Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi prawne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sun, 15 Sep 2019 22:18:47 +0200 <![CDATA[OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SPECJALNE USŁUGI Świadczenie indywidualnych konsultacji prawniczych dla rodziców w ramach projektu pn.: „Świetlica środowiskowa z filiami odpowiedzią na potrzeby rodzin z Gminy Bodzechów”]]> Świadczenie indywidualnych konsultacji prawniczych dla rodziców w ramach projektu pn.: „Świetlica środowiskowa z filiami odpowiedzią na potrzeby rodzin z Gminy Bodzechów” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205369 Tue, 10 Sep 2019 14:36:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205369 <![CDATA[Porady prawne w Klubie Seniora]]> Udzielenie porad prawnych 10 godzin zegarowych miesięcznie w ramach umowy o dzieło dla grupy 30 osób 60+. W 2019 roku 90 godz. W 2020 roku 120 godz., tj. 10 godz. miesięcznie W 2021 roku 120 godz., tj. 10 godz. miesięcznie Porady będą odbywały się w Klubie Seniora w Cycowie przy ulicy Chełmskiej 19. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205509 Tue, 10 Sep 2019 11:55:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205509 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 3/2019 dotyczące świadczenia usług doradztwa prawnego]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa zlecenie (załącznik nr 2) na wykonanie zadań, o których mowa w pkt III, ppkt 2. 2. Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usług doradztwa prawnego dla Zleceniodawcy jako podmiotu zobowiązanego do stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie prowadzonych postępowań w ramach PZP jak i zapytań ofertowych (poniżej progów wynikających z ustawy PZP), weryfikowania dokumentów pod względem prawnym oraz sporządzanie opinii prawnych - w związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych Bezpieczna Przystań” nr projektu RPMP.09.02.03-12-0455/16 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”. 3. Wykonawca będzie świadczył usługi doradztwa w siedzibie Zamawiającego minimum 1 raz w tygodniu przez 2 godziny oraz realizował zadania w terminie nie dłuższym niż 48 godzin w okresie od podpisania umowy do 30.06.2020 roku oraz korespondencyjnie i telefonicznie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205480 Tue, 10 Sep 2019 10:57:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205480 <![CDATA[PROCEDURA WYBORU – DORADCY PRAWNEGO]]> Zamawiający Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, na terenie województwa lubelskiego w ramach projektu „Okno na świat – nowe perspektywy” nr RPLU.11.02.00-06-0060/17 Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne; Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne RPO WL na lata 2014-2020 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Doradztwo prawne w zakresie prawa rodzinnego dla Uczestników Projektów w Świetlicach PCK w województwie lubelskim w okresie wrzesień 2019 – lipiec 2021 r. Celem poradnictwa prawnego jest wsparcie rodzin przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1204512 Wed, 04 Sep 2019 15:34:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1204512 <![CDATA[Świadczenie usług z zakresu wsparcia prawniczego dla 12 osób niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności, udzielanych w warunkach domowych.]]> Długoterminowe indywidualne wsparcie psychologa dla 12 osób niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności, udzielane w warunkach domowych, w okresie 27 miesięcy (od października 2019r) przez 1 godz. miesięcznie dla każdej osoby niesamodzielnej - ogółem 324 godzin. Wsparcie prawnicze będzie obejmowało m.in. doradztwo, indywidualne konsultacje, porady w sprawach mieszkaniowych, rodzinnych i opiekuńczych, świadczeń socjalnych, świadczeń z ubezpieczenie społecznego, zatrudnienia i bezrobocia, karnych, finansowych i podatkowych, niepełnosprawności, pozbawienia wolności, spadkowych, konsumenckich, stosunków międzyludzkich, własności. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1204230 Tue, 03 Sep 2019 14:23:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1204230 <![CDATA[Świadczenie obsługi prawnej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP), spr. nr 10/POIR/2019]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie obsługi prawnej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). 2. Zamówienie jest podzielone na 3 części: 1) Część I – Ogólna obsługa prawna FNP, 2) Część II – Obsługa prawna FNP – Zamówienia publiczne, 3) Część III – Obsługa prawna FNP – Podatki. 3. Zamawiający informuje, że Wykonawca może składać ofertę na jedną lub większą liczbę części. Każda z części oceniania będzie odrębnie. 4. Ze względu na specyfikę zamówienia Zamawiający wymaga, aby Zamówienie było wykonywane przez osoby wskazane przez Wykonawcę do wykonania zamówienia, których wiedza, doświadczenie i umiejętności zawodowe będą oceniane w trakcie oceny ofert. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia. 6. Dodatkowe informacje na temat zakresu i sposobu wykonania zamówienia zawarte są w Załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego – Istotne postanowienia umowy. 7. Polisa OC: 1) Wykonawca zobowiązuje się do posiadania aktualnej i opłaconej polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym przedmiotem umowy, w całym okresie obowiązywania umowy na sumę ubezpieczenia co najmniej: a) 3 000 000,00 zł w przypadku zawarcia umowy w ramach Części I, b) 1 000 000,00 zł w przypadku zawarcia umowy w ramach Części II, c) 1 000 000,00 zł w przypadku zawarcia umowy w ramach Części III; 2) W przypadku, gdy z tym samym Wykonawcą będzie zawierana umowa na więcej niż jedną Część, minimalną wartością wymaganej sumy ubezpieczenia jest wartość łączna sum ubezpieczenia, o których mowa w pkt 1 w odpowiednich częściach. 3) Najpóźniej w terminie zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu opłaconą polisę ubezpieczeniową. Kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi załącznik do umowy; 4) Jeżeli polisa ubezpieczeniowa obejmuje okres krótszy niż okres realizacji umowy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia wygaśnięcia polisy, zobowiązany jest do zawarcia i przedstawienia Zamawiającemu kolejnej polisy ubezpieczeniowej tak, aby została zachowana ciągłość ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202432 Fri, 23 Aug 2019 11:54:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202432 <![CDATA[Świadczenie usług w zakresie komercjalizacji rozwiązań naukowych i zarządzania własnością intelektualną, 11/POIR/2019]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie komercjalizacji rozwiązań naukowych i zarządzania własnością intelektualną przez rzecznika patentowego i prawnika. 2. Ze względu na specyfikę zamówienia Zamawiający wymaga, aby Zamówienie było wykonywane przez osoby wskazane przez Wykonawcę do wykonania zamówienia, których doświadczenie zawodowe i wykształcenie będą oceniane w trakcie oceny ofert. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ). 4. Dodatkowe informacje na temat zakresu i sposobu wykonania zamówienia zawarte są w Załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego – Istotne postanowienia umowy. 5. Polisa OC: 1) Wykonawca zobowiązuje się do posiadania aktualnej i opłaconej polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym przedmiotem umowy, na sumę ubezpieczenia co najmniej 500 000,00 zł w całym okresie obowiązywania umowy; 2) Najpóźniej w terminie zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu opłaconą polisę ubezpieczeniową. Kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi załącznik do umowy; 3) Jeżeli polisa ubezpieczeniowa obejmuje okres krótszy niż okres realizacji umowy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia wygaśnięcia polisy, zobowiązany jest do zawarcia i przedstawienia Zamawiającemu kolejnej polisy ubezpieczeniowej tak, aby została zachowana ciągłość ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202414 Fri, 23 Aug 2019 11:16:09 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202414