Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi cateringowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Mon, 20 May 2019 21:05:13 +0200 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na świadczenie usług cateringu w postaci suchego prowiantu i obiadu dwudaniowego w ramach projektu Dzienny dom seniora w Gminie Strzyżewice]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie posiłków oraz suchego prowiantu dla każdego z Uczestników projektu, do pomieszczenia wyznaczonego przez Zamawiającego w opakowaniach zbiorczych transportowych, utrzymujących odpowiednią świeżość i temperaturę dostarczanych posiłków w ramach realizowanego projektu pt. „Dzienny dom seniora w Gminie Strzyżewice”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18510 Mon, 20 May 2019 20:23:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18510 <![CDATA[Dmuchawce, latawce, wiatr - demokratyczny punkt przedszkolny - wyżywienie]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie 4 posiłków dziennie dla maksymalnie 25 dzieci – docelowa ilość dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w ramach Projektu, w dni robocze od poniedziałku do piątku w okresie 1.06.2019 - 31.03.2020 r. – łącznie w okresie realizacji zamówienia do 5250 osobodni. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18491 Mon, 20 May 2019 15:51:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18491 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie i dostarczenie posiłków]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa posiłków dla 30-osobowej grupy dzieci w wieku od 6 do 36 miesięcy w żłobku zlokalizowanym przy ul. Partyzantów 11, 41-200 Sosnowiec, zgodnie z jadłospisem przygotowanym z uwzględnieniem potrzeb żywieniowych dzieci w wieku żłobkowym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186006 Mon, 20 May 2019 15:49:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186006 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.05.2019 r. na świadczenie usług cateringowych w żłobku w Świętochłowicach przy ul. Bytomskiej 6 w ramach projektu pn.: „Pozytywne miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 na Śląsku”, projekt nr RPSL.08.01.03-24-05CD/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na rzecz Zamawiającego obejmujących przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla ok. 20 dzieci w wieku do lat 3, uczęszczających do żłobka zlokalizowanego w Świętochłowicach przy ul. Bytomskiej 6, w ramach realizacji projektu pt. „Pozytywne miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 na Śląsku”, projekt nr RPSL.08.01.03-24-05CD/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185939 Mon, 20 May 2019 13:23:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185939 <![CDATA[Świadczenie usługi cateringowej na terenie gminy Milicz w ramach projektu "Człowiek dla Natury - Natura dla Człowieka. Koegzystencja zamiast konkurencji w dolnośląskich obszarach Natura 2000” (Umowa nr POIS.02.04.00-00-0057/16-00)]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na terenie gminy Milicz, dla maksymalnie 22 osób (20 uczestników i 2 wykładowców) w trakcie dwóch jednodniowych warsztatów dla społeczności lokalnej obszarów chronionych dotyczących roli oceny oddziaływania na środowisko w zarządzaniu i ochronie zasobów Natura 2000 (zadanie nr 4) oraz dotyczące szacowania wartości środowiska (zadanie nr 5), realizowanych w ramach projektu "Człowiek dla Natury - Natura dla Człowieka. Koegzystencja zamiast konkurencji w dolnośląskich obszarach Natura 2000” (Umowa nr POIS.02.04.00-00-0057/16-00) współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185808 Sun, 19 May 2019 10:07:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185808 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na zapewnienie usługi cateringowej oraz serwisu kawowego podczas spotkania animacyjnego, warsztatów animacyjnych grupy inicjatywnej, szkolenia „Spółdzielnia socjalna – jak to zrobić?” i doradztwa grupowego dla uczestników projektu w Rudniku]]> Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. z o.o. w Lublinie projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na zapewnienie usługi cateringowej oraz serwisu kawowego podczas spotkania animacyjnego, warsztatów animacyjnych grupy inicjatywnej, szkolenia „Spółdzielnia socjalna – jak to zrobić?” i doradztwa grupowego dla uczestników projektu w Rudniku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185711 Fri, 17 May 2019 15:04:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185711 <![CDATA[Przedstawienie ofert na wybór dostawcy usługi cateringowej na szkolenia IT w ramach projektu – na około 20 szkoleń]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa cateringu na około 20 szkoleń IT realizowanych w ramach projektu „Szkolenia IT oraz językowe – prosta droga do sukcesu w województwie pomorskim” nr umowy RPPM.05.05.00-22-0036/16-00, tj. dla około 20 Grup ok. 10 osobowych wg harmonogramu przekazanego przez Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185705 Fri, 17 May 2019 14:51:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185705 <![CDATA[Przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla uczestników projektu Dom Aktywnego Seniora]]> Usługi przygotowywania i dostarczania posiłków dla uczestników projektu Dom Aktywnego Seniora Lokalizacja Domu Aktywnego Seniora: Łososkowice 2, gmina Kocmyrzów – Luborzyca, powiat krakowski, województwo małopolskie Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa – przygotowanie oraz dostarczanie posiłków w ramach realizowanego projektu pt. „Dom Aktywnego Seniora” w Łososkowicach dla maksymalnie 30 osób w sposób ciągły 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku zgodnie z zapotrzebowaniem dietetyczno – ilościowym określonym przez Zamawiającego oraz harmonogramami dostaw dziennych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185695 Fri, 17 May 2019 14:36:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185695 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGOWEJ W RAMACH PROJEKTU " KWAIFIKACJE SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE"]]> Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest usługa cateringowa podczas szkoleń organizowanych przez AB..Z.CENTRUM Zbigniew Zgoda w ramach projektu pn„ Kwalifikacje szansą na zatrudnienie” RPSL.07.01.03-24-03BC/18-00. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu społecznego w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Zapytanie ofertowe obejmuje realizację usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu do wskazanej przez Zamawiającego sali (na terenie Dąbrowy Górniczej, województwo śląskie) posiłków wraz z napojami dla średnio od 6 osób dziennie, w terminie od 10.06.2019r do 31.03.2021r. od poniedziałku do piątku, w godz. pomiędzy 10:00 a 18:00 (konkretne godziny i dni będą podane w harmonogramie) z wyłączeniem okresu przerw świątecznych. Łącznie planowane jest 2394 posiłków Dzienna ilość posiłków może się zmieniać w zależności od frekwencji uczestników szkoleń. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić ilość posiłków zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym w danym dniu ( do godziny 8.30). Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie za posiłki rzeczywiście wydane zgodnie z codziennym zapotrzebowaniem. W przypadku zmiany liczby posiłków, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia zgłaszanych na bieżąco potrzeb w tym zakresie, zarówno mających wpływ na zwiększenie, jak i na zmniejszenie liczby posiłków. Osoba wskazana przez Zamawiającego będzie przekazywała telefonicznie informację o zmienionej ilości posiłków: Informacja o liczbie obiadów będzie przekazywana do godziny 8.30 dnia dostawy. Zamawiający dopuszcza możliwość odwołania cateringu na dany dzień. Posiłki obejmują: Zupę, drugie danie oraz napój Posiłki powinny być przygotowane z uwzględnieniem: Diet (dieta bezglutenowa, dieta dla osób z alergiami pokarmowymi) jeśli uczestnik projektu wskaże taką potrzebę. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1)Przygotowywania posiłków zgodnie z procedurami niezbędnymi do zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia z uwzględnieniem zapisów określonych w ustawie z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 136, poz. 914, ze zm.) oraz dostarczenia w odpowiednich pojemnikach pod wskazany adres. 2)Przestrzegania podczas przygotowywania posiłków ogólnych zaleceń i zasad racjonalnego żywienia, zarówno co do wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki. 3)Przygotowywania posiłków urozmaiconych, z wykluczeniem półproduktów, na bazie produktów najwyższej jakości oraz z uwzględnieniem najlepszych tradycji kulinarnych. 4)Zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych, wskazanych przez Zamawiającego potrzeb kursantów. 5) Dopuszczalne temperatury posiłków: -Zupy min. 75 st. C -Drugiego dania min. 63 st. C -Napoje zimne od 0 do 14 st. C 6)Wykonawca ponosi koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłków. 7) Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie własnych pojemników do podania posiłków, sztućców oraz kubków na napoje. 8) Do obowiązków Wykonawcy należy odbiór odpadów pokonsumpcyjnych niezależnie od ich ilości. Wykonawca zapewnia własne pojemniki na odpady pokonsumpcyjne. W związku z wymogami uwzględniania aspektów społecznych w ramach niniejszego postępowania Zamawiający określa następujące wymogi dla wykonawcy: 1.Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników o których mowa art. 29 ust. 5 oraz art. 30 ust. 8-9 pzp – usługa cateringowa musi być świadczona w sposób zapewniający jej dostosowania do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185691 Fri, 17 May 2019 14:24:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185691 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.05.2019 r. na świadczenie usług cateringowych w żłobku w Bytomiu przy ul. Grottgera 20b w ramach projektu pn.: „Pozytywne miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 na Śląsku”, projekt nr RPSL.08.01.03-24-05CD/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na rzecz Zamawiającego obejmujących przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla ok. 21 dzieci w wieku do lat 3, uczęszczających do żłobka zlokalizowanego w Bytomiu przy ul. Grottgera 20b, w ramach realizacji projektu pt. „Pozytywne miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 na Śląsku”, projekt nr RPSL.08.01.03-24-05CD/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185581 Fri, 17 May 2019 10:06:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185581 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę cateringową – przygotowanie oraz dostarczenie wyżywienia dla 36 dzieci przedszkolnych w wieku 3-4 lat.]]> Codzienne dostarczanie posiłków dla 36 dzieci do przedszkola NOVUM w Wołominie zlokalizowanego przy ul. Legionów 63. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185535 Thu, 16 May 2019 20:46:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185535 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr NR 2/2019/B010/C]]> 2.4. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków według potrzeb Zamawiającego obejmujących: śniadanie, obiad (I i II danie) i podwieczorek dla dzieci od ukończonego 20. tygodnia życia do 3 roku życia, przebywających w żłobku na ul. Gdańska 80 w Łodzi w związku z realizacją przez Thames Sp. z o.o. projektu „Nowy żłobek w Łodzi – rodzice wracają do pracy”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185511 Thu, 16 May 2019 17:06:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185511 <![CDATA[poczęstunku dla 90 uczestników Uniwersytetu Dzieci w dniu 01.06.2019r]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie poczęstunku dla 90 uczestników Uniwersytetu Dzieci w dniu 01.06.2019r z okazji pikniku naukowego „W ŚWIECIE FIZYKI”. Zamówienie zostanie wykonane w ramach projektu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-T091/18 Przez ciernie do gwiazd realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185468 Thu, 16 May 2019 14:45:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185468 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 13/6.2/2019 w ramach projektu "Zdobądź zawód i pracę"]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie cateringu w postaci obiadu i przerwy kawowej uczestnikom szkoleń w ramach projektu „Zdobądź zawód i pracę”. W ramach usługi zapewniony zostanie catering dla uczestników szkoleń z kompetencji kluczowych - kompetencje społeczne oraz dla uczestników szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje i/lub kompetencje zawodowe. Łącznie w ramach zamówienia zapewnionych zostanie 2494 osobodni cateringu. Miejsce realizacji szkoleń: województwo wielkopolskie. W postępowaniu promowani będą Wykonawcy spełniający dodatkowe aspekty społeczne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185414 Thu, 16 May 2019 13:36:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185414 <![CDATA[Przeprowadzenie usług przygotowania i dostarczania posiłków w projekcie: „Uwolnij się od wykluczenia”]]> Przeprowadzenie usług przygotowania i dostarczania posiłków dla 20 uczestników Centrum Integracji Społecznej w projekcie: „Uwolnij się od wykluczenia” o nr RPLD.09.01.02-10-0025/18-00 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185408 Thu, 16 May 2019 12:56:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185408 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/C/WSPA/SWA/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa rozumiana jest jako dostawa przerw/serwisów kawowych oraz serwis i obsługa po zakończeniu każdego dnia szkoleniowego dla Uczestników/czek Projektu „Senior w akcji” na zajęcia odbywające się w ramach trzech modułów projektu (łącznie max. 3600 osobodni/zestawów ). Zajęcia będą odbywały się na terenie WSPA Lublin. Ostateczna ilość zestawów zostanie podana przez Zamawiającego minimalnie 3 dni przed dniem dostarczenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185403 Thu, 16 May 2019 12:32:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185403 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2019/LOKOMOTYWA II]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i dostawy posiłków dla maksymalnie 20 dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat, objętych opieką instytucjonalną w żłobku Lokomotywa II we Wrocławiu, ul. Porannej 43A. Usługa cateringowa obejmuje posiłki wraz z napojami: - I śniadanie, - II śniadanie, - obiad (zupa, II danie) - podwieczorek. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185338 Thu, 16 May 2019 09:49:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185338 <![CDATA[Przygotowywanie i dostarczanie posiłków w ramach projektu pn. Opieka nad maluszkami - Tuli, luli. Postępowanie znak ZO/P/5/2019]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest codzienne przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla dzieci w ramach projektu pn. Opieka nad maluszkami - Tuli, luli. 2. Szacunkowa dzienna liczba posiłków przez okres 21 miesięcy wyniesie ok 9.960 posiłków według jadłospisu. Ilość posiłków będzie się zmieniać w zależności od frekwencji dzieci korzystających z posiłków. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić ilość posiłków zgodną z zapotrzebowaniem złożonym na dany dzień. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zmniejszenie ilości posiłków. Szacowana Ilość posiłków może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w trakcie realizacji umowy, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego i ilości dzieci.. Ilość wydanych posiłków może ulec zmniejszeniu. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w tym o zapłatę odszkodowania z tytułu niezrealizowanej części zamówienia, jak również nie może być podstawą do odmowy wykonania zamówienia. 3. Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, w specjalistycznych termosach i pojemnikach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. 4. Jadłospis na okres 5 dni układany będzie przez Wykonawcę i dostarczany Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania i uwzględniania w jadłospisie diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego. 5. Dzienny jadłospis (posiłek) obejmuje: 1) Śniadanie 2) Obiad dwudaniowy 3) Podwieczorek 6. Osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia (przygotowujące posiłki oraz rozwożące posiłki i zajmujące się ich wydawaniem, muszą posiadać aktualne badania lekarskie, niezbędne przy wykonywaniu czynności polegających na kontakcie z żywnością). Wykonawca musi posiadać aktualną decyzję Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego dopuszczającą dany podmiot (nazwa, adres, miejsce) do prowadzenia działalności w zakresie przygotowywania potraw od surowca do gotowej potrawy, przygotowywanie i dostarczanie żywności do odbiorców zewnętrznych (catering) w specjalnych termosach 7. Przy planowaniu posiłków Wykonawca musi uwzględniać zalecaną wartość energetyczną dla dzieci w wieku 1-6 lat, w poszczególnych grupach wiekowych oraz brać pod uwagę wartość odżywczą przygotowywanych posiłków. Kaloryczność jednego obiadu powinna być dostosowana do przedziału wiekowego dzieci. 8. Wykonawca pobiera i przechowuje próby pokarmowe do celów sanitarno – epidemiologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 9. Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności posiłków w ciągu dwóch tygodni. Posiłki muszą być urozmaicone, gorące, świeże, smaczne i estetyczne). 10. Wykonawca będzie dostarczać posiłki własnym transportem na własny koszt w pojemnikach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury. W trakcie transportu potraw należy przestrzegać następujących zasad: potrawy serwowane na gorąco winny utrzymywać temperaturę w środku 630C, a dla potraw serwowanych na zimno 40C oraz czas ich przewozu i zużycia nie może przekraczać dwóch godzin od czasu ich wytworzenia. 11. Wykonawca ponosi koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłków. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do odbioru zużytych naczyń i odpadów pokonsumpcyjnych niezależnie od ich ilości. W cenę należy wliczyć koszty transportu, koszty ubezpieczenia transportu, itp. 12. Miejsce dostawy posiłków ul. Wojska Polskiego 70a 11-041 Olsztyn. 13. W przypadku podejrzenia, że dostarczone posiłki są nie świeże, w nieodpowiedniej temperaturze, bądź swym wyglądem budzą wątpliwości co do ich jakości, Zamawiający może takich posiłków nie przyjąć. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za te posiłki. 14. Kod CPV – 55.52.31.00-3 – Usługi w zakresie posiłków szkolnych, 55.52.40.00 – 9 – Usługi dostarczania posiłków do szkół, 55321000-6 – usługi przygotowywania posiłków, 55322000-3 – usługi gotowania posiłków, 55521200-0 – usługi dowożenia posiłków Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185302 Wed, 15 May 2019 20:16:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185302 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie i dostarczenie posiłków]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa posiłków dla 30-osobowej grupy dzieci w wieku od 6 do 36 miesięcy w żłobku zlokalizowanym przy ul. Mewy 34, 44-100 Gliwice zgodnie z jadłospisem przygotowanym z uwzględnieniem potrzeb żywieniowych dzieci w wieku żłobkowym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185285 Wed, 15 May 2019 16:12:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185285 <![CDATA[28/Z/19 Postępowanie o udzielenia zamówienia na „Usługę cateringową” w ramach Konkursu pn. „Kształcenie podyplomowe lekarzy – rozwój kształcenia praktycznego z wykorzystaniem technik symulacji medycznej nr POWER.05.04.00-IP.05-00-006/18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych]]> Przedmiotem niniejszego postępowania jest usługa cateringowa (przygotowanie i dostarczenie posiłków oraz zapewnienie serwisu kawowego) dla uczestników kursów zgodnie z załącznikiem nr 4 do siwz (załącznik do niniejszego ogłoszenia: SiWZ 28/Z/19). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185263 Wed, 15 May 2019 15:16:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185263 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na na zapewnienie usługi cateringowej oraz serwisu kawowego podczas spotkania animacyjnego, warsztatów animacyjnych grupy inicjatywnej, szkolenia „Spółdzielnia socjalna – jak to zrobić?” i doradztwa grupowego dla uczestników projektu w Hrubieszowie]]> Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. z o.o. w Lublinie projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na zapewnienie usługi cateringowej oraz serwisu kawowego podczas spotkania animacyjnego, warsztatów animacyjnych grupy inicjatywnej, szkolenia „Spółdzielnia socjalna – jak to zrobić?” i doradztwa grupowego dla uczestników projektu w Hrubieszowie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185226 Wed, 15 May 2019 15:04:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185226 <![CDATA[Usługa przygotowywania i dostarczania posiłków w projekcie „Łódzkie Centrum Wsparcia".]]> Część 1: Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i dostarczania posiłków w formie dwudaniowego obiadu w ilości nie większej niż: 5610 zestawów w roku 2019, 7650 zestawów w roku 2020, 1860 zestawów w roku 2021. Posiłki w łącznej liczbie 30 zestawów dziennie dostarczane będą od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy bezpośrednio do miejsc zamieszkania uczestników projektu „Łódzkie Centrum Wsparcia” znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Łodzi wskazanych uprzednio przez Zamawiającego. Zamawiający określa następującą gramaturę posiłku w formie dwudaniowego obiadu, który powinien obejmować: 1) zupę – jedna porcja – min. 300 ml/os. 2) danie główne: a) danie mięsne (3 razy w tygodniu), danie rybne lub niemięsne (2 razy w tygodniu) – jedna porcja – min. 120 g/os., b) dodatki do dań na gorąco – np. ziemniaki gotowane, ziemniaki opiekane, ryż, kasza, kluski śląskie, itp. – jedna porcja – min. 200 g/os. c) dodatek warzywny – np. warzywa blanszowane, surówki, sałaty – jedna porcja – min. 120 g/os. 3) Napój (zamiennie: kompot, woda z syropem, sok bądź nektar owocowy) – min. 200 ml/os. Część 2 Przedmiotem zamówienia w części 2 jest usługa przygotowania i dostarczania posiłków w formie zestawów śniadania, II śniadania oraz dwudaniowego obiadu lub zestawów dwudaniowego obiadu oraz podwieczorku i kolacji dla uczestników projektu „Łódzkie Centrum Wsparcia” w ilości nie większej niż: 1512 zestawów w roku 2019, 3060 zestawów w roku 2020, 1488 zestawów w roku 2021 dostarczanych od poniedziałku do piątku w ilości 12 szt. Posiłki w łącznej liczbie 12 zestawów dziennie dostarczane będą od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy bezpośrednio do Dziennego Domu Pobytu w Łodzi dla uczestników projektu „Łódzkie Centrum Wsparcia” znajdującego się w granicach administracyjnych miasta Łodzi. Zamawiający określa następującą gramaturę posiłku w formie śniadania/kolacji, który powinien obejmować: 1) pieczywo mieszane – jedna porcja – min. 150g/os, 2) masło – jedna porcja – min. 20 g/os, 3) wędliny – jedna porcja – min. 50 g/os, 4) ser żółty lub biały – jedna porcja – min. 50 g/os, 5) zupa mleczna – jedna porcja – min. 200 ml/os lub jajko gotowane – min. 1 szt/os. lub jajecznica – min. 150 g/os. 6) świeże warzywa – jedna porcja – min. 50 g/os, 7) dżem lub miód – min. 25 g/os. 8) napój 200 ml/os., Zamawiający określa następującą gramaturę posiłku w formie II śniadania/podwieczorku, który powinien obejmować: 1. owoce świeże – np. jabłka, gruszki, śliwki, truskawki, banany, mandarynki, pomarańcze – min. 150 g/os. Zamawiający określa następującą gramaturę posiłku w formie dwudaniowego obiadu, który powinien obejmować: 1. zupę – jedna porcja – min. 300 ml/os. 2. danie główne: 1. danie mięsne (3 razy w tygodniu), danie rybne lub niemięsne (2 razy w tygodniu) – jedna porcja – min. 120 g/os., 2. dodatki do dań na gorąco – np. ziemniaki gotowane, ziemniaki opiekane, ryż, kasza, kluski śląskie, itp. – jedna porcja – min. 200 g/os. 3. dodatek warzywny – np. warzywa blanszowane, surówki, sałaty – jedna porcja – min. 120 g/os. i) napój – min. 200 ml/os. j) owoce świeże – np. jabłka, gruszki, śliwki, truskawki, banany, mandarynki, pomarańcze – min. 150 g/os. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185242 Wed, 15 May 2019 15:00:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185242 <![CDATA[Organizacja spotkania warsztatowego dla przedsiębiorców z powiatów: skarżyskiego oraz koneckiego. Zamówienie zostanie zrealizowane na potrzeby realizacji projektu „Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja spotkania warsztatowego dla przedsiębiorców z powiatów: skarżyskiego oraz koneckiego. Zamówienie zostanie zrealizowane na potrzeby realizacji projektu „Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185215 Wed, 15 May 2019 14:57:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185215 <![CDATA[Akademia Streetworkingu]]> Przedmiotem zamówienia są usługi serwisu kawowego w trakcie szkoleń, które będą miały miejsce w Gdańsku w dniach 5-6 i 11-12 czerwca 2019 r., na następnym w warunkach: 1. Zapewnienie przerwy kawowej na potrzeby organizacji szkolenia „Akademia streetworkingu” w Gdańsku w dniach 5-6 i 11-12 czerwca 2019 r. a. Serwis kawowy dla ok. 30 osób 2 x przez dwa dni - serwis kawowy ciągły na bieżąco uzupełniany (kawa rozpuszczalna lub z ekspresu, herbata, woda mineralna gazowana i niegazowana, soki, 3 rodzaje ciastek suchych); b. zapewnione warunki dyskrecji (sala zamknięta, bez możliwości przechodzenia przez nią lub przebywania osób nie biorących udziału w konferencji); c. wykonawcza zapewni stoły i naczynia do wykonania usługi, bez obsługi d. czas trwania szkolenia od godz. 9.00 18.00 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185232 Wed, 15 May 2019 14:32:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185232 <![CDATA[Świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu]]> Usługi cateringowe wraz z dowozem, polegające na zapewnieniu każdemu uczestnikowi w każdym dniu zajęć obiadu w formie drugiego dania oraz serwisu kawowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185217 Wed, 15 May 2019 14:26:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185217 <![CDATA[Akademia Streetworkingu]]> Przedmiotem zamówienia są usługi noclegów i wyżywienia w trakcie szkoleń, które będą miały miejsce w Gdańsku w dniach 5-6 i 11-12 czerwca 2019 r., na następnym w warunkach: a) Wyżywienie dla uczestników dwóch dwudniowych szkoleń. W szkoleniu średnio będzie uczestniczyć 32 osób. Wyżywienie podczas jednego dwudniowego szkolenia wyjazdowego obejmuje dla 2 x 2 dni x po jednym obiedzie dla osoby b) Każdy obiad składać się powinien z dwóch dań, kompotu lub soku oraz wody mineralnej. Posiłki będą takie same dla wszystkich uczestników przy zastrzeżeniu konieczności podania posiłków bezmięsnych (wegetariańskich/wegańskich/koszernych/itp.), o których wykonawca zostanie poinformowany najpóźniej do godz. 11.00 w dniu realizacji usługi. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185218 Wed, 15 May 2019 14:20:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185218 <![CDATA[Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest catering dla 50 osób serwowany w sprzęcie gastronomicznym do podawania posiłków na ciepło w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach przy Placu Gwarków 1, w dniu 11 czerwca 2019 r. w godzinach: 9,00 do 13,00.]]> Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest catering serwowany w sprzęcie gastronomicznym do podawania posiłków na ciepło w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach przy Placu Gwarków 1, w dniu 11 czerwca 2019 r. w godzinach: 9,00 do 13,00. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobligowany jest do: 1. przygotowania stołów, ekspozycji menu, posprzątania po zakończeniu całego wydarzenia (w zakresie dotyczącym cateringu) 2. zapewnienie uzgodnionego wyżywienia według ustalonego menu – w tym na prośbę zamawiającego również posiłki wegetariańskie 3. zapewnienie obsługi, rozstawienia i bieżącej wymiany naczyń oraz dbałości o estetykę miejsca podawania wyżywienia 4. użycia zastawy innej niż jednorazowa, tj. ceramiczna/porcelanowa/szklana, sztućce stalowe 5. organizacji cateringu o ustalonej porze na miejscu realizacji seminarium 6. świadczenie usługi cateringowej wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie 7. przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowania artykułów spożywczych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185112 Wed, 15 May 2019 09:27:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185112