Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi cateringowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sat, 19 Jan 2019 15:55:58 +0100 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na zapewnienie usługi cateringowej oraz serwisu kawowego podczas szkolenia „Spółdzielnia socjalna – jak to zrobić?” i doradztwa grupowego dla uczestników projektu w Fajsławicach, Hrubieszowie, Suścu, Werbkowicach, Wojsławicach]]> Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. z o.o. w Lublinie projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na zapewnienie usługi cateringowej oraz serwisu kawowego podczas szkolenia „Spółdzielnia socjalna – jak to zrobić?” i doradztwa grupowego dla uczestników projektu w podziale na części: • Część I - Fajsławice • Część II - Hrubieszów • Część III - Susiec • Część IV - Werbkowice • Część V - Wojsławice Wykonawca może złożyć ofertę cenową na jedną lub kilka części zamówienia. W przypadku składania oferty na kilka części zamówienia należy złożyć jedną ofertę ze wskazaniem konkretnych części. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161598 Fri, 18 Jan 2019 22:57:03 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161598 <![CDATA[Zapytanie ofertowe z dnia 18.01.2019r. na świadczenie usług cateringowych w żłobku nr 1 w Gdańsku przy ul. Matuszewskiego 2]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na rzecz Zamawiającego obejmujących przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla nie więcej niż 80 dzieci w wieku do lat 3, uczęszczających do żłobka zlokalizowanego w Gdańsku, przy ul. Matuszewskiego 2 (dawna Kruczkowskiego 2) w ramach realizacji projektu pt. „Pozytywny żłobek w Gdańsku – Piecki - Migowo”, projekt nr RPPM.05.03.00-22-0005/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14347 Fri, 18 Jan 2019 15:41:35 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14347 <![CDATA[Świadczenie usług cateringowych dla dzieci w Niepublicznym Żłobku w Groblicach.]]> 1.Przedmiot zamówienia dotyczy wyboru Wykonawcy na realizację usługi cateringowej – przygotowanie i dostarczenie we własnym zakresie posiłków oraz ich rozładunek. 2.Usługa będzie świadczona dla 20 dzieci w wieku do lat 3, uczęszczających do żłobka. 3.Dzienny wyżywienie dla jednej osoby obejmuje: śniadanie, zupę, obiad: drugie danie i podwieczorek 4.Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności w trybie zapytania ofertowego (cenowego), zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 5.Postępowanie ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług cateringowych (przygotowanie gotowych posiłków) dla 20 dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia uczęszczających do Niepublicznego Żłobka „Stokrotka”, ul. Kwiatowa 6/1, 55-010 Groblice w ramach projektu: „Stokrotka 2 - utworzenie niepublicznego żłobka w Groblicach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 6.Zamawiający nie jest zobligowany do prowadzenia postępowania według ustawy o zamówieniach publicznych. 7.Miejsce realizacji zamówienia: Niepubliczny Żłobek Stokrotka (adres: ul. Kwiatowa 6/1, 55-010 Groblice 8.Oznaczenie według wspólnego słownika zamówień kod CPV: 55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków 55322000-3 Usługi gotowania posiłków 55520000-1 Usługi dostarczana posiłków 55521200-0 Usługi dowożenia posiłków 9.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161495 Fri, 18 Jan 2019 14:56:27 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161495 <![CDATA[Zapytanie ofertowe z dnia 18.01.2018]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi cateringowej. Szkolenia będą prowadzone dla grup składających się ze średnio 10 osób na terenie województwa łódzkiego, w Sieradzu. Kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków Liczba dostarczanych posiłków uzależniona będzie od liczebności grup, w związku z czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostarczanych posiłków w trakcie realizacji usługi. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161384 Fri, 18 Jan 2019 10:55:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161384 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr DO.2741.4.2019 Zapewnienie usług cateringowych podczas posiedzenia Grupy sterującej projektem pn. „Rodzina w Centrum 2”]]> 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 750.000 euro, zgodnie z artykułem 138o ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z uwagi na fakt objęcia przedmiotowego zamówienia dofinansowaniem z budżetu UE. 3. Postępowanie wyłączone z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 138o ust. 1 w/w ustawy. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania w przypadku, kiedy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, nie zostaną mu przyznane. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w sytuacji, w której cena oferty najkorzystniejszej będzie przekraczała kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a nie zaistnieje możliwość jej zwiększenia. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usług cateringowych podczas posiedzenia Grupy Sterującej Projektem pn. „Rodzina w Centrum 2” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach RPO WKP 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161357 Fri, 18 Jan 2019 10:20:21 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161357 <![CDATA[realizacja usług cateringowych w żłobku]]> Żłobek Niepubliczny "U 7 Krasnoludków" S.C. Małgorzata Koszuta Grażyna Rosa z siedzibą w Luboniu (62-030), ul. Buczka 21c, występuje z zapytaniem ofertowym na realizację usług cateringowych dla żłobka na potrzeby projektu realizowanego w Żłobku Niepublicznym "U 7 Krasnoludków" w Luboniu. Zakup usługi realizowany będzie w ramach projektu pt. „Nowe miejsca opieki w żłobku "U 7 Krasnoludków”” nr RPWP.06.04.01-30-0058/18, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14323 Thu, 17 Jan 2019 23:44:18 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14323 <![CDATA[Usługa cateringowa]]> Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych (Stowarzyszenie BORIS), z siedzibą w Warszawie 00-040 ul. Warecka 4/6, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest realizacja przez Wykonawcę usługi cateringowej – poczęstunek w czasie 3 dni szkoleniowych w OSTRÓDZIE (woj. warmińsko - mazurskie): 4.02.2019, 5.02.2019 i 26.02.2019 dla uczestników projektu pn. „Bezpieczna przyszłość osób z NI - testowanie modelu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161286 Thu, 17 Jan 2019 21:20:18 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161286 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/2019 Świadczenie usług gastronomicznych oraz polegających na wynajmie sali szkoleniowej]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usług gastronomicznych wraz z wynajmem sali wykładowo – szkoleniowej w ramach projektu „Dobre prawo wymaga kompetentnych autorów”, realizowanego przez Związek Zawodowy Górników w Polsce w partnerstwie z Federacją Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji Handlu i Usług w Polsce w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całość zamówienia ma być zrealizowana w jednym miejscu oraz na terenie jednego obiektu. Sale wykładowe oraz miejsce, w którym będą podawane posiłki muszą być zlokalizowane w tym samym obiekcie. Obiekt musi być zlokalizowany w Katowicach, w odległości 5 km od Dworca Głównego PKP. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161092 Thu, 17 Jan 2019 11:53:03 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161092 <![CDATA[Catering na świetlicy 2]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi cateringowej do placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez Oratorium im. św. Dominika Savio przy ul. Wodnej 36 Catering obejmuje: dostawę 1 raz w tygodniu dostawę na 1 świetlicę (grupa 30 osób) x 2 świetlice (ciepłego posiłku- składającego się z 1 i drugiego dania) oraz 1 raz w tygodniu kanapki (grupa 30 osób) x 2 świetlice. Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych Przez ofertę częściową rozumie się: ofertę złożoną na kanapki oraz ofertę złożoną na ciepły posiłek. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160915 Wed, 16 Jan 2019 22:34:59 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160915 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 72/AS1]]> Przedmiotem zamówienia są usługi hotelarskie związane z obsługę 2 dniowego spotkania w okolicach Wodzisławia Śląskiego (w odległości do 30 km od Wodzisławia Śląskiego) do w terminie: 27-28.01.2019 r. dla grupy 10 osobowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160993 Wed, 16 Jan 2019 21:54:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160993 <![CDATA[usługa Cateringowa - dostarczenie posiłków]]> Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie posiłków w postaci cateringu – składającego się z: 1. Przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, mleko, cukier, cytryna, drobne słone lub słodkie przekąski typu: paluszki lub kruche ciastka lub owoce) 2. Obiad składający się z zupy + drugie danie + napój dla uczestników projektu ,,Prosta droga do pracy”-szczegółowy opis w zał.3 opis przedmiotu zamówienia Liczba Uczestników: 90 osób Lokalizacja dostarczenia cateringu: obszar subregionu elbląskiego oraz miasto Elbląg - (dokładna lokalizacja będzie podana po dokonanej rekrutacji i uzgodnieniu miejsca odbywania szkoleń, zgodnie z harmonogramem podanym przez Zamawiającego po podpisaniu umowy). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160934 Wed, 16 Jan 2019 15:45:05 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160934 <![CDATA[Usługa zapewnienia poczęstunku podczas szkoleń komputerowych]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie poczęstunku podczas szkoleń w wybranych gminach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Szkolenia prowadzone będą prowadzone w grupach, średnio 8-9 osobowych, w gminach zamieszkałych przez uczestników projektu. Przewiduje się realizację szkoleń dla łącznie 100 grup szkoleniowych. Każda z grup szkoleniowych będzie miała 60 h dydaktycznych szkolenia, które będą realizowane w ramach 15 spotkań po 4 h dydaktyczne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160751 Tue, 15 Jan 2019 23:23:17 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160751 <![CDATA[Usługa cateringu dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach projektu „Wesołe Krasnoludki - Niepubliczny Żłobek w Konstantynowie szansą na powrót rodziców do pracy”]]> Realizacja usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu na adres żłobka: ul. Spokojna 2, w Konstantynowie (gmina Konstantynów, powiat bialski, woj. lubelskie) posiłków dla maksymalnie 24 dzieci dziennie w wieku od 1 do 3 lat, w tym: śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14260 Tue, 15 Jan 2019 17:12:17 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14260 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na realizację usługi Cateringu]]> 1) Realizacja zamówienia obejmuje w szczególności: - zapewnienie jednego gorącego jednodaniowego obiadu i napoju oraz przerwy kawowej (owoców oraz napojów) dla każdego uczestnika grupy (zgodnie z załącznikiem nr 4). - zapewnieniu właściwej ekspozycji i serwowaniu: jednego gorącego jednodaniowego obiadu, owoców i napojów. - uprzątnięciu miejsca serwowania posiłków po ich zakończeniu (w tym wytarcie stołów i umycie podłogi w razie konieczności). 2) Wytyczne dotyczące posiłku. W ramach obiadu:  mięso /ryba 200g/os.  surówka 140g/os.  dodatek skrobiowy 200g/os.  1 x napój (0,2l/os. sok, 0,5 l/os. woda gazowana lub niegazowana) W ramach przerwy kawowej  świeże owoce 2 szt. na uczestnika  woda gazowana/woda niegazowana 0,5l/os. Do złożonej oferty Wykonawca dołączy przykładowe menu. Podane powyżej przykłady posiłków (menu) służą wyłącznie do określenia oczekiwanego przez Zamawiającego standardu jakościowego i skalkulowania przez Wykonawcę ceny oferty. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160713 Tue, 15 Jan 2019 16:36:04 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160713 <![CDATA[POWER0104/catering/5 - ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGOWEJ dla uczestników projektu „Podnoszenie kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w Zintegrowanych Dyspozytorniach Medycznych”]]> W związku z realizacją projektu „Podnoszenie kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w Zintegrowanych Dyspozytorniach Medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGOWEJ dla uczestników projektu „Podnoszenie kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w Zintegrowanych Dyspozytorniach Medycznych”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160680 Tue, 15 Jan 2019 15:17:23 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160680 <![CDATA[POWER0104/catering/4 - ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGOWEJ dla uczestników projektu „Podnoszenie kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w Zintegrowanych Dyspozytorniach Medycznych”]]> W związku z realizacją projektu „Podnoszenie kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w Zintegrowanych Dyspozytorniach Medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGOWEJ dla uczestników projektu „Podnoszenie kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w Zintegrowanych Dyspozytorniach Medycznych”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160675 Tue, 15 Jan 2019 15:10:53 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160675 <![CDATA[Świadczenie usług gastronomicznych dla uczestników szkoleń „Menadżer gastronomii” oraz „Barista”, organizowanych w ramach Projektu „Wsparcie uczelni szansą na jej rozwój”]]> Świadczenie usług gastronomicznych dla uczestników szkoleń „Menadżer gastronomii” oraz „Barista”, organizowanych w ramach Projektu „Wsparcie uczelni szansą na jej rozwój” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160641 Tue, 15 Jan 2019 14:11:42 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160641 <![CDATA[Usługa cateringowa na potrzeby realizacji szkoleń dla nauczycieli w ramach realizacji projektu „Tu#programujeMY”]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi cateringowej w miejscowości: Pińczów (województwo świętokrzyskie) na potrzeby realizacji szkoleń dla nauczycieli. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160631 Tue, 15 Jan 2019 14:07:19 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160631 <![CDATA[Świadczenie usług gastronomicznych dla uczestników szkolenia „Wybrane metody i techniki efektywnego komunikowania się z pacjentem w wieku podeszłym”, organizowanego w ramach Projektu „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo UPH w Siedlcach”]]> Świadczenie usług gastronomicznych dla uczestników szkolenia „Wybrane metody i techniki efektywnego komunikowania się z pacjentem w wieku podeszłym”, organizowanego w ramach Projektu „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo UPH w Siedlcach” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160626 Tue, 15 Jan 2019 13:46:29 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160626 <![CDATA[Zapytanie ofertowe w sprawie Świadczenia cateringu dla uczestników kursów doskonalących dla fizjoterapeutów w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Doskonalenie zawodowe fizjoterapeutów - wysokiej jakości, nowoczesne kursy doskonalące” - 1/2019/POWER]]> . Planowana liczba uczestników jednego kursu nie przekroczy 30 osób, przy czym rzeczywista liczba uczestników może być mniejsza i jest to niezależne od Zamawiającego. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość odwołania kursu jeżeli zgłosi się niewystarczająca liczba uczestników – minimalna liczba uczestników wymagana aby kurs mógł się odbyć to 15 osób. 3. Czas trwania kursów wynosi: 6 dnia dla kursu „Zintegrowane metody fizjoterapii” – kurs realizowany będzie w 2 częściach. 4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć catering dla liczby uczestników wskazanych w zamówieniu, jednak rozliczenie wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o rzeczywistą liczbę uczestników kursu, którzy zgłoszą się na kurs i podpiszą listę obecności. Zamawiający pomimo dopełnienia wszelkich starań nie może zagwarantować 100% obecności. 5. Zamówienie na catering składane będzie nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kursu, w którym podane zostaną dane obejmujące: 1) adres realizacji kursu, 2) liczbę zakwalifikowanych uczestników 3) godziny serwowania cateringu; 4) liczbę zamawianych dań wegetariańskich; 5) osobę uprawniona do odbioru cateringu ze strony Zamawiającego na miejscu kursu. 6. Zamawiający na dzień przed kursem zweryfikuje ostateczną liczbę osób zakwalifikowanych a w przypadku kursów kilkudniowych dokona weryfikacji rzeczywistej liczby uczestników kursu o czym zostanie poinformowany Wykonawca. 7. Wykonawca będzie świadczył usługę cateringową sukcesywnie, zgodnie z otrzymywanymi zamówieniami. 8. Planowana liczba posiłków wyliczona została wg zasady liczba dni trwania poszczególnych kursów x maksymalna liczba uczestników = 30 osób: Wymagania co do serwowania posiłków: 1. Obiady serwowane powinny być przez obsługę zapewnioną przez Wykonawcę wraz z odpowiadającą im liczbą sztućców zgodnie ze wskazaniem w zamówieniu, tj. 1) dla części zamówienia nr 2-3: - w opakowaniach jednorazowych (pojemniki muszą spełniać wymogi dla serwowania żywności) w miejscu realizacji danego kursu lub - Zamawiający dopuszcza możliwość serwowania obiadów w lokalu gastronomicznym znajdującym się w odległości nie większej niż 600 m. od miejsca realizacji kursu, przy czym na dzień ogłaszania niniejszego postępowania nie jest znany adres realizacji poszczególnych kursów – Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo poinformować Zamawiającego po otrzymaniu zamówienia cateringu czy obiady serwowane będą w miejscu realizacji kursów czy w lokalu gastronomicznym z podaniem jego adresu; 2) dla części zamówienia nr 1: - w lokalu gastronomicznym znajdującym się w odległości nie większej niż 600 m. od miejsca realizacji kursu (na dzień publikowania niniejszego postępowania znana jest lokalizacja kursów w Warszawie, które odbywać się będą przy ulicy Ostrzyckiej 2/4, 04-035 Warszawa) 1. 2. W ramach serwisu kawowego Wykonawca dostarczy na salę szkoleniową kawę i herbatę w termosach wraz z dodatkami i wystarczającą liczbą kubków papierowych i mieszadełek drewnianych wraz z drobnymi przekąskami, wskazanymi w dalszej części OPZ. Wykonawca zobowiązany jest do: 1. Dostarczenia i serwowania obiadów oraz przerwy kawowej na zasadach opisanych poniżej, zgodnie z przepisami BHP i pozostałymi, właściwymi dla tego rodzaju usługi; 2. Stosowania urozmaiconego menu polegającego na wydawaniu każdego dnia kursu innych potraw obiadowych; 3. Przygotowania, transportu oraz wydawania cateringu zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności i żywienia zbiorowego oraz serwowania ich w sposób estetyczny; 4. Odpowiedniego przygotowania miejsca, w którym będzie świadczona usługa, w zakresie niezbędnym do jej realizacji oraz zapewnienia właściwego poziomu jakości, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami; 5. Zapewnienia wyposażenia niezbędnego do świadczenia usługi cateringowej oraz spożywania posiłków, w tym także zapewnienia papierowych serwetek; 6. Obsługa kelnerska powinna stosować schludny ubiór zgodny z ogólnymi zasadami przyjętymi w tym zakresie; 7. Dostarczania świeżych, nieprzeterminowanych produktów żywnościowych, o właściwej temperaturze do spożycia (dania i napoje, które z założenia powinny być gorące nie mogą być serwowane zimne lub letnie i tak samo dania i napoje, które z założenia powinny być zimne nie mogą być serwowane ciepłe); 8. Oznakowania dań wegetariańskich, jeżeli będą zamawiane; 9. Przestrzegania wymagań co do składu i gramatury posiłków; 10. Uprzątnięcia pomieszczenia, gdzie wydawany był catering do stanu pierwotnego w zakresie wynikającym ze świadczenia usługi cateringu i wywozu brudnych naczyń oraz powstałych odpadów – dotyczy miejsca realizacji kursu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160504 Tue, 15 Jan 2019 00:46:02 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160504 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi zapewnienia posiłków w ramach bonów żywnościowych dla uczestników projektu pn. „Kurs na pracę! Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności Centrum Integracji Społecznej w Giżycku”]]> Usługa dostarczenia posiłków w ramach bonów żywnościowych uprawniających uczestników Projektu pn.: „Kurs na pracę! Reintegracja społeczno - zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności Centrum Integracji Społecznej w Giżycku” do skorzystania z 1 posiłku dziennie przez cały okres uczestnictwa. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160468 Mon, 14 Jan 2019 18:12:36 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160468 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14.01.2019 r. na świadczenie usług cateringowych w żłobku i punkcie dziennego opiekuna w Rybniku przy ul. Orzepowickiej 9]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na rzecz Zamawiającego obejmujących przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla ok. 30 dzieci w wieku do lat 3, uczęszczających do żłobka oraz do punktu dziennego opiekuna zlokalizowanego w Rybniku przy ul. Orzepowickiej 9, w ramach realizacji projektu pt. „Pozytywne miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 na Śląsku”, projekt nr RPSL.08.01.03-24-05CD/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160439 Mon, 14 Jan 2019 16:10:16 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160439 <![CDATA[Usługa cateringowa]]> Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych (Stowarzyszenie BORIS), z siedzibą w Warszawie 00-040 ul. Warecka 4/6, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest realizacja przez Wykonawcę usługi cateringowej – poczęstunek w czasie 3 dni szkoleniowych w JAROSŁAWIU (woj. podkarpackie): 29.01.2019, 30.01.2019 i 28.02.2019 dla uczestników projektu pn. „Bezpieczna przyszłość osób z NI - testowanie modelu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160415 Mon, 14 Jan 2019 15:18:46 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160415 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej Widawa]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej dla 15 dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3 do Żłobka Rumcajsa w Widawie mieszczącego się przy ul. Kiełczygłowskiej 24. Zamówienie ma zostać wykonane na potrzeby realizacji projektu „Żłobek Rumcajsa" nr umowy Nr Projektu: RPLD.10.01.00-10-B004/17-00 Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160401 Mon, 14 Jan 2019 14:41:14 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160401 <![CDATA[Usługa cateringowa]]> Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych (Stowarzyszenie BORIS), z siedzibą w Warszawie 00-040 ul. Warecka 4/6, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest realizacja przez Wykonawcę usługi cateringowej – poczęstunek w czasie 3 dni szkoleniowych w GOLENIOWIE (woj. zachodniopomorskie): 29.01.2019, 8.03.2019 i 9.03.2019 r. dla uczestników projektu pn. „Bezpieczna przyszłość osób z NI - testowanie modelu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160387 Mon, 14 Jan 2019 14:25:47 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160387