Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi szkoleniowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Mon, 20 May 2019 20:27:20 +0200 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7.MKIS.2019 dotyczy wyboru TENERA/KI DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ do przeprowadzenia Warsztatów – samozatrudnienie, przedsiębiorczość, ekonomia społeczna w projekcie pt. „Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej”]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór trenera/ki ds. ekonomii społecznej do przeprowadzenia Warsztatów – samozatrudnienie, przedsiębiorczość, ekonomia społeczna - Moduł II w ramach Bloku II – Aktywna integracja o charakterze zawodowym w projekcie pt. „Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej”. Zakres usługi obejmuje przeprowadzenie w okresie czerwiec - lipiec 2019 r. warsztatów – samozatrudnienie, przedsiębiorczość, ekonomia społeczna w łącznym wymiarze 30 godzin dla 20 uczestników projektu (BO) w wieku aktywności zawodowej 15-40 lat, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 15-30 lat, wykluczonych i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie miasta Ełku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186037 Mon, 20 May 2019 20:21:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186037 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr ICT/EGZ/2/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu egzaminów ECCC lub równoważnych zgodnie z ramą kompetencji DIGCOMP (stanowiącą Załącznik numer 6: „Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych”, do niniejszego Zapytania Ofertowego) na poziomie A (podstawowym) potwierdzających nabycie przez uczestników Projektu kompetencji DIGCOMP obejmujących wszystkie z 5 obszarów i 21 kompetencji potwierdzonych uzyskaniem certyfikatu ECCC lub równoważnego na poziomie podstawowym A dla 252 Uczestników Projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186023 Mon, 20 May 2019 17:12:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186023 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY]]> Fundacja Inicjatyw Społecznych „Barwy Ziemi” na terenie województwa mazowieckiego na obszarach poniżej progu defaworyzacji określonego w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego, w ramach projektu INTEGRACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA – szansą na jutro! RPMA.09.01.00-14-a762/18 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Szkolenia zawodowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186014 Mon, 20 May 2019 16:10:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186014 <![CDATA[Zrealizowanie usługi Wielostronnej diagnozy kompetencji osób niepełnosprawnych wraz ze ścieżką reintegracji i Indywidualnym Planem Działania dla maksymalnie 16 Uczestników Projektu]]> Firma NS KONSULTING Sp. z o.o. na terenie województwa lubelskiego, w Zamościu, w ramach realizacji projektu „Nie bój się chcieć!” nr RPLU.11.01.00-06-0142/17 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Wielostronnej diagnozy kompetencji osób niepełnosprawnych wraz ze ścieżką reintegracji i Indywidualnym Planem Działania dla maksymalnie 16 Uczestników Projektu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185995 Mon, 20 May 2019 15:26:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185995 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPPK/2019/NPNP]]> Szkolenia zawodowe wraz z certyfikatem zewnętrznym będą odpowiadać na zdiagnozowane potrzeby Uczestników Projektu oraz zgodne z aktualnym Barometrem zawodów. Szkolenie w projekcie będzie prowadziło do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (certyfikatem). Certyfikacja zgodna z Załącznikiem nr 8 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 9 lipca 2018 r. Na podstawie IPD określono tematykę szkoleń dla 2 grup:  Grupa 1: pracownik obsługi biurowej,  Grupa 2: pracownik obsługi biurowej. Wymiar godzinowy: 120 godz./grupa dla 2 grup średnio 14-osobowych, łącznie przeprowadzenie 240 godz. Zajęcia będą odbywały się w planowanym systemie średnio 15 spotkań po 8 godz. – częstotliwość spotkań, ilość spotkań, długość spotkań mogą ulec zmianie celem dostosowania się do potrzeb Uczestników Projektu. Wymiar ilościowy egzaminów: Po zakończeniu szkoleń zawodowych Uczestnicy Projektu przystąpią do egzaminu zewnętrznego z tematyki, w której brali udział na szkoleniach – maksymalnie łącznie 28 osób. Ilość sesji egzaminacyjnych uzależniona jest od potrzeb Uczestników Projektu. Jedna jednostka (1godz.) oznacza 1 godzinę lekcyjną zajęć (45 min.). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185984 Mon, 20 May 2019 15:05:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185984 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na wyłonienie logopedy w ramach projektu pn. "Drabina marzeń"]]> Towarzystwo Inicjatyw Europejskich jako realizator projektu: „DRABINA MARZEŃ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś: IX Włączenie społeczne, Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT (dalej: „Projekt”) zaprasza do złożenia ofert, których celem jest wyłonienie Wykonawcy – Logopedy – W ramach Projektu, którego zadaniem będzie prowadzenie diagnozy i/lub terapii logopedycznej dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz ich rodziców w świetlicy środowiskowej należącej do Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi: W „Planetarium” przy ul. Pomorskiej 16a, 91-416 Łódź. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18481 Mon, 20 May 2019 14:20:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18481 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19M05ZO01.MWS dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia pn. „Kurs dla kandydatów na księgowego poziom podstawowy” oraz przeprowadzenie i opłacenie egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną dla Uczestników projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski” rekomendowanego do dofinansowania przez Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie - Instytucję Pośredniczącą II-stopnia w ramach zadania 6.1 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektów A: (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej) na podstawie umowy o dofinansowanie RPMP.09.03.00-12-0045/16-00.]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia pn. „Kurs dla kandydatów na księgowego poziom podstawowy” oraz przeprowadzenie i opłacenie egzaminu przed komisją Egzaminacyjną dla 10 uczestników, biorących udział w projekcie „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski” w ramach zadania 6.1. Szczegółowy zakres zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185968 Mon, 20 May 2019 14:16:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185968 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji szkolenia Kurs Operatorów Wózków Widłowych w ramach projektu pn. „Staże zawodowe oknem na rynek pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020]]> Szkolenie Kurs Operatorów Wózków Widłowych Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu o numerze RPLD.11.03.01-10-0019/17 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185938 Mon, 20 May 2019 14:10:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185938 <![CDATA[Opracowanie programu i przeprowadzenie szkoleń z zakresu: 1. Tworzenie i funkcjonowanie przedsiębiorstw społecznych, 2. Budowanie zespołu i 3. Prawo pracy, dla uczestników projektu "OWES Obszaru Rybnickiego"]]> Przedmiot zamówienia stanowi opracowanie programu szkoleniowego i przeprowadzenie szkoleń z zakresu: 1. Tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych (z uwzględnieniem różnych form prawnych), 2. Budowania zespołu oraz 3. Prawa pracy, w ramach wsparcia szkoleniowo-doradczego dla uczestników/czek projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185959 Mon, 20 May 2019 13:58:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185959 <![CDATA[Usługa - przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla maksymalnie 12 osób]]> Firma Vivid Consulting Sp. z o.o. na terenie województwa mazowieckiego, w miejscowości Ostrołęka, w ramach realizacji projektu „Bądź KLUCZEM do LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI!” (wartość całego projektu: 1.004.189,40 zł) planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Szkolenia zawodowe dla maksymalnie 12 Uczestników/czek Projektu (UP) w planowanym okresie czerwiec 2019r. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany harmonogramu realizacji usługi. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185956 Mon, 20 May 2019 13:56:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185956 <![CDATA[Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie szkolenia specjalistycznego w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych z zakresu „Szacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych” dla uczestników Projektu „Zainwestuj w siebie” realizowanego w ramach RPPM.05.05.00-22-0088/16-00.]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór wykonawcy prowadzącego szkolenia specjalistyczne w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych z zakresu „Szacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych” dla uczestników Projektu „Zainwestuj w siebie” realizowanego w ramach RPPM.05.05.00-22-0088/16-00. Zakres kursu obejmuje 2 dniowe szkolenie obejmujące: 1. Zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne w wymiarze łącznym minimum 16 godzin po 60 minut; 2. Egzamin końcowy – sprawdzający wiedzę i umiejętności nabyte przez uczestnika podczas szkolenia przeprowadzony przez komisję powołaną przez Dyrektora Niepublicznego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Barlewiczkach. Cena szkolenia dla 1 uczestnika podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia i nie podlega zmianie przez okres obowiązywania umowy. Przewidywana ilość uczestników : 77 Ilość uczestników może ulec zmianie z uwagi na prowadzoną rekrutację uczestników do Projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185946 Mon, 20 May 2019 13:32:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185946 <![CDATA[Usługa - przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego dla maksymalnie 12 osób]]> Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., na terenie województwa lubelskiego realizuje projekt „ZAPRACUJ na lepszą przyszłość!” nr RPLU.10.02.00-06-0015/17 (wartość projektu 1.650.937,25 zł). W ramach całego projektu zrealizowane będą indywidualne zajęcia pn.: Poradnictwo psychologiczne dla łącznie 120 UP. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185944 Mon, 20 May 2019 13:18:09 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185944 <![CDATA["Szkolenie BHP dla stażystów"]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej rozumianej jako szkolenie wstępne dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w zawodach związanych z naprawą i eksploatacją pojazdów samochodowych i kierowców pn. „Szkolenie BHP dla stażystów” w ramach projektu: „Więcej umiejętności – więcej możliwości”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185942 Mon, 20 May 2019 13:09:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185942 <![CDATA[Usługa - przeprowadzenie pośrednictwa pracy dla maksymalnie 12 osób]]> Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., na terenie województwa lubelskiego realizuje projekt „ZAPRACUJ na lepszą przyszłość!” nr RPLU.10.02.00-06-0015/17 (wartość projektu 1.650.937,25 zł). W ramach całego projektu zrealizowane będą indywidualne zajęcia pn.: Pośrednictwo pracy dla łącznie 120 Uczestników/czek projektu (UP). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185940 Mon, 20 May 2019 13:05:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185940 <![CDATA[Przeprowadzenie zewnętrznego egzaminu TELC/TOEIC lub innego równoważnego wraz z wydaniem zewnętrznego certyfikatu, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego]]> Szczegóły w załączniku: 1.Zapytanie ofertowe - Egzaminy językowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185926 Mon, 20 May 2019 12:37:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185926 <![CDATA[Usługa szkoleniowa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu o tematyce „Kursu-spawacz spoin pachwinowych -MAG 135” dla uczniów z Zespołu Szkół im. Ks. St. Staszica w Tarnobrzegu w ramach projektu pn. „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia „Kurs-spawacz spoin pachwinowych -MAG 135” (wraz z egzaminem nadającym uprawnienia do wykonywania spoin pachwinowych blach i rur), zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach W-14/IS-17 i W-14/IS-01. Wykonawca musi posiadać Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach do realizacji tego typu szkolenia. Ukończenie szkolenia winno upoważniać kursanta do przystąpienia do egzaminu Kwalifikacyjnego w danej metodzie spawania i dla danego rodzaju połączenia. Osobą egzaminującą musi być licencjonowany Egzaminator Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. 2.Po ukończeniu szkolenia absolwenci kursów spawacza spoin pachwinowych otrzymują: 1. Książkę spawacza (wydaną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, wymagana pieczęć Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, oraz Licencjonowanego Egzaminatora Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach). 2. Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza wg PN-EN ISO 9606-1 w angielskiej lub niemieckiej wersji językowej (wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach), w którym ujęty jest zakres uprawnień spawacza. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185925 Mon, 20 May 2019 12:36:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185925 <![CDATA[Zapytanie ofertowe - Doradca zawodowy]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja wsparcia w postaci Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów w ramach zadania o nazwie Indywidualna Ścieżka Reintegracji (IŚR), zajęcia indywidualne, dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu (UP). Łącznie przewiduje się realizację maksymalnie 48 godzin zegarowych, w systemie 2 spotkań po 2 godz. zegarowe dla każdego UP (4 godz. zegarowe x 12 UP = 48 godz. zegarowe). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185909 Mon, 20 May 2019 12:15:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185909 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/055 w sprawie zamówienia dotyczącego przeprowadzenia szkoleń dla uczniów oraz nauczycieli z dnia 20.05.2019 r.]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla 40 uczniów i 4 nauczycieli w zakresie:  wydruku 3D – przygotowanie materiałów do wydruku i obsługa drukarki 3D,  kursu Młody fotograf – studio fotograficzne w praktyce. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185905 Mon, 20 May 2019 12:06:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185905 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia dotyczącego obsługi oprogramowania PC Market 7 wspomagającego gospodarkę magazynową dla nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Szkolenia dotyczącego obsługi oprogramowania PC Market 7 wspomagającego gospodarkę magazynową (16 godzin) dla 6 nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie w ramach projektu „Nowoczesna szkoła” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185896 Mon, 20 May 2019 11:52:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185896 <![CDATA[Zapytanie Ofertowe 4/05/2019/Z004/KM wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców do prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunku Business Administration]]> Przygotowanie oraz przeprowadzenie ze studentami praktycznych zajęć dydaktycznych na kierunku Business Administration (WROCŁAW) na studiach I stopnia (zajęcia prowadzone są w języku angielskim). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185893 Mon, 20 May 2019 11:45:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185893 <![CDATA[Zapytanie Ofertowe 3/05/2019/Z004/KM wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców do prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunku Logistyka]]> Przygotowanie oraz przeprowadzenie ze studentami praktycznych zajęć dydaktycznych na kierunku Logistyka (Wrocław i Opole) na studiach I stopnia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185886 Mon, 20 May 2019 11:18:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185886 <![CDATA[PROCEDURA WYBORU W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI - DORADCA ZAWODOWY w projekcie "Mam pracę"]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: - przeprowadzeniu indywidualnego poradnictwa zawodowego w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej wraz z opracowaniem IPD dla 100 Uczestników/Uczestniczek Projektu, w tym tworzenie zindywidualizowanego planu zawierającego działania Uczestnika/Uczestniczki zmierzające do osiągnięcia przez nią/niego celu zawodowego - Indywidualny Plan Działania . - przeprowadzeniu warsztatów grupowych aktywizacji zawodowej, w tym techniki aktywnego poszukiwania pracy dla 5 grup Uczestników Projektu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185882 Mon, 20 May 2019 11:11:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185882 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE WCBKT S.A. TECHNOLOGIA AR 15/05/2019]]> Czas pracy poświęcony na montaż, obsługę eksploatacyjną oraz serwisową produkowanych przez firmę urządzeń mają istotny udział w strukturze kosztów przedsiębiorstwa. Ich redukcja przy zachowaniu jakości produkcji znacząco poprawiłaby rentowność przedsiębiorstwa, a dzięki temu również jej pozycję konkurencyjną. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18443 Mon, 20 May 2019 10:57:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18443 <![CDATA[Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu Neurodydaktyki dla pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu w ramach Projektu pt.: „Zintegrowany Program UTHRad.”, nr projektu POWR.03.05.00-00-Z105/17]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji i przeprowadzenia szkolenia z zakresu Neurodydaktyki dla 5 pracowników naukowo-dydaktycznych/dydaktycznych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu w II kwartale 2019 r. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w zapytaniu ofertowym: Zapytanie ofertowe NEURODYDAKTYKA - ZO-WFP-Z105/17-1.2019 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185869 Mon, 20 May 2019 10:42:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185869 <![CDATA[Zapytanie Ofertowe 2/05/2019/Z004/KM wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców do prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunku Informatyka]]> Przygotowanie oraz przeprowadzenie ze studentami praktycznych zajęć dydaktycznych na kierunku INFORMATYKA na studiach I stopnia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185867 Mon, 20 May 2019 10:28:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185867