Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi hotelarskie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Tue, 18 Feb 2020 14:59:43 +0100 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na usługę najmu sali warsztatowej, wyżywienia i noclegów dla 19 uczestniczek i uczestników oraz 2 opiekunów i 1 trenera tj. 22 osób w terminie 27.03-29.03.2020 r. – Zakopane i okolice.]]> Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce (dalej Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na usługi: najmu sali warsztatowej, wyżywienia i noclegów w ramach realizacji projektu „AS: aktywnie- społecznie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach I. Osi Priorytetowej: Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233648 Tue, 18 Feb 2020 13:07:36 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233648 <![CDATA[Zapewnienie usługi hotelowej i restauracyjnej dla uczestników szkoleń warsztatowych]]> Zapewnienie usługi restauracyjnej i hotelowej na potrzeby warsztatów (wyżywienie, nocleg, sala szkoleniowa) dla uczestników warsztatów w ramach realizowanego projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28649 Mon, 17 Feb 2020 23:06:37 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28649 <![CDATA[Świadczenie usług hotelarskich dla uczestników szkoleń]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usług hotelarskich dla ok. 25 osób uczestniczących w szkoleniach organizowanych w ramach Projektu: „Doskonalenie zawodowe pracowników systemu ochrony zdrowia z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”, realizowanego przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM w partnerstwie z Centrum CBT – EDU w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V Wparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Wiedza Edukacja Rozwój, zwanego dalej Projektem. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233452 Mon, 17 Feb 2020 15:29:58 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233452 <![CDATA[kompleksowa usługa dotycząca zorganizowaniu warsztatów wyjazdowych kontaktów społecznych-integracyjnych zwiększenie aktywności społecznej uczestników projektu „Bo jednak z rodziną” polegająca na: zorganizowaniu i przeprowadzeniu 5 dniowych (w tym 4 noclegów) warsztatów wyjazdowych integracyjnych dla osób niepełnosprawnych - Amazonek – 42 osób w tym - 35 osób niepełnosprawnych – Amazonek tj. 35 kobiet wraz z 7 opiekunami - uczestników projektu pn. „Bo jednak z rodziną”. realizowanego przez Powiat Staszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie – Lidera Projektu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Amazonek Ziemi Staszowskiej oraz Gminą Połaniec/Ośrodkiem Pomocy Społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie RPSW.09.02.00 - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie RPSW.09.02.01 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych]]> Przedmiot zamówienia: kompleksowa usługa dotycząca zorganizowaniu warsztatów wyjazdowych kontaktów społecznych-integracyjnych zwiększenie aktywności społecznej uczestników projektu „Bo jednak z rodziną” polegająca na: zorganizowaniu i przeprowadzeniu 5 dniowych (w tym 4 noclegów) warsztatów wyjazdowych integracyjnych dla osób niepełnosprawnych - Amazonek – 42 osób w tym - 35 osób niepełnosprawnych – Amazonek tj. 35 kobiet wraz z 7 opiekunami - uczestników projektu pn. „Bo jednak z rodziną”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233322 Mon, 17 Feb 2020 11:58:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233322 <![CDATA[14/KAIR-SW/2020]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usług noclegowych, restauracyjnych oraz wynajmu sali szkoleniowej dla 24 osób (18 uczestników Klubu Aktywności i Rozwoju we Wrocławiu- osób z niepełnosprawnościami, 4 asystentów i 2 prowadzących zajęcia z psychoterapii społecznej). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233357 Mon, 17 Feb 2020 11:54:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233357 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 15/UO/AS/20/ZO na usługi noclegowe, gastronomiczne i wynajem sal szkoleniowych w Białymstoku]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług noclegowych, gastronomicznych (śniadanie, obiad, kolacja, przerwa kawowa) i wynajem sal szkoleniowych w trakcie szkoleń Streetworking w środowisku osób bezdomnych. Szkolenia będą realizowane w dniach 7-8 i 21-22 kwietnia 2020 roku w Białymstoku Szkolenia trwają cztery dni, w podziale na dwa zjazdy po dwa dni. Każdego dnia zajęcia odbywają się od 9:00 do 18:00. W szkoleniu uczestniczy około 15 osób i 1 trener. W podanych dniach będą prowadzone jednocześnie dwa szkolenia (łączna ilość uczestników wynosi około 30 osób i 2 trenerów). Każda 16 osobowa grupa pracuje w oddzielnych salach. Wykonawca powinien: - zapewnić dla około 22 osób nocleg ze śniadaniem i kolacją podczas pierwszego i drugiego zjazdu, - przerwę kawową dla około 32 osób w każdym dniu szkolenia, - obiad dla około 32 osób w każdym dniu szkolenia, - dwie sale szkoleniowe z wyposażeniem, w których swobodnie pomieści się 16 osobowa grupa. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233251 Mon, 17 Feb 2020 08:43:57 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233251 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/02/2020 z dnia 16 lutego 2020 r. dotyczące wyboru dostawcy usługi noclegowej i cateringowej oraz wynajmu sal na szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w ramach projektu „Aktywnie w tworzeniu prawa!” POWR.02.16.00-00-0006/16 Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa]]> Założono przeprowadzenie 5 szkoleń w trzech terminach. W pierwszych dwóch terminach odbędą się równolegle dwa szkolenia, w ostatnim terminie odbędzie się jedno szkolenie. W pierwszych dwóch terminach w każdym terminie weźmie udział w sumie 45 osób (40 uczestników + 4 wykładowców + koordynator szkoleń), w ostatnim terminie weźmie udział 25 osób (20 uczestników + 4 wykładowców + koordynator szkoleń). Przewidziano w ramach jednego terminu szkoleń 3 noclegi i 4 dni szkoleniowe średnio po 7,5 godzin dziennie dla każdej z dwóch grup. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233272 Sun, 16 Feb 2020 18:29:03 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233272 <![CDATA[05/02/REG/2020 doradztwo ( łódzkie / powiat poddębicki ) 27-28 .02. 2020]]> Doradztwo z noclegiem dla uczestników projektu Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej dla region łódzki wyjazd w dniach 26-28 -02 2020 r w wybrany rejon województwa łódzkiego powiat poddębicki https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233213 Fri, 14 Feb 2020 19:18:26 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233213 <![CDATA[Warsztaty psychoedukacyjne-wyjazdowe]]> Przedmiotem zamówienia są: WARSZTATY PSYCHOEDUKACYJNE- WYJAZDOWE, podczas których zostaną zorganizowane: - zajęcia warsztatowe dla grupy uczestników – (w miejscu pobytu) – 9 godz. dydaktycznych ,w trakcie 3 dni zajęć (3 godz./ dziennie) – warsztaty o charakterze integracyjnym; - zajęcia integracyjne dla grupy uczestników – zorganizowanie zajęć integracyjnych (rekreacyjnych), polegających na organizacji czasu wolnego uczestników (korzystanie z atrakcji znajdujących się na terenie obiektu oraz miejscowości pobytu);- zajęcia o charakterze integracyjnym mają na celu w szczególności: budowanie zaufania w grupie, stworzenia przestrzeni do wzajemnego poznawania się i budowania pozytywnych relacji między członkami grupy, kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, rozwijania poczucia odpowiedzialności za grupę i panującą w niej atmosferę. i zostaną zapewnione noclegi, wyżywienie oraz dowóz uczestników. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233111 Fri, 14 Feb 2020 13:52:34 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233111 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2020 dotyczące świadczenia usług: konferencyjnej oraz cateringowej podczas 2 konferencji/konferencji szkoleniowych organizowanych w ramach projektu „Wspólnie rozwiązujemy problemy”/ „Společně řešíme problémy ” współfinasowanego ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska I. ZAMAWIAJĄCY]]> Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług w zakresie organizacji i obsługi 2 konferencji/konferencji szkoleniowych w ramach projektu „Wspólnie rozwiązujemy problemy”/ „Společně řešíme problémy” współfinasowanego ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska, polegających na zapewnieniu wyżywienia, sal konferencyjnych oraz miejsc parkingowych podczas konferencji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28624 Fri, 14 Feb 2020 13:21:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28624 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 05/2020 Świadczenie usług gastronomicznych oraz polegających na wynajmie sali szkoleniowej]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usług gastronomicznych wraz z wynajmem sali wykładowo – szkoleniowej w ramach projektu „Dobre prawo wymaga kompetentnych autorów”, realizowanego przez Związek Zawodowy Górników w Polsce w partnerstwie z Federacją Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji Handlu i Usług w Polsce w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całość zamówienia ma być zrealizowana w jednym miejscu oraz na terenie jednego obiektu. Sale wykładowe oraz miejsce, w którym będą podawane posiłki muszą być zlokalizowane w tym samym obiekcie. Obiekt musi być zlokalizowany w Radlinie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232913 Thu, 13 Feb 2020 15:55:01 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232913 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na organizację szkolenia 06.03.2020 w Krakowie]]> Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce (dalej Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty - w związku z realizacją projektu „Skuteczna partycypacja publiczna NGO” (nr umowy POWR.02.16.00-00-0029/16) finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa) - w zakresie wynajmu sali szkoleniowej, usług restauracyjnych dla uczestników szkolenia (8h). Przedmiotem oferty jest umożliwienie przeprowadzenia szkolenia w terminie 06.03.2020 co oznacza: • zapewnienie sali szkoleniowej dla ok. 13 osób (8h dyd., w godz.: 9:30-16:45) • zapewnienie wyżywienia: tj.: 2 przerwy kawowe, 1 obiad dla ok. 13 osób https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232860 Thu, 13 Feb 2020 13:55:29 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232860 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na organizację szkolenia 29.02.2020 w Zakopanem]]> Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce (dalej Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty - w związku z realizacją projektu „Skuteczna partycypacja publiczna NGO” (nr umowy POWR.02.16.00-00-0029/16) finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa) - w zakresie wynajmu sali szkoleniowej, usług restauracyjnych dla uczestników szkolenia (8h). Przedmiotem oferty jest umożliwienie przeprowadzenia szkolenia w terminie 29.02.2020 co oznacza: • zapewnienie sali szkoleniowej dla ok. 13 osób (8h dyd., w godz.: 9:30-16:45) • zapewnienie wyżywienia: tj.: 2 przerwy kawowe, 1 obiad dla ok. 13 osób https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232853 Thu, 13 Feb 2020 13:51:39 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232853 <![CDATA[Zakup usług hotelowych w Genewie (Szwajcaria)]]> Zakup usług hotelowych w Genewie (Szwajcaria) dla 34 osób - nocleg wraz ze śniadaniem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232649 Wed, 12 Feb 2020 18:44:45 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232649 <![CDATA[ROPS.PSO.3321.US.18.2020 - Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas warsztatów organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin]]> Przedmiotem zamówienia są usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotyczące obsługi zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, podzielone na 2 części: Część I zamówienia – Obsługa warsztatów pn. Zarządzanie konfliktem – mediacje i negocjacje: Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwudniowych warsztatów kooperacyjnych, które odbędą się: a) od 23 do 24 marca 2020 roku (zajęcia prowadzone równolegle dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób + trener), b) od 6 do 7 kwietnia 2020 roku (zajęcia prowadzone równolegle dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób + trener), c) od 20 do 21 kwietnia 2020 roku (zajęcia prowadzone równolegle dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób + trener), d) od 22 do 23 kwietnia 2020 roku (zajęcia prowadzone równolegle dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób + trener), e) od 7 do 8 maja 2020 roku (zajęcia prowadzone równolegle dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób + trener). Łącznie przewiduje się maksymalnie 315 uczestników zajęć. Usługa obejmuje każdorazowo 1 nocleg oraz wyżywienie, na które składają się: 1 śniadanie, 2 obiady, 1 kolacja i 3 przerwy kawowe. Wykonawca zobligowany jest do skalkulowania kosztu udostępnienia zaplecza szkoleniowego (każdorazowo trzech sal swobodnie mieszczących po około 25 osób w układzie w podkowę lub długi stół konferencyjny do przeprowadzenia zajęć wraz ze sprzętem) w cenie oferty. Część II zamówienia – Obsługa warsztatów pn. Profilaktyka wypalenia zawodowego i poprawa efektywności pracy - multiprofesjonalny model działania: Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwudniowych warsztatów kooperacyjnych, które odbędą się: a) od 19 do 20 maja 2020 roku (zajęcia prowadzone równolegle dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób + trener), b) od 21 do 22 maja 2020 roku (zajęcia prowadzone równolegle dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób + trener), c) od 8 do 9 czerwca 2020 roku (zajęcia prowadzone równolegle dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób + trener), d) od 22 do 23 czerwca 2020 roku (zajęcia prowadzone równolegle dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób + trener), e) od 24 do 25 czerwca 2020 roku (zajęcia prowadzone równolegle dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób + trener). Łącznie przewiduje się maksymalnie 315 uczestników zajęć. Usługa obejmuje każdorazowo 1 nocleg oraz wyżywienie, na które składają się: 1 śniadanie, 2 obiady, 1 kolacja i 3 przerwy kawowe. Wykonawca zobligowany jest do skalkulowania kosztu udostępnienia zaplecza szkoleniowego (każdorazowo trzech sal swobodnie mieszczących po około 25 osób w układzie w podkowę lub długi stół konferencyjny do przeprowadzenia zajęć wraz ze sprzętem) w cenie oferty. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232578 Wed, 12 Feb 2020 15:01:43 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232578 <![CDATA[5/SI - Świadczenie usług konferencyjno-hotelowych]]> Postępowanie prowadzone w imieniu Ministerstwa Rozwoju (MR) przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej jako grantobiorcę realizującego projekt pilotażowy „Szkoła dla innowatora”. 1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usług, w zakresie organizacji spotkania (usługi związane z wyżywieniem, zakwaterowaniem i udostępnieniem sali szkoleniowej dla dyrektorów szkół uczestniczących w projekcie Szkoła dla innowatora. 2. Spotkanie odbędzie się na terenie m. st. Warszawy, w terminie 26 – 28 lutego 2020 r. 3. Przedmiot zapytania ofertowego jest realizowany w ramach projektu „Szkoła dla innowatora”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Poddziałanie 2.4.1. inno_LAB – Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232334 Wed, 12 Feb 2020 12:09:47 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232334 <![CDATA[zamówienie usług związanych z zapewnieniem noclegów, wyżywienia oraz transportu bagaży podczas Marszu Białymi plamami dostępu do diagnostyki raka jelita grubego]]> 1. 26/27.06.2020 Kościerzyna - Zapewnienie noclegu dla 10 osób w hotelu minimum 3 gwiazdkowym lub pensjonacie, ośrodku wypoczynkowym lub innym obiekcie spełniającym wymogi hotelu min. 3 gwiazdkowego, pokoje dwuosobowe, pojedyncze łóżka, pościel, łazienka z prysznicem lub wanną, suszarka do włosów, ręczniki. Dodatkowo zapewnienie obiadokolacji, śniadania, suchego prowiantu, wody i przewozu bagaży uczestników marszu. 2. 27/28.2020 Wdzydze Kiszewskie - Zapewnienie noclegu dla 10 dorosłych osób w hotelu min. 3 -gwiazdkowym lub pensjonacie, ośrodku wypoczynkowym lub innym obiekcie spełniającym wymogi hotelu min. 2 gwiazdkowego łóżko pojedyncze, pościel, pokoje/apartamenty maksymalnie 4 osobowe, ręczniki, suszarka do włosów, w pokoju łazienka z prysznicem lub wanną. Dodatkowo zapewnienie obiadokolacji, śniadania, suchego prowiantu, wody i przewozu bagaży uczestników marszu. 3. 28/29.06.2020 Stara Kiszewa - Zapewnienie noclegu dla 10 osób w hotelu minimum 2 gwiazdkowym lub pensjonacie, agroturystyce, ośrodku wypoczynkowym lub innym obiekcie spełniającym wymogi hotelu min. 2 gwiazdkowego, pokoje maksymalnie 5 osobowe, pojedyncze łóżka, pościel, łazienka z prysznicem lub wanną, suszarka do włosów, ręczniki. 4. 29/30.06.2020 Liniewo - Zapewnienie noclegu dla 10 osób w agroturystyce, pensjonacie, ośrodku wypoczynkowym, hotelu lub innym obiekcie o standardzie hotelu 2 gwiazdkowego, pojedyncze łóżka, pościel, łazienka z wanną lub prysznicem, ręczniki. Pokoje maksymalnie 4 - osobowe. Dodatkowo zapewnienie obiadokolacji, śniadania, suchego prowiantu, wody i przewozu bagaży uczestników marszu. 5. 30.06/1.07.2020– Skarszewy - Zapewnienie noclegu dla 10 osób w agroturystyce, pensjonacie, hotelu lub innym obiekcie o standardzie hotelu 2 gwiazdkowego, pokoje maksymalnie 4 – osobowe lub domki maksymalnie 5-cio osobowe, pościel, łazienka z wanną lub prysznicem, ręczniki. Dodatkowo zapewnienie obiadokolacji, śniadania, suchego prowiantu, wody i przewozu bagaży uczestników marszu. 6. 01/02.07.2020– Krąg - Zapewnienie noclegu dla 10 osób w agroturystyce, domku letniskowym, pensjonacie, ośrodku wypoczynkowym, hotelu 2 gwiazdkowym lub innym obiekcie o standardzie hotelu minimum 2 gwiazdkowego, pokoje / domki maksymalnie 5 - osobowe, pościel, łazienka z wanną lub prysznicem, ręczniki. Dodatkowo zapewnienie obiadokolacji, śniadania, suchego prowiantu, wody i przewozu bagaży uczestników marszu. 7. 02/03.07.20120 -Szteklin - Zapewnienie noclegu dla 10 osób w hotelu, ośrodku wypoczynkowym, agroturystyce, pensjonacie, domku letniskowym lub innym obiekcie o standardzie hotelu minimum 2 gwiazdkowego, pokoje maksymalnie 4-osobowe, pojedyncze łóżka, pościel, łazienka z prysznicem lub wanną, ręczniki, suszarka do włosów. Dodatkowo zapewnienie obiadokolacji, śniadania, suchego prowiantu, wody i przewozu bagaży uczestników marszu. 8. 03/04.07.2020 – Płaczewo - Zapewnienie noclegu dla 10 osób w agroturystyce, pensjonacie, ośrodku wypoczynkowym, hotelu 2 gwiazdkowym lub innym obiekcie o standardzie hotelu 2 gwiazdkowego, pokoje maksymalnie 4-ro osobowe, pościel, łazienka z wanną lub prysznicem, ręczniki. Dodatkowo zapewnienie obiadokolacji, śniadania, suchego prowiantu, wody i przewozu bagaży uczestników marszu. 9. 04/05.07.2020 Starogard Gdański - Zapewnienie noclegu dla 10 osób w hotelu minimum 4 gwiazdkowym, agroturystyce, pensjonacie lub ośrodku wypoczynkowym o standardzie minimum 2 gwiazdkowym, pokoje dwuosobowe lub trzyosobowe, pojedyncze łóżka, pościel, łazienka z prysznicem lub wanną, ręczniki. Dodatkowo zapewnienie obiadokolacji, śniadania, suchego prowiantu, wody i przewozu bagaży uczestników marszu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232454 Wed, 12 Feb 2020 11:15:18 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232454 <![CDATA[Zapewnienie zakwaterowania dla 14 osób i wyżywienia dla 17 osób podczas spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń-Oświata w dniach 5-6 marca 2020 roku w Bochni]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie zakwaterowania dla 14 osób i wyżywienia dla 17 osób podczas spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń-Oświata w dniach 5-6 marca 2020 roku w ramach realizowanego projektu: „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” II etap https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232390 Wed, 12 Feb 2020 09:33:24 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232390 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE - organizacja letniego wypoczynku terapeutycznego]]> Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 10 dniowego wypoczynku letniego ( 8 noclegów + dwa dni na dojazd do bazy i powrót) w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat z Placówki Wsparcia Dziennego z Miasta Jordanów. W trakcie pobytu program wypoczynku winien obejmować programy profilaktyczno-edukacyjne dotyczące relacji rówieśniczych oraz zdrowego stylu życia. Łączna liczba uczestników 35 osób. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232289 Tue, 11 Feb 2020 14:32:11 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232289 <![CDATA[52/02/2020/POWER/CP]]> CZĘŚĆ 1: Zapewnienie noclegów, sali szkoleniowej, wyżywienia (24.02. obiad, kolacja, przerwa kawowa. 25.02 śniadanie, obiad, przerwa kawowa) dla nie więcej 19 osób w terminie 24-25.02.2020. Miejsce realizacji zamówienia ośrodek po za Warszawą, nie dalej niż 50 km od granic Warszawy. W ramach zamówienia przewiduje się realizację usługi dla łącznej liczby 19 osób, w tym zapewnienie noclegu, wynajem sal szkoleniowych, sali konferencyjnej, wyżywienia oraz przerw kawowych dla uczestników warsztatów. Liczba uczestników jest przewidywana, ale nie wiążąca Zamawiającego. Na 3 dni przed terminem szkolenia Zamawiający przekaże Wykonawcy program, na podstawie którego określone zostaną godziny posiłków, liczba uczestników/-ek, liczba osób korzystających z noclegów oraz pozostałe kwestie organizacyjne. 1. Kryteria zamówienia: a) Kryterium zaplecza noclegowego - pokoje muszą posiadać pełny węzeł sanitarny (łazienka z prysznicem lub wanną, WC) - pokoje muszą posiadać oddzielne łóżka, szafę, krzesła, biurko itp. - w pokoju zapewnione powinny być: ręczniki, środki czystości (min. mydło, szampon, papier toaletowy) - temperatura w pokojach w okresach grzewczych musi być co najmniej 21 stopni Celsjusza już w dniu przyjazdu uczestników szkoleń. - obiekt powinien być dostosowany do osób z niepełnosprawnościami. - bezpłatne miejsca parkingowe dla uczestników szkoleń - wykonawca po kolacji zapewni możliwość zorganizowania ogniska lub zapewni dostęp do sali szkoleniowej. b) Kryterium sali szkoleniowej - ośrodek musi posiadać salę szkoleniową dla 20 osób. - sala szkoleniowa musi posiadać nagłośnienie, mikrofon oraz rzutnik multimedialny. - sala szkoleniowa nie może znajdować się w suterenie, piwnicy itp. powinna posiadać dostęp do naturalnego oświetlenia, wentylację, możliwość przyciemnienia sali w razie dużego nasłonecznienia (żaluzje, rolety), ogrzewanie CO, drzwi. Na wyposażeniu sali szkoleniowej muszą znajdować się: • stojak na flipchart • krzesła, które można ustawić w kształcie okręgu, • 4 stoły ustawione pod ścianą sali • rzutnik multimedialny (zgodnie z potrzebami Zamawiającego) c) Kryterium wyżywienia Zaplanowane posiłki: 24.02.2020 – obiad, przerwa kawowa, kolacja / 25.02.2020 – śniadanie, przerwa kawowa, obiad. Zamawiający najpóźniej 3 dni przed realizacją usługi będzie informował Wykonawcę o tym, czy posiłki powinny być dostosowane dla uczestników szkoleń o specyficznych wymogach żywieniowych (np. posiłki wegetariańskie, wegańskie, koszerne, bezglutenowe itp.) Godzina wydania powinna być dostosowana do przerw w zajęciach zgodnie z obowiązującym harmonogramem zajęć. - śniadanie i kolacja powinny się składać z dania ciepłego, zimnych przekąsek, gorącego napoju (kawa i herbata), wody mineralnej oraz soku. - obiad powinien składać się z zupy, drugiego dania z zestawem surówek i napoju, - w ramach przerwy kawowej oferowane będą minimum: kawa, herbata, śmietanka lub mleko, cukier, słodzik, woda mineralna gazowana i niegazowana, dwa różne soki owocowe, wybór przekąsek słodkich lub słonych (paluszki, kruche ciastka), opcjonalnie świeże ciasto oraz owoce.Przerwy kawowe powinny być zapewnione w miejscu szkolenia na sali lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie bez konieczności wychodzenia uczestników poza budynek, w którym realizowane jest szkolenie. CZĘŚĆ 2: Zapewnienie noclegów, sali szkoleniowej, wyżywienia (29.02. obiad, kolacja, 2 przerwy kawowe / 1.03.2020 śniadanie, obiad, przerwa kawowa) dla nie więcej 38 osób w terminie 29.02-1.03.2020. 1. W ramach zamówienia przewiduje się realizację usługi dla łącznej liczby 38 osób, w tym nocleg, wynajem sal szkoleniowych, sali konferencyjnej, wyżywienia oraz przerw kawowych dla uczestników warsztatów. Liczba uczestników jest przewidywana, ale nie wiążąca Zamawiającego. Miejsce realizacji zamówienia ośrodek po za Warszawą nie dalej niż 50 km od granic Warszawy. 2. Kryteria zamówienia zaplecza noclegowego identyczne jak w części 1. b) Kryterium sal szkoleniowych i sali plenarnej - ośrodek musi posiadać co najmniej 3 sale szkoleniowe oraz 1 salę konferencyjną, które są odrębnymi pomieszczeniami dostosowanymi do potrzeb szkoleniowych, wielkości grupy i rodzaju zajęć. - sala konferencyjna (dla 38 osób) musi znajdować się na terenie ośrodka w tym samym budynku co pokoje oraz restauracja. - sala konferencyjna musi posiadać nagłośnienie, mikrofon oraz rzutnik multimedialny. - sala konferencyjna nie może znajdować się w suterenie, piwnicy itp. - na wyposażeniu 3 sal szkoleniowych muszą znajdować się: • stojak na flipchart • krzesła, które można ustawić w kształcie okręgu, • 4 stoły ustawione pod ścianą sali • rzutnik multimedialny (zgodnie z potrzebami Zamawiającego) sale szkoleniowe powinny posiadać: • dostęp do naturalnego oświetlenia • wentylację • możliwość przyciemnienia sali w razie dużego nasłonecznienia (żaluzje, rolety) • ogrzewanie CO • drzwi c) Kryterium wyżywienia: Zaplanowane posiłki: 29.02.2020 – śniadanie, obiad, 2 przerwy kawowa, kolacja / 1.03.2020 – śniadanie, przerwa kawowa, obiad. Pozostałe kryteria identyczne jak w części 1. CZĘŚĆ 3: 1. W ramach zamówienia przewiduje się 2 kursy przewozu osób. Zamówienie będzie realizowane w dniach 29.02.2020r. i 1.03.2020r. 2. Miejsce realizacji zamówienia województwo mazowieckie, nie dalej niż 50 km od Warszawy. 29.02.2020 Warszawa wyjazd 38 osób o godzinie 8.00 z ulicy Kawęczyńskiej 16. 1.03.2020 kurs powrotny planowany powrót na ul. Kawęczyńską 16 o godzinie 16.00. 3. Adresy miejsc docelowych w obie strony określa Zamawiający. 4. Zamawiający zapłaci za faktyczną ilość zamówionych i wykonanych kursów. 5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić środek transportu dostosowany do zgłoszonej ilości osób do przewozu. 6. Wykonawca musi posiadać odpowiednie zaplecze techniczne sprawne autokary/autobusy/busy i kadrowe. 7. Środki transportu muszą być wyposażone w klimatyzację samochodową. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232152 Tue, 11 Feb 2020 10:24:03 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232152