Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi IT https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Mon, 20 May 2019 20:23:08 +0200 <![CDATA[ZO nr 01/05/2019/Z004/57/BP zaprojektowanie, wykonanie, przetestowanie oraz wdrożenie aplikacji do wykonywania testów automatycznych w SAP]]> Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawców odpowiedzialnych za zaprojektowanie, wykonanie, przetestowanie oraz wdrożenie aplikacji do wykonywania testów automatycznych w SAP. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186028 Mon, 20 May 2019 17:52:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186028 <![CDATA[NCBIR/01/2019/Usługi programowania]]> Przedmiotem zamówienia jest rekrutacja na stanowisko Młodszy programista z doświadczeniem w zakresie uczenia maszynowego w formie umowy zlecenia w ramach projektu pt. „Warehouse Intelligence - środowisko analizy, planowania i optymalizacji procesów intralogistycznych oparte o algorytmy sztucznej inteligencji.” w ramach Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Konkurs 2/1.1.1/2019 Szybka ścieżka https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18486 Mon, 20 May 2019 15:49:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18486 <![CDATA[Zakup usługi utrzymania eksploatacyjnego systemu SWZPI (EPM2013)]]> Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie eksploatacyjne Systemu Wsparcia Zarządzania Projektami Inwestycyjnymi (EPM 2013) przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185990 Mon, 20 May 2019 15:29:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185990 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 4/2019 z dnia 18.05.2019 dotyczące wyboru Podwykonawcy biorącego udział w realizacji projektu pn. „Platforma GPW Data jako innowacyjny system wykorzystujący techniki sztucznej inteligencji celem wspierania decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym” - w zakresie przeprowadzenia audytu stanu bezpieczeństwa oraz opracowania i wdrożenia zabezpieczeń oprogramowania z zakresu cyberbezpieczeństwa systemu GPW Data]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu stanu bezpieczeństwa oraz opracowanie i wdrożenie zabezpieczeń oprogramowania z zakresu cyberbezpieczeństwa systemu GPW Data prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Zadanie to jest integralną częścią projektu pn. „Platforma GPW Data jako innowacyjny system wykorzystujący techniki sztucznej inteligencji celem wspierania decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym”, ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach naboru nr POIR.01.01.01-IP.01-00-002/19. 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu stanu bezpieczeństwa zakończone raportem zawierającym rekomendacje zapisu w dokumentach: a. polityka bezpieczeństwa dla systemów finansowych, b. szczególne wymagania bezpieczeństwa systemu, c. procedury bezpiecznej eksploatacji Dodatkowo Wykonawca ma opracować i wdrożyć system zabezpieczeń oprogramowania GPW Data. Prace te mają obejmować prace techniczne w zakresie przeprowadzenie testów bezpieczeństwa oraz opracowania, implementacji oraz wdrożenia i przetestowania poprawek bezpieczeństwa uwzględniających popularne wektory ataków na: • Infrastrukturę sieciową, • Systemy kontroli dostępu, • Systemy wbudowane (IoT, PLC), • Infrastrukturę telekomunikacyjną (GSM), • Zróżnicowane systemy operacyjne, • Systemy bazodanowe, • Aplikacje mobilne, • Aplikacje webowe. 2. Oszacowanie Indeksu Cyberbezpieczeństwa; 3. Opracowanie rekomendacji dla systemu GPW Data w zakresie: a. Wieloskładnikowe uwierzytelnienie; b. Dywersyfikacja i segmentacja danych; c. Rozwoju środowiska teleinformatycznego d. Bezpiecznej eksploatacji; e. Zarządzania incydentami teleinformatycznymi; 4. Opracowanie wytycznych zarządzania obszarami technologii informacyjnych i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w podmiotach infrastruktury rynku kapitałowego; 5. Zamawiane usługi obejmują w szczególności następujące prace: a. analizę aktualnych wymogów w zakresie systemów cyberochrony przed następującymi zagrożeniami systemów teleinformatycznych: i. Zniszczenie danych; ii. Podsłuch; iii. Manipulacja, w tym zdalne sterowanie i podszywanie się (tzw. phishing i pfarming); iv. Podstawienie; v. Kombinacja podsłuch – podstawienie; vi. Fizyczny dostęp do urządzeń; vii. Kradzież urządzeń; viii. Zastraszenie pracownika administracyjnego / IT; ix. Paraliż wykorzystania systemów informatycznych; x. Socjotechniki, w tym szantaż; xi. Błędy i luki w oprogramowaniu; xii. Zjawiska losowe, takie jak pożar, powódź itp. b. Testy stanu bezpieczeństwa oraz cyberbezpieczeństwa; c. Opracowanie, implementację oraz wdrożenie i przetestowanie poprawek bezpieczeństwa uwzględniających popularne wektory ataków; 6. Przygotowanie propozycji zbioru dokumentów zawierającego następujące elementy: a. Dane inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego; b. Kopie poświadczeń bezpieczeństwa administratorów systemu; c. Kopie zaświadczeń o przebytych szkoleniach administratorów systemu; d. Kopie dopuszczeń osób do pracy w systemie; e. Kopie certyfikatów i innych dokumentów zezwalających na eksploatację urządzeń służących przetwarzaniu danych w systemie teleinformatycznym; f. Kopie poświadczeń zgodności z klasą systemu alarmowego, certyfikatu bezpieczeństwa drzwi i okien w pomieszczeniu wydzielonym; g. Miejsce przechowywania kodów i instrukcji do zamków; h. Ewidencja plomb sprzętu informatycznego; i. Naprawy i konserwacje sprzętu; j. Dziennik kontroli; k. Inne dokumenty – korespondencja dotycząca systemu; l. Akty prawne dotyczące zagadnień ochrony danych; 7. Przygotowanie rekomendacji zapisów dla dokumentów: a. Polityka bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, b. Szczególne wymagania bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, c. Procedury bezpiecznej eksploatacji systemu teleinformatycznego. Planowany termin realizacji zamówienia: w okresie od 01.06.2020 r. do 31.05.2021 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18428 Sat, 18 May 2019 19:23:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18428 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 3/2019 z dnia 18.05.2019 dotyczące wyboru Podwykonawcy biorącego udział w realizacji projektu pn. „Platforma GPW Data jako innowacyjny system wykorzystujący techniki sztucznej inteligencji celem wspierania decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym” - w zakresie budowy repozytorium raportów emitentów znajdujących się w obrocie publicznym na rynkach prowadzonych przez GPW SA w Warszawie]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wdrożenie nowego narzędzia raportowania dla emitentów sprawozdających zgodnie z ustawą o rachunkowości (UoR) i międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSSF), na potrzeby systemu GPW Data, zgodnie z wymogami rynku regulowanego i alternatywnego prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Narzędzie raportowania powinno stanowić bazę (archiwum) raportów bieżących i okresowych, zawierających dane finansowe/sprawozdania finansowe oraz dane niefinansowe, sporządzanych przez emitentów notowanych w regulowanym oraz alternatywnym systemie obrotu. Ponadto narzędzie powinno umożliwiać: - publikację raportów bieżących i okresowych na stronach internetowych administrowanych przez GPW oraz agencji informacyjnych GPW, - przetwarzanie danych finansowych (sprawozdań finansowych) stanowiących element raportów okresowych za pomocą wbudowanych w system narzędzi tzw. machine readable data. Zadanie to jest integralną częścią projektu pn. „Platforma GPW Data jako innowacyjny system wykorzystujący techniki sztucznej inteligencji celem wspierania decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym”, ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach naboru nr POIR.01.01.01-IP.01-00-002/19. Zadaniem Wykonawcy jest opracowanie systemu informatycznego, który będą tworzyć następujące elementy: • interfejs przyjmowania raportów finansowych zgodnie z zasadami rachunkowości finansowej określonymi w: o Ustawie o rachunkowości (UoR); o Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF); • walidator raportów, który w oparciu o zdefiniowane reguły weryfikuje poprawność raportów, a w przypadku wystąpienia błędów odrzuca raport do nadawcy ze spisem błędów; walidator powinien spełniać następujące warunki: o zapewnienie, że odpowiednie wpisu o określonych zdarzeniach występują we wszystkich wymaganych powiązanych ze sobą zbiorach danych, o zapewnienie kompletności danych wynikających z określonych norm prawnych, o zapewnienie spójności danych z punktu widzenia logicznego i algebraicznego. • Repozytorium raportów, które będzie służyć przechowywaniu raportów w ujednoliconym schemacie bazy danych. Schemat powinien zostać tak zaprojektowany aby nie doszło do utraty informacji i metadanych, które będą przedmiotem raportowania zgodnie z wymaganymi standardami (UoR i MSSF). Do Wykonawcy należeć będzie opracowanie dokumentacji projektowanego systemu oraz bieżące raportowanie statusu realizowanych prac, których efekty dotyczyć będą: • w zakresie interfejsu przyjmowania raportów finansowych: o bramka WebAPI oraz WebUI; o aplikacji do bazy raportów; o aplikacja portalowa do przyjmowania raportów; • w zakresie walidacji: o komponent aplikacyjny zgodny ze specyfiką XBRL Formula; • w zakresie repozytorium raportów: o baza raportów. • dostarczenie co najmniej 5 licencji oprogramowania będącego efektem końcowym prac. Planowany termin realizacji zamówienia: w okresie od 01.11.2019 r. do 31.05.2020 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18426 Sat, 18 May 2019 18:45:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18426 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2/2019 z dnia 18.05.2019 dotyczące wyboru Podwykonawcy biorącego udział w realizacji projektu pn. „Platforma GPW Data jako innowacyjny system wykorzystujący techniki sztucznej inteligencji celem wspierania decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym” - w zakresie opracowania i budowy modelu taksonomii systemu GPW Data zgodnie z wymogami rynku regulowanego i alternatywnego prowadzonego przez GPW SA w Warszawie]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i zbudowanie modelu taksonomii emitentów sprawozdających zgodnie z ustawą o rachunkowości (UoR) i międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSSF), na potrzeby systemu GPW Data zgodnie z wymogami rynku regulowanego i alternatywnego prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Zadanie to jest integralną częścią projektu pn. „Platforma GPW Data jako innowacyjny system wykorzystujący techniki sztucznej inteligencji celem wspierania decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym”, ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach naboru nr POIR.01.01.01-IP.01-00-002/19. W ramach zamówienia przewiduje się opracowanie spójnego słownika taksonomicznego opisującego ustrukturyzowane dane finansowe i niefinansowe o spółkach w standardzie XBRL dla schematów sprawozdań finansowych: a. opracowanych przez Ministerstwo Finansów, w zakresie wprowadzenia obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej dla wszystkich podmiotów zobowiązanych do ich sporządzania i przesyłania do Krajowego Rejestru Sądowego – zrealizowane w ramach projektu Elektroniczne Sprawozdania Finansowe (zgodnie z informacją przedstawioną na stronie internetowej pod adresem https://www.gov.pl/web/kas/struktury-e-sprawozdan) b. European Single Electronic Format – format sporządzania rocznych raportów finansowych przez emitentów rynków regulowanych UE, opracowany przez ESMA. (zgodnie z informacją przedstawioną na stronie internetowej pod adresem https://www.esma.europa.eu/policy-activities/corporate-disclosure/european-single-electronic-format ) W założeniu taksonomia, o której mowa powyżej, obejmować powinna swoim zakresem wszelkie raporty, sprawozdania i komunikaty emitentów, przy czym proponowane jest maksymalne wykorzystanie obecnie istniejących rozwiązań, w tym w szczególności użycie opracowanych przez Ministerstwo Finansów e-sprawozdań zmapowanych do taksonomii XBRL jako szerokiego słownika referencyjnego, przy założeniu rozszerzenia o następujące formaty: iXBRL, XBRL OIM, XBRL-JSON, CSV. W trakcie realizacji Zamówienia Wykonawca wraz z Zamawiającym dokona szczegółowych ustaleń w zakresie ujęcia w słowniku referencyjnym taksonomii XBRL terminów i wskaźników dotyczących kondycji rynku oraz zintegrowanie rozwiązania z formatami danymi transakcyjnych i opisami instrumentów finansowych. W wyniku przeprowadzonych powyższych ustaleń prac powinien powstać zbiór danych ustrukturyzowanych opisanych przez taksonomię referencyjną, które w połączeniu z informacjami nieustrukturowanymi z uzgodnionych serwisów informacyjnych i innych źródeł wewnętrznych i zewnętrznych stanowiący szeroki zakres informacyjny do wykorzystanie przez analityków i inwestorów oraz umożliwiający tworzenie algorytmów opartych o mechanizm uczenia maszynowego. Ponadto w zakresie zadania przewidziano opracowanie rekomendacji Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” oraz licencję na co najmniej 5 stanowisk na narzędzie wspierające budowę i utrzymanie taksonomii. Zamawiane usługi obejmują w szczególności następujące prace: a. analizę aktualnych wymogów w zakresie raportowania, obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez GPW, b. analizę technologii wykorzystywanej w procesie raportowania, c. analizę schematów sprawozdań finansowych: Modele taksonomii przedstawione zostaną w formie zwartego opracowania zawierającego w szczególności: opis raportów, opis pól w raportach oraz zasady wypełnia pól w raportach. Planowany termin realizacji zamówienia: w okresie od 01.06.2019 r. do 30.11.2019 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18425 Sat, 18 May 2019 16:46:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18425 <![CDATA[Zakup usługi wytworzenia i wdrożenia oprogramowania B2E, B2B i B2C]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi wytworzenia i wdrożenia oprogramowania B2E, B2B i B2C. Szczegółowa specyfikacja zamówienia opisana została w Załączniku nr 4 do Zapytania Ofertowego „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Załącznik nr 4 zostanie udostępniony zainteresowanym udziałem w postępowaniu podmiotom, które prześlą na adres e-mail: krzysztof.piton@hieko.pl podpisany przez osobę uprawnioną Załącznik nr 5 Klauzulę o zachowaniu poufności i Załącznik nr 6 Wniosek o udostepnienie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Jakiekolwiek sformułowania użyte do opisu Przedmiotu Zamówienia mogące wskazywać na konkretnego producenta/dostawcę użyte zostały tylko i wyłącznie w celu określenia minimalnych wymagań technicznych jakich wobec Przedmiotu Zamówienia oczekuje Zamawiający. Ilekroć w treści Zapytania Ofertowego Zamawiający wskazuje na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktów tylekroć, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych, które będą tożsame lub nie gorsze pod względem parametrów technicznych i funkcjonalności od wymienionego przez Zamawiającego z nazwy asortymentu. W celu potwierdzenia, że oferowany równoważny przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą parafowanej lub podpisanej przez Wykonawcę specyfikacji technicznej dla oferowanych produktów równoważnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185690 Fri, 17 May 2019 20:59:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185690 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na zakup aplikacji mobilnej]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup aplikacji mobilnej "Kalendarz karmienia". Zgodnie z postępującym trendem technologicznym rosnącej penetracji telefonów komórkowych również w grupie zawodowej rolników, wskazane jest wykorzystanie platformy mobilnej jako narzędzia do budowania relacji z klientem. W tym celu niezbędny jest zakup oprogramowania aplikacji mobilnej na telefony. Usługa zakupu aplikacji powinna obejmować: 1. Opracowanie struktury kalendarza karmienia zawierającego: - listę działań zootechnicznych - listę zabiegów weterynaryjnych - listę alertów - umożliwienie powiązania z kalendarzami innych pakietów 2. Opracowanie algorytmu przeliczającego dawkę względem stadium rozwojowego zwierzęcia Algorym zostanie opracowany na podstawie wybranych systemów żywienia (np. INRA, Schorthorst lub inne systemy podobne). Elementy związane z algorytmem, które należy wykonać - baza danych programów żywieniowych dla grup produkcyjnych (lochy, prosięta, tuczniki) - matryce surowcowe 3. Opracowanie algorytmu kalkulatora opłacalności stosowania produktów Probio Celem jest optymalizacja kosztów żywienia zwierząt na każdym etapie produkcji. Elementy związane z algorytmem, które należy wykonać: - aktywna baza cen surowców - algorytm przeliczania dawek 4. Zaprojektowanie i wdrożenie interfejsu użytkownika 5. Opracowanie bazy wiedzy wraz z konfiguratorem umożliwiającym dodawanie informacji do bazy: - Ukierunkowanie bazy wiedzy na wsparcie hodowców w zakresie żywienia, zarządzania stadem, profilaktyki. - Baza danych ma być źródłem ułatwiającym hodowcy w podnoszeniu wiedzy jak również w rozwiązywaniu aktualnych problemów produkcyjnych i podejmowaniu decyzji produkcyjnych Zamawiana aplikacja mobilna musi działać na wszystkich urządzeniach mobilnych wykorzystujących system Android, system iOS lub systemy równoważne. Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72212900-8 Różne usługi opracowywania oprogramowania i systemy komputerowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185763 Fri, 17 May 2019 20:18:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185763 <![CDATA[zaprojektowanie systemu IT do obsługi procesu suszenia w innowacyjnych suszarniach konwekcyjnych wspomaganych algorytmami sztucznej inteligencji usprawniającymi proces suszenia na podstawie zbieranych w czasie rzeczywistym danych zasilanych przez szereg czujników i zarządzanych za pomocą systemu obórki i analizy danych wejściowych i zmiennych środowiskowych]]> Przedmiotem postępowania jest realizacja badań przemysłowych i prac rozwojowych w projekcie B+R polegających na zaprojektowaniu systemu IT do obsługi procesu suszenia w innowacyjnych suszarniach konwekcyjnych wspomaganych algorytmami sztucznej inteligencji usprawniającymi proces suszenia na podstawie zbieranych w czasie rzeczywistym danych zasilanych przez szereg czujników i zarządzanych za pomocą systemu obórki i analizy danych wejściowych i zmiennych środowiskowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do niniejszego zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18369 Fri, 17 May 2019 11:46:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18369 <![CDATA[Chmura obliczeniowa do prac badawczo-wdrożeniowych realizowanych w ramach grantu.]]> Chmura obliczeniowa do prac badawczo-wdrożeniowych realizowanych w ramach grantu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185229 Thu, 16 May 2019 18:39:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185229 <![CDATA[dostawa oprogramowania bazodanowego wraz z wdrożeniem oraz opieką posprzedażową]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji na program bazodanowy oraz dostawa backendu galerii internetowej kolekcji fotografii w wersji polskiej i angielskiej, łączącego się po API z programem bazodanowym i pobierającego z niego wybrane informacje. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185521 Thu, 16 May 2019 17:33:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185521 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 18/POIR/2019 Nabór ofert na wykonanie prac rozwojowych – prac programistycznych (software developer) w ramach projektu pn. „Big Data Game Content Engine: silnik udostępniany developerom jako usługa pozwalająca na wykorzystanie Big Data do tworzenia treści gier” .]]> Reality Games sp. z o.o. jako podmiot realizujący projekt pn. „Big Data Game Content Engine: silnik udostępniany developerom jako usługa pozwalająca na wykorzystanie Big Data do tworzenia treści gier”, w ramach działania 1.2 Sektorowe Programy B+R Program sektorowy GAMEINN Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, ogłasza nabór nabór ofert na wykonanie prac rozwojowych w roli programisty (software developer) w ramach projektu. Zamawiający poszukuje 2 osób/podmiotów wykonujących pracę zgodnie ze szczegółami określonymi w niniejszym postępowaniu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185492 Thu, 16 May 2019 15:28:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185492 <![CDATA[„Promowanie niskoemisyjnych strategii - realizacja programu niskiej emisji w zakresie wymiany palenisk domowych na terenie Gminy Zabierzów – działania informacyjno-edukacyjne – strona internetowa.]]> Wykonanie strony internetowej Projektu Unijnego, w tym: 1) Wykup domeny na okres 5 lat; 2) Wykup hostingu na okres 5 lat; 3) Archiwizacja strony; 4) Zaprojektowania szaty graficznej i zawartości strony internetowej. Struktura strony www. musi zawierać: - strona główna: aktualności - zakładka / podstrona "O PROJEKCIE” - zakładka / podstrona " Ochrona Środowiska” - zakładka / podstrona "Programy Gminne” - zakładka / podstrona "Galeria" - zdjęcia (zarówno archiwalne, jak i współczesne); - zakładka / podstrona "Kontakt" - numery telefonów, mapa dojazdu itp.; 5) wykonania strony internetowej zgodnie z wymogami Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) 6) oznaczenia strony internetowej logotypami m.in. Unii Europejskiej oraz nazwą projektu w 7) Zawartość strony internetowej a) CMS b) Slajder c) Banery d) Aktualności e) Newsletter https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185417 Thu, 16 May 2019 14:36:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185417 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr FRSI/Lekcja: enter/1.2/2019 dotyczące przygotowania, wdrożenia i utrzymania platformy internetowej projektu „Lekcja: enter”]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, wdrożenie, obsługa i utrzymanie platformy internetowej projektu „Lekcja: enter” oraz wybór i zapewnienie hostingu dla ww. platformy w okresie od podpisania Umowy do 31.03.2023. Platforma ma posiadać dwie podstawowe funkcje: - merytoryczną (szkoleniową i społecznościową dla nauczycieli) oraz - administracyjną (grantową – nabór, rozliczanie i monitoring projektów grantowych, w tym zbieranie i przenoszenie danych nauczycieli do bazy SL 2014). Na całość zamówienia Zamawiający dysponuje środkami w wysokości 256 800 PLN brutto. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18312 Thu, 16 May 2019 13:46:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18312 <![CDATA[Opracowanie, wykonanie oraz uruchomienie aplikacji mobilnej „Jeleniogórskie Questy” w ramach projektu pn. „Polsko-czeska promocja Miasta Jelenia Góra i Jablonec nad Nisou – Etap II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wykonanie oraz uruchomienie aplikacji mobilnej „Jeleniogórskie Questy”. Aplikacja ma służyć do obsługi „questów", czyli zabaw terenowych podobnych do gier miejskich przez użytkowników urządzeń mobilnych z systemami Android, iOS. Główną platformą uruchomionej gry miejskiej mają być nowoczesne telefony komórkowe, tzw. smartfony. Gra miejska musi wykorzystywać technologię GPS oraz możliwości audio-wizualne nowoczesnych telefonów komórkowych – Augmented Reality i kody QR. Aplikacja zawierać musi panel administracyjny pozwalający na aktualizację treści dostępnych w aplikacji poprzez panel webowy, m.in. aktualizację zagadek, odpowiedzi, podpowiedzi, materiałów graficznych, dodawanie zagadek itp.) Wykonawca zobowiązany jest do: a) opracowania minimum godzinnego spójnego fabularnie scenariusza gry miejskiej, w podziale na dwie trasy obejmujące: zabytkowe centrum Jeleniej Góry oraz Cieplice; b) opracowania na podstawie scenariusza gry miejskiej dwóch questów zawierających 8- 12 punktów przystankowych tj. zagadek do rozwiązania na każdej z tras; c) opracowania wymaganych opisów, wskazówek i zagadek, w tym z elementami rozszerzonej rzeczywistości oraz zagadek umieszczonych w rzeczywistych obiektach dla uczestników gry, w tym min. 5 zagadek „mechanicznych”, (ilość zagadek mechanicznych liczona jest łącznie dla obu tras), tj. mechanizmów umieszczonych w rzeczywistości, z którymi komunikować się będzie aplikacja. d) wykonania niezbędnego materiału zdjęciowego, e) wykonania opisu gry w języku polskim, czeskim i angielskim oraz podkładu dźwiękowego gry – muzyka i lektor w języku polskim, czeskim i angielskim f) opracowania i wdrożenia w pełni działającej aplikacji na telefony komórkowe działające w systemach operacyjnych iOS i Android poprzez umieszczenie bezpłatnej aplikacji na marketach ww. systemów operacyjnych, umożliwiającej wykonywanie questów w dowolnym momencie, g) zamknięcia prac i uruchomienia gry w terminie do 30 września 2019 roku. Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązany będzie do nieodpłatnego aktualizowania aplikacji mobilnej, serwisowania i utrzymania aplikacji przez okres 36 miesięcy od daty uruchomienia jej ostatecznej wersji. Scenariusz gry miejskiej musi zostać opracowany w nawiązaniu do historii powstania Jeleniej Góry i wykorzystywać atrakcje turystyczne oraz ciekawostki związane z miastem (materiał zawierający informacje do wykorzystania podczas wykonywania przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego) Scenariusz gry miejskiej oraz przebieg trasy gry musi być na bieżąco uzgadniany i konsultowany z Zamawiającym. Specyfikacja- Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18308 Thu, 16 May 2019 11:03:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18308 <![CDATA[Postępowanie w trybie zasady konkurencyjności nr 1 na wykonanie prototypu wielomodułowego systemu informatycznego do wspomagania procesu nauczania dzieci, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), prowadzone przez Wnioskodawcę w ramach naboru: Konkurs 2/1.1.1/2019-Szybka Ścieżka, nr naboru POIR.01.01.01-IP.01-00-002/19.]]> Celem zamówienia jest wybór wykonawcy który wykonana prototyp wielomodułowego systemu informatycznego do wspomagania procesu nauczania dzieci, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE). Prototyp zostanie stworzony zgodnie z zasada uniwersalnego projektowania, tak by bez dodatkowych dostosowań mogła z niego korzystać jak największa grupa dzieci, zarówno bez specjalnych potrzeb edukacyjnych jak i ze SPE. Rozwiązanie to zgodne jest z ideą inkluzji rozumianej jako edukacja wysokiej jakości dla każdego ucznia. Będzie to wielomodułowy system oparty o integracje użytkowników z animacjami w postaci interaktywnych gier, zadań itp. stworzonych przez zespół programistyczny. Na każdym etapie wykonywania animacji system analizował będzie dane uczestników za pomocą dedykowanych rozwiązań monitorujących w danej chwili czasu: np. sposób wykonywanych zadań, poprawność, czas ekspozycji, typ błędu, częstotliwość autokorekty. Algorytmy będą analizować sposób interakcji użytkownika z animacjami. System będzie w czasie rzeczywistym gromadził dane, które będą przetwarzane w celu dobrania odpowiedniego procesu dydaktycznego dla dzieci bez SPE oraz z SPE (tzw. ścieżki terapeutycznej). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18291 Wed, 15 May 2019 18:33:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18291 <![CDATA[Poszukiwany programista - Machine Learning]]> Przedmiotem zamówienia jest stworzenie oprogramowania opierającego się na metodzie machine learning. Zadaniem tego oprogramowania będzie grupowanie osób do poszczególnych kategorii na bazie dostępnych danych medycznych na temat tych osób. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18282 Wed, 15 May 2019 16:46:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18282 <![CDATA[Aktywność edukacyjna zawsze się opłaca!”]]> Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu zaprasza do złożenia ofert w zakresie projektowania i produkcji podręcznika multimedialnego e-learning: „Aktywność edukacyjna zawsze się opłaca!” (POWR.03.01.00-00-T110/18), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z 19 lipca 2017 r, Podrozdziałem 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów oraz ze wzorem umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007; nr 223 poz.1655 z późn.zm.). Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania 1. Projektowanie podręcznika multimedialnego - Projektant e-learning 2. Produkcja podręcznika multimedialnego - Deweloper e-learning Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i implementacja procesu dydaktycznego do 5 kursów e-learning (po 16 godz.) dla osób dorosłych, do wykorzystania w formule online. Przedmiot zamówienia nie obejmuje przygotowania części wykładowej. Szczegółowy opis w/w zamówienia znajduje się w załączniku „Specyfikacja” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185261 Wed, 15 May 2019 15:10:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185261 <![CDATA[Usługa dostarczenia i wdrożenia 1 Licencji systemu do projektowania kształtu kadłuba i obliczeń hydrostatycznych jednostek pływających dla firmy NELTON Sp. z o. o.]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dostarczenia i wdrożenia 1 Licencji systemu do projektowania kształtu kadłuba i obliczeń hydrostatycznych jednostek pływających. 2. Poprzez usługę dostarczenia i wdrożenia 1 Licencji systemu rozumie się również gwarancję aktualności i sprawności oprogramowania i jego wszystkich składników przez okres trwania projektu (24 m-ce). 3. Poprzez jednostke pływającą rozumie się: innowacyjny statek drobnicowy typu kontenerowiec, wyposażony w innowacyjny system potrójnego zasilania w energię z możliwością pracy w trybie bezemisyjnym z opcjonalną funkcją jednostki autonomicznej. 4. Dostarczony w ramach zamówienia system do projektowania kształtu kadłuba i obliczeń hydrostatycznych jednostek pływających, musi spełniać wszystkie funkcje wymienione w tabeli „Niezbędne funkcje” oraz powinien spełniać funkcje wymienione w tabeli „Funkcje dodatkowe”. 5. Spełnianie wyżej wymienionych funkcji będzie weryfikowane na etapie rozpatrywania ofert. W przypadku niejasności, co do spełniania funkcji przez oprogramowanie możliwe jest wysłanie prośby o dodatkowe wyjaśnienia do Wykonawcy w terminie 3 dni kalendarzowych od przesłania prośby. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185211 Wed, 15 May 2019 14:00:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185211 <![CDATA[Specjalista ds. inżynierii wiedzy]]> Przedmiotem zamówienia jest praca na stanowisku: specjalisty ds. inżynierii wiedzy, w formie umowy zlecenia w związku z realizacją ww projektu. Do zadań współpracownika - specjalisty ds. inżynierii wiedzy, będzie należeć przede wszystkim: - Prototypowa implementacja modelu symbolicznego, - Opis ontologiczny cech modeli, - Analiza możliwości budowy modelu symbolicznego w oparciu o wiedzę ekspercką i scenariuszy integracji z metodami uczenia maszynowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185194 Wed, 15 May 2019 13:32:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185194 <![CDATA[Specjalista ds. uczenia maszynowego]]> Przedmiotem zamówienia jest praca na stanowisku: specjalista ds. uczenia maszynowego, w formie umowy zlecenia w związku z realizacją ww projektu. Do zadań współpracownika - specjalisty ds. uczenia maszynowego, będzie należeć przede wszystkim: - Prototypowa implementacja modelu probabilistycznego; - Integracja modelu eksperckiego z metodami ucznia maszynowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185187 Wed, 15 May 2019 13:09:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185187 <![CDATA[Usługa dostarczenia i wdrożenia Licencji systemu wspomagania projektowania trójwymiarowego statku wraz z systemami okrętowymi, obejmującymi 4 stanowiska (2 licencje projekt kadłuba, 2 licencje systemy okrętowe) dla firmy NELTON Sp. z o. o.]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dostarczenia i wdrożenia Licencji systemu wspomagania projektowania trójwymiarowego statku wraz z systemami okrętowymi, obejmującej 4 stanowiska (2 licencje projekt kadłuba, 2 licencje systemy okrętowe). 2. Poprzez usługę dostarczenia i wdrożenia Licencji systemu rozumie się również gwarancję aktualności i sprawności oprogramowania oraz jego wszystkich składników, w tym innych niezbędnych do spełnienia podstawowych i dodatkowych wymagań w/w systemu przez okres trwania projektu (24 m-ce). 3. Poprzez statek rozumie się: innowacyjny statek drobnicowy typu kontenerowiec, wyposażony w innowacyjny system potrójnego zasilania w energię z możliwością pracy w trybie bezemisyjnym z opcjonalną funkcją jednostki autonomicznej. Oprogramowanie powinno zapewnić efektywne zarządzanie projektem statku. 4. Dostarczony w ramach zamówienia system wspomagania projektowania trójwymiarowego statku wraz z systemami okrętowym, musi spełniać wszystkie funkcje wymienione w tabeli „Niezbędne funkcje” oraz powinien spełniać funkcje wymienione w tabeli „Funkcje dodatkowe”. 5. Spełnianie wyżej wymienionych funkcji będzie weryfikowane na etapie rozpatrywania ofert. W przypadku niejasności, co do spełniania funkcji przez oprogramowanie możliwe jest wysłanie prośby o dodatkowe wyjaśnienia do Wykonawcy w terminie 3 dni kalendarzowych od przesłania prośby. 6. Oferent deklaruje rozłożenie płatności w 10 równych, miesięcznych transzach bez dodatkowych kosztów, począwszy od dnia podpisania umowy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185180 Wed, 15 May 2019 13:01:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185180 <![CDATA[Konkurs na wykonanie umowy o dzieło pt. „Wykonanie i wdrożenie platformy internetowej do prowadzenia ankietyzacji wraz ze szkoleniem w zakresie administrowania oraz obsługi platformy - zadanie 3”]]> Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawców/zespołu wykonawców umowy o dzieło pt. „Wykonanie i wdrożenie platformy internetowej do prowadzenia ankietyzacji wraz ze szkoleniem w zakresie administrowania oraz obsługi platformy - zadanie 3” 1. Czas trwania umowy: 28 dni 2. Liczba osób – dopuszczalne jest wykonanie umowy w ramach zespołów (rezultatem umowy jest jedno dzieło) 3. Nadzór merytoryczny nad właściwą realizacją dzieła pełni Kierownik Projektu 4. Wykonawcy umowy/zespół wykonawców umowy o dzieło będą korzystać z własnej wiedzy i materiałów w celu opracowania dzieła https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185168 Wed, 15 May 2019 12:18:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185168 <![CDATA[Nabór na członka/członków Zespołu Interdyscyplinarnego - świadczenie usług w roli analityka biznesowego w celu wdrożenia MVP w modelu dual-use.]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w roli analityka biznesowego pod kątem wdrożenia MVP w modelu dual-use. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18247 Wed, 15 May 2019 08:44:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18247 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na wykonanie prac programistycznych pozwalających na wykorzystanie technologii VR w tym kontrolerów haptycznych do tworzenia systemów szkoleń na wirtualnych symulatorach maszyn i urządzeń.]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac programistycznych pozwalających na wykorzystanie technologii VR w tym kontrolerów haptycznych do tworzenia systemów szkoleń na wirtualnych symulatorach maszyn i urządzeń. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18241 Tue, 14 May 2019 22:38:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18241 <![CDATA[Obsługa merytoryczna i techniczna narzędzi internetowych GIS w ramach projektu „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”]]> Przedmiotem zamówienia jest obsługa merytoryczna i techniczna narzędzi internetowych GIS dla 20 gmin w ramach 3 zadań: 1. Dostosowanie i przekazanie gminom do eksploatacji narzędzi zawartych w IPK na I i II etap konsultacji społecznych, 2. Praca ekspertów, administrowanie techniczne platformami GIS - działanie ciągłe obejmujące I etap rundy 1, 2, 3 [15 gmin], 3. Administrowanie techniczne platformami GIS - działanie ciągłe obejmujące w II etapie rundę 4 (5 gmin). Zadania te mają być dostarczone przez wykonawcę posiadającego doświadczenie w tematyce będącej przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185072 Tue, 14 May 2019 19:24:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185072 <![CDATA[Numer postępowania: 1/2019/POPC nuts pilski]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania, wdrożenia i prowadzenia Portalu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184928 Tue, 14 May 2019 13:01:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184928