Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Dostawy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Tue, 18 Feb 2020 14:25:07 +0100 <![CDATA[Dostawa przenośnych analizatorów jakości energii elektrycznej klasy A]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa 45 przenośnych analizatorów jakości energii elektrycznej klasy A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Rozdziale II Warunków Zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233693 Tue, 18 Feb 2020 14:14:18 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233693 <![CDATA[Dedykowany ciąg technologiczny w zakresie sitodruku arkuszowego do nanoszenia lakieru UV]]> Kod CPV: 42991200-1 Nazwa kodu: Maszyny drukarskie Przedmiotem zamówienia jest nabycie dedykowanego ciągu technologicznego w zakresie sitodruku arkuszowego do nanoszenia lakieru UV z dokładnością cylindea 0,01 mm i regulowaną prędkością druku, który wyposażony zostanie w rozwiązanie gwarantujące jednakowe nasycenie farbą w całym drukowanym nakładzie jak również zapewnienie idealnego pasowania oraz możliwość płynnej regulacji prędkości pracy. Maszyna musi zapewniać automatyczne odbieranie nadrukowanych arkuszy tak aby wyeliminować ryzyko mikrouszkodzeń na końcówkach nadruku farbą przewodzącą. Parametry techniczne: - Maksymalny format papieru 550 x 800mm - Minimalny format papieru 270 x 350 - Maksymalne pole zadruku 720 x 500 mm - Grubość podłoża drukowego 0,05 - 0,8 mm - Prędkość drukowania (ark./h) minimum 1500 - Wysokość stosu na stole nakładania minimum 700 mm - Szybki narząd maszyny - "Stop cylinder" - system napędu cylindra dociskowego - Samonakładak strumieniowy - Zewnętrzna kontrola marek bocznych - System podciśnieniowego nakładania i wykładania - Kontrola zmiany prędkości pracy - Rakiel z pneumatyczną stabilizacją docisku - Automatyczny uchwyt rakla - System pneumatycznych zamków sita - Zabezpieczenie przed strząsaniem farby z rakla - Zapotrzebowanie energetyczne nie większe niż 50 W/c dla prędkości podawania 1000 arkuszy/h Pozostałe warunki: 1. Zakres zamówienia po stronie Wykonawcy obejmuje wykonanie wszelkich prac zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz przeprowadzenie wszelkich pozostałych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia (tj. w szczególności rozładunek, instalację oraz wszelkie inne prace związane z uruchomieniem Przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego) – w tym wydanie protokołu odbioru końcowego (przekazanie urządzenia do produkcji). 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie niezbędne dokumenty (w tym dokumentację techniczną) dopuszczające w/w urządzenie do stosowania na terenie Polski z aktualnym stanem prawnym (w tym deklarację CE). 3. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na Przedmiot Zamówienia. Gwarancje udzielona zostaje na okres wskazany w ofercie wyrażony w miesiącach kalendarzowych. Za dokument gwarancyjny uznaje się dokument umowy zawartej w wyniku wyboru oferty złożonej na skutek niniejszego zapytania lub inny odpowiedni dokument dostarczony przez wykonawcę najpóźniej w dniu zawarcie w/w umowy. W pozostałym zakresie do gwarancji stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakości rzeczy sprzedanej. Udzielenie gwarancji nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady. Okres gwarancji wskazany w ofercie stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 4. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i wad prawnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Zapytanie Ofertowe. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233351 Tue, 18 Feb 2020 14:13:08 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233351 <![CDATA[Zakup drobnych elementów mechanicznych na potrzeby realizacji projektu pn.: „System automatycznej akwizycji i analizy danych przestrzennych automatyzujący proces inwentaryzacji, modelowania i obliczania składowisk surowców mineralnych w czasie quasi rzeczywistym” z podziałem na zadania. Nr sprawy: 2/2020/BK/AutoInvent]]> Celem zamówienia jest zakup drobnych elementów mechanicznych na potrzeby realizacji projektu prowadzonego przez JSW Innowacje S.A. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233692 Tue, 18 Feb 2020 14:11:10 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233692 <![CDATA[Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego (wraz z licencjami) dla potrzeb elektronizacji procesu świadczenia usług obsługi podatkowej i ewidencji nieruchomości w Urzędzie Miasta Biała Podlaska]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu informatycznego (wraz z licencjami) dla potrzeb elektronizacji procesu świadczenia usług obsługi podatkowej i ewidencji nieruchomości w Urzędzie Miasta Biała Podlaska. 2. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, zgodnie z podpisaną w dniu 24.01.2019 r. Umową nr: POWR.02.18.00-00-0007/18 o dofinansowanie Projektu pn. "Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego". 3. Sprzęt, urządzenia i oprogramowanie muszą spełniać standardy określone w załączniku nr 2 do aktualnych Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 w części „VI. Standard cyfrowy”. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, 2) załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233687 Tue, 18 Feb 2020 14:01:56 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233687 <![CDATA[Sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych i odczynników (Zapytanie ofertowe nr 02/02/2020/CD20)]]> Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych oraz odczynników. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233688 Tue, 18 Feb 2020 14:01:49 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233688 <![CDATA[Zakup i dostawa sprzętu informatycznego do wyposażenia Placówki Wsparcia Dziennego]]> Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży Bolesław w miejscowości Bolesław ul. Główna 46 w gminie Bolesław zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Projektu nr. RPMP.09.02.01-12-0169/18– w zakresie wyposażenia w sprzęt informatyczny budynku placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233686 Tue, 18 Feb 2020 13:59:35 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233686 <![CDATA[Zakup i dostawa sprzętu biurowego, informatycznego, oraz zakup, dostawa i montaż oraz uruchomienie centrali telefonicznej wraz osprzętem na potrzeby M-GOPS Piaseczno]]> Zakup i dostawa sprzętu biurowego, informatycznego, oraz zakup, dostawa i montaż oraz uruchomienie centrali telefonicznej wraz osprzętem na potrzeby M-GOPS Piaseczno w związku z realizacją projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie” który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28697 Tue, 18 Feb 2020 13:53:29 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28697 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/02/2020/1.1.1 POIR - zakup i dostawa trzech stacji roboczych (komputerów) niezbędnych do prowadzenia prac B+R, tj. stacje robocze stacjonarne typu All in One (komputer wbudowany w monitor) – 2 szt. stacja robocza mobilna (laptop) – 1 szt.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa trzech stacji roboczych (komputerów) niezbędnych do prowadzenia prac B+R, tj. - stacje robocze stacjonarne typu All in One (komputer wbudowany w monitor) – 2 szt. - stacja robocza mobilna (laptop) – 1 szt. zgodnie ze specyfikacją wymienioną w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego nr 6/02/2020/1.1.1 POIR na potrzeby realizacji projektu pt. „Funkcjonalna SSL w innowacyjnej autorskiej technologii Masterpress S.A.” realizowanego w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Oferowany sprzęt i jego części musi być fabrycznie nowy. Do formularza oferty Oferent zobowiązany jest dołączyć szczegółową specyfikację przedmiotu zamówienia wskazującą parametry techniczne sprzętu. Kod i nazwa CPV: 30200000-1 – Urządzenia komputerowe 30213100-6 – Komputery przenośne 30237000-9 – Części, akcesoria i wyroby do komputerów 30237200-1 – Akcesoria komputerowe Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na każdą z dwóch pozycji wskazanych w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego nr 6/02/2020/1.1.1, tj.: 1. stacje robocze stacjonarne typu All in One (komputer wbudowany w monitor) – 2 szt. 2. stacja robocza mobilna (laptop) – 1 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233660 Tue, 18 Feb 2020 13:40:45 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233660 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POPW/2020 na zakup usług specjalistycznych w ramach projektu Platformy Startowej - „Start In Podkarpackie”]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa specjalistyczna niezbędna do stworzenia MVP w zakresie: wykonania i dostarczenia 30 sztuk nakładek na klimatyzator w 3 rozmiarach na rzecz przedsiębiorstwa typu startup SMOGBUSTERS Sp. z o.o. - inkubowanego przez Hugetech Sp. z o.o. - w ramach w projektu Platformy Startowe - „Start In Podkarpackie” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku nr 1. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233652 Tue, 18 Feb 2020 13:40:19 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233652 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na dostawę narzędzi do produkcji pilotażowej (część I)]]> Spółka LEON Witas S. j. zaprasza do złożenia oferty na dostawę narzędzi do produkcji pilotażowej (część I). Postępowanie ofertowe – konkurs. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.). Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, efektywności, jawności i przejrzystości. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233666 Tue, 18 Feb 2020 13:40:01 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233666 <![CDATA[Dostawa odczynników chemicznych nr 18 02 2020]]> Dostawa odczynników chemicznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233676 Tue, 18 Feb 2020 13:40:00 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233676 <![CDATA[„Dostawa zgrzewarki gorącego powietrza”]]> Przedmiotem postępowania jest dostawa sprzętu produkcyjnego: zgrzewarki gorącego powietrza zgodnie z podaną specyfikacją: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233673 Tue, 18 Feb 2020 13:38:18 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233673 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/0059/2020 Dostarczenie samochodu dostosowanego do przewozu 9 osób ramach projektu „Pora na Klub Seniora w Chmielniku” o numerze RPSW.09.02.01-26-0059/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)]]> Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup fabrycznie nowego samochodu, wolnego od wad fizycznych i prawnych, nieużywanego dostosowanego do przewozu 9 osób, o niżej wymienionych minimalnych parametrach. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne parametry (techniczne i użytkowe) w odniesieniu do samochodu osobowego objętego przedmiotem zamówienia co oznacza, że Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233665 Tue, 18 Feb 2020 13:28:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233665 <![CDATA[Zakup rękawiczek nitrylowych - zapytanie ofertowe nr 200218_52]]> Rękawiczki nitrylowe. Specyfikacja ujęta w "200218_52 Załącznik nr 1 Specyfikacja – rękawiczki nitrylowe" stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Ilości poszczególnych pozycji przedstawiono w wyżej wymienionym załączniku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233664 Tue, 18 Feb 2020 13:28:18 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233664 <![CDATA[dostawa 1 szt. fabrycznie nowej maszyny do produkcji kopert bąbelkowych w ramach projektu “Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie Paper Trade Lublin Sp. z o.o. na rynku krajowym i zagranicznym podniesienie produktywności i wydajności przedsiębiorstwa dzięki wprowadzeniu nowych produktów” współfinansowanego z RPO WL 2014-2020 działanie 3.7 „Wzrost konkurencyjności MŚP”.]]> Dostawa 1 szt. fabrycznie nowej maszyny do produkcji kopert bąbelkowych w ramach projektu “Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie Paper Trade Lublin Sp. z o.o. na rynku krajowym i zagranicznym podniesienie produktywności i wydajności przedsiębiorstwa dzięki wprowadzeniu nowych produktów” współfinansowanego z RPO WL 2014-2020 działanie 3.7 „Wzrost konkurencyjności MŚP”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233658 Tue, 18 Feb 2020 13:28:15 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233658 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące siłowni zewnętrznej, rowerów i trampoliny ogrodowej]]> Celem i przedmiotem zapytania ofertowego jest wyłonienie dostawcy na zakup: -rowerów trekkingowych - 4 sztuki -siłowni zewnętrznej (biegacz , wioślarz , narciarz , pajacyk) -trampoliny do skakania o średnicy 396 cm z wewnętrzną siatką zabezpieczającą, mocna konstrukcja ze stali nierdzewnej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232680 Tue, 18 Feb 2020 13:18:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232680 <![CDATA[Zakup materiałów laboratoryjnych 18 02 2020 A]]> Materiały laboratoryjne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233654 Tue, 18 Feb 2020 13:16:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233654 <![CDATA[Dostawa sprzętu informatycznego oraz sprzętu elektrycznego.]]> Część I Komputer stacjonarny 1 szt. Laptop 1 szt. Router sieci bezprzewodowej 1 szt. Klawiatura bezprzewodowa 1 szt. Mysz bezprzewodowa 1 szt. Monitor 1 szt. Część II Regulator napięcia typu boost 20 szt. Regulator napięcia typu buck-boost 20 szt. Liniowy regulator napięcia 20 szt. Konwerter poziomów logicznych 20 szt. Czujnik temperatury 20 szt. Układ AFE dla czujników optycznych 20 szt. Układ typu HUB dla czujników pomiarowych 20 szt. Układ optyczny 20 szt. Akcelerometr MEMS_1 20 szt. Akcelerometr MEMS_2 20 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28695 Tue, 18 Feb 2020 13:06:26 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28695 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą do Zamawiającego niżej wymienionego oprogramowania komputerowego dla potrzeb prowadzenia zajęć z zakresu Marketingu Internetowego]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do Zamawiającego niżej wymienionego oprogramowania komputerowego dla potrzeb prowadzenia zajęć z zakresu Marketingu Internetowego. 1. Program do analiz statystycznych - 1 szt. Licencja na minimum 3 lata. 2. Program do analizy treści internetowych – 1 szt. (konto dostępowe). Licencja na minimum 3 lata. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233636 Tue, 18 Feb 2020 13:05:17 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233636 <![CDATA[Zapytanie Ofertowe nr 58/2020/CBR z dnia 18.02.2020 r. na zakup środka trwałego wraz z instalacją i konfiguracją: Myjka ultradźwiękowa (szt.1)]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup środka trwałego wraz z instalacją i konfiguracją: Myjka ultradźwiękowa (szt.1) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233644 Tue, 18 Feb 2020 12:58:25 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233644 <![CDATA[Przecinarka plazmowa ręczna.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup przecinarki plazmowej ręcznej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233632 Tue, 18 Feb 2020 12:43:07 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233632 <![CDATA[Dostawa urządzeń sieciowych do projektu MEVFrame]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń sieciowych zgodnie z wymaganiami wyspecyfikowanymi w dalszej części zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233633 Tue, 18 Feb 2020 12:36:45 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233633 <![CDATA[Dostawa wyposażenia w ramach projektu „Moje przedszkole - wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Bedlno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do projektu „Moje przedszkole - wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Bedlno”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233628 Tue, 18 Feb 2020 12:30:27 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233628 <![CDATA[Zakup odczynników biologicznych 18 02 2020 C]]> Odczynniki biologiczne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28690 Tue, 18 Feb 2020 12:13:50 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28690 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 4/2020 na dostawę produktów żywnościowych do Żłobka „Zielony Motylek” w Rzeszowie]]> Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Żłobka „Zielony Motylek” w Rzeszowie tj. pieczywa, mięsa i wędlin, nabiału, produktów sypkich i pozostałych artykułów spożywczych, ryb, warzyw i owoców, warzyw i owoców mrożonych według bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego, w ramach realizacji projektu pt. „Żłobek „Zielony Motylek” szansą na powrót do pracy i rozwój zawodowy” - RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa VII, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233590 Tue, 18 Feb 2020 12:05:44 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233590 <![CDATA[Zapytanie ofertowe Nr 37/KBR/L/PU/01.02.01-20-0165/19 dotyczące dostarczenia komponentów, w ramach realizacji projektu pt. „Rozbudowa zaplecza badawczo-rozwojowego w celu prowadzenia badań nad innowacyjnymi rozwiązaniami kół tarczowych”]]> Siłowniki, kołnierze, zawory, złącza https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28688 Tue, 18 Feb 2020 12:01:15 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28688 <![CDATA[Wykonanie 2 kompletów narzędzi badawczych do prasowania]]> 1) komplet narzędzi badawczych do prasowania (FI 32) w skład którego wchodzą: - stempel 32 o wymiarze FI〖30〗_(-0,02)^(-0,01) mm /sztuk 1/ - nakrętka łożyskowa KM14 (M70x2) /sztuk 4/ - kowadło 32 o wymiarze FI 〖32,2〗_^(-0,01)mm /sztuk 4/ - kostka bazowa o wymiarze: (17,5x85) mm/sztuk 4/ - matryca 32 (FI = 32,2 H6) mm /sztuk 4/ - obciążnik (FI = 67 H7) mm /sztuk 4/ - tuleja matrycowa 32 dla FI = 〖30〗_^(+0,01) mm /sztuk 4/ - kostka pomiarowa o wymiarze: (20x50) mm /sztuk 4/ - rozgarniacz spiralny 32 dla FI= 〖29,8〗_(-0,1)^ mm /1 sztuka/ 2) komplet narzędzi badawczych do prasowania (FI 25) w skład którego wchodzą: - stempel 25 o wymiarze FI 〖23〗_(-0,02)^(-0,01) mm /sztuk 1/ - nakrętka łożyskowa KM14 (M70x2) /sztuk 4/ - kowadło 25 o wymiarze FI 〖25,2〗_^(-0,01)mm /sztuk 4/ - kostka bazowa o wymiarze: (17,5x85) mm/sztuk 4/ - matryca 25 (FI = 25,2 H6) mm /sztuk 4/ - obciążnik (FI = 67 H7) mm /sztuk 4/ - tuleja matrycowa 25 dla FI = 〖23〗_^(+0,01) mm /sztuk 4/ - kostka pomiarowa o wymiarze: (20x50) mm /sztuk 4/ - rozgarniacz spiralny 25 dla FI = 〖22,8〗_(-0,05)^ mm /1 sztuka/ https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233617 Tue, 18 Feb 2020 11:56:19 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233617 <![CDATA[Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce”]]> Zamówienie składa się z 4 elementów: 1 Dostawa i montaż wraz z uruchomianiem 13 komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem 2 Dostawa szafy do przechowywania laptopów 1 szt. 3 Telewizor z uchwytem 1 szt. 4 Wieża + głośniki +akcesoria do podłączenia (1 kpl) Szczegółowy opis parametrów znajduje się w Zapytaniu ofertowym nr 9.2.1-1/2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233594 Tue, 18 Feb 2020 11:38:12 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233594