Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi drukarskie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 20 Mar 2019 12:50:43 +0100 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03A/WSH/EFRR_ BYTOM/2019 - maty edukacyjne]]> III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa wydruku 2 kompletów materiałów edukacyjnych, złożonych z maty edukacyjnej oraz 120 tabliczek, wraz z kartonowym opakowaniem, na potrzeby realizacji projektu pt. „Eksperci programowania w podregionie bytomskim”, według specyfikacji określonej dalej w załączniku nr 1. 2) Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 3) Na potrzeby transportu maty po 2 szt. muszą zostać zapakowane do kartonowej tuby zapobiegającej zginaniu, a każdy komplet tabliczek musi zostać zapakowany w odrębne kartonowe pudełko, które zabezpieczy je przez zniszczeniem. 4) Celem zapytania jest wybór Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa na wykonanie usługi stanowiącej przedmiot niniejszego zapytania, szczegółowo opisanych w załączniku nr 1. 5) Po otrzymaniu i rozpatrzeniu ofert Zamawiający wyłoni Wykonawcę, którego oferta zdobędzie najwięcej punktów. 6) Wspólny Słownik Zamówień CPV: 39162100-6 Pomoce dydaktyczne 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy Szczegóły w załącznikach pn. "Zapytanie ofertowe" i "Załączniki do zapytania ofertowego". Proszę o zapoznanie się ze wszystkimi załącznikami do niniejszego ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174029 Mon, 18 Mar 2019 15:31:00 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174029 <![CDATA[Zapytanie ofertowe BKZ/01/03/2019 na usługę publikacji wkładki w lokalnej prasie dotyczącej popularyzacji kształcenia zawodowego w ramach kampanii wdrożeniowo-informacyjnej w zakresie kształcenia zawodowego w Opolu (w tym w branżowych szkołach I stopnia), w nakładzie nie mniejszym niż 7 tysięcy egzemplarzy w dniu wydania wkładki, w ramach realizowanego projektu „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego.]]> 1. Zamówienie obejmuje usługę publikacji przez Wydawcę wkładki w lokalnej prasie dotyczącej popularyzacji kształcenia zawodowego w ramach kampanii wdrożeniowo-informacyjnej w zakresie kształcenia zawodowego w Opolu (w tym w branżowych szkołach I stopnia) w nakładzie nie mniejszym niż 7 tysięcy egzemplarzy w dniu wydania wkładki. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. Zadanie obejmuje: 1) Przygotowanie (przez co rozumie się opiekę redaktorską w zakresie redagowania tekstów w oparciu o dostarczony materiał, skład oraz druk) czterostronicowej wkładki do głównego papierowego wydania gazety, drukowanej w pełnym nakładzie, w pełnym kolorze i w formacie odpowiednim do głównego papierowego wydania gazety przez 15 miesięcy w okresie od kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. 2) Dystrybucję wkładki w całym nakładzie gazety; 3) Dostarczenie 1050 sztuk egzemplarzy (spakowanych po 50 sztuk) do Wydziału Oświaty przy ul. Sienkiewicza 4 w Opolu; 4) Umieszczania materiałów z dodatku na stronie internetowej gazety. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173983 Mon, 18 Mar 2019 14:37:25 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173983 <![CDATA[Wykonanie materiałów promocyjnych (notesy z nadrukiem promocyjnym, długopisy z nadrukiem promocyjnym, pamięci USB (pendrive) z nadrukiem promocyjnym oraz roll-up z nadrukiem) na potrzeby programu szkoleniowego z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach projektu „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”]]> Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie materiałów promocyjnych (notesy z nadrukiem promocyjnym, długopisy z nadrukiem promocyjnym, pamięci USB (pendrive) z nadrukiem promocyjnym oraz roll-up z nadrukiem) na potrzeby programu szkoleniowego z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach projektu „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”. Technologia, powierzchnia nadruku oraz przedmiot powinny być tak dobrane, aby nadruk był czytelny, wyraźny i trwały. Wszystkie dostarczone materiały promocyjne muszą być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku oraz muszą spełniać następujące kryteria: • Funkcjonalność - muszą spełniać swoje przeznaczenie, materiały będące przedmiotem zamówienia mają zapewnić łatwe i bezproblemowe korzystanie z nich. • Trwałość - artykuł nie ulega trwałym zniekształceniom i nie ulega zniszczeniu przy zwykłym korzystaniu, ruchome elementy materiału zapewniają jego właściwe funkcjonowanie. • Estetyki i precyzji wykonania – nie występują zarysowania, przebarwienia, pęknięcia i inne uszkodzenia materiału podczas właściwego i normalnego korzystania, poszczególne elementy każdego z materiałów promocyjnych muszą być kompletne, dobrze do siebie dopasowane oraz zamocowane. Każdy pojedynczy egzemplarz materiału promocyjnego, musi być trwale oznakowany poprzez naniesienie elementów graficznych (w całości w kolorze lub w całości czarnobiałym) zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. Zakres realizacji przedmiotu zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest do: • Opracowania projektów graficznych materiałów promocyjnych, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, uwzględniających rozmieszczenie grafik/logotypów i przedstawienia ich Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) do zatwierdzenia w terminie do 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. • Uwzględnienia w przygotowanych projektach graficznych wszelkich zmian i uwag zgłaszanych każdorazowo przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz ponownego przedstawienia ich do akceptacji w terminie 1 dnia od dnia otrzymania poprawek lub sugestii od Zamawiającego, aż do momentu ostatecznego zaakceptowania przez Zamawiającego wszystkich projektów graficznych. Zamawiającemu przysługuje prawo odrzucenia wzoru dla danego rodzaju materiału, jeżeli nie spełnia wszystkich wymagań i kryteriów określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, do 2 dni roboczych od daty ich otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). • Oznakowania przedmiotu zamówienia zgodne ze wszystkimi materiałami graficznymi oraz wytycznymi otrzymanymi od Zamawiającego. • Materiały promocyjne będą akceptowane przez Zamawiającego na podstawie projektów graficznych oraz przesłanych przykładowych zdjęć przedstawiających konstrukcję produktu. Wszystkie materiały promocyjne muszą posiadać naniesioną grafikę odpowiadającą technologii zgodnej z wymogami Zamawiającego. • Dostarczenie materiałów promocyjnych zgodnie ze wszystkimi wytycznymi określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz z ostatecznie zaakceptowanymi przez Zamawiającego projektami graficznymi dla każdego rodzaju wskazanego materiału promocyjnego. • Dostarczenia do siedziby Zamawiającego na własny koszt całego przedmiotu zamówienia, kompletnego pod względem rodzaju, jakości i ilości, po uprzednim uzgodnieniu dnia i godziny z Zamawiającym za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Termin dostawy nie może przypadać w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy. Materiały promocyjne muszą zostać zapakowane w osobne, zbiorcze opakowania kartonowe każdy. Na zewnętrznej stronie każdego opakowania zbiorczego musi zostać umieszczona informacja o rodzaju artykułu wraz z jego opisem oraz liczbą sztuk w opakowaniu. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę całego przedmiotu zamówienia niekompletnego po względem rodzaju, jakości i ilości Zamawiającemu przysługuje prawo do wezwania Wykonawcy do usunięcia wad lub wprowadzenia zmian lub uzupełnień. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16056 Fri, 15 Mar 2019 13:29:01 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16056 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia usługi wydruku materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń stacjonarnych.]]> Przedmiotem zamówienia jest wydruk materiałów szkoleniowych dla uczestników około 15 szkoleń stacjonarnych, organizowanych w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES). Pozostałe szczegóły dotyczące zamówienia będą ustalane wraz z wyłonionym Wykonawcą a Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Kolo Gdańskie, będącym jednym z partnerów projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173501 Fri, 15 Mar 2019 11:24:41 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173501 <![CDATA[Wykonanie oraz dostawę materiałów reklamowych do projektu „Kształcimy zawodowo” realizowanego w ramach EFS przez Zespół szkół Ponadgimnazjalncy nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu]]> 1. Koszulki reklamowe 1.1. Koszulka damska - rozmiar M - rozmiar L 1.2.Koszulka męska - rozmiar M - rozmiar L - rozmiar XL 2. Plecak 3. Dysk zewnętrzny 4. Plakat reklamowy 5. Tabliczki z nazwami pracowni zawodowych 6. Naklejki https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16041 Fri, 15 Mar 2019 10:04:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16041 <![CDATA[Zakup banerów reklamowych Oxyline na stoisko targowe ISEC 2019 Ireland’s Security and Fire EXPO]]> Zakup banerów reklamowych Oxyline na stoisko targowe ISEC 2019 Ireland’s Security and Fire EXPO https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15957 Thu, 14 Mar 2019 08:56:24 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15957 <![CDATA[Druk 4 publikacji]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa druku 4 publikacji obejmująca: 1. Opracowanie projektu graficznego materiałów - szablonu środka (layoutu), 2. Opracowanie graficzne materiałów do druku, 3. Korektę i redakcję językową tekstu, 4. Skład i łamanie środka publikacji, 5. Archiwizowanie, 6. Wydruk próbny drukarni, 7. Druk i oprawa materiałów, 8. Dostarczenie wydrukowanych materiałów do siedziby Zamawiającego i złożenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172643 Tue, 12 Mar 2019 12:54:29 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172643 <![CDATA[Publikację 5 ogłoszeń prasowych zgodnie z zasadami promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ na lata 2014-2020 w zakresie informacji i promocji]]> Każde ogłoszenie prasowe musi zawierać następujące elementy: 1) Nagłówek - znak Funduszy Europejskich, barwy Rzeczypospolitej Polskiej znak Unii Europejskiej i Logo Beneficjenta 2) Tytuł projektu - Budowa i modernizacja urządzeń wod-kan w Gminie Wołomin 3) streszczenie najważniejszych faktów, tekst opis zagadnienia z podaniem szczegółów (około 4 tysięcy znaków ) – tekst zostanie przekazany przez Zamawiającego przed każdą publikacją. 4) cel projektu 5) 2 zdjęcia (wym.90 mm /50 mm), Forma ogłoszenia: 1) wydruk w kolorze, 2) wymiary ogłoszenia ½ strony (wym.280 mm/190mm +/- 2 %) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1171978 Fri, 08 Mar 2019 12:56:34 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1171978 <![CDATA[Materiały marketingowe - zaprojektowanie i wytworzenie folderów produktowych]]> Zaprojektowanie i wytworzenie materiałów promocyjnych - folderów produktowych: 1. Targi MOSBUILD Moskwa 2019: a) foldery produktowe: - ilość: 5000 na każdy język, - forma: książeczka A4, ilość stron 16 (8 kartek), - okładka 4 strony, - uszlachetnienia: folia i lakier UV, - druk: dwustronny, - gramatura okładka : 350g; - papier: mat, - gramatura kartki wewnątrz: 130g; - papier: błysk, - język: rosyjski, angielski 2. Targi BAUMA – Monachium 2019: a) foldery produktowe: - ilość: 5000 na każdy język, - forma: książeczka A4, ilość stron 16 (8 kartek), - okładka 4 strony, - uszlachetnienia: folia i lakier UV, - druk: dwustronny, - gramatura okładka : 350g; - papier: mat, - gramatura kartki wewnątrz: 130g; - papier: błysk, - język: niemiecki, polski https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1171697 Thu, 07 Mar 2019 14:05:39 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1171697