Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi szkoleniowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Thu, 02 Apr 2020 13:38:15 +0200 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/19010/MDDP/2020]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja kompleksowych usług szkoleniowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów wewnętrznych potwierdzających nabycie kompetencji w zawodzie: Opiekun osoby starszej/niesamodzielnej. 2.1. Czas trwania szkolenia dla 1 osoby/grupy: po 128 godzin, 2.2. Planowana liczba Uczestników/Uczestniczek: 12 osób, 2.3. Egzamin: wewnętrzny zakończony wydaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie kompetencji, Szczegóły w zapytaniu ofertowym https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241344 Thu, 02 Apr 2020 13:17:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241344 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/O007/2020]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz przeprowadzenie dla uczestników projektu (studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu) jednego akredytowanego szkolenia PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2®FOUNDATION oraz egzaminem poprawkowym (jeśli zajdzie potrzeba) w formie zdalnej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241310 Thu, 02 Apr 2020 13:03:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241310 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 20M04ZO02.AST dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia/kursu pn. „Kucharz małej gastronomii” w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa młodych Subregionu Tarnowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie POWR.01.02.01-12-0010/17-00.]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia/kursu pn. „Kucharz małej gastronomii” z egzaminem certyfikującym/kwalifikacyjnym dla 1 osoby. Szczegółowy zakres zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego "Zapytanie ofertowe nr 20M04ZO02.AST". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241306 Thu, 02 Apr 2020 11:43:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241306 <![CDATA[Zorganizowanie, przygotowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych z informatyki dla nauczycieli.]]> Studia podyplomowe dla nauczycieli z informatyki muszą kończyć się nabyciem kompetencji i uzyskaniem kwalifikacji zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania oraz odpowiednim dokumentem-dyplomem ukończenia studiów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241293 Thu, 02 Apr 2020 09:52:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241293 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji szkolenia z zakresu „Programowanie Java - Java od podstaw”]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi szkolenia indywidualnego z zakresu „Programowanie Java – Java od podstaw” dla jednej osoby bezrobotnej. 2. Celem szkolenia jest nabycie przez uczestnika wiedzy oraz umiejętności z zakresu programowania w języku Java. 3. Szkolenie zakończy się wydaniem przez jednostkę szkoleniową: - zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia. Dokument musi zawierać: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość; nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie; formę i nazwę szkolenia; okres trwania szkolenia; miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji; tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych; podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie. 4. Minimalny program szkolenia musi obejmować zagadnienia z zakresu języka Java, inżynierii programowania, pracy z danymi, narzędzi i sposobu pracy, frontend, backend, tworzenia projektów. 5. Termin realizacji zamówienia: nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy i nie później niż do 31.12.2020r. 6. Wymagana liczba godzin zegarowych: minimum 300. Szkolenie powinno być przeprowadzone zgodnie z programem szkolenia oraz przedstawionym harmonogramem średnio nie mniej niż 25 godzin szkolenia przypadających na jednego uczestnika szkolenia w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Jeśli szkolenie odbywa się na przełomie miesięcy minimalna liczba godzin w każdym miesiącu powinna wynosić nie mniej niż 25 godzin zegarowych . Przez godzinę zegarową szkolenia rozumie się 60 minut zegarowych obejmujące zajęcia edukacyjne w wymiarze 45 minut oraz 15 minutową przerwę. Zamawiający nie dopuszcza kumulowania przerw w szczególności na zakończenie dnia zajęć. Zajęcia będą prowadzone w formie umożliwiającej uzyskanie najlepszych efektów kształcenia z uwzględnieniem konsultacji indywidualnych dla uczestników szkolenia mających trudności w opanowaniu materiału. 7. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia uczestnikom w trakcie szkolenia: - warunków zgodnych z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, - pomieszczeń, sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji programu szkolenia, - materiałów dydaktycznych, które po zakończeniu szkolenia przejdą na własność każdego uczestnika szkolenia tj.: notes, długopis oraz tematyczny podręcznik lub skrypt w ramach kosztów szkolenia. 8. Wykonawca oznaczy logotypami Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego zarówno miejsce odbywania się zajęć, dokumentacji szkoleniowej jak i wszystkich materiałów dydaktycznych przygotowanych dla każdego uczestnika. 9. Postępowanie jest realizowane w ramach Projektu pt.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie głubczyckim (VI)” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego Oś Priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241276 Thu, 02 Apr 2020 08:41:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241276 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na świadczenie usług psychologa, doradcy zawodowego oraz przeprowadzenie treningów kompetencji społeczno-zawodowych w ramach projektu Aktywna integracja –kluczem do sukcesu]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług psychologa, doradcy zawodowego oraz przeprowadzenie treningów kompetencji społeczno-zawodowych zgodnie z poniższą specyfikacją: Zadanie 1: Indywidualne doradztwo zawodowe (3godz.x 100U=300 h, 1h=60 min.) Zadanie 2: Indywidualne doradztwo psychologiczne (3godz.x 100U=300 h, 1h=60 min.) Zadanie 3: Trening kompetencji społeczno-zawodowych (5 dni x 6 godz. x 10 grup = 300 godzin, 1 h =60 min., Tematyka treningów: • Trening aktywizacyjno-motywacyjny z elementami coachingu (2 dni) • Trening kompetencji i umiejętności społecznych (komunikacja/rozwój personalny) – (2 dni) • Trening przygotowania do samodzielnego poszukiwania pracy z doradcą zawodowym (1 dzień) Szczegóły w treści zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241273 Wed, 01 Apr 2020 23:49:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241273 <![CDATA[ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „KROK W PRZYSZŁOŚĆ” nr RPMP.09.01.01-12-0056/18]]> ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „KROK W PRZYSZŁOŚĆ” nr RPMP.09.01.01-12-0056/18 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241252 Wed, 01 Apr 2020 20:07:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241252 <![CDATA[Przygotowanie i przeprowadzenie 2 terenowych warsztatów z zakresu edukacji leśnej]]> Usługa przygotowania i przeprowadzenia 2 terenowych warsztatów z zakresu edukacji leśnej dla uczestników projektu „Aktywna integracja w powiecie strzelecko - drezdeneckim” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Oś 7, Równowaga społeczna, Działanie 7.2. Program aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Uczestnikami warsztatów będzie 20 osób (dzieci i młodzież w wieku od 7 do 13 lat ) przebywających w pieczy zastępczej. Przewidujemy przeprowadzenie 2 terenowych warsztatów po 3 godziny zegarowe (do tego czasu nie wlicza się czasu dojazdu do miejsca przeprowadzenia warsztatów). Celem warsztatów jest zaprezentowanie walorów przyrodniczych lasów powiatu strzelecko – drezdeneckiego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241244 Wed, 01 Apr 2020 18:13:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241244 <![CDATA[Nabór menadżera ds. e-learningu w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie]]> Nabór menadżera ds. e-learningu na kierunkach studiów współfinansowanych ze środków UE, w ramach projektu POWER Innowacyjne kształcenie oraz cyfryzacja – zintegrowany program rozwoju uczelni na rzecz rozwoju regionalnego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241246 Wed, 01 Apr 2020 18:12:20 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241246 <![CDATA[Nabór menadżera ds. e-learningu w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie]]> Nabór menadżera ds. e-learningu na kierunkach studiów współfinansowanych ze środków UE, w ramach projektu POWER Praktyczne studia i nowoczesne zarządzanie – zintegrowany program rozwoju uczelni. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241242 Wed, 01 Apr 2020 17:55:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241242 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/WSP/W/2020]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług wsparcia społeczno - zawodowego wraz z usługami powiązanymi dla 50 uczestników/czek projektu „Wykorzystaj swój potencjał!” w okresie od podpisania umowy do 31.07.2020 r., , w tym: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241229 Wed, 01 Apr 2020 15:54:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241229 <![CDATA[Przygotowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu.]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych: 1. Szkolenie zawodowe „Instalator mikroinstalacji, małych instalacji i instalacji odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy zainstalowanej ciepła nie większej niż 600 kW” – 7 grup szkoleniowych, śr. 10 osobowych, łącznie 70 osób. 2. Zapewnienie kadry trenerskiej, spełniającej warunki Rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 25 lutego 2020r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu – 7 grup szkoleniowych, śr. 10 osobowych, łącznie 70 osób. 3. Szkolenie zawodowe Kucharz – 2 grupy szkoleniowe, śr. 10 osobowe, łącznie 20 osób. 4. Szkolenie zawodowe Piekarz – 1 grupa szkoleniowa, śr. 10 osobowa, łącznie 10 osób. Szczegółowe informacje znajdują się w treści w Części Opisowej Zapytania Ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241225 Wed, 01 Apr 2020 15:34:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241225 <![CDATA[Wybór Wykonawców usług doradczych w projekcie.]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie usług doradczych: - doradztwa zawodowego na rzecz łącznie 100 osób (łącznie 400 godzin); - poradnictwa psychologicznego na rzecz łącznie 100 osób (łącznie 400 godzin); - pośrednictwa pracy na rzecz łącznie 100 osób (łącznie 400 godzin); https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241222 Wed, 01 Apr 2020 15:12:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241222 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/WSH/POWER_EFS/PPW_KN34/2020 dot. wyboru Wykonawcy Usługi prowadzenia zajęć dydaktycznych (ćwiczenia)]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy do prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie ćwiczeń na Semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna dla uczestniczek/uczestników projektu realizowanego przez Wyższą Szkołę Humanitas. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Nr części Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Forma zaliczenia Liczba godzin dydaktycznych zajęć 1 Etyka słowa – grupa 1 ćwiczenia zaliczenie z oceną 10 2 Etyka słowa – grupa 2 ćwiczenia zaliczenie z oceną 10 3. Szczegółowe informacje dotyczące merytorycznej treści zajęć zostały zawarte w konspekcie tematycznym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego. 4. Przez godzinę dydaktyczną rozumie się 45 minut. 5. Ćwiczenia realizowane będą w formie bezpośredniego kontaktu wykładowcy ze studentami, w grupie max 8-osobowej lub w formie zdalnej, za pośrednictwem platformy edukacyjnej ClickMeeting. W zależności od sytuacji epidemiologicznej kraju (decyzji organów państwowych, wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wymiennego stosowania obu form prowadzenia zajęć. Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem przez Wykonawcę zgody na wymienne stosowanie form prowadzenia zajęć. O zmianie formy prowadzenia zajęć Zamawiający poinformuje Wykonawcę niezwłocznie, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem, chyba że decyzje bądź rekomendacje organów państwowych spowodują konieczność dokonania zmian w krótszym terminie. 6. W przypadku ćwiczeń prowadzonych w formie kontaktu bezpośredniego – zajęcia realizowane będą w trybie studiów stacjonarnych, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 do 20.00, w salach dydaktycznych na terenie Wyższej Szkoły Humanitas, lub w przypadku braku dostępności sal własnych, w wynajętych salach dydaktycznych, z zastrzeżeniem, że wszystkie zajęcia dydaktyczne realizowane będą na terenie miasta Sosnowca. 7. W przypadku ćwiczeń prowadzonych w formie zdalnej – zajęcia realizowane będą za pośrednictwem platformy edukacyjnej ClickMeeting, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 do 20.00. Dostęp do platformy oraz szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu prowadzenia zajęć zostaną przekazane wybranemu Wykonawcy po podpisaniu umowy. Z uwagi na konieczność udokumentowania faktu prowadzenia zajęć w formie zdalnej, Wykonawca zobowiązany jest do rejestrowania zajęć w formie nagrania audio-video na platformie ClickMeeting. Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem przez Wykonawcę zgody na rejestrowanie zajęć i udostępnienie nagrania studentom, którzy z obiektywnych przyczyn nie mieli możliwości uczestniczenia w zajęciach online w wyznaczonym terminie 8. Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania platformy edukacyjnej Moodle do zamieszczania przez Wykonawcę dodatkowych materiałów dla studentów w postaci opracowań, ćwiczeń, kart pracy, zadań do samodzielnego opracowania itp. oraz jako dodatkowej formy komunikacji ze studentami (forum, wiadomości, przesyłanie plików). 9. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramach realizacji zajęć, o których mowa w pkt. powyżej, w zależności od sytuacji epidemiologicznej kraju (decyzji organów państwowych, wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Ewentualne zmiany w harmonogramie zostaną przedstawione Wykonawcy niezwłocznie, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem, chyba że decyzje bądź rekomendacje organów państwowych spowodują konieczność dokonania zmian w harmonogramach w krótszym terminie. 11. Język wykładowy – polski. 12. Zamawiający w trakcie postępowania wyłoni do realizacji każdej części zamówienia jednego Wykonawcę. 13. Do realizacji jednej części zamówienia Wykonawca można zaproponować wyłącznie jedną osobę. 14. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 80300000-7 usługi szkolnictwa wyższego 80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241221 Wed, 01 Apr 2020 15:06:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241221 <![CDATA[„Przeprowadzenie certyfikowanych egzaminów firmy Microsoft dla studentów z kierunku Informatyka – specjalność: zaawansowane programowanie.”]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie certyfikowanych egzaminów firmy Microsoft. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241196 Wed, 01 Apr 2020 13:32:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241196 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 20M04ZO01.AST dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia/kursu pn. „Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie – operator CNC” w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa młodych Subregionu Tarnowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie POWR.01.02.01-12-0010/17-00.]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia/kursu pn. „Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie – operator CNC” z egzaminem certyfikującym/kwalifikacyjnym dla 5 osób. Szczegółowy zakres zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego "Zapytanie ofertowe nr 20M04ZO01.AST". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241199 Wed, 01 Apr 2020 13:14:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241199 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/WSH/POWER_MPK/FA/2020 w zakresie wyboru Wykonawców do prowadzenia zajęć dydaktycznych – ćwiczenia na kierunku Filologia Angielska]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy do prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie ćwiczeń na Semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 dla uczestniczek/uczestników projektu realizowanego przez Wyższą Szkołę Humanitas. 2. Szczegóły zamówienia w art. IV pkt 2 Zapytania Ofertowego. 3. Zajęcia realizowane będą w formie bezpośredniego kontaktu wykładowcy ze studentami, w grupie max 10-osobowej lub w formie zdalnej, za pośrednictwem platformy edukacyjnej ClickMeeting. W zależności od sytuacji epidemiologicznej kraju (decyzji organów państwowych, wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wymiennego stosowania obu form prowadzenia zajęć. Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem przez Wykonawcę zgody na wymienne stosowanie form prowadzenia zajęć. O zmianie formy prowadzenia zajęć Zamawiający poinformuje Wykonawcę niezwłocznie, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem, chyba że decyzje bądź rekomendacje organów państwowych spowodują konieczność dokonania zmian w krótszym terminie. 4. W przypadku zajęć prowadzonych w formie kontaktu bezpośredniego – zajęcia realizowane będą w trybie studiów stacjonarnych, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 do 21.00, w salach dydaktycznych na terenie Wyższej Szkoły Humanitas, lub w przypadku braku dostępności sal własnych, w wynajętych salach dydaktycznych, z zastrzeżeniem, że wszystkie zajęcia dydaktyczne realizowane będą na terenie miasta Sosnowca. 5. W przypadku zajęć prowadzonych w formie zdalnej – zajęcia realizowane będą za pośrednictwem platformy edukacyjnej ClickMeeting, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 do 21.00. Dostęp do platformy oraz szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu prowadzenia zajęć zostaną przekazane wybranemu Wykonawcy po podpisaniu umowy. Z uwagi na konieczność udokumentowania faktu prowadzenia zajęć w formie zdalnej, Wykonawca zobowiązany jest do rejestrowania zajęć w formie nagrania audio-video na platformie ClickMeeting. Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem przez Wykonawcę zgody na rejestrowanie zajęć i udostępnienie nagrania studentom, którzy z obiektywnych przyczyn nie mieli możliwości uczestniczenia w zajęciach online w wyznaczonym terminie. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania platformy edukacyjnej Moodle do zamieszczania przez Wykonawcę dodatkowych materiałów dla studentów w postaci opracowań, ćwiczeń, kart pracy, zadań do samodzielnego opracowania, testów itp. oraz jako dodatkowej formy komunikacji ze studentami (forum, wiadomości, przesyłanie plików). 7. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramach realizacji zajęć, o których mowa powyżej, w zależności od sytuacji epidemiologicznej kraju (decyzji organów państwowych, wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Ewentualne zmiany w harmonogramie zostaną przedstawione Wykonawcy niezwłocznie, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem, chyba że decyzje bądź rekomendacje organów państwowych spowodują konieczność dokonania zmian w harmonogramach w krótszym terminie. 9. Przez godzinę dydaktyczną rozumie się 45 minut zajęć. 10. Język wykładowy – angielski. 11. Do jednej części zapytania Zamawiający w trakcie postępowania wyłoni do realizacji przedmiotu zamówienia jednego Wykonawcę. 12. Do realizacji zamówienia Wykonawca można zaproponować wyłącznie jedną osobę. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241193 Wed, 01 Apr 2020 13:01:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241193 <![CDATA[Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia 60 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych zwanych dalej szkoleniami w formie kursów w jednostkach penitencjarnych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Gdańsku to jest w: Oddziale Zewnętrznym w Braniewie podległym Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Elblągu, Areszcie Śledczym w Elblągu, Zakładzie Karnym w Kwidzynie, Zakładzie Karnym w Malborku, Zakładzie Karnym w Sztumie, Areszcie Śledczym w Gdańsku, Zakładzie Karnym w Gdańsku Przeróbce, Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim, Areszcie Śledczym w Wejherowie.]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 60 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych dla osadzonych w jednostkach penitencjarnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić i zorganizować cykle szkoleniowo-aktywizacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019, poz. 652 z późn. zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ 4. Kategoria przedmiotu zamówienia zgodna z kodami określonymi we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV dla każdej części zamówienia: 1) 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego, 2) 80570000-0 usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241187 Wed, 01 Apr 2020 12:38:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241187 <![CDATA[Przeprowadzenie warsztatu szkoleniowego pt.: „Regulacje prawne w zakresie udzielania wsparcia materialnego studentom”.]]> Przeprowadzenie warsztatu szkoleniowego pt.: „Regulacje prawne w zakresie udzielania wsparcia materialnego studentom”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240775 Wed, 01 Apr 2020 11:30:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240775 <![CDATA[Przeprowadzenie mentoringu indywidualnego i grupowego, szkoleń dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim oraz wsparcia doradcy zawodowego w ramach realizowanego projektu „Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój]]> CZĘŚĆ I zamówienia – Mentoring indywidualny i grupowy • Mentoring indywidualny w wymiarze 100 godz. realizowany od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2021, • Mentoring grupowy w wymiarze 109 godz. realizowany od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2021. CZĘŚĆ II zamówienia – szkolenia wewnętrzne pracowników w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wyjazdowe 2-dniowe. • Szkolenia wewnętrzne (48 h) dla wszystkich pracowników wprowadzające w proces zmiany. Nowe rozwiązania organizacyjno-prawne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim 4 szkolenia po 4h (2 szkolenia dla jednej grupy) oraz szkolenie dla pracowników socjalnych, opiekunek środowiskowych i asystentów rodziny (2 grupy po 8h) szkolenie podsumowujące proces zmian. Nowe standardy obsługi klienta, skuteczna komunikacja interpersonalna, podejście do trudnego klienta. • Szkolenia wyjazdowe (24 h) dwudniowe szkolenie wyjazdowe dla 45 uczestników. Nowe rozwiązania organizacyjno–prawne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim (1 dzień – 8h, 2 dzień – 4h); Dwudniowe szkolenie wyjazdowe dla 30 uczestników. Metodyka pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim w nowym systemie organizacyjnym (1 dzień – 8h, 2 dzień – 4). CZĘŚĆ III zamówienia – doradca zawodowy Doradca zawodowy – 90 godzin w okresie od dnia podpisania umowy roku do kwietnia 2021 roku. Do zakresu obowiązków doradcy zawodowego będzie należało zapobieganie, profilaktyka, prewencja w kierunku wypalenia zawodowego wśród pracowników socjalnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241154 Wed, 01 Apr 2020 09:56:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241154 <![CDATA[Usługa - przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla maksymalnie 23 osób]]> Firma NS Konsulting Sp. z o.o. na terenie województwa mazowieckiego realizuje projekt „Aktywnym Być Czas II” Nr projektu: RPMA.09.01.00-14-9623/17 (wartość projektu 1 343 969,18 zł). W ramach projektu planujemy zrealizowanie USŁUGI, tj. szkoleń kompetencji/kwalifikacji zawodowych/rynkowych umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych, dla maksymalnie 23 Uczestników/Uczestniczek Projektu (UP) w miejscowości Gostynin. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241149 Wed, 01 Apr 2020 09:04:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241149 <![CDATA[Realizacja kursu: stylizacja paznokci dla 4 osób]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja kursu: Stylizacja paznokci dla 4 osób. Uczestnicy mogą dołączyć do grupy kursantów. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r. Kurs powinien trwać nie mniej niż 80 h przy czym każda godzina to 45 minut zegarowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241145 Wed, 01 Apr 2020 08:04:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241145 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/3.5 POWER/PRT/2019 z dnia 31.03.2020 r.]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu „Program rozwoju technicznego” zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241142 Tue, 31 Mar 2020 23:56:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241142 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/3.5 POWER/Piel/2019 z dnia 31.03.2020 r.]]> 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu „Wykorzystanie innowacyjnych narzędzi w kształceniu na kierunku pielęgniarstwo” zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241139 Tue, 31 Mar 2020 23:46:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241139 <![CDATA[Realizację zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych - ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA w ramach projektu: „WSIiZ dla zdrowia”]]> 4.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Realizacja zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych - ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA w ramach projektu: „WSIiZ dla zdrowia” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241124 Tue, 31 Mar 2020 21:03:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241124 <![CDATA[Realizację zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych - MONITOROWANIE I KOORDYNACJA BADAŃ KLINICZNYCH w ramach projektu: „WSIiZ dla zdrowia”]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Realizacja zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych - MONITOROWANIE I KOORDYNACJA BADAŃ KLINICZNYCH w ramach projektu: „WSIiZ dla zdrowia” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241121 Tue, 31 Mar 2020 20:44:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241121 <![CDATA[Wykonania usługi: udział specjalisty/ki (moderator konsultacji społecznych) w Zespole Eksperckim w projekcie „Wspólny plan” nr POWR.02.19.00-00-KP20/18 – 1 umowa cywilnoprawna]]> Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie eksperta, do którego zadań będzie należało: 1.Udział w spotkaniach ZE (ok 4 godziny spotkania) w siedzibie lidera Projektu w Warszawie lub zdalnie on-line: - udział jako jeden z ekspertów zewnętrznych w spotkaniu ZE dotyczącym wyłonienia gmin do projektu ( ok: 1 spotkanie x 4 h x osoba) - udział jako jeden z ekspertów zewnętrznych w spotkaniu dotyczącym oceny Indywidualnych Planów Konsultacji (2 spotkania x 4 h x osoba) - udział jako jeden z ekspertów zewnętrznych w spotkaniu dotyczącym monitoringu i planowaniu działań projektu (7 spotkań x 4 h x osoba) 2. Świadczenie doradztwa specjalistycznego dla realizatorów konsultacji, tj. dla minimum 20 gmin-uczestników projektu z zakresu konsultacji społecznych w obszarze planowania przestrzennego oraz z zakresu moderowania procesu konsultacji społecznych zgodnie z bieżącymi potrzebami ww. gmin-uczestników: - w trakcie 3 dniowych warsztatów (formuła 2 dni plus 1) dotyczących sporządzania Indywidualnych Planów Konsultacji osobiście i w trakcie procesu ich tworzenia w gminie (ok. 2 miesięcy pracy) uzupełniająco telefonicznie i mailowo. Każdy warsztat prowadzony będzie przez dwie osoby – eksperta ds. konsultacji społecznych i urbanistę. 4 godziny plus ewentualny dojazd (jeśli będzie konieczny), w sumie minimum 20 gmin podzielone między 3 ekspertów oraz personel merytoryczny projektu - 4 osoby - w trakcie realizacji przez gminy procesów konsultacji zgodnych z IPK (prowadzone w formie osobistej i zdalnej) – śr. 10h x 20 gmin zostanie przypisana do poszczególnych członków zespołu na etapie realizacji projektu) – do końca trwania projektu (ok. 1,5 roku). 3. Moderowanie spotkań gminnych o wysokim ryzyku wystąpienia konfliktu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241093 Tue, 31 Mar 2020 15:59:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241093 <![CDATA[Wyłonienie wykonawcy na przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla 1 Uczestnika Projektu]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na przeprowadzenie szkolenia zawodowego Prawo jazdy kat. C dla 1 Uczestnika Projektu „Rozwiń swoje możliwości!” nr projektu RPWP.07.01.02-30-0031/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działania 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe. Kategoria dostaw/usługi Usługi szkoleniowe Nazwa i kod CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego 80500000-9 Usługi szkoleniowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241076 Tue, 31 Mar 2020 15:07:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241076 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/WSH/POWER_EFS/PPW_KN34/2020 (ćwiczenia)]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy do prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie ćwiczeń na Semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna dla uczestniczek/uczestników projektu realizowanego przez Wyższą Szkołę Humanitas. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Nr części Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Forma zaliczenia Liczba godzin dydaktycznych zajęć 1 Psychologia rozwojowa człowieka 1 - dzieciństwo i młodość – grupa 1 ćwiczenia zaliczenie z oceną 15 2 Psychologia rozwojowa człowieka 1 - dzieciństwo i młodość – grupa 2 ćwiczenia zaliczenie z oceną 15 3. Szczegółowe informacje dotyczące merytorycznej treści zajęć zostały zawarte w konspekcie tematycznym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego. 4. Przez godzinę dydaktyczną rozumie się 45 minut. 5. Ćwiczenia realizowane będą w formie bezpośredniego kontaktu wykładowcy ze studentami, w grupie max 8-osobowej lub w formie zdalnej, za pośrednictwem platformy edukacyjnej ClickMeeting. W zależności od sytuacji epidemiologicznej kraju (decyzji organów państwowych, wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wymiennego stosowania obu form prowadzenia zajęć. Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem przez Wykonawcę zgody na wymienne stosowanie form prowadzenia zajęć. O zmianie formy prowadzenia zajęć Zamawiający poinformuje Wykonawcę niezwłocznie, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem, chyba że decyzje bądź rekomendacje organów państwowych spowodują konieczność dokonania zmian w krótszym terminie. 6. W przypadku ćwiczeń prowadzonych w formie kontaktu bezpośredniego – zajęcia realizowane będą w trybie studiów stacjonarnych, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 do 20.00, w salach dydaktycznych na terenie Wyższej Szkoły Humanitas, lub w przypadku braku dostępności sal własnych, w wynajętych salach dydaktycznych, z zastrzeżeniem, że wszystkie zajęcia dydaktyczne realizowane będą na terenie miasta Sosnowca. 7. W przypadku ćwiczeń prowadzonych w formie zdalnej – zajęcia realizowane będą za pośrednictwem platformy edukacyjnej ClickMeeting, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 do 20.00. Dostęp do platformy oraz szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu prowadzenia zajęć zostaną przekazane wybranemu Wykonawcy po podpisaniu umowy. Z uwagi na konieczność udokumentowania faktu prowadzenia zajęć w formie zdalnej, Wykonawca zobowiązany jest do rejestrowania zajęć w formie nagrania audio-video na platformie ClickMeeting. Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem przez Wykonawcę zgody na rejestrowanie zajęć i udostępnienie nagrania studentom, którzy z obiektywnych przyczyn nie mieli możliwości uczestniczenia w zajęciach online w wyznaczonym terminie 8. Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania platformy edukacyjnej Moodle do zamieszczania przez Wykonawcę dodatkowych materiałów dla studentów w postaci opracowań, ćwiczeń, kart pracy, zadań do samodzielnego opracowania itp. oraz jako dodatkowej formy komunikacji ze studentami (forum, wiadomości, przesyłanie plików). 9. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramach realizacji zajęć, o których mowa w pkt. powyżej, w zależności od sytuacji epidemiologicznej kraju (decyzji organów państwowych, wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Ewentualne zmiany w harmonogramie zostaną przedstawione Wykonawcy niezwłocznie, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem, chyba że decyzje bądź rekomendacje organów państwowych spowodują konieczność dokonania zmian w harmonogramach w krótszym terminie. 11. Język wykładowy – polski. 12. Zamawiający w trakcie postępowania wyłoni do realizacji każdej części zamówienia jednego Wykonawcę. 13. Do realizacji jednej części zamówienia Wykonawca można zaproponować wyłącznie jedną osobę. 14. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 80300000-7 usługi szkolnictwa wyższego 80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241074 Tue, 31 Mar 2020 14:58:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241074