Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi szkoleniowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Thu, 18 Jul 2019 02:24:34 +0200 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu „Z nową energią” realizowanego przez AdsMedia Waldemar Hynda w Białogardzie Kod CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu „Z nową energią” realizowanego przez AdsMedia Waldemar Hynda w Białogardzie. 2. Wsparciem w projekcie objęte będą 44 osoby młode (w wieku 18 – 29 lat, w tym min. 5 osób z niepełnosprawnościami), z następujących grup: osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętej w PO WER 2014-2020 z obszaru woj. pomorskiego (min. 60% Uczestników), osoby z następujących grup docelowych: imigranci, reemigranci zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze RP na lata 2014-2020 (nie więcej niż 40% Uczestników) oraz osoby znajdującej się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, kwalifikujące się do ISCED3 – min. 15% Uczestników). Minimum 30% Uczestników stanowić będą mieszkańcy miast średnich województwa pomorskiego. Zajęcia prowadzone w ramach projektu odbywać się będą na terenie województwa pomorskiego w zależności od miejsca zamieszkania Uczestników Projektu zrekrutowanych do jednej z 4 przewidzianych w projekcie grup. 3. Zadania w ramach projektu realizowane będą przez trenerów z danej dziedziny (w ramach części 1-7) z podziałem na części odpowiadające danemu rodzajowi szkolenia. Każde szkolenie będzie stanowiło odrębną część przedmiotu zamówienia. Wyszczególniono następujące rodzaje szkoleń (części przedmiotów zamówienia – rodzaje wykonywanych usług) oraz opis tych usług t.j.: 1. Szkolenie pn. „Pielęgnacja zieleni i ogrodnictwo z uprawnieniami z zakresu eksploatacji urządzeń energetycznych o napięciu do 1 kV” - 60 h dla 1 osoby w Słupsku lub Dębnicy Kaszubskiej z egzaminem zewnętrznym (certyfikacyjnym). Odzież specjalistyczna: kombinezon roboczy (lub kurtka i spodnie robocze) i rękawice robocze. Program minimum: eksploatacja urządzeń energetycznych o napięciu do 1 kV, obsługa sprzętu ogrodniczego, nowe założenia na terenach zielonych, utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie porządku na terenach zielonych, selekcja roślin na potrzeby założeń zielonych. 2. Szkolenie pn. „Specjalista ds. social media” - 60 h dla 5 osób w Sopocie, Gdyni lub Gdańsku z egzaminem zewnętrznym (certyfikacyjnym). Program minimum: promowanie w serwisach społecznościowych, Facebook, instagram, Twitter, Tik Tok, booking.com, AirBnB, reklama w Internecie, AdWords, SEO, pozyskiwanie pozytywnych opinii w Internecie, diagnoza potrzeb, sprzedaż bezpośrednia, odporność na stres w pracy z klientem, obsługa klienta. 3. Szkolenie pn. „Stylizacja paznokci” 70 h dla 1 osoby w Słupsku z egzaminem zewnętrznym (certyfikacyjnym). Odzież specjalistyczna: fartuch. Program minimum: choroby i budowa paznokci, manicure i pedicure, masaż dłoni i stóp, przedłużanie paznokci metodą akrylową, przedłużanie paznokci metodą żelową, elementy zdobnictwa, manicure hybrydowy. 4. Szkolenie pn. „Projektowanie i wykonywanie zabudowy meblowej i mebli” 60 h dla 1 osoby w Słupsku z egzaminem zewnętrznym (certyfikacyjnym). Odzież specjalistyczna: spodnie, kurtka, rękawice ochronne. Program minimum: wykorzystanie aplikacji komputerowych w projektowaniu mebli i zabudowy, projektowanie mebli i zabudowy dla pomieszczeń różnego rodzaju, projektowanie mebli i zabudowy o różnej funkcjonalności, dobór materiałów w projektowaniu mebli i zabudowy, zagadnienia konstrukcyjne w meblarstwie. 5. Szkolenie pn. „Magazynier z obsługą wózka jezdniowego podnośnikowego z wymianą butli gazowej” 80h dla 1 osoby w Słupsku z egzaminem zewnętrznym (certyfikacyjnym). Odzież specjalistyczna: kombinezon roboczy (lub kurtka i spodnie robocze) i rękawice robocze. Program minimum: obsługa wózka jezdniowego, logistyka, praca w magazynie, obsługa programów magazynowych. 6. Szkolenie pn. „Kurs prawa jazdy kat. C” 50h dla 1 osoby w Ustce lub Słupsku z egzaminem zewnętrznym (certyfikacyjnym). Odzież specjalistyczna: kombinezon roboczy (lub kurtka i spodnie robocze) i rękawice robocze. Program minimum zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury. 7. Szkolenie pn. „Kurs prawa jazdy kat. D” 50h dla 1 osoby w Słupsku z egzaminem zewnętrznym (certyfikacyjnym). Odzież specjalistyczna: kombinezon roboczy (lub kurtka i spodnie robocze) i rękawice robocze. Program minimum zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196035 Thu, 18 Jul 2019 00:02:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196035 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie dostarczenia usługi szkoleniowej dla nauczycieli Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Działoszynie]]> Dostarczenie usługi szkoleniowej w zakresie: Część 1. Wykonawstwa konstrukcji suchej zabudowy dla 3 nauczycieli Część 2. System dociepleń dla 3 nauczycieli Część 3. Kosztorysowanie w budownictwie dla 2 nauczycieli Część 4. Kurs architektury wnętrz dla 1 nauczyciela Cześć 5. Kurs projektowania ogrodów dla 1 nauczyciela https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196055 Wed, 17 Jul 2019 23:21:09 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196055 <![CDATA[na przeprowadzenie czterosemestralnych studiów MBA (Master of Business Administration) dla kadry dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.]]> Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część zamówienia ( tj. na jedną albo na wszystkie części zamówienia). W związku z tym każdą wyspecyfikowaną część należy traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia (oddzielne zamówienie), Część 1 - Przeprowadzenie czterosemestralnych studiów MBA dla kadry dydaktycznej PWSZ w Płocku dla jednego uczestnika Część 2- Przeprowadzenie czterosemestralnych studiów MBA dla kadry dydaktycznej PWSZ w Płocku dla drugiego uczestnika. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie czterosemestralnych studiów MBA (Master of Business Administration) dla kadry dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Przewidywany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 sierpnia 2021r. (zgodnie z programem studiów załączonym do oferty Wykonawcy). Odległość od Płocka do miejsca realizowania kursu max. 120 km (liczona „od miasta do miasta” za pomocą Google maps). Częstotliwość zjazdów – maksymalnie 2 razy w miesiącu, 2 dni szkoleniowe (preferowane sobota-niedziela). Uczestnikami będzie kadra zarządzająca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku posiadająca wykształcenie wyższe oraz min. 3 letnie doświadczenie menadżerskie. Liczba uczestników: 2 osoby. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196042 Wed, 17 Jul 2019 21:53:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196042 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/ZO/OZ-CARGO/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu: „Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym” dla 1 grupy uczestników / uczestniczek (liczącej max 12 osób). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196040 Wed, 17 Jul 2019 21:31:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196040 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1S/NK/RZ/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla 5 Uczestników/Uczestniczek Projektu. Uczestnicy/Uczestniczki Projektu skierowani zostaną na szkolenie zgodnie z ich potrzebami określonymi w Indywidualnym Planie Działania, a także zgodnie z potrzebami rynku pracy. Szkolenia mają prowadzić do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kompetencji/kwalifikacji zawodowych zakończonych egzaminem i uzyskaniem stosownego certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego nabycie, podwyższenie lud dostosowanie kompetencji lub uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196038 Wed, 17 Jul 2019 20:57:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196038 <![CDATA[ROPS.PSO.3321.US.80.2019 - Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej pod nazwą Razem znaczy lepiej - współpraca multiprofesjonalna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych składającej się z: a) warsztatów pn. Budowanie partnerskiego zespołu. Warsztaty mają trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe) dla każdej z grup. Liczba grup szkoleniowych: 15, przy czym Zamawiający wymaga aby równolegle były prowadzone zajęcia dla trzech grup szkoleniowych. Każda grupa szkoleniowa będzie liczyć około 20 osób. Warsztaty mają się odbyć w następujących terminach: od 16 do 17 września 2019 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób), od 18 do 19 września 2019 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób), od 30 września do 01 października 2019 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób), od 02 do 03 października 2019 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób) oraz od 21 do 22 października 2019 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób). Zatem łącznie do realizacji jest 240 godzin dydaktycznych (15 grup szkoleniowych x 16 godzin dydaktycznych, 10 dni szkoleniowych), dla łącznie około 300 osób. b) warsztatów pn. Budowanie zespołu multiprofesjonalnego i wzmacnianie współpracy - ćwiczenia. Warsztaty mają trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe) dla każdej z grup. Liczba grup szkoleniowych: 15, przy czym Zamawiający wymaga aby równolegle były prowadzone zajęcia dla trzech grup szkoleniowych. Każda grupa szkoleniowa będzie liczyć około 20 osób. Warsztaty mają się odbyć w następujących terminach: od 23 do 24 października 2019 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób), od 04 do 05 listopada 2019 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób), od 06 do 07 listopada 2019 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób), od 12 do 13 listopada 2019 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób) oraz od 14 do 15 listopada 2019 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób). Zatem łącznie do realizacji jest 240 godzin dydaktycznych (15 grup szkoleniowych x 16 godzin dydaktycznych, 10 dni szkoleniowych), dla łącznie około 300 osób. Celem realizacji usługi szkoleniowej jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu technik budowania zespołu, kreatywnego rozwiązywania konfliktów, ustalania celów w zespole, budowania efektywnych struktur w zespole itp. oraz ukazanie uczestnikom korzyści wynikających ze współpracy i pracy w zespołach multiprofesjonalnych. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196021 Wed, 17 Jul 2019 18:19:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196021 <![CDATA[Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli Zespołu Szkół nr 3 w Szczytnie nt. Metody aktywizujące w nauczaniu języków obcych z wykorzystaniem multimedialnych pracowni językowych, w ramach projektu „Laboratorium kompetencji – informatycznych, matematycznych, językowych”]]> Zamówienie obejmuje przeprowadzenie szkolenia dla 10 osób - nauczycieli Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie pt.: Metody aktywizujące w nauczaniu języków obcych z wykorzystaniem multimedialnych pracowni językowych. Celem szkolenia jest podniesienia kompetencji nt. wykorzystania aktywizujących metod nauczania w języku obcym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego. Zamówienie udzielane jest w trybie określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zamówienie udzielane jest w trybie określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego 2014-2020. Nr wew. 271.12.2019.EFS Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro (zamówienie nieobjęte procedurą zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196008 Wed, 17 Jul 2019 17:32:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196008 <![CDATA[Zapytanie ofertowe - treningi]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja wsparcia w postaci Treningów z zakresu kompetencji społecznych w formie zajęć grupowych dla jednej grupy Uczestników/-czek Projektu (grupa składająca się średnio z 10 UP) Łącznie przewiduje się realizację 48 godzin dydaktycznych zajęć: 8 spotkań (dni) x 6 godz. dydaktycznych = 48 godz. dydaktycznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196010 Wed, 17 Jul 2019 17:20:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196010 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia dla Słuchaczy Szkół TEB Edukacja w Rzeszowie (uczących się na kierunku Terapeuta zajęciowy) (DPF39-10)]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla Słuchaczy Szkół TEB Edukacja w Rzeszowie (uczących się na kierunku Terapeuta zajęciowy) z zakresu: Podstawy pedagogiki specjalnej zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w pkt. III Zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196004 Wed, 17 Jul 2019 17:02:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196004 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń dla Słuchaczy Szkół TEB Edukacja w Rzeszowie (uczących się na kierunku Asystentka stomatologiczna) (DPF39-09)]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie następujących szkoleń dla Słuchaczy Szkół TEB Edukacja w Rzeszowie (uczących się na kierunku Asystentka stomatologiczna) zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w pkt. III Zapytania ofertowego: • CZĘŚĆ 1: Profesjonalne wybielanie zębów (40 godz./gr. * 1 grupa), • CZĘŚĆ 2: Skaling i piaskowanie (40 godz./gr. * 1 grupa). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195981 Wed, 17 Jul 2019 16:23:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195981 <![CDATA[Przeprowadzenie zewnętrznego egzaminu z języka angielskiego wraz z wydaniem zewnętrznego certyfikatu, potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego]]> Szczegóły w załączniku: 1.Zapytanie ofertowe - egzamin językowy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195986 Wed, 17 Jul 2019 15:53:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195986 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPMA/2019/JKSS]]> Szkolenia zawodowe wraz z certyfikatem zewnętrznym będą odpowiadać na zdiagnozowane potrzeby Uczestników Projektu oraz zgodnie z barometrem zawodów oraz potrzebami pracodawców. Szkolenie w projekcie będzie prowadziło do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (certyfikatem). Certyfikacja zgodna z Załącznikiem nr 8 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 9 lipca 2018 r. Na podstawie opracowanych Indywidualnych Ścieżek Reintegracji oraz IPD określono tematykę szkoleń dla 4 grup:  Grupa 1: Pracownik biurowy – 12 osób  Grupa 2: Pomoc kuchenna – 12 osób  Grupa 3: Pracownik Gospodarczy – 12 osób  Grupa 4: Pracownik Gospodarczy – 14 osób Wymiar godzinowy: 80 godz./grupa dla 4 grup. Zajęcia będą odbywały się w planowanym systemie średnio 10 spotkań po 8 godz. – częstotliwość spotkań, ilość spotkań, długość spotkań mogą ulec zmianie celem dostosowania się do potrzeb Uczestników Projektu. Wymiar ilościowy egzaminów: Po zakończeniu szkoleń zawodowych Uczestnicy Projektu przystąpią do egzaminu zewnętrznego z tematyki, w której brali udział na szkoleniach – maksymalnie łącznie 50 osób. Ilość sesji egzaminacyjnych uzależniona jest od potrzeb Uczestników Projektu. Jedna jednostka (1godz.) oznacza 1 godzinę lekcyjną zajęć (45 min.) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195983 Wed, 17 Jul 2019 15:43:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195983 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr NR 8/RPWP/7.1.2/0003/2019/ZK]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego mającego na celu uzyskanie kwalifikacji /kompetencji oraz egzaminów zewnętrznych dla 28 Uczestników projektu pt.: „Przyszłość w Twoich rękach!” o numerze RPWP.07.01.02-30-0003/18, https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195767 Wed, 17 Jul 2019 15:36:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195767 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór trenera/ki lokalnego/ej na terenie Gminy Sicienko w projekcie pt. „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór 1 osoby na stanowisko trenera/ki lokalnego/j w projekcie pt. „e-Mocni – cyfrowe umiejętności, realne korzyści” w Gminie Sicienko. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195905 Wed, 17 Jul 2019 14:28:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195905 <![CDATA[Zapytanie Ofertowe nr 15/K/PP/2019 dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego usługę w zakresie organizacji i przygotowania szkolenia „Kucharz”]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia „Kucharz” w ramach projektu „Przystanek Praca”, dla uczestników 1 grupy szkoleniowej (1 grupa, 16-osobowa), organizowanego na terenie województwa lubelskiego w mieście Dęblin. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195950 Wed, 17 Jul 2019 14:27:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195950 <![CDATA[KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA SZKOLENIA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY STRZEGOM W ZAKRESIE METOD, TECHNIK I FORM AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIÓW NA ZAJĘCIACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z ZASTOSOWANIEM NARZĘDZI TIK]]> Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja szkolenia nauczycieli szkół podstawowych z terenu Gminy Strzegom w zakresie metod, technik i form aktywizujących uczniów na zajęciach języka angielskiego z zastosowaniem narzędzi TIK w wymiarze 80 godz. dydaktycznych (razem 160 godzin dla 2 grup) Łączna ilość uczestników – 17 Ilość grup – 2 Ilość osób w 1 grupie docelowej ok. 8-9 osób Wymiar godzin szkoleniowych – 80 godzin dla każdej grupy (max.8 h dydaktycznych dziennie) – Razem 160 godzin dla 2 grup. Ilość dni szkolenia - 10 dni po 8 h dydaktycznych Wymagane terminy szkoleń: piątek, sobota, niedziela , w okresie od września do 10 grudnia 2019r. W ramach szkolenia wykonawca zapewni catering dla uczestników szkolenia – obiad i przerwę kawową https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195916 Wed, 17 Jul 2019 14:10:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195916 <![CDATA[Organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. Pracownik biurowy z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP wraz z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego dla 9 Uczestników/czek Projektu – 120 godzin]]> Organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego wraz z egzaminem zewnętrznym: „Pracownik biurowy z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP wraz z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego dla 9 Uczestników/czek Projektu – 120 godzin. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195942 Wed, 17 Jul 2019 14:04:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195942 <![CDATA[Organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. kosmetyczka wraz z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego dla 11 Uczestników/czek Projektu – 120 godzin]]> Organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego wraz z egzaminem zewnętrznym: „Kosmetyczka wraz z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego dla 11 Uczestników/czek Projektu – 120 godzin. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195941 Wed, 17 Jul 2019 13:58:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195941 <![CDATA[Świadczenie grupowych szkoleń zawodowych: A. Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera B. Pracownik gospodarczy z obsługą komputera]]> Świadczenie grupowych szkoleń zawodowych: A. Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera B. Pracownik gospodarczy z obsługą komputera https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195934 Wed, 17 Jul 2019 13:51:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195934 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/DDZ dotyczy usługi kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkoleń i egzaminów w ramach projektu pt. „Droga do zmian”.]]> 1. Rodzaj zamówienia: usługa. 2. Przedmiot zamówienia składa się z czterech części: • Część 1. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych pn. ”Pracownik ochrony fizycznej” oraz organizacja i przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego zdobyte kwalifikacje zawodowe w zawodzie Pracownik ochrony fizycznej (dopełnienie tego warunku będzie należało do Wykonawcy zapytania, uzyskane przez uczestnika uprawnienia powinny umożliwić wpis uczestników na listę kwalifikowanych pracowników ochrony) dla osób które ukończyły szkolenia zawodowe ”Pracownik ochrony fizycznej”, • Część 2. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych pn. ”Operator wózków jezdniowych z wymiana butli gazowych” oraz zapewnienie i sfinansowanie egzaminu zewnętrznego, który przeprowadzi komisja UDT dla osób które ukończyły szkolenia zawodowe ”Operator wózków jezdniowych z wymiana butli gazowych”, • Cześć 3. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych pn. „Kosmetyczka” oraz zapewnienie i sfinansowanie egzaminu zewnętrznego czeladniczego zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje rzemieślnicze w zawodzie Kosmetyczka dla osób, które ukończyły szkolenia zawodowe „Kosmetyczka”, • Część 4. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń pn. „Opiekun osób starszych” oraz zapewnienie i sfinansowanie certyfikowanego egzaminu zewnętrznego, potwierdzającego kwalifikacje rzemieślnicze w zawodzie „Opiekun osób starszych”. Każde ze szkoleń musi zakończyć się uzyskaniem przez uczestników kwalifikacji zawodowych. W przypadku części szkoleń obowiązkiem wykonawcy będzie przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego potwierdzającego zaliczenie szkolenia oraz uzyskanie kwalifikacji. Musi je potwierdzać uzyskany przez uczestnika formalny dokument (świadectwo, certyfikat bądź inny dokument lub dokumenty określone odpowiednimi przepisami) wystawiony przez instytucję upoważnioną do nadawania kwalifikacji. Wymiar godzinowy każdego szkolenia musi odpowiadać przepisom normującym uzyskiwanie kwalifikacji. 3. Wspólny słownik zamówień (CPV): • 80500000-9 – usługi szkolenia, • 80530000-8 – usługi szkolenia zawodowego, • 80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195918 Wed, 17 Jul 2019 13:21:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195918 <![CDATA[PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY - Pośrednictwo Pracy]]> Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński z siedzibą w Lublinie w ramach realizacji projektu „Perspektywa na SUKCES!” nr RPLU.10.02.00-06-0059/17 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Pośrednictwa Pracy dla 14 Uczestników/czek projektu (UP) tj. osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie do 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do udziału w projekcie na terenie województwa lubelskiego w miejscowości Zamość. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195911 Wed, 17 Jul 2019 13:05:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195911 <![CDATA[Usługi szkoleniowe: Certyfikowany kurs języka migowego]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie certyfikowanego kursu języka migowego dla studentów Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji (WEiNoE) w Cieszynie przygotowujących się do wejścia na rynek pracy, realizowanego w ramach projektu pt.: „Zawód nauczyciel- opracowanie i wdrożenie programów kształcenia nauczycieli na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji” POWR.03.01.00-00-KN33/18, przy współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III "Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1. "Kompetencje w szkolnictwie wyższym”. Kurs skierowany jest do studentów/studentek studiów stacjonarnych studiów II stopnia kierunku Pedagogika osób niepełnosprawnych z artetrapią. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195891 Wed, 17 Jul 2019 12:12:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195891 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19M07ZO02.PAZ dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia/kursu pn. „Operator koparko-ładowarki - klasa III” w ramach projektu „Ponowny start w aktywność zawodową” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMP.08.02.00-12-0123/18-00.]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia/kursu pn. „Operator koparko-ładowarki - klasa III” z egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie dla 2 osób. Szczegółowy zakres zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego "Zapytanie ofertowe nr 19M07ZO02.PAZ". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195874 Wed, 17 Jul 2019 11:43:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195874 <![CDATA[Przygotowanie i przeprowadzenie jednodniowych warsztatów edukacyjnych na temat walorów przyrodniczych, celu ochrony i zagrożeń dla rezerwatu przyrody Widowo, w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie jednodniowych warsztatów edukacyjnych (1 dzień warsztatowy) dla 25-50 uczestników na temat walorów przyrodniczych, celu ochrony i zagrożeń dla rezerwatu przyrody Widowo. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195872 Wed, 17 Jul 2019 11:37:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195872