Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi prawne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sat, 19 Jan 2019 15:43:16 +0100 <![CDATA[Poland Prize: wybór podmiotu świadczącego usługi prawne na rzecz zagranicznych start-upów - zapytanie nr 3/2019]]> Fundacja Startup Hub Poland zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zapewnienia usług prawnych dla min. 24 podmiotów (zagranicznych start-upów), które mają na celu doprowadzenie do założenia przez podmioty spółek kapitałowych do 31 grudnia 2019 roku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14307 Thu, 17 Jan 2019 23:03:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14307 <![CDATA[Świadczenie usług doradztwa prawnego z zakresu zamówień publicznych w ramach projektu nr (dalej Projekt) pn.: „POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód” w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” – postępowanie II.]]> Przedmiot zamówienia jest świadczenie usług doradztwa prawnego w zakresie wskazanych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego zamówień publicznych w przedmiocie: a. przygotowania i przeprowadzenia, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, zgodnie z art. 15 ust. 4 pkt. 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) – tekst jednolity), zwanej dalej ustawą, planowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w oparciu o przepisy ustawy; b. przygotowania i przeprowadzenia procedur wyłonienia wykonawców zamówień o wartościach poniżej progów stosowania ustawy zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz zgodnie z wewnętrznym regulaminem Zamawiającego. c. Ogólnego doradztwa prawnego w zakresie zgodności z ustawą przygotowanych i przeprowadzonych postępowań. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161157 Thu, 17 Jan 2019 14:16:48 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161157 <![CDATA[Świadczenie usług poradnictwa prawnego i obywatelskiego na rzecz uczestników projektu „Centrum RE-Start”- kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu.]]> Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie przez radcę prawnego/prawnika poradnictwa prawnego i obywatelskiego w ramach sesji indywidualnych i grupowych dla ok. 30 Uczestników Projektu w ramach Zadania 2. Usługi reintegracji społecznej świadczonej w Centrum RE-Start w Projekcie „Centrum RE-Start”- kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu nr: RPOP.08.02.00-16-0009/17 współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161118 Thu, 17 Jan 2019 12:42:27 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161118 <![CDATA[Kompleksowa obsługa prawna na rzecz Wydziału Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.]]> Świadczenie przez Wykonawcę usług prawniczych w zakresie bieżącej obsługi prawnej, doradztwa prawnego dla potrzeb Wydziału Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., w tym również w ramach Programów Współpracy Transgranicznej INTERREG VA . https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14293 Thu, 17 Jan 2019 07:57:10 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14293 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI nr 6/08.03.01/19 z dnia 12.01.2019r. w celu wyboru wykonawcy usług na stanowisku: DORADCA SPECJALISTYCZNY PRAWNY/DORADCA PRAWNY/DORADCA PRAWNY OPP OWES Krapkowice w ramach projektu „Spółdzielnia socjalna Twoją szansą 3”.]]> Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania w celu wyboru: doradca specjalistyczny prawny/doradca prawny/doradca prawny OPP OWES Krapkowice, realizującego zadania merytoryczne w okresie od stycznia 2019 do 31 grudnia 2021 roku dla prowadzenia spraw związanych z realizacją projektu „Spółdzielnia socjalna Twoją szansą 3” (nr RPOP.08.03.00-16-0002/18. Projekt będzie realizowany na terenie powiatów: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, strzelecki w szerokim zakresie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej zgodnie ze specyfikacją zamówienia. Projekt jest współfinansowany w ramach Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14211 Sun, 13 Jan 2019 18:49:19 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14211 <![CDATA[WYBÓR Prawnika]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie wsparcia jako prawnik tj. m.in. • Współpracy z beneficjentami programu w celu wsparcia prawnego Miejsce pracy: Punkt informacyjno konsultacyjny oraz na terenie Warszawy (praca w terenie) • Stały kontakt z resztą zatrudnionych specjalistów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160149 Fri, 11 Jan 2019 15:52:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160149 <![CDATA[PROCEDURA WYBORU DORADCY PRAWNEGO]]> Przedmiotem zamówienia (kod CPV 79140000-7 - Doradztwo prawne i usługi informacyjne) jest pełnienie funkcji doradcy prawnego - specjalisty z zakresu prawa rodzinnego, odpowiedzialnego za realizację specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych i/lub rodzin zastępczych w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych PCK w woj. lubelskim, zwanych dalej świetlicami. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160083 Fri, 11 Jan 2019 14:33:24 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160083