelu ośrodków adopcyjnych realizowane w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny - wsparcie usług adopcyjnych]]> 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi poradnictwa prawnego, obejmującego m.in. sporządzanie opinii prawnych i pomoc w sporządzaniu pism sądowych, w zakresie stosowania prawa, w obszarach wynikających z kompetencji ośrodków adopcyjnych, w tym w zakresie prowadzonych przez nie spraw dotyczących kwalifikacji do przysposobienia i przysposobienia. Dodatkowo, w razie konieczności, Wykonawca świadczący poradnictwo prawne odpowiedzialny będzie za omawianie z pracownikami ośrodków adopcyjnych ewentualnych zmian w obowiązującym stanie prawnym. 2) Świadczenie usług obsługi prawnej polegać będzie na świadczeniu pomocy prawnej – w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 06 lipca 1982 roku o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2115 z późn. zm.) albo art. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1184 z późn. zm.). 3) Porady prawne będą udzielane w szczególności z zakresu:  prawa cywilnego,  prawa rodzinnego i opiekuńczego,  realizacji przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.),  realizacji przepisów z obszaru pomocy społecznej, w tym ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.),  realizacji przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm),  realizacja przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 4) Celem działania będzie umożliwienie personelowi ośrodków adopcyjnych skonsultowania ze specjalistami z zakresu prawa problematycznych kwestii związanych z realizowanymi zadaniami. 5) Realizacja usług obsługi prawnej będzie odbywać się w dniach roboczych, to jest od poniedziałku do piątku, między godziną 08:00 a 16:00, w terminach ustalonych telefonicznie lub mailowo z minimum jednodniowym wyprzedzeniem. W sprawach pilnych poradnictwo prawne będzie świadczone również telefonicznie i/lub mailowo i/lub względnie w inny sposób w zależności od potrzeb, w czasie ustalonym przez Strony. Usługa będzie świadczona w siedzibach następujących ośrodków adopcyjnych: - Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Filia w Sosnowcu przy ul. Krzywej 2; - Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny w Sosnowcu przy ul. Skautów 1; - Ośrodek Adopcyjny i Pieczy Zastępczej „Szansa” w Bytomiu przy Placu Jana 13; - Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Śląskiego Oddziału Regionalnego w Katowicach przy ul. Pocztowej 16; - Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Filia w Częstochowie przy ul. Sobieskiego 17b; - Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Okręgowego w Częstochowie przy ul. Nowowiejskiego 3; - Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Filia w Rybniku przy ul. Miejskiej 13B; - Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Filia w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Styczyńskiego 2; - Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Filia w Bielsku-Białej przy ul. Potok 6. Poradnictwo dla w/w ośrodków będzie świadczone w wymiarze godzinowym zgodnym ze zgłaszanymi przez nie potrzebami. 6) Poradnictwo prawne dla personelu ośrodków adopcyjnych będzie realizowane w wymiarze czasowym odpowiadającym zgłaszanym potrzebom. Łączna liczba godzin poradnictwa prawnego: 150 godzin zegarowych. 7) Liczba godzin do realizacji w 2019 roku: a. łącznie w 2019 roku do zrealizowania jest 30 godzin poradnictwa prawnego, b. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 08 listopada 2019 roku lub do wyczerpania limitu godzin. 8) Liczba godzin do realizacji w 2020 roku: a. łącznie w 2020 roku do zrealizowania jest 70 godzin poradnictwa prawnego, b. Termin realizacji: od 01 stycznia 2020 roku do 06 listopada 2020 roku lub do wyczerpania limitu godzin. 9) Liczba godzin do realizacji w 2021 roku: a. łącznie w 2021 roku do zrealizowania jest 50 godzin poradnictwa prawnego, b. Termin realizacji: od 01 stycznia 2021 roku do 31 października 2021 roku lub do wyczerpania limitu godzin. 10) Dopuszcza się możliwość przeniesienia niewykorzystanych godzin poradnictwa prawnego z 2019 roku na 2020 rok oraz z 2020 roku na 2021 rok. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196018 Wed, 17 Jul 2019 17:46:09 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196018 <![CDATA[POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE W RAMACH PROJEKTU STREFA ROZWOYOU 2 NA OBSŁUGĘ PRAWNĄ]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie obsługi prawnej na rzecz Zamawiającego w zakresie zadań wynikających z przygotowania, wdrożenia i realizacji przez Zamawiającego Projektu pn.: „Strefa RozwoYou 2” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20977 Tue, 16 Jul 2019 14:44:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20977 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/WSG/2019 dotyczące opracowania opinii]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie 6 (sześciu) opinii (dalej Opinii) do projektów/aktów prawa krajowego z zakresu systemu oświaty, swobody działalności gospodarczej oraz zatrudnienia i integracji społecznej (dalej Prawa) do dnia 31 sierpnia 2019 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195574 Mon, 15 Jul 2019 23:05:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195574 <![CDATA[Zamówienie na świadczenie usług ekspercko-doradczych w zakresie pomocy publicznej, w ramach przygotowania i przeprowadzenia procesu zmian decyzji notyfikujących pomoc publiczną dla wskazanych Regionalnych Sieci Szerokopasmowych]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ekspercko-doradczych w zakresie pomocy publicznej, w ramach przygotowania i przeprowadzenia procesu zmian decyzji notyfikujących pomoc publiczną dla wskazanych Regionalnych Sieci Szerokopasmowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1194781 Sun, 14 Jul 2019 22:15:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1194781 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/RPO/9.1.1/BAPNS]]> Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie indywidualnych konsultacji prawnych – indywidualnego poradnictwa prawnego dla 50 uczestników projektu pt. „Bądź aktywny – postaw na Siebie!” . Uczestnikami projektu są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne lub osoby bierne wymagającą aktywizacji społeczno – zawodowej i spełniające co najmniej jedną z przesłanek wykluczenia społecznego zamieszkujące teren powiatu: wałbrzyskiego, kłodzkiego, miasta Wałbrzych, dzierżoniowskiego, kamiennogórskiego oraz ząbkowickiego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195255 Fri, 12 Jul 2019 15:09:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195255 <![CDATA[Obsługa prawna dla startupów]]> Przedmiotem zamówienia „Obsługa prawna dla startupów” będących uczestnikami projektu „Platforma startowa IDEALIST” (nr projektu: POPW.01.01.01-06-0002/18-00) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192949 Fri, 28 Jun 2019 15:04:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192949 <![CDATA[Zakup usługi doradczej dotyczącej badania aspektów prawnych w zakresie przepisów i rozporządzeń nt.: akumulatorów hybrydowych]]> Przedmiotem zamówienia jest Zakup usługi doradczej dotyczącej badania aspektów prawnych w zakresie przepisów i rozporządzeń nt.: akumulatorów hybrydowych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/19912 Wed, 19 Jun 2019 19:24:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/19912