Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi cateringowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sun, 21 Jul 2019 23:28:49 +0200 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy wyżywienia w ramach projektu Żłobek „Rekso II” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020]]> Zamówienie obejmuje: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi polegającej: a) Na codziennym przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu wyżywienia dla dzieci uczęszczających do żłobka w ramach projektu ŻŁOBEK REKSIO II, w okresie 22 miesięcy (od 01 wrzesień 2019r. - 30 sierpnia 2021r. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy dla 20 dzieci. Dostawa posiłków dotyczy dni roboczych z wyłączeniem dni wolnych od zajęć dydaktycznych i innych określonych przez Zamawiającego. b) Usługa obejmuje pełne wyżywienie dla 20 dzieci w wieku 0-3 lat x 22 miesiące x średnio 20 dni roboczych w miesiącu: Śniadanie + napój: zawiera mleko z dodatkiem produktów zbożowych, pieczywo mieszane, masło, wędliny, ser, jaja, różne pasty, warzywa Obiad + napój: dwa dania. Zupa, danie drugie: produkty białkowe jak mięso, ryby, jaja, ser, ziemniaki, kasze, kluski. Niezbędne dodatki w postaci surówek. Obowiązkowy kompot owocowy lub sok 100% owoców. Podwieczorek + napój-ciasta domowe, biszkopty, kisiele ,budynie, świeże owoce, jogurty. c) Usługa obejmuje zobowiązanie wykonawcy do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego. d) Posiłki będą sporządzone w dniu wydania i wydawane w naczyniach wraz ze sztućcami. e) Wydanie posiłków powinno następować w godzinach: Śniadanie 8.30 Obiad 11.30-12.00 Podwieczorek 15.00 f) Wykonawca będzie dostarczał faktury miesięczne za faktyczną ilość wydanych posiłków. g) Jadłospis, zawierający informację na temat wartości kalorycznej posiłków, przekazywany będzie do Zamawiającego co najmniej na 1 tydzień z góry i dostarczony Zamawiającemu na 5 dni roboczych przed okresem obowiązywania w celu akceptacji. h) Zamawiający ma prawo wnosić uwagi do jadłospisu. i) Posiłki powinny być przygotowywane według aktualnych norm żywieniowych i przepisów sanitarno-epidemiologicznych, sporządzane z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności, wg wymogów sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 594 z poź. zm.) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz normami HACCP. Posiłki muszą posiadać wymaganą wartość energetyczną i odżywczą zgodnie z zalecanymi normami żywienia oraz zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia oraz ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U z 2015 r.,poz. 1412).Posiłki nie mogą być przygotowywane z półproduktów. j) Do obowiązków Wykonawcy będzie zbieranie odpadów. k) Wykonawca odpowiedzialny jest za zgodność z warunkami jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. l) Liczba posiłków w trakcie okresu realizacji zamówienia może ulec zmianie w zależności od obecności dzieci w przedszkolu. m) Ilość posiłków będzie ustalona na podstawie informacji przekazywanej przez przedstawiciela żłobka w danym dniu do godziny 9.00. n) W przypadku zmiany liczby posiłków, wykonawca będzie obowiązany do uwzględnienia w tym zakresie zgłaszanych na bieżąco potrzeb zarówno mających wpływ na zwiększenie jak i na zmniejszenie liczby posiłków. Zmniejszenie, czy zwiększenie liczby posiłków nie spowoduje zmiany ceny jednostkowej za osobę w okresie realizacji przedmiotu umowy. o) Termin płatności za posiłki będzie odbywał się miesięcznie na podstawie Faktur VAT wraz z protokołem odbioru usługi. Wartość faktury stanowi liczba wydanych posiłków w danym miesiącu x stawka jednostkowa za wyżywienie dziecka. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196548 Fri, 19 Jul 2019 17:44:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196548 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE 02/ZO/POWR.01.02.01- 24-0202/18]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu dla uczestników szkoleń organizowanych w ramach projektu pt. „Program indywidualnego wsparcia” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196499 Fri, 19 Jul 2019 14:49:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196499 <![CDATA[Zapytanie oertowe - Catering Żłobek Z Innej Bajki]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na rzecz Zamawiającego oraz Usługa dostarczania posiłków dla dzieci w wieku od 12 m-cy do 3 lat uczęszczających do Żłobka "Z Innej Bajki" w Białymstoku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21368 Fri, 19 Jul 2019 01:06:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21368 <![CDATA[Świadczenie usług cateringowych - zamówienie realizowane przez Partnera Projektu - "SANUS" Sp. z o.o.]]> Przedmiotem zamówienia są usługi cateringowe polegające na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej (w skrócie DDOM) w Woli Rębkowskiej, przy ul. Topolowej 80 zgodnie z zaleceniami lekarza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1: Opis przedmiotu zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195295 Wed, 17 Jul 2019 20:53:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195295 <![CDATA[WYBÓR DOSTAWCY CODZIENNEGO POCZĘSTUNKU DLA WOLONTARIUSZY W RAMACH WOLONTARIATU, DZIAŁALNOŚCI W NGO I DZIAŁALNOŚCI W GRUPACH SIM PCK]]> Zamówienie dotyczy wyboru dostawcy poczęstunku dla wolontariuszy w ramach wolontariatu, działalności w NGO i działalności i grupach SIM w ramach umowy zlecenia w następujących miastach: Biłgoraju, Chełmie, Dęblinie, Hrubieszowie, Kraśniku, Lubartowie, Lublinie, Łukowie, Opolu Lubelskim, Puławach, Radzyniu Podlaskim, Tomaszowie Lubelskim, Włodawie, Zamościu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195977 Wed, 17 Jul 2019 15:25:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195977 <![CDATA[Zapytanie Ofertowe nr 16/C/PP/2019 dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego usługę cateringu na szkolenie „Kucharz” w ramach projektu „Przystanek Praca”, nr RPLU.11.01.00-06-0008/17]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie cateringu (przerwy kawowe i obiad, maksymalnie 720 osobodni) dla uczestników 1 grupy szkoleniowej (1 grupa, 16-osobowa) projektu „Przystanek Praca”. Catering ma być dostarczony na miejsce realizacji zajęć w ramach szkolenia Kucharz, realizowanego w okresie sierpień 2019 r. – październik 2019 r., w miejscowości Dęblin. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195954 Wed, 17 Jul 2019 14:42:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195954 <![CDATA[Ogłoszenie o zamówieniu na sukcesywne świadczenie usług cateringowych]]> 1) Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie nr 1 - Sukcesywne świadczenie usług w postaci serwisów kawowych Zadanie nr 2 - Sukcesywne świadczenie usług cateringowych w postaci bufetów obiadowych i serwisów kawowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1a (zadanie nr 1) i załącznik nr 1b (zadanie nr 2) do niniejszego ogłoszenia. Niniejsze zamówienie jest w całości finansowane ze środków publicznych. Postępowanie prowadzone jest w związku z realizacją projektu: HQMedEd - High Quality Medical Education - Zintegrowane Programy Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z023/17-00. 2) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. a) Podział na oferty częściowe (zadania) określony został w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1a (zadanie nr 1) i załącznik nr 1b (zadanie nr 2) do niniejszego ogłoszenia. b) Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę zadań (ofert częściowych). 3) Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia Z uwagi na ograniczoną ilość pamięci dostępnej dla załączników w portalu bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami dostępna jest pod adresem: https://umlub.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/129227/sukcesywne-swiadczenie-uslug-cateringowych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195877 Wed, 17 Jul 2019 14:01:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195877 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 3/CIS/2019 dotyczy usługi przygotowania i dostarczenia posiłków]]> Przedmiot zamówienia obejmuje usługę przygotowania i dostarczenia gorących posiłków dla uczestników Centrum Integracji Społecznej „PRZYSTAŃ” w Łapach prowadzonego przez Fundację Vita Familiae współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21229 Tue, 16 Jul 2019 23:09:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21229 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr DO.2741.40.2019 Świadczenie usług cateringowych obejmujących przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłków oraz zapewnienie przez Wykonawcę sali konferencyjnej i sal dydaktycznych w celu przeprowadzenia konferencji metodycznej w ramach projektu „Wykluczenie – nie ma MOWy!”]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych obejmujących przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłków oraz zapewnienie przez Wykonawcę sali konferencyjnej i sal dydaktycznych w celu przeprowadzenia konferencji metodycznej w ramach projektu „Wykluczenie – nie ma MOWy!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195732 Tue, 16 Jul 2019 14:52:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195732 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia wyżywienia dla 10 dzieci uczęszczających do żłobka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 projekt ŻŁOBEK TERAPEUTYCZNY „Misiaczkowo" w Łodzi]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi polegającej: Na codziennym przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu wyżywienia dla dzieci uczęszczających do żłobka w ramach projektu ŻŁOBEK TERAPEUTYCZNY „Misiaczkowo" , w okresie 22 miesięcy (od 01 wrzesień 2019r. - 30 sierpnia 2021r. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy dla co najmniej 10 dzieci. Dostawa posiłków dotyczy dni roboczych z wyłączeniem dni wolnych od zajęć dydaktycznych i innych określonych przez Zamawiającego. Usługa obejmuje pełne wyżywienie dla co najmniej 10 dzieci w wieku 0-3 lat x 22 miesiące x średnio 20 dni roboczych w miesiącu: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195453 Mon, 15 Jul 2019 15:16:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195453 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI CATERINGU PODCZAS SZKOLEŃ W ZAKRESIE PROFILAKTYKI CHORÓB ODSTRESOWYCH U OSÓB PRACUJĄCYCH - 6 ZADAŃ]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługa cateringu podczas szkoleń w zakresie profilaktyki chorób odstresowych u osób pracujących na terenie Województwa Małopolskiego w następujących powiatach: wielickim, bocheńskim, myślenickim, brzeskim, nowosądeckim, krakowskim, Krakowie, Nowym Sączu oraz powiecie limanowskim. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 zadań obejmujących następujące powiaty (miejsca świadczenia usługi):  zadanie nr 1: Kraków i powiat krakowski,  zadanie nr 2: powiat wielicki,  zadanie nr 3: powiat bocheński i brzeski,  zadanie nr 4: powiat myślenicki,  zadanie nr 5: Nowy Sącz i powiat nowosądecki,  zadanie nr 6: powiat limanowski. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195335 Sat, 13 Jul 2019 16:32:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195335 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE Na świadczenie usługi wyżywienia dzieci (catering)]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wyżywienia dzieci (catering) w ramach projektu „Nowe miejsca w żłobku "Chatka Puchatka" - wzrost aktywności zawodowej rodziców dzieci do 3 roku życia”, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego - konkursy horyzontalne, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195278 Fri, 12 Jul 2019 15:17:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195278 <![CDATA[Usługa cateringowa w projekcie „Feniks BIS"]]> Zamówienie na wyłonienie wykonawcy usługi cateringowej w związku z realizacją projektu "Feniks BIS" nr RPWP.07.01.02-30-0061/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 26-03-2021 roku usługi cateringowej dla uczestników zajęć Klubu Integracji Społecznej (KIS) Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu - średnio dla 16 uczestników warsztatów grupowych dziennie (ogółem maksymalnie 6624 osobodni). Warsztaty będą się odbywały od poniedziałku do piątku w siedzibie projektu przy ulicy Grunwaldzkiej 19 w Poznaniu w godzinach 9:00-14:00. Szczegółowy harmonogram będzie ustalany z Wykonawcą z dwutygodniowym wyprzedzeniem. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195185 Fri, 12 Jul 2019 12:44:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195185 <![CDATA[Usługi cateringowe w ramach projektu "Żłobek Calineczka Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci"]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na rzecz Zamawiającego - Usługa dostarczania posiłków dla dzieci w wieku od 6 m-cy do 3 lat uczęszczających do Żłobka CALINECZKA w mieście Białystok https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195075 Thu, 11 Jul 2019 21:19:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195075 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr PAR.2/SOWES/2019/12- usługi cateringowa podczas debaty radiowej]]> Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejsze, w rozumieniu postanowień niniejszego zapytania ofertowego, warunki realizacji usługi cateringu w formie bufetu podczas radiowej debaty publicznej w związku z realizacją projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1194977 Thu, 11 Jul 2019 14:02:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1194977 <![CDATA[Usługa cateringowa]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi cateringowej w trakcie trwania Kongresu Polityki Miejskiej w Kielcach w dniach 14-15.11.2019 r., organizowanego przez Zamawiającego w następującym zakresie 1) całodzienny serwis kawowy w dniach 14-15.11.2019 r. dla tysiąca osób 2) lunch w postaci szwedzkiego stołu dla 150 osób w dniach 14-15.11.2019 3) uroczysta kolacja dla 350 osób w dniu 14.11.2019 r. 4) zapewnienie lokalu w centrum Kielc na zasiadaną kolację dla 350 osób https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20834 Thu, 11 Jul 2019 11:56:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20834 <![CDATA[Świadczenie usług cateringowych na rzecz uczestników szkoleń organizowanych w ramach projektu „Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego w 2 częściach.]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na rzecz uczestników szkoleń organizowanych w ramach projektu „Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1194568 Tue, 09 Jul 2019 14:13:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1194568 <![CDATA[Świadczenie usług wyżywienia dla uczestników projektu pn. Bracki Dzienny Dom Opieki Medycznej w Katowicach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2014-2020]]> Przedmiotem zamówienia jest "Świadczenie usług wyżywienia dla uczestników projektu pn. Bracki Dzienny Dom Opieki Medycznej w Katowicach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020". Wyżywienie dla maksymalnie 12 osób w okresie od 18 października 2019 r. do 17 kwietnia 2021 r. dostarczane od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy i dni ustawowo wolnych. Zamawiający zastrzega, że faktyczna liczba zamawianych posiłków może ulec zmianie i jest uzależniona od obłożenia miejsc dostępnych dla uczestników projektu. Ostateczna kwota wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie uzależniona od liczby osób korzystających z realizowanej usługi. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20729 Tue, 09 Jul 2019 13:17:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20729