Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi szkoleniowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sat, 19 Jan 2019 15:04:37 +0100 <![CDATA[Zaproszenie do składania ofert celem realizacji projektu : „Moja Mammografia - Idę Bo Warto Żyć” Umowy nr.: RPPM.05.04.02-22-0003/17-00 - finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszy Spójności na lata 2014-2020” na obszarze województwa pomorskiego.]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań dla projektu „Moja Mammografia - Idę Bo Warto Żyć” polegających na zorganizowaniu i prowadzeniu 4 całodniowych (minimum 6,5 godziny) konferencji naukowo-szkoleniowych dla personelu medycznego Zakładów Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz osób zarządzających problematyką zdrowotną społeczeństwa w instytucjach samorządowych województwa Pomorskiego. Przewidywana liczba osób na jednej konferencji – 50. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161612 Sat, 19 Jan 2019 09:57:49 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161612 <![CDATA[Przeprowadzenie szkolenia pn. „Pracownik biurowy – magazynier”]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pn: „Pracownik biurowy – magazynier” dla maksymalnie 12 Uczestników/czek w ramach projektu pn. „JUŻ TYLKO KR(OK!) OD ZATRUDNIENIA”. Szkolenie będzie realizowane według programu szkolenia przygotowanego przez Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161602 Fri, 18 Jan 2019 23:12:55 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161602 <![CDATA[Usługa przeprowadzenia 2 treningów pracy prowadzonych w warunkach rzeczywistych - realnym środowisku zawodowym wraz z treningiem samodzielności (TRAINING ON THE JOB) w ramach Projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu województwa podkarpackiego”]]> Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na przeprowadzenie 2 treningów pracy prowadzonych w warunkach rzeczywistych - realnym środowisku zawodowym wraz z treningiem samodzielności (TRAINING ON THE JOB) w ramach Projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu województwa podkarpackiego”. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności dla wydatków powyżej 50 000,00 PLN netto, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020” wersja z dnia 19 lipca 2017 r. oraz Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie wybrany w wyniku oceny ofert dokonanej zgodnie z przyjętymi w niniejszym zapytaniu kryteriami oceny. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161599 Fri, 18 Jan 2019 23:04:38 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161599 <![CDATA[Przeprowadzenie szkolenia pn: „Pracownik Biurowy Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych”]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pn: „Pracownik Biurowy Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych” dla maksymalnie 12 Uczestników/czek w ramach projektu pn. „JUŻ TYLKO KR(OK!) OD ZATRUDNIENIA”. Szkolenie będzie realizowane według programu szkolenia przygotowanego przez Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161600 Fri, 18 Jan 2019 23:04:19 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161600 <![CDATA[Organizację warsztatów dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pod nazwą „ Świat dziecka"]]> Organizację warsztatów dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pod nazwą „ Świat dziecka”. 1. Niniejsze warsztaty mają przyczynić się do podniesienia kompetencji wychowawczych opiekunów zastępczych , szerzenia wiedzy na temat funkcjonowania dziecka, które mają pod opieką oraz nabycia umiejętności udzielania im wsparcia oraz usprawnieniu komunikacji w rodzinie, zrozumieniu w konsekwencji poprawy funkcjonowania systemu rodziny zastępczej. 2. W ramach warsztatów „ Świat dziecka” będzie świadczone wsparcie dla rodziców. Kluczowym zadaniem będzie budowanie w rodzinie porozumienia dającego satysfakcje, zadowolenie i poczucie wzajemnej bliskości w klimacie dialogu opartego na wzajemnym szacunku. 3. Warsztaty dedykowane będą dla rodziców zastępczych, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w wychowaniu i porozumiewaniu się ze swoimi podopiecznymi i równocześnie wykazują chęć poznania i zrozumieniu świata dziecka. 4. Zajęcia winny być realizowane zgodnie z poszanowaniem norm kulturowych czy religijnych, warunkujących m. in. sposób ubierania się czy zachowania uczestników. 5. Wykonawca winien zrealizować powierzone mu zamówienie w 2-letnim cyklu szkoleń, tj.: od dnia podpisania umowy do 25.12.2020r. 6. Zamawiający przewiduje następującą tematykę zajęć : część I – Rodzina W tej części poruszane zostaną następujące tematy: rola rodzica, style wychowania, postawy rodzicielskie, część II – Błędy wychowawcze W tej części poruszane zostaną następujące tematy: błędy popełniane przez rodziców, przemocowe zachowania wychowawcze Część III- Budowanie relacji dorosły – dziecka W tej części poruszane zostaną następujące tematy: wyrażanie uczuć, oczekiwań i granic, aktywne, wspierające słuchanie, motywowanie dziecka do współdziałania, modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka, wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka, budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów Część IV- Wspieranie procesu budowania wzajemnych ( opartych na więzi i szacunku) relacji między dziećmi- „ Rodzeństwo bez rywalizacji” W tej części poruszane zostaną następujące tematy: rywalizacja i zazdrość między ludźmi, kłótnie, bójki dzieci i różne inne trudności, problem sprawiedliwości, ulubieńców i egoizmu, wpływ ról na relacje między dziećmi Część V – Wychowanie nastolatka W tej części poruszane zostaną następujące tematy: problemy okresu dorastania, niepożądane postawy rodzicielskie w okresie dorastania dziecka, pożądane postawy rodzicielskie w okresie dorastania dziecka, niepokojące sygnały ze strony dziecka, Część VI- Zagrożenia współczesnej młodzieży W tej części poruszane zostaną następujące tematy: sekty, spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków, dopalaczy, nikotynizm, zaburzenia odżywiania, depresje. Oprócz ram programowych warsztatów, ich tematyka będzie mogła ulegać modyfikacjom, celem dostosowywania poruszanych zagadnień do rzeczywistych problemów uczestników. 7. Pozostałe informacje 1) Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił kadrę, która potrafi skutecznie nawiązać kontakt i efektywnie przeprowadzić szkolenie na w/w tematy. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kadry prowadzącej szkolenia tj: 2 trenerów (w duecie) z wykształceniem wyższym z kierunków psychologia/pedagogika/socjologia/nauka o rodzinie/praca socjalna bądź posiadający wykształcenie wyższe dowolnego kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu psychologii /pedagogiki/socjologii/pracy socjalnej/nauki o rodzinie, która pełnić będzie funkcję trenera. 2) Podczas 24 miesięcy przewiduje się 144 godzin warsztatów, 24 spotkania, II roczne edycje szkolenia – jedna edycja 12 spotkań 3) Zajęcia prowadzone będą przez okres 2 lat z terminem zakończenia do 20/12/2020r 4) W ciągu roku przewiduje się 12 spotkań, (preferowana częstotliwość raz w miesiącu) 5) Harmonogram zajęć musi zostać zaakceptowany przez zamawiającego 6) Jedno spotkanie to 6 godzin szkoleniowych (1h =45min) 7) W jednej grupie uczestniczyć będzie 15 osób 8) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obiadu: (minimum: zupa i drugie danie,) oraz przerwy kawowej (minimum: kawa, herbata, woda, ciastka, soki) w każdym dniu warsztatu. 9) Warsztaty winne być przeprowadzone w dni powszednie w przedziale czasowym od 8.00 – 14.00 10) Salę zapewnia zamawiający https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161591 Fri, 18 Jan 2019 20:45:21 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161591 <![CDATA[Zamówienie 1/01/2019]]> 1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja grupowych i indywidualnych zajęć dodatkowych, pokazowych i specjalistycznych dla dzieci szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Powiecie Wołowskim, realizowanych w ramach projektu „Wysoka jakość edukacji szkół Powiatu Wołowskiego” i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 2) Zamówienie zostało podzielone na 4 części: a) Część I – zajęcia z rozwijania wiedzy szkolnej, b) Część II – zajęcia opiekuna szkolnego oraz doradcy zawodowego c) Część III – pokazy fizyczno-chemiczne, d) Część IV – zajęcia specjalistyczne psychologiczno-pedagogiczne, 3) Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę pełnych części zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161590 Fri, 18 Jan 2019 20:37:58 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161590 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/01/2019 na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w szkole w Krzyżowicach]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z Powiatowego Szkół nr 1 w Krzyżowicach” w ramach projektu „Zdobywam zawód w technikum w Krzyżowicach” i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161588 Fri, 18 Jan 2019 20:36:40 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161588 <![CDATA[zakup usługi: wyżywienia, zakwaterowania i zajęć programowych podczas wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży]]> Przedmiotem zapytania ofertowego jest zapewnienie wyżywienia, zakwaterowania i realizacji zajęć programowych podczas wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży trwającego 6 dni w terminie 17-22.02.2019 r. dla 49 uczestników i uczestniczek projektu w wieku 7-20 lat oraz 5 osób kadry merytorycznej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161580 Fri, 18 Jan 2019 19:12:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161580 <![CDATA[przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu NOWY START – program aktywnej integracji społeczno – zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu Operator obrabiarek CNC zawodowych zgodnie z poniższą specyfikacją dla uczestników projektu „NOWY START – program aktywnej integracji społeczno – zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161573 Fri, 18 Jan 2019 17:25:03 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161573 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór trenera lokalnego na terenie Gminy Złotniki Kujawskie w projekcie pt. „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór trenera lokalnego w projekcie pt. „e-Mocni – cyfrowe umiejętności, realne korzyści” w Gminie Złotniki Kujawskie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161568 Fri, 18 Jan 2019 16:46:11 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161568 <![CDATA[Prowadzenie grupowych warsztatów aktywizacji społecznej i zawodowej oraz sporządzenie IPD]]> Zamawiający, realizujący Projekt w ramach poddziałania 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia ofert na realizację następującego zamówienia składającego się z dwóch Zadań , przy czym Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. I. Prowadzenie grupowych warsztatów kompetencji społecznych i zawodowych. II. Sporządzenie Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika Warsztatów https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161567 Fri, 18 Jan 2019 16:44:57 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161567 <![CDATA[Przedstawienie oferty na realizację zajęć specjalnościowych w roku akademickim 2018/2019 dla studentów studiów I stopnia o profilu licencjackim i inżynierskim oraz studiów II stopnia]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w formie ćwiczeń, laboratorium, konwersatorium lub wykładu na kierunku Logistyka odpowiednio dla studiów I i II stopnia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161564 Fri, 18 Jan 2019 16:41:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161564 <![CDATA[Przedstawienie oferty na realizację zajęć specjalnościowych w roku akademickim 2018/2019 dla studentów kierunku Informatyka I stopnia studiów o profilu licencjackim i inżynierskim]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w formie ćwiczeń, laboratorium, konwersatorium lub wykładu na Wydziale Finansów i Zarządzania WSB w Gdańsku oraz Zamiejscowym Wydziale Ekonomii i Zarządzania WSB zlokalizowanym w Gdyni, na kierunku Informatyka dla studiów I stopnia, ścieżka inżynierska oraz licencjacka. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161552 Fri, 18 Jan 2019 16:05:57 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161552 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na wybór trenera do do przeprowadzenia 2-dniowego wyjazdowego warsztatu animacyjnego „Współpraca trójsektorowa szansą na samodzielne życie osób z niepełnosprawnościami” dla 16 osób w Gdańsku]]> Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. z o.o. w Lublinie projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na wybór trenera do przeprowadzenia 2-dniowego wyjazdowego warsztatu animacyjnego „Współpraca trójsektorowa szansą na samodzielne życie osób z niepełnosprawnościami” dla 16 osób w Gdańsku, w podziale na części: • Część I - W jaki sposób zapewnić dostępność przestrzeni publicznych dla wszystkich? w wymiarze 3 godzin • Część II - Uwarunkowanie funkcjonowania społeczno-zawodowego osób z niepełnosprawnościami, w wymiarze 9 godzin. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161550 Fri, 18 Jan 2019 16:02:01 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161550 <![CDATA[Szkolenie dla 15 Uczestników Projektu]]> W ramach zamówienia zrealizowana zostanie usługa szkolenia zawodowego pn. Obsługa klienta i urządzeń fiskalnych z modułem komputerowym (zgodnym z ramami DIGCOMP lub tożsamym) dla 15 UP z powiatu wałbrzyskiego (bez egzaminu). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161544 Fri, 18 Jan 2019 15:37:25 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161544 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/2019/OWES z dnia 18.01.2019 r.]]> Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługi organizacji i przeprowadzenia szkolenia z obsługi programu Sage Kadry i Płace One Payroll w projekcie „OWES TŁOK” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161534 Fri, 18 Jan 2019 15:30:45 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161534 <![CDATA[Szkolenia/kursy specjalistyczne]]> Przeprowadzenie szkoleń/kursów specjalistycznych dla Uczestników projektu: „Przyszłościowe technologie szansą na stabilną i pełnowartościową pracę dla absolwentów i studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej” realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.1 POWER w okresie 01.05.2018-31.07.2019r. W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia/kursy, których głównym celem jest nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osób której udzielane zostanie wsparcie. Szkolenia/kursy powinny odbyć się do 31.01.2019r. w dowolnym czasie lub w weekendy lub po godzinie 16.00 do 20.03.2019r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161538 Fri, 18 Jan 2019 15:29:02 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161538 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/PRK/POWER/WB/2019 dotyczące usługi przeprowadzenia 30 godzin szkolenia dla 1 grupy 8- osobowej w akredytowanym laboratorium badawczym w projekcie: „Wyższe kompetencje - większa szansa na rynku pracy. Program rozwoju kompetencji studentów Wydziału Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu" nr POWR.03.01.00-00-K388/16 .]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dotyczącej przeprowadzenia 30 godzin szkolenia (5 dni z wyłączeniem sobót i niedziel) dla 1 grupy 8- osobowej w akredytowanym laboratorium badawczym, w ramach dodatkowych zajęć prowadzonych przez pracodawcę dla studentów III roku studiów stacjonarnych Wydziału Biologii, uczestników/czek projektu: „Wyższe kompetencje - większa szansa na rynku pracy. Program rozwoju kompetencji studentów Wydziału Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu" nr POWR.03.01.00-00-K388/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161536 Fri, 18 Jan 2019 15:27:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161536 <![CDATA[Wybór wykonawcy Warsztatów Psychologicznych]]> Celem zamówienia jest wybór psychologa do kompleksowej organizacji i przeprowadzenia Warsztatów Psychologicznych w planowanym okresie 02.2019 - 03.2019 dla maksymalnie 21 Uczestników/-czek Projektu (UP). w m. Tarnów https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161535 Fri, 18 Jan 2019 15:23:47 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161535