Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi IT https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Thu, 18 Jul 2019 02:21:53 +0200 <![CDATA[Zakup i wdrożenie portali interesanta oraz systemów dziedzinowych w ramach projektu pt. „Urzędy na miarę XXI wieku”]]> ZZakup i wdrożenie portali interesanta oraz systemów dziedzinowych w 3 gminach Partnerskich. Wszystkie wdrożenia będą realizowane na rzecz i w siedzibach następujących Partnerów Projektu tj:  Gmina Cekcyn ul. Szkolna 2 89-511 Cekcyn  Gmina Czersk ul. Kościuszki 27 89-650 Czersk  Gmina Kęsowo ul. Główna 11 89-506 Kęsowo Zapytanie ofertowe jest realizowane w ramach projektu pt. „Urzędy na miarę XXI wieku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196052 Wed, 17 Jul 2019 22:59:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196052 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 4/2019 na wykonanie instalacji wewnątrzszkolnej sieci komputerowej Wi-Fi, LAN w trzech Szkołach Podstawowych w Bielsku Podlaskim w ramach projektu „Nowoczesna szkoła – drogą do rozwoju”.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa niezbędnych materiałów i urządzeń oraz wykonanie instalacji wewnątrzszkolnej sieci komputerowej Wi-Fi, LAN w trzech Szkołach Podstawowych w Bielsku Podlaskim w ramach projektu „Nowoczesna szkoła – drogą do rozwoju”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196012 Wed, 17 Jul 2019 17:24:09 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196012 <![CDATA[Usługa stworzenia i wdrożenia Interfejsu API dla Systemu Chorobowości Szpitalnej w celu wymiany danych z systemem EpiBaza]]> Usługa stworzenia i wdrożenia Interfejsu API dla Systemu Chorobowości Szpitalnej w celu wymiany danych z systemem EpiBaza https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195955 Wed, 17 Jul 2019 15:16:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195955 <![CDATA[Dostawa oraz wdrożenie systemu e-usług dla Miasta Orzesze]]> 1) Zadanie I - wdrożenie rozwiązań w zakresie elektronizacji procesu obsługi podatkowej, automatyzacji rozliczeń i poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwiania i przebiegu sprawy: a) zakup licencji (dla Partnera) i wdrożenie Systemu Powiadamiania Klientów/Podatników (poprzez: sms, e-mail, wiadomość na ePUAP), b) wykonanie i wdrożenie portalu internetowego dotyczącego informacji podatkowo-opłatowych, c) Zakup licencji (dla Partnera) i wdrożenie systemu umożliwiającego zarządzenie dokumentami wraz z repozytorium dokumentów. d) opracowanie nowych e-usług (formularze elektroniczne ePUAP/SEKAP) w obszarze podatków i opłat lokalnych, e) przeprowadzenie szkolenia w wymiarze 64 godzin dla przedstawicieli Partnera z obsługi nowych programów wskazanych w lit. a) – d), Zamawiający nie dopuszcza szkolenia w trybie e-learning. 2) Zadanie II – wdrożenie rozwiązań poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje: a) opracowanie formularza e-PUAP w zakresie zarządzania nieruchomościami, b) przeprowadzenie szkolenia w wymiarze 8 godzin dla przedstawicieli Partnera z obsługi nowych rozwiązań wskazanych w lit. a). Zamawiający nie dopuszcza szkolenia w trybie e-learning. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195968 Wed, 17 Jul 2019 15:04:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195968 <![CDATA[Nabór na członka/członków Zespołu Interdyscyplinarnego - świadczenie usług w roli testera w celu wdrożenia MVP w modelu dual-use]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w roli testera pod kątem wdrożenia MVP w modelu dual-use. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21256 Wed, 17 Jul 2019 14:38:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21256 <![CDATA[Świadczenie usług przez Grafika w ramach realizacji projektu pn. „Inteligentny system wsparcia i optymalizacji w zakresie zarządzania majątkiem sieciowym]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez Grafika w ramach realizacji projektu pn. „Inteligentny system wsparcia i optymalizacji w zakresie zarządzania majątkiem sieciowym” o numerze POIR.01.02.00-00-0253/17, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi Priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 („Projekt”), którego PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie („PKP Energetyka”) oraz Zamawiający są beneficjentami. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195665 Wed, 17 Jul 2019 14:30:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195665 <![CDATA[Nabór na członka/członków Zespołu Interdyscyplinarnego - świadczenie usług w roli programisty w celu wdrożenia MVP w modelu dual-use.]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w roli programisty pod kątem wdrożenia MVP w modelu dual-use. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21240 Wed, 17 Jul 2019 11:12:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21240 <![CDATA[Zakup i wdrożenie systemów informatycznych wspomagających pracę urzędu w dziewięciu gminach partnerskich.]]> Zakup i wdrożenie systemów informatycznych wspomagających pracę urzędu w dziewięciu gminach partnerskich. Zamówienie obejmuję następujące usługi informatyczne: 1. Modernizacja Elektronicznego Zarządzania Dokumentami wraz z modułem śledź sprawę w Gminie Dobromierz 2. Uruchomienie systemu informatycznego wspomagającego elektroniczne zarządzanie strategiczne w obszarach podatkowych, opłatowych i zarządzania nieruchomościami w Gminach Wińsko, Wąsosz, Praszka, Krośnice, Turawa, Dobromierz 3. Wdrożenie archiwum elektronicznego w użytkowanym systemie EZD w Gminach Wołów, Łagiewniki, Miękinia 4. Wdrożenie repozytorium dokumentów elektronicznych w użytkowanym systemie EZD w Gminach Łagiewniki, Miękinia https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195809 Wed, 17 Jul 2019 02:01:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195809 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługi w projekcie badawczo-rozwojowym w zakresie: Ekspert ds. obliczeń z wykorzystaniem komputerów kwantowych]]> Zamawiający ma zamiar starać się o dofinansowanie projektu badawczo-rozwojowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ A. Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie eksperckich usług w zakresie obliczeń na komputerach kwantowych i symulacji obliczeń dla komputerów kwantowych. W ramach zapytania zostaną wyłonieni trzej eksperci. Przewidywana forma zaangażowania ekspertów: umowa zlecenie. W razie wyrażenia zgody przez eksperta możliwe jest również zaangażowanie na podstawie umowy o pracę. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21198 Tue, 16 Jul 2019 23:36:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21198 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 09/VX/19 - Zakup specjalistycznej usługi informatycznej, w zakresie zaprojektowania, budowy i wdrożenia dodatkowych rozwiązań informatycznych w ramach prac nad systemem informatycznym umożliwiającym mobilny dostęp do profesjonalnych konsultacji weterynaryjnych na potrzeby realizacji Projektu pn.: „VetXpert – Telemedyczny System Weterynaryjny - Mobilny dostęp do indywidualnych porad oraz profesjonalnych usług weterynaryjnych”.]]> Zakup specjalistycznej usługi informatycznej, w zakresie zaprojektowania, budowy i wdrożenia dodatkowych rozwiązań informatycznych w ramach prac nad systemem informatycznym umożliwiającym mobilny dostęp do profesjonalnych konsultacji weterynaryjnych na potrzeby realizacji Projektu pn.: „VetXpert – Telemedyczny System Weterynaryjny - Mobilny dostęp do indywidualnych porad oraz profesjonalnych usług weterynaryjnych”. Z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego zakres opisu przedmiotu zamówienia został ograniczony w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. Uzupełnienie wyłączonej z zamówienia dokumentacji technicznej istniejącej wersji Systemu zostanie dokonane wyłącznie w stosunku do tych potencjalnych wykonawców, którzy zobowiążą się do zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji i w tym celu zawrą z Zamawiającym umowę o zachowaniu poufności według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania Ofertowego z zastrzeżeniem, że Wykonawcy chcący złożyć ofertę w postępowaniu muszą uprzednio zapoznać się z dokumentacją techniczną istniejącej wersji Systemu, zaś oferty wykonawców, którzy nie wystąpili do Zamawiającego o udostępnienie dokumentacji technicznej istniejącej wersji Systemu objętej tajemnicą przedsiębiorstwa i nie zawarli z Zamawiającym umowy o zachowaniu poufności, o której mowa powyżej, zostaną odrzucone. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195799 Tue, 16 Jul 2019 23:15:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195799 <![CDATA[Sprzedaż licencji na oprogramowanie umożliwiające wdrożenie w Spółce UBE PARTNER nowej usługi bezgotówkowej likwidacji szkód w ramach ubezpieczeń majątkowych lokali mieszkalnych]]> Sprzedaż licencji na oprogramowanie umożliwiające wdrożenie w Spółce UBE PARTNER nowej usługi bezgotówkowej likwidacji szkód w ramach ubezpieczeń majątkowych lokali mieszkalnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195801 Tue, 16 Jul 2019 22:51:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195801 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 13/07/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi optymalizacji i pozycjonowania strony internetowej oraz usługi prowadzenia kampanii reklamowej w wyszukiwarce Google i w medium społecznościowym Facebook. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195743 Tue, 16 Jul 2019 15:37:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195743 <![CDATA[Wykonanie dwujęzycznej internetowej platformy edukacyjnej (tzw. e-platformy) w ramach realizacji projektu „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i wdrożenie dwujęzycznej internetowej platformy edukacyjnej umożliwiającej przeglądanie oraz wyświetlanie treści edukacyjnych dostarczonych w ramach zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21183 Tue, 16 Jul 2019 14:07:09 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21183 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr ZR04/01/07/2019/50/JM/Z - Wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania okablowania laboratorium komputerowego oraz modyfikacji rozdzielnicy elektrycznej]]> Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania okablowania na potrzeby nowo tworzonego laboratorium komputerowego oraz modyfikacja piętrowej rozdzielnicy elektrycznej na Wydziale Ekonomicznym w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu zgodnie z podaną specyfikacją. W ramach usługi Zamawiający oczekuje wykonania okablowania (w oparciu o materiały i urządzenia Wykonawcy) oraz przeprowadzenia testów połączeń i dostarczenia wydruków pomiarów przeprowadzonych testów oraz modyfikacji rozdzielnicy elektrycznej wraz z koniecznymi pomiarami. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przed złożeniem oferty na realizację przedmiotu zamówienia, dokonania wizyty w lokalizacji, w której ma zostać wykonana instalacja. Celem wizyty jest dokonanie przez Wykonawcę niezbędnych do przygotowania oferty pomiarów wielkości pomieszczenia laboratorium komputerowego i odległości pomiędzy laboratorium komputerowym a piętrową rozdzielnicą elektryczną oraz uzgodnienia z Zamawiającym lokalizacji poszczególnych punktów pracowniczych, tablicy krosowniczej oraz rozdzielnicy elektrycznej w pomieszczeniu. Ponadto Wykonawca musi zapewnić pełną gwarancję 36 miesięczną na wszystkie elementy składowe wykonanej instalacji. W przypadku wystąpienia awarii Zamawiający musi mieć możliwość dokonania zgłoszenia poprzez ogólnodostępny numer telefoniczny, a Wykonawca musi zapewnić 48-godzinny czas reakcji i wykonania niezbędnych napraw. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195612 Tue, 16 Jul 2019 10:41:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195612 <![CDATA[Dostawa mocy obliczeniowej dostępnej zdalnie postaci usług dostępu do serwerów wirtualnych i przestrzeni dyskowej w chmurze oraz usług kolokacji, utrzymania i zapewnienia dostępu do serwerów obliczeniowych, finansowane na podstawie umowy wynajmu.]]> Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części: Część 1. Dostarczenie mocy obliczeniowej i przestrzeni dyskowej dostępnej zdalnie opartej o rozwiązania chmurowe, finansowane na podstawie umowy wynajmu. Część 2. Dostarczenie mocy obliczeniowej i przestrzeni dyskowej dostępnej zdalnie wraz z usługą kolokacji, finansowane na podstawie umowy wynajmu. Zamawiający dopuszcza oferty dotyczące tylko jednej z dwóch części zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195452 Mon, 15 Jul 2019 16:54:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195452 <![CDATA[Usługi specjalistyczne w postaci prac programistycznych na rzecz AIRESCUE Sp. z o.o.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usług specjalistycznych w postaci prac programistycznych wykonanych na rzecz AIRESCUE Sp. z o.o. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195437 Mon, 15 Jul 2019 13:27:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195437 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych, szczegółowo określonych w Załączniku nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego, w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Wzrost konkurencyjności firmy Codeengineers Łukasz Woźniakiewicz poprzez realizację prorozwojowej usługi doradczej i wdrożenie jej rezultatów”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21095 Mon, 15 Jul 2019 10:52:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21095 <![CDATA[Najem dwóch serwerów stanowiących prywatną chmurę obliczeniową wraz z kolokacją i dostępem do internetu]]> Przedmiotem zamówienia jest najem dwóch serwerów stanowiących prywatną chmurę obliczeniową wraz z kolokacją i dostępem do internetu zgodnie z poniższą specyfikacją: 1) Dostęp do sieci Internet za pomocą dedykowanego łącza o przepustowości 2x5gbit/s 2) Każdy serwer powinien posiadać jeden stały adres IP 3) Dostęp do sygnałów telewizyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 4) Chmura powinna znajdować się na serwerach Wykonawcy zgodnych ze specyfikacją zawartą w punkcie "V. Warunki udziału w postępowaniu". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21088 Mon, 15 Jul 2019 09:15:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21088 <![CDATA[Dostawa oprogramowania do przetwarzania, gromadzenia i przesyłania informacji w formie elektronicznej (TIK)]]> Przedmiotem zamówienia jest: dostawa oprogramowania do przetwarzania, gromadzenia i przesyłania informacji w formie elektronicznej (TIK) o następującej funkcjonalności: - zapewnienie szybkiej i bezpłatnej komunikacji w obrębie biura jak i w obrębie hali produkcyjnej oraz komunikacji z użytkownikami zewnętrznymi za pośrednictwem Internetu, - umożliwienie multikanałowego dostępu Klienta do oferty jak i usług posprzedażowych (biuro naziemne, strona www, obsługa telefoniczna), administrując oraz gromadząc dane na temat kontaktów z Klientem, jego preferencji kontaktu, - efektywne administrowanie reklamacjami Klientów zapewniające intuicyjny dla Klienta sposób komunikacji z firmą a także gromadzenie danych oraz ich analizę w celu wykorzystania informacji zwrotnej od Klienta do poprawy wewnętrznych procesów (od produkcji po sprzedaż na reklamacjach kończąc), - zapewnienie optymalizacji komunikacji wychodzącej do Klienta z firmy w postaci spersonalizowanej oferty handlowej, wsparcia gwarancyjnego, odpowiedzi na zapytania ofertowe, itp., - zapewnienie możliwości samodzielnego modyfikowania informacji zawartych w zasobach (strony www, cennika, itp.), Parametry techniczne w postaci miejsca na serwerze, konfiguracja urządzeń, serwis, będzie musiał być dostosowany optymalnie do funkcji jak i skali natężenia w wymianie informacji i danych estymowanych przez Wnioskodawcę. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195341 Sat, 13 Jul 2019 22:29:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195341 <![CDATA[Opracowanie innowacyjnej platformy w postaci aplikacji mobilnej zmieniającej sposób świadczenia usług w zakresie komunikacji pomiędzy organizacją sportową a odbiorcą docelowym wyposażoną w moduł crowdfundingowych mikropłatności.]]> Przedmiotem projektu wnioskodawcy jest stworzenie narzędzia w postaci aplikacji mobilnej na wiodące systemy operacyjne (android / Ios) wspierającego interakcję pomiędzy kibicami a profesjonalnymi drużynami sportowymi w postaci aplikacji mobilnej oraz zintegrowanej platformy webowej funkcjonującej w oparciu o model wspierania drużyn sportowych od szczebla rozgrywek amatorskich po największe kluby i organizacje sportowe globalnie. Narzędzie wnioskodawcy skierowane będzie do klientów, dla których możliwości obecnych rozwiązań są niewystarczające pod kątem interakcji na linii drużyna sportowa-kibic. W odróżnieniu od obecnie funkcjonujących rozwiązań, narzędzie wnioskodawcy daje kibicom możliwość gratyfikowania finansowego klubu w ramach osiąganych przez klub zadowalających kibica wyników. Platforma będzie stanowiła kluczowy element funkcjonowania wnioskodawcy który jest podmiotem powołanym do świadczenia usług consultingowych i analitycznych dla organizacji i klubów sportowych. Platforma będzie stanowiła zupełnie nowe narzędzie pozwalające klubom sportowym na podnoszenie efektywności udziału odbiorcy docelowego w strukturze strumienia przychodów generowanych przez klub. Dodatkowo dzięki obsługiwaniu komunikacji pomiędzy klubem a odbiorcą końcowym aplikacja zostanie wyposażona w moduł integracji z kanałami merchandisingowymi co pozwoli na zmaksymalizowanie przychodów pochodzących z tego rodzaju działań. Odbiorcy końcowi otrzymają bezpośredni kanał komunikacji z klubem sportowym oraz dostęp do informacji, statystyk, eksluzywnego personalizowanego contentu marketingowego co wpłynie na zacieśnienie więzi pomiędzy klubem a kibicem. Dzięki zastosowaniu inteligentnych technologii, platforma będzie mogła personalizować pakiety materiałów marketingowych wprowadzając do komunikacji marketingowej klubów sportowych element indywidualizacji w podejściu do klienta. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21062 Fri, 12 Jul 2019 21:21:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21062 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 10/07/2019 w projekcie OWES SWR]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa modernizacji strony internetowej na potrzeby rozwojowe podmiotu ekonomii społecznej w ramach projektu OWES SWR (Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie ekonomii społecznej RPO WSL na lata 2014-2020). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195309 Fri, 12 Jul 2019 17:35:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195309 <![CDATA[Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu nowego, innowacyjnego produktu- Just Party.]]> W ramach realizowanego Projektu, Zamawiający zleci wyłonionemu Wykonawcy wykonanie usługi polegającej na opracowaniu systemu służącego do publikacji i administrowania ofertami lokali gastronomicznych, rejestracji użytkowników jako potencjalni pracownicy dla lokali gastronomicznych oraz dokonywania rozliczeń pomiędzy lokalami gastronomicznymi a Wnioskodawcą oraz pomiędzy użytkownikami-pracownikami i lokalami gastronomicznymi. Głównymi funkcjonalnościami opracowanego rozwiązania w ramach Projektu są: a. Rejestracja użytkownika na portalu z użyciem danych konta Google lub Facebook, b. Prezentacja oferty poszczególnych lokali gastronomicznych i dopasowanie jej do indywidualnych preferencji użytkowników na podstawie algorytmu uczenia maszynowego („machine learning”), c. Skorzystanie przez użytkownika z wybranej oferty i przesłanie adekwatnej informacji do lokalu gastronomicznego oraz wygenerowanie unikatowego kodu QR dla użytkownika, d. Rejestracja użytkownika jako potencjalnego pracownika i opublikowanie jego profilu w sekcji portalu dostępnej wyłącznie dla lokali gastronomicznych, e. Wirtualny pulpit umożliwiający lokalom gastronomicznym publikację i modyfikację ofert, dostęp do danych nt. popularności danej oferty i zarejestrowanych użytkowników oraz nawiązanie kontaktu z użytkownikami zarejestrowanymi jako potencjalni pracownicy, f. Aplikacja mobilna (Android) umożliwiająca skanowanie kodów QR przedstawionych przez użytkowników oraz przesłanie informacji do systemu, g. System agregujący dane dot. wejść użytkowników do lokali gastronomicznych na podstawie zeskanowanych kodów QR, h. Generowanie podsumowań miesięcznych zwracających lokalowi gastronomicznemu informację ilu użytkowników zarejestrowało się i skorzystało z oferty w celu obliczenia prowizji na rzecz twórcy Projektu, i. Generowanie podsumowań miesięcznych zwracających lokalowi gastronomicznemu informację ilu użytkowników świadczyło pracę w celu obliczenia należnego im wynagrodzenia oraz prowizji na rzecz twórcy Projektu, j. Integracja z dostawcą płatności internetowych w celu dokonywania rozliczeń pomiędzy lokalami gastronomicznymi a twórcą Projektu, k. Integracja z dostawcą płatności internetowych w celu dokonywania rozliczeń pomiędzy użytkownikami zarejestrowanymi jako potencjalni pracownicy i lokalami gastronomicznymi, l. Wysyłanie powiadomień typu „push”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21047 Fri, 12 Jul 2019 17:15:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21047 <![CDATA[Zakup zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem, sprzętu serwerowego i oprogramowania, usług technicznych oraz szkolenia.]]> Firma HURTOWNIA ELEKTRYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem, sprzętu serwerowego i oprogramowania, usług technicznych oraz szkolenia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195151 Fri, 12 Jul 2019 11:30:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195151 <![CDATA[Innowacyjny produkt - System B2B będzie dotyczył procesów biznesowych związanych z obsługą należności realizowanych przez Spółkę wspólnie z Partnerami. Funkcjonalność systemu będzie maksymalnie wspierać automatyzację (przy założonym uzasadnieniu ekonomicznym) procesów biznesowych. W efekcie powstanie platforma umożliwiająca wymianę informacji, integrująca rozwiązania IT wnioskodawcy z rozwiązaniami partnerów.]]> Innowacyjny produkt - System B2B będzie dotyczył procesów biznesowych związanych z obsługą należności realizowanych przez Spółkę wspólnie z Partnerami. Funkcjonalność systemu będzie maksymalnie wspierać automatyzację (przy założonym uzasadnieniu ekonomicznym) procesów biznesowych. W efekcie powstanie platforma umożliwiająca wymianę informacji, integrująca rozwiązania IT wnioskodawcy z rozwiązaniami partnerów. Nowa wersja systemu B2B – o nazwie EuroTaifun - odpowiedzialna za realizację procesów biznesowych: - wymiana danych pomiędzy systemem księgowym i CRM klientów a programem EuroTaifun - proces obsługi windykacji należności realizowany przez klienta i AIF - proces automatycznych czynności – generowanie sms-ów, emaili, pism wg. założonego planu - proces zakupu dodatkowych usług wspomagających proces windykacji: automatyczne pobieranie danych z dostępnych systemów (np. Regon), raportów z wywiadowni gospodarczych, zlecanie wywiadów gospodarczych współpracującym instytucjom (wymiana danych B2B z systemami dostawców usług), - procesy wspomagające windykację – eksport danych na giełdę wierzytelności oraz do biura informacji gospodarczych, - proces obsługi należności i zobowiązań występujących pomiędzy wnioskodawcą a partnerami. - wymiana danych pomiędzy systemem EuroTaifun a systemem wewnętrznym Taifun - proces wymiany danych pomiędzy systemem EuroTaifun oraz modułem e-sądu odpowiedzialnym za generowanie pozwów i prowadzenie postępowania elektronicznego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20962 Fri, 12 Jul 2019 10:44:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20962 <![CDATA[Przedłużenie posiadanych 1100 licencji oraz dokupienie 100 licencji na program antywirusowy marki ESET na okres 12 miesięcy]]> Przedłużenie ważności posiadanych 1100 licencji (na okres 12 m-cy od 28.11.2019r.) na rozwiązanie antywirusowe ESET Endpoint Security Suite (ochrona dla stacji roboczych i serwerów plików) oraz dokupienie nowych 100 licencji ww. programu (na okres 12 m-cy od 28.11.2019r.). Obecnie posiadane licencje wygasają w dniu 28 listopada 2019r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195097 Fri, 12 Jul 2019 08:36:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195097 <![CDATA[REKRUTACJA NA STANOWISKO MENTORA w ZESPOLE INTERDYSCYPLINARNYM W PROJEKCIE "E-PIONIER" MVP: „Zintegrowana platforma edukacyjno - informacyjna łącząca specjalistyczne bazy naukowe z aktualnie dostępnymi dowodami naukowymi w danym obszarze terapeutycznym"]]> Pracownik będzie odpowiedzialny za nadzorowanie budowy rozwiązań informatycznych, rozwijanie i utrzymywanie wielowarstwowych aplikacji, za kontrolę jakości prototypu, weryfikację opracowanych rozwiązań MVP, stanowiących rozwiązanie problemu zdefiniowanego przez jednostkę administracji publicznej w ramach projektu „e-Pionier” realizowanego przez Zamawiającego na mocy umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nr WG-POPC. 03.03.00-00-0003/16-00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20926 Thu, 11 Jul 2019 19:19:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20926