Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi IT https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Thu, 02 Apr 2020 13:31:58 +0200 <![CDATA[Postępowanie na usługę skanowania analogowych zdjęć lotniczych wchodzących w skład archiwalnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z pozyskaniem metadanych, wyznaczeniem środków rzutów i plików TFW oraz określenie przybliżonej georeferencji zeskanowanych materiałów fotogrametrycznych w ramach projektu: "Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl"]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest skanowanie analogowych zdjęć lotniczych wchodzących w skład archiwalnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z pozyskaniem metadanych, wyznaczeniem środków rzutów i plików TFW oraz określenie przybliżonej georeferencji zeskanowanych materiałów fotogrametrycznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241341 Thu, 02 Apr 2020 13:12:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241341 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 w ramach projektu „Wdrożenie wyników prac B+R dotyczących pakietowanej usługi prawnej w firmie VECTIS IURIS” w ramach 3 Osi Priorytetowej Gospodarka wiedzy, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju, Typ A „Wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 m-ce” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020. Umowa nr RPMP.03.04.03-12-0205/19-00]]> Celem realizowanego projektu jest wdrożenie wyników własnych prac B+R przez stworzenie Systemu informatycznego służącego do świadczenia pakietowanych usług prawnych. Planowany do wdrożenia moduł obsługi konta użytkownika charakteryzuje się następującą specyfikacją techniczną: 1. środowisko wysokiej dostępności — stworzenie środowiska wysokiej dostępności jest kluczowe w przyszłym działaniu kancelarii ze względu na wysokie koszty operacyjne związane z przestojem działania systemu informatycznego. Ze względu na wysoki stopień automatyzacji procesów biznesowych przerwa w działaniu systemu paraliżować będzie działanie kancelarii przez brak możliwości wykonywania tych czynności w sposób manualny. 2. pokrycie testami jednostkowymi — ze względu na to, że system przetwarzać będzie dane wrażliwe wymagane będzie zapewnienie jego wysokiej jakości, gdyż wszelkie błędy oprogramowania mogą powodować trudne do oszacowania konsekwencje biznesowe i prawne. Zapewnienie odpowiedniej jakości będzie następowało między innymi poprzez wysokie pokrycie kodu systemu testami jednostkowymi. Funkcjonalności biznesowe systemu zostaną pokryte testami jednostkowymi — min. 80% pokrycia kodu dla warstwy backendowej i min. 70% pokryci dla warstwy frontendowej. 3. w celu ograniczenia zaangażowania czynnika ludzkiego w realizację testów akceptacyjnych, a co za tym idzie ograniczenie kosztów ludzkich w procesie odbioru rozwiązania oraz zminimalizowanie czasu potrzebnego na przetestowanie i odbiór systemu wymagana będzie wysoka automatyzacja testów akceptacyjnych z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi takich jak Selenium. System umożliwia założenie konta przez przedsiębiorcę. Posiadanie konta w serwisie jest niezbędne aby korzystać z jego funkcjonalności. Do procesu rejestracji potrzebny jest adres email, hasło oraz numer identyfikujący firmę przedsiębiorcy (NIP, REGON lub KRS). System pilnuje aby wprowadzone dane były spójne oraz nie zawierały błędów dzięki mechanizmowi walidacji. System ma zostać zintegrowany z bazami danych CEIDG i KRS aby automatycznie pobierać wszelkie dane działalności gospodarczych i spółek, dzięki czemu klient może podać wyłącznie numer NIP, a reszta danych zostanie pobrana automatycznie. Interfejs modułu rejestracji ma być dopasowany do różnych rozdzielczości ekranu, co umożliwia korzystanie z niego na urządzeniach mobilnych. Klient, który ukończył proces rejestracji powinien mieć możliwość zalogowania się do systemu. W tym celu należy podać adres e-mail oraz hasło użyte podczas rejestracji. Po skutecznym zalogowaniu klienta ma następić przekierowanie do głównej części systemu. System ma pilnować, aby wprowadzone dane były spójne oraz nie zawierały błędów dzięki mechanizmowi walidacji. Interfejs modułu logowania dopasowany ma być do różnych rozdzielczości ekranu, co ma umożliwiać korzystanie z niego na urządzeniach mobilnych. Klient, który ukończył proces rejestracji jednak zapomniał bądź utracił hasło, ma mieć możliwość jego zresetowania korzystając z opcji „Nie pamiętasz hasła?”. W tym celu należy podać adres e-mail użyty podczas rejestracji, na który system wyślę link umożliwiający ustalenie nowego hasła. Po skutecznej zmianie hasła klient ma mieć możliwość zalogowania się. System ma pilnować, aby wprowadzone dane były spójne oraz nie zawierały błędów dzięki mechanizmowi walidacji. Interfejs modułu przypomnienia hasła dopasowany ma być do różnych rozdzielczości ekranu, co ma umożliwiać korzystanie z niego na urządzeniach mobilnych. Każdy zalogowany użytkownik ma możliwość podglądu danych swojego konta. System ma prezentować wszystkie dane podane podczas rejestracji oraz dane firmy pobrane automatycznie. Interfejs modułu poglądu danych konta ma być dopasowany do różnych rozdzielczości ekranu, co ma umożliwiać korzystanie z niego na urządzeniach mobilnych. System ma umożliwiać zmianę hasła w dowolnym momencie. Każdy zalogowany użytkownik ma mieć możliwość zmiany hasła, zaś jedynym wymaganiem jest podanie dotychczasowego hasła. System ma pilnować, aby wprowadzone dane były spójne oraz nie zawierały błędów dzięki mechanizmowi walidacji. Interfejs modułu zmiany hasła ma być dopasowany do różnych rozdzielczości ekranu, co umożliwia korzystanie z niego na urządzeniach mobilnych. Szczegółowy opis przedmiotu zaufania znajduje się w III 2 zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241309 Thu, 02 Apr 2020 11:37:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241309 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 wykonywanie zadań w charakterze Grafik]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie zadań w charakterze Grafik w projekcie pn. „Wirtualni towarzysze i przeciwnicy w grach kooperacyjno - surwiwalowych w oparciu o analizę procesową i rozwój AI” w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241233 Wed, 01 Apr 2020 19:15:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241233 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/EFRR/2020]]> Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie portalu internetowego o nazwie LETS GROW składającego się z serwisu informacyjnego zbudowanego w oparciu o CMS oraz platformy e-learningowej klasy LMS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym Zapytaniu ofertowym nr 2/EFRR/2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241231 Wed, 01 Apr 2020 16:56:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241231 <![CDATA[Realizacja prac badawczych i rozwojowych w zakresie budowy systemu informatycznego umożliwiającego automatyzację procesu monitoringu oraz weryfikacji postępów treningowych w ramach jego struktury z zastosowaniem min. nowoczesnych technologii wizyjnych oraz sensorycznych wspomaganych poprzez algorytmy sztucznej inteligencji]]> Przedmiotem postępowania jest realizacja badań przemysłowych i prac rozwojowych w projekcie B+R pt. „Innowacyjny system treningowy dla koni oparty na synergii unikatowych rozwiązań technicznych wspomaganych przez systemem IT przy wykorzystaniu algorytmów SI” polegających na opracowaniu systemu informatycznego umożliwiającego opracowanie oraz monitorowanie postępów treningowych i rehabilitacyjnych koni przy pomocy innowacyjnych metod szkoleniowo-rehabilitacyjnych, które mają zapewnić polepszenie postępów treningowych i poprawę formy zwierzęcia w krótszym czasie niż w przypadku konwencjonalnego treningu realizowanego bez wspomagania za pomocą nowoczesnych technologii informatycznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29968 Wed, 01 Apr 2020 15:35:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29968 <![CDATA[Wdrożenie oprogramowania typu OCR wraz z usługą szkolenia oraz usługą wsparcia]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa wdrożenia oprogramowania typu OCR, zintegrowanego z systemem COMARCH ERP OPTIMA. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241153 Wed, 01 Apr 2020 11:19:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241153 <![CDATA[Usługa testowania programistycznego paczek e-materiałów na podstawie umowy o świadczenie usług w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do chemii (950 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6045/18-00]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi testowania programistycznego paczek e-materiałów w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do chemii (950 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6045/18-00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241079 Tue, 31 Mar 2020 17:21:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241079 <![CDATA[Wybór Zespołów Interdyscyplinarnych w ramach projektu realizowanego przez Accelpoint sp. z o.o. - 4]]> Wybór Zespołów Interdyscyplinarnych do Akceleratora Accelpoint w zakresie zgłoszenia pomysłów rozwiązujących problemy zgłoszone przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii: 1. Opracowanie prototypu aplikacji na potrzeby rekrutacji personelu medycznego dla placówek medycznych. Produktem będzie aplikacja, oparta o rozwiązanie chmurowe, pozwalająca na zaspokojenie potrzeb rekrutacji personelu medycznego do placówki, a dostępnymi zasobami na rynku. 2. Opracowanie aplikacji internetowej (medyczna platforma edukacyjna) na potrzeby zastosowań innowacyjnych technologii i sposobów leczenia w wybranych specjalizacjach medycznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29919 Tue, 31 Mar 2020 15:58:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29919 <![CDATA[Rozbudowa aplikacji mobilnej „Gra turystyczna na szlakach kulturowych północno-wschodniej Polski oraz obwodu kaliningradzkiego” w wersji polskiej, rosyjskiej, niemieckiej, angielskiej]]> Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa aplikacji mobilnej „Gra turystyczna na szlakach kulturowych północno-wschodniej Polski oraz obwodu kaliningradzkiego” w wersji polskiej, rosyjskiej, niemieckiej, angielskiej na platformie Android oraz iOS. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241049 Tue, 31 Mar 2020 14:34:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241049 <![CDATA[Świadczenie usługi w zakresie automatycznego testowania oprogramowania]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie automatycznego testowania oprogramowania w projekcie, pn. „LabGears: opracowanie i wdrożenie aplikacji internetowej do zarządzania i analizy danych badawczo-rozwojowych”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240989 Tue, 31 Mar 2020 08:52:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240989 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr ZR04/01/03/117/118/119/JM/Z - budowa systemu Wi-Fi w 3 budynkach Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.]]> Budowa systemu Wi-Fi w 3 budynkach Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. A. Okablowanie budynków B. Dostarczenie sprzętu i oprogramowania ( zawiera gwarancje i wsparcie techniczne producenta) C. Wdrożenie i uruchomienie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego nr ZR04/01/03/2020/117/118/119/JM/Z – Specyfikacja przedmiotu zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240980 Mon, 30 Mar 2020 23:13:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240980 <![CDATA[Zakup i wdrożenie systemu wraz ze szkoleniami oraz osprzętem w ramach projektu pn. Zakup i wdrożenie systemu ERP w spółce SDK sp. z o.o. w Ostródzie. Postępowanie znak ZO/SDK/3/2020]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie systemu wraz ze szkoleniami oraz osprzętem w ramach projektu pn. Zakup i wdrożenie systemu ERP w spółce SDK sp. z o.o. w Ostródzie. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części ZO „towarem” lub „przedmiotem zamówienia”. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) zakup i wdrożenie systemu wraz ze szkoleniami systemu ERP - Zamawiający oczekuje udzielenia przez Wykonawcę rękojmi na oprogramowanie obejmującej w szczególności udostępnienie nowych wersji oprogramowania zawierających dostosowanie do aktualnie obowiązujących w Polsce przepisów kodeksu pracy, ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie niezbędnym do prowadzenia podstawowej działalności Zamawiającego, 2) dostawę komputera All in One - 4 szt., 3) czytnik kodów cyfrowych – 4 szt., 3. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 48780000-9 - Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością, 48700000-5- Pakiety oprogramowania użytkowego, 30213000-5 Komputery osobiste, 30216130-6 - Czytniki kodu kreskowego. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu oraz minimalne parametry techniczne zostały określone w załączniku nr 3 i 4 do ZO. 5. Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta. Brak podania w załączniku nr 1 do ZO w pkt 1 tabela nazwy producenta i/ lub modelu oferowanych urządzeń oraz wymaganych parametrów technicznych spowoduje odrzucenie oferty. Wymagane dane są wskazane w tabeli formularza ofertowego. 6. Zamawiający informuje przedmiot zamówienia obejmuje także dostarczenie, montaż, uruchomienie posprzątanie wraz kosztami transportu oraz utylizacji opakowań po dostarczonym przedmiocie zamówienia. 7. Wszystkie urządzenia, produkty powinny być fabrycznie nowe. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, 8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu oraz zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru przedmiotu zamówienia. 9. Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie jest dofinansowane ze środków UE, a wykonanie dostaw i rozliczenie musi nastąpić do dnia wskazanego w §IV ZO. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240968 Mon, 30 Mar 2020 21:21:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240968 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 10/2020 z dnia 30.03.2020 „Dostawa narzędzi do budowy taksonomii i walidacji”]]> Narzędzia do budowy taksonomii i walidacji są zaplanowane jako element instalacji pilotażowej platforma GPW Data. Narzędzia zostaną wykorzystane w procesie budowy, rozwoju i weryfikacji modeli taksonomii na potrzeby raportowania w standardzie XBRL w ramach prac badawczych nad taksonomią oraz nad automatyzacją zasilania źródłami danych repozytorium GPW Data. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240963 Mon, 30 Mar 2020 20:46:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240963 <![CDATA[Zapytanie ofertowe- dostawa licencji, instalacja i wdrożenie narzędzi umożliwiających zwiększenie poziomu dostępności treści materiałów dydaktycznych i stron internetowych w Wyższej Szkole Humanistycznej]]> Przedmiotem zamówienia w ramach projektu, „Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie - uczelnią bez barier” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, działanie 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych”, nr projektu POWR.03.05.00-00-A062/19, jest dostawa licencji, instalacja i wdrożenie narzędzi umożliwiających zwiększenie poziomu dostępności treści materiałów dydaktycznych i stron internetowych w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240875 Mon, 30 Mar 2020 15:38:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240875 <![CDATA[Zakup usług specjalistycznych na rzecz Podmiotu Inkubowanego Bikeverify Sp. z o.o. mających na celu wytworzenie dedykowanego oprogramowania w postaci aplikacji internetowej i mobilnej]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usług specjalistycznych na rzecz Podmiotu Inkubowanego Bikeverify Sp. z o.o. mających na celu wytworzenie dedykowanego oprogramowania w postaci aplikacji internetowej i mobilnej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240926 Mon, 30 Mar 2020 15:26:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240926 <![CDATA[Zapytanie Ofertowe nr 01/03/2020/Z004/65/BP - wyłonienie Wykonawcy na wdrożenie systemu SAP: One SAP S/4HANA Enterprise Management system with five clients oraz wsparcie powdrożeniowe]]> Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy odpowiedzialnego za wdrożenie systemu SAP: One SAP S/4HANA Enterprise Management system with five clients https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240754 Sat, 28 Mar 2020 09:03:39 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240754 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 03/03/2020/POPW Backend Developer]]> Przedmiotem i celem zamówienia jest zatrudnienie pracownika na stanowisko Backend Developer świadczącego usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej zmierzających do osiągnięcia założonych w projekcie celów a przede wszystkim zbudowanie platformy do głosowego przeszukiwania bibliotek treści, wykorzystującej algorytmy rozumienia języka naturalnego (NLP). Oferujemy zatrudnienie w ramach realizacji zdań, których czas realizacji wynosi 12 miesięcy (od 08.04.2020 r. do 31.03.2021 r.). Wymiar czasu pracy to 160 godzin miesięcznie. Oferujemy także możliwość rozwijania się w kierunku rozwiązań głosowych (aplikacje na Amazon Alexa, Google Assistant czy Samsung Bixby). Rozliczanie wyników pracy będzie miesięczne na podstawie rzeczywistej pracochłonności udokumentowanej protokołem odbioru wykonanej pracy i stawki godzinowej. Wypłata wynagrodzenia będzie na podstawie wystawionego przez Oferenta/Wykonawcę rachunku do umowy cywilnoprawnej lub innego równoważnego dokumentu księgowego. Zakres obowiązków: Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:  za projektowanie i implementację serwisów/komponentów back-endowych, głownie używając technologii node.js i Serverless. Serwisy muszą współpracować z różnorodnymi bazami danych hostowanymi w chmurze publicznej (AWS, GCP, Azure lub innych) i będą udostępniać swój interfejs przez GraphQL lub HTTP REST.  praca przy kodzie w języku Python korzystając z algorytmów machine learning.  pracę od podstaw nad rozwojem produktu od strony zaplecza (po stronie serwera)  rozwój skryptów i architektury wewnętrznej produktu Osoba zatrudniona na stanowisku Backend Developer będzie podlegała bezpośrednio CTO. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29829 Fri, 27 Mar 2020 21:23:22 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29829 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 02/03/2020/POPW Frontend Developer]]> Przedmiotem i celem zamówienia jest zatrudnienie pracownika na stanowisko Frontend Developer świadczącego usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej zmierzających do osiągnięcia założonych w projekcie celów a przede wszystkim zbudowanie platformy do głosowego przeszukiwania bibliotek treści, wykorzystującej algorytmy rozumienia języka naturalnego (NLP). Oferujemy zatrudnienie w ramach realizacji zdań, których czas realizacji wynosi 12 miesięcy (od 08.04.2020 r. do 31.03.2021 r.). Wymiar czasu pracy to 160 godzin miesięcznie. Oferujemy także możliwość rozwijania się w kierunku rozwiązań głosowych (aplikacje na Amazon Alexa, Google Assistant czy Samsung Bixby). Rozliczanie wyników pracy będzie miesięczne na podstawie rzeczywistej pracochłonności udokumentowanej protokołem odbioru wykonanej pracy i stawki godzinowej. Wypłata wynagrodzenia będzie na podstawie wystawionego przez Oferenta/Wykonawcę rachunku do umowy cywilnoprawnej lub innego równoważnego dokumentu księgowego. Zakres obowiązków: Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:  projektowanie i implementację aplikacji webowych po stronie klienta korzystających z API na bazie REST oraz GraphQL. Aplikacje muszą być tworzone z zachowaniem wszelkich standardów oraz specyfiki poszczególnych przeglądarek.  rozwój warstwy front-endowej aplikacji  tworzenie nowych funkcjonalności  wsparcie w pełnym cyklu rozwoju produktu Osoba zatrudniona na stanowisku Frontend Developer będzie podlegała bezpośrednio CTO. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29825 Fri, 27 Mar 2020 20:43:27 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29825 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 01/03/2020/POPW AI Developer]]> Przedmiotem i celem zamówienia jest zatrudnienie pracownika na stanowisko AI Developer świadczącego usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej zmierzających do osiągnięcia założonych w projekcie celów a przede wszystkim zbudowanie platformy do głosowego przeszukiwania bibliotek treści, wykorzystującej algorytmy rozumienia języka naturalnego (NLP). Oferujemy zatrudnienie w ramach realizacji zdań, których czas realizacji wynosi 12 miesięcy (od 08.04.2020 r. do 31.03.2021 r.). Wymiar czasu pracy to 160 godzin miesięcznie. Oferujemy także możliwość rozwijania się w kierunku rozwiązań głosowych (aplikacje na Amazon Alexa, Google Assistant czy Samsung Bixby). Rozliczanie wyników pracy będzie miesięczne na podstawie rzeczywistej pracochłonności udokumentowanej protokołem odbioru wykonanej pracy i stawki godzinowej. Wypłata wynagrodzenia będzie na podstawie wystawionego przez Oferenta/Wykonawcę rachunku do umowy cywilnoprawnej lub innego równoważnego dokumentu księgowego. Zakres obowiązków: Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:  projektowanie i implementację komponentów przetwarzających dane i tekst używając algorytmów machine learning.  komponenty przetwarzające dane i tekst będą realizowane w technologii chmurowej.  głównym środowiskiem wdrażania implementowanych aplikacji jest AWS.  możliwa jest również praca przy serwisach back-endowych implementowanych w JavaScript (node.js).  za budowę rozwiązań opartych o AI/NLP/NLU korzystając z narzędzi chmurowych  wpieranie działań sprzedażowych poprzez wsparcie eksperckie przy dedykowanych wdrożeniach produktu  organizacje i realizację szkoleń z zakresu rozwiązań AI / ML  optymalizację technologii i procesów na bazie własnego doświadczenia Osoba zatrudniona na stanowisku AI Developer będzie podlegała bezpośrednio CTO. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29824 Fri, 27 Mar 2020 19:59:56 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29824 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/ZAD 2 poz. 13/ 2020 – II TURA (przystosowanie systemu informatycznego uczelni ds. obsługi studiów wraz z modułem rekrutacji do dostępności dla OzN)]]> Przedmiotem zamówienia jest przystosowanie systemu informatycznego uczelni ds. obsługi studiów wraz z modułem rekrutacji [APR system – ProAkademic i eAkademia] do dostępności dla OzN w ramach Projektu Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia dostępna dla wszystkich współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240734 Fri, 27 Mar 2020 18:26:00 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240734 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/ZAD 2 poz. 12/ 2020 (stworzenie strony internetowej dostępnej dla OzN wg standardów WCAG)]]> Przedmiotem zamówienia jest stworzenie strony internetowej dostępnej dla OzN wg standardów WCAG tj. kompleksowe wykonanie strony graficznej i informatycznej wraz z uruchomieniem w ramach Projektu Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia dostępna dla wszystkich współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240727 Fri, 27 Mar 2020 17:50:38 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240727 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na moduły programowe informatycznego systemu monitorowania obciążenia konstrukcji dachów– oprogramowania w formule SaaS oraz aplikacji mobilnej]]> Przedmiotem zamówienia jest stworzenie oraz przekazanie autorskich praw majątkowych modułów programowych informatycznego systemu monitorowania obciążenia konstrukcji dachów– oprogramowania w formule SaaS oraz aplikacji mobilnej na potrzeby projektu realizowanego przez Intelligent Construction Safety Systems Sp. z o.o.z siedzibą wul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-001 Lublin realizowanego w ramach podziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚPP programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja znajduje się w Zał. 5): 1) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: • Oprogramowanie Serwera SaaS – silnik procesowy, • Oprogramowanie Serwera SaaS – moduł baz danych, utrzymania i zarządzanie systemem, • Oprogramowanie Serwera SaaS – moduł finansowy, • Oprogramowanie Serwera SaaS – moduł kliencki, • Oprogramowanie – aplikacja mobilna dla klientów i serwisantów. 2) W ramach zamówienia do zadań Wykonawcy należeć będzie: • Stworzenie modułu odpowiedzialnego za ciągłą analizę danych przechowywanych w bazach i generowanie zdarzeń dla modułu klienckiego oraz aplikacji mobilnych, • Stworzenie modułu baz danych, utrzymania i zarządzania systemem odpowiedzialnego za dostarczenie interfejsów do zarządzania całością systemu, • Stworzenie modułu finansowego realizującego usługi związane z rozliczeniami poszczególnych klientów na podstawie informacji przechowywanych w bazach danych, • Stworzenie modułu klienckiego pozwalającego na zdalny dostęp do systemu dla klientów przez stronę www, • Stworzenie aplikacji mobilnej dla klientów i serwisantów. • Przygotowanie dokumentacji funkcjonalnej systemu dla: o administratorów, o użytkowników końcowych (pracowników technicznych) o klientów ( osób zarządzających) Zamawiający informuje, że ujawnienie szczegółowego zakresu i technicznych elementów opisu przedmiotu zamówienia mogłaby mieć negatywny wpływ na konkurencyjność rynkową poprzez ujawnienie know-how Zamawiającego. Z tego względu konieczna jest ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. W związku z powyższym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie przekazany Wykonawcy, który przed jego otrzymaniem zawrze z Zamawiającym umowę o poufności, której wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego. Umowa zawierana będzie w formie pisemnej. Umowę o poufności należy przesłać w formie pisemnej na adres Zamawiającego: Intelligent Construction Safety Systems Sp. z o.o. ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-001 Lublin lub skanem na adres: karolina.kowalska@irtlab.pl. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240666 Fri, 27 Mar 2020 12:56:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240666 <![CDATA[Oprogramowanie aplikacji mobilnych]]> W ramach zamówienia przewidujemy wykonanie oprogramowania aplikacji mobilnej do prototypów wyrobów opracowywanych przez działy konstrukcyjne SONEL S.A. Zamówienie obejmuje również funkcje komunikacyjne z otoczeniem zewnętrznym i systemem pomiarowym. Opracowane oprogramowanie ma mieć postać aplikacji uruchomionej w systemie operacyjnym Android. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240661 Fri, 27 Mar 2020 12:39:42 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240661 <![CDATA[Realizacja usług w zakresie zapewnienia wydajności rozwiązania IT]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zapewnienia wydajności rozwiązania IT w procesach projektowania i realizacji modyfikacji systemu IFS zgodnie z wymaganiami IFS Applications Quality Standards. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt 4 Zapytania. Wykonawca musi zapewnić dostępność czasową do realizacji przedmiotu zamówienia oraz minimalne miesięczne zaangażowanie czasowe w realizację zamówienia. Wykonawca musi zapewnić gotowość do realizacji usługi w wymiarze co najmniej 168 godzin miesięcznie. Miejsce świadczenia usług: siedziba Zamawiającego i/lub inne uzgodnione przez Zamawiającego i Wykonawcę miejsce. Planowany termin realizacji usługi: od 1 kwietnia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29797 Thu, 26 Mar 2020 22:07:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29797 <![CDATA[Realizacja usług w zakresie budowy i zarządzania interfejsami pomiędzy komponentami rozwiązania]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie budowy i zarządzania interfejsami pomiędzy komponentami rozwiązania w procesach projektowania i realizacji modyfikacji systemu IFS zgodnie z wymaganiami IFS Applications Quality Standards. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt. 4 Zapytania. Wykonawca musi zapewnić dostępność czasową do realizacji przedmiotu zamówienia oraz minimalne miesięczne zaangażowanie czasowe w realizację zamówienia. Wykonawca musi zapewnić gotowość do realizacji usługi w wymiarze co najmniej 168 godzin miesięcznie. Miejsce świadczenia usług: siedziba Zamawiającego i/lub inne uzgodnione przez Zamawiającego i Wykonawcę miejsce. Termin realizacji usługi: od 1 kwietnia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29796 Thu, 26 Mar 2020 22:06:21 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29796 <![CDATA[Realizacja usług w zakresie budowy baz danych, przygotowywania zbiorów danych i zapewnienia ich bezpieczeństwa.]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie budowy baz danych, przygotowywania zbiorów danych i zapewnienia ich bezpieczeństwa w procesach projektowania i realizacji modyfikacji systemu IFS zgodnie z wymaganiami IFS Applications Quality Standards. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt 4 Zapytania. Wykonawca musi zapewnić dostępność czasową do realizacji przedmiotu zamówienia oraz minimalne miesięczne zaangażowanie czasowe w realizację zamówienia. Wykonawca musi zapewnić gotowość do realizacji usługi w wymiarze co najmniej 168 godzin miesięcznie. Miejsce świadczenia usług: siedziba Zamawiającego i/lub inne uzgodnione przez Zamawiającego i Wykonawcę miejsce. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29795 Thu, 26 Mar 2020 22:05:42 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29795 <![CDATA[Świadczenie usług w obszarze machine learning w oparciu o umowę zlecenie lub umowę o pracę – rekrutacja na stanowisko Specjalista ds. machine learning]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług związanych z tworzeniem algorytmów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240529 Thu, 26 Mar 2020 19:44:05 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240529 <![CDATA[Dostawa i wdrożenie oprogramowania mającego za zadanie zwiększenie wydajności produkcji oraz zintegrowanie procesów w firmie]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie programu informatycznego, dedykowanego na potrzeby firmy, mającego na celu zautomatyzować oraz zintegrować najważniejsze procesy w firmie w celu zwiększenia wydajności produkcji, poprawy logistyki i zwiększenia rentowności przedsiębiorstwa, w ramach realizacji Projektu pn. „Wdrożenie na rynek ultralekkich, kompozytowych słupów elektroenergetycznych (krańcowych, mocnych) oraz oświetleniowych wzmocnionych polimerobetonem oraz betonem GRC z funkcją SMART ” finansowanego ze środków EFRR w ramach Działania 3.2 „Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020 (nr wniosku o dofinansowanie WND-RPSL.03.02.00-24-06A5/19-002). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29785 Thu, 26 Mar 2020 15:43:11 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29785