Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Dostawy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Thu, 24 Oct 2019 04:29:27 +0200 <![CDATA[Dostawa aparatury naukowo-badawczej - urządzenia do pomiaru fotosyntezy, fluorescencji chlorofilu i oddychania gleby w warunkach polowych - przenośny system pomiaru fotosyntezy (wynajem długoterminowy/leasing z opcją wykupu)]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury naukowo-badawczej - urządzenia do pomiaru fotosyntezy, fluorescencji chlorofilu i oddychania gleby w warunkach polowych - przenośny system pomiaru fotosyntezy (wynajem długoterminowy/leasing z opcją wykupu). Zamawiający przewiduje 30-miesięczny okres wynajmu/leasingu od 01.07.2020 r. do 31.12.2022 r. Zamawiający informuje, że realizacja zamówienia/usługi uwarunkowana jest otrzymaniem przez Zamawiającego dofinansowania projektu pt. System regulacji oświetlenia w szklarniach ze sprzężeniem zwrotnym od sygnałów emitowanych przez rośliny (plant-talk). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24762 Wed, 23 Oct 2019 23:52:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24762 <![CDATA[Szacowanie ceny dostawy, montażu i pełnego uruchomienia sprzętu w laboratorium badawczo-rozwojowym]]> Przedmiotem zamówienia będzie dostawa, montaż i pełne uruchomienie nowych urządzeń w laboratorium badawczo-rozwojowym tj. spektrometr, urządzenie do pomiaru zawartości wodoru w stopach aluminium oraz stanowiska do pomiaru właściwości elektrochemicznych anod według norm DNVGL-RP-B401 oraz NACE Standard TM0190. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24756 Wed, 23 Oct 2019 23:10:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24756 <![CDATA[Szacowanie ceny dostawy i uruchomienia maszyn przemysłowych]]> Przedmiotem zamówienia będzie dostawa nowych urządzeń. Ich specyfikacja znajduje się w załączniku nr 1. W ramach szacowania wartości zamówienia zapraszamy do złożenia niezobowiązującej oferty. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24754 Wed, 23 Oct 2019 23:01:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24754 <![CDATA[Dostawa sprzętu technicznego – narzędzi ręcznych niezbędnych do przeprowadzania badań.]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu technicznego – narzędzi ręcznych niezbędnych do przeprowadzania badań. Przedmiot zamówienia składa się z 4 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający minimalne wymagania zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213644 Wed, 23 Oct 2019 22:52:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213644 <![CDATA[Dostarczenie doposażenia pracowni terapeutycznych w pomoce dydaktyczne i specjalistyczne w ramach projektu Akademia Rozwoju.]]> Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktyczno-terapeutycznych w ramach realizowanego wraz z Gminą Legnickie Pole oraz Markiem Zatajskim projektu RPDS. 10.02.01-02-0067/18 "Akademia Rozwoju ”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Postępowanie ma na celu wybór dostawcy doposażenia do pracowni terapeutycznych: arteterapii, logopedii, socjoterapii i ergoterapii w meble Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213647 Wed, 23 Oct 2019 22:49:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213647 <![CDATA[Zakup komponentów do budowy prototypu / Prototype building materials]]> Elementy składowe prototypu. Szczegółowe informacje w dołączonym pliku xls Żywica i klej epoksydowy,- Włókno szklane - Włókno aramidowe - Włókno węglowe Klej do kompozytów Śruby z i podkładkami kompozytowymi -------- Components of the prototype. Detailed information in the attached xls file Resin and epoxy glue, - Fiberglass - Aramid fiber - 100 kg carbon fiber Glue for composites Screws with washers https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213645 Wed, 23 Oct 2019 22:45:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213645 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych (II cz.)]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych (II część). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213632 Wed, 23 Oct 2019 22:21:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213632 <![CDATA[Dostawa związana z realizacją projektu: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Jana Nepomucena w Dorohusku.]]> Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę związaną z realizacją projektu: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Jana Nepomucena w Dorohusku”, https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213637 Wed, 23 Oct 2019 22:00:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213637 <![CDATA[START/RPWM.02.01.00/2019/10]]> Dostawa Kserokopiarki w ramach projektu pod nazwą „Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Concilio szansą na edukację przedszkolną dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” dofinansowanego w ramach działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej RPWM.02.01.00 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213641 Wed, 23 Oct 2019 21:51:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213641 <![CDATA[Wykonanie pre-prototypów nanosensora GLU/PRE-PROT/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 50 pre-prototypów nanosensora do wykrywania glutenu i fruktanów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213341 Wed, 23 Oct 2019 21:33:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213341 <![CDATA[Wykonanie pre-prototypów multisensora MET/PRE-PROT/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 50 pre-prototypów multisensora do badania produktów spożywczych o różnej konfiguracji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213286 Wed, 23 Oct 2019 21:28:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213286 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP KOMORY WĘDZARNICZO - PARZELNICZEJ OZNACZENIE SPRAWY 2/2019/21/FPS]]> 1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa urządzenia o następującej minimalnej specyfikacji: 1.1. KOMORA WĘDZARNICZO - PARZELNICZA Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "zapytanie ofertowe nr 2 2019 21 FPS komora.pdf https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213633 Wed, 23 Oct 2019 20:58:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213633 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 7/2019 na dostawę sprzętu komputerowego, zestawów multimedialnych oraz sprzętu AGD do Żłobka „Słoneczny Zakątek” w Kolbuszowej, Głogowie Małopolskim, Łańcucie i Majdanie Królewskim]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, tablic interaktywnych oraz sprzętu AGD do Żłobka „Słoneczny Zakątek” w Głogowie Małopolskim, Kolbuszowej, Łańcucie i Majdanie Królewskim w ramach projektu pt. „Żłobek „Słoneczny Zakątek” - RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie. Przedmiot zamówienia obejmuje 3 części: - I część zamówienia – sprzęt komputerowy - II część zamówienia – sprzęt AGD - III część zamówienia – zestawy multimedialne Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia od I do III. Każda część przedmiotu zamówienia oceniana będzie odrębnie. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część. Oferta musi obejmować całość zamówienia z danej części. Za ofertę częściową uważa się ofertę złożoną na pełen asortyment dla danej części. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213616 Wed, 23 Oct 2019 19:15:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213616 <![CDATA[Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej w Suwałkach im. Jana Pawła II]]> 1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego– 1 sztuka 2) Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 54, (poczta 16 - 400Suwałki). Dostawa odbędzie się na ryzyko i koszt Wykonawcy. 3) Samochód przedstawiony do odbioru powinien być: a) dopuszczony do ruchu przez właściwy organ administracji b) zatankowany (min. 10 litrów paliwa) c) wyposażony w komplet kół (letnie i zimowe) założone zgodnie ze wskazaniami atmosferycznymi 4) Minimalne oczekiwane parametry fabrycznie nowego samochodu określono w załączniku nr 3 do zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1211978 Wed, 23 Oct 2019 18:11:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1211978 <![CDATA[Dostawa gogli VR oraz komputerów do obsługi gogli VR]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń VR (gogli, zestawów słuchawkowych oraz komputerów z monitorami). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz wymaganiami Zamawiającego, znajduje się w Załączniku 1 do istotnych postanowieniach umowy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213602 Wed, 23 Oct 2019 17:34:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213602 <![CDATA[Dostawa przenośnych kwater myśliwskich w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie woj. warmińsko-mazurskiego]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa przenośnych kwater myśliwskich (12 sztuk) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie woj. warmińsko-mazurskiego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213467 Wed, 23 Oct 2019 17:26:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213467 <![CDATA[Wykonanie płytek PCB zgodnie z wymaganymi projektami przekazanymi w załączonych plikach-cz.2]]> Wykonanie płytek PCB zgodnie z wymaganymi projektami przekazanymi w załączonych plikach-cz.2 Ilości: Płytki PCB i-stuff backplane 10 szt. Płytki PCB i-stuff front panel 10 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24736 Wed, 23 Oct 2019 16:37:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24736 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu zaklejarki do kartonów]]> Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu zaklejarki do kartonów https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213601 Wed, 23 Oct 2019 16:16:20 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213601 <![CDATA[Autoklaw dwupłaszczowy 10m3 w ilości 2 sztuk]]> Autoklaw dwupłaszczowy 10m3 w ilości 2 sztuk https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213542 Wed, 23 Oct 2019 15:59:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213542 <![CDATA[Wykonanie badawczej instalacji hydraulicznej.]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prototypowej, badawczej instalacji hydraulicznej. Instalacja ma być wykonana w laboratorium znajdującym się w siedzibie Zamawiającego w Radomiu. Szczegółowe wymagania oraz informacje niezbędne do wykonania zamówienia zawiera Zapytanie Ofertowe, numer referencyjny postępowania NB/41/2019 (zwane dalej „Zapytaniem Ofertowym”), stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia, udostępniony pod nazwą „Zapytanie ofertowe NB_41_2019”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213553 Wed, 23 Oct 2019 15:44:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213553 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2/RPSW.03.02 na dostawę i montaż opraw oświetleniowych z wbudowanym źródłem LED]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż opraw oświetleniowych z wbudowanym źródłem LED w ilości 303 sztuk. Wydatek ponoszony jest w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku produkcyjno-magazynowego” w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku produkcyjno-magazynowego spółki HASTAR”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach działania 3.2 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach” Osi priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (umowa o dofinansowanie Projektu RPSW.03.02.00-26-0034/18). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213579 Wed, 23 Oct 2019 15:42:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213579 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2019 o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na zakup analizatora NIR z dnia 23.10.2019.]]> Przedmiotem zamówienia jest analizator NIR. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213580 Wed, 23 Oct 2019 15:37:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213580 <![CDATA[Realizacja dostawy asortymentu do pracowni architektury krajobrazu (sprzętu geodezyjnego) do Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie w ramach projektu pt. "Akademia Agrobiznesu", numer projektu: RPWM.02.04.01-28-0010/18]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu do pracowni architektury krajobrazu (sprzętu geodezyjnego) do Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie w ramach projektu pt. „Akademia Agrobiznesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe. Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego („ZO”) na podstawie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r. bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Podstawa prawna opracowania Zapytania Ofertowego: a. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r., b. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213575 Wed, 23 Oct 2019 15:27:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213575 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 158/2019/M/KICHAI/Z1]]> 1 Trimethylsilyl iodide CAS 16029-98-4 (Produkt z numerem katalogowym S19550 lub równoważny) 100 g 1x 2 3-Pyrrolidinone hydrochloride CAS 3760-52-9 (Produkt z numerem katalogowym 078709 lub równoważny) 5 g 1x 3 Dimethylmalonic acid CAS 595-46-0 (Produkt z numerem katalogowym 043495 lub równoważny) 25 g 1x 4 Methylmalonic acid CAS 516-05-2 (Produkt z numerem katalogowym 080319 lub równoważny) 25 g 1x 5 1,3-Dibromopropane CAS 109-64-8 (Produkt z numerem katalogowym 003830 lub równoważny) 25 g 1x 6 Ammonia, (ca. 4% in Methanol, ca. 2.0mol/L) CAS 7664-41-7 (Produkt z numerem katalogowym 51227 lub równoważny ) 500 mL 1x https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213576 Wed, 23 Oct 2019 15:24:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213576 <![CDATA[System wspomagający zarządzanie pracownikami i obszarem miękkiego HR (licencja wieczysta)]]> Dostarczenie dla Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie systemu wspomagającego zarządzanie pracownikami i obszarem miękkiego HR (licencja wieczysta): 1) dostarczenie systemu Elevato (lub równoważnego) w wersji dedykowanej i dostosowanej do potrzeb Zamawiającego, 2) sprzedaż licencji na korzystanie z Elevato (lub równoważnego) w wersji wdrożonej na serwerach Zamawiającego, 3) sprzedaż licencji systemu Elevato Rekrutacja (lub równoważnego) w wersji chmurowej oraz usłudze serwisowania, 4) przeprowadzenie szkolenia wdrożeniowego, 5) obsługa serwisowa. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213573 Wed, 23 Oct 2019 15:24:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213573 <![CDATA[ZO nr Z204_01/09/2019 /50/51/IJ/Z zakup pakietu oprogramowania graficznego oraz programu do obróbki grafiki Zapytanie ofertowe nr Z204_01/10/2019/50/51/IJ/Z zakup pakietu oprogramowania graficznego oraz programu do obróbki grafiki]]> Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy licencji oprogramowania - pakietu oprogramowania graficznego oraz programu do obróbki grafiki - zgodnie z podaną specyfikacją. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213574 Wed, 23 Oct 2019 15:24:09 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213574 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19/WSH/EFS_IK/2019 dot. dostawy i montażu mebli do Laboratorium na Kierunku Filologia Angielska i Zarządzanie: Laboratorium językowe]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli do Laboratorium na Kierunku Filologia Angielska i Zarządzanie: Laboratorium językowe, które będą stanowiły wyposażenie ww. Laboratorium użytkowane podczas praktycznych zajęć dydaktycznych w Wyższej Szkole Humanitas. 2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia zostaną dostarczone: Lp. Nazwa wyposażenia 1 Biurko typ 1 2 Biurko typ 2 3 Biurko typ 3 4 Dostawka 5 Krzesła 3. Każdy element wyposażenia musi być odpowiednio zabezpieczony (zabezpieczenie chroniące przed uszkodzeniem w czasie transportu), nie może również nosić śladów użytkowania. 4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i zamontowany na terenie Wyższej Szkoły Humanitas. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego. 6. Kod CPV: 39100000-3 – Meble 39157000-7 – Części mebli 39113000-7 – Różne siedziska i krzesła https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213485 Wed, 23 Oct 2019 15:22:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213485 <![CDATA[Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu: „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Siekierczyn”, realizowanego przez Gminę Siekierczyn. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.]]> Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w szkołach uczestniczących w projekcie z terenu Gminy Siekierczyn: - Szkoła Podstawowa w Siekierczynie. - Szkoła Podstawowa w Zarębie. Przedmiot zamówienia obejmuje 289 pozycji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213510 Wed, 23 Oct 2019 15:20:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213510 <![CDATA[Dostawa sprzętu sportowego]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu sportowego. Zamówienie zostało podzielone na 2 części: Część I - wyposażenie siłowni; szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3a do zapytania Część II - wyposażenie hali gimnastycznej; szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3b do zapytania https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213563 Wed, 23 Oct 2019 15:08:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213563 <![CDATA[Zakup i dostawę samochodu osobowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce, który posiadałby odpowiednie parametry takie jak wysokość oraz pojemność bagażnika umożliwiający transport osób oraz wózka inwalidzkiego, finansowanego z Projektu RPPD.07.01.00-20-0233/18 pt „Hej do przodu”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ.]]> Zakup i dostawę samochodu osobowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce, który posiadałby odpowiednie parametry takie jak wysokość oraz pojemność bagażnika umożliwiający transport osób oraz wózka inwalidzkiego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213200 Wed, 23 Oct 2019 15:08:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213200 <![CDATA[Dostawa stalowych mebli, akcesoriów hotelowych oraz stolików projekcyjnych]]> Dostawa stalowych mebli, akcesoriów hotelowych oraz stolików projekcyjnych, stanowiących doposażenie pracowni szkolnych, w tym części 1-4. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213555 Wed, 23 Oct 2019 15:06:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213555 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 03/DOT-01/2019 - manipulatory magnetyczne i moduł grzejny]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa manipulatorów magnetycznych oraz modułu grzejnego w celu realizacji projektu "Autonomiczne stanowisko do nanoszenia cienkich warstw konwerterów energii" w ramach umowy nr UDA-RPSL.01.02.00.24-0608/18-00 z dnia 28.06.2019 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213562 Wed, 23 Oct 2019 15:03:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213562 <![CDATA[Postępowanie o udzielenia zamówienia na „Dostawę kombinezonów” w ramach Konkursu pn. „Kształcenie podyplomowe lekarzy – rozwój kształcenia praktycznego z wykorzystaniem technik symulacji medycznej nr POWER.05.04.00-IP.05-00-006/18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych” - 54/Z/19]]> Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa kombinezonów zgodnie z załącznikiem nr 4 do siwz. Zadanie nr 1: kombinezony https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213561 Wed, 23 Oct 2019 15:02:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213561 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/B/RPOWL/2019 - Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia terapii sensorycznej]]> Przedmiot zamówienia stanowi dostawa wyposażenia do prowadzenia terapii sensorycznej dla placówki przedszkolnej w Zgierzu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24723 Wed, 23 Oct 2019 14:58:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24723