Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi hotelarskie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sat, 11 Jul 2020 23:31:52 +0200 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na usługi zapewnienia wyżywienia i noclegów dla trenerów/trenerek szkoleń organizowanych w ramach Projektu „Dostępna administracja publiczna - szkolenia dla kadry” w ramach POWER, Nr zamówienia: 1/2020/SZKOLGOLUBDOBRZYŃ/ADMIN]]> Przedmiotem zamówienia jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami usługa zapewnienia wyżywienia i noclegów ze śniadaniem dla trenerów/trenerek szkoleń przeprowadzanych w ramach Projektu Dostępna administracja publiczna - szkolenia dla kadry https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253653 Fri, 10 Jul 2020 19:25:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253653 <![CDATA[6/1.2.1/WDKZ-CNR/2020 Wynajem sal do przeprowadzenia poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla uczestników projektu „Własna droga kariery zawodowej - Czas na rozwój”]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem sal na potrzeby doradztwa indywidualnego i pośrednictwa pracy (zwane dalej: Wsparcie UP) w ramach projektu „Własna droga kariery zawodowej - Czas na rozwój”. 2. Wsparcie UP prowadzone jest w formie indywidualnych spotkań Uczestnika Projektu z doradcą/psychologiem/ pośrednikiem rpacy. 3. Wsparcie UP w ramach zamówienia jest przewidziane dla 10 osób. 4. Czas trwania usługi dla jednej osoby: przec. 6 godz. 5. Godzina doradcza rozumiana jest jako godzina zegarowa 60 min. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji Wsparcia UP w jednostkowym wymiarze 0,5 godziny/ osobę 6. Łącznie: 60 godz. 7. Miejsce realizacji zamówienia: Województwo podkarpackie (Lokalizacja i miejscowość każdorazowo wskazywana jest przez Zamawiającego). 8. Szczegółowe terminy wynajmu sal zostaną wskazane Wykonawcy. 9. Wykonawca musi wziąć pod uwagę, że Zamawiający wyznaczy i wskaże wszystkie terminy wynajmu sal, a Wykonawca zobowiązany będzie do bezwzględnego dostosowania się do wskazanych terminów świadczenia usługi. W celu realizacji projektu zgodnie z harmonogramem wymagany jest wysoki poziom dyspozycyjności Wykonawcy i dostępności sal. Sale mają być dostępne na każde żądanie Zamawiającego i każdorazowo przygotowane do świadczenia usługi. 10. Każdorazowo Wykonawca zobowiązany jest dopasować terminy i godziny wynajmu sal na Wsparcie UP do potrzeb Zamawiającego. Realizacja Wsparcia UP będzie z wykluczeniem możliwości prowadzenia spotkań w godzinach nocnych tj. od godz. 22:00 do 6:00. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji usług w niepełnym wymiarze. Wykonawca akceptuje, że otrzyma wynagrodzenie tylko za rzeczywiste godziny wynajmu sal. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia liczby godzin wynajmu sal. 12. Sala powinna być przystosowana dla minimum 2 osób, w tym doradcy i Uczestnika/czki Projektu, z zastrzeżeniem, że powierzchnia użytkowa musi wynosić min. 4m2/ osobę. 13. Zamawiający zastrzega, że może być wymagana więcej niż jedna sala o takich samych parametrach w tej samej lokalizacji/ miejscowości jednocześnie w tym samym czasie i/lub w różnych lokalizacjach/ miejscowościach jednocześnie w tym samym czasie. 14. Ostateczny termin realizacji usługi zależy od Uczestników/czek Projektu. 15. Liczba dni poprzedzających datę usługi z jaką zgłaszany będzie przez Zamawiającego termin realizacji usługi lub jej zmiana: nie może być dłuższa niż 3 dni. 16. Wykonawca składając ofertę zapewnia, że jest gotowy wynająć salę w terminie jednego, dwóch lub trzech dni (w zależności od oświadczenia złożonego w formularzu oferty) od otrzymania zgłoszenia o zapotrzebowaniu w tym zakresie od Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253404 Thu, 09 Jul 2020 16:38:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253404 <![CDATA[6/1.2.1/2020/NKSNLP Wynajem sal do przeprowadzenia poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla uczestników projektu „Nowe kwalifikacje szansą na lepszą pracę”]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem sal na potrzeby doradztwa indywidualnego i pośrednictwa pracy (zwane dalej: Wsparcie UP) w ramach projektu „Nowe kwalifikacje szansą na lepszą pracę”. 2. Wsparcie UP prowadzone jest w formie indywidualnych spotkań Uczestnika Projektu z doradcą/psychologiem/ pośrednikiem pracy. 3. Wsparcie UP w ramach zamówienia jest przewidziane dla 10 osób. 4. Czas trwania usługi dla jednej osoby: przec. 6 godz. 5. Godzina doradcza rozumiana jest jako godzina zegarowa 60 min. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji Wsparcia UP w jednostkowym wymiarze 0,5 godziny/ osobę 6. Łącznie: 60 godz. 7. Miejsce realizacji zamówienia: Województwo podkarpackie (Lokalizacja i miejscowość każdorazowo wskazywana jest przez Zamawiającego). 8. Szczegółowe terminy wynajmu sal zostaną wskazane Wykonawcy. 9. Wykonawca musi wziąć pod uwagę, że Zamawiający wyznaczy i wskaże wszystkie terminy wynajmu sal, a Wykonawca zobowiązany będzie do bezwzględnego dostosowania się do wskazanych terminów świadczenia usługi. W celu realizacji projektu zgodnie z harmonogramem wymagany jest wysoki poziom dyspozycyjności Wykonawcy i dostępności sal. Sale mają być dostępne na każde żądanie Zamawiającego i każdorazowo przygotowane do świadczenia usługi. 10. Każdorazowo Wykonawca zobowiązany jest dopasować terminy i godziny wynajmu sal na Wsparcie UP do potrzeb Zamawiającego. Realizacja Wsparcia UP będzie z wykluczeniem możliwości prowadzenia spotkań w godzinach nocnych tj. od godz. 22:00 do 6:00. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji usług w niepełnym wymiarze. Wykonawca akceptuje, że otrzyma wynagrodzenie tylko za rzeczywiste godziny wynajmu sal. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia liczby godzin wynajmu sal. 12. Sala powinna być przystosowana dla minimum 2 osób, w tym doradcy i Uczestnika/czki Projektu, z zastrzeżeniem, że powierzchnia użytkowa musi wynosić min. 4m2/ osobę. 13. Zamawiający zastrzega, że może być wymagana więcej niż jedna sala o takich samych parametrach w tej samej lokalizacji/ miejscowości jednocześnie w tym samym czasie i/lub w różnych lokalizacjach/ miejscowościach jednocześnie w tym samym czasie. 14. Ostateczny termin realizacji usługi zależy od Uczestników/czek Projektu. 15. Liczba dni poprzedzających datę usługi z jaką zgłaszany będzie przez Zamawiającego termin realizacji usługi lub jej zmiana: nie może być dłuższa niż 3 dni. 16. Wykonawca składając ofertę zapewnia, że jest gotowy wynająć salę w terminie jednego, dwóch lub trzech dni (w zależności od oświadczenia złożonego w formularzu oferty) od otrzymania zgłoszenia o zapotrzebowaniu w tym zakresie od Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253388 Thu, 09 Jul 2020 15:50:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253388 <![CDATA[Zapytanie ofertowe Nr 1/07/2020_0184]]> Przedmiotem zamówienia są: Usługi wynajmu sal szkoleniowych oraz usługi gastronomiczne dla uczestników projektu oraz trenerów dedykowanych szkoleń stacjonarnych organizowanych w ramach projektu: „GOOGLE DLA MENEDŻERÓW”. Numer umowy: POPC.03.01.00-00-0184/19-00. Grupą docelową projektu są pracownicy menedżerowie NGO (Organizacje Pozarządowe), JST (Jednostki Samorządu Terytorialnego) i LGD (Lokalne Grupy Działania). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253269 Thu, 09 Jul 2020 10:08:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253269 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia oraz wynajmu sali podczas 2-dniowych wyjazdowych warsztatów animacyjnych w PES/PS i partnerstwach w szczególności trójsektorowych dla 16 osób na terenie Rzuchowej i okolic]]> Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. z o.o. w Lublinie projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na wybór wykonawcy usługi polegającej na zapewnieniu zakwaterowania, wyżywienia oraz wynajmu sali podczas 2-dniowych wyjazdowych warsztatów animacyjnych w PES/PS i partnerstwach w szczególności trójsektorowych dla 16 osób na terenie Rzuchowej i okolic (woj. małopolskie). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253220 Wed, 08 Jul 2020 20:19:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253220 <![CDATA[Postępowaniu na na przeprowadzenie kompleksowej usługi dotyczącej zorganizowania obozu terapeutyczno-survivalowego dla uczestników projektu „Bo jednak z rodziną”]]> Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa dotycząca zwiększenie aktywności społecznej uczestników projektu „Bo jednak z rodziną” polegająca na: zorganizowaniu i przeprowadzeniu 6-dniowego (w tym 5 noclegów) obozu terapeutyczno-survivalowego dla wychowanków rodzin zastępczych i placówki opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego – 45 osób: 25 wychowanków rodzin zastępczych i placówki opiekuńczo – wychowawczej wraz z 20 opiekunami - uczestników projektu pn. „Bo jednak z rodziną”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253136 Wed, 08 Jul 2020 13:54:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253136 <![CDATA[Usługa najmu sali warsztatowej, noclegów i wyżywienia dla uczestników warsztatów – Poronin i okolice]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa najmu w Poroninie (pow. tatrzański) lub okolicy (w promieniu do 20 km liczonych po drogach publicznych) sali warsztatowej, noclegów i wyżywienia w obiekcie hotelarskim dla 13 uczestników warsztatów tj.: 10 osób młodych w wieku 18-29 lat oraz 2 opiekunów i 1 trenera w terminie 31.07-02.08.2020 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253139 Wed, 08 Jul 2020 13:37:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253139 <![CDATA[Zapewnienie usługi noclegowej wraz z wyżywieniem dla 15 dzieci wraz z 2 osobami opieki w Trzcielu w dniach 18.07 -21.07.2020 r.]]> Celem zamówienie jest organizacja wypoczynku dla uczestników projektu - wychowanków placówki wsparcia dziennego prowadzonej przez Stowarzyszenie SIEMACHA zgodnie z wymogami zawartymi w stosownych dokumentach - Ustawa z dnia 11 września 2015 r o systemie oświaty oraz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253106 Wed, 08 Jul 2020 12:03:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253106 <![CDATA[Zapewnienie usługi noclegowej wraz z wyżywieniem dla 12 dzieci wraz z 2 osobami opieki w Bukowcu w dniach 20.07 - 26.07.2020 r.]]> Celem zamówienie jest organizacja wypoczynku dla uczestników projektu - wychowanków placówki wsparcia dziennego prowadzonej przez Stowarzyszenie SIEMACHA zgodnie z wymogami zawartymi w stosownych dokumentach - Ustawa z dnia 11 września 2015 r o systemie oświaty oraz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253104 Wed, 08 Jul 2020 11:37:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253104 <![CDATA[Postępowanie na wykonanie kompleksowej usługi zorganizowania i przeprowadzenia 22 (dwudziestu dwóch) 2-dniowych wyjazdów edukacyjnych dla rodziców z dziećmi w celu integracji i efektywnego oddziaływania poza własnym otoczeniem co pozwoli zbudować pozytywne relacje oraz podnieść motywację uczestników do efektywnego udziału w projekcie wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną, w ramach projektu "Nie ma jak w domu".]]> Realizator projektu, ze względu na obowiązek zachowania zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w wersji obowiązującej na dzień wszczęcia przedmiotowego postępowania, niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie kompleksowej usługi zorganizowania i przeprowadzenia 22 (dwudziestudwóch) 2-dniowych wyjazdów edukacyjnych dla rodziców z dziećmi w celu integracji i efektywnego oddziaływania poza własnym otoczeniem co pozwoli zbudować pozytywne relacje oraz podnieść motywację uczestników do efektywnego udziału w projekcie wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną w ramach projektu, pt.: "Nie ma jak w domu", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Priorytetu inwestycyjnego 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym w ramach Działania RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym w odpowiedzi na konkurs nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K41/18. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252941 Wed, 08 Jul 2020 11:23:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252941 <![CDATA[Zapewnienia noclegów, sal wykładowych oraz usługi cateringowej w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia” w województwie pomorskim (w jednym z miast Gdańsk, Gdynia lub Sopot).]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zapewnienia noclegów, sal wykładowych oraz usługi cateringowej w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia” w województwie pomorskim (w jednym z miast Gdańsk, Gdynia lub Sopot). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252902 Tue, 07 Jul 2020 11:42:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252902 <![CDATA[„Usługi hotelarskie i restauracyjne dla nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Braniewie.”]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelarska i restauracyjna dla nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Braniewie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252820 Mon, 06 Jul 2020 19:19:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252820 <![CDATA[4/POWER/2020 - Nocleg i wyżywienie]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi noclegowej i cateringowej dla młodzieży w liczbie 500 osobodni. 2. Usługi będą realizowane na terenie województwa pomorskiego w odległości maks. 120 km od siedziby Stowarzyszenia Morena –Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 7. 3. Zapewnienie usługi noclegowej z wyżywieniem. Liczba noclegów dla jednej grupy wyniesie od 1 do 6 dni. 4. Miejsce noclegu musi spełniać minimum normy hotelu 3 gwiazdkowego w rozumieniu regulacji ustawy z dnia 29.08.1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy 5. W obydwu częściach zapytania ofertowego, doba hotelowa kończy się do godziny 12:00. Zapytanie ofertowe podzielone jest na dwie różne części: Część I a) Liczebność grupy wyniesie od 12 do 96 osób w wieku od 15 lat, b) Pokoje noclegowe dwu lub trzyosobowe, łóżka jednoosobowe, w każdym pokoju łazienka zawierająca prysznic lub wannę oraz WC, dla każdej osoby ręczniki i pościel, c) Dostęp do minimum 4 sal konferencyjno-warsztatowych z wyposażeniem tj. w każdej sali nagłośnienie rzutnik i klimatyzacja, mieszczących minimum po 12 osób, w tym min. 1 mieszcząca minimum 96 osób. Bezpłatny dostęp do Internetu. d) Dostarczenie 4 posiłków dziennie: śniadanie, obiad, kolacja, przerwy kawowe. Posiłki nie porcjowane, ale podawane w wazach, na półmiskach i w dzbankach: - opis produktów na śniadanie (na 1 uczestnika podczas jednej doby hotelowej): • 2 bułki/4 kromki chleba białego / 5 kromek pieczywa razowego • 3 jajka na miękko/jajecznica z 3 jaj na maśle/3 parówki, • mleko nie mniej niż 200 ml oraz płatki nie mniej niż 100 g, • 4 plasterki wędliny drobiowej – nie mniej niż 75 g • 4 plasterki sera nie mniej niż 75 g • serek topiony/twarogowy nie mniej niż 50 g/ dżem nie mniej niż 50 g • surowy pomidor/ ogórek 50g • masło nie mniej niż 20 g -Opis produktów na obiad (1 obiad na 1 uczestnika) • Zupa nie mniej niż 200 ml (do wyboru: rosół, żurek, pomidorowa, jarzynowa, zupa wegetariańska), • do wyboru; porcja mięsa nie mniej niż 150g (do wyboru: kotlet mielony, kotlet panierowany, pieczeń w sosie, kotlet de volaille, kawałek mięsa grillowany), lub danie wegetariańskie nie mniej niż 300g (do wyboru: naleśniki, pierogi, kotlety sojowe) • surówka nie mniej niż 100g, • ziemniaki/ryż/makaron nie mniej niż 100g z sosem -Opis produktów na kolację (na 1 uczestnika podczas jednej doby hotelowej): • 2 bułki/4 kromki chleba białego / 5 kromek pieczywa razowego • 3 jajka na miękko/jajecznica z 3 jaj na maśle/3 parówki, • mleko nie mniej niż 200 ml oraz płatki nie mniej niż 100 g, • 4 plasterki wędliny drobiowej – nie mniej niż 75 g • 4 plasterki sera nie mniej niż 75 g • serek topiony/twarogowy nie mniej niż 50 g/ dżem nie mniej niż 50 g • 1 surowy pomidor/ ogórek • masło nie mniej niż 20 g Lub do wyboru posiłek na ciepło • 2 bułki/4 kromki chleba białego / 5 kromek pieczywa razowego • do wyboru pierogi z kapustą, naleśniki z warzywami grillowanymi lub kurczakiem z warzywami. -Opis produktów dostępnych przez cały czas pobytu grupy bez limitu na posiłkach i przerwach kawowych, podawanych w dzbankach/termosach:- • herbata typu earl grey/zielona • kawa rozpuszczalna • cukier, mleko, cytryna w plasterkach • kruche ciastka, owoce • woda niegazowana z cytryną. Część II a) Liczebność grupy wyniesie od 6 do 30 osób w wieku od 15 lat, b) Pokoje noclegowe dwuosobowe, łóżka jednoosobowe, w każdym pokoju łazienka zawierająca prysznic lub wannę oraz WC, dla każdej osoby ręczniki i pościel, c) Dostęp do minimum 2 sal konferencyjnych mieszczące każda po 12 osób, Z wyposażeniem tj. w każdej sali nagłośnienie, klimatyzacja, rzutnik. d) Bezpłatny dostęp do Internetu. e) Dostarczenie 4 posiłków dziennie: śniadanie, obiad, kolacja, przerwy kawowe. - Opis produktów na śniadanie (na 1 uczestnika podczas jednej doby hotelowej): • 2 bułki/4 kromki chleba • 3 surowe jajka/twaróg nie mniej niż 100g/3 parówki/mleko nie mniej niż 500 ml oraz płatki śniadaniowe nie mniej niż 200 g • 4 plasterki wędliny drobiowej – nie mniej niż 75 g • 4 plasterki sera– nie mniej niż 75 g • serek do smarowania nie mniej niż 50 g/ dżem nie mniej niż 50 g • surowy pomidor/ ogórek 50g • Masło nie mniej niż 20 g • Torebka herbaty/łyżka kawy/woda niegazowana 500 ml -Opis produktów na obiad (1 posiłek na 1 uczestnika) • Zupa nie mniej niż 200 ml (do wyboru: rosół, żurek, pomidorowa, jarzynowa, zupa wegetariańska), • Możliwość wyboru: • porcja mięsa nie mniej niż 150g (do wyboru: kotlet mielony, kotlet panierowany, pieczeń w sosie, kotlet de volai, medaliony drobiowe), lub danie wegetariańskie nie mniej niż 300g (do wyboru przykładowo naleśniki, pierogi) • surówka nie mniej niż 150g, • ziemniaki/ryż/makaron nie mniej niż 100g z sosem • napój 200ml -Opis produktów na kolację (na 1 uczestnika podczas jednej doby hotelowej): • 2 bułki/4 kromki chleba białego / 5 kromek pieczywa razowego • 3 jajka na miękko/jajecznica z 3 jaj na maśle/3 parówki, • mleko nie mniej niż 200 ml oraz płatki nie mniej niż 100 g, • 4 plasterki wędliny drobiowej – nie mniej niż 75 g • 4 plasterki sera nie mniej niż 75 g • serek topiony/twarogowy nie mniej niż 50 g/ dżem nie mniej niż 50 g • 1 surowy pomidor/ ogórek • masło nie mniej niż 20 g Lub do wyboru posiłek na ciepło • 2 bułki/4 kromki chleba białego / 5 kromek pieczywa razowego • do wyboru pierogi z kapustą, naleśniki z warzywami grillowanymi lub kurczakiem. -Opis produktów dostępnych przez cały czas pobytu grupy bez limitu na posiłkach i przerwach kawowych, podawanych w dzbankach/termosach:- • herbata typu earl grey/zielona • kawa rozpuszczalna • cukier, mleko, cytryna w plasterkach • kruche ciastka, owoce • woda niegazowana z cytryną. Ciąg dalszy znajduje się w załączniku https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252798 Mon, 06 Jul 2020 15:43:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252798 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na usługi zapewnienia wyżywienia i noclegów dla trenerów/trenerek szkoleń organizowanych w ramach Projektu „Dostępna administracja publiczna - szkolenia dla kadry” w ramach POWER, Nr zamówienia: 1/2020/SZKOL.TORUŃ/ADMIN]]> Przedmiotem zamówienia jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami usługa zapewnienia wyżywienia i noclegów ze śniadaniem dla trenerów/trenerek szkoleń przeprowadzanych w ramach Projektu Dostępna administracja publiczna - szkolenia dla kadry https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252719 Mon, 06 Jul 2020 11:51:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252719 <![CDATA[Organizacja usługi hotelowej oraz transportowej dla uczestników projektu ”Krok w przyszłość”]]> Organizacja usługi hotelowej oraz transportowej dla uczestników projektu ”Krok w przyszłość” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252046 Tue, 30 Jun 2020 23:09:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252046 <![CDATA[Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdu integracyjno-kompensacyjnego w Karkonosze dla uczestników projektu „Równość szans w Gminie Sianów”]]> Wyjazd integracyjno-kompensacyjny w Karkonosze dla uczestników projektu „Równość szans w Gminie Sianów” w terminie 24.08.2020r. - 28.08.2020r. Uczestnicy wyjazdu to 54 osoby, w tym osoby biorące udział projekcie „Równość szans w Gminie Sianów” oraz osoby stanowiące ich otoczenie w następujących przedziałach wiekowych: a) osoby powyżej 18 r.ż. : 28 osób; b) osoby od 9 do 16 r.ż : 19 osób; c) osoby od 5 do 8 r.ż: 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251964 Tue, 30 Jun 2020 14:39:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251964 <![CDATA[zorganizowanie Konferencji podsumowującej działania w projekcie pn.: ”Zmieniam siebie – dbam o rodzinę” wraz z dodatkowym wsparciem dla uczestników projektu]]> Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie Konferencji podsumowującej działania w projekcie pn.: ”Zmieniam siebie – dbam o rodzinę” wraz z dodatkowym wsparciem dla uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadzie. Realizacja zamówienia składa się z przygotowania i organizacji: 1) Podsumowania realizacji projektu przez pracowników bezpośrednio związanych z realizacją projektu: a. DZIEŃ I – podsumowanie napotkanych problemów podczas realizacji projektu (m.in. dotyczących rekrutacji, motywacji Beneficjentów Ostatecznych (BO), podejścia roszczeniowego BO itp.) oraz omówienie możliwych rozwiązań napotkanych problemów do zastosowania w kolejnej edycji projektu – „mała sala konferencyjna dla 10 osób, b. zapewnienie noclegu wraz z wyżywieniem (obiadokolacja, śniadanie) dla 7 osób realizatora projektu. 2) Organizacja konferencji DZIEŃ II: a. zapewnienie Sali konferencyjnej dla 100 osób, b. zapewnienie dodatkowego wsparcia dla 87 uczestników projektu (20 osób dorosłych wraz z 67 dziećmi) w formie spędzenia czasu wolnego z dziećmi poprzez możliwość skorzystania z Aquparku dla uczestników projektu – 2 godziny, c. zapewnienie dodatkowego wsparcia dla 20 uczestników projektu (20 osób dorosłych) w formie spotkań praktycznych w ramach treningu poprzez możliwość skorzystania m.in. z masażu/zabiegu relaksacyjnego dla uczestników projektu, d. obiad dla uczestników projektu – 87 uczestników projektu (20 osób dorosłych wraz z 67 dziećmi) oraz dla zaproszonych gości oraz realizatorów projektu – 10 osób. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251918 Tue, 30 Jun 2020 14:04:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251918