Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi IT https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sat, 11 Jul 2020 21:37:28 +0200 <![CDATA[Usługi polegające na pełnieniu roli Operatora platformy e-podręczniki na podstawie umowy o świadczenie usług w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Język Polski, dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6044/18-00]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu roli Operatora platformy e-podręczniki w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Język Polski, dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6044/18-00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253678 Sat, 11 Jul 2020 19:52:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253678 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 4/2020 dotyczące zakupu infrastruktury serwerowej – serwery dedykowane]]> Dostawa infrastruktury serwerowej – serwery dedykowane spełniające minimalną konfigurację pozwalającą badać́ modele na 30 tys. żądań, przedstawioną w projekcie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253669 Fri, 10 Jul 2020 23:03:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253669 <![CDATA[Zakup 3- letniej licencji na program do projektowania produktowego i przemysłowego oraz Laptopa.]]> Zakup 3- letniej licencji na program do projektowania produktowego i przemysłowego (typu AutoCAD) oraz Laptopa, specyfikacje dostępne w załączniku nr 4. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33652 Fri, 10 Jul 2020 15:28:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33652 <![CDATA[Rozbudowa Systemu Obsługi Toku Studiów (SOTS) w obszarze modułu AKSON (Akademicki Komunikator Student-Nauczyciel-Dziekanat) i modułu STUDENT_UMP polegająca na stworzeniu elektronicznego przewodnika dydaktycznego zawierającego sylabus i program studiów]]> Rozbudowa Systemu Obsługi Toku Studiów (SOTS) w obszarze modułu AKSON (Akademicki Komunikator Student-Nauczyciel-Dziekanat) i modułu STUDENT_UMP polegająca na stworzeniu elektronicznego przewodnika dydaktycznego zawierającego sylabus i program studiów - szczegóły Patrz Załącznik nr 1a, 1b i 1c https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253467 Fri, 10 Jul 2020 15:10:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253467 <![CDATA[Rozbudowa intranetu - Wirtualnego Systemu Usług dla Studenta (WiSUS) w zakresie stworzenia i wdrożenia aplikacji WiSUS – zadania wraz z integracją z Systemem Obsługi Toku Studiów oraz Elektronicznym Obiegiem Dokumentów]]> Rozbudowa intranetu - Wirtualnego Systemu Usług dla Studenta (WiSUS) w zakresie stworzenia i wdrożenia aplikacji WiSUS – zadania wraz z integracją z Systemem Obsługi Toku Studiów oraz Elektronicznym Obiegiem Dokumentów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253498 Fri, 10 Jul 2020 14:29:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253498 <![CDATA[Usługa przeprowadzenia 84 egzaminów zewnętrznych z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) z zakresu programowania w języku C++]]> Usługa przeprowadzenia łącznie 84 egzaminów zewnętrznych z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) z zakresu programowania w języku C++ https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253539 Fri, 10 Jul 2020 12:39:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253539 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/BON/2020]]> Przedmiotem zamówienia jest Stworzenie aplikacji mobilnej, będącej ułatwieniem dostępu dla studentów z niepełnosprawnością, pomocną w poruszaniu się po budynku Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, wytworzenie oprogramowania na urządzenie mobilne (zwaną dalej Aplikacją Mobilną/Aplikacją), które będzie pozwalało na swobodne poruszanie się po całym budynku Uczelni. Zamówienie obejmuje również testy oraz wdrożenie. Aplikacja ma mieć wgrane również tłumaczenia językiem migowym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253514 Fri, 10 Jul 2020 11:48:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253514 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/US/2020/UH/3]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi specjalistycznej obejmującej usługi zaprojektowania i wytworzenia wybranych komponentów systemu umożliwiającego szyfrowanie, przesyłanie i deszyfrowanie danych paragonowych oraz wsparcie zespołu przy realizacji interaktywnej aplikacji mobilnej posiadającej wbudowany moduł przechowywania kluczy kryptograficznych i komunikowania się z pozostałą częścią systemu na potrzeby firmy PayD sp. z o.o. w ramach projektu „Platforma Startowa „Unicorn Hub”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253461 Fri, 10 Jul 2020 08:57:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253461 <![CDATA[Usługa polegająca na zakodowaniu, (frontend i backend) wersji MVP aplikacji mobilnej Story coach dla Techflow Sp. z o.o-numer postępowania 1897/1]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zakodowaniu, (frontend i backend) wersji MVP aplikacji mobilnej Story coach dla Techflow Sp. z o.o. w ramach projektu „Platforma startowa IDEALIST” (nr projektu: POPW.01.01.01-06-0002/18-00) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253449 Fri, 10 Jul 2020 07:31:20 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253449 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na realizację usługi stworzenia i wdrożenia portalu internetowego służącego wdrażaniu modelu wspierania osób w kryzysie bezdomności metodą Najpierw Mieszkanie w ramach projektu "Najpierw Mieszkanie- innowacyjne metody trwałego rozwiązywania problemu chronicznej bezdomności"]]> Przedmiotem zamówienia są usługi związane ze stworzeniem i wdrożeniem portalu internetowego służącego popularyzacji i wdrażaniu metody Najpierw Mieszkanie służącej trwałemu wychodzeniu z bezdomności osób w kryzysie psychicznym (dalej Portalu) oraz dostarczeniu systemu CRM do zarządzania danymi darczyńców na potrzeby działań fundrisingowych Fundacji Najpierw Mieszkanie Polska. Szczegółowy zakres zamówienia przedstawia Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253444 Fri, 10 Jul 2020 01:12:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253444 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/2020 z dnia 09.07.2020 na „Realizację usług obejmujących implementację wskazanych modułów platformy blockchain wedle opracowanej przez GPW architektury” w projekcie „Opracowanie innowacyjnej platformy opartej o technologię blockchain”]]> 3. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA 3.1. Głównym celem przedmiotowego zapytania jest zlecenie Wykonawcy (wybranemu Oferentowi) części prac badawczo-rozwojowych oraz implementacyjnych dotyczących wybranych modułów funkcjonalnych platformy GPW w ramach projektu nr POIR.01.01.01-00-0029/20 pt. „Opracowanie innowacyjnej platformy opartej o technologię blockchain”, który uzyskał dofinansowanie ze środków POIR 2014-2020 w ramach konkursu 1/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka 1_2020 (dalej zwany Projektem). 3.2. Usługi zrealizowane przez Wykonawcę powinny być dziełem autorskim, spójnym, odpowiadającym specyfice i zapotrzebowaniu Zamawiającego, przekazanym przez przedstawicieli Zamawiającego. 3.3. Zakres prac będących przedmiotem niniejszego zapytania obejmuje cztery zakresy – Workpackages (zwane dalej „Workpackages” albo „WP”). Przedmiot zapytania opisany poniżej w dalszej części dokumentu określany jest również jako „Platforma”. 3.3.1. Workpackage 1: 1) Implementacja wskazanych przez GPW fragmentów platformy GPW oraz chaincodes lub równoważne, czyli programów, które zapisują się i są wykonywane na sieci blockchain-. 2) Implementacja wedle projektu platformy GPW aplikacji klienckiej, która umożliwi komunikację z siecią blockchain. 3) Implementacja wskazanych w projekcie stanów aktora za pomocą mechanizmu Akka Persistence lub równoważnych. 3.3.2. Workpackage 2: 4) Implementacja mechanizmu ponawiania operacji, które nie zostały poprawnie wykonane na sieci blockchain przy jednoczesnym zachowaniu poprawnej ich kolejności. 5) Implementacja operacji sieci blockchain mających odzwierciedlenie w wiadomościach aktora. 3.3.3. Workpackage 3: 6) Implementacja modułu odzwierciedlającego zakupione na rynku wtórnym jednostki uczestnictwa oraz uzyskane w wyniku obrotu tymi jednostkami odpowiedniki środków w danej walucie. 7) Implementacja modułu komunikacji pomiędzy danymi z rynku wtórnego oraz z siecią blockchain w sposób zapewniający minimalne opóźnienie. 3.3.4. Workpackage 4: 8) Testy automatyczne, polegające na wykonywaniu stworzonych prototypowych chaincodes lub równoważnych na symulowanych danych. 9) Testy wydajnościowe. Określenie liczby transakcji na sekundę w zależności od zadanej konfiguracji (topologia sieci, protokół konsensusu) wskazanych w projekcie platformy GPW przez Oferenta. 10) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej, eksploatacyjnej, macierzy ryzyk oraz materiałów szkoleniowych. 3.4. Na każdym etapie realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym. Wykonawca powinien stosować wytyczne Zamawiającego. 3.5. Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędną dokumentację. 3.6. Do momentu zakończenia realizacji przedmiotu zapytania, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania następujących materiałów: 3.6.1. Dokumentacji projektowej (architektoniczny model systemu, raporty z analiz przeprowadzanych w procesie wytwórczym, plan testów systemu i raport z tych testów). 3.6.2. Dokumentacji produkcyjnej (obejmującej opis procesu deploymentu i/lub instalacji poszczególnych usług, wsparcia, serwisowania i działania w środowisku produkcyjnym). 3.6.3. Pełnego oprogramowania (kompilowalne i nieobfuskowane kody źródłowe wraz z niezbędnymi bibliotekami opatrzone komentarzami, release notes, instrukcją kompilacji, raportem z testów i dokumentacją kodu - w zakresie niezbędnym do zaprojektowania, implementacji, uruchomienia aplikacji z kodu źródłowego, wytworzenia wykonywalnych plików oryginalnych aplikacji i wdrożenia nowych funkcjonalności w wyniku realizacji przedmiotu zapytania). 3.6.4. Dokumentacji technicznej, użytkowej i administracyjnej związanej z przedmiotem zapytania. 3.7. Szczegółowy opis Platformy, stanowiącej przedmiot niniejszego zapytania określony jest w Załączniku nr 1. 3.8. Wszelkie produkty będące rezultatem przedmiotu zapytania podlegają pisemnej akceptacji przez Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33646 Thu, 09 Jul 2020 23:59:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33646 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 12/2020]]> W związku z realizacją ww. Projektu przez TECRA Sp. z o. o., Beneficjent zaprasza do składania ofert na realizację prac badawczo rozwojowych w celu wyłonienia członka personelu B+R na stanowisku SENIOR BLOCKCHAIN DEVELOPER. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu ofertowym nr 12/2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253445 Thu, 09 Jul 2020 23:42:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253445 <![CDATA[Przygotowanie 3 pakietów edukacyjnych dla Technikum Programistycznego Info Tech w Białymstoku]]> Przygotowanie 3 pakietów edukacyjnych dla Technikum Programistycznego Info Tech w Białymstoku https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253327 Thu, 09 Jul 2020 12:52:09 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253327 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/07/2020/RPOWL1.2.17 wynajem serwerów]]> Przedmiotem zamówienia jest wynajem m.in. 2 serwerów niezbędnych do przeprowadzenia symulacji i obliczeń numerycznych oraz przeprowadzenia analiz Big Data o minimalnych parametrach nie gorszych niż: - Intel Xeon, dwunastordzeniowy, - Pamięć RAM: 192 GB, - min. pojemność 5TB SSD, - dostęp do internetu i możliwość przesyłu danych, - zapewnienie do 5 różnych adresów IP, - Obsługa i wsparcie 24/7, - Sieć zabezpieczona przed niepowołanym dostępem, - Statystyki ruchu, - łączność z Internetem do 1Gb/s, - usługa wirtualizacji. Aparatura w postaci serwerów obliczeniowych będzie służyć do testowania opracowanych nowych autorskich algorytmów. Tworzone w ramach projektu rozwiązania algorytmiczne opracowane są w oparciu o najnowsze osiągnięcia informatyki teoretycznej. Na wynajmowanej aparaturze zostaną przeprowadzone wieloaspektowe testy wydajnościowe w celu optymalizacji i wykrycia ewentualnych błędów. Wynajem aparatury będzie służyć „wytrenowaniu” stworzonej sieci neuronowej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253303 Thu, 09 Jul 2020 11:53:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253303 <![CDATA[Wybór Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach projektu realizowanego przez Accelpoint sp. z o.o. -8]]> Wybór Zespołu Interdyscyplinarnego do Akceleratora Accelpoint w zakresie zgłoszenia pomysłu rozwiązującego problem : 1. Opracowanie prototypu aplikacji do gromadzenia i przetwarzania danych o transakcjach sprzedażowych na rynku w oparciu o informacje importowane z aktów notarialnych. – problem zgłoszony przez Szkołę Główną Handlową https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33606 Wed, 08 Jul 2020 21:22:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33606 <![CDATA[Stworzenie modułów platformy automatyzującej działania komunikacyjne, promocyjne oraz sprzedażowe w najpopularniejszych komunikatorach internetowych]]> Stworzenie modułów platformy automatyzującej działania komunikacyjne, promocyjne oraz sprzedażowe w najpopularniejszych komunikatorach internetowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253014 Wed, 08 Jul 2020 18:16:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253014 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi help desk w ramach projektu „Śląska Akademia Senior@. Program rozwoju kompetencji cyfrowych seniorów 65+ województwa śląskiego z zastosowaniem działań szkoleniowych i animacyjnych w środowisku lokalnym.”]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi help desk w ramach projektu „Śląska Akademia Senior@. Program rozwoju kompetencji cyfrowych seniorów 65+ województwa śląskiego z zastosowaniem działań szkoleniowych i animacyjnych w środowisku lokalnym.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Pełna treść w zapytaniu ofertowym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253204 Wed, 08 Jul 2020 17:04:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253204 <![CDATA[Realizacja prac związanych z wykonaniem usług informatycznych w projekcie]]> Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie poniższego wykonawcy (osoby fizycznej nie mającej osobowości prawnej) prac badawczo-rozwojowych związanych z realizacją projektu ramach projektu: „Inteligentny moduł sprzętowy zarządzania pamięcią masową” (dalej: Projekt) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”: 1. Analityka programisty (Linux). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253200 Wed, 08 Jul 2020 16:57:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253200 <![CDATA[Zamówienie na usługę implementacji platformy Decidim]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest implementacja platformy Decidim wraz tłumaczeniem nazewnictwa i opisów na język polski oraz dostosowaniem zaimplementowanej platformy do obowiązujących przepisów i potrzeb Zamawiającego w ramach godzin developerskich. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: a) implementację Decidim’a – aplikacji (oprogramowania użytkowego) do prowadzenia procesów partycypacji i konsultacji społecznych stworzonej przez miasto Barcelona (pod nazwą jak i domeną decidim.barcelona) na otwartym kodzie źródłowym (licencja AGPL v3 zwaną też GNU Affero). Twórca oprogramowania Decidim udziela darmowej licencji każdemu zainteresowanemu podmiotowi bez potrzeby jakiegokolwiek zgłaszania czy zawierania porozumienia, co do korzystania z własności intelektualnej pod warunkiem zastosowania się przez korzystającego do warunków wynikających z licencji, w tym do upublicznienia zaimplementowanego kodu w ramach powstałej w wyniku implementacji platformy. Szczegóły na stronie https://decidim.org ; b) przetłumaczenie nazewnictwa i opisów poszczególnych zakładek zaimplementowanej platformy na język polski; c) utrzymywanie (administracja) kodu aplikacji Decidim na Github (open source) przez czas trwania umowy tj. do 30 listopada 2021 roku (zgodnie z przepisami regulującymi ten zakres i wystąpienia przesłanek od których uzależniona jest konieczność utrzymywania kodu aplikacji); d) zapewnienie wsparcie programistów i pracowników technicznych w postaci tzw. godzin deweloperskich w ilości do 300 godzin, do wykorzystania w trakcie trwania umowy tj. do 30 listopada 2021 roku; e) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zaimplementowanej platformy ( maksymalnie do 15 pracowników skierowanych przez Zamawiającego na szkolenie); f) zapewnienie skalowalności infrastruktury chmurowej (hosting) oraz serwerów w zakresie zaimplemetowanej platformy przez okres trwania umowy; g) w miesiącu, w którym nastąpi zakończenie umowy Wykonawca ma obowiązek: 1) przekazać Zamawiającemu obraz maszyny wirtualnej w formie pliku formatu .vmdk lub .ofv wraz z danymi dostępowymi, 2) przekazać wszystkie dokumenty i pliki oraz pełną dokumentację dotyczącą zaimplementowanej i zaaranżowanej platformy, 3) wykonać cesję wykupionej domeny i poddomen (o ile wystąpią) na rzecz Zamawiającego. 3. Koszty związane z przeniesieniem na inny serwer lub serwery wskazane przez Zamawiającego, jeśli przeniesienie nastąpi w czasie obowiązywania umowy, muszą zostać uwzględnione przez Wykonawcę w cenie oferty. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wskazany w załączniku nr 2 „Opis przedmiotu zamówienia” do IWZ. 5. Zakres obowiązków Wykonawcy, został zawarty w dokumentacji postępowania, w szczególności w załączniku nr 4 do IWZ „Istotne postanowienia umowy”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33591 Wed, 08 Jul 2020 14:29:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33591 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/Mod-VI/DIGI/2020]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie i wdrożeniu systemu do budowy biblioteki cyfrowej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253105 Wed, 08 Jul 2020 11:47:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253105 <![CDATA[Zakup usług specjalistycznych na rzecz Podmiotu Inkubowanego Techno Soccer Academy Sp. z o.o. mających na celu wytworzenie dedykowanego oprogramowania w postaci aplikacji mobilnej]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usług specjalistycznych na rzecz Podmiotu Inkubowanego Techno Soccer Academy Sp. z o.o. mających na celu wytworzenie dedykowanego oprogramowania w postaci aplikacji mobilnej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253068 Wed, 08 Jul 2020 09:40:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253068 <![CDATA[Zakup usług specjalistycznych na rzecz Podmiotu Inkubowanego Bistry Sp. z o.o. mających na celu wytworzenie dedykowanego oprogramowania w postaci aplikacji internetowej]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usług specjalistycznych na rzecz Podmiotu Inkubowanego Bistry Sp. z o.o. mających na celu wytworzenie dedykowanego oprogramowania w postaci aplikacji internetowej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253065 Wed, 08 Jul 2020 09:30:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253065 <![CDATA[Nabór specjalisty: informatyk do poprowadzenia zajęć dla Uczestników Projektu "Aktywni - Przedsiębiorczy - Skuteczni"]]> Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie - samorządowy zakład budżetowy Gminy Olsztyn w ramach realizacji projektu pn. "Aktywni - Przedsiębiorczy - Skuteczni" , nr projektu RPWM.11.01.01-28-0145/18, planuje zrealizowanie usługi , tj. Przeprowadzenie 50 - godzin szkolenia w formie warsztatowej w dwóch grupach po 25 godzin każda z grup w jednym czasie, z zakresu obsługi komputera i programów Windows i Pakietu biurowego MS Office. Przeprowadzenie do 100 godzin indywidualnych szkoleń, z zakresu obsługi komputera i programów Windows i Pakietu biurowego MS Office. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252950 Tue, 07 Jul 2020 20:27:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252950 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na zakup specjalistycznej usługi dotyczącej opracowania grafiki w technologii 3D]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup specjalistycznej usługi dotyczącej opracowania grafiki w technologii 3D - opracowanie 280 obiektów graficznych w technologii 3D, otoczenia tworzonego dla uniwersalnego świata, które wpłyną na powiększenie immersyjności oraz wysoki poziom realizmu podczas rozgrywki. Specyfikacja: a) modułowe elementy do zbudowania ścian, podłóg i sufitów z uwzględnieniem okien, drzwi, wsporników konstrukcyjnych – pomieszczenie w stylu magazynowym / sortownia – minimum 60 obiektów wraz z teksturowaniem (preferowany rozmiar tekstury 1024/1024 pikseli), zarówno mapy kolorów wypukłości (normalmap lub równoważny) jak i mapy detalu. Preferowana liczba trójkątów w pojedynczym module nie większa niż 10 000 trójkątów b) modułowe elementy do zbudowania pasa transmisyjnego z uwzględnieniem zakrętów, zmian poziomów, elementów konstrukcyjnych i napędowych – minimum 50 obiektów wraz z teksturowaniem (preferowany rozmiar tekstury 1024/1024 pikseli), zarówno mapy kolorów wypukłości (normalmap lub równoważny), jak i mapy detalu. Preferowana liczba trójkątów w pojedynczym module nie większa niż 5 000 trójkątów, c) zestaw mebli biurowych (krzesła, biurka, szafki) – minimum 70 obiektów wraz z teksturowaniem (preferowany rozmiar tekstury 1024/1024 pikseli), zarówno mapy kolorów wypukłości (normalmap lub równoważny), jak i mapy detalu. Preferowana liczba trójkątów w pojedynczym module nie większa niż 5 000 trójkątów d) modułowe elementy wyposażenia wnętrza dla pomieszczenia w stylu magazynowym / sortowni – min. 100 obiektów wraz z teksturowaniem (preferowany rozmiar tekstury 1024/1024 pikseli), zarówno mapy kolorów wypukłości (normalmap lub równoważny), jak i mapy detalu. Preferowana liczba trójkątów w pojedynczym module nie większa niż 2 500 trójkątów Do oferty należy załączyć wykonany próbny obiekt 3D spełniający zapisy jakościowe i techniczne określone w pkt. 1 a). Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79822500-7 Usługi projektów graficznych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252963 Tue, 07 Jul 2020 14:35:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252963 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2020]]> Dotyczy wykonania wartości niematerialnej i prawnej w ramach projektu pt.: „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa GREGSOFT GRZEGORZ KOWALSKI poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań.” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252777 Tue, 07 Jul 2020 11:16:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252777 <![CDATA[specjalistycznej usługi dotyczącej opracowania grafiki w technologii 3D - opracowanie 250 obiektów graficznych w technologii 3D, otoczenia infrastruktury miejskiej, które wpłyną na powiększenie immersyjności oraz wysoki poziom realizmu podczas szkolenia.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup specjalistycznej usługi dotyczącej opracowania grafiki w technologii 3D - opracowanie 250 obiektów graficznych w technologii 3D, otoczenia infrastruktury miejskiej, które wpłyną na powiększenie immersyjności oraz wysoki poziom realizmu podczas szkolenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252844 Mon, 06 Jul 2020 22:52:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252844 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2/2020 dotyczące zakupu usługi zarządzalnej platformy chmurowej oraz dodatkowych usług w chmurze o parametrach, które pozwolą w sposób wydajny procesować i analizować przechowywane dane, w czasie rzeczywistym.]]> Dostawa usług platformy chmurowej typu Google Cloud Platform (BigQuery), bądź podobnej (w postaci usług maszyn wirtualnych, zarządzalnej sieci, zarządzalnych baz danych oraz innych usług zgodnie z przedstawionymi wymaganiami), spełniających minimalną konfigurację przedstawioną w zapytaniu, do wykorzystania w ramach projektu, wraz z usługami konsultingu wdrożeniowego w wymiarze 80 godzin pracy specjalisty. Liczba godzin może ulec zmianie w zależności od zakresu wdrażanych usług oraz czasu potrzebnego na uruchomienie usług w chmurze. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252767 Mon, 06 Jul 2020 14:35:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252767 <![CDATA[Zamówienie na usługę opracowania, wykonania i prowadzenia strony internetowej promującej markę Wielkopolska Dolina Energii oraz stworzenie i obsługę internetowej bazy ofert inwestycyjnych, w ramach projektu pn. „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii”, nr RPWP.01.04.02-30-0003/19]]> 1. Kompleksowa usługa polegająca na opracowaniu, wykonaniu i prowadzeniu, w okresie realizacji projektu, strony internetowej promującej markę Wielkopolska Dolina Energii. 2. Stworzenie i obsługa internetowej bazy ofert inwestycyjnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252521 Fri, 03 Jul 2020 13:48:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252521 <![CDATA[Świadczenie usług w obszarze programowania/technologie internetowe - 3]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług programistycznych w zakresie tworzenia algorytmów https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252005 Tue, 30 Jun 2020 16:19:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252005 <![CDATA[Wybór Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach projektu realizowanego przez Accelpoint sp. z o.o. -7]]> Wybór Zespołu Interdyscyplinarnego do Akceleratora Accelpoint w zakresie zgłoszenia pomysłów rozwiązujących problem: "Opracowanie aplikacji niskopoziomowej (w fazie MVP) do zwinnego zarządzania sieciami internetowymi wraz z elementami cyberbezpieczeństwa w związku z jej zastosowaniem w placówkach medycznych, uczelniach." zgłoszony przez Politechnikę Warszawską. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33322 Tue, 30 Jun 2020 13:32:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33322 <![CDATA[Zakup usługi udostępniania mocy obliczeniowej o określonej specyfikacji potrzebnej do trenowania modeli uczenia maszynowego poprzez przetwarzanie danych-numer postępowania 1364/7]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi udostępniania mocy obliczeniowej o określonej specyfikacji potrzebnej do trenowania modeli uczenia maszynowego poprzez przetwarzanie danych w ramach projektu „Platforma startowa IDEALIST” (nr projektu: POPW.01.01.01-06-0002/18-00) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251812 Mon, 29 Jun 2020 17:23:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251812 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr Z073/ZAD4/SF]]> Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru Dostawcy na dostawę licencji na potrzeby wdrożenia rozwiązań informatycznych do zarządzania karierami studentów/-tek, absolwentów/-tek i relacjami Uniwersytetu SWPS z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33238 Fri, 26 Jun 2020 14:14:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33238 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na wykonanie e-platformy branżowej wraz z aplikacją mobilną.]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie e-platformy branżowej wraz z aplikacją mobilną. E-platforma dostępna na przeglądarce o następujących funkcjach: • Podział dostępu na 4 rodzaje użytkowników • Szybka wycena zleceń przeglądów budowlanych z sugestią dodatkowych elementów przeglądu • Szybka wycena wynajmu hal namiotowych • możliwość zapłaty za usługi przez płatność internetową • Live Chat • Mapę zleceń • Integracja z podpisem elektronicznym • Integracja z systemem Optima Comarch • Panel klienta • Panel inżyniera • Panel pracownika biura Aplikacja mobilna umożliwiająca dostęp dla inżynierów do następujących funkcji: • Logowanie na indywidualne konto inżyniera • Dostęp do listy zleceń przeglądów • Bieżące uzupełnianie protokołu przeglądu • Dostęp do historii wykonanych przeglądów Elementem przedmiotu zamówienia jest opracowanie prototypu przedmiotu zamówienia umożliwiającego, we współpracy z doradczą firmą wzorniczą, określenie cech oraz funkcjonalności finalnego produktu oraz przeprowadzenie testów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1250402 Thu, 25 Jun 2020 11:53:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1250402 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr Z2/PEZ-H2/2020]]> Przedmiotem niniejszego postępowania jest wybór Wykonawcy/ów na zakup narzędzia do pomiaru efektywności zawodowej oraz zakup miejsc na szkoleniu dla 4 pracowników Biur Karier korzystających z narzędzia do pomiaru efektywności zawodowej, w ramach projektu pn. "Zintegrowany Program Rozwoju II" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Celem projektu jest wzrost potencjału dydaktycznego i organizacyjnego SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego poprzez wdrożenie do VI.2023r zintegrowanego programu rozwoju obejmującego wdrożenie: a) programu rozwoju kompetencji dla 90 studentów/-tek b) programu aktywizacji zawodowej dla 600 studentów/-tek c) 2 systemów IT poprawiających zarządzanie zapleczem informatycznym uczelni i procesami wejścia studentów/-tek na rynek pracy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33156 Wed, 24 Jun 2020 13:59:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33156 <![CDATA[Zapytanie Ofertowe nr ZR04/01/05/2020/22/IJ/Z platforma webowa AI]]> Specyfikację przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1250819 Mon, 22 Jun 2020 13:14:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1250819