Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi szkoleniowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 20 Mar 2019 11:56:16 +0100 <![CDATA[FAOW poszukuje trenerów na szkoleń przygotowujących do roli trenera]]> 1) Usługi szkoleniowe: a) dwudniowych szkoleń “dla trenerów” w wymiarze łącznie 16 godzin szkoleń lub wielokrotności dwudniowych szkoleń w wymiarze łącznie 16 godzin dla uczestników Projektu „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa” umowa nr POWR.02.16.00-00-0047/16-00 do pełnienia roli trenera; b) usługa moderatora na szkolenie “dla trenerów” w wymiarz 16 godzin moderacji lub wielokrotności dwudniowych szkoleń przeznaczone na przygotowanie uczestników projektu „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa” umowa nr POWR.02.16.00-00-0047/16-00 do pełnienia roli trenera; 3. Usługa moderatora polega na współpracy z trenerami. Dba o to aby szkolenie było inspirujące, miało swój rytm i dynamikę, tak żeby nie tracić cennego czasu. Szczegóły w zapytaniu ofertowym https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16187 Wed, 20 Mar 2019 11:56:11 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16187 <![CDATA[Szkolenie dla 10 Uczestników Projektu]]> W ramach zamówienia zrealizowana zostanie następująca usługa: SZKOLENIE Z ZAKRESU OBSŁUGI KOMPUTERA Z MODUŁEM ZGODNYM Z RAMAMI DIGCOMP – dla 10 osób (dla 1 grupy), czas trwania 144 godziny dydaktyczne. Kurs musi prowadzić do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji, Wykonawca zapewnia egzamin zewnętrzny potwierdzający uzyskanie kwalifikacji, szkolenie odbędzie się w powiecie Nowy Sącz. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174475 Wed, 20 Mar 2019 11:54:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174475 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi pośrednictwa pracy dla uczestników projektu Twój los w Twoich rękach 2]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pośrednictwa pracy dla osób pozostających bez pracy/niepełnosprawnych w wieku 30+ https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174474 Wed, 20 Mar 2019 11:46:36 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174474 <![CDATA[Przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych w ramach projektu „Komplementarnie z potrzebami świętokrzyskiego rynku pracy - program nabywania kwalifikacji w branżach strategicznych dla regionu]]> Celem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń przygotowujących do egzaminów czeladniczych lub mistrzowskich wg standardów egzaminacyjnych zatwierdzonych przez Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP) w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie przez mieszkańców województwa świętokrzyskiego, uczestników projektu „Komplementarnie z potrzebami świętokrzyskiego rynku pracy - program nabywania kwalifikacji w branżach strategicznych dla regionu” Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wykładów (zajęcia teoretyczne) w ramach kursu przygotowującego do egzaminów czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz zapewnienie materiałów szkoleniowych, dla uczestników projektu „Komplementarnie z potrzebami świętokrzyskiego rynku pracy - program nabywania kwalifikacji w branżach strategicznych dla regionu” Uczestnikami projektu są mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, pracujący i bezrobotni, w tym posiadający niskie kwalifikacje (maksymalnie wykształcenie średnie) zgłaszający z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje organizację kursu dla 5 osób w wymiarze 48 godzin teoretycznych na osobę, przygotowujących do egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174466 Wed, 20 Mar 2019 11:40:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174466 <![CDATA[Przedmiotem postępowania jest usługa przeprowadzenia kursu zawodowego w projekcie ,,Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Oś Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałanie: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 6/PASUSZ/FRDL]]> Przedmiotem postępowania jest usługa przeprowadzenia kursu zawodowego: 1) Kurs na podesty ruchome przejezdne wolnobieżne (wszystkie typy), kat. IP w ramach projektu ,,Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” dla uczestników projektu, będących uczniami technikum lub szkoły branżowej z terenu powiatu tarnogórskiego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174457 Wed, 20 Mar 2019 11:25:23 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174457 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/2019/Szkolenie Zawodowe/ Pracownik usług kosmetycznych/RMW.]]> Przeprowadzenie 80 godzinnego szkolenia zawodowego zakończonego walidacją i egzaminem oraz wydaniem certyfikatu nadającego kwalifikacje w zakresie usług kosmetycznych Pracownik usług kosmetycznych dla 1 Uczestnika Projektu pn. Razem możemy więcej wg programu stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania. Program szkolenia może być modyfikowany po dokonaniu przez Wykonawcę wstępnej analizy potrzeb i możliwości Uczestników Projektu, która powinna nastąpić przed przystąpieniem do szkolenia. 2. Szkolenie powinno być zakończone nabyciem przez uczestnika Projektu kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku związanym z usługami kosmetycznymi, określonymi w załączniku nr 16 do Regulaminu Konkursu nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-023/17. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174463 Wed, 20 Mar 2019 11:06:11 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174463 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na kurs "Projektowanie wnętrz"]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu „Projektowanie wnętrz” 100 godzin , dla 1 uczestnika projektu zgodnie z zadaniami w projekcie o wspólnym kodzie CPV: 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174458 Wed, 20 Mar 2019 10:54:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174458 <![CDATA[Zapytanie ofertowe Nr 28/7.4.2/SL na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych]]> Fundacja Rozwoju Regionów z siedzibą w Nowym Sączu ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego o nr RPSL.07.04.02-24-09D0/16 pn. „Koło ratunkowe - kompleksowy program outplacementowy dla pracowników Zakładu Konstrukcji Spawanych Łabędy sp. z o.o.” realizowanego w partnerstwie z L.Grant Polska w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), Poddziałanie: 7.4.2. Outplacement - konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, na wyłonienie Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów w ramach ww. Projektu w okresie marzec – wrzesień 2019 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174414 Tue, 19 Mar 2019 23:36:42 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174414 <![CDATA[Kurs Opiekun osób starszych]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Kursu Opiekun osób starszych”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174413 Tue, 19 Mar 2019 23:33:35 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174413 <![CDATA[Kurs Manicure i stylizacja paznokci]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Kursu Manicure i stylizacja paznokci”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174410 Tue, 19 Mar 2019 23:25:12 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174410 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POWER/1.2/NK/2019 Świadczenia usług polegających na organizacji i prowadzeniu szkoleń zawodowych dla 20 Uczestników projektu „Nowe kwalifikacje szansą na awans zawodowy”]]> Przedmiotem postępowania jest świadczenia usług polegających na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych dla 20 Uczestników projektu „Nowe kwalifikacje szansą na awans zawodowy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego - z zakresu wskazanego w Opisie przedmiotu zamówienia. Uczestnikami projektu będą osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat należące do jednej z następujących grup osób: tzw. ubodzy pracujący, zatrudnione na umowach krótkoterminowych, pracujący w ramach umów cywilno-prawnych (UCP), zgodnie z definicjami zwartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1. Uczestnicy projektu będą zamieszkiwali na terenie woj. podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego). Projekt jest skierowany w co najmniej 50% do osób zamieszkujących (w rozumieniu KC) miasta średnie w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174401 Tue, 19 Mar 2019 21:06:02 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174401 <![CDATA[Przedstawienie ofert na opracowanie i przeprowadzenie praktycznych zadań realizowanych w formie projektowej dla studentów kierunku Turystyki i Rekreacji]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i przeprowadzenie praktycznych zadań realizowanych w formie projektowej dla studentów kierunku Turystyka i Rekreacja Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku tj. • opracowanie cyklu case study, • opracowanie kwestionariusza oceny rozwiązań case study, programu i sylabusa zajęć, • przeprowadzenie stacjonarnych zajęć i zdalnych konsultacji dla zespołów studentów rozwiązujących case study, •ocena wypracowanych przez studentów rozwiązań. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174399 Tue, 19 Mar 2019 19:33:18 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174399 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/PS/RPO/2019 dotyczące przeprowadzenia szkoleń zawodowych kończących się uzyskaniem kwalifikacji/nabyciem uprawnień wraz z przeprowadzeniem egzaminów potwierdzających nabyte kwalifikacje/nadających uprawnienia]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń zawodowych kończących się nabyciem/uzyskaniem kwalifikacji/uprawnień wraz z przeprowadzeniem egzaminów potwierdzających nabyte kwalifikacje/nadających uprawnienia dla 33 osób będących Uczestnikami projektu pn. „Ponowny Start II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. CZĘŚĆ NR 1: PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY Miejsce realizacji: województwo podkarpackie. Miejscowość zostanie wskazana przez Zamawiającego na co najmniej 3 dni przed ustalonym terminem realizacji szkolenia; Termin realizacji: kwiecień 2019 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany okresu realizacji przedmiotu zamówienia jak i jego harmonogramu – wszelkie zmiany zostaną uzgodnione z Wykonawcą wyłonionym w przedmiotowym postępowaniu; Godzinowy wymiar kursu: minimum 80 godzin; Liczba uczestników szkolenia: 10 osób; Minimalny zakres szkolenia powinien obejmować następujące zagadnienia: organizacja pracy, profesjonalna obsługa klienta, zasady skutecznej komunikacji, tworzenie dokumentacji, pisanie pism, listów, raportów, obsługa urządzeń biurowych, praca na komputerze – obsługa programów w pakiecie MS Office i innych programów biurowych. Informacje dodatkowe: przeprowadzenie i pokrycie kosztów szkolenia, przeprowadzenie i pokrycie kosztów egzaminu wewnętrznego, przeprowadzenie i pokrycie kosztów egzaminu kwalifikacyjnego. Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią, spełniającą warunki bhp i ppoż. salę szkoleniową do przeprowadzenia zajęć. Podczas szkolenia Wykonawca musi zapewnić każdemu Uczestnikowi dostęp do komputerów wyposażonych w niezbędne oprogramowanie i dostęp do Internetu. Wykonawca zapewni środki i przedmioty pracy biurowej oraz narzędzia i materiały niezbędne do właściwej realizacji zajęć praktycznych. Wykonawca zapewni każdemu Uczestnikowi egzamin zewnętrzny (np. certyfikacja VCC), w ramach, którego Uczestnik otrzyma dokument potwierdzający uzyskane kwalifikacje. CZĘŚĆ NR 2: PRACOWNIK GOSPODARCZY WRAZ Z CERTYFIKOWANYMI UPRAWNIENIAMI ELEKTRYCZNYMI DO 1 KV Miejsce realizacji: województwo podkarpackie. Miejscowość zostanie wskazana przez Zamawiającego na co najmniej 3 dni przed ustalonym terminem realizacji szkolenia; Termin realizacji: kwiecień 2019 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany okresu realizacji przedmiotu zamówienia jak i jego harmonogramu – wszelkie zmiany zostaną uzgodnione z Wykonawcą wyłonionym w przedmiotowym postępowaniu; Godzinowy wymiar kursu: minimum 60 godzin; Liczba uczestników szkolenia: 23 osoby; Minimalny zakres szkolenia powinien obejmować następujące zagadnienia: stosowanie przepisów BHP, pierwsza pomoc przedmedyczna, prace związane z utrzymaniem porządku na zewnątrz obiektów oraz serwis zieleni, czyszczenie elewacji, czyszczenie kostki brukowej z wykorzystaniem urządzeń wysokociśnieniowych, prace związane z utrzymaniem zieleni i roślin ozdobnych, usuwanie skutków zimy, eksploatacja urządzeń instalacyjno - elektrycznych oraz wodno-kanalizacyjnych - dokonywanie drobnych napraw, prace związane z utrzymaniem porządku wewnątrz pomieszczeń z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń sprzątających, budowa, zasady działania i eksploatacja linii kablowych i napowietrznych transformatorów, instalacji elektrycznych, eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych, ochrona przeciwpożarowa. Informacje dodatkowe: przeprowadzenie i pokrycie kosztów szkolenia, przeprowadzenie i pokrycie kosztów egzaminu wewnętrznego, przeprowadzenie i pokrycie kosztów egzaminu kwalifikacyjnego, przeprowadzenie i pokrycie kosztów badań lekarskich (jeśli są wymagane przepisami prawa). Wykonawca zapewni środki i przedmioty pracy oraz narzędzia i materiały niezbędne do właściwej realizacji zajęć praktycznych oraz niezbędną odzież ochronną, jeśli wymagają tego odrębne przepisy dotyczące branży. Wykonawca zapewni każdemu Uczestnikowi egzamin zewnętrzny w ramach, którego Uczestnik otrzyma dokument potwierdzający uzyskane kwalifikacje/uprawnienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174398 Tue, 19 Mar 2019 19:19:23 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174398 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY]]> Fundacja Inicjatyw Społecznych „Barwy Ziemi” na terenie województwa mazowieckiego na obszarach poniżej progu defaworyzacji określonego w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego, w ramach projektu „NIE DAJ SIĘ WYKLUCZENIU!” nr RPMA.09.01.00-14-a763/18 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Szkoleń zawodowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174397 Tue, 19 Mar 2019 19:01:44 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174397 <![CDATA[1/03/2019/KOMPETENTNI ZAWODOWCY]]> Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie dla uczestników projektu „KOMPETENTNI ZAWODOWCY” następujących działań: A. I część: Specjalistyczne warsztaty według programu autorskiego: "Rozwój kompetencji interpersonalnych", Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV): 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego B. II część: Program aktywizacji edukacyjnej w zakresie aktywnych technik poszukiwania pracy – warsztaty prowadzone w duecie trenerskim, Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV): 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego C. III część: Program aktywizacji edukacyjnej w zakresie kompetencji kluczowych stwierdzonych w IPD/IŚR, Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV): 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174389 Tue, 19 Mar 2019 17:52:48 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174389 <![CDATA[1/03/2019/EKSPRESS DO ZATRUDNIENIA]]> Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie dla uczestników projektu „EKSPRESS DO ZATRUDNIENIA” następujących działań: A. I część: Specjalistyczne warsztaty według programu autorskiego: "Rozwój kompetencji interpersonalnych", Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV): 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego B. II część: Program aktywizacji edukacyjnej w zakresie aktywnych technik poszukiwania pracy – warsztaty prowadzone w duecie trenerskim, Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV): 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego C. III część: Program aktywizacji edukacyjnej w zakresie kompetencji kluczowych stwierdzonych w IPD/IŚR, Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV): 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174387 Tue, 19 Mar 2019 17:39:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174387 <![CDATA[Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu]]> Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kursów podniesienia kompetencji w zakresie utworzenia i prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 dla grupy docelowej tj.: osoby fizyczne oraz przedstawiciele osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy planują utworzenie i prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego, a także przedstawiciele osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy planują zatrudnienie dziennego opiekuna. Uczestnicy pochodzą z gmin (są zameldowani/mieszkają/prowadzą działalność), na terenie których mieszka mniej niż 5 tys. mieszkańców. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174384 Tue, 19 Mar 2019 17:34:21 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174384 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019/PR22 dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń/kursów zawodowych w ramach projektu "Wybieram zawodowy POWER" o nr POWR.01.02.01-28-0040/18]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych w ramach projektu „Wybieram zawodowy POWER” o nr POWR.01.02.01-28-0040/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy Działania 1.2 – Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Usługi szkoleniowe będą świadczone dla minimum 11 uczestników projektu w następujących obszarach: 1. Prawo jazdy kat. C oraz C+E z Kwalifikacją wstępną przyspieszoną do prawa jazdy kat. C, C+E wraz z egzaminami 2. Prawo jazdy kat. B wraz z egzaminami 3. Podstawy rachunkowości dla kandydatów na samodzielnego księgowego (kod zawodu: 331301) wraz z egzaminem 4. Operator wózków jezdniowych specjalizowanych ze zmiennym wysięgnikiem (ładowarki teleskopowe) wraz z egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) 5. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego Manikiurzystka (kod zawodu: 514203) wraz z egzaminem. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174267 Tue, 19 Mar 2019 17:20:01 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174267 <![CDATA[Usługa szkoleniowa w ramach projektu pt. „Akademia Agrobiznesu”]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa w ramach projektu pt. „Akademia Agrobiznesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174363 Tue, 19 Mar 2019 16:20:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174363 <![CDATA[Usługa szkoleniowa w ramach projektu pt. „Akademia Agrobiznesu”]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa w ramach projektu pt. „Akademia Agrobiznesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174361 Tue, 19 Mar 2019 16:15:36 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174361 <![CDATA[Zapewnienie realizacji usług świadczonych przez trenerów prowadzących zajęcia w obszarze kompetencji cyfrowych]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usług świadczonych przez trenerów prowadzących zajęcia w obszarze kompetencji cyfrowych. Prowadzący muszą spełniać kryteria zgodne z potrzebami opisanymi w projekcie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174360 Tue, 19 Mar 2019 16:12:23 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174360 <![CDATA[Usługa szkoleniowa w ramach projektu pt. „Akademia Agrobiznesu”]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa w ramach projektu pt. „Akademia Agrobiznesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174359 Tue, 19 Mar 2019 16:08:19 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174359 <![CDATA[Organizacja oraz przeprowadzenie kursu spawania metodą MAG]]> Przedmiotem zamówienia jest „Organizacja oraz przeprowadzenie kursu spawania metodą MAG”. Szkolenie przeznaczone jest dla 30 uczestników projektu „Zadbaj o swoją przyszłość” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu. Zamówienie ma być zrealizowane w dwóch turach po 15 uczestników w każdej turze. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174353 Tue, 19 Mar 2019 16:01:36 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174353 <![CDATA[Usługa szkoleniowa w ramach projektu pt. „Akademia Agrobiznesu”]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa w ramach projektu pt. „Akademia Agrobiznesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174357 Tue, 19 Mar 2019 16:00:54 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174357 <![CDATA[Szkolenie dla 12 Uczestników Projektu]]> W ramach zamówienia zrealizowane zostanie następujące szkolenie: „Kurs masażysta” – dla 12 osób, wraz z egzaminem potwierdzającym nabycie kwalifikacji; obszar -powiat mrągowski, https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174356 Tue, 19 Mar 2019 15:59:47 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174356 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń zawodowych dla uczestników projektu "Aktywni na co dzień" Znak sprawy: I/ANC/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkoleń dla 37 Uczestników Projektu „Aktywni na co dzień” zgodnie z opracowaną dla nich w Projekcie Indywidualną Ścieżką Reintegracji. Szkolenia mogą być organizowane indywidualnie dla każdego Uczestnika/Uczestniczki lub w grupach max. 12- 13 osobowych (jeżeli kilka osób będzie zainteresowanych tą sama tematyką szkolenia). Miejsce realizacji zamówienia woj. lubelskie ze szczególnym wskazaniem powiatu hrubieszowskiego, chełmskiego i lubelskiego. Wszystkie szkolenia muszą kończyć się uzyskaniem dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji lub uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu unormowanego w rozporządzeniach właściwego ministra. Uczestnikami szkoleń będą osoby bezrobotne i bierne zawodowo, z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174351 Tue, 19 Mar 2019 15:59:23 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174351 <![CDATA[Usługa szkoleniowa w ramach projektu pt. „Akademia Agrobiznesu”]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa w ramach projektu pt. „Akademia Agrobiznesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174354 Tue, 19 Mar 2019 15:52:55 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174354 <![CDATA[Usługa szkoleniowa w ramach projektu pt. „Akademia Agrobiznesu”]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa w ramach projektu pt. „Akademia Agrobiznesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174350 Tue, 19 Mar 2019 15:41:11 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174350 <![CDATA[Zrealizowanie usług szkoleniowych w ramach realizacji projektu „Dodatkowe kształcenie szansą na rozwój zawodowy”.]]> Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usług szkoleniowych w ramach realizacji projektu „Dodatkowe kształcenie szansą na rozwój zawodowy”. Zamawiający, planuje szkoleń prowadzących do nabycia przez uczestników kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji ( zgodnie z Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, Dz.U. 2016 poz. 64 z póź. zm) w specjalnościach: 1. „Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia” w łącznym wymiarze 640 godzin dydaktycznych - szkolenie będzie przygotowywało do walidacji zewnętrznej zgodnej z Obwieszczeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M. P. poz. 1190 z dnia 05 grudnia 2018 r.); 2. „Montowanie stolarki budowlanej” w łącznym wymiarze 240 godzin dydaktycznych - szkolenie będzie przygotowywało do walidacji zewnętrznej zgodnej z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Montowanie stolarki budowlanej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dn. 19 lipca 2017 r. poz. 704); 3. „Projektowanie grafiki komputerowej” w łącznym wymiarze 240 godzin dydaktycznych - szkolenie będzie przygotowywało do walidacji zewnętrznej zgodnej z Obwieszczeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Projektowanie grafiki komputerowej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 12.12.2018 r., poz. 1214). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174301 Tue, 19 Mar 2019 15:38:38 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174301 <![CDATA[Sprawowanie opieki nad dziećmi uczestników projektu]]> Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie osobistej opieki dziennej nad dziećmi uczestników projektu „STAŻ I KWALIFIKACJE – SZANSA NA PRACĘ! – program aktywizacji zawodowej członków społeczności romskiej”. Opieka będzie sprawowana dla max 6 dzieci dziennie na terenie miasta Radomia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w ilości średnio 140 godzin/miesiąc, od poniedziałku do piątku. Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16164 Tue, 19 Mar 2019 15:30:16 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16164 <![CDATA[Organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji społecznych dla uczestników projektu „Wsparcie uczelni szansą na jej rozwój”]]> Organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji społecznych dla uczestników projektu „Wsparcie uczelni szansą na jej rozwój” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174332 Tue, 19 Mar 2019 15:05:10 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174332 <![CDATA[Organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania i księgowości dla uczestników projektu „Wsparcie uczelni szansą na jej rozwój”]]> Organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania i księgowości dla uczestników projektu „Wsparcie uczelni szansą na jej rozwój” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174326 Tue, 19 Mar 2019 14:59:53 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174326 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia: prawo jazdy kat. D - 1 os. , kwalifikacja wstępna przyspieszona - 1 os.]]> Kurs Prawo jazdy kat. D dla 1 Uczestnika projektu wraz z materiałami szkoleniowymi, egzaminem zewnętrznym oraz kurs Kwalifikacja wstępna przyspieszona (przewóz osób) dla 1 Uczestnika projektu wraz z egzaminem zewnętrznym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174321 Tue, 19 Mar 2019 14:55:27 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174321 <![CDATA[Organizacja i przeprowadzenie kursu programowania w React oraz AngularJS 2 dla studentów Wydziału Nauk Ścisłych – uczestników projektu „Wsparcie uczelni szansą na jej rozwój”]]> Organizacja i przeprowadzenie kursu programowania w React oraz AngularJS 2 dla studentów Wydziału Nauk Ścisłych – uczestników projektu „Wsparcie uczelni szansą na jej rozwój” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174318 Tue, 19 Mar 2019 14:52:58 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174318 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE 19/DDZ/2019 -Szkolenie]]> Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów z tematyki: profesjonalnej obsługa klienta z modułem obsługi kasy fiskalnej i arkusza kalkulacyjnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174310 Tue, 19 Mar 2019 14:40:37 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174310 <![CDATA[Aktywność edukacyjna zawsze się opłaca!”]]> Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty w zakresie „Przeprowadzenia szkoleń” w ramach projektu: „Aktywność edukacyjna zawsze się opłaca!” (POWR.03.01.00-00-T110/18) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z 19 lipca 2017 r, Podrozdziałem 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów oraz ze wzorem umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007; nr 223 poz.1655 z późn.zm.). Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania z jednego wybranego zakresu tematycznego z poniższej listy szkoleń: Szkolenie nr 1. Wystąpienia publiczne i autoprezentacja Szkolenie nr 2. Tworzenie prezentacji Szkolenie nr 3. Praca metodą projektu Szkolenie nr 4. Design Thinking Szkolenie nr 5. Współpraca w zespole Szczegółowy opis w/w szkoleń znajduje się w załączniku „Specyfikacja” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174297 Tue, 19 Mar 2019 14:15:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174297 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPDS.10.4.01-02-0025/17/2019/18/D/II]]> Przedmiotem zamówienia jest Wybór Wykonawcy, który przygotuje i przeprowadzi szkolenia zawodowe/szkolenia językowe/kursy/warsztaty/laboratoria/ wyjazdy, zapewni dojazd, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe (skrypt wiedzy, zaświadczenia/certyfikaty oraz materiały zużywalne) niezbędne do przeprowadzenia szkoleń zawodowych/szkoleń językowych/kursów/warsztatów/laboratoriów/wyjazdów zgodnie ze specyfikacją z tabeli 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I. Usługa świadczona będzie w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II, ul. K. Miarki 1, 67-200 Głogów lub w innym wskazanym przez Wykonawcę, gdzie Wykonawca zapewni i pokryje koszty związane z dojazdem, dla uczniów i uczennic oraz nauczycieli w okresie marzec 2019- czerwiec 2020 r. Zamawiający dopuszcza zmianę realizacji terminu w przypadku zmiany terminu realizacji projektu „Szansa w Zawodowcach”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174285 Tue, 19 Mar 2019 13:48:40 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174285 <![CDATA[Organizacja i prowadzenie kursów dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu pn. „Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe]]> Część I. Przeprowadzenie dla 2 osób kursu prawo jazdy kat. C i C+E z kwalifikacją na przewóz rzeczy: 1. Kurs dla: • 1 osoby prawo jazdy kat. C i C+E z kwalifikacją wstępną uzupełniającą przyspieszoną na przewóz rzeczy (kursant posiada prawo jazdy kat. D i kwalifikacje na przewóz osób), • 1 osoby prawo jazdy kat. C i C+E z kwalifikacją przyspieszoną na przewóz rzeczy (kursant posiada prawo jazdy kat. B), 2. Wykonawca zobowiązany jest: - skierować kandydatów na badania lekarskie i psychologiczne (koszt badań ponosi Wykonawca), - zorganizować i przeprowadzić kurs składający się z: • zajęć teoretycznych, • zajęć praktycznych, - wydać dokument zgodny z obowiązującymi przepisami uprawniający do przystąpienia do egzaminu państwowego; - opłacić i ustalić: dla wszystkich uczestników pierwszy termin egzaminu państwowego w ośrodku egzaminowania właściwym z punktu widzenia przeprowadzonych zajęć praktycznych oraz przeprowadzić egzamin z kwalifikacji. 3. Miejsce przeprowadzenia w/w kursu: teren powiatu lubelskiego/Miasto Lublin. 4. Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu kursu prawo jazdy kat. C i C+E minimum 2 lata lub 200 godz. w okresie ostatnich 5 lat. Część II. Przeprowadzenie dla 40 osób szkolenia z inseminacji matek pszczelich: 1. Kurs dla 4 grup (10-osobowych), 2. Wykonawca zobowiązany jest: - zorganizować i przeprowadzić szkolenie składające się z: • 20 godzin zajęć teoretycznych, • 10 godzin zajęć praktycznych, - posiadać dyplom inseminatora matek pszczelich. 3. Miejsce przeprowadzenia w/w kursu: Pszczela Wola. 4. Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu kursu z inseminacji matek pszczelich minimum 2 lata lub 200 godz. w okresie ostatnich 5 lat. Informacje dodatkowe: 1. Szkolenie musi być realizowane w oparciu o harmonogram i program szkolenia zaakceptowany przez Zamawiającego. Wykonawca przedkłada do Zamawiającego, celem akceptacji, program i harmonogram realizacji szkolenia, na co najmniej 8 dni kalendarzowych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia. 2. Oferent wraz z formularzem ofertowym składa oświadczenie o posiadanym doświadczeniu. 3. Program zajęć powinien zawierać: • nazwę i zakres szkolenia, • czas trwania i sposób organizacji szkolenia, • wymagania wstępne dla uczestników, • cel szkolenia, • plan szkolenia określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, • opis treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, • miejsce prowadzenia szkolenia. 4. Wykonawca opracuje materiały szkoleniowe na zajęcia teoretyczne (skrypty, prezentacje, itp.) przedłoży Zamawiającemu w wersji elektronicznej w terminie na 4 dni przed rozpoczęciem zajęć. 5. Wszystkie materiały opracowane przez Wykonawcę winny zostać oznakowane logotypami: Unia Europejska, Fundusze Europejskie Program Regionalny, zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji. 6. W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji: • list obecności na zajęciach, które muszą być oznaczone logotypami, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach EFS i RPO WL 2014-2020, • dokumentacji fotograficznej z realizowanych zajęć. 7. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania, w terminie 5 dni roboczych od zakończenia wszystkich zajęć dokumentów potwierdzających ich odbycie. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonego szkolenia, w tym niezapowiedzianej, przez uprawnione organy nadzoru i kontroli. Kontrola może zostać przeprowadzona w miejscu realizacji szkolenia. 9. Wykonawca winien działać zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174279 Tue, 19 Mar 2019 13:43:04 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174279 <![CDATA[Świadczenie usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia dla 4 osób kursu na uprawnienia gazowe G 3 (eksploatacja) wraz z egzaminem nadającym uprawnienia, w tym dla 3 z nich dodatkowego modułu G 1 (uprawnienia elektryczne do 1 kV w zakresie eksploatacji)]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie dla 4 osób kursu na uprawnienia gazowe G 3 (eksploatacja) wraz z egzaminem nadającym uprawnienia, w tym dla 3 z nich dodatkowego modułu G 1 (uprawnienia elektryczne do 1 kV w zakresie eksploatacji). 2. Zamawiający wymaga przeprowadzenia kursu w terminie do 15 maja 2019 r. 3. Czas trwania zamówienia może ulec wydłużeniu wyłącznie za zgodą Zamawiającego, w sytuacji wystąpienia okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć w dniu składania oferty, przy czym szkolenia należy rozpocząć w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczebności wskazanej grupy. (Liczba osób kierowanych na kurs ma charakter szacunkowy i w momencie realizacji zamówienia może ulec zmianie - Wykonawcy powinni uwzględnić ten fakt kalkulując cenę oferty, gdyż rozliczenie między Wykonawcą i Zamawiającym nastąpi na podstawie faktycznej liczby osób skierowanych przez Zamawiającego na szkolenie danego modułu). 5. Szkolenie ma zakończyć się egzaminem nadającym stosowne uprawnienia elektroenergetyczne i gazowe. Egzamin ma się odbywać przed powołaną wg obowiązujących przepisów Komisją (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci). Dodatkowo zamawiający wymaga wydania imiennego zaświadczenia ukończenia szkolenia dla każdego uczestnika. 6. Realizacja kursu będzie odbywać się w dni robocze nie wcześniej niż od godz. 8.00. 7. Wszystkie zajęcia muszą być prowadzone w systemie stacjonarnym, nie dopuszcza się prowadzenia zajęć drogą elektroniczną, metodą e-learningu, itp. 8. Miejsce realizacji kursu – Puck. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174273 Tue, 19 Mar 2019 13:39:14 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174273 <![CDATA[ZSM.261.8.2019 Przeprowadzenie kursu „Układy zasilania LPG” dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu w ramach projektu „Lepszy w zawodzie – dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb rynku pracy”.]]> W przedmiotowym postępowaniu ZAMAWIAJĄCYM jest: Zespół Szkół Mechanicznych 82-300 Elbląg, ul. J. A. Komeńskiego 39 Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie kursu „Układy zasilania LPG” dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu w ramach projektu „Lepszy w zawodzie – dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb rynku pracy” Przedmiot główny: CPV: 80.50.00.00-9 Nazewnictwo wg CPV: Usługi szkoleniowe Przedmioty dodatkowe: CPV: 80.53.00.00-8 Nazewnictwo wg CPV: Usługi szkolenia zawodowego Projekt dofinansowany w ramach Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki; Działanie 2.4.: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego; Poddziałanie 2.4.2: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174270 Tue, 19 Mar 2019 13:32:26 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174270 <![CDATA[Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu wizażu (grupowego) w ramach projektu „Mam zawód-mam pracę. Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Skierniewicach”]]> Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu wizażu (grupowego) dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Skierniewicach - uczestników projektu „Mam zawód-mam pracę. Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Skierniewicach” . Zakres zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie kursu wizażu dla 10 osób grupy zawodowej fryzjer. Wymagany minimalny czas trwania kursu: 120h (w tym minimum: 36h teoria i 84 h praktyka) +2 h egzamin. Wymagany termin przeprowadzenia: I półrocze 2019r. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich opłat i kosztów dojazdu dla uczestników kursu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174264 Tue, 19 Mar 2019 13:12:20 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174264 <![CDATA[ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO PN. „REJESTRATOR/KA MEDYCZNA Z MODUŁEM OBSŁUGI KOMPUTERA” WRAZ Z ORGANIZACJĄ EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. „Rejestrator/ka medyczna z modułem obsługi komputera” wraz z organizacją egzaminów potwierdzających nabycie kwalifikacji i kompetencji dla wszystkich uczestników przedmiotowego szkolenia w planowanym okresie kwiecień-maj 2019r. Wsparcie zorganizowane zostanie dla grupy liczącej 7-10 osób młodych zamieszkałych w rozumieniu KC na terenie województwa łódzkiego biernych zawodowo, niezarejestrowanych w urzędach pracy, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET. Szkolenie zrealizowane zostanie w wymiarze 120godz. zegarowe. Czas trwania szkolenia: 20 dni x 6 godzin zegarowych. Każdy z uczestników przystępuje do 2 egzaminów: - wewnętrznego - potwierdzającego nabycie kompetencji pozwalających uczestnikowi na wykonywanie pracy na stanowisku zgodnym z kierunkiem szkolenia oraz uzyskanie potwierdzenia zdobytych kompetencji zawodowych w postaci otrzymania certyfikatu/ zaświadczenia świadczącego o nabyciu kompetencji po pomyślnie zdanym egzaminie, fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach 4 etapów (I-zakres,II-wzorzec,III-ocena, IV-porówanie) zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. - zewnętrznego - potwierdzającego nabycie kwalifikacji pozwalających uczestnikowi na wykonywanie pracy na stanowisku zgodnym z kierunkiem szkolenia oraz uzyskanie potwierdzenia zdobytych kwalifikacji w postaci otrzymania certyfikatu lub innego dokumentu potwierdzającego nabycie kwalifikacji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174259 Tue, 19 Mar 2019 13:10:47 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174259 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 3DOK17/2019 na przeprowadzenie zajęć warsztatowych/wykładów/seminariów w j. ang. z dziedziny biologii, biotechnologii, biochemii, ekologii i ochrony środowiska dla studentów interdyscyplinarnych studiów doktoranckich Wydziału Biologii UAM, podczas I Konferencji Doktoranckiej BIORUN]]> Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców w zakresie przeprowadzenia zajęć warsztatowych/wykładów/seminariów w j. ang. w zakresie podstawowego lub specjalistycznego obszaru badań w dziedzinie biologii, biotechnologii, biochemii, ekologii i ochrony środowiska dla studentów interdyscyplinarnych studiów doktoranckich Wydziału Biologii UAM, podczas I Konferencji Doktoranckiej BIORUN, organizowanej w ramach projektu „Paszport do przyszłości - Interdyscyplinarne studia doktoranckie na Wydziale Biologii UAM” POWR.03.02.00-00-I006/17, która odbędzie się w dniach 11 - 13 kwietnia br. w ramach V Konferencji Naukowo-Dydaktycznej Wydziału Biologii UAM/Vth International Conference on Research and Education. Językiem obowiązującym podczas konferencji BIORUN jest język angielski. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174263 Tue, 19 Mar 2019 13:10:05 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174263