Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi szkoleniowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 29 Jan 2020 20:29:26 +0100 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/4K/2019]]> Szkolenia zawodowe zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Uczestnika Projektu i pracodawców. Efektem szkolenia będzie nabycie kwalifikacji zawodowych i potwierdzenie ich odpowiednim dokumentem (certyfikat/zaświadczenie). Nabycie nowych kwalifikacji zawodowych, bądź kompetencje będzie weryfikowane poprzez przeprowadzony egzamin sprawdzający. Szkolenia trwać będą średnio 140 godzin. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229847 Wed, 29 Jan 2020 19:11:34 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229847 <![CDATA[Przygotowanie i przeprowadzenie 20-godzinnego szkolenia z obszaru FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI dla 17+/-5 osób (koszt pracy trenera) - uczestników projektu „Nic o nas bez nas – podnoszenie kompetencji przedstawicieli org. pozarządowych w procesie stanowienia prawa” w Krakowie]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja zlecenia polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu weekendowego szkolenia w KRAKOWIE w terminie 7-9 luty 2020 roku. Szkolenie dedykowane jest uczestnikom projektu „Nic o nas bez nas – podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych w procesie prawa”. Szkolenie trwać będzie 20 godzin na grupę. Zajęcia rozpoczynają się od godz.16.00 w piątek i trwają do godz. 16.00 w niedzielę. Zamówienie dotyczy wyceny pracy trenera. Warsztaty mają na celu podniesienie kompetencji uczestników w procesie stanowienia prawa na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym (na poziomie samorządu terytorialnego), poprzez pogłębienie wiedzy z zakresu FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI. Szkolenie jest realizowane w ramach cyklu szkoleń, jakie odbędą się w 2020 roku w różnych miejscowościach w Polsce. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229441 Wed, 29 Jan 2020 18:17:07 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229441 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/RPWP/6.2/0105/2019/ZK SZKOLENIA]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego mającego na celu uzyskanie kwalifikacji /kompetencji oraz egzaminów zewnętrznych dla 16 Uczestników projektu pt: „Nowe perspektywy” o numerze RPWP.06.02.00-30-0105/18, które obejmuje: a) W powiecie ostrowskim (Ostrów Wielkopolski) Szkolenie: „Pracownik ds. rachunkowości i księgowości” dla 16 osób. b) W powiecie ostrowskim (Ostrów Wielkopolski) Egzamin: Przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego w zawodzie „Pracownik ds. rachunkowości i księgowości dla 16 osób + certyfikaty https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28237 Wed, 29 Jan 2020 17:55:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28237 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03BC/WSH/UMO_SK/2020]]> IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 32h dydaktycznych zajęć dla każdej z części zapytania, w oparciu o gotowe scenariusze, dla uczniów biorących udział w projekcie z zakresu przedmiotów przyrodniczo – matematycznych: moduł biologia. Szczegóły w załącznikach. Proszę zapoznać się ze wszystkimi załącznikami do niniejszego ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229835 Wed, 29 Jan 2020 17:10:58 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229835 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03BC/WSH/UMO_ORZ/2020]]> IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 64h dydaktycznych zajęć, w oparciu o gotowe scenariusze, dla uczniów biorących udział w projekcie z zakresu przedmiotów przyrodniczo – matematycznych: moduł biologia. Szczegóły w załącznikach. Proszę zapoznać się ze wszystkimi załącznikami do niniejszego ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229833 Wed, 29 Jan 2020 16:53:04 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229833 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03BC/WSH/UMO_MI/2020]]> IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 24h dydaktycznych zajęć dla każdej z części zapytania, w oparciu o gotowe scenariusze, dla uczniów biorących udział w projekcie z zakresu przedmiotów przyrodniczo – matematycznych: moduł biologia. Szczegóły w załącznikach. Proszę zapoznać się ze wszystkimi załącznikami do niniejszego ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229826 Wed, 29 Jan 2020 16:23:32 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229826 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03BC/WSH/UMO_CJZ /2020]]> IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 56h dydaktycznych zajęć, w oparciu o gotowe scenariusze, dla uczniów biorących udział w projekcie z zakresu przedmiotów przyrodniczo – matematycznych: moduł biologia. Szczegóły w załącznikach. Proszę zapoznać się ze wszystkimi załącznikami do niniejszego ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229819 Wed, 29 Jan 2020 16:02:21 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229819 <![CDATA[Świadczenie dodatkowych form wsparcia dla odbiorców dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży objętych wsparciem projektu „Dzieci lubią ogniska”]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć/warsztatów edukacji społeczno-finansowej uczestników projektu. Zajęcia winny być przeprowadzone w ten sposób warsztatowy, prowadzone są metodami aktywnymi, dostosowanymi do potrzeb odbiorców. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229809 Wed, 29 Jan 2020 15:43:02 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229809 <![CDATA[Usługa realizacji kursów językowych na terenie Wielkiej Brytanii]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie udziału dwóch pracowników administracyjnych Zamawiającego w zagranicznym kursie z języka angielskiego na terenie Wielkiej Brytanii, skierowanym do uczestników powyżej 25 roku życia. Na kompleksową realizację przedmiotu zamówienia składa się: - zapewnienie zakwaterowania uczestników kursu; - zapewnienie udziału w stacjonarnym, intensywnym kursie języka angielskiego, trwającym minimum 40h* zajęć. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229745 Wed, 29 Jan 2020 15:33:42 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229745 <![CDATA[Usługa realizacji metodycznych kursów językowych na terenie Wielkiej Brytanii]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie udziału trzech pracowników dydaktycznych Zamawiającego w zagranicznym kursie metodycznym z języka angielskiego na terenie Wielkiej Brytanii, skierowanym do nauczycieli języka angielskiego. Tematyka kursu obejmuje nowe metody kształcenia w zakresie nauki języka angielskiego jako obcego. Na kompleksową realizację przedmiotu zamówienia składa się: - zapewnienie zakwaterowania uczestników kursu; - zapewnienie udziału w stacjonarnym, intensywnym kursie języka angielskiego, trwającym minimum 40h* zajęć. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229749 Wed, 29 Jan 2020 15:30:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229749 <![CDATA[Przeprowadzenie kursu "Administrowanie sieci informatycznej"]]> Przedmiotem zamówienia jest zlecenie usługi zewnętrznej organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego Administrowanie sieci informatycznej wymiarze 120 godzin dla 10 osób. Wymagania dotyczące usługi. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia zgodnie z zakresem programowym ustalonym w porozumieniu z Zamawiającym, zawierającym tematykę wskazaną w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Program kursu jest zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, program powinien obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229805 Wed, 29 Jan 2020 15:05:20 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229805 <![CDATA[Opracowanie programu zajęć oraz realizacja ćwiczeń z przedmiotu „Rachunkowość budżetowa” dla studentów studiów niestacjonarnych drugiego stopnia (magisterskich) na kierunku Finanse i rachunkowość, Wydziału Zarządzania i Logistyki Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej.]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu zajęć oraz realizacja ćwiczeń z przedmiotu "Rachunkowość budżetowa" dla studentów studiów niestacjonarnych drugiego stopnia (magisterskich) na kierunku Finanse i rachunkowość, Wydziału Zarządzania i Logistyki Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej. Program zajęć powinien zostać opracowany pod kątem potrzeb pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem absolwenta kierunku Finanse i rachunkowość, a także aktualnej wiedzy. Realizacja zajęć odbędzie się zgodnie z ustalonym programem studiów, w tym programem przedmiotu oraz planem zajęć obowiązującym w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229750 Wed, 29 Jan 2020 14:59:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229750 <![CDATA[trenera/trenerka lokalny/na TIK]]> 1.Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji trenera/trenerki lokalnego/nej TIK(kod CPV 80000000-4 Usługa edukacyjne i szkoleniowa) w projekcie “LEKCJA:ENTER na Dolnym Śląsku”, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji grantu w woj. dolnośląskim, okres zaangażowania wynosić będzie 16 miesięcy w okresie luty 2020-maj 2021. 2. W wyniku postępowania Lidera/DFOP i Partnerów,wyłonionych zostanie min.10 trenerów/trenerek lokalnych. Zamawiający zakłada, że część przedmiotu zamówienia, w trakcie realizacji grantu (planowany czas: 1.02.2019r.-30.05.2021r.) nie będzie wymagała większego zaangażowania czasowego niż: -przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli 32h stacjonarne x 38 grup (nie informatycy) -przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli informatyki szkoła podstawowa 35h x 5 grup -przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli informatyki szkoła ponadpodstawowa 36h x 5 grup (do realizacji w podziale na min.10 trenerów/ek lokalnych). Wyliczeń dokonano na podstawie następujących założeń, że do realizacji grantu zostanie wybranych min.10 trenerów/ek lokalnych na Partnerstwo. Ostateczna decyzja, który/a z trenerów/ek lokalnych i w jakim wymiarze czasowym będzie wykonywał/a przedmiot zamówienia, będzie zależna od realnych potrzeb dotyczących szkolenia nauczycieli/ek. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności realizację przez trenerów/trenerek lokalnych TIK zadań dla Lidera/DFOP: A. przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli informatyki szkoła ponadpodstawowa 72 godziny do podziału na trenerów/a lokalnych/ego LIDERA (DFOP),przewiduje się mniej więcej,że 1 trener/ka lokalny/a przeprowadzi 20% ww.godzin; B. przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli (nie informatycy)= 487 godzin do podziału na trenerów/a lokalnych/ego LIDERA (DFOP), przewiduje się mniej więcej,że 1 trener/ka lokalny/a dedykowany grupom nauczycieli nie informatyków przeprowadzi 20% ww.godzin; C. przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli/ek informatyki szkoła podstawowa =70 godzin do podziału na trenerów/a lokalnych/ego LIDERA (DFOP), dedykowany grupom nauczycieli informatyków przeprowadzi 20% ww.godzin; D. sprawdzenie i akceptację scenariusza zajęć uczestników (227 nauczycieli i każdy po 2 sztuki scenariusza=454 sztuki), 1 trener/ka lokalny/a sprawdzi i zaakceptuje 20% ww.liczby scenariuszy. Szkolenia będą prowadzone z uwzględnieniem wytycznych konkursowych (w tym rekomendowanego scenariusza szkolenia), a uszczegółowionych przez każdego/każdą z trenerów/rek lokalnych w zależności od specyficznych potrzeb danej grupy szkoleniowej. 4. Trenerzy/ki lokalni/ne przejdą 32h kursu stacjonarnego i 8h kursu online. Otrzymają materiały metodyczne oraz dostęp do platformy (narzędzie monitorowania postępów). Trenerzy/ki lokalni/ będą mogli skorzystać ze wsparcia przydzielonych im trenerów regionalnych. 5. Ogółem w projekcie trenerzy/ki lokalni/e przeszkolą min.567 uczestników. Każdy nauczyciel/ka wypełni pretest, który przydzieli go do grupy odpowiadającej poziomowi zaawansowania. Grupa będzie się składała z maks.12 os. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28217 Wed, 29 Jan 2020 14:44:37 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28217 <![CDATA[Usługa przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla maksymalnie 12 UP]]> Firma Navigator International Sp. z o.o. na terenie województwa opolskiego, w ramach projektu „Wykorzystaj swoją szansę” nr RPOP.07.02.00-16-0049/18 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. szkoleń zawodowych w okresie od 02.2020 r. do 03.2020 r. z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229790 Wed, 29 Jan 2020 14:37:36 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229790 <![CDATA[trener/trenerka lokalny/na TIK]]> 1.Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji trenera/trenerki lokalnego/nej TIK(kod CPV 80000000-4 Usługa edukacyjne i szkoleniowa) w projekcie “LEKCJA:ENTER na Dolnym Śląsku”, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji grantu w woj. dolnośląskim, okres zaangażowania wynosić będzie 16 miesięcy w okresie luty 2020-maj 2021. 2. W wyniku postępowania Lidera/DFOP i Partnerów,wyłonionych zostanie min.10 trenerów/trenerek lokalnych. Zamawiający zakłada, że część przedmiotu zamówienia, w trakcie realizacji grantu (planowany czas: 1.02.2019r.-30.05.2021r.) nie będzie wymagała większego zaangażowania czasowego niż: -przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli 32h stacjonarne x 38 grup (nie informatycy) -przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli informatyki szkoła podstawowa 35h x 5 grup -przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli informatyki szkoła ponadpodstawowa 36h x 5 grup (do realizacji w podziale na min.10 trenerów/ek lokalnych). Wyliczeń dokonano na podstawie następujących założeń, że do realizacji grantu zostanie wybranych min.10 trenerów/ek lokalnych na Partnerstwo. Ostateczna decyzja, który/a z trenerów/ek lokalnych i w jakim wymiarze czasowym będzie wykonywał/a przedmiot zamówienia, będzie zależna od realnych potrzeb dotyczących szkolenia nauczycieli/ek. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności realizację przez trenerów/trenerek lokalnych TIK zadań dla Partnera/ Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella": A. przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli informatyki szkoła ponadpodstawowa 72 godziny do podziału na trenerów/ek lokalnych Partnera/ Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella"-przewiduje się mniej więcej,że 1 trener/ka lokalny/a przeprowadzi 20% ww.godzin; B. przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli (nie informatycy)= 487 godzin do podziału na trenerów/ek lokalnych Partnera/ Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella", przewiduje się mniej więcej,że 1 trener/ka lokalny/a dedykowany grupom nauczycieli nie informatyków przeprowadzi 20% ww.godzin; C. przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli/ek informatyki szkoła podstawowa =70 godzin do na trenerów/ek lokalnych Partnera/ Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella",dedykowany grupom nauczycieli informatyków przeprowadzi 20% ww.godzin; D. sprawdzenie i akceptację scenariusza zajęć uczestników (227 nauczycieli i każdy po 2 sztuki scenariusza=454 sztuki), 1 trener/ka lokalny/a sprawdzi i zaakceptuje 20% ww.liczby scenariuszy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28227 Wed, 29 Jan 2020 14:30:34 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28227 <![CDATA[Szkolenia zawodowe dla 20 osób]]> Szkolenia zawodowe dla 20UP trwające średnio 130h, chyba że są inne wytyczne w ich zakresie. Szkolenia odbędą się na terenie województwa śląskiego. Tematy szkoleń, liczba osób: • Przedstawiciel handlowy z obsługą komputera (130H) - 10 os szkolenie zakończo-ne egzaminem zewnętrznym nadającym kwalifikacje; • Przedstawiciel do spraw sprzedaży i marketingu z obsługą komputera (130H): 10 os szkolenie zakończone egzaminem zewnętrznym nadającym kwalifikacje. Zamawiający zastrzega sobie iż liczba osób może ulec zmiennie na każdym kursie +/- 2 osoby lub dany kurs może się nie rozpocząć z powodu braku uczestników. Szkolenia będą realizowane od poniedziałku do soboty (z sobotą włącznie), min. 2 razy w tygo-dniu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229781 Wed, 29 Jan 2020 14:13:29 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229781 <![CDATA[Przygotowanie i przeprowadzenie 3-poziomowego szkolenia administrowania serwerami w jednostkach ochrony zdrowia dla 4-osobowej grupy specjalistów IT (każdy poziom – 5 dni szkolenia) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska na lata 2014-2020]]> Przygotowanie i przeprowadzenie 3-poziomowego szkolenia administrowania serwerami w jednostkach ochrony zdrowia dla 4-osobowej grupy specjalistów IT (każdy poziom – 5 dni szkolenia) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska na lata 2014-2020 t.j.: POZIOM 1 – 5 dni szkoleniowych Szkolenie - Instalacja, przechowywanie i obliczenia w Systemie operacyjnym Jednostki Ochrony Zdrowa POZIOM 2 – 5 dni szkoleniowych Szkolenie - Zarządzanie siecią w systemie Serwerowym Jednostki Ochrony Zdrowia POZIOM 3 – 5 dni szkoleniowych Szkolenie - Zarządzanie tożsamością w Systemie Serwerowym Jednostki Ochrony Zdrowia zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia Zamówienie w ramach projektu pt. „Współpraca na rzecz ochrony danych wrażliwych: nowe wyzwania – nowoczesne rozwiązania” nr LT-PL-3R-225 współfinansowanego przez Unię Europejską z Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa – Polska na lata 2014-2020 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do OGŁOSZENIA https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28228 Wed, 29 Jan 2020 14:13:12 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28228 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 30/2020/POWR.1.2.1/0070/EVEREST]]> Organizacja szkolenia zawodowego, tj. „Profesjonalna obsługa klienta i budowa wizerunku firmy”, dla uczestniczek i uczestników projektu pt. „Wyprzedź innych - kwalifikacje sukcesem zawodowym” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229775 Wed, 29 Jan 2020 13:56:41 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229775 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 30/7.4.2/NCKU/DT/2020 dotyczące: przeprowadzenia kursów zakończonych egzaminami wraz z wydaniem certyfikatów kursów kompetencji miękkich.]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie następujących kursów zakończonych egzaminami wraz z wydaniem certyfikatów oraz kursów kompetencji miękkich wg IPD dla Uczestników/-czek projektu „Nowe perspektywy zawodowe szansą na ponowne zatrudnienie” RPSL.07.04.02-24-08FH/17: • Część I: Kurs obsługi sprzętu wysokościowego i alpinistycznego podczas akcji ratowniczych w sytuacjach kryzysowych i antyterrorystycznych zakończonych egzaminami Stowarzyszenia Instruktorów Służb Mundurowych na 3 poziomach dla 60 osób ( 5 gr. max 12 osobowe) w wymiarze 64 godz./ grupę zgodnie z minimalnym programem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego • Część II: Spedycja i transport wraz z egzaminem IEES dla 36 osób ( 3 gr. max 12 osobowe) w wymiarze 80 godz./ grupę; • Część III: Kurs nawigacji GPS i obsługi CRM wraz z egzaminem IEES dla 36 osób ( 3 gr. max 12 osobowe) w wymiarze 24 godz./ grupę; • Część IV: Kurs z zakresu zarządzania czasem wraz z egzaminem IEES dla 84 osób ( 7 gr. max 12 osobowe) w wymiarze 15 godz./ grupę https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229769 Wed, 29 Jan 2020 13:44:41 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229769 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 29/2020/POWR.1.2.1/0070/EVEREST]]> Organizacja szkolenia zawodowego, tj. „Obsługa klienta i techniki sprzedaży z wykorzystaniem nowych technologii”, dla uczestniczek i uczestników projektu pt. „Wyprzedź innych - kwalifikacje sukcesem zawodowym” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229767 Wed, 29 Jan 2020 13:43:17 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229767 <![CDATA[Zorganizowanie i przeprowadzenie 45 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych w jednostkach penitencjarnych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Koszalinie]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia 45 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych w jednostkach penitencjarnych podległych OISW w Koszalinie. Na jeden cykl składa się kurs o charakterze zawodowym, szkolenie z zakresu aktywizacji zawodowej oraz szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Niniejsze zamówienie będzie realizowane zgodnie z podziałem na części. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229752 Wed, 29 Jan 2020 13:34:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229752